i€ PERNIS DOOR EUROPOORT VERDRONGEN RZC en SVH Ver nog aan kop in bekerwedstrijd lüSPÜ JNederland mogelijk inflatie- kampioen Eerste boot! met eten voor India Celstraf voor steekpartij op Katendrecht Eis anderhalf jaar tegen stelende bankwerker ALLEEN ODZ WERD UITGESCHAKELD Hoogendoom Riksen naast Van Maaren VINGERP1ER EN WALSTEIGER BIJ SHELL IN TREK Geen ontvangen? Knrli> lostijden en grote diepgang van Europoort aantrekkelijk vaar olietankers Shakespeare in Rotterdamse Schouwburg CHARMANT KAPWERK OP ROTTERDAMS KAPPERS CONCOURS Ziekteverzuim door griep nu 22 procent Vragen over vermelding namen kandidaten PS ~L Vraag de nieuwe, kleurrijke "aankleedfolder" van Delana SPORT Mevr. Bossche won dressuurwedstrijd IJSHOCKEY Wisselbeker van Rotterdam naar Tilburg Sportschool Centraal verdeelde titels s peg. 4 dinsdag 1 maart 1966 t jW VOORZITTER KNMIt: (Van eon omzet verslaggever») ROTTERDAM, dlmdg. „De rege ring en de vakbeweging *prlntfi*i ver der dan bun pojatak Ung la, en den proberen ze nog zonder natte voeten de over*and te halen. De lonen *MJgen hoger dart de produkavtt©ltwr..JJgintf toelaat en het b«zjrotlr»ft»progrttmmB i* al»t c>p het nationale produkt inge- atekl. We hobben nu twee K"haat^umi- trioenen, maar Ik hoop niet dat we ook de wereldkampioenschappen Inflata. zuDeii winnen Afchte gtoterowond do voorrhter van do Kon. Nederlandse Mlddtm»Uiwl« Bond toen hl) In hotel Atlanta in Rot terdam sprak voor de leden van de. Botterdam** MUJdenelonda VerenVgtn-g Handel on Nijverheid en van de bij do' Boeten rsroad voor de Rovterdwiwc MkMenetenrt» Vereniging Handel en Nijverheid en van do bij de Bwuur*- raid voor de Rotterdamse Midden stand aangesloten vak organ te ad oh Voorztttar P. G. ran der Wrote zei, dttf ona land door de loonsverhogingen drie rumoerige Jaren achter de rug heeft HIJ meende dart door de stijging van de boen hi plaat* van een be heerst structuurbeleid een conjunc tuurbeleid Is ontslaan, Met de geringe looturtHgiiw voor 1969 vak volgens de heer van der Wede de Inflatie nrtet af la zwakken. Wat wel kou worden ge daan, ts een nog ernstiger «Rustte voorkomen. I Over fusies tussen bodrlivcn, xcl de, heer Van dor Week», dat de tijd *om« nog ntet rtjp ia om in elkaar op tt gaan, waardoor *!ch conflicten kunhvn voordoen, „Men moet weloverwogen •n langzaam maar zeker r»ar elk aar toegroeien." De KNMB-voorzitter roerde voorti „het nonnbeeef bij ds werknemer*" «ao. HIJ zei: „Ze gaan ca- vaak niet van uit dat ze een loonsverhoging mooton verdienen maar menen, dal het per centage zonder meer wet flink zal stij gen". De voorzitter van Handel en Nijver heid, C. van tier Linden, stelde In zijn openingswoord, ,dat heel eenvoudige Jongens zlln, die wel we-l ten wat ze willen". HIJ fulmineerde over aaar hij zei hel feit dat <te ge-i meeiHe de mkkteootand met een nieu we (Ahoy) hal wilde laten wochen 1 „zodat het MWdenstarKkdjesmrencoMc- ge mawr zoll aan het werk la gegaan" I Voorts gaf de heer Van der Ltodcnj Rb lijn mening te kennen, dot wn, koopavond „toch nBci la om leefbaar-1 held te krijgen", waarbij hij geen ol- tcmotief gaf, (Van een onaer verslaggeefiters) ROTTERDAM, dinsdag- De Kot-! terdamae rechtbank veroordeelde vanmorgen de 15- Jarige havenarbei der B, O. en de 25-jarige Arubaanse leeman A. M. tot een gevanfenbitraf van respectievelijk «even maanden' met aftrek, waarvan drie maanden j voorwaardelijk. i O had op Sinterklaas avond van hot vorig Jaar in een bar op Katchdreoht