Aardgas voor bedrijven m Ries Verbeek mag naar Huwelijk rr:« Padvinders Pro en vooral contra willen boot Schoolsport- het kortingzegeltje verkopen toernooien Afzet steeg met 25 procent Bij acquisitie bleek grote belangstelling VAN RUIGEPLAAT VERDREVEN Brederode grijpt hoog met Goldoni! Wie heeft iets verloren programma Haarlem komt bij SW SCHIEDAM 10 maart jarig! Verandering Het voetbal m „warmte beschaving" FORUMAVOND VAN S.fl.R. Tentoonstelling Volksonderwijs Diefstal van autoband uit reclame-rck Offerblok ontvreemd ait St. Liduïnakerk Minister opent Sted. Museum i Kinderuitzending Beatmanifestatie voor „Eten voor India" EURÖTAX TROUW AUTO'S Huisvrouwen plakken, maar tegen de zin Not. mr. P. C. Sneep beëdigd Nederland speelt tegen Hongarije Oost-Duitsland en Denemarken Aardgaslevering wordt vertraagd ik vrijdag 25 februari 1966 - pag. 5 (Van een onxer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Hendrik hkannea Verbeek, bij zijn medeleer- guts uit de vijfde klas van het Behie ld— stedelijk Gymnasium bekend ifc „Ries". wordt op 10 maart zeven de» Jaar oud. Aan dit op zich zelf niet «Merkelijke feit heeft Bies het te dukes, dat hi! feta lie maf zijn van let ha wel Uk van prinses Beatrix met heer Claus von Amsbcrg in de Wea- Kfkerk te Amsterdam. Met een meisje alt Gouda zal hij de provincie Zuid- HtUand vertegenwoordigen onder de jj kinderen uit alle provincies, geko- tto nil liefst 2,228 efadif den, allen op 11 maart JariC- Bies vindt het „geweldig", maar s' «r verder toch met onderste boven van dat hi] in zijn beste kostuum gestoken, J bsj de plechtigheid aanwezig mag zijn, Over dat kostuum maakt zijn moeder och overigens wel enige zorgen. „Kan Jat eigenlijk mi wel? In zo'n gewoon koftuum'' Maar in -de uitnodiging dood toch niets over bijzondere kle ding. En voor de ene keer kunnen we »cfa geen rok laten aanmeten of hu ren? Het zijn kinderen. Afwachten maar." In gezelschap vaö zfjn vader (een volwassen begeleider was verplichtend voorgeschreven) gaat -Ries woensdag-1 middag ad met de trein naar Den Haag, waar hij om 4 uur op het Mmistene van Binnenlandse Zaken moet zijn, waar <te „prorvmciale jeugd" <kx>r de anwster zal woi-den toegesproken De «hele groep gaat dan per bus naar foordwijt waar de nacht in een hertel wondt doorgebracht. Alles voor reke ning van het Mimstene. Donderdag zal het vroeg dag zijn, vaat de groep wordt om 7 uur ai aan bet ontbijt verwacht, waarna de bus tocht naar Amsterdam wordt gemaakt. De 22 kinderen gaan dan lijdug naar ie Westerkerk, doch de begeleide ra moeten in het hotel achterblijven. Voor ha geen plaats bij de plechtogfienri. Twee auwtenares» va het Ministerie zulten huh beschermende taak tijde lijk overnemen. Daarna gaat de reus weer huis-toe. Voor vader H. J. Verbeek s za* he* toch een leuke tocht women. Van de Past, Cheque en Girodienst i Den Haag waar ïnj werkzaam is, hojft ir, Hn vnje woensdag gekregen! (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM't - Met ,f>e Her bergierstereen blijspel van Carlo Goldoniheeft de Schie- damge amateur-toneelvereniging „Brederode" gisteravond in Musis Sacrum een gooi gedaan naar de hoogste eer in de jaarlijkse toneel wedstrijd van de Schiednmse Gemeenschap. „Brederode" heeft dit met helemaal wiar kunnen maken. Hat ging alle maal wat te houterig. De uitbeciding was over het geheel wel verdienste lijk, maar de zwierigheid ontbrak en M*t dat had het stuk zo extra grap pig kunnen maken. Het verhaal handelt over een koket te herbergierster, die