'Landschap is te vlak' m Ook toen al provo's 'VOORZICHTIG ZIJN MET FUSIES MET BUITENLAND Moutbrood zwM&mmm. >z\ li Achter recreatieplannen moet\ meer vaart gezet worden Rietschoten is de sterke man Ir. WEIDEMA WIL MEER BOMEN ZIEN 'JE KUNT VAN R'DAM NAAR DELFT KIJKEN' 'Meeste inwoners zijn hier maar er minste recreatie ruimte Dat is Drs. J. A. Bakker bij Dies SSR Bedrijf moet niet afhankelijk van partner worden GESTOLEN AUTO'S BMC brengt drie nieuwe modellen Predikanten tégen vrouwelijke diaken I 'rof. Pouwer aanvaardt functie in Wellington j HET WEER IN EUROPA n ilpi Huis - zonder ingang weer als nieuw in Den Briel SPORT DIVIDENDEN Engelse pub aan Stadhuisplein G. RITMEESTER Hoofdklasse libre BOKSEN - Holland-Frankrijk m JANSEN tegen DANIEL MQUSSEAU GERARD BERKHOUT tegen GERARD MACREZ Eenvoudige taak voor topploegen j Go AheadFeijenoord op 30 maart Weinig perspectief voor Snelwiek OVERLEDEN Huizenveiling i üiMÉiMMd lag. 4 - donderdag 3 maart 1966 Dc nieuwe directeur van de Stichting liet Zuidholhmhe Land- i gchjiji, ir. W. J. Weidema f34) vindt Zuid-Holland ccn zorgen-1 kindje, fin waarom dan wel? Hij komt mei cijfers aandragen:; „Deze provincie bidt haar inwoners! maar 38 vierkante meter recreatie-' i ruimte per man. Vergelijk dat eensi met de 270 vierkante meter voor ge-I heel Nederland". Ir. W. J. WEIDEMA ge-kke natuurbeschermers (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. In de afgelopen maand werden er In Rotter dam 22 auto's, drie scooters en drie motoren gestolen. Van deze motor voertuigen zijn de volgende nog niet teruggevonden. 1. personenauto, merk Wartburg, kleur donker groen, Belgisch ken teken 79NJ 4. 2. personenauto, merk Volkswagen, kleur beige, kenteken TD-48-16, 3. scooter, merk Veapa, kleur staal blauw, kenteken TE-13-47, 4. motorrijwiel, merk Horex, kleur donker blauw, kenteken TH-32-Ö1. Bij aantreffen gaarne bericht aan de afdeling autocentralc, hoofdbureau vin poUtie, tel. 143144, toestel 3603. (Van een onzer verslaggevers) Op I AMSTERDAM, donderdag, een autotentoonstelling in G-enève zal BMC met drie nieuwe modellen voor de dag komen. Dit Britse automobiel- concern toont daar de Morris 1800 en twee nieuwe stationcars, de Austin 1100 Countryman en de Morris 1100 Travellor. BMC heeft aangekondigd dat de overzeese markt het eerst met deze nieuwe modellen bevoorraad zal worden en dan pos de thuismarkt. (Van een onzer verslaggevers) TRICHTT, donderdag. Vijf Bc- tuwse predikanten, allen behorend tot de gereformeerde bond binnen de Ne derlands Hervormde Kerk, hebben la ten blijken dat zij bezwaar hebben te- §en de aanwezigheid van een vrouwe- jk diaken, mevrouw Bruinsma-BrLnks uit Tiel, in de classicale vergadering. De Gereformeerde-Bondcrs verzet ten «rich tegen de „vrouw in het ambt", op grond van Paulus' woord dat „de vrouw in da gemeente behoort te zwij gen". i (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM. Prof. dr. J. Pou wer is benoemd tot hoogleraar in de culturele antropologie aan de Victoria- universiteit te Wellington (Nieuw- Zeeland). Hij zal zijn functie op 1 sep tember aam va arden. Prof. Pouwer is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. 