Breder publiek trekken IACTIE VOOR IJSBAAN Muze aan de Maas Uitslag van enquête geeft R. Ph. O. de weg naar een ander beleid aan Modéla brengt modieuze collectie Feijenoord Imisschien naar de West Felle brand op schip in Spoorliaven Tiny Alice van Al bee/ in Rotterdam R. Ph. O. krijgt in De Doelen meer kansen CONCERTHEEFT BIJ VELEN GEEN GOEDE IMAGE Lin ker-M aasoever krijgt wellicht half maart al „lekker" water I J PRIJZEN UITVOERING Feijenoord gewijzigd JllENNY WEERING VERDRONG GASTEN HANS VENN EK ER NAMEN UIT DE KRANT', Wijziging in boksprogramma VEROLME BOUWT SCHIP AF VAN NOORSE WERF 'De macht van 't kleine' hield propaganda-avond pag. 4 - woensdag 2 maart 1966 FRANZ-PAUL DECKER slechts 6 procent kent hem T^WEE dingen zijn bijzonder duide-] lijk geworden uit het rapport! „Muze aan dc Maas", waarin, het re- j suitaat van de enquête over het mu-J ziokleven zijn neergelegd. Ten eerste; enkele honderdukenden mensen uit Rotterdam en omgeving kunnen worden gezien als potentiële concertbezoekers. Ten tweede: wil men deze mensen er werkelijk toe krijgen over de drem pel van De Doelen te stappen, dan zal het begrip „concert" een andere klank moeten krijgen, Voor te velen blijkt concertbezoek niet synoniem te zijn mot feestelijk uitgaan, maar met iets ernstigs, plechtigs, misschien wel iets oen-vervelends. Dat Doeien-dirooteur P. Verbist bij voorkeur spreekt over een „Feestge bouw" wijst er op dat hij al werkt in de richting die „Muze aan de Maas" aangeeft. Wij zullen in de komende jaren on getwijfeld meer plechtigheid zien ver dwijnen uit ons muziekleven. Het R.Ph.o.-bestuur aarzelt nog bij het ge bruik van hot woord „popularisering", maar het zal toch wel die kant op moe ten. Populair maken van do symfonie concerten hoeft beslist niot te beteke nen dat de culturele taak van het R.Ph.O. uit het oog wordt verloren. Integendc-l! (Van een onzer verslaggeejsters) MODEHUIS Modéla bracht gis termiddag in de gouden bal zaal van het Hiltonhotel weer een prachtige collectie mantels, pak jes en japonnen. Zoals altijd is de collectie afgestemd op dc ontwer pen van de Paryse couturiers, zoals Yves Saint-Laurent, Bal- main en Courrèges. Veel pakjes van deze laaitste zagen we, uitgevoerd In wit met zwarte bie zen, De bijpassende hoedje» zijn uit gevoerd in dezelfde kleuren. Bij zonder veel mantels zijn uitge voerd in whipcord in vele kleuren, vooral felle, zoals hardrood, gifgroen en blauw. De grof geweven tweed mantels van Lassie of New York zagen we in pasteltinten. Ook Modéla brengt een grote collec tie op-art-jurken. Niet alleen in zwart wit, maar ook in groen-wtt, roze-wit, blauw-wit en rood-wit, Deze laatste zijn uitgevoerd in jersey. De japonnen zijn veelal tweekleurig: een licht bo venstuk met effen lmprimé rok. BU de complets zijn de mantels van hetzelfde dessin als de rok. Heel grappig zijn de lacqué regen mantels, effen of genopt, uitgevoerd in 2wart en wit. Laarzen van hetzelfde materiaal completeren het geheel. De cocktailjaponnen zijn van zuiver zijde imprimé met organza marot els of loshangende flappen met hetzelfde dessin. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Over enkele weken waarschijnlijk al half maart zal het thans nog proefdraai- ende drlnkwaterleidingbedrijf op de Berenplaat in gebruik worden gesteld. De Linker Maasoever krijgt dan „lek ker" water. Eerst moet echter nog al het oude water afkomstig van het be drijf aan de HoningerdIJk uit het bui zennet zijn verdwenen en dat duurt ongeveer een weck. Het proefdraaien op de Berenplaat la tot volle tevredenheid van de des kundigen verlopen. Van kinderziekten la nagenoeg niets gebleken. Vandaar dat zeer binnenkort al de kraan naar Rotterdam Zuid kan worden openge draaid. (Van een orner verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De Stichting Rotterdams Philharmo- nisch Orkest gaat haar beleid op een aantal punten vrij ingrijpend veranderen. Donk zij