doorlopend het hof wordt gemaakt door twee van haar iwten, een gefortuneerde graaf, (he oaar overlaadt met de kostbaarste ge- Kbenken, en een zelfingenomen mar nes, wiens titel en eerbaarheid zijn «*ge bezit vormen. Verder logeert er hoe herberg nog een welbemkkieide win, eer gedoodverfde vrouwenha ter, die aanvankelijk volkomen im- öwwn blijkt te 2ijn voor de charmes **hde herbergierster. Met geraffi- intrige» torpedeert zij de öeg- ®*uche houding van de edeknan, *»nst gemoedsrust niet geheel onver moed bUjU. Ten «lotte word* hij het •Jachtoffer van haar onfeilbare trucje» ilki latente genegenheid voor de ••■wttn geeft hij prijs. Als het een- ®w K>ver k houdk de herbergier- •w de boot af en «chenkt haar hart !^®®n bediende, die zijn wanhopige plotseling beantwoord liet •Brederode" heeft mtl dU Ut etutp- «*tulc hoog gegrepen, u?ont men moet zeer goeden huize komen om «en CoUoni viefcJcelooi te tpelen. Het Ro- uxo-effect in dit toerfc eist olot spel I* *tn onberispelijke roïkennii. Juist sLv** oefaUoenetrde klucht «ordt w komische eerst bereikt, wanneer de JJW hun roUen aanzetten, zodat het ei» pompeuee die de Rococo- «W kenmerken, de boventoon paan weten. .Tree. de» Hste-Uikmbroefc deed het de frivole herbeizpierêter Ing niet r*» hoewel de rol van de gezapige J»* (GUlee de Veth) wel bertar uit wrt kwntn. Jan Oudde speelde df *"ne markies behoorlijk. Sandy Et» (in «en travestie) fa» ondanks fcgMfr mimiek baar rol van bo- Advertentie Een pxraplule b in deze tijd niet alleen een gebruiki-artikel neen, In steeds grotere mate wordt het een modieus onderdeel van Uw garderobe. Een onderdeel dat we helaas niet goed missen kunnen... maar mogen we alsjeblieft van sparen spreken als U morgen zo'n opvouwbare damespara plu ie van 25,- koopt voor de helft van de prijs? Opvouwbare para plu les, in opgevouwen toestand 34 cm lang, en uitgeklapt een normale paraplu Ie, met 100% Nylon be spanning, blank stalen binnen werk en feilloos werkend mecha niek een stukje luxe, nu binnen ieders bereik, voor nog géén dertig gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze opvouw bare paraplules, eenvoudig te modekleuren, voor 100% Nylon heranparapluiei, 9.90 SCKI3DAM. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, dagelijks van 817 uur, behalve op zaterdag en zondag: etui met potloden en een klein geldbedrag, zwart etui) met 10 sleutels; gebreide want (L). Te i bevragen bij de vinders- hartje en! kruisje, Entenburg, Parkweg 80, trouwring met steentje, Borsboom, AI- pbons Arienstraat 134; jongenshorloge met bandje. Tintel, H, Polakstraat 62; gouden munt. Hom, Blokmakerstraat 5, Rotterdam; klei® geldbedrag. Poot, PoortugaaIsestraat 14; bankbiljet en muntbiljet, Valk. Burg. van Haaren- laan 006; herenbril in zwart etui, Van der Vlies, Oudóorpsestr&at 2a; ring met twee sleutels. Café De Ster. Bui tenhaven weg 180; zakmes, Collignon, Dr. Wibautstraat 9. gasaanateker, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Ook onder de Schiedamse bedrijven bestaat een zeer bevredigende belangstelling voor het aardgas, dat over enige maanden de intrede tal doen In Schiedam. Dat is wel gebleken bjj de intensieve ac quisitie die door het Schiedam» gas bedrijf onder de industrieën i» gehou den. De Ver. Glasfabrieken, met een afname van 4 miljoen m3 gas per Jaar (dat is 30 procent van de gehele pro- duktie!) is niet alleen veruit de groot ste afnemer maar ook de enige ,ga»- miljonair" In Schiedam. Dat ui nog wel even so blijven. Doch het is seker dat de drie