Marine 'bezetteWilton Alleen op zondag is Dolf Zwerver schilder THOMASSEN TOCH VOORSTANDER DEELGEMEENTEN 5M ROTTERDAM RIJNMOND Laatste onderzeeboot van kernmacht overgedragen PERIODE VAN DRIEBUIZEN AFGESLOTEN Burgemeester SHELL NEEMT BOUWORDER OVER VAN 50 MILJOEN Vondelingen plaa t wellicht spoedig zonder slank ZEEMAN WERD TIMMERMAN EN NU SCHOONMAKER 'IK VERKOOP MIJN WERK LIEVER NIET' geeft visie op toekomst i an Pernis Lakens ><open a 1 /Jf tw J.-* £.80 if* pag. 4 - vrijdag 25 februau 19 JOMJN GING Ml/I I\GK\WkkF-LDE LKKMOME MLT TKOMPLI - E"S F LLITMGVLEN \t\R EIGENAAR (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, vrijdag Het leek alsof officieren onderoffi cieren en manschappen van de onderzee-dienst van dc konink lijke marine gistermiddag de werf van Wi Iton-F ucnoord in Schie dam hadden bezet Een zeer goedaardige bezetting want het ging om de officitle overneming van de onderzeeboot Tonijn' een enigszins ingewik kelde ceremonie met veel trom petgeschal muziek en fluitsigna len, waarbij al dat marincperso neel een rol speelde In feite ging de To®Ua" gisteren v»n naoa tm Fund, omdat de overdracht vla versotuilende antorltedten «aat. Plaau vervangend aecretarta-cenersat van de fensie voor mar toe-aan* eieren heden J Dekker verklaarde to eerste Instantie aan Wil ton-d tree tear E J Woltjer (de bouwmeester van hei schip) de „To nUo" namens de bevelhebber seestrhd krachten te wlilen aanvaarden Hij <troe« heft ochlp over aan vice-od in Fraai L E H Reeser speciaal per helikopter «Ft Den Helder overgekomen en daze op zijn beurt droeg luitenant ter zee der eerste klasse J J V.easen op het «rhip onder de naam Hr M« To nun In dienst te stellen Bij het hijsen van de vlaggen, eerst de driekleur op I het hek daarna het geusje op de boeg speelde «ie Marmlecskapel het Wllhel KERN MACHT- ONDERZEEER IN OLLE AVRT OP NOORDZEE Op u ijkraadi ergadering Perms VIER dnubuizenonderzeeboten heeft de koninklijke marine nu in dienst tw Hr Ms Dolfijn Zeehond Potvis en Tonijn Op deze foto Hr Ms Zeehond m volle vaart boven water dra vend in de Noordzee Dneduizendste student ingeschreven op economische hogeschool V an een onzer versJaggev er*>) ROTTERDAM vrijdag Ir C Hakbtege was op 22 februari de dneduizend-tte student die aan de economische hogeschool werd Inge De heer Haks cge die eeonom sche wetenschappen gaat studeren ontving uit handen van rector magnificus prof ir T J Bezemer het gedenk boek van de hogeschool Nadat n het stud ejaar 194!1942 het aantal studenten dc duizend had overschreden en twintig jaar later het ge al twe iuirend was bere kt v rwacht men n 1970 een aantal van v rdu zend ludenten UTRECHT Het k«- s ta len d -kse-v es da al» onde-deel van he na onaFe geschenk aan het b u dspaar p nses Beat x en de heer C aus von Amsbe g wordt aangebo den word tentoon»tes*eId tyaens de voo jaa sbeu s n Ut echt Ootwerpe*- van de k stal en col eet e u de heer J J Thomassen De beurs wordt ge houden van ot en met la maart Met de aflcvntnc van Ifr Ma ..Tonijn nijn voor lange tijd urt ,hct «lootje verdwenen zljo Met jit-t «lootje be doelt dc koninklijke marine de Nieuwe Waterweg Ir WoWjer merkte in zijn toespraak op dal in het betrekkelijk kleine schip een enorme hoeveelheid denk- en hand werk verborgen Egt E>ric«nce-^alf