een vriend van M mei ren mesje in' buik en borat gestoken M wilde' wraalcnamen. maar «tak niet G .1 maar dien* broer met een briefope ner in dc buik. De erts was togen G. zeven maand den niet aftrok en tegen M tien, maanden met aftrok Het Rotterdsmwh Pareol-abewioas kunnen one dit tel*f«»l*eh mtlcUm van maande* tjn. *et«rd»| **"- 17,10—19.00 Si lef een tWMO £uan£n*slch «rwtn sslljka uenten. (Van on zo «fcheepvaartredaetie) Europoort Raat stoor Ja moor ruwe oho verwerken in de eerste twee maanden van dit jaar, dus tot eind februari, meerden 68 tankers nf aan de Shell-stelgers in de Vierde Petroleumhaven in Eu ropoort Vorig jaar kwamen er in totaal 184 tankers naar de Shell Het maand gemiddelde ts dus tot nu toe ruim verdubbeld Mrn ziet overigens wel een dui delijke verschuiving tn die zanvoer van Prrtils naar Europoort. De ge stegen aanvoer la du» hlet alleen al* wlmt voor Rotterdam op te vallen. De Bbell, grootate raffinaderij van Europa, heeft In Europoort de beschikking over een terrein van 70 hectare, met een optie op no* een* 70 hectare. Hot |a ru/g niet bekend of we spoedig gaan uitbreiden", zegt een woordvoerder van de Shell „Dat la een beslissing van ric „groep", en die wordt In Londen genomen Wel zijn we erg trmeden over de faciliteiten m Europoort", Vi finer pier Deze faciliteiten bestaan utt de rreda enkele Jaren tn bedrijf zU«- de vlngerpicr met een hwcapscl- telt van 8000 ton vow één zchip of 6000 ton per uur voor twee sche pen en de onlang» gereed geko men wal-atelier met een topcapa citeit van 18.000 ton per uur „Maar dat hebben we nog met bereikt", zegt men bij de Shell, „die loscapacllelt hangt mede af van hot feit of er krachtige pom pen op het whip zelf rijn Dc verschuw'ng van Pernis naar Euro pooit heeft ui* voornaamste oorzaak do locguniFimftgUIjkhetd voor grote tinkers" Pernis kon tanker* tot 50 000 ton deadweight ontvangen, Europoort kan worden binnengelopen door (arvk-er* van 130 000 ton deadweight, en in de naast toekomst zelfs door schepen van 20Q 000 ton Tankt Dc opslag van olie la tn PernU ook beperkt: circa 900 000 kubieke meter. In Europoort heeft de 8hell de beschikking over de grootste Op slagtanks ter wereld, met een totale Inhoud van één en een kwart mil joen kubieke meter. Tot nu loc heoft de Shell rulru tachtig miljoen gulden geïnvesteerd in de Eu"opoart-vestiging OoL de andere raffinaderijen zUn niet ach ter gebleven Cultex, uulf en E.w voerwachten ook dut in de toekomst «teed» meer olie vla Europoort ral wo-den aangevoerd Daaibjj komt bovendien nog de vestig ng van de British Petroleum met een terrein van 330 hectare, en dc Icrm'nal van Mobil O'i, d e ais ontvangststation gaat dienen voor de n'euwe vestiging van Mo bil in Amsterdam De steeds groter wordende olie stroom naar Europoort doet zijn gevolgen voelen In Pemis De op hing tank» worden daar niet meer gebruikt voor ruwe olie, maar gaan dienen voor opaiag van pro- cluktert, die gereed zijn Het dest'lis »'e-proces In Peru uoxirt nu gevoed door twee pijp- leid ngen vanuit Europoort Een derde pUpleid ng 'n hoofdzaak btwtcriTid voor de RotterdamRljn- /erblmUn-K lilin Ovfilan De*e manier van tranaport ver- kletni vanzelfsprekend ook de overslag. Wat er nog aan overslag gebeurt li die uit de pole tankers van ruim 100 000 ton In Europoort, naar kleinere tanker» van rond de vijftigduizend ton. Deze schepen kunnen gemakkelijk in Iedere ha- vn binnenlopen. Het is dan ook dukfcetljk. dart Eu ropoort