Oud-Rotterdam op t.v. Geknipt voor ijzer en staal Gesarde Arubaan schoot op broer HARTJE STAD Ezm Vader zette zoon tot diefstal aan Rotterdam j betreurt verhuizing Rijnmond Burgemeester W. Thomassen: BADDOEK 0.00 Gesprek over i Aad Jansen op concentratie 7 maart Geen punten HDys en SVV voor Engels blijft vaag Finale komt in Trianon Proefballonnen oplaten in Antwerpen over ontwikkeling van Maasvlakte pswwwwrapiWiiiiB EN: 'DE LOPER UIT VOOR GROOTSTE SCHEEPSWERVEN' Compositie Kees I van Baaren Engels schip is vierduizendste 1 Ruim 25 miljoen nodig voor verhoging van j salarissen ambtenaren Eerste paal voor j gymnastieklokaal WITTE WEEK WOHDER sr T"i,,Wig5oH' Pi<jTm"ol Om de Europacup Receptie Halleluja Man verdronken in Oudegracht tegen Mousseau Hoofdklasse libre IJsliockeytoernooi op Jaap Eden-baan pag. 4 - woensdag 23 februari 1966 (Van «en onzer verslaggeefster*) ROTTERDAM» woensdag. Do bijgelovige, 37-jarige, van Aruba afkomstige waehtsman George K B. dacht dat z(jn broer Charles het amulet, waaraan b(j leert veel waarde hechtte, had gestolen. Op 15 november van het vorig jaar zocht hfó zijn broer op In Triangel en vroeg hem te spreken. Toen deze hem daarop begon te sarren, trok George zijn revolver en schoot op een meter afstand tegen het hoofd van z(jn broer. Do Officier van Justitie, mr J. D. do Jong eiste gistermiddag een gevangenisstraf van één jaar met aftrek en terbeschikking stelling van de regering wegens poging tot doodslag, !>mt het •taobteffer niet aan *Un verwonding overleed, wa» te donken kan het dikke voorhoofdbeen van de man, waarin de kogel bleef steken. Velfen* deskundigen sou leder nor maal mens door dit schot i(jn ge- ANTWERPEN, woensdag (ANP). De \erv-ianliging van staal en ijzer op <le Maasvlakte hij Rotterdam op een ccunotniaeWoopr- ratifve basis rn in het raam van de Europese peineensrhap voor kolen en staal (KSG) zou in het helang zijn van de gehele Europese gemeenschap. Dit was een van de, zoals hij het zelf noemde, 'proef ba lonnen', die Rotterdams burgemeester W. Thomassen dinsdagmiddag te Antwer pen opliet in oen rede voor de Belgisch-Nederlandse Vereniging „Geen plaat© *N Ar Maasvlakte bi zo geschikt voor het vestigen van een metallurgische Industrie. Ala men let op Ar limine van de mee*te Europese boofovrn- en Htaal bedrijven, dan blijkt daaruit dal deze eigenlijk wel-, nl* toekonut hebben", vervolgde bur gemeester Thomassen, lil) wee* tv In dit verband op, dat mrde door de plannen van de groepen NHV en „Crawal" voor de vestiging In Europoort van een groot ertsover- sUgbedrUf een teer gunstige en on min bare factor voor een hoogovenin-1 diwlrle aanwexig la. Verdachte, dl# gebroken Neder land# spreekt, maakte tijden# de zit ting een lusteloze indruk. Op de vra gen, die de president, mr. n J Brun- ner hem stelde, antwoordde hij moei zaam. „Ik ben xlek, ik wil naar huls" Veria tear augustus kwam George naar Nederland. AMULET Op de bewuste avond ging verdach te «erat naar zijn broer Hubert, die op Ka tend ree hl woonde. Samen gln- £en ie naar Triangel, waar ze Char ts aantroffen. George vroeg hent naar bulten te komen om over de ver dwenen amulet ta «preken. Maar Chariot wilde dat helemaal niet en begon George te sarren. Deze trok zijn revolver en schoot op Char les. Mr. Brunner; „U wist toch wel wat u deed?" Verdachte: „MJjn hersens warei niet goed aan het functioneren. Maar dat verdachte wel wl«t wat hl) deed, concludeerde tnr, Brunner tui bet feit, dat ht) meteen naar het hoaddboreao van politie waa gelopen, emdat hij ervan overtuigd waa, dat hj) aijn broer had doodgeschoten. Op de vraag, waarom hij toen hij in Rotterdam kwam een revolver had gekocht, antwoordde verdachte: «Omdat ik vaar, Meestal In buiten land, waar ik kwam, hadden de men sen die dingen. Charles blijkt geen gemakkelijk man te zlin. volgens de verklaringen van verschillende mensen, onder wie zijn hospita. HU heeft een seml-aachs- ttech karakter. Mr. Brunner- „Hij is niet wat Je noemt een Jolly good fellow?" Verdachte: ,311 la soma goed, som» een beetje gevaarlijk. Het Is zo, dat tij till (n een horig zit, meestal schiet". Mr, Brunner: „Dus h(J heeft een wapen7" Verdachte: „Ja, htj ls bewapend namr Nederland gekomen". Volgens het psychiatrisch rapport ls verdachte In hoge malo verminderd} toerekeningsvatbaar. Hij is zeer bljgc* lovig en heeft een primitieve persoon-} VJkheldastruc tu vir De Officier achtte In zijn requteltoii poging lol doodslag bewezen HU j vroeg onvoorwaardelijke terbeschik kingstelling, zodat verdachte kon wor- j den verpleegd. Na overleg met een vertegenwoordiger van de Antillen, sou in hot kadar van die verpleging een lerugk«?r naar de Antillen moge lijk. zUn. De raadsman, mr, O L. O. de Witt Wijnen, zei, dat verdachlt niet de bedoeling had zijn broer le doden," HU beeft gehandeld in een soort im puls, een soort merkwaardig vacuum HU waa ervan overtuigd dat Char les het amulet had gestolen. Verdach te leefde In «en geheel eigen wereld van magische krachten", MAGISCHE KRACHTEN Dexe magische krachten zouden, volgen* da raadsman ook een belang- rijka rol spelen In het leven van het] slachtoffer, ook al heeft deze het ont- kond bij de politie en rechtercommte- *ai Als voorbeeld hiervan noemde1 de raadsman het maken van de fotoj vun het slachtoffer voor het dossier 1 .Hij wikle na veel moeite wel op tic foto. maar dan mot eer. streep knrton over *Un geaicht. HU la nnme- liik van maning, dat wanneer de vij and een foto van Je heeft, hij alles met jc kan doen". Ook het subsidiair ten laste geleg de, de poging tol aware mishandeling, achtte di raadsman niet beweeen. Van enig «piet waa geen sprake ge weest .4lel «alge dat overbluft ls het meer subsidiair, hei ©psettaltjk ge- weldadlg schieten op «U» broer*. Da raadsman vroeg een korte straf •n verpleging In ten Nederlandse in richting. „Verdachte heeft meer ver trouwen In Nederlandseinrichtingen dan in Antilliaanse". Op de vraag van mr. Brunner, of verdachte zelf nog iets had te zeggen, zol deze: ..Do zaak, waarvoor ik hier ata la net »o krom ate de U van Utrecht en die kan ik ook niet recht- maken. Ik was ziek en ik wil niet na derhand met smoesjes aankomen". De rechtbank zal uitspraak doen op dinsdag 8 maart. i (Van een onser verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Het college van b. en w. van Rotterdam xoa het beireuren als de aetel van RUnmond, thans gevestigd aan de Bl«*k Ui Rotterdam, naar Schiedam sou verhnlien. Zoals bekend is een dergelijk voorstel deter dagen aan de RUnmondraad gedaan. Hel voorstel wordt vanmiddag lijden» de vergade ring van de raad behandeld. De mededeling von hot college van! b. en w, wordt gedaan in «en schrifte lijk antwoord aan het