Herziening cultuurbeleid spel- 6 maanden garantie: SCHIEDAM stellingwerkers 4 Alleen bereikbaar met een bootje Excelsior wint sj regeltest playtex Tcfi&O Prot-fractie tegen open zijn Thurlede- winkel op zondagen ODI komt na 5-0 zege op de eerste plaats iKREUGER "Je Ic EEN WERKSTER D. DIJKSHOORN Service houdt vlag gereed Dank voor het terrein voor autowrakken Juliana-heren halen winst m Succes voor SVC-teams Werking Doelen nog 'ondoorzichtig' SCHIEDAM Meer nadruk op kleinere concerten in de Aula j~ Van de SSV AAN NOTA WORDT NOG DOOR VELE COMMISSIES GEWERKT roon KORTE RAADSVERGADERING SS BOERDERIJ VAN MEYER AAN SCHIE hervat na lange rust Voetlicht: Meisje met lie rode strik Oppositie Behoefte Wrakken SPRING-PRESS SHIRTS BËNGÖ f 1.50 Qiassificeerbedrijf De Atlas N.V. MOPE NIEUWS VANAF HEDEN VINDT U EXCLU SIEF IN ONZE KOLLEKTiE HET NIEUWSTE SNUFJE IN DAMES- BRILLEN-MODE UW EIGEN STERRENBEELD ALS BRILMOTIEF IN HET MONTUUR DAT U STAAT. OP UW GEMAK KIJKEN, PASSEN EN KIEZEN UIT EEN UITGEBREIDE KOLLEKTIE BRILMONTUREN WANNEER MOGEN WIJ U IN ONZE ZAAK BEGROETEN? Judo-examens ümdaglmiutÏWD-Jwg. 8 (Van een onxer sportverslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Het fa de junioren van Excelsior *20, onder lei-; ding van hun secretaris Joop van de Rest, gelukt voor de derde maal in successie besla* te leggen op de beker die beschikbaar is gesteld voor de jaarlijkse junior-spelregeltestwedstrtjd georganiseerd door de Schiedamse Scheidsrechters Vereniging. Deze wedstrijden zijn een van de be langrijkste evenementen in het pro gramma van activiteiten van de Schiedamse scheidsrechters en het is alleen maar jammer dat met alle Schiedamse clubs hun jeugdige voet ballers er aan laten deelnemen, want kennis van de spelregels is toch een eerste vereiste voor een voetballer. Op deze avonden ts gebleken dat de junio ren dikwijls de vragen beter kunnen beantwoorden dan hun oudere colle ga's! De clubs die hun junioren er wel aan laten deelnemen, n L ExeelsiorJ20, SVV, SFC, Ursus, Demos, HBSS en Schiedam zien in ieder geval het be lang er wet van in Was op de eerste avond, toen de C-junioren in het strijdperk traden, HBSS de dcste met 84 punten met als twee cel- ssor '20 met 82 punten, bij de uuo- ren eindigden er drie clubs genjk, n.l Excelsior, HBSS en Ursus, ieder met 90 punten. De derde avond, waarop de A-ju nioren in de strjjd gewikkeld zouden worden, moest dus de beslissing bren gen. Het werd er* spannend, omdat Excelsior eerste kon worden bU een verkeerd antwoord van een der HB8S- jongeren, DU gebeurde Inderdaad en daardoor grepen de Excelsior-junio ren de ze*e, met 90 punten, terwijl SVV aan 84 punten kwam. De oananaissie, bestaande uit de ar biter Lou van Ravens, de vragenstel lers, Henk v. d. Veer en Leen Schot- tmg. sloeg aan het rekenen en toen bleek dat Excelsior'20 m deze drie avonden 262 punten had vergaard, met HBSS als tweede met 255 punten en SFC als derde met 236 punten. Ver volgens kwamen SW met 230, Ursus met 215 en Schiedam en Demos met ieder 195 punten uit de bus. Binnenkort zal de beker aan de win nende vereniging worden uitgereikt De Schiedamse scheids rechters blijven ook actief, want er is op korte termijn weer een forum-avond te verwachten met enkele bekende sportmensen. TAFELTENNIS (Advertentie fJaJ (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. „Wordt het geen tyd voor een heroriente- tering van het culturele beleid"? Zo vroeg de heer P. Boschman (PvdA) tijdens de Gemeenteraadsvergadering van gisteravond, toen een extra-subsidie van 15.000 voor het Kunstcentrum Schiedam aan de orde kwam. Hy was een voorstander voor een ruimere subsidie aan het Kunstcentrum, ter stimulering van het culturele leven in Schiedam. Doch hij vroeg zich af, wanneer het Rotterdamse concert gebouw De Doelen gereed zou zgn, of dan niet nog meer Schiedam mers naar Rotterdam zouden trekken, dan nu reeds het geval is. „Is het daarom niet juister om by het verlenen van subsidie de nadruk te leggen op kleinere bijeenkomsten, die mogelijk meer levensvat-1 baar zullen zijn?". Drs. J, Houtman (wd) was het vol-i komen met hem eens. Reeds nu fa er wcini* bezoek aan de concerten In het Passa*etheater en dat aantal «al non wel verder dalen, voorspelde hij. De wethouder voor Culturele Zaken, mr. M, J. M. van Kinderen wees er op dat de commissie die bezig fa een cultu rele nota samen te stellen zeker aan dacht zal besteden aan deze „her oriëntatie", zoals die door de heren Boschman en Houtman wordt voorge steld. Maar het is nog een ondoorzichtige zaak wat de uitwerking van De Doe len op het muziekleven m Schiedam zal zijn Niemand weet nog hoe het beleid van het gemeentebestuur van Rotterdam zal zijn wat betreft de be-i zetting van De Doelen Mogelyk zitten er attractieve punten voor ons aan vast", verklaarde mr Van Kinderen Intensiever Maar een meer intensief gebruik van de Aula van het Sted. Museum ligt wel in de lijn der verwachtln*en. vooral voor kleinere concerten. Del wethouder zou het echter persoonlijk zeer betreuren wanneer de reeks grote concerten zou moeten vervallen, b(j gebrek aan geld. „Cultuur kost nu eenmaal geld. Het fa nauwelijks mo gelijk om tot een sluitende exploitatie te komen". Dit geldt overigens niet alleen voo» de muziek, maar ook voor toneel enz Nadat de Schiedamse Kunstkring is gaan sluimeren („Zeg maar ter zie le" interrumpeerde weth mr P. van, Bochove, oud-bestuurslid van del Schiedamse Kunstkring), staat dej Katholieke Kring er alléén voor om beroeps-toneel naar Schiedam te bren-1 gen, hierin nu bijgestaan door dej Schiedamse Gemeenschap in het j Kunstcentrum Nu! 6 maanden stretch garantie op alle Playtex comfort beha's. De elastische delen van de Playtex comfort beha zijn van Wonderlas tic* gemaakt, zonder rubber. Wij ga randeren; dat allo elastische delen met uitrekken, zelfs niet als u ilo beha wast, altijd weer, zo vaak als u maar wilt. Daarom kan Playtex u deze royale aanbieding doen: als de rek van de Playtex comfort beha binnen 6 maanden na aanschaf verdwenen is, zullen wij u de volledige prijs vergoeden. Stuur de gedateerd© kassabon samen met uw naam, uw adres en de Playtex beha aan: Playtex N.V., Delflandplein 192, Amsterdam. Alle modellen verkrijgbaar in •wit en zwart. Playtex comfort beha kort vanaf 18.75. Playtex long line beha vanaf ƒ26.75. Maak van deze eenmalige aan- hiediog gebruik, u riskeert aieta. IN ALLE FILIALEN VAN EN VAN Uw speciaalhuis Vechten Wy moeten alle kansen nu uitbuiten, vond mr. Van Kanderen. Als nu geen steun wordt gegeven aan het Kunst centrum, dan komen de kansen nooit meer terug. En zelfs als in de toe komst zal