bedrijven die nu al tussen de 100 en 300.000 m3 stadsgag afne men, geselschap sullen krijgen. Want drie grote industrieën, elk goed voor ren half miljoen ,kub" hebben al te kennen gegeven op aardgas te suilen overgaan. Maar ook onder dc kleinere bedrij ven met een bescheidener afname zijn er ettelijke die van plan zijn kolen of olie le laten liggen en voort te gaan op aardgas „Die stap wordt meestal pas na lang wikken en wegen en na diepgaand kosten-onderzoek gedaan. Doch het bedrijfsleven, meer prijsbe wust en ook meer gespitst op efficiën tie, onderkent de voordelen van het aardgas". Zo verklaarde dr ir J van Willigen, adjunct-directeur van de Gem Technische Bedrijven, meer spe ciaal belast met de aardgas-zaken. Hij is tevreden over de gang van zaken Dat mag hij ook wel zijn, want sinds de invoering van het goedkopere z g „tusbentariefper 1 november vo rig jaar, is de verkoop van gas voor verwarmingsdoelemden met liefst 25 procent gestegen. Werd m november/ december 1964 door de kleln-industne een miljoen „kub" op aardgas-kwab- teit afgenomen, in dezelfde periode i van vorig jaar, na de nieuwe tarieve- ring was dat 1,25 miljoen. 1 Prognose „In andere rieden waar ml eerder i aardgas wordt geleverd is de toename van de afzet ver boven de prognoses uitgegaan. WU sullen in Schiedam daar met onse Installatie ook rekening mee moeten houden", verklaarde de directeur van de Technische Bedreven, de beer Jvan Hartingsveid. In de afgelopen maand januari is in. Schiedam totaal 1,7 miljoen m3 gas| verkocht, tegen 1,3 miljoen ui januari vorig jaar en 1,4 miljoen in 1964. Op deze afzet-cijfers is echter de buiten-temperatuur ook van grote In~| vloed. Eén graad daling op de ther-! mometer, betekent een extra-afzet van 1.000 kubieke meter per dag, zo heeft men in het gasbedrijf als vaste regel kunnen aannemen. Maar ondanks deze schommelingen onder invloed van het weer, is het wel duidelijk dat er een stevige „penetra tie" van het gas aan de gang is. Een verandering in onze „warmte-bescha ving", noemt de heer Van Willigen dat. Meer belangstelling voor ruimte-ver warming dus. (Van een onzer sportverslaggevers») SCHIEDAM, donderdag. Er b een goede kans dat de amateurs, waarvoor de voetbalcompetitie dertien weken «UI lag door de sleehtc weersomstan digheden, weekeinde weer in het veld komen. Toch aal dit hoogstwaar schijnlijk niet met alle Schledamse clubs hel geval rijn» want er zijn vel den die heel erg hebben geleden en op een grote modderpoel lijken. Willen de amateurvoetballers de competitie redelijk op tijd eindigen dan zal er ook op 10 maart gespeeld moeten worden en eveneens de paas- en pinksterweekends gebruikt worden Voor a-s. zaterdag en zondag ts het programma geprojecteerd, dat reeds op 12 en 13 februari gespeeld zou wot- tien, maar dat toen in zijn geheel werd afgelast Excelsior '20--ËDS, Nieu- wenhoom—-DHS; Martimt— AeoJu-,. SFC-Flos. SVDPWHtllesluu» Afde ling Rotterdam. SVDF - Demo», Schie dam—DRL; Crooawljk—Ursus, SC' MaasSehiedamse Boys, HWDDKZ Wilton Fuenoord—Blijdurp Zaterdag- voetbal PPSCLoo3dumen, Groote LmdtHBSS; HellevoetsluiiG&S GTBZBVH Ziekenhuizen Maar de heer Van Willigen ver wachtte binnenkort nog een «ter' ere toeneming van de Industriële ga»-.er- bruikers. Ook het gemeente-xiekenhuis en de Dr. Nolet-stichting hertaderen de mogelijkheid van gas voor ruimte verwarming en dat sondeu grote afne mers kunnen worden. Dat laatste geldt ook, xjj In mindere mate voor de zwembaden. Doch daar spelen de vrjj hoge kosten van