1 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. „Het bedrijfsleven moet cr op attent aUn, dat het bfj fusies met buitenlandse partners niet van die partners afhan kelijk wordt en uitvoerder wordt van dat wat is uitgedacht. Men moet zich in dergelijke gevallen technisch en economisch zo sterk mogelijk maken. Aan de andere kant staat natuurlijk als grote voordeel, dat er plotseling een grote vermeerdering van de know-how Wordt Ingebracht". Aldus gisteravond drs. J. A. Bak ker, staatssecretaris van Economi sche Zaken, in een toespraak ter ge legenheid van de 48-ste Dies Natal is van de prot. ehr. studentenvereniging SSR-Rotterdam, gehouden in sociëteit Kotneonia. De staatssecretaris benadrukte, dat er vanwege spcclolisatie voor kleine re bed r ij ven nog allerlei mogelijkhe den overblijven. „Het economisch le ven zal niet door alleen gigantische concerns, ontstaan door fusies of con centraties, worden bepaald". Drs. Bakker, oud-lid van SSR-Rot- terdum, memoreerde, dat in de jaren *58-'(>5 wat Nederland betreft 258 fu sies tot stand zijn gekomen, waarvan 175 tussen Nederlandse bedrijven en 68 mot bedrijven in Angelsaksische la ruien. Volgens drs. Bakker is het de taak van bedrijfsleven en overheid om bij fusies, concentraties of sluitingen voor het overbodig geworden perso neel een oplossing te zoeken. Hij wees daarbij op het feit, dat de regering de SER om een spoedadvies heeft ge vraagd op het punt van inschakeling van de ondernemersraad. Is hij pessismlstisch? „Toch niet. Gematigd optimistisch. Er staan plan nen op stapel. Ais die worden uitge voerd, komt Zuid-Holland er beter voor te staan. Maar het is wel zaak dat er achter die uitvoering vaart wordt gezet. En wc moeten ook niet verder kijken dan onze neus lang is, Ik bedoel: wat er na het jaar 2000 gebeurt, dat is de zorg van onze kin deren. Daarmee kunnen wij ons niet bezighouden". Jllj vuil aan; „We hebben de groot ste havenstad van de wereld, we heb ben Den Daag als rereringsstad, we hebben dc grootste luchtverontreini ging en het grootste aantal inwoners per provincie. En daar tegenover slaat de geringste recreatieruimte. Dut bi ccn zielige zaak." „Zui'd-Holland", zegt ir. Wefdemah „is een mooie provincie. Er kan heel wat gebeuren met de dagrecreatie. Er moeien voorzieningen komen. Areders; is het mis. Met de recre&tienota van gedeputeerde staten, ja daarmee ben ik heel gelukkig. Wie is de man die dit alles zonder aarzeling zegt? Ir, Weidema mag dan Rotterdammer zijn, hij kent (zegt hij) Gelderland beter dan Zuid-Holland. BUITENLAND Na zUn doctoraal trok het buiten land hem aan: eerst centraal-Ameri ka (ontwikkeling van de bosbouw) en daarna Rome (bij de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenig de Naties). En nu dan de Schiedamsevest, vijf hoog, Van de centraal-Amerikaanse hooglanden via de Romeinse heuvels naar de ZuMhoUandse polders. Die polders, die laagte hier, die zit ten hem niet erg lekker. Hij zegt: vanuit Rottendam kun je naar Delft kijken. Alles is zo valk hier. Zuid Holland moet de hoogte in. De mogelijkheid dat er meer bo men komen, zit er in. De plannen zijn er voor. „Sterbossen" heten die pro jecten en als alles doorgaat, worden er een stuk of zes aangelegd. Tussen al de steenmassa's gaan ze als buffer- zönes fungeren. ENTHOUSIAST Ir. Weidema praat er enthousiast over. In een adem door noemt hy het plan Rottemeren en omgeving, dal waarschijnlijk het eerst aan de beurt komt. Dit project omvat ongeveer zeven h achthonderd hectare met bossen (het Lage en Hoge Bergsche Bos), met meren (het Rotte meer en het Ze- ven-hiwzermeer). Alles Is nog rui et rond. Maar: de tijd dringt. Natuurbescherming en recreatie, gaan die samen? Ir. Weidema zegt: „Bij de oprichting was het alleen dc natuurbescherming. Later is de re creatie er bij gekomen. Wij bewegen ons nu op het terrein van het behoud en ontwikkelen van het landschap, we schepper» ook recreatiemogelijkhe den, Die twee dingen gaan good sa men." t! Den Hekier Ypenburg Vüssiiigen Eelcle De Bilt Twente Eindhoven Z.