een sleed* belangrijker plaati gaat innemen op de wereld- li jat van nüohavene Korte lostijden, toegankelijk heid voor de grootste tankers en raffinaderijen in de onmid dellijke omgeving maken dit gebied tot een ideale vesti gingsplaats Vorig jaar werd voor de Shell alleen al 10 5 miljoen ton ruwe olie aangevoerd Tot nu toe is het aantal binnenkomen de tankei h meer dan verdub beld. De kans is daarom groot dat hei aanvoercijfer v»«>r de Shell van dit jaar dicht by de twintig miljoen ton zal komen te liggen l Vnn een muur veiataggevers) ROTTERDAM, dinsdag Dc H«ug- *ohe üoamxhc Is gisteravond ln de Rot- terdannc Schouwburg voui treffelijk voor dc dag gekomen Van Shake- sjieares Droom van een midzomer- nacht" gaf zij een aUcozina geslaag de ooi stelling Ondet de levendige regie van Jurb DleJ* maakte de Jonge garde van hei Haagse gezolachap cr een zeer fees telijke en vrolijke opvoering van. j Een mooi gemiddelde tussen de tr*- dUlonek gprookjesactittKU opvatting \«n «lf Janr geleden (regie Cies La- scuien dg onttoverde, nuchteiv vers»* van de NedorlarKH Comodic ln IP<»3 ln de opvatting van Han Bentz van den Berg en NlcoJaa» Wijnberg, schreef ome ton«elmedewetker Hans m den| Berjpi na de première. i HIJ vond dat de voornaamste beko-l ring van dwe komedie schuilt ln de wonderlijk knappe vermenging van de handeling die zich op drie niveau? afspeelt; ln de wer«kl van de lompe Atheense hsndwerkallcden, ln de hof- kringen en ki het elfenrijk Het Rotterdamse publiek toonde zich zeer enthousiast over de opvoe ring, waarin vooral Paula Petri ais Tltania en Juk* Kooyoordz als Puck opvielen. DE VIERDE petroleumhaven in Europoort, nu toegankelijk voor tankers tot 130000 ton dw, straks voor schepen tot 200.000 ton. (Van een onzer veralaggeefster») ROTTERDAM, dinsdag, De offi cier van justitie, mr, J. II. van de Roe mer eiste vanmorgen een gevonge- ninrtraf van een Jaar en aea maan den met aftrek tegen de 31-Jarlge Hon gaarse bankwerker O. J, II. uit Gou da. wegen» diefstal en valsheid In ge schriften. Vorig jaar zomer ging verdachte met zijn vrouw naar Frankrijk met de au Do Tevoren had hij een reisba gage verzekering afgesloten bij de ANWB. In Frankrijk deed hij aangifte van diefstal van een camera, een trarïs.storradlo en een schceroppa- raat urt de outo Terug in Nederland liet hij zijn vr aiw een schadeformulier Invullen HIJ claimde het geslolene op ƒ5000 Bij dc verzekering vond men dit zo hoog, dat men een onderzoek In stelde De zogenaamd van hem ge stolen voorwerpen had H al eerder in het jaar zelf gestolen In dezelfde tdd nam hij by de Bijen korf ln Den Haag tot twee maal toe speelfilms en een fibnvieuwer weg. De officier eiste tegen de vrouw van verdachte, de 27-jarige M J. B, H -L een geldboete van f 150,- of dertig dagen Uitspraak in beide zaken dinadeg 15 maart l Van i en onzer verslaggevet J ROTTERDAM maandag De g* op d'e al cn ge woken in ons land I heerst houdt nog aan Hot ziektever zuim, geregistreerd bi) het Gemeen- sOuippeltjk Adm n {.tralie Kantoor te R >tien'um, bed-aagt op hel ogenblik 22 prtxtivt Er heersen op het ogen- h.ik twee t>pen gr top A en B De sympA»nion van de minder voorko mende B-griep zijn hoge koortsen er spierpijnen (Van een im/er wxlnjtgpver») ROTTERDAM, dinsdag De na- men van tie kandida.en \oor de ver kiezingen van de provinciale staten staan met vermokl op de opinepknr- I ten vuur de kiezers l>e k»ndwiatenJU«- ten zullen worden gepubhceerd in dc dagblatU