materiaal*voorziening toch wel een belangrijke rol bij. Toch bestaat er bij het bedrijfsleven nog een zeker wantrouwen tegenover het aardgas en vaak wordt de klacht GI^(^i Laureris dstemrlirsZb:gemt dal de zemeente e«, monopolie- YatesteuW. Gem. Teeha. Bejr., Bror,- 1 '"2SÏK1 'f"! V..., asr m„ 1(1 .lonlel» »n heer Vaii Willigen dan aan dat do Gas Unie, die uiteindelijk de prijzen vest 95; rung met 10 sleutels en adres, A. Blom, Ale id astraat 80hs; herenbril In stalen koker, Karatanje, Broersvest 66c; zwart lederen dameshand schoen, Drlessen, Hogen ban weg 31b; bruine gUcé (R), T. Zandatra. Eendrachtatr. 56a; zwarte damesglacé (R), mej. Ro denrijs, AUj. TWJmstraat 50b; bruine snéde herenhandachoen, postkantoor, Tuinlaan, Schiedam; 1 paar zwarte da messchoenen, St. Liduina-lyceum, Spieringahoek; poncho, Van Geene, Volkshuisvesting, Oude Maasstraat 14; damewnuts mot gebreide rand, Van Kempen, Heinaiuostraat 80; beige kln- derschoentle, Bolwol, Buijs Ballotsin gel 39b; geblokte shawl, Boumer, Burg Honnerl, Gretelaan 261; zwembroek en baddoek. Veringmeijer, Van Ruljsdael- laan 44a; mohair shawl, postkantoor Tuinlaan, Schiedam; hcrenportemon- nee met lnh., v. d. Gaag, Prof. Kam. Onneslaan 166; damesportemonnee met inh-, Kok, Burg. van Haarenlaan 512; herenportemonnee met inh. en sleuteltje, Brand, Van Manunntraat 22a; geruit plastic tónderportemonnee- tje (ledig), Kool, Poortugaaiseatraat 23a; autoetep op luchtbanden. Visser, WestCrankelandseatnat 77 a. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. De Jubils- rtnte afdeling Schiedam en Keihei van «le Vereniging voer VoÜaondsc- wijs organiaeert evenals vorige jaren weer In het Stad. Museum een ten- toonstelling van „expressie-werk" van kinderen ven de openbare scholen voor glo., bXo. en kkuleronderwijs. Bur-1 gemeester H. Roelfaecns zal op woens dagmiddag 2 maart om 14 uur de of- fidéle opening verrichten. De Schiedams-Kethelse afdeling van Voicsoftderwijt bestaat negentig jaar maar de landelijke vsrenkïng gaat kt mei bat honderdjarig bestaan bepaalt, óók een monopolie-positio in neemt. Bovendien zijn in Schiedam dc gaslaneven ginds 1957 niet meer ver hoogd, ondanks de gestegen kosten aan lonen en materialen. Dat laatste is op gevangen door rationeler te werken. In feite zijn de induatrie-tarieven vorig jaar bij een herziening van de con tracten iets verlaagd. Belangstelling Merkwaardig is overigens dat de Gas Unie. die volgen» afspraak het recht behoudt om aan bedrijven die meer dan één miljoen kubieke meter per Jaar afnemen het gai aelf te leve ren, weinig belangstelling toont om v«n dit voorrecht gebruik te n iken, Dat rit in de kosten van extra-leidin gen. Maar ook de gemeente I» niet so gebrand ep die hele grote afnemers, vanwege de dan seer lage tarieven. „WU hebben liever veel kleinere af nemen das één grote". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. - UU een re- ktame-rek voor een winkel in auto- acceaaolrea in de Korte S Inge latraat is «en nieuwe autoband ter waards van vijfenzestig gulden gestolen. De eige naar J. B. heeft aangifte gedaan bij dt politie. (Van een omar vavslzgfavara) SCHIEDAM, vrijdag. Onbeken den lubben nit de kapel van da 8b Udnlna-ksrk aan de Nkmwa llaven aam atferbtek antvreesad, waarvan da Inbond Mal baband ts. De koatar van da bark, P. H. J. K van dar B,, baalt bij da poUÜa aan- gllta gadaan van da diofsUl Van da dadars ondbmaiDt nog kader spoor. (Van een onzer verslaggever*) SCHIEDAM, donderdag. De Cen trale SchoolsportcommUsle Schiedam is reeds bezig met de voorbereidingen voor de Jaarlijkse school toernooien voetbal, handbal en korfbal. Het schoolvoetbaltoernooi zal wor den gehouden op 12. 