-Limburg I Helsinki Stockholm Oslo j Kopenh. Aberdeen Londen Amsterdam Brussel Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort Mil neb en 20 rich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athena Rome Barcelona Madrid Majorca Lissabon regen j m.regen j regen i regen I in.regen i I. bew I 3 regen I x zw.bew jt geh. bew m. regen regen zw. bew, zw. bew. regen regen zw. bew. B«h. bew zw. bew. t. bew. onbew. on bew. onbew. geh, bew onbew. onbew. zw. bew. zw. bew. zw. bew, geh. bew zw, bew. h( bew, zw. bew. 1. bew. 1. bew. zw.bew, watll w.sUl nno a i- WJtU wztn WStil WEER IS IN DEN BRIEL een prachtig pand, geheet gerestau reerd, aan de lange lijst van be zienswaardigheden toegevoegd. Pand Slagveld no, 53, in Den Brlel beter bekervd als Zeven huizen, is met hulp van rijks-en gemeentesubsidie weer in de oude staat teruggebracht. Kir-ADE REUK Eerste de natuurbescherming. Ir. Weidema zegt; „WU natuurbescher mers staan ln een kwade reuk. Er zijn boeren en industriëlen die «eggen: kijk, daar heb Je die gekke natuurbe schermers weer. Maar als wy er niet waren,Wat dan?" „Dan waren de duinen afgegraven of volgebouwd, was het landschap ver knoeid, stonden overal flats, waren de wielen zwembaden geworden". HIJ gaat verder: „We zijn niet a priori tegen iedereen en alles. Er heerst een groot misvenstnnd. Ze zeg gen wel eens: zij willen dat gebied al leen beschermen omdat er zo'n leuk plantje of aardig vogeltje zit. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat gebied. Het leuke plantje, dat aardige vogeltje, een leuke bijzonderheid". „Maar", zegt ir. Weidema, „de. na tuurbescherming krijgt langzamerhand meer erkenning. Daarmee is hU bijzon der blij. De natuur is kwetsbaar en veel mensen beseffen dat niet. VERSNIPPERING We komen op het terrein van de versnippering van grond. Iedereen wil graag bullen wonen. Iedereen wil graag op een aardig stukje grond of bij een plasje een lwrede huls bouwen. „Ik begrijp die trek naar bulten best, maar het kan niet altijd. Het is jam mer van het aardige bos. Dat moeten we goed in de gaten houden". Eu dan Is er nog Iets. De ontsiering van het landschap, Ir. Weidema: „Neem nu bijvoorbeeld watertorens. Er zijn verschrikkelijk lelijke waterto rens. En omdat het hier zo vlak is, zie je ze overal". Hoe staat hij tegenover de architec ten. Zijn er onder hen niet veel beun hazen? Ir. Weidema: ,,'t Is mijn terrein niet. Maar er zijn veel lendschapsverpes- ters. Terug naar de recreatie: „In de pol ders kan best iets gebeuren. Aanleg van picknick plaatsen bijvoorbeeld. We moeten de mensen de weg wijzen naar buiten. We hebben plannen: uitstippe len van autoroutes, wandelboekjcs uit geven". "MOZEMIETERS en no2emitessen zijn er vroeger even goed ge weest als tegenwoordig. Zij behoor den toen evenzeer tot de complete ring van het wereldbeeld als nu. Het merendeel der mensen in ons westers wereldbeeld wil heus eigen lijk wel vrede, werk. behoorlijke ont spanning en een merkwaardig soort mededogen. Baby's en kleuters gedij en het best hg een soort saaie nauw lettende regelmaat. Mciskes en kna