KIJK OP KABINET f f fl f 4?r tf - f-r- 2? Zoals de ouden zongen PLOEG-CALS HEEFT EEN EIGEN GEZICHT oj P JUÉUi fLfc ik f- Politiek perspectief Oog gericht op de toekomst Goed en slecht Kabinet moet vooruitzien Oppositie heeft alternatief reacties POLITIEK INVLOED VAN DE KERK T pag. 4 - (Bresdag 22 februari 3966 mm t fiuuL - mmi ET xabin' Cal 11 t S uk" S a c a Kat i rr u agtnd tn sacn en Ser'e'ct" aaistaa c x ge" al d J-* 1 Paul Beugel* Ht In deze aflever ng van zijn rubr ek Pol r tk Per j Jeugd en Pol ek zeil ticz g met het bek d v n bijna ten jaar aan hei bcw nd is en het waar^rh j tot d-* Kam rwk ztf n De leden van het com Nico Booij <PvdA) J»c Huiden (CHU J H J Ho t (VVD] fivn htr hun pirsconiijkc men ng. d o schillende pol ekc xl'ur wordt geplaatst zekere olijn tiv» nl<t i.lcchw oi >mdat «ie Mjjtn frn i t (h ui HE wU tot v< i- nicuwing ia op zichzelf al eeri plus punt en ik ge toof dat wc dit het hui dige kabinet nltt moge n on tzeggc n Zr zijn eeh.tr r meer punten nodig Om ecu tien te behalen Van ons Jong» r« n mag men m t eer» telt vcrwachkn en positioneel r<ageren partij nu net in de oppositie won» gejoel v Cr nu i i niet onchriattUJk-hlalorl.sch t Hoe dnn ook dit killnet h elt «cjn goede zijden Te wc ten t» m igtai, tot vernieuw ing rlr wil om aan tt pakken en het aan de oixlt durven «tallen van verwaorloo-tdc kweitiea zo als d« recreatie het fx vollimgivraag stuk etc lltulatuui en gelukkig «cn voortoottlng van h t wr nlngbouwbe leid onder minister Hogatra Fen kabinet w« rdt tehttr niet ge waurdeerd om zijn goede wil maar om zijn prestaties en dun zijn er ook minder prettige ziken te vermelden Ten eerste de i p ikking van de pres tailes. Voor het uiterlijk heeft deze rtge ring met zijn In» «ge building oog (g< - helmd per helikoptet ten hov ver schijnen enz 1 De presentatie li trouwens ronduit arrogant en showcrig De «nog intk komt van de. minister preside nt die wel de gave van hel woord heeft maar die het niet ge geven is te kunmn luis teren Hoe v ink ondt rbrvckt hij niet zijn tegenstanders Denk al lev n eens aan de indiening van het plan Jot kt s (overigens een flop) Di heer Vondt Hng zorgt meer voor hel show effect Deze minister van fin men n die het nadeel heeft ctn wat dorre bc tw«.teng« Indruk te mik«n se luid rt zijn lm ig« wat vlot bij nut ul ld Rikkingen ils Kouwe Kak en vrrwaterd republl kelnse kreetjes U< p uild et n trge n stelling met zijn Tngtlsc geestverw »nt Wilson die imjx pul lire maatrt» l« n durft te nemen en ook zk hzWf durft te blijven Toch is dit alles slechts franje en geen beleid zodat we het kabinet er niet te hord om mogen vallen Het gaat nu om de Inhoud Over on ze buitenlandse politiek wl! lk zwijgen die was onder «He k ibtnctten c n Is ook nu nog slip en (ngeinspir «td n *nr wel bcp »ald« lijk grtjiplg Uiit tl ontwikkelingshulp nnngi »l mogen we stellen dit minister Hit ns n g stveds niet overtuigde van zijn nimsbn u held Eén van de zwukste plekken zit mi In de finnneitle hoek Voir ver schillende, urlupnun kun je b«nt hebben en meer d in d »t M ear n e t dat zo LVtrce.rn en ge fort, ee re!» Min wenst matiging nn ele putuulkr maar bij dt regering kim het met ojv En dan het gescharrel nut de. voor genomen virhoglng n \G! tt listing verhoging op schoeisel en textie.1 dm weer besprekingen t» rug trekking van bepaalde verhogingen enz Per vergis sing nota bene de schoenreparstie be last. Ware dit een onde r kabinet