CHU-gemeento- raadslkl, dr. F, J. Krop, die er vragen! over had gesteld f Het college van b en w. verklaart, dat het niet ia gekend Ui het voorne men van het dagelijks bestuur van Rtjnmond de kantoren te verplaatsen Naar <k> mening van b en w betekent het overt>rmgen von <ic bureaus van Rijnmond naar eon andere gemeente nog Mol een verplaatisuig van de zetel van hot openbaar lichaam in de zin van artikel 3, lui 2 van de wot open- baar lichaam Rijnmond, te minder omdat Rotterdam nis plaat* voor de j vergaderingen van de rand wordt ge handhaafd inmiddels overwegen h en w niet Inmiddels overwegen b en w geen stappen te ondernemen om la voorko men, dat Rijnmond verbuist (Van ome kunstredactie) ROTTERDAM, woensdag. Com ponist Kees van Baaren heeft giste ren d« opdracht vap de Rotterdamse Kunststichting om een compositie te schrijven voor het Rotterdams Phll* hanooDlsoh Or keet ter gelegenheid van de opening van De Doden, vol- CONCENTRATIE Burg» mwnfc' Thomassen, die ap-ak o v» r h**t otvlerwerp ,Antwer pt n in Itntli*rvlam nwxlcrimgera of partners'1 Itintei-rk' fiog nu<r plan netjes Kir hr t Kurop'oort-Maasvlak- U'gi bied g'-riiecnft' Rotterdam zou de loper uitleggen voor Neder- lai*te vijf gio'ttste seh* ejwwerven ah tte/p gmm' nlyk iels Ir» dit gebied rourft n v. th n rm lunrnnn' De btir- gitneea'cr rag m hot nieuwe gebied groti nww lykbf ion voor reparartc ui bouw um d< til terg roMsfce scbr- 11 W ENNtn A Ovt r d( rilt Jaar nog te verwachten ha vennota van hel ministerie van verkeer en watersMnt (itanlasecret*- rw PoAtihmniw woonde de bijeenkomst te Antwerpen bij) zei de burgemees ter, dat hij hoopte dat deze als ult- ganffwpunt /nu hvbïx'n een geregeld1 overleg tuisen Rottendam en Antwer-' pen, mft.u ook vun belde havens met' Zeeland (Sloegebted) cn ruwrdweat- Dmbnnt Rutli Ham is altijd tot een dergelijk overleg bereid KIVAMTK1T De verhouding Antwerpen—Rotter dam kwam tn de rede v*n borge- mee*U-r Thomaasen ook nog even ter «peake. „We kunnen niet op tegen de goedkope grond en de financiële faci liteiten dlr Antwerpen k»n bieden. Wc zullen allo zeUon moeten bijzet- ten om in dt markt terug te komen j Tenslotte hebben we voor belangstel-! lende ïnduslrkrn in Europoort nug wel giond bt?sthikbaar". aldus de burgemeester HU hoopte dat dc rivaliteit tussen Antwerpen en Rottcrciaoi gurWtg xou werken. „Een gezonde concurrentie moet altijd tnogeluk zUn". Deson danks ren vcrvnil van de grondprij- zenpolltiuk in boLie staden kan de klant er toe brengen beide htvene te gen elkaar uit te spelen De bur*e- ineestcr zet ten slotte nog een voor stander te zU" vin een vrije handels politiek en een open gemeenschappe lijke markt AAvrrienllt t.M.) Vso een onzer veralaggeefster») ROTTERDAM, woensdag In plaats vsn het goede voorbeeld te ge ven, zette de SI-jarige W. G. H, (zonder beroep) i(Jn zoon san tot diefstal. De zoon, de 28-Jarige plaatwerker J. W. 8., stal op 19 november van het vorig Jaar 1300 vsn de kostganger van sUn ouders. De officier van Justitie, mr, R A. Schimmel, eiste vanmorgen te gen de vader een gevangenisstraf van tien maanden met aftrek waarvan drie maanden voorwaardelijk en tegen de zoon acht maanden met aftrek waarvan eveneens drie maanden voor waardelijk. De knotganger had op een gegeven moment 1300 gekregen van een so ciaal ambtenaar. Maar de men hisld nogal van een bocreStje Vader S, vond dat