13 en 14 april, de fmates op Koninginnedag 30 april Er wordt gespeeld in vnei groe pen en wel elftallen van de tagere scholen (minstens 10 jaar oud), tei- wijl bij bet voortgezette onderwijs, de elftallen worden samengesteld naar de leeftijd en wel geboren na 1 septem ber 1947, 1949 of 1951 Jongeren kun nen wel met de ouderen meespelen, maar met omgekeerd. Het schoolhandbal-toernooi heeft plaats op 15 apnl, met de finales even eens op Koninginnedag Er zijn hier dne groepen v»x>r jongens (die alle zoven-handbal spelen) en drie voor meisjes, waarvan de ouderen elf- handbal spelen Ook hier indeling naar de leeftijd. Het korfbaltoernooi heeft eerst plaats op dinsdag 31 mei, maar in schrijving is nu reeds mogelijk (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdrng, SVV «peelt zondag in hei Sportpark Har ga de uit gestelde wedstrijd tegen Haarlem. Wanneer de rood-groenen serieus van plan zijn om in de tweede helft van de competitie, na de „overwintering", zkh een plaats te veroveren in de pro moverende kopgroep van de 2e divisie, dan wordt het zaak na te beginnen aan een reeks van overwinningen. Het zal overigens niet meevallen want. ge prikkeld door een 5-1 nederlaag te gen DFC, sullen «le Haarlemmers ge laden naar Schiedam komen. En het is een technisch knap elftal. De SW-jeugd speelt zaterdagmid dag om 16 uur Ui Ha ma de uitgestelde •wedstrijd legen Spart*, waarbij het ductvtig kan spannen. Het reserve-elf tal wacht een zware wedstrijd in Am sterdam tegen DWS 2; hopelijk heb ben de rood-groenen de smaak te pak ken na de zege op Excelsior. Bij de amateurs ontvangt SVV 3 zondagmorgen Sparta 3 In Harga en het vierde elftal trekt naar LMO 2, Advertentie M spaar.*door nu te kopen Afs U morgen met zo'n modieu ze blouse thuiskomt... din denkt misschien menigeen; „Alweer een nieuwe blouse!" En wat voor een, w nt morgen verkopen w|] dsi «e blouses met lange mouw. o Tricol, Bal O Fast, No Irr Flannel en Imprimé blou.es, uit de series van 9.75 tor l* 90 in vele dessins en kleuren. Morgen kiest U 'Jw nieuwe blouse uit, om leuk voor de dag te komen en toch te sparen, een blouse voor nog géén zes gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze grote partij dame)blouses, j In diverse dessins en kleuren, voor (V*sa een onser verslaggever») SCHIEDAM, vrijdag. De minis ter van cultuur, recreatie en maat schappelijk werk. mr, M. Vrolijk, zal op woensdag Juni om 18 uur de of ficiële heropening verrichten van het Stedelijk Museum te Schiedam, dat In- grijpend la gerestaureerd. SCHIEDAM, vrijdag. Van ge meentewege verzocht men ons bekend te willen maken dat ouders, die menen dat hun schoolgaand kind in aanmer king komt voor kinderuUzending, zich hiertoe kunnen vervoegen, liefst na overleg met de huisarts, bij de G.G on G.D., afdeling geneeskundig School toezicht. Tuinlaan 80, doch uitsluitend na mondelinge of telefosUsdse afspraak (tel. 380390). 