ge w l t 1 l 1 n v i 1 I »r vonl lu r I XI k n I» V re NVt, en HJ \ol! n g I 1 li h em ril s het z g npf n t '1 11 U hl li v n nml t<r\r lijk Hii r v. r It s ri d in rn r wirj tf k i re ij! d n l n »ti z I i j 1 I |n i op I 1 I villen b in nd w n li emdfen w jrdt geen like J« 1 i 1st g n kt rn t de definitie v r« I, ling t typls h v O >r «en zailk die I e rtlne nt g e n v r j kun stlf moeit t lijven In lit g v lv reilt sl f I n 1 r tiin ei» U kv stil e II lui J n v rlr pig v< rti st 1 n v in d r» ge ring w larl «»rgt ho«w 1 de Slitmvir ki< zingen r k t g ui 1 v m invtaccl kunnen zijn IAC HUIJSI- CHU j I r le dot r m. - nuti r pi e side nt Cob op 27 arnl I H In de Tweede Kn mir afgelegde ri- ge i tui -.verklaring n «luide lijkt. »b i Hoio b ter inzicht t< ter worden ge dc miljot ik nn grotingen De d h i ele k nmg ber 11M»5 uitgc sproke t strikte ons dm tok kor swlj/l hel I VO« I it l et Marine n i>in hl rover t veikrjMn moi st eth oUvt op e\c tioonieeie ellv Het s ft spie t i pi II g zoigd n t wot ten tint d 1 nodig de k 'di n el erv t I hikt a ir ztji Het knblncl C ils heeft voor de ze j, I «Jen gezirgd op een wijze die mnst kritiek toch ook lof toe komt M uir hoi staat het eu mot de pi meien» Hel eis kom» n nu d« zw ikke k mti n v m deze regering t t i Geen krant ontvangen? Abonnees bullen Rdein Schiedam kunnen zich wenden tot onze punt- 1 seUJke agenten- Zijn mil vet 1 ge bon 1 n u ui tie ov d kad rs Het ontbreekt bij diverse mi ulsters blijkbaar nm de moed en zelfs n in inzicht om nu die s I »nn«.n tip te sltll ii dit de bisis moet n ijn voor tit N deitnulse sim nleviiig in ^OlM) Ik z tl «nkeh pi inne ii i ingeven i ir blijft het ivorianlMilcpInn om i n/e de f nsie aan tv t issen i»*»n de hul Jige si uvtie v m een klein lind In >uro|a De mmsvhif vim atoeimduik l ttn en Instandhouding vim grote oe i Ie gvbot e ins is voo- Nederland uit de lijd Onze l end en luchtstrljd ki echte n mooie n uitgerust worden met he t moeit rn< e m »t« 111 el nn »r we*e r efgestemd op onze ligging Wnr blijven de t I nine n om alli Nis! i limit rs te lit I le le I 1 Ie teeh mschc mogelljkht d n m t leir kkmg te»t d ndio en televisie.' Wij kunne n t h onder l ezw ir in geheel '«der land de tv uit? ndlnge n oj vingen uit de tri mgde bt el n Fngtlind enz» W nr blijven de plannen om alle klem ge meen te. n op te rutnien» Zij p is.ii n niet iierin de c lijd W mneer worelt mge ien dat alle vormen van pl inning ten behoeve vin recreatie uitl reidlng steden enz eentrnal dient te w orden ge le ld» De grote verantwoord» lijkt eden st i in hier cp het spet Nederland mo«.t toch letfbaitr blijven bij e» n zo sterk I t tune lie tel 1M ïg mneer komt er een duldt hjk be leid t«>t stand kn aan ten van de In fl it Hoe Is de s til*» armoede niet sinds l Januari totgenomm bij hen du me te li lts ga van iilvvn i aor AOW of soms van een klem kapita il» Draagt de vakvereniging bij de loononderhan delingen ttn behoeve van werkende Ntderlmders rokn ld v rnnivvoor d lljkh lel v r tie ru t werkende» /O ze u ik de >r kunnen gann Maar I itifi we t ij n ei it lot 1967 toch nog n duidelijk teliid ziehlhaar wordt N< de rl ml hi ft i r u behoefte nan T 11 J ROSE ARP (Ad: rrfe ntie. 1 M n«J... beduidend goedkoper Wij willen niet beweren <j»t iedere aanbieding overgordfjnen de vorige vèr overtreft maar dat deze partij Jacquard damast cn Unl scructuurstof Iets bij zonders wordt staat als een paal boven