Figuratie leeft tien. WEW ""Srunott" Veerboot 'Norwind' naar Huil deze maand in de vaart ©«17 Dykshwm Werk in Zuid en in 't Venster Haan van toren op Zuidplein kan nog even draaien VEERBOOT KRIJGT GEZELSCHAP VAN ZUSTERSCHIP TOUR DE CHANT Boudewijn de Groot j goed in Piccolo Restauratie oud pand door particulier Barendrecht wil Ridderkerk niet uit regeling landschapsschoon laten treden PROEFCONCERT IN DE DOELEN top form van stam tot meubel voor meubelen naar de stam de stam Beeldende kunst in Rijnmond Discussie Taal van volumen zang! dans! van jag. 4-vrijdag 4 maart 1966 Rondom de protest-zanger Bou dewijn de Groot is een Tour de Chant opgebouwd en van dat pro gramma kan na de landelijke première, donderdagavond in het knusse Piccolo Theater, veel goeds worden gezegd. Boudewijn de Groot, Ann Burlon en Annette Roco brengen mooie liedjes. Jan van der Steen Is «en krachtig be geleider nan de plano en Cathy van den Berg danst het geheel vrolijk aan elkaar. Het Is zeker een onderhoudend programma. Protest-songs, lolk-songa en chan sons zijn „in". Boudewijn de Groot brengt ie voortreffelijk en staat daar bij heel sympathiek op de planken. HIJ laat het niet alleen bij zingen, maar debiteert ook hele mooie, kernachtige grapjes, wat nog meer sympathie wekt. Hij bracht hoofdzakelijk liedjes van Lennaart Nljgh, zoals „Meneer de pre sident" en „Woningnood". Daarnaast lie dies van Donovan en Dylan, twee heer macabere liedjes van Jaap Koop- mans en nog enkele baliaden. Vooral de liedjes van Nljgh en Koopmans de den hot geweldig goed. Boudewijn de Groot werd goed ge- secundeerd door Ann Burton en Anet- te Roco. Ann Burton bleek opnieuw een voortreffelijke jazz-zangeres te ztjn. Onbegrijpelijk dat zij niet meer op de voorgrond kan treden. Zij ver dient de kansen zeker. Misschien dal dit programma haar daurbtj helpt. Annette Roco's ater zal door dit programma zeker feller gaan schitte ren. Ze bleek een zeer welluidende stem to hebben en was pas goed op dreef met haar jiddisehe liedjes. Tries te liedles liggen haar, geloof Ik, niet zo goed. Ze moet het van het vrolijke hebben. Veel goeds dus van deze Tour de Chant. Toch een „maar"; het program ma duurt eigenlijk te lang, ia te weinig gevariëerd. Er zou misschien een beet je „poetry" tegenaan gegooid kunnen worden. Dan wordt het misschien in de i verte een kopietje van „Chaffy Chan- tant", maar dat begin is er al. Het; openingsnummer lijkt namelijk ver-1 dacht veel op dat van Shuffy en zijn; mannen en vrouwen. Maar een knies-1 oor die daar op let. BERT VAN POLEN j RIDDERKERK, vrijdag. Als dc gemeenteraad geen bezwaren maakt sal het pond aan de Kerkslngct 110. 12 In Ridderkerk binnenkort door een particulier worden gerestaureerd. De: heer "W. van Gent te Slikkerveer, die! voorzitter is van een onlangs opgc- rlchto stichting die tot doel heeft Kld- derkerkse oudheden te verzamelen.] heeft namelijk het gemeentebestuur j verzocht het unieke pand te mogen' kopen. Het huisje aan de Kerkslngel 12 verkeert in een slechte staat. Het Is mede in verband daarmee, door de vorige bewoners ontruimd. Het pand je, dat een onmisbaar onderdeel vormt in het geheel van de uit historisch oog punt belangrijke kerkring, zal door de heer Van Gent tevens weer bewoon baar worden gemaakt. Hij in van plan zijn ouders onderdak erin te geven. (Van onze scheepvaartredactic) ROTTERDAM, vrijdag. De veerdienst van Europoort naar Huil van de Noordzee-Veerdiensten N.V. ontwikkelt zich gunstig. De vorig Jaur december begonnen scheepvaartverbinding heeft ten aanzien van het vervoer van passagiers en vracht betere resultaten opgeleverd, dan men luid durven verwachten. DE HYPERMODERNE terminal van Noordzee Veerdiensten N.V. aan