pen zien vaak het gedijen niet meer doch alleen de saaiheid en de regel maat: wat is dan logischer dan dat zij in hun „moeilijke taartjes" tot een vorm van verzet-en-zoeken komen? Als ze daar eenmaal mee klaar zijn, ko men ze vla de militaire dienst (of vla dat veel scherpere tuchtmiddel van verloving en huwelijk) tot een nieu- we vorm van volwassener denken -pi en werken en zo worden ze def1 nieuwe generatie van rustige belas- lingbetalers op wie de fundamenten van een hechte toekomst kunnen worden gebouwd. Blijven ze echter steken in hun puberteit met derzei- ver excessen, dan worden zij anar chistische paria's die niets bijdragen tot het heil van het mensdom, erger nog: zij worden schadelijke zieken met open wonden. Vroeger heetten zulke figuren meestal straattypen, nu, nu veel verdoezeld, vergoelijkt en vervalst wordt om der wille van de schijn, krijgen ze mooie namen die niets opleveren, namen zoals provo's e.d. T)E t.v. verried ons zaterdagavond 17 19 februari dat In Amsterdam een uitgerekend sluwe provo, die handiger ter tonge was dan zijn „col lega's", z'n best doet gemeenteraads lid te worden in Amsterdam. Dat toen niemand In de uitzending er tus sen sprong, om de (altijd rellerige) Amsterdammers te herinneren aan heer Hadjememaar, die het van openbare dronkelap en Vecnhuizen- se lulzebos tot vroed vader van de hoofdstad des rijks bracht, dank zij het „democratisch stemvee" der twintiger jaren! Velen kennen nog de straatdeun van „Hadjememaar met me hoedje op zij, Hadjememaar met 'n knakie er bij" enz., (de bedoeling is duidelijk). Rotterdam bleef niet achter: het liet 'n rapaljepartij ontstaan en koos het middelpunt daarvan, de rapal- jaan Cooremans, kroeghouder In de Lange Pannekoekstraat (De Bulk van Parijs heette zijn etablissement) tot lid van de raad, waar hij al gauw 'n lachwekkende figuur werd. Wijze Fransen wisten het reeds eeuwen lang: c'est le ridicule qui tue het belachelijke is nooit levenwekkend. Het lachwekkende bij Hadjememaar werd ergerniswekkend en dus werd hij gewoonweg „verwijderd": dat de provo's var» '65 en '66 zich hier aan spiegelen! HET BEELD.van de.ware demo cratische vrijheid had op de provo Cooremans (naar links op de ach tergrond) een averechtse uit werking. T~bE lallende baas uit De Buik van J-' Parijs luisterde iets langer naar de carnavaleske Inblazingen van de onverantwoordelijke gangmakers (o.w. enkele plaagzieke Intellectue len) dan de Amsterdamse zwerver. Zelf las Cooremans nooit, maar zijn misbruikmakers lazen wel, en o.m. dweepten zij met de toen reeds ver ouderde Emile Zola, inzonderlijk met diens Ventre de Paris: ziedaar de naamgeving voor Cooremans' kroeg je „De Bulk van Parijs". Tot tweemaal toe diende onze ra- paljaan een spotziekadres ln bij de gemeenteraad met de eis om hem ten gerieve van zijn voorname cliëntèle, terras voor zijn pui toe te staan tot het plaatsen van enkele rijen gemak kelijke stoelen en fatsoenlijke tafels" (het „stoepje" was nog geen halve meter breed), want de grote café's tussen de Oude Binnenweg en de Kruiskade hadden wel, zelfs over dekte, terrassen, dus waarom hij in de drukke Pannekoekstraat niet? Ja: waarom niet? We): daarom niet. TJOE ook, het rapaljanisme be- zweek aan de hoofdrapaljelaan Cooremans, en Cooremans zelf be zweek, ergens in België aan een Pa- rij se buikkwaal, het gevolg van „ver waarlozing en overmatig gebruik van genever en andere spïritualia". En geen van zijn