water Een unieke partij overgordljn- stof unl structuurstof en damast jacquard In fraaie tin ten uit de betere series van 5 75 en 6 gulden Morgen koopt U deze moderne gordljrmoffen In vele fraaie kleu ren 120 cm breed voor nog géén drie gulden Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze unl struc tuur - Jacquard damast over gordijnstoffen 120 cm breed door elkaar Cifn lel of tehrtfl w 1 n t talcif* h t h f n b<p tld b rld tn hoe di" toek t kp onta k f i i r t z u mw tn n H«*t 111 jngrJjk&te pu v«in het hul d ge rc-grrmgsprogramma e de ver- b v ring v«»n de gememseh ipsvoor H»l Jd< e Is da de Rcmfi n drm,'r pr«>l>Ie«-m \o<rd«ed ging j ii m lat trie j roM tm dokte.-en Mure nM I W us r niel er warca If mui i« h Jk af p aken \o r h t I vo n n eg r ngsp ograrruna II i kil ut Mir t r v in VJ VVD in d j i te t intsz j urtljen mag lui. geval tn zijn raar aanleiding van «ie omroep kwestie ma ir Ik houd hti erop dat het gtnormde g<brek aan 1 leid o< k tfji be I ingrljke reden wip u or d< i re j Ic Il«t kabinet Cals h«ft dnrenUpm n p«1jk« e i I pirtiriilie c z ia»-» en d h I grootste tekort op hit ogrn Uk 1« teit in de witor van dc ge n cn« hu p«lijk< wel aart Er zijn f n hel fre! aitoe rr ir erhou dn gsg« w ji, t« weinig wegen zfo zijn rr vete vo:rbe«lden te noemen Er tt ig uit tlijkrn dat got de gemeen «e 1 j svnorzun ngen <3zk w lvuart zijn N j rr t n onderwijl wigen en al de d ng n o>k letaal! worden Je kunt nitiurlijk willen d t er mier vordt uitg g ven voor d ten dit en dn to h de betastingen verlaagd vvor a s nmige veiknzmspr grr n na* d en cat vooral dat v m de K\ P Onmogelijk Is het niettemin t ch zo ils zelfs d< KVP heel goed weet \«lgtns mij /Ijn d* gemeen sehapsvoor/lenlngc n b« 1 m/rijker dan l lastingverl.igmgcn oorspronkelijk wis dat een PvdA stokpaardje maar de juistheid ervan wordt au ook el de rs ingezien oud minister De Pous (CHU lid heeft zich in die richting Uitg« I it< n Fen kleinere verlaging van dc directe belastingen s s nij trou wens ook liever gweest dan de instel Hng v in de omzetIm 1 ting op textiel en schoe non /n vilt <r meer kritiek te Ie ei n op het kabinet Cils De gemeenten bijvoorbeeld die toch In de allereer ste plaats moeten zjrgen dat onze om geving bewoonba «r blijft of zo moge lijk meer bewoonbaar wordt die ge meenten krijgen we! een beetje meer geld maar toch 1 mg niet genoeg om hun wtrk goed te doen Niettemin Is het belangrijk voor ons tand cn zeker voc-r de jongeren dat er een kabinet aan het wtrk Is dat een op de toekomst gtricht program ma als richtlijn heeft. IK hoop daar om dat in 1967 de kiezers (dot zijn u tn Ik) Cals en zijn rr akkers in staat stellen met dit werk door te. gaan NICO BOOIJ PvdA a «.- tao zo ad ei o en aa ig zon- c t -f zt z ka ak t e. r r Waa— Ti e cc fi y A CdL a ree W 1 f be t z r leotr xaa h t 7J 'i V m c„cn N '1 i a zul tea gfV-1 n Oi ze g - Aartr» zou h». -pel g a« J z n ca zoj a jz a It a nog oe k~ k«ce-s c Kn Of cao^n opoo e nozal weck far ig vo - de ag p tg te Komen v. <-"• hf kub *it goe."