jaar geleden begon de werf aan de twv» xjs teraohepen Potvis en Tonijn een bouw waarin te zomen met dc toeleve ranciers vijf nrUJoen manuren zijn ver werkt Met de overneming van de Tonijn wordt h(J de koninklijke Nederlandse marine de periode van de driebuizen onderzeeboten een type van Neder landsc vinding en bouw afgesloten Een nieuwe generatie van onderzee boten zal beginnen mot de bouw van een eenbulaonderzeeboot bij de RDM Het eenbuUtype lijkt een itap terug maar is het in feite niet Want alleen een onderzeeboot met een enkele romp ia geschikt voor de voortstuwing met een aloomreactor Of het nieuw bevtelde schip een atoom onderzeeboot zal worden hangt af van zeer hoge strategische politiek namelijk van hot feit of de Amerikaanse regering bereid zal zijn- hoar uitgebreide technische ktnnls en ervaring daarom trent aan Nederland beschikbaar te «Ui len (Van onze schoepvaartredoctic) ROTTERDAM, vrijdag Shell International Marine Ltd tc Lon den heeft een soort reddingsactie ondernomen met het overnemen van een bouworder m de Noorse reder Sigval Bergcsen te Stav anger Reder Bergeeen had bij de werf Ilarland and Wolff Ltd tc Belfast era tankschip van 170 ooo ton d» be «teld HU had echter reen kans realen om bljtUds een seseblkt huurcontract voor bet tc bouwen schip te vinden waardoor hU *l«h genoodzaakt zag de order te annuleren Voor dc werf zou dit «.en onKlac van 1000 werkneencn» i di loop van enkele weken tengevolge hebben ge had Shell heeft voor een bedrag van 50 mil joch gulden de order overgero men en au zal dus het schip voor rekemng v an de ShoU worden ge bouwd De mogelijkheid is opengelaten dat de au doo~ Harlaad and Wolff te bou wen ShelEaaker groter dan 170 000 ton cLw wondt Dc bedoeling is he ■schip onder Dur»i? of Ncdtvlantbc ving te brengen. Het zal wonden voortbewogen door een P ern atroda -"urbi n e—t n s ikU a met een verenogen van 27 000 p-k De vnelhe-d wordt I5»/« knoop De na- vigaüeürug en de accommodate ko men geheel op hei ach.erschdp Htt schip dat 1050 voet lang «n 155 voet breed wordt zal ja oktober 1967 wor den opgeleverd. ROTTERDAM vrijdag Vaar aanirtdtng van de grote hinder dip de afvoergaaaen van een bepaald pro ductleproce* bU de NV Vondelingen plaat enkele weken geleden hebben veroorzaakt Is er veelvuldig contact irrwK-ni tussen ambtenaren van de afdeling hinderwet van de gemeente Rotterdam en medewerker?» van het hedï-yf Gistermorgen xt er ech bvcpreSd i e geweest lussen de directie van dc NV t n <io wntm tsSc bodem water n lucht an de gemeente H crb(j 1» gob loken, dut roods n dim «nen p-zgin^cvn van d« zijde v >n dc ondc ticni n>j» mi 1» ven «rigch Jc plowing van het probleem der on derhovi4,c stankvervproshnjv t k min zeer waarschijnlijk fat «eucct» zuilen leiden hr moet nog goedkeuring wo-<kn gehecht aan een ndeuw syg'ecin wnwrvM kernpunt is dat de Rossen niet meer naar de vlam wonden ge voerd maai door «n andere verb rat» d ngmothodt wrrden vtrnctgtl en n>le meer n do buf «vlucht kunnen kom«m (Advertentie I M spaar- - door nu te kopen Sparen U een typisch nederiand ie deugd - eerst de kous toen het varken cn nu op de bank' Maar mofgens In een ver sleten dutter vader en de kinde ren de deur uithelpen Is toch beillst géén deugd En daarom zoekt U morgen een nieuwe latin