exploitanten rouwde om hem. Provo's van iedere generatie, prent u deze laatste alinea goed in het ver warde hoofd! J. W. de B. De N.V. Thomsen's Verenigde! Bedrijven (o.a. stuwadoors - en over slagbedrijf) te Rotterdam is van plan over 1965 een onveranderd dividend te betalen van tien procent op de aan delen A en zestig procent op de aan delen B- De N.V. Overieese Gas- en Elek triciteitsmaatschappij te Rotterdam stelt voor het dividend over 1965 met 5 cent te verhogen tot ƒ3,80 per; aandeel van norminaal ƒ25. (Van een onzer verslagigevers) ROTTERDAM, donderdag. Het interieur van bar-bodega El Barrilito (Stadhuisplein) ls door exploitant Rlen Peters veranderd ln dat van een Engelse pub. De naam van het éta blissement werd veranderd in "Whit- bread Inn. Whitibread is een bekende Engelse brouwerij. Rien Peters, ook exploitant van 't Kombuis en News- pub, heeft Whibbread Inn in twee de len gesplitst: een saloon bar (zitgele genheid) en een public bar (staan „aan de kist"). (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag, Twee van de drie Tediro-leden, dlc deel uit maken van het veld. dat woensdag avond by de vereniging Mathenesser- pleln is begonnen met de finale om het dialrlctsk&mpiooenschap hoofd klasse libre, namelijk Rietschoten en Bongers. hebben zich van hun beste zijde laten kennen. Doch van dit duo bleek eerstgenoemde de sterkste man te iljn. HIJ scoorde dc hoogste serie,; die tot nu toe gemaakt werd en speel- I de ook de kortste partij. Met een alge meen gemiddelde van 12.82 de pro- j motiegrens is elf nam Rletsohoten de leiding, terwijl zijn clubgenoot j Bongers als tweede op de ranglijst, staat met een moyenne van 10. Op een eerste avond van een bil-; jarttoernooi mogen de deelnemers nog' niet ingespeeld zijn, voor Rietschoten scheert dat kennelijk niet te gelden. Zonder enige moeite versloeg hij zijn clubgenoot Visseher in zestien beurten, waarvan er één van 96 caramboles bij was. Bongers had het niet zo gemak kelijk- Het ging bij hem nog al straf on eerst tegen het einde van de ontmoe ting kon hij zich losmaken van zijn tegenstander. Later, tegen Visseher, ging het vlotter en in die partij wist hij een serie van 91 te maken. Onbe dreigd won hij en bleef dus ook on geslagen. Een goed begin ia het halve werk hebben deze Tedlro mannen ge-, dacht en de overige deelnemers zullen hard moeten aanpakken om dit twee tal in toom te houden. Wellicht zullen ze in Meetrwisse eon geduchte con- current hebben. Uitslagen (Advertentie l.M.) Maandag 7 maart a.s., 8 uur Rivièrahal, Internationale bokswedstrijden JAN LUBBERS tegen GEORGES SOLYOM alsmede 3 amateurpartijen HOLLANDFRANKRIJK, Promotor Theo Huizenaar. Oomcn 250 30 39 8.33 150 30 62 5.— 16 96 16.62 139 16 24 8.68 250 24 50 10.41 Heezlk 191 24 33 6.70 Bongers 230 32 39 7.91 Horyon 176 32 39 5,50 Rietschoten 230 23 58 10.88 Soeters 149 23 33 6.47 Bongerd 250 18 91 13.88 Visseher 175 18 41 9.T31 l'faTJIAV ROTTERDAM, donder- HLTè'flH dag. Zowaar een nor maal programma, zullen de hockeyers uit de eerste klasse west zeggen, ein delijk geen „dubbels". En het lijkt voor de top van de topafdellog nog een! eenvoudig programma, ook. Amsterdam kan thuis van Laren gaan winnen, HDM, kan stadgenoot HGC „hebben" en HHYC is sterker dan BMHC. Hilversum krijgt het las tig: tegen SCHC en de Hriversumers kunnen dan ook de rekening we] eens aangeboden krijgen voor het dat ze boven hun stand leven. Hekkesluiter Leiden