n Hei aocialiatuche gemeenteraadslid J Reehois heeft hierover vragen ge- steki aan het college van b en w HU wil weten uat dc voot- en nadelen van de nieuwe methode zyn vergelekenj met de oude uit het oogpunt vun hetj bekekken van de bevolking bij de ver- kieaingen. HALVE FINALES vakkap- pen te Rotterdam om het nationale kampioenschap. Dat er zeer goed werk ge leverd werd bij de afde ling dameskappen, be wijst d»t voortreffelijke cocktail-kapsel. ROTTERDAM, dinsdag. Voedsel met een waarde van ne gen honderd duizend gulden (uit de fondsen van de se tie Eten voor India) wordt in deze dagen vanuit Rotterdam naar India verscheept. Het gaat om melkpoeder, rijst en andere ln natura geschonken voe dingsmiddelen. Het eerste schip, de Japara van de Verenigde Nederlandse Scheepvaartmaatschappij, ver trekt vandaag uit de Rijnhaven Het heeft honderd ton magere melkpoeder en honderd ton rijst i aan boord De bestemming is In- j dore, wasr het Social Centre van zuster Baptiste bu de distributie is ingeschakeld. Op 9 maart vertrekt het tweede i ichip Het m s Kwartia van Hooyman en Schuurman brengt dan zevenhonderd ton melkpoeder naar het door hongersnood getrof fen. land Eveneens volgende week ver trekt een achip met aan boord vette en magere melkpoeder die uit de fondsen van de Nederland se regering wordt gefinancierd. Intussen hebben een aantal sa menwerkende scheepvaartmaat schappijen besloten korting te ge ven op het vervoer van eten naar India Deze maatschappijen, aan- fesloten bij de „Continent India- 'aklstan Conference" zullen 22,5 procent korting verlenen op de transportkosten van voedsel van regeringen of instellingen Bij de „conference" is één Ne derlandse maatschappij aangeslo ten, namelijk de Holland-Bombay- Karachu lijn Verder zijn aange sloten maatschappijen uit Enge land, West-Duitsland, Frankrijk, Belgie, Scandinavië-— Italic, Pa kistan en India. (Advertentie IM.) Sportieve Draion jumper Maten 104-146 vja. f. 7,50. Bij uw winkelier. Don kunt u meteen die vele prachtige modellen bewonderen uit Delana's nieuwe collectie gebreide kleuter- cn kinderkleding! i (Van onze swemmedewerker) i JfltUyi ROTTERDAM, flUlnfi» 11 lil dinsdag De beker- eotnpetitle van de KNZB komt nu In de beslissende faae. De Rotterdamse ploegen behaalden uitstekende resul taten. Slecht» ODZ moest tegen BZC met een gelijkspel genoegen nemen, hetgeen betekende dat HZC verder mag bekeren. Rotterdam 2 wist ln de 6e ronde van eerste klawer GZC te winnen. In de 7e ronde komt deze ploeg tegen Nep- tunus Arnhem 2, zodat 't niet mogelijk Is, dat ook de 8e ronde bereikt wordt Rotterdam 1 versloeg ln de 6e ronde ZCE uit Enschede met 6—5, tussen standen 0-2, 0-3, 2-1, 1-2; voor de R.| scoorden Chris v d. Wiel (3x) en Rob- j ble Schouten (3x). In de 7e ronde is de tegenstander Zwemlust 1. RZC heeft de 7e ronde achter de rug. Van het Alkmaarse DAW werd met s—8 gewonnen. Deze wedstrijd had een zeer spannend verloop en pas ln de laatste fase besliste RZC de strijd ln zijn voordeel. DAW nam spoe dig een 20 voorsprong, maar Gerard v, d. Kolk bracht de partUen op ge lijke voet DAW wist steeds een vooi> sprong te nemen tot 4—-4, Voor RZC scoorden Gerard v d Kolk en Jan Dórsch hierna gaf Peter Doeleman met een hard schot RZC een voorsprong (4_5)t waarna Gerard v. d. Kolk de DAW-midachter prachtig omspeelde, 4C. DAW kwam terug 5—6, maar weer was het Gerard v. d. Kolk (uit stekend op dreef), die voor 5—7 zorg de Door v. Bekkum, die