biyken dat het toch een ver loren zaak is, dan hebben we tenmin ste de genoegdoening, er voor ge vochten te hebben. Deze laatste opmerking was gericht aan het adres van de heer M Eyke- naar (Prot. Schiedam), dae er O" wees dat de nu verleende subsidie al de tweede was sinds september vong jaar „Betekent dit nu niet een bevoor rechting van enkele organisaties tegen over al die verenigingen die betrok ken zijn in de subsidie-regeling van, 1961'" Spreker gaf er de voorkeur aan j te wachten op het verschijnen van de I Kertt met J u culturele nota, om dan alles opmenw te regelen zonder met subsidies te werken „Volgens onze gedachtegang zijn subsidies er met oen tekorten te dekken, doch om activiteiten te stimu leren". SCHIEDAM, dinsdag. Koploper Service 1 had moeite om hekke- slutter Hermandad een nederlaag toe te brengen- Hei werd een 100 ult- 'a*; de achtste maal overigens dat deze maximale score Is bereikt in deze competitie. Deze week kan de beslissing vallen over het kampioenschap Wanneei de inhaalwedstrijd tegan Ditcko wordt gewonnen, wat te verwachten is, ligt de kampioensvlag gereed bij de wed strijd togen USV op donderdag wan neer de beslissing valt Seivtce 2 heeft in IB met 55 ge lijkgespeeld tegen In sul inde geen on verwachte uitslag Reme Schewe won twee partuen, Jan Wijzenbroek en Wim de Raay elk een en ook het dub bel werd gewonnen Deze weck speelt Service 2 tegen koploper Xerxes Etn interessante wedstrijd daar dit Scr- vice-team ztch een reuzendoder heeft getoond door overwinningen op Eendracht en NOAD resp nummers 2 en 3 I Service 3 blijft na een 2—8 over winning op Sunlight aan de kop met De Schakel. Het zal wel op een beslis singswedstrijd om de titel uitlopen Verder' Service 5—TOG 5 91, TTCK 1—Service 6 64, Service 7 Oversehie 6 55, Tavenu 3Service 9 64 en Service 10HPV 6 37 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Het eerste herenteam van Juliana, waarin Hans Schreutelk&mp uitstekend werd ver vangen door Hans Soeters, had geen moeite om Zandvliet In iets meer dan een half uur te verslaan met 30. Vooral de Schiedamse verdediging was prima en het overwicht bl(jkt uit de setstanden 159, 158 en 153, Heren 2 won met 31 van Libanon' '50 3 en zit nu vast op de 2e plaats Juliana startte in hoog tempo en won de eerste twee sets zonder moeite met 1510 Daarna zakte het tempo, waar van Libanon gebruik maakte om de' set met 15—5 binnen te halen. In de vierde set echter kon Juliana een ach tera tand inlopen en ook deze set werd gewonnen met 1511 Heren 4 stelde teleur door met 3—6 van Sunlight te verliezen met setstan den 13—15, 3—15 en 9—15 In een anderhalf uur durende sir yd haalde het damesteam een mooi re sultaat door Spivo met 31 te klop pen, dank zij een betere spelopbouw, waarbij vooral Ineke v d Heijden goed werk deed Nog niet zo heel lang geleden stond de boerderij van Meyer langs de Schie tegenover de Oversehiesestraat. Het was altijd een genot er even naar te kijken Het voorerf waar het woonhuis gelegen was werd gedecoreerd door een prachtige treurwilg. De tekening toont u echter de bin nenplaats tussen de schuren en stallen. Men kon er slechts ko men door over de Schie te varen met een bootje Maar er was nog een andere toegang Van de Naordvest af leidde een pad langs de voormalige tegelfabriek naar een doolhof