een groot scheepse enquête heeft men een beter inzicht gekregen in de hou ding van het publiek tegenover de muziek en het muziekleven, en het stichtingsbestuur weet nu op welke manieren getracht moet worden de drempelvrees voor de concertzaal weg te nemen. Een van de belangrijkste z er evens dlc de enquête opleverde betrof het aantal potentiële concertbezoekers. Ongeveer de helft van de Rotterdamse (en Schfodamse en Vlaardlngse) be volking heeft wèl belangstellinr voor klassieke muziek maar gaat zelden of nooit naar een concert. De enquête leverde ook aanwijzin gen op over het waarom van dat laat ste fei-t. Onbekendheid ie een ven de factoren; ongeveer de helft van de be volking krant niet spontaan met de naam Rotterdams Philharmonlsch Orkest naar voren els naar een Ne derlands symfonieorkest wordt ge vraagd. Gebleken Is verder dat de nIet- concertbezoeker een verkeerd beeld heeft van de sfeer «peen concert. Ook de image van mensen die vaak naar een concert gaan is bU de bevolking weinig uitnodigend; men ziet hen veelal als ernstige, deftige mensen, niet Jong, met veel geld of niet mo dern. ROTTERDAM, woensdag .(ANP). Rotterdam wil een kunstijs baan. Deze wens in de Maas stad niet voor de eerste maal aan de orde kan worden gereali seerd als de gloednieuwe plannen van de Schaatsvereniging Hotter- dam' (met onder haar leden Kees Verkerk, Rudie Liebrechts, Jorrit Jorritsma en Peter Nottet) en de IJshockeyclub 'Rotterdam' voor de stichting van een kunstijsbaan zullen s IN DE DOELEN krijgt het Rot terdams Philharmonisch Orkest nieuwe mogelijkheden tot ont plooiing, Het zal zich richten tot een veel breder publiek dan tot dusver. (Foto gemeentewerken R'dam) De politiek ten aanrien van de toe gangsprijzen moet worden herzien, zo 1» gebleken. Voor concerten Ln de dit voorjaar te openen Doelen gaan ver schillende prUzen voor verschillende plaatsen gelden en niet meer één pril» zoals tot dusver voor concerten van het R.Ph.O. gebruikelijk was. Hoe hoog die prijzen precies zullen worden U> nog niet vastgesteld, maar wel kan worden gezegd dat een abon nement voor 14 vrljdagavondconcer- ten gemiddeld f65 gaat kosten. Een abonnement voor 10 concerten kost nu 45,—. De enquête heeft ook duidelijk ge maakt dat hot bestuur van het orkest bij andere beleidszaken wèl op de goede weg is. De samenstelling van de pro gramma's bijvoorbeeld hoeft niet te veranderen: het merendeel van de concertbezoekers geeft de voorkeur aan programma's met muziekstukken uit verschillende tijdvakken en van verschillende componisten, Geen ge richte programma's dus, zoals soms wordt gepropageerd. De enquête is vorig voorjaar ge houden door de Nederlandse Stichting voor Statistiek. Ruim twaalfhonderd., willekeurig gekozen inwoners van Rot- terdam, Schiedam en Vlaardingen, wei-den uitvoerig ondervraagd, maar omdat uit dat aantal te weinig con certbezoekers naar voren kwamen heeft men ook nog een kleine zeehon derd abonnementhouders en bezoekers van promenideconoerten aan de tand gevoeld. Het leverde a Ilea bijeen twee honderdduizend gegeven» op, die ln het afgelopen jaar zijn verwerkt tot een handzaam rapport. Slechts 4 procent van de bevolking heeft totaal geen belangstelling voor muziek. BU 32 procent bestaat wel be langstelling, maar niet voor klassieke muziek. Interessant met het oog op de komende propaganda voor bezoek aan de Doelen is uiteraard de 49 procent die wel thuis naar radio of platen luis tert maar geen concerten bezoekt. Van de bevolking komt 15 procent min of meer geregeld in een concertzaal. j De favoriete componisten zijn ook;. uit de enquête naar voren gekomen.. Het zal weinig verbazing wekken dat Beethoven bij de bevolking bovenaan i oor fey Jr. Voor Bach blijkt voorat bij de Jon- EDUARD FLIPSE .bij 41 procent bekend werken horen die men kent of al eer der heeft gehoord. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. Feije noord heeft van de Antilliaanse voet balbond een uitnodiging ontvangen om eind mei-begin juni een zestal wedstrijden te komen spelen In Cura cao, Aruba en Suriname. De trip zou ongeveer drie weken duren. Feijenoord weet nog niet of het de ul.nodiglng zal aanvaarden. Alvorens een beslissing te nemen wil het eerst de mening van de spelers horen, Als Felj anoord de uitnodiging aan- I vaardt zal het niet kunnen deelne- j men aan de inter to to-eompe title die in dezelfde periode wondt gehouden, „Ook d'it punt zullen we bij het nemen van onze beslissing ernstig in overwe ging nemen", aldus manager Guus Brox. ng b staat, gevolgd door Chopin, Mozart, Tsjalkowsky en Johan Strauss geren belangstelling te bestaan. Jonge ren (tot 30 jaar) vertegenwoordigen 40 procent van dc concertbezoekers, Kent de Rotterdammer namen van dirigenten? Eduard FHpse Is bU 41 procent van dc bevolking bekend; Fraitz-Paul Decker, de huidige diri gent van het R.Ph.O., daarentegen slechte bU 6 procent. Interessant is de uitslag van een on derzoek naar de volgorde van eerv aan tal zaken, die naar men vindt mede het gezicht van Rotterdam be palen. Van de zes opgegeven zaken kwamen havens, metro en Lijnbaan voorop, daarna nieuw concertgebouw cn museum Boymans, en helemaal achteraan het Rotterdams Philharmo nlsch Orkest. Het orkest deelt dus niet erg ln het plaatselijk chauvlnlame. Om uilgangepunten te verzamelen voor een toekomstig prijsbeleid heeft men de ondervraagden laten vertellen of zij dachten dat men bereid zal zün /O,— voor een concert te betalen. En; ƒ0,—? Een prijs van ƒ6,— wordt meer aanvaard dan verworpen; bU een prijs van 8,is het net andereom. de concertbezoekers blijkt tevreden te zijn over do programma's. Over het Ongeveer drfe kwart van de geregel- algemeen wil mea op de concerten Opvallend Is dat 32 procent van de abonnementhouders vaker een gastdi- rigent zou willen alen en dut 52 pro-; cent van hen vaker een gastorkest ln j Rotterdam zou willen horen. Ook dit zUn uitkomsten waarmee rekening zal; worden gehouden, Vaste concertbezoekers zijn in het! algemeen voor betrekkelyk korte con-1 certen; incidentele bezoekers doarente- gen spreken'zich uit voor een langere' duur. ZIJ willen kennelijk waar voor, hun geld hebben. Merkwaardig is het verschil ln voor keur voor wal betreft de dag van dc weak tussen de concertbezoekers uit dc bevolking en de abonnement houders. De eersten hebben een grote voorkeur; voor de zaterdagavond, terwijl dei abonnementhouders de vrijdagavond! prefereren, gevolgd door dinsdag, don-| derdag en woensdag. Onder de bezoe- j kers van Promenadeconcerten is de, voorkeur voor de zaterdagavond nog: groter. Animo voor zaterdagmiddag concerten blijkt nauwelijks aanwezig. Hoe verneemt men dat er een con- I cert of een concertserie op komst ls?| Ongeveer de helft van de bezoekers uit de bevolkingsenquête geeft de Kunst-1 agenda als Informatiebron op, direct gevolgd door „uit de krant" (43 pro-: cent). Affiches halen 41 procent, „ho-j ren zeggen" krijgt 23 procent en ad-! vertenties halen 18 procent. 1 Spontaan 's avonds naar een concert gunn komt vrijwel niot voor. Het plan ontstaat gewoonlijk enige dagen voor het concert. Uit de enquête kwam een sterke behoefte aan meer voorverkoop- adressen naar voren. j Dat heel veel concertbezoekers be-i hoefte hebben aan meer toelichting op' de concerten is opvallend. Van de in-| cldentele bezoekers zou 40 procent! vóór het begin van het concert een toe-1 lichting willen hebben; bij de abonne- menthouders bedraagt dit percentage! 