! tegenspel «e 1« c-cn AI g «cm ac stelling dat - V gr n„ rit aa y i| de g-a- t e van cn Ttrke opposl e or om- ae.kec-d Cals en de zjnen hebben het spel element weer binnengehaald Het ^c«n h< in 1« r vaik vaar p<httkc ta-dr f p zijn i nst uuntrekkelijk maakt z nder c engens dc bedrijfs resultaten in bet gedranj; te bren- ^cn D schijnt pieces te zijn vat menig ander irriteert m dit kut ine Merkwaard g de ene keer *t rdt gesmeten i» et h'i vervijt dat de heren tc slaperig zijn de volgende kt er z jn ze te uitgeslapen Ik mocht Jijden dat we de laatste jaren wat meer kabinetten Cals hadden ge h d om ville v in de concrete politiek én omwille v n dat parlementaire spel Maar wit met geweest Is kan ko men Van mij m ig de stijl Cals zich nog een flinke poos verder ontplooien Mits ook de lijn Cals valt door le trek ken Om dit laatste gaat het nu Is het ka I i tt Cals goed of slecht Ach ja de oppositie moet het wel slecht vinden Maar is het ook werkelijk goed? Ik meen dat het te vroeg is om hier af doende op te antwoorden Het Is nog keen jaur t «n de gang W et valt er dan te (be)oordelen' Fnkele losse daden die misschien samen be Je d betekenen dat we doorgaans slechts kennen uit lawines woorden vrachten notas en stapels verklaringen Cals regerings ver klarirj, was heldere taal de daarop giente troonrede was eindelijk een tastbaar politiek stuk Als het kabmet- Cals de k me krijgt en zelf tlle kansen neemt worden deze woorden ook da- de n D m p is iv etn oordcel rechtvaar dig Misschien zijn we er over eer jaar aan toe al vrees ik dat we tegen die tijd zo vlak voor de kamerverkiezin gen een vertekend beeld gaan zien "Voorlopig Is dit kabinet de plastisch chirurg die onze bejaarde omroep een jonger voorkomen moest geven Het nieuwe vel is er zo te zien is de ope ratic gestaagd maar het vlees dat erin steekt is hetzelfde gebleven Het kabi net is voor deze ingreep aangeno men maar het is nauwelijks zeker of ze voldoende reden is om te blijven Er is echter meer en belangrljkers dan dit o zo hollandse principiële geval Een aantal dringende zaken is steviger aangepakt waarbij ik niet wil v urn?lea dat er bij zijn die hun oor sprong heboen in een vorig kabinet Menden als Veldkamp en Bogaers de den het voorheen ook uitnemend maa- iy heb de indruk dat zij nu gemakkelij ker ui de voeen kunnen dat ze zich behaaglijker voelen m dit klimaat, dus nog meer kunnen presteren Cultuur en recreatie olk^gezondheid en ver zeer Ionen en prijzen ontwikkeljngs halp en w el v aarts beleid worden voort varend en met visie ter hand genomen H«-t iv fen zou) door een andere rege- r ng ook fzijn) gedaan maar ik ver moed minder snel en degelijk Natuurlij»- zjn er op al die plus punten cijfertjes «jf te dingen Dit had zus gekund dat had zo gemoeten AI dus wikkend en wegend zou dit tus senrapport er misschien niet veel flo- nssanter uit zien dan menig voorgaand eindrapport Hier is het mij nu nog met om te doen. De wezenlijkste winst vind ik dat rooms en rood elkaar op nieuw hebben gevonden Het andere hebben we vooralsnog op de .koop toe en dat s toch heel wat. We moeten hopen dat het tot een duurzamer en inniger vernoudmg kan komen. Schijn baar is ooz dit nog wat voorbarig want wie elkaar -es jaar lang naar de keel hebben gegrepen kunnen elkaar met ineens spontaan om de hals val len Maar Ja ten we vooruitzien, zónder wrok P4.LL BEUGELS, KVP H Schouten ET is verleide lijk om bij de beoordeling van het kabinet-Ca Is twee methoden van be nadering te volgen a De algemene be leidslijn van het ka binet. b Het wegen van de ministers afzonder lijk Bij de laatste methode komt men tot de vei—assende ontdekking dat er zwakke minis ers tn niet louter 2ware jongens m het kabinet zitten Minister Vondeling moertijd zelf bereid Om zwakke bewindslieden aan te wijzen blijkt gezien zijn