van schuurtjes en landjes in de richting van de spoorbaan, dan moest men over een vervaarlijk doorzwiepend bruggetje een vaartje passeren om op het achtererf van de boer derij te komen. Zo lag deze boer derij als het ware midden m de stad Weinigen wisten bier de weg Door mijn tekenactiviteiten heb ik hier vroeger jaren heel wat rondgesnuffeld hetgeen de stoot gaf tot deze tekening. Op deze plek staan nu nieuwe hui zen en met ver hier vandaan rijzen enige grote flats op Het is hier wel zeer veranderd in de 's-Gravelandsepolder. Octave DeComnck KORFBAL Jongens A won met 3—1 van Spivo- b; Meisjes-a won met 31 van DRL- doch meisjes-b verloor van Lekker- SCHIEDAM Dc Schiedamse To- neelverentging „Het Voetlicht" geeft op zaterdag 5 maart in het Volksge- bouw een uitvoering van het toneel stuk „Hat memje inet de rode strik" van Koos Beswino Aanvang 20 uur. (Van onze korfbalmeacwerker) SCHIEDAM, dinsdag. De lange winter schUnt nu ook voor de veld- üportbeoefenaxen tot een eind te zjjn gekomen. Er U tenminste voor het eerst sinds 13 november weer op het veld gekorfbald. Gespeeld iUn onder meer dc wedstrijden ODI't Waterschip en Hou StandSchiedam en belde wed strijden zijn voor ome stadgenoten succesvol verlopen. Voor ODI is er dubbele reden tot vreugde Het eerste twaalftal heeft door een 50 overwinning beslag ge legd op de eerste plaats. Men heeft nu 15 winstpunten vergaard uit 9 wed- sti ijden logen naaste concurrent Alba tros 14 punten fait 10 wedstrijden De laatste wedstrijd voor dc vorstperiode vond eveneens plaats togen 't Water schip Op 13 november werd met 42 gewonnen, maar ditmaal moest de te genpartij er met 50 aan geloven ODI bogon met de sterke wind in het gezicht maar na een half uur schoot Jan Versteeg toch van ve»* jn. Tien minuten later brak Riet van Ven door en het was 20 Kort voor rust volgde Costiek Toussaint dit voorbeeld en nog juist voor het verstrijken van de eerste helft stélde Thea Sluimer via een vrfle worp de nxatstand op 40. Merkwaar dig wan dat én de tweede helft met het wind voordeel slechts eenmaal gescoord werd en dat was na 10 minuten. Ton Spruyt trof de roos en stelde de eind stand daarmee op 50. Schiedam trof een aanvankelijk uit stekend op dreef zijnd Hou Stand te genover zioh De Hagenaars namen met 30 de leiding, maar Freek Veer kon nog voor de rust tegenscoren (31). Na de hervatting haalde Chris Nichot itot 3—2 op, gevolgd door een Haags doelpunt (42). De thuisclub1 (Van een onzer verslaggevers) j SCHIEDAM, dinsdag. In een on gewoon snel tempo heeft de Gemeen-1 te ra ad gisteravond de agenda voor de raadsvergadering afgewerkt. In drie, kwartier was de vergadering voorbU, zodat hoofdbode Bo», zijn koffie-met- koek niet in de pauze, zoals gebrulke-1 iiik, kon opdienen, maar eerst n& de vergadering. Tal van Interessante pun ten zijn maar vluchtig ter sprake ge komen. Zo het interam-rapport over de ver zakte gemeente-woningen aan de Ho- genbareweg. Dra J Simons (pvda) was wel benieuwd hoe deze toestand ontstaan is, wat er gedaan zal worden en hoeveel het allemaal gaat kosten, maar was bereid te wachten tot het volledige rapport verschenen En mr. J b Schueler (kvp) voldood met begrip te hebben voor de moeilijke -oes and waarin de bewoners, die hun woningen moe'en cn ruunen. waren gekomen. H'j vertrouwde erop, dat