een groot aan deel ln de Alkmaarse score bad, werd het o7, waarna Jan Dörsch de eind stand op 6—8 bracht. SVH wist Het Gooi te bedwingen. Met een 74 overwinning werd de 8e ronde bereikt. In de eerste periode ging de strijd gelijk op. Hans Hagen en Jan Bultman brachten de stand op Joop Hooft zorade met een hard schot voor 2—1. Robert Visser schoot hierna hard in, maar *Un «hot werd dooi de 'at gekeerd. De Inzwemmende Joop Hooft wist de bal echter nog over Advertentie l M J spaar... door nu te kopen Morgen begint het grota spaar- feest ...bijna de helft van de normale prijs op elke meter franse damast. Duizenden meter»frame damait van A.95 liggen er voor U klaar... In een prachtig kluilek deuln, «en prachtig soepel, doch stevig weefsel, per meter voor nog géén drla gulden. Morgen begint de verkoop van deze bijzonder mooie franse dimast,120cm breed, in diverse kkurwii Éfè/iO per meter WW MM de doellUn te tikken. Door Hans Sanders en MSrUn BUI liep SVH uit tot 5—1. Het Gooi stelde hier slechts een doelpunt tegenover. Hans Verhagen verschafte SVH comfortabele" 72 voorsprong. SVH geloofde het hierna weL Jtoaat^ Het Gooi de eindstand op 7—4 kon bren gen ODZ heeft in de wedstrijd tegen het steike HZC veel pech gehad. Steeds werd een voorsprong genomen. Met de rust was de stand 52, door Gonnie Roks en Hennie de Wit. In de 2e helft nam ODZ weer een voorsprong en dat, terwijl HZC een veldmeerderheid had. Maitha Wagenaar wist bij een snelle uitval te scoren. Kort voor tijd echtar maakten de Hilveisumse dames gelijk- DAMES Meeuwen 8 S Robben 7 14 HZPC HZC fl 10 RZC 19 9 N«r«u» 7 10 Nept. A'trt 9 Z1AN S G Zwemlust T t HZ PC 0 5 PoUr Bom 8 3 ODZ 7 8 Gooi 8 t GZC 8 8 HU8N CWC Gooi 7 A DJX 8 H PSV 7 3 QZC 8 18 Kaarden 8 1 SVH U bsca 7 t HERIN CWC Namw 7 1 Nept. Arnhem 7 14 UZSC Robben 8 14 S^ofeefaUd 7 6 DZV 8 13 Rotterdam ZIAJf 11 Nept. Z*. 7 8 PSV 8 11 HFC 8 8 AZPC 1 fl Merwede f 0 ROTTERDAM, cHnedag - De RuHerenb Rot terdam organiseerde tn de meoen Hüle- gtreberg de JeerUDcse dreeeuurttedrtljd om d* Meko-bektrs De uitslagen lulden: Aid eigen paarden; 1 mevr M Boa- aohè op May f 138 pntt. U. Boswhi op May» 131 pnt3 mevr J. C Baart op 5gP| CM» tel. of uhrift. Pett PAARÜFSPORI Xenophon lil pmt.: ïlni] M Soft rauwere i Boml-HUl- li# pnt; 8 A de Melker op 137 pnt: 4 mej M D. BncoLp. op lil pnt.: op Boml-HUl" 1Ï9 Xenophon 98 pnt Aid manegepearden: 1 mevrouw H. C. v d Broek op Cicero: 113 pat.: 3 M. L. ook op Cicero 111 pnt., 3. O. Luyte nop Gaorge" M pnt.: 4. A Bek op George, W tmt8 mevr. J SmSt op Gerbe: 87 pat.; 8 F Mahier op 9tormby: 83 pat. ROTTERDAM, dinsdag. Zondag hield de tfehookeyclub Rotterdam" voor de derde mooi «Un joorlijka toer nooi up de Jaap Edenbaan te Amster dam met als Iniet de Boh van der Meljden wisselbaker. De beker dte reeds tweemaal door BYC HokU werd gewennen, kwam nu in banden van TYBC Trappers uit Tilburg. Voor een schitterende prestatie zorg de dit keer de YHC Rotterdam, één ne derlaag, één gelijkspel en twee over winningen leverde een eervolle derde plaats op met slechts één punt achter stand op nummer een en twee. Zoals gezegd won TYSC de beker met een zelfde aantal punten als HYS Hokij, maar met een beter dongemid delde. Er was van de eerste tot de laatste minuut spanning, want de laat ste wedstrijd Rotterdam—TYSC bracht de beslissing. De eindstand was: 1. TYSC 4—8, a7ms Hokij 4-6, 8. Rotterdam 4—8, 4. Amstel T. 43, 5, Deventer 40. 