25. Ten slotte een enkel gegeven over het lezen van muziekrecensie». Een op elke I drie ondervraagde Rotterdammers zegt! dit te doen. Maar men is het lang niet! altijd met de recensies eens; een vani elke vier concertbezoeker» gaf op hetj meestal met de beschouwingen oneens te zijn. I (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag Henny: Weering speelt zondag weer mee in. het eerste elftal van FeUenoord. In de wedstrUd tegen Go Ahead vervangt: hU Hans Venneker op de rechtsbuiten-1 plaats. Linksbinnen Kick van der Va 11 heeft; zijn plaats weer moeten afstaan aan; Frans Bouwmeester, die afgelopen; zondag om disciplinaire redenen uit: het elftal was gelaten. j Ook Xerxes heeft zijn ploeg reeds samengesteld. In de belangrijke wed-: strijd tegen NAC zullen Theo van To ledo en Nol HeUerman weer van de part{j ztjn. De opstelling is als volgt: Treyteljj F. v. d. Heide. Spinhoven, Joncic Fa- fie; Van Toledo en Jacobs; HeUer man, Radovic, Pansier en Snoeck. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. Er li een wijziging gekomen ln het bokz- programma, dat Theo Huizenaaf maandagavond ln de Rlvlère-hal orga niseert. De oorspronkelijke tegenstan der van Jan Lubbers, Alme Relln, Is verhinderd en zal worden vervangen door de ex-amateur zwaargewicht- kampioen van België, George Solijom, Het professional-programma, met A ad Jnnscti in do hoofdpartij tegen de Fransman Daniel Mousseau, wordt om lijst door drie amaleurpartijen: Huis Le CocqGuy Vercoutier (Frankrijk), Frans v. d. HeerikMichel Petit (Frankrijk), Plet Zeelenberg (Rotter dam)-Joel Depauw (Frankrijk). (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, woenBdag. Op de Verolme-werf in de Bollek wordt het Zweedse schip „Rudolf" afgebouwd; voor rekening van rederij J. R. Trapp le Gothenburg. Het 4.000 ton metende vrachtschip werd gebouwd op de Verolme-werf in Sarpsborg (Noorwegen), maar door; het voortdurend tekort aan orders voor i deze werf, heeft Verolme besloten de- j ze werf af te stoten. Het casco van de „Rudolf" is nu door de sleepboot „Jacob van Heems- kerek" van Wijsmuller van Noorwegen naar Nederland gesleept, voor verdere afbouw. Het motorschip weid op 15 februari jl. te water gelaten. Reeds in oktober van het vorig jaar besloot Verolme de werf in Noorwegen af te stoten, en te verkopen aan een Noors-Deense belangengroep. Men kon vanmorgen nog niet verklaren, wan neer de activiteiten op deze werf, die nu zes jaar onder beheer van Verolme staat, worden beëindigd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De voorlaatste van de acht propaganda- a vond en van de Vereniging voor Ver pleging van Lijders aan Vallende Ziek ten „De macht van 't kleine" heeft gis teravond in het gebouw 't Slag niet het gebruikelijke succes opgeleverd. De bUdrage van de toneelgroep „Rotterdam-Zuid", die onder regie van Oor van Winden het spel „Het huls op de rots" opvoerde, was hiervan hiet de oorzaak, integendeel de opvoering mocht geslaagd worden genoemd. Ziekte van collectrices was er echter de oorzaak van., dat de zaal niet tot de laatste plaats was bezet. Mevr. G. de Graaf-van Ree (Kam- perlandsingel 13, tel. 272416) wekte dan ook tot aanmelding als collectrice. „Ik zou graag zien, dal Rotterdam- Zuid de grootste afdeling bleef door aanmelding van nieuwe leden", aldus mevrouw De Graaf. BERKEL/RODENRIJS, woensdag. Op de laatst gehouden ledenverga dering van de afdeling Berkel en Ro- denrUs van de PvdA weid de candida- tenlljst vöor de gemeenteraadsverkie zingen als volgt samengesteld: 1. drs. A. van Tilburg; 2. L. Schorte- meijer; 3, dr. Ir. L. Dekker; 4. P. J. M. Scholte; 5, A, Dansen; 6. C. Hartman; 7. L. Luiken. SCHADE VAN RUIM 50.000 GULDEN (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De brandwécr heeft gisteravond handen vol werk gehad om een felle brand ln het binnenschip Nellie C in de Spoor- weghaven te blussen. Op het hoogte punt van de brand schoten hoge steek vlammen door het dak van de roef,, die na enige uren totaal was uitge brand. De rest van het 1347 ton me-| tende schip bleef voor het vuur ge-; spaard. De 24-jarlge eigenaar H. Claasse schatte dc schade op meer dan j vijftigduizend gulden. Hij ls tegen brand verzekerd. i Reeds vroeg in de avond wercl een kleine brand op dit schip ontdekt. De bemanning van het naast gelegen schip