zij zodanig geholpen zullen worden, dat zij met om tevreden ui hun nieuwe toe gewezen woningen zouden komen. Dat was «ton wat de raad er over te zeggen had. Want de heer M. Eykenaar wilde 2ich officieel „aansluiten b(j de woorden i van de heer Van Ruiven." Evenals de1 liberaal drs. J. Houtman. Verder had mr J B Schueler (kvp) „met voldoen mg" gemerkt dat door een vmj stevige verhoging van de ta rieven van het gemeenteziekenhuis de tekorten op de exploütatie sterk waren verminderd Dat was ons steeds ee*i doorn in het oog 1 Echte oppositie kwam alleen bij het voorstel om de Wlnkelslultingsveror-1 dening zodanig te wijzen dat het AI*. I Verhond van Volkstuin dersverenigin gen een eigen winkeltje kon exploite ren in het complex Thurlede, ook in de avonduren en |n de zomer ook op zondagen van 1022 uur. Tegen dat open cün op zondag maakte de fractie! van prot. Schiedam bezwaar. I „De tendens is juist om de winkel-i sluiting te vervroegen en mj gaan b 1 en w die juost verlaten," merkte frac tievoorzitter S Kuiper op Bovendien) schrijven b en w dat er in brede! kring behcefte zou bes'aan aan het ge opend zijn van de wlrukel s avonds ent op zondag waar blijkt da' uit7 Wie heeft een aanvraag ingediend7 „Namens de Raad en de burgerij dank lk burgemeester en wethouders voor het voorstel een terrein aan de Schie in te richten voor het bewaren van auto's, auto-wrakken enz. Ik hoop dat de politie nu een einde kan maken aan het euvel van de wrakken op straat," verklaarde onbesuisd de heer H. C, van Ruiven (pvda). Maar de prot. chr.-fractie maakte direct be swaar tegen dat „namen* de Raad". Geen officiële aanvraag, gaf burge meester H. Roelfsema toe- Maar uit het feit dat bet Alg. Verbond van Volks tuinders ver enig in gen een nood- winkel koopt om dese in Thurlede te exploiteren ln de avonduren en op sondag, valt af te lelden dat er be hoefte bestaat aan verkoop van levens middelen en rookartikelen buiten de normale Ujden. Een b Ijs onder geval dus. Maar de fractie prot Schiedam had principieel bezwaar en diende een! amendement in om de opetrtng op zon-i dag te schrappen. Slechts de zes leden van deze fractie plus de heer F. J. Beekman (kvp) stemden voor het i amendement. Nota Het gaat wat moeizaam met die culturele nota, bleek uit de verkla ring van weth. Van Kinderen. „Hoe meer beraad er fa, hoe meer proble men tevoorschijn komen. Bovendien is. de commissie voor Be nota wat ergj groot geworden en daardoor moeilijk hanteerbaar". Daarom *Un er werk - groepen geformeerd die deel-rappor ten i indienen, waarop in een plenaire zit ting getracht is de grote ÜJnen uit te stippelen, die dan weer door een re dactie-commissie worden samengevat ln een concept-nota. Als die dan weer behandeld fa kan eindelijk de Culture le Nota worden ingediend. Maar wan neer dat zal zijn, heeft de wethouder er maar niet bijgezegd. SCHIEDAM, dinsdag. Het eerste herenteam van de Schiedamse Volley bal Club heeft sich door een 31 zege op het Delfts® Alexo weer steviger In I de kopgroep genesteld. Na de twee eer ste sets met 815 gewonnen te heb ben, kwamen de Schiedammers In de derde set lelijk in de verdrukking. Met 15—II ging deze naar Alexo. In de vierde set bleken de SVC-heren danig aangeslagen en het heeft dan ook heel wat voeten in de aarde gehad om dese set en de