foutro dutter uit van binnen zalig warm ge ruwd van bulten een zijde achtige glani en In prachtige pastelkleuren voor een prijs dlc het sparen bevordert' Dusters van 12 95 voor char mante en spaarzame hulsmoe ders morgen voor nog géért zeven gulden Morgen begint de verkoop v dezo sat In fcucre dusters diverse pastel tinten in de maten SML. WWj Géén taf *T 'Orlft tot IK heb ir tv el eens voor- zichtlij over gedroomd beroep&schilder te woi den Met een gezin is dit natuurlijk enorm riskant Daar moet je veel l«.f voor bobben Mmr vcor mij kt m ei dm nog bij dat ik mijn werk eigenlijk helemaal niet graag verkoop Vooral mijn werk vin de laatste tw ee jaar dat f zo v an mijzelf dat ik echt iemand moet te£,cn komtn met vv ie ik een gi ote i/finitcit voel wil ik ei iets in /ten een schilderij af te stam He zijn gewoon lichaamsdelen ven mij geworden Ik heb dit eigenlijk pas qoed gemerkt op de tentoonstelling in Amsterdam w lar ik mijn tw ee doeken het w is de kltmsu inzending ook nog iHebei heb verkocht Dolf JNvervor nog de»e maand 34 is ten Fnts Zijn ouders emigreerden m »r Utrecht toen hy nog te klem was om urzrt tc bieden Op zijn tw intigste beschilderde hy glaze n pitjes in een t. trcchtst. gla fabriek Een routinewerkje dat hem niet bu zander beviel Hij ging vyf jaar v i ien fijne relr«n naar warme landen maar op de ^i «sfabritk had hij een meisje ontmoet dat daar ten slotte een einde aan maakte Hy leerde het vnk van beiontimmerman maar toen hij klaar was kon hij dat ner gens bewuzen en werd magazijnbe diende Zij trouwden zes jaar geleden door BEN DULL >n tegel jktrtyd ging hj scl ilderen bon comp< ns itu. voor zijn onrust cn igressivitcit verklaart hy Het wa» toch niet voldoende om hem in het m iRuzijn v t t te leggen en hij werd i« rmin chocnmaker in een kien sch wnmaakbedryf dat do portalen cn ir ipp« nhu ren van Ltrcch se flat gebluwen met eloos tracht te hou Nu woon Dolf Zwerver met rijn Usui ivr uw zoon dochttr) m een ve asseni aan -okkelyk agenchte won ag waar veel van zya cy,cn wc k hang^ Vorig jaar heef hy let K« nomen aan een we*b yi vt» ia vc schilders De resul-atcn zjn t z i ii gewees op etn expc i c de \m erdamse Bols Tace Pt tti ha u m de VVJWsu-lc n Hilvc «n oen oon IN het zware hchamelyke werk als schoonmaker kan ik ten minste mijn agressiviteit kwij zegt hij Jioewd het oprul- *n n van de rommel van anderen ook o lekker niet is Het is hele dag trap op tr ip af Een nadeel is d m ook dit ik s «i. onds zo moe ben da tk mees ta) niet meer in staat ben nog e gaan schilderen Ik ben dan ook een zon daR «.Wider m de letterlyke beteke ms v m het woord Trouwens schil deren is een dure liefhebbe-y ook daarom al kan ik het haast niet elke dag doen En dan heb ik ook nog een 'ange aanlooptijd nodig om op gang te komen. Ik moet eerst het.! veel van me afzetten voordat ik voldoen de concentratie heb voor de «>erste streek Ik doe soms weken en weken over één schilderij In al die j iren heb ik mi schien zev»n of acht dingen ge miakt die een beetje gelukt zyn maar Telfs daar ben lk nog lang nut *evreden Over Ik heb wél vee! gran dioze mislukkingen geschilderd Kijk deze zwangere Eva maar eens. Maar daar kun Je ook weer veel van leren Destijds ben ik wel een paar avon den naar de academie hier geweest m ar hol lag