financiële beleid in aanmerking te komen voor de Jvobel priji voor de chemie daar hij zilver in nikkel kan vergulden Ik volg liever de onder a aangege ven methode Bij het ontstaan van de regering-Cals kreeg zij primair de op dracht mee het omroep raagstuk wet telijk te regelen Hieraan moet het ka binet echter voortdurend herinnerd worden en met alleen door de oppo sitie Het belangrijkste beleidspunt is tot nu toe geweest de uitgaven voor aller lei dringende collectieve wensen te ver hogen Nu wordt ons door velen voor getoverd dat dit progressief is en wie daar Op dit moment tegen is zou con servatief zijn Omtrent de wenselijk heid om aan deze voorzieningen iets te doen bestaat in alle zich gouvernemen teel opstellende partijen waaronder ook de CHU en de WD geen verschil van mening Verschil van mening be staat er tussen het kabinet en de WD tav het tempo en de omvang van de uitgavenstijging Dit heeft mets te maken met de op geschroefde tegenstelling progressief- conservatlef wel lets met al of met verantwoordelijk beleid bij de huidi ge stand der conjunctuur In de over spannen conjuncturele situatie past de overheid een financieel gedrag dat ons aller reele welvaartsverbetenng niet via de achterdeur van de hollende m- fltie verdwijnt De aangewakkerde stemming van de bomen groeien tot de hemel wordt ons iedeie dag duidelijk indien wij horen van hoge looneisen en dito prijsverho gingen In dit klimaat kan men de vakbon den met eens verwijten dat zjj hier van willen profiteren al moet dat laat ste met een korreltje zout worden ge nomen Het kabinet-Manjnen daaren tegen g.ng van het naar mijn mening gezonde beginsel uit, dat er prioritei ten gesteld moesten worden, aange zien met alles tegelijk kan Om die reden werd de woningbouw centraal gesteld en kwam later de instelling van het Wegenfonds Gelukkig kwam een der oppositie partijen met een alternatief waarbij men de apres nous le deluge- stemming (zie o a de belastmgspaar brieven) een halt wil toeroepen Niet in de trant van de CHU van w*j zijn tegen de uitgavenverhoging maar weten zelf niet waar dan wel bespaard moet worden Het plan-Joekes geeft aan waar be zuinigd kan worden Bij de befaamde verschuiving van 15000 wonmgwetwo mngen raar de vrije sector zou in dien. dit kabinetsbeleid werd dtt jaar circa 100 min en m volgende jaren 480 min bespaard kunnen worden Deze 100 min is altijd nog meer dan de ƒ70 min van de regeringsbespa ring en hierbij zou het aantal te bou wen woningen niet in gevaar zijn ge bracht In de vrije sector en op de ka pitaalmarkt was dan nog voldoende ruimte aanwezig geweest om dit pro gramma te verwezenlijken zeker wan neer men kijkt naar het stuwmeer van aanvragen voor een bouwvergunning En minister Bogaers zou een stapje verder zijn gekomen bij het na te stre ven vrijere bouwbeleid Het plan-Joekes geeft irt het alge meen aan waar met de minste pijn verandering in het beleid kan worden aangebracht Zelfs missers als de ver mindering van de emigratiesubsidie en. de voorgestelde daling van de post ontwikkelingshulp die gezien de laat ste gegevens van minister Bot nog niet voluit besteed zal worden doen aan de waarde van het plan weinig af H D SCHOUTEN WD T~|E vorige aflevering van dt iu briek Politiek PtrspecHef gaf nu niet bepaald die likkende verge.zu.h- ten die men zou kunnen vei wachten bij het beantwoorden: van dt vraag aai om tn waarop stem ik» Fr woidt tegenwoordig zoveel ge klaagd