eindoverwinning veilig te stellen. Op het nippertje grepen de SVC-heren met 1315 de volle winst. Heren 2 kon het niet bolwerken te gen een sterker ZVC en werd met 31 geklopt. Heren 3 en 4 zorgden voor wlnat, Beide teams wonnen met 31, reap, van Hou Stand 2 en AMVJ 4. Het eerste dameszestal ls kennelijk van slag. De aanval fa ver te zoeken en ook de enthousiaste instelling om alles te geven ia blijkbaar verdwenen. Het Dordrechtse Orawi klopte de SVC-da- mes in eigen zaal met 1—3, na do set standen 13—15, 5—15, 17—15 en 5—15. Dames 2 deed het heter. Ook deze keer i werd gewonnen en wel met 3—1 van VCK uit Krimpen. Dames verloor met 0—3 van Hou Stand en dames 41 kreeg na spannende strijd met 0—3 klop van leidster DOF. I presenteert als eerste in Schiedam grootste revolutie op overhemdengefaiedi 65/{ Polyester 35% Katoen VORM VOOR EEUWIG NIEUW UITERLIJK VOOR EEUWIG GEEN KREUKEN EN GEEN KRIMP VOLLEDIGE WASBAARHEID Broersvest 6 - Telefoon 268206 Personeel gevraagd ipoedlge ld ftctiev Indiensttreding .eeftljd v.« 15 jaar Aanmel den De Schiedammer, Hoog straat 79 telef 267267—266509 Na 18 uur: 155950 R2 Foto - Film PASFOTO'S klaar terwijl u wacht Toto v Vuuren, Hoog- slr 106 Schiedam Tel 266720 Let op hrt juiste adres Rlfi Xfan pook*tboek vol prach tige wenken «n handige tl pa, liefdevol beschreven «n getekend tkwr TIM en MARQA RUPRRTI In de vertaling en bewer king van Jeerne Rooa. Verkrijgbaar bQ «genten ea bezorgen, tlemeda da boek* bandaL et rechtstreeks bJJ de admlnfatnttfa vn dit hfcd. vraagt voor direct Schiedamseweg 152b, Rotterdam Aanmelden: na 17 uur telefonisch 23 67 82, Bij de TECHNISCHE BEDRIJVEN DER GEMEENTE SCHIEDAM kan direct worden geplaatst: leeftijd tot maximaal Beloning afhankelijk van 2,82 per uur Sollicitaties aan de directeur van de Technische Bedrijven, Dwarsstraat 42 te Schiedam. MR. OPTICIEN raakte eohter meer en meer van slag en bogon onderling te mopperen tot voordeel overigens van de Schiedam mers. Mevrouw Janny Boagaera kreeg daardoor de gelegenheud vlot achter een de stand dn evenwicht te brengen (4-4). Vender is op het veld nog gespeeld de jimicrreniwcdBtrijid ODI—Blauw Wit, die in 1—2 eindigde. In de Energiehal vond voorts de laatste mdcro-compeH- tiedag plaats Daaraan namen deel de jeugdploegen van Schiedam en Succes en de eerste seniorenploeg van Succes. De jeufldploeg van Schiedam behaalde de beste resultaten, blijkens de volgen de uitslagen: Succes jSchiedam j 00, Sperwers j 2Succes j 20, Uni cum j—Schiedam j 00, Succes j Trekvogels j 2 02, AhoyjSchdedam j 01, SuccesUSV 2 03, Velox2 Succes 20, Succes—Sperwers 4 1—3. SCHIEDAM, dinsdag. In de sport school Biahoff zijn Judo-examens ge houden, afgenomen door leden van het Schiedamse Zwarte Banden College, de heren H de Jong, P. Jagtman, B van Thiol, T Veldhoven en W. Blshoff. De geslaagden zijn: jeugdjudo, gele slip* Lennard Boekhout, Kees van Ger- ven. Marthy Hemmintfa, Ron Lepajr, José de Rouw, Luuk Stagman. GeAe band: Jan de Knegt, Cor van Lien, Hans Nesse, Adrie Schippers, José Schippers, Ton van Walraven, Oranje slip' Ban Moolhuysen, Robert Vermeu len Senioren, gele band: mej. E. Blok, J Scheffer. Groene band' R. Czabania, mej P. Heyster, Bruine band: mej. M Immerzeel. ST.UDUINASTRAAT 1 SCHIEDAM TEL207649

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2