de Berreluxhaven in Euro poort; het doorgangsstation voor vele reizigers en vrachtauto's, die de oversteek naar Huil maken. (Foto Aero Camera) (Advertentie LM.) De dienst wordt met een veerboot de „Norwave" onderhouden, maar de-I ze maand nog zal dit vaartuig gezel-! schap krijgen van- hot zusterschip) „Norwind. Hot plan is, dat de „Norwind" op! woensdag 23 maart a.s. voor de eerste mnnl van Europoort za] vertrekken van de terminal van Noordzee veer- diensten aan de Benelukhaven. Directeur A. B. Chr. ter Horst zei! ons het aantal boekingen van passa-l giers voor de komende zomer „meer1 dan redelijk" ,te vinden, terwijl ook do 1 belangstelling van de reizigers sinds, de aanloopperiode zeer gunstig ge- nuemrt mag worden. Gedurende de eerste veerden dagen moesten nog wat kinderziekten wor den overwonnen, maar die z(fn er nti helemaal uit en de „Norwave" heeft zich een uitstekend veerschip geloond. Geen enkele maal is het meer voorge komen, dat vervoerde trailer» of auto's werden beschadigd. De nieuwe veerboot „Norwind" is identiek aan, het eender in de vaart gebrachte schip met dit vensohtl, dat het onder Nederlandse vlag vaart en geheel met Nederlanders is bemand. Het in tHicrvsL stellen van het tweede schip betekent, dat voortaan tedere avond om zes uur (met uitzondering van zondag) een veerschip van Euro poort naar Hult za] afvaren. ROLTRAP IN HEMA KOMT BINNENKORT ROTTERDAM, vrijdag. Op dins- dag 8 maart tussen zeven en aoht uur 's avonds zal vanaf het Station Noord 1 te Rotterdam, de nieuwe roltrap van! de Ilema stapvoets door de stad naar dit warenhuis worden vervoerd. Deze 1.02 brede roltrap met verlich-i te glazen zijwanden behoort tot de) modernste in Europa. De trap Ls 15! meter lang en weegt 10 ten. Eenmaal geïnstalleerd kan de trapl 8.000 personen per uur vanaf de par-: ter re naar de 6 meter hoger gelegen eerste etage vervoeren. Kent U het idool 0-17? Voor ons al jaren een goede be- kendelToohkentUO-17ookt Het ls de dartel-Bpartelen- de, rolbollende er ook bijho rende groep van 0-171 Deze 0-i7 kleden en er aandacht aan bestedenis ons geheim dat wij IJ graag verklappen. Jongjenskledlng alléén van O-lO jaar. Binnenweg hoek Mauritsweg Rotterdam I (Van onze correspondent) BARENDRECHT, donderdag. B. en w. van Barendrecht zijn het niet eens met het verzoek van de gemeente Ridderkerk uit de gemeenschappelijke regeling landschapschoon IJaselmonde te treden. Zij stellen de raad die mor genavond bijeen komt voor de door b, en w. van Ridderkerk gevraagde me dewerking niet te verlenen. Ridderkerk zal alleen uit de gemeen schappelijke regeling kunnen treden, wanneer tweederde van de vertegen woordigende gemeenten in het land schapsschoon akkoord gaat met een wijziging van de artikelen. De artike len van de gemeenschappelijke rege ling voorzien namelijk niet in het uit treden van een der gemeenten. Het bezwaar dat de gemeente Baren drecht heeft tegen de handelswijze van Ridderkerk is, dat de gemeenschappe lijke regeling 't landschapsschoon van: het gehele eiland voorstaat en dat niet het belang van eigen gemeente voor opstaat. De nadruk dient op het totale gebied te vallen. Om die reden komt het het gemeentebestuur van Baren drecht „principieel" onjuist voor dat een gemeente zich zou terugtrekken. Ridderkerk heeft het voornemen te willen uittreden aan de andere ge meentebesturen kenbaar gemaakt, om dat na de twintig jaar dat de regeling van kracht is, de resultaten van de sa menwerking pover zijn. Er zijn Blechts beplantingen op drie plaatsen in de ge meente tot stand gekomen. Verdere ac tiviteiten binnen Ridderkerk kunnen niet worden verwacht. In de Barendrechtse raad zal voorts het voorstel om het contract voor de