De Alk bluste deze brand en liet de eigenaar waarschuwen die op dat moment thuis was. Hij was echter aan boord toen het vuur na de eerste blussing weer oplaaide. Ditmaal was er geen houden meer aan. Binnen korte tijd stond de roef in lichterlaaie. De motorpomp aan boord van de Nellie C. weigerde dienst en het wachten was op de brandweerwa gens die via een emplacement van de spoorwegen naar het schip reden. De Nellie C lag reeds een week voor reparatiedoeleinden. bij het scheepsre- paratiebedrijf Tempo. Men vermoedt dat de brand werd veroorzaakt door het nasmeulen van lasvlammen. In de houten betimmering van de roef. Er gebeurden geen persoonlijke ongeluk ken. DE ROEF van het binnenschip Nellie C. brandde gisteravond in de Spoorweghaven in korte tijd geheel uit. Tij'dens de brand sloegen hoge vlammen uit het dak en de ramen. Beide verenigingen, die elkaar eer der met hun Usbaanplannen nogal in het vaarwater zaten, zUn nu gezamen- lijk tot een Initiatief gekomen. Binnen kort start ln de Maassad een inzame lingsactie met het doel een bedrag van een miljoen gulden bU elkaar te bren gen dat het samen met de toezegging van de Nederlandse Sportfederatie en het al beschikbare geld mogeiyu moet maken ergens in de Maasstar een kunstijsbaan met Ushockeybaan te bouwen. Het is nog niet bekend waar de kunstijsbaan precies zal komen. Het actiecomité, dat gisteren op de IJsclub Kraiingen een pensconferentie had be legd dead daarover nogal geheimzin nig. Vast staat wel dat het complex, waarvoor de plannen al helemaal klaar liggen, een bedrag van ongeveer 4,5 m Lij oen gulden zal vergen. De initiatiefnemers hopen dat de in zamelingsactie bij de Rotterdamse burgery en het Rotterdamse zakenle ven al zeer binnenkort op garag zal kunnen komen. Het is de bedoeling And Schenk en Kees Verkerk tijdens hun in Rotterdam te houden huldiging, de nieuwe Rotterdamse kunstijsbaan symbolisch te kunnen aanbieden. Hat actiecomité verwacht de groot ste moeilijkheden van de kamt van de gemeente. „Als van die kant maar een maal de toestemming is gekomen, komt de ijsbaan er vast en zéker", zegt de heer C, P. J, van der Sluis, vice-voor- zitter van de IJsclub „Rotterdam". Uit de nogal summiere inlichtingen die het actiecomité gisteren verschafte bleek dat het de bedoeling is de baan op het oude terrein van de IJsclub Krahngen aan te leggen. Door verkoop van een gedeelte van het kostbare en uitge strekte grondbezit van de Usdub zou een belangrijk -deel van de kosten kun nen, worden gefinancierd. (Van een onzer vers&agge vers ROTTERDAM, woensdag 1 Voor een vrUwel uitverkocht „huis" heeft de Nederlandse Oomedie gisteravond in de Rotterdamse Schouwburg een sterke opvoering gegeven van Edward Al fa ee's „Tiny Allee" (Kleine Alice). Na de première vorig jaar in Am sterdam is er al heel wat geschreven over dit spel over de diepste geloofs vragen. Onze toneelmedewerker Hans van den Bergh vond de thematiek mis schien wat overladen, maar daar stond tegenover, zo meende hU. dat Albee in dit stuk soms opnieuw magistraal to neel heeft geschreven. Hij schreef verder dat Albee later in het stuk toch te veel metafysisch hooi op de vork heeft genomen en dat zijn symboliek wed eens wat kinderlijk-op dringerig is. „Het ernstigste bezwaar is dat (en dit in volmaakte tegenstel ling tot Virginia Woolf) zijn persona ges niet genoeg menselijke contouren hebben gekregen, waardoor de betrok kenheid by het toneelgebouxen. gering blijft." zo meende hU. Onder de strakke regie van Ton Lutz zetten Han Bentz van den Bergh, El len Vogel, Lutz zelf, Lo van Hensber- gen en Hans Boswinkel de leken broeder, juffrouw Alice, de advocaat, de kardinaal en de butler zeer over tuigend op de planken. ZU kregen een enigszins gereserveerd applaus, waar schijnlijk niet zo zeer vanwege hun spel als wel vanwege de grote sym boliek die Albee in zijn stuk gebruikt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1