zonde en zei tegen zijn zoon, die altijd vrljdajssavonrfa bij ?tjn ou ders op bezoek kwam Wij kunnen hel veel beter gebruiken De volgende week kwam de zoon terug met hot plan om het geld te stelen, hoewei hij eerst bezwaren had geopperd. Maar toon hij dacht aan de. schulden die hij '"nog moest betalen,' ging hij door de km een De hele familie, kostganger incluis, die avond naar hun stamcafé. De zoon ging tertig, stal het geld uit de kast, en gooide zoals zijn vader het hem had gezogd de boel m de ka-nur van de kostganger door el kaar Toen 'a avonds de familie terug kwam, zonder zoon, üep de moeder spontaan utt' „Er is een inbraak ge pleegd1" De politie werd gebeld Bij oinderzook word het geld by de zoon teruggevonden De officier vond de vader de ergste van hut tweetal „Hij heeft zijn zoon htt vuile werk la .en doen De raadsvrouwe van de zoon, mevr mr. H, M. de Kat-Fresser, vroeg een straf drte gelijk u. aan de tijd in, voorarrest doorgebracht. „De Jongen te bang van zijn vader,} Op een gogeven moment heeft hij toe gegeven Ate zijn vrouw het had ge weten, was het nooit gebourd," De raadsman van de vader, mr T P. W M, Kamphuteen, vroeg even eens een straf waarvan het onvoor waardelijke gedeelte gelijk is aan de tijd in voorarrest doorgebracht. ,JSr was gelegenheid te over om hot geld te stolen. Mijn cliënt vond het zonde dat zijn kostganger zo veel geld stuk zou slaan Uitspraak dinsdag 8 maart. De titel vsn het stuk ls: Musica per orchestra, een neutrale titel die de componist het meest op zijn plaats acht H#t li v«n «en normaal groot symfonie-orkest. Do compsitie werd In Van Baarens eigen «tyi geschre ven, waarbij opvalt dal vooral In het middengedeelte geëvolueerd ia naar een meer metrische thematiek (Van een oruer versta^overs) ROTTERDAM, woendaa Het vifrduhccufata schip van dit j«ar, is gisteren aan de Parkkade gemeerd Het w« het Engelse vrwchachlp Nor-] folk Trader (460 brutoton), dat graan; uH d« Verenigde Staten hierheen} brtcht. Vorig i«ar kwam de Noorse Bataan j vierduixendBte schip «ri Rotterdam binnen. i op 24 febm- Van een outer trntltgaevers) ROTTERDAM. woeaiuUs Het, college vsn b. en w. heeft de genteen-1 leriid gevraagd ruim 3.5 miljoen gul den beschik haar te stellen vanwege salarismaatregelen voor gemeente ambtenaren. Hit gaal om maatregelen die \oml- vlocien utt de t oorzien Ingen die voor het rijkspersoneel tij» getroffen Het bedrag \on 25 miljoen gulden beatant uit a. algemene maatregelen, b etm bij ion de re uitkering over 2065 en t I #«n uitkering i v m. da zogenoemde naealculatlo .trend' JM3, j (Van een outer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Wet houder R. Langerak (onderwijs en volksontwikkeling) slaat vrijdag om drie uur aan de Coiydastraat (Hei- plaal) de c«r»t« paal voor een nieuw, gymnastieklokaal, Hel gebouw krijgt «moefenxsAl van 12 bij al raster. I In alle filialen van D« Kroon vindt U tijdens de Witte Week ©en rijke collectie gloedvol hulshoudtextlel waar U verrukt van zult zijn. En De Kroon zorgt voor een charmante aurprlae; U ontvangt een prachtige, zware met ingeweven tulpdeaaln, bij aankoop van fl. 25— aan huls- houdtextiel (Mrt Clk«t nWkArllfctt Uit0«l0nd»'d) Normale verkoopprijs fl 2.95 voor Dit cadeau Is nu one WITTE WEEK WONDER. Profiteer vort dit fraaie schenk en kom gauw aezeltig kennis maken met de fleurige en kleurige modieuze