over de geringe politieke bc langstelling onder de jongeren Laten dan die jongeren die wel interesse ht-llnti het met nog erger maken I r al te. zt.tr de voetsporen der ou <Uien te drukken Enkele uitspraken lei vijf scnbe.nte.il kunnen dienen als t «.lichting Dt hcei Beugels (KVP) spt ik ovei le. i ci ml jkt vrjhod cn stelde on dt t i <er i it h t w n t is dat een ka th litk t I i ag het ook een andere kleui ijn") kan temmen tn rooms kan blijven Een kerkelijke keus is g»en p luitke kt I Dit is li I 1 jk tnl mui toch vvor It een ieder rooi s of niet lan gt rad n de i «derpartij de K\ P le um tn v inwegt het uni verseel chn lelijke k i rak ter dat deze garttj 7 u hellen Erg ovei mgend klinict dit da elisie niet Het komt dUri t aten u k KAP mag vooi dt hm t gel een I gtsehe zaak zijn v i velen betekent mt een sprong in het (1 1 ter Dt I eer D Bh (PvdA) hield in n ft Ut ztti lerial a tint pleidooi ovtr- gt iet vi skii tische bombas <1 e liet t h e ht i tt meer doet Lit- d ukkmge» al«* De mensen vnj mi ni i v 11 k ip il i s«he slavernij De lil et lit tl t wat daar voor door n nt gum denktn n j bij het woord ijheici tt veel aan dc Vrijheid om geld tt verdienen zijn «lechts holle kitten d c in het aar 1965 bepaald Wel achterhaali zijn Wie dit in alle e nst nog ciurft bevv eren l<x»pt met cogkleppen vih r Als vvc de heer De Boot moeten geloven dan is de hulp aan de omwakkeimg«landen een spe cifiek socialist! che taak Voorwaar een krachtig gelii d Echter het overgroe deel van het Nederlandse v o k «er echt wel van ovettuigi du deze hulp een dwingen de eis i« en cm zaak van menselijke -solidariteit. Deze bewering v an de heer De Booij snijdt daarom geen hout Nog een Opmerking Samenwerking met mensen van een andcie godsriien- s ige richting komt echt niet alleen in socialistische kring voor Dc heet Schouten (JOVD/WD) houdt zich nog het meest aan dc hem opgegeven taak Hier geen holle fra zen of verouderde leuzen Hij zegt precies waar het hem om gaat en Reeft nergens insinuerende kritiek Wel moet worden geconstateerd dat van zijn bijdrage bepaald geen pro pagandistisch vuur afstraalt De heer Rose (AR) maakt het wel trg tent Hij durft zo waar te bewe- len dat libei ilisme socialisme cn communisme in hun wezen anu gods dienstig zijn Door op een van deze partijen te stemmen schaart de kie zer zich onder hun vlag die het hele leven overschaduwt Meent hij dtt nu tn alle ernst of ge bruikt hij dit om de twijfelaars voor de ARP te winnen» Dat is dan een takttck. met een averechtse uitwerking vv ant het zonder blikken of blozen neerschrijven van onwaarheden kan nu niet bepaald christelijk worden ge noemd Dat liberalen socialis en en com n mustcn te ramen ondci een anti godsdienstige vlag schijnen te opero- icn nog steeds volgens de heer Rose is klinkklare onzin De heer Rose toont hiermee alleen maar aan heel weinig van het wezen van tenminste het li beralisme en het socialisme te begrij pen Dat de ARP op sociaal en econo misch terrein en tn het kader van de ontwikkelingshulp een progressief be leid wil is prachtig Een echt alter natief is dit echter met, want alle an dere grote politieke partijen hebben dezelfde punten in hun programma De heer Huijsen (CHU) vindt dat de Pv d A cn de D hei bestaansrecht van de confessionele partijen ontken- Dit nu is niet geheel juist. In ons land bestaat het goede democratische recht van vereniging dat nimmer be twist kan worden IVat