644a taf. »f «drift. Nri* Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag V^f beat- groepm verlenen belangeloos hun medewerking aan een beatmtdd&g en -avond op zondag 27 februari in Ge bouw Irene aan de Nieuwe Haven De opbrengst van deze manifestatie zal ten goede komen aan de actie „Eten voor India." Dc medewerkende groe „The Group 65", „The r Bandits" en „The Candclea' De prewntatie van zowel het mid dag- als het vondprugramma Is in handen van discjoeKcy Martin Green De bcattoestanden beginnen 'a mid dags om 2 uur en eindigen oen 6 uur Het avondprogramma duurt van 7 11.30 uur. De toegangsprijs is 1,25 zijn' „The (Advertentie IM.) (Van een omer verslaggever*) SCHIEDAM, vrijdag, „Wij heb-j ben met dit gesprek het zelfonderzoek b(j de middenstanders willen verscher- j pen. Mensen, ga zelf na in eigen be- drijf: heb Je er voordeel b(j om zegels te geven, doe het dan. Msar iaat de halfHlachtlge houding varen van: ze gels geven, omdat anderen hel ook doen". Zo heeft de heer G. P. Verhuls- donk. voorzitter van de Schledamse Handels- en BedrUfaraad, zonder zich uit te spreken voor of tegen de kar- i tlngzegel, het doel samengevat van I de forum-avond die door de S.li.B.| gisteravond In het Gr rel. Jeugdhuis heeft georganiseerd rond het kenne- i lijk toch wel brandende probleem vanl het segelsysteem In de winkels. Het merendeel van dc aanwezige middenstanders was tegen het zegel, tloi h er waren dan ook opvallend wei nig „zegclgevers" in de zaai. Ook de meeste van de zeer deskundige (en welbespraakte) forumleden waren dui delijk tegen Afschaffen1 De heer B. Buitendijk, adviseur van de Consumentenbond uit K|jiw|jk: j vele hulsvrouwen plakken die zegels nu eenmaal, omdat se die toch gratis1 krjjgen! Maar het merendeel sou er wel vanaf willen, zoals ook de meeste winkeliers dat willen. Klantenbinding was er wèl In het begin, maar nu ledereen zegeltjes gaat geven, niet meer", (let zou wenselijk zUn voor consument èn winkelier als de zegel»i werden afgeschaft, wat kan b(j een ge- i samenlUk actie van de winkelier»". De heer L v.d Leeuw, hoofdbc-' stuurslid van de Kon. Ned. Midden stand» Bond uit Den Haag- De Mid denstandsbond la altijd, ook voor de oorlog al, tegen de zegels geweest. Ze leiden tot verhoging van bedrijfskos ten, wat tegengegaan moet worden. Bovendien geven hij een versluiering van de motieven om de klant tot ko pen le krijgen, dat mag alleen gebeu ren door goederen van goede kwaliteit te bicden in ruim assortiment en door goede service te geven „Ik zou liefst een wettelijk voorschrift zien". Wh nii<hifi Maar de beer A. Borstlap, van (niet- ln Schiedam Ingevoerde) Banks egel; N.V. waa «en vorig verdediger van het zegeltje. Niet >1* doel. maar als middel. Als bet goed gespeeld wordt, j komen de baten van de se gels de ge meenschap ten goede. Maar de mid denstanders moeten eendrachtig sa menwerken In acties en dan kunnen' frappante resultaten worden bereikt. AU> dc hulsvrouw nu zo giaug zegels heeft, geeft het haar dan; het Is een goed spaarsysteem. Bovendien zag de heei Borstlap in de zegel-actie een goed verweer tegen het steeds sterker oprukkende grootwinkelbedrijf. Maar hij gaf ook ruiterlijk toe: geef alleen zegels ais het ook werkelijk verant woord itt, anders vooral niet doen. Uit de zaal kwamen enkele frappante voorbeelden naar voren pro maar veelal toch contra het zegel. „Wij rit ten nu al vaak voor zulke hoge kosten dat die zegels er niet meer al kunnen," verklaarde een van de meeat zakelijke sprekers. Twee procent van de bruto- omzet is ook heel wat. „Dat betalen de klanten uiteindelijk toch zelf', ver-] klapte een zeer openhartige nieuwko mer in het vak. Maar uit een toespraak van een be stuurslid bleek toch dat de SJLB. eigent Uk wal van deie aegeltjea-romp- stomp af wil raken. Blaar op welke wUze b nog niet duidelijk. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Mr. C. P. Sneep, sinds 1 juli waarnemer van hol vacante kantoor van notaris P. Scha berg in Schiedam, i« 23 februari op de Griffla van de Rechtbank te Rotterdam boédfepd tot notaris te Schiedam. (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, donderdag. Om dat de Rulgeplaat wordt afgesloten, moet de pad vindersg roep Jonker Fran* van Brederode haar in de Acl- breehtskolk te koop liggende club schip Jacoba» Willem van Brederode versohepen. Dat gaat zaterdagmorgen vroeg ge beuren. Het tijdens de Tweede Wereldoorlog in Canada als mijnenveger gebouwde schip komt In de Voorhaven te liggen- Niet voor lang. hoopt de padvhxiers- groep Zij wil hot sehip kwijt en een mouw kopen De Jacobus Willem van Btederode is van hout en het onderhoud u» nogal duur Dat bedrag kan de groep ruet op tafel brengen Het geld dat de oude mijnenveger bij verkoop opbrengt, wil de groep n.u gebruiken voor de aan koop van eon stalen schip van rurni honderd ton, Zo'n schip kost ongeveer zesduizend gulden Er zijn al een stuk of tien aapnrant- kopers geweest, maar tot verkoop kwam het niet. Volgens de padvin ders kan het schip goed gebruikt wor den als botenhui» of sis sociëteit Euroftese landenbeker /ERICH, vrijdag (AP). Voor de strijd om de Europese voetbalbeker voor nationale elftallen ia Nederland Ingedeeld bi) Hongarije, Oost-Duits land en Denemarken In ctocp vUf. TEL PAR B31 De uitslag van de in 2ünch gehouden loting te Groep 1 Spanje (bekerhouder) T«je- ohoslowaAOJe. Ierland, Turkjje Groep 2 Pu r tug al Bulgarije. Zweden, Noorwegen Groep 3 Sowjet Utile. Oostenrijk, Fin land Griekenland. Groep 4 WeH-Dülli- tand. Joegoslavië, AJbartie Groep 6 Hongarije, Cket-Ounstand. Nederland De nemarken. Groep Zwitserland. lURü Roemend*. Cyprus Groap 7 Frankrijk Betgié. Polen. Luxemburg Groep S Bngeland. Schotland Noord lerlood. Wales Op verzoek van Engeland vormden de vder elftallen van het Verenigd Koninkrijk tén groep UaWnd en Mafta hebben niet Ingeschreven Bik elftal speelt een uit- en een thuis wedstrijd De wedstrijden moeten geepeetd worden tusaen I miguatu» I6S6 en ZO fe bruari IM8 O» finale zal plaats vUxden ln de zomer van 1MB. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. De Ga* Unie heeft grote tegenslagen gehad bil het aanleggen van dt hoofd-aardgas- leiding naar het Rotterdamse gasbe drijf aan de KeUehaven. Het Ia wel seker dat dne leiding, komende uit het noorden mi lopende op Bchledams ge bied lang* de spoorbaan Rotterdam Delft, niet op de vastgestelde UH ge reed zal sUn. Schiedam zou het aardgas dan weer geleverd krijgen door het Rotterdamse bednjf, via een leading van dc Kellc- haven, met een grote zinker onder de Voorhaven door, naar het gasbedrijf aan de Dwarsstraat, dat dan het eerste „ichakelpunt" zou worden. Hierin komt nu een vertraging. Maar vóór l mei zal de G.T.B. vernemen wanneer het aardgas dan uit Rotterdam wól ge leverd zal kunnen worden. Toch aal Schiedam uog op tHd liet Mrfftss krijgen, al Huns dat wordt door de Gas Unie toegezegd, D« aan- hebt*» de tweede hoofdleiding, die vsa Lelden afkomt en pp de grens Schiedam- Vtaagdlngen zal |°poo- Dit sol de leiding worden naar het Europoortgebied, die met een reeds gelegd* sinker onder de Nieuwe Maas doorloopt. ïn deze leiding komt hot aan vankelijk tweede, maar nu eerste M-'hakelpunt bij wijk Groenoord, van waaruit dan het aardgas gedistribu eerd zal worden over Schiedam, te beginnen in Groenoord-Kethei op 10 rowjjirigdc situatie zal het tayd-ecbema van ombouw per •ac tor aangepapt worden. 't ir'-1 i'i' ii

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2