mogelijk heden van de weelde in katoen voor bsdkamor, slaapkamer, eetkamer en keuken. m alle filialen van T extfefspeclnnlzaken Waar zullen toy het vandaag ''ns over hebben met ons al len9 Want dtngen-van-vroeger vloeten ons vanzelf'tn deze ruhnek (die z'n derde lustrum allang achter de rug heeft) uit de pen En modernismen waar iedereen dolgelukkig mee ts mogen wij gaarne telkens be dachtzaam hekelenonwerschif- ïtg of het nu metro-woestenijen dan wel gore vierkante huizen blokken, beatle-sherharen of kauwgomgesmak betreft Maar iets volkomen nieuws, iets on- 'n Zonnetje (de schaduwen zeg gen „ongeveer 3 uur op 'n zomer middag'" 1 m de vredige Zand straat met de even befaamde Raamstraat op de achtergrond. kerk op' en hoe moffelden wij ze weg uit de publieke aandacht en bemoei zucht' of weet u soms niet meer van de Doperse schuilkerk, Italiaanse ba- •ok-rgsalia, het Gereformeerde kerkje in de Jonker Fransstraat achter de bloemenwinkel bij de Goudsestraat- in het gangetje ernaartoe stond bij de ingang een onvriendelijke blauw bar dat enen paal, zwart en glad van boven van het haasje over springen (van de schooljeugd natuurlijk, niet van de Gereformeerden en hun „oefe naar") En nu kunt u ons geloven of niet, maar in datzelfde oude stadsmilieu werd, bij alie armoe en tekortkoming, feller, blijmoediger en gezelliger ge leefd dan tegenwoordig het geval is cn»», icuii- nu h9t zure< gemenelyke weïvaarts- gepubheeerds kijk, daar komen roei valt op 'n dinsdar, dus het meer heeft dan het aan kan we met zo vlug toe, omdat wij dan »1 de N.C.R.V- wel zijn die ons over Wij hadden onze kermissen, onze onwillekeurig en ongewild op de on- ruim tien, elf weken op die film ver- verkiezingsavonden, ome vee-drijve- gelooflijk lange tenen van de sast. rijen dwars door alles heen, onze nieuws-juffrouwen en nleuws-jonge- Ate wo*t»n kw«»n(ym 'n, hr/* nan- oude diergaarde, onze koedoodwan- lirvgen gaan staan en den hebben ze achouweliik cemaakt verleden terua ons Delftse bootje, onze *01+ Fertiinandusje nodig om ons we verbaasd zijn, dat de mens vroe- f sarcastisch in een hoek te smijten ger (n(>g maar dertig, veertig, vijftig zonder dat wij ons kunnen verdedi- Jaar geleden) zo geleefd heef^ gen of de zaak kunnen toelichten in zuike nauwe binnen/ .itraten, Ziehier dan het nieuwtje: m zulke smalle, vaak hoge huizen, on der 'n doodkistendak, en zo hotsebots Zet in nw Rotterdamse agenda 'n door elkaar heen, dubbel kruisje b(J de 10-de mei a.s„ \5 want dan komt een of andere ex- en voornaam was geweest, was televlslesuii met *n uiUendlnff over 1900 verkommerd en achteropge- Rotterdam, en vooral over de goeie raakt' men neme b.v. de beide Lom- honden met als gekken tekeergingen, ouwe Btad van voor 1940, Oospronke- bardstraten, de Oppert, de Weste |P®,ör '{ahh en drubeng hun werk lijk had die aitzendlnsr al in Januari Wagenstraat, ed terwijl de bmger- öeaen* Jl. tallen geschieden, maar (natuur- lyk-nette bebouwing tussen Hoog- Moogt gij allen de 10-de mei ons lUk) kwam er weer iels tussen en straat en Goudsesmgel terugzakte simpele plaatje (knipt het dus urt) daarom ia d«o« voor alle hartje stad- naar een peil van reddeloze onbe- vergelijken met al wat de tv film u klanten-en-aanverwanten feestelijke woonbsarheid bieat: het zal het geheel complete- gebeurtenis verschoven naar de 10-de W»t kropen we dicht tegen onze ren f B. als bevroren) onze plantages, en wat met al' vooral de binnenstad zelve En toch voelden wij ons met ver wend ons staken geen. welvaarts- broodkrwimels En nu niet denken dat de binnenstad altijd druk-en-ru- luor cixaar neen moerig was. Zelfs een internationaal Wat heel veel 'vroeger eens deftiv befaamde nachtetraat als de Zand- Wat heel veel vroeger eens deftig had h&ar zonnlgei dorpsej zon. 