beide partijen althans vqle aanhangers hiervan wel ter discussie willen stellen ts de be staansgrond van de confessionele par tijen Natuurlijk komt de kwestie Van Rtel ter sorake En zekei is dat het geen dc heer Van Riel als persoon ten beste heeft gegeven de VVD niet ten goede komt Om echter de WD een anti-PvdA party te noemen en dan met diezelfde PvdA op de dogmatische hoop te gooien (liberalisme en socialisme stammen uit de vorige eeuw dat is juist -ismen leiden tot verstarring dat hoeft niet) gaat toch wel wat al te Het is dan ook hoogst merkwaardig te zien dat de heei Huijsen een zuiver liberaal grondbeginsel kiest als u t- gangspunt voor zijn stemmen op de CHU Het aantrekkelijke van een ei gen ruunte voor de beleving van de individuele vrijheid en verantwoorde lijkheid Den Haag Mej J M CAROL Ir P A CAROL leden der JOVD "YFET grote belangstelling las ik in december wat een vijftal jonge ren over hun aanhankelijkheid jegens onze vyf grootste politieke partyen had te v ertellen Een onderdeel van het betoog van de KVP- en de CHU-man trof my en deed iny onmiddellijk denken aan wat een groot man ais prof mr dr G v an den Bergh m zijn magistrale afscheids rede m 1960 zei aan het slot Ik denk aan het facet van het bestaan hier te lande m tegenstelling tot de Angel- saksisehc en Scandinavische landen van zogenaamde confessionele partijen Sine ire ac studio heb ik mijn studenten nimmer verheeld dat ik ze thans beschouw als een gevaar voor de juiste werking van ons de mocratische bestel. Daartegenover heb ik altijd en volmondig erkend dat in een aantal belangrijke ja zelfs funda mentele problemen het geluk aan hun zijde is geweest Dé ar hebben zy het grote beginsel van de gelijkwaardig heid van iedere menselijke persoon lijkheid ter overwinning gevoerd Dat biyft hun onsterfelijke verdienste te genover de geschiedenis(De demo cratische staat en de democratische partyen blz. 12) Heeft dr Vondeling zijn verwijt van prof. Van den Bergh overgeno men» Hoe het zij ik heb geen bevre digende verklaring voor deze ziens wijze bunnen bedenken, totdat ik on langs een preek hoorde waarin de theologiae doctor de stelling poneerde en hy wilde het nog heel zacht zeggen dat de kerk soms uiterst conservatief is Zou in dat feit mis schien de oplossing zijn te vinden' Immers de democratie vraagt voor elke eerlyke mening ruimte De dicta tuur verkracht and er er metung duldt die niet naast de zijne Is het misschien zó te zien dat de kerk door haar invloed het conserva tisme bij de leden van een bepaalde politieke partij aanmoedigt en als eis stelt voor de aanhangers daarvan En dan kan ik begrijpen dat de democra tie dan met onbelemmerd kan functio neren omdat het misplaatste conserva tisme -van een bepaalde kerk de leden van die kerk bindt aan een houding die ook de kerk onwaardig is Bovendien behoort de kerk met boven de politiek en zeker boven de politieke partijen te staan ze alle zo nodig kritiserend, maar zich nooit met een ervan vereen zelvigend Das Gebot der Stunde kan telkens anders zijn. Politiek is vooral een aardse zaak, praktisch kunnen de partyen samenwerken De kerk staat vaak met het gezicht naar het verleden, alsof de vaderen een voorbeeld zijd, terwijl zij zich dan met richt op de toekomst, waarin alles meuw zal wor den. Naar de meuwe aarde, waarop gerechtigheid woont (2 Petr 3 IS) Zeist. c JT UITMAN JSj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1