haalt misschien enig profijt uit j de duidelijke inzinking van Kampong.: De promotdeklassers uit Rottendam, en Schiedam, Victoria en ASVION, j zetten hun nök-aan-nek voort doorj overwinningen op Leiden 2 en Ring; Pass. En Leontdas en Aeolus zuilen1 heel moeilijk aan winst kunnen komen i tegen respectievelijk Dordt en Victoria Kijken wc een klasje hoger, dan zien wc dat overgangsklasser RBC niet: zonder een punt uit Delft behoeft terug te keren. Die Delftse stud, zijn im mers niet overdreven sterk, fylaar de dames van RBC ontvangen kampioen schapskandidate Voordaon en krijgen het dus heel moeilijk. Victoria echter; kan by Leiden wel lets van de gras mat spélen. (Van ome sportredactie) ROTTERDAM, donderdag De achterstallige bekerwedstryd Goj Ahead—FcU en oord wordt op woens-i dagavond 30 maart by kunstlicht ln: Deventer gespeeld. ROTTERDAM, don- derdag, Tot de be langrijkste zaalband balwectetr ijden van het komende weekeinde behoort de wedstrijd Hellas—Snelwiek in Den Haag, De Snelwiek-dames krijgen een tweede kans om tegen Hellas te bewij zen dat zij in de diistr. eerste klasse thuishoren, maar gezien de 105 ne derlaag in de eerste ontmoeting heb ben we niet veel hoop dat de oranje- blauwe dames het er goed zullen af brengen. Dynamo en Wilton spelen in Wate ringen tegen HoHondia en AHC '28 om uit te maken wie van deze vier teams uit de distr. tweede klasse moet degra deren, Er is een goede kans dat de Rot terdamse teams het zullen redden en dat Hollandia het slachtoffer zal wor den. Spartaan kan in de afd. eerste klasse kampioen worden door een zege op Minerva, de DWS-damesjunioren heb ben weinig kans om 'tegen AHC '28 het kampioenschap van district west B. te (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, donderdag. Op de begraafplaats Nieuw Eykenduijnen in Den Haag is gistermorgen in alle stilte het stoffelijk overschot gecremeerd van dc heer G. Ritmeester, oud-lid van de Tweede Kamer voor de VVD. De heer Ritmeester is zondag overleden. Hij is 82 jaar oud geworden. De overledene was officier in de orde van Oranje-Nassau. Hij is tijdens zijn leven onder meer lid van de gemeen teraad van Assen, wethouder van fi nanciën in Leeuwarden en burgemees ter van Den Helder geweest. Van 1948 tot 1963 was hij lid van de Tweede Kamer voor de WD. De heer Ritmeester hield zich in de fractie onder meer bezig met defen sievraagstukken. In de oorlog was de heer Ritmees ter betrokken by het verzet. Hij speelde Engelse agenten tekeningen in handen van Duitse havenversper ringen en gegevens over de ligging van fabrieken en werkplaatsen voor oorlogsmateriaal in door de nazi's be heerste landen. Hij werd gevangen genomen en was in Buehenwald velen tot steun. Openbare verkoping van onroerende goe deren door de N.V. Notarishuis op 2 maart 1968. in de blauwe zaal van. "de Koopmans beurs te Rotterdam, Definitieve afslag: inzet: afslag: Not. H. A. W. Zeylmans van Emmlchoven; i i. pand en erf Meubelstraat 10, ƒ8.800, 8.800.—; 2. pand en erf oomstraat 82, i 6.000,—, I 6.020.—. Voorlopige afslag: not. L. A, J. Sohuurs en Th. J, J. M. Havermana: 3. pand en erf Ruwaarddwarssbraat 6 17,000,—; not. mr. - I A. S. H. H. Blaisse te Schiedam en not. H. veroveren, Hun mannelijke clubgeno-p, c, Krechting: 4. pand en erf Havenstraat ten spelen tegen Hellas. 138/Korte Schoonderioostraat 27. 18.000.—. Advertentie IM) Uw bakkerUw dokter

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1