'WI'lflM l1!!!!1! 1 il' I 1 li 1 ifililiirlll I ll' ,li!t! i.'iliV lil ii t'iiiiiiii ROTTERDAM, woensdag De christelijke zangvereniging „Hallelu ja" Rotterdam-zuid hostond 4 febru-l ari 35 jaar en dit zevende lustrumI wtts voor het thans veertig leden tel- lende koor reden tot het houden van een receptie. Gist era vchk! was men daartoe bijeen in het wijkgebouw aan de Lange Htllowcg i In dirigent 11 H. Hmterna en pen ningmeester C de Reus telt „Halle luja" twee jxibilarissen, hun func tie vljftrv.wmtig jaar tot aller tevre denheid hebben vervuld Op zaterdag 19 maart volgt het ju-} bileumconcert in de Oude Kerk; (Chariots) waaraan ook „Crescendo" meewerkt. UTRECHT, dinsdag. De 65-Jarige Utrechter Q. Jongkind ls vannacht ver dronken ln het water van de Oude- frocht. Hij was ter hoogte van de Ja- eobUnenstraat van de werf trap naar beneden gevallen en ln de gracht ge rold. De 2B-Jarlge Italiaan Giuseppe Scor- clapino, die het ongeluk zag gebeuren, waarschuwde do politie. Twintig me ter va» de plek. die de Italiaan had aangewezen, dregden politic-agenten het lichaam van de heoi Jongkind op VLAARDINGEN, woensdag. In I een bijeenkomst met hot gezamenlijk1 personeel in „De Serre" te Vlafudin- gon zal vrudagmiddag het iert worden gevierd, dat de heer G. W. van Toor 40 jaar werkzaam is bij do Machine fabriek Houd ijk (Van een onxer verslag*evers) ROTTERDAM, woensdag Voor de biljartvereniging Engels leverde de ontmoeting met Rembrandt uit Am sterdam reen enkel punt op, want al-; Ie vier porteen die tegen het hoofd- Stedelijke team werden gespeeld, gingen verloren. Dat houdt ln, dat de kansen van de Rotterdamse biljarters, voor een plaats in de eindstrijd om' de Europacup, die ln Weneu warden' gehouden, aanmerkelijk verkleind rijn. no niet geheel verloren gingen. Van de vijf ploegen, die evenals i „Engels" in de2e competitie uitko men. heeft het Rotterdamse team er nu twee in eigen huis gehad De ove-1 rige drie zal men in Oss, Hilversum} en Waalwijk tegenover zich vinden De belangrijkste partij was die tussen Ceos van Oosterhout en Bert Teege-! laar Hot ging aanvankelijk gelijk op, doch toen Van Ooslerhout kort na el-, kaar son es van 7 en 5 scoorde, kreeg hij zo'n voorsprong, dat 2ijn tegen-] stander, bij wk? hot niet al te best vlot te geen mogelijkheid zag de achter stand wug te werken. Met een gemid delde van 0 819 zegevierde Van Ooster hout. Jan Sweers won na 'n langdurig gevecht met gering verschil van Baay, terwyl Wim van Braam geen moeite had met Nvcodeu., en Van Leeuwen gemakkelijk de baas bieef over De Jonge, dre voor Rietveld inviel. Met 8 tegen nul won Rembrandt De resultaten Van Overhaul 50 ftl "J 0 «18 Tfl*«etenr 35 61 4 0 573 SCHIEDAM, woensdag. Onder leiding vau burgemeester H. Roelfse- xna te gisteravond in De Bron een be spreking gevoerd tussen de commis sie, die een concentratie in de top van het Schiedamse voetbat bestudeert, en bestuurder* van de voetbalverenigin gen