4—1: TYSC Tripper»—HY8 BoWJA %-l\ TSuppars 0—4. SCHAKEN ROTTERDAM, dins dag. Hoogendoom heeft in bet toer nooi om het persoonlijk kampioenschap van de RSB door een benauwde remise tegen nieuweling Dekket, die na vier ronden nog steeds ongeslagen is, de leiding behouden. Van Baarle had dit maal tegen Koevermane geluk. Een foutzet en tijdsoverschrijding van laatstgenoemde brachten Van Baarles score op 3 uit 4: de tweede plaats op de ranglijst Van Donk en Maakenschifo versloe gen resp. Maliangkay en mevrouw Vreeken. DriesSlo werd remise Sro is nog steeds met geklopt. De afgebro ken par lij Den OudenVreeken en Staai-Van Ommen staan beter voor Den Ouden en Van Ommen. Staai he^ft overigens nog kans gezien uit zijn ha rijpartij tegen Van Donk een half pun4 te houden, tot grote ontstel tenis van de DomEenaor. Dr. Bergema heeft zich wegens ziek te uit het toernooi moeten terugtrek ken. Ven Ommen is Ingevallen met xJe score vah Dr. Benganw, het Zwitserse sy^toetm kent geen andere oplossing Stand na 4 ronden (in de bovenste regtonen): 1. Hoog andoom 3% pm, 2. Van Baarle 3 p, 3-7 Dekker, Slo, Van Dcmk Drfes en Van Ommen 2^p. Ook Den Ouden kan, bij wirw. op Vrerfren, deze score bereïken. Kampioen (1965) Staal heetft geen roden nog te geloven ln prokm- geren van zijn tffcel. In afd. A zagen we na de derde ron de 'twee leiders: Ben Riksen en Ham mer jr, belden met 2 Vi uit 3. Ih de vierde versloeg Riksen op Imponeren de wijze Van der Linden, die tot dan drie ramrses had gefokt Hammers moest het tegen Vijgéfcocm ontgelden. Landsbergen won van KouwenhOveti, mevrouw Roodzant boekte haar eerste winst op mr. KU&tra on Bas v.d. Graaf versloeg Korpet. In afa. B is Van der Schee koploper met 3% uft 4 na zijn spectaculaire zege op de ogenschijnlijk gewonnen staande Sponselee. Leemans liep De Graai on der de voet, Ondencteliniden zegevierde over Bakker (die tevens zn aflgebro- ken partij tegen v.d. Schee opgai) en Oord zette de hopeloos uit vorm zijmie Verschoor vati het bord. (Van onie schaakmedewerker) ROTTERDAM, dinsdag. In de vinnige strijd om het Jeugdkampioen schap van de Rotterdamse Schaak bond is het weer een duo dot de lei ding in handen heeft. Van Maaren, die na d« vijfde ronde met 4 pt, nog alleenheerser Was, heeft tegen De Quack de handen vol gehad. Uitein delijk won hl] toch. John Riksen heeft een vruchtbare week echter de rug. Winst uit zijn Of- gebroken party tegen Relsman en op nieuw een vol punt, ln de zesde ron de, tegen Gruxvd, zij het eveneens pos in de tweede zitthvg. John van den Beng blijft de koplo pers nauwlettend schaduwen; hö versloeg nu De Jong. Relsman Is ook nog steeds in de buurt ca zijn zege Op Bohm. F. v.d. Berg speelde T«ml»e tegen De Neef: Bruiin verfoor Van Van Wijgerden, Va*i WUnenHutyoer werd verdaagd; vermoedelijk Is de winst voor zwart. De stand aan de kop (n* 6 rondon) Is: VI Van Maaren en J. RÖcaen 5 pt; 3 J. vd. Berg 4H pt; 4. Retomah 4 pt. ■III.T.l BOTTERDAM, #m<«. blilHli Tm gdïejrsnheM ïsjb het drie-jarig bestaan van Sportechool „Centraal" wetden zaterdagavond de eerste ckRAamploenechappen voer *e- nioren georganiseerd. De uitslagen van de finales luiden: Gele band: B. Geeve veraloat J- de Vriee; Oranje band: H, Ouwerkeik venateet C. L. Havelsar; Groene bond: N. Hemelraad verslaat C. de Arend; Blauwe band: Obr, Scboneman ver- glooit C. Akelijen; Bntlne bond: P. A. Heln* verels at M. Manurdtoï Afle oa- tegorte&v: P. A. Hein* venalaat M. Mamadln.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1