levering van water aan Heerjansdam met drie jaar te verlengen ter sprake komen, 17.000 is nodig voor de ver bouw van het oude onderkomc van gemeentewerken. Het zal ten dienste komen van hot waterleidingbedrijf en deels geschikt worden gemaakt als woonhuis. ƒ750 is voorts nodig als subsidie voor medische sportkeuringen. ROTTERDAM, vrijdag. Zondag zal voor de eerste maal in de gehoor zaal van De Doelen een proefconcert worden gehouden, met medewerking van de tenor Naan Pold a*n de piano begeleid door Karei Bergemonn. Dit concert wordt gegeven onder auspiciën van de Vereniging van Est- landers in Nederland, ter gelegenheid van de oprichting van de Estland.se republiek, nu 48 jaar geleden. Het programma omvat liederen van Resptghi, Brahms, R. Strauss en Est- landse componisten. DEN HAAG, vrijdag. Bij be schikking van do minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk zijn vastgesteld de monumentenlijsten voor tic gemeenten Brielle en Gorln- chéin. i Aduertentle t.n.i (Advertentie IM.) Kamerbreed Slsaltapljt, de Ideale vloerbedekking voor hulskamers met veel klnder- vocteti... nu per meter een tientje minder dan normaal! Een uitgezochte kwaliteit van 31.50, die oersollde It (U kunt het san twee kanten gebruiken)... waarvan wij het merk niet mo gen noemen, omdat wij het morgen gaan verkopen voor onze eigen prijs, per meter voor nog géén twee en twintig gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint da verkoop van dit prachtige solide kamerbreed Slsaltapljt, 350 cm breed, In 3 zeer geslaag de kleuren, per meter -m din ttl. of lehrJft. b«it. JONGE kunst van jonge kunstenaars dient zich aan in kunst2aal „Zuid", waar Marijke van Epen en Rob Figee hun werk tonen. Schil derijen van de Rotterdamse kunstenaar Henk de Vos houden aankomende kleuteronderwijze ressen gezelschap en dragen tot haar vorming bij. In 't Venster confronteert R. Maingay beeld met architectuur. Voor een huwelijk tussen deze twee moet nog steeds worden gepleit. Hel grafische werk van Marijke van Epen zag ik al eens eerder, maar deze expositie is veelomvattender en geschakeerder vanwege het grote aantal etóen. Vooralsnog houd Ik het op haar lino's, waarvan de forse opzet mij aantrekt. Eenvoudig, recht toe recht uun vertelt ze daarin wat ze op het hart heeft. Het is gezellig, ietwat Vlaams work met carnavalsvierders, kaartspelers en schakers. De gemoedelijkheid straalt er af. In de etsen is zij bepaald pretentieuzer, wat overigens niet wil zeggen dat het haar aan serieus, artistiek gevoel ontbreekt. Ze tracht dieper te graven en ontroering te wekken door naïef getekende figu ren in situaties te plaatsen, die enigszins mystiek aandoen. Een serie als „Begrafenis" kreeg daardoor iels opzettelijks, maar er tegenover staat dat een prent als De Gelieven toch wet van een zuivere in tentie getuigt. Sterker en emotioneler uit zich Rob Figee in een reeks schilderijen die nagenoeg alle het crucifix tot onderwerp hebben. Onder zijn zwiepend penseel is er een soort nieuwe figuratie ontstaan, hoewel het feitelijke, herkenbare element van de gekruisigde Christus zich hoe langer hoe meer oplost in snel opgebrachte kleurvegen. De gouaches zijn fijner van toon en ook evenwichtiger. Uit een serie van acht eisen, alle go wijd aan het verraad aan Christus, blijkt wel dal Figee kan tekenen en daarbij <ter> bijzondere, geladen sfeer weet op te roepen. AANKOMENDE kleuteronderwijzeressen zagen verleden week in een der leslokalen van de school aan de Lange Iiilleweg opeens schilderyen hangen van Henk de Vos, waaronder enkele uitste kende vrouwenportretten, figuur- en landschapteke- ningen. Dit was een experiment van de tekenleraar die op deze wijze zun pupillen nader