Ileraies DVS en SVV. Tot diep in de nacht hebben de be trokkenen zich over de eventuele fu sie beraden, doch het tussentyda ver strekte communiqué verstrekte geen enkel concreet gegeven Evenals na de vorige drie vergaderingen over een mogelijke concentratie het men z.ch ook nu weer opmerkelijk gere serveerd oi er de zaak uit en net heeft er dan ook alle schijn van, dat een oplossing van het probleem (en zo mag het zeker gesteld worden) nog ver verwijderd is Voor degene dse nog een hoopvol perspectief utt het communiqué wil distilleren, volgt hier de inhoud: „Op 22 februari hebben vergadert de besturen van de voetbalverenigin gen Hermes DVS en SVV. onder lei ding van de burgemeester. In dese vergadering is allereerst het beginsel ter vorming van een voetbaltop in Schiedam onderwerp van bespreking geweest, terwijl daarna van gedach ten la gewisseld over vormen, waarin mik een top sou kunnen worden ge goten. Belde verenigingen hebben iich op het standpunt gesteld, dat het de moeite loont Idee en vorm ter na dere studie ln een tweede vergade ring onder ogen te aten- Vastgesteld te dat de stadie en bet resultaat voor de betrokken clubs voorlopig een vrij blijvende aangelegenheid blijft. Ove rigens werden de besprekingen ln een prettige en vriendschappelijke sfeer gehouden. Alle deelnemers aan het gesprek wilden elk op hun wijxe het belang van voetballend Schiedam ln het oog houden". (Aduertentte LM.J ROTTERDAM, woensdag (ANP). Promotor Theo Huizenaar houdt maandag 7 maart in de Kivlerahat internationale boksweds.tr ij den met Nederlandse en Franse professionals. In de hoofdpartij komt de nog onge slagen wel ter Aad Jansen over acht ronden uit tegen Daniel Mousseau. De Amsterdammer Gerard Berk hout krijgt al3 tegenstander de ban tam Gerard Macrez, die enkele maan den geleden al tegen hem zou boksen, maar toen geen toestemming kreeg van de Franse bond; ook deze party gaat over acht ronden. De laatste profpartij (over zes ron den) gaat tussen de halizwaargewich ten Jan Lubbers (Amsterdam) en Anne Helm. Voor de eveneens nog on geslagen Lubbers betekent dit zijn derde party als beroepsbokser, In het bij programma bokst o.a. de Nederlandse amateurkampioen in het lichtwe Iter gewicht Huib Le Coq, dte plannen heeft binnenkort prof te wor den. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De strijd van het districtskamploenschap hoofdklasse libre, die vijf avonden in beslag aal nemen, wordt gebonden tn Trianon aan het Mathenesserplein en georganiseerd door de biljartvereni ging van die naam. Reeds eerder ver- sorgde Mathenesserplein districtwed strijden «u de acht deelnemers kun nen van een vlotte afwerking over tuigd lijn. Aan deze eindstrijd zuilen R Bon- gers, J. Vtescher en H. Rietschoten, allen van Tedlro deelnemen. Verder P, Soeters en A. Ommen van Kunst en Vermaak, J. W. Heezik van „Rot terdam", M. Morycn van de vereni ging Heinenoord en C. Meeuweson van Mathenesserplein. De apeekteta zijn 2, 4, 9, 11 en 16 maart (Van ome sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. De IJshocfceyolub Rotterdam organiseert zondag op de Jaap Eden-liaan in Am sterdam het jaarlijkse toenioooi om, de Rob van der Heyden-beker. De deelnemende ploegen zijn HIJS- Hoky, Amotel Tigera TUburj, Deven ter to RoStenJam, De -wdstriiden be- fluMd «n een uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1