my met Ik had het ge voel dat ik daar niets kon Ieren Ik meet het gewoon zelf doen Maar ik ben dan ook altijd aan het zoeken, oefenen en proberen VAN BINNEN UIT IN het begin was het meer speten voor me Kom laat ik maar weer es wat gaan schilderen dacht ik dan Myn werk was toen de coratief gestjieerd. Ik maakte toen ook brandwerk met een soldeerbout in hout Daarop ben ik uitgekeken geraakt Het deed me mets -neer Langzamerhand ben ik toen hele maai van binnen uit gaan werken vanu t een Innerlijke behoefte Ik sth Ider met meer zo raaar Het gt ft me iu veeï meer voldoening )c wordt natuurlyk ook iets ouder Nee rustige ben k nog met geloof k Mm- misschien knjg ik toch we! il meer btgr p en gevot! voor de d tRin Je kunt eigenlyk nooit zeg gen hoc 7Q iets gaat Technisch schiet ik n «tuurlyk nog steeels tekort. Ik grijp gauw te hoog lk voel het wel -naar kan het nog met goed uitdruk ken Vroeger kon dat me met veel schelen maar nu ben ik doodonge lukkig al iets met lukt Ik word gloeiend kwaad om verprutst werk. Ér is zoveel tyd aan besteed dae met meer terugkomt Kijk daar al die gestileerde kaarsrecht oprijzende sierbloemen «die op veel van myn oudere werk voorkomen die zyn in eens bijna helemaal uit myn schil derijen verdwenen Dolf Zwerver zegt het alsof deze verandering volkomen buiten hem om is gecaan In de koude (alleen zon dags brandt er een gaskacheltje) zol derkamer die hij als veel te klein en donker atelier gebruikt hangen veel v an yn eigen doeken naast een grote reproduktie van een Chagallse do ps violist Het jongere werk toom soms een tsere verwantschap met Han Me» Ber»trik Westenk Het zyn dik wyls onderbewuste werelden met een onwezenlijk licht, herinneringen visioenen dromen in een dreigende beslotenheid. Er hangen een Adam DOLF ZWERVER de Regeerders ben ik gaan schilderen uit onvrede en Eva twee le'yke blote mensen onder een onheilspellend en over heersend ?w erk DRIE TEGELIJK DOLF ZWERVER werkt nu aan drie schilderyen tegelijk een liefdespaar dat bespied wordt een sneeuwlandschap en een groepje nare verbeter mannen die hy voor het gemak De regeerders noemt. Echte titels geeft hy zyn werk met. Het Wagentje en Herinnering zijn de eerste schilderijen de ik ooit heb verkocht, zegt hij dat was op die expositie van naieven Hoewel het me moeilijk viel was het tegelijker tjd natuurlijk een enorme stimulans voor my Ook zo geweldig vind ik da ik nu eindelyk eens tyne mensen heb ontmoet die belangstelling en waardering voor mijn werk hebben en my goede raad geven Metten Koomstra Han Mes en nog een hoop anderen. Totdusver heb ik hootdzake- lyk contact gehad met mensen die beeldende kunst flauwe kul vonden en trouwens nergens wat aan von den ik werk nu ook harder dan eerst. Dat sneeuwlandschap moet de sfeer hebben v an pas begonnen sneeuw dus met te wit Maar nu ziet het er nog met koud genoeg uit. De Regeer ders ben ik gaan schilderen uit on vrede over ai die afschuwelyke man nen m hun keur-ge pakken die zo- v eel ir de melk te brokkelen hebben Het prikkelt myn agressiviteit ook enorm als ik moet omgaan met botte mensen op wie ik geen vat heb Die Adam cn Eva die zijn apen Itjk angstig gemeen en zieha tegelijk De mens is een typisch ding Die boeit mij hef meest in mijn werk. Dc mensen doen zoveel gewoon int angs roor hun omgeving Ze zijn nooit zichzelf En als üc schilder ont dek tk ook steeds tceer verrassende dmgen tn mezelf Maar je leert je zelf nooit helemaal kennen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM vrijdag Burge meester W Thomassen heeft gister avond opnieuw laten uitkomen a«» bU een voorstander Is van deelge meenten onder een overkoepelend geheel- Tydens een bezoek aan de wijkraad van Pernis sprak hij over groot Rotterdam waarin die geble den die een wijkraad hebben een ster kere positie dan voorheen zouden kunnen krfjgen Als voorbeelden van deze decentralisatie op grootgeuieen teltjk niveau noemde de burgemeester steden als Londea en Parfjs Voor deel is aldus de heer Thomassen dat er meer contact komt met de burgery en dat de deelgemeenten zich Voor plaatselfjke ontwikkeling kunnen inzetten Gebleken is dat de PvdA frae e in de Rotterdamse gemeenteraad de groo ste fractie tegen decen.trahsa-e is In Amsterdam waar dit idee ook te berde werd gebracht toonde de P v d A z ch eveneens opposiuoneel Burgemees er Thomassen gaf gis teravond tevens zyn visie op de toe komst van Ferms (en ook Rozen burg) waarvan de inwoners terrud den van de industrie moeten leven Volgens hem is het beslist met zo dat deze woongebieden door bijvoor beeld een bouwstop een zekere dood zullen sterven Wel knaagt het aan me aldus de burgemeester dat er in het stadsdeel Crooswyk nog zo veel moet worden gesaneerd te w jl in de afgelopen ja-en dicht by de industrie zoveel woningwetwoningen 7 jn gebouwd De burgemeester doelde h. ermee met alleen op Fea-nts maar ook (en vooral) op het noorde iyk deel van Hoogvliet Het spijt me zet hy dat de woonkernen met zuidelijker zijn neergezet In het nocc den zit men in eer damp e« geur verspreidend gebied Dit is overigens geen verwijt want Indertijd was ai leen maar een noordelijke bebouwing mogelyk Burgemeester Thomassen wees voorts op de functie van Hellevoet sluis dat woonoord zal worden voor de werkers in de Maasvlakte in du sir leen cn zich tot een stad van 170 000 zielen zal ontwikkelen Perms (ui de dertiger jaren door Rotterdam geannexeerd) krijgt zo kon de burgemeester meedelen in de loop van het volgend jaar het lang verwachte nieuwe woonwagenkamp Ik weet zei hij «dat de mensen nu un beschamende omstandigheden wonen VLAARDINGEN vrijdag In sa menwerking met het plaatselijk co mi e van de Stichting He Nationaal Rheumafonds heeft de afdeling west van de Ned Chr Vrouwenbond gis teravonri een bijeenkomst gehouden m de Pmelkerk waar byna honderd da mes luisterden naar de arts dr G J Smeets uit Den Haag «iie een eau serie hield over .Huisvrouw en Rheu (Advertentie f JVf J spaardoor nu I,* kopen Een spaarbankboekje met wat erop maar een Jege linnenkast. dat is niet de bedoeling! Neen, zowel het een als het ander kan heel goed ook voor U Graslinnen lakens en slopen* In gladde of geborduurde uit voering, van een uitstekende kwallteft, het borduursel In smaakvolle dessins glad 0 0 lakons 1 -pers. 150x220 cm lakans 2-pers. j 180x230 cm geborduurd •loan. lakans 1-pers. 1SO*22C cm lakans 2-pan. 130x230 cm Morgen begint de verkoop van dit fraaie en oer-degelljke lin nengoed. om Uw linnenkast eens flink bfj te vullen en tbch te sparen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1