tot de kunst in hel algemeen en net geëxposeerde werk in het bijzonder wilde brengen. Onder zijn leiding wordt cr nu over gediscussieerd. Bij de zeer informele opening, waar de kunstenaar ook bij aanwezig was, raakte de discussie al een beetje op gan$. Werd er gevraagd: Waarom schildert u hoofdzakelijk vrouwen? De Vos: Omdat Ik misschien niet graag mannen schilder. Andere vraag: Wacht u op inspiratie om aan het werk te gaan? De Vos: Welnee. Schilderen ls ook een vak. Je moet verder, ook al heb je welecns geerv zin. Jc moet gewoon keihard werken om iets te maken wat je tevredenstelt. Het gaat heus niet vanzelf. Nog een vraag: Waarom schildert u niet abstract? De vos: Omdat Ik daar niet in geloof. Na De Vos hoopt men werk van Bouke IJlstra te CARNAVAL, een van de gezellige prenten, die Marijke van Epen laat zien in kunstzaal „Zuid" aan het Zuidplein, 'enge: een forum. Misschien worden deze latere kleuter onderwijzeressen nog eens kopers van kunst TN de reuze-vergrotingen van N, Krul, waar moder- ne fiats de achtergrond vormen voor de beelden van Maingay, leeft wel iets van de gedachten die de beeldhouwer bezielen. Hij heeft zich duidelijk door de metropool laten inspireren en wil dat zijn beelden daarin een functie vervullen. De (abstracte) vorm geving werd er op afgestemd; wie dan een zekere ruimtewerking ondergaat, kan er door in extase raken. Toch is het kleine formaat daar in 't Venster nau welijks een maatstaf tot beoordeling. De paddestoel achtige en op opengespleten vruchten lijkende vor men vinden hun eigenlijke verhouding pas in de nabijheid van fa?aden. Soms is het nodig ze van binnen uit er in op te nemen. Wat Maingay zoekt is geen lieflijkheid of teder heid, maar de taal van volumen en deze kan vol komen harmoniseren met architectuur. De gedachte om meer aön het contact tussen beeld en architec tuur te doen is niet nieuw, Incidenteel gebeurt er wel het een en ander, maar tot een nauwere samen werking is het nog steeds niet gekomen. In Delft valt nu het streven waar te nemen naar een grotere mate van integratie van het beeld in de architec tuur, wellicht het begin van die samenwerking op gerichte doelen. Op deze expositie vallen ook enkele „tekens" op, het verticale element vertegenwoordigend tegenover het horizontale, Die tekens spreken nog het meeste aan, omdat wij ze ook los van de bouwkunst kunnen zien. Alles bijeen en de utilitaire overwegingen in aanmerking genomen zeker een bijdrage om het gesprek op gang te brengen. Tot 11 maart a.s. L. W. SCHMIDT JE ZOU HET 20 niet zeggen, maar deze foto ls karakteristiek en te gelijkertijd symbolisch voor het eigentijdse Rotterdam. Dit is de door slopers ontluisterde Zutderkerk op het Zuid plein. Het bouwen ziet men op deze foto niet, maar het Is toch weer de zo lang zamerhand vermoeiend wordende bouwdrift die de slopers naar het Zuidplein bracht. De kerk moest weg, want de metro komt. Dlo metrolijn heeft al een spoor van noodza kelijke verwoestingen achter zich gelaten. Zo ook op het Zuidplein, waar het eindpunt van de metro-op-vladuct de ruimte moet krijgen. Autonoom openbaar vervoer is het trefwoord van de RET. Oaar moet veel voor wijken. We zijn er aan gewend ge raakt, Die Zulderkerk (de diensten worden voorlopig in de Groote Schouwburg gehouden) is zo ongeveer het laat ste obstakel, dat voor de metrolijn moet wijken. TONEEL Amphitryon, een blijspel van Mo lière wordt vrijdag 4 en zaterdag 5 maart opgevoerd door NRT. In de voornaamste rollen: Annet Nieuwen- huyzeii, Eric Schneider en Lue en PLeter Lutz. Regie: Ton Lutz. Don Carlos van Schiller is zondag 6 en 13 maart te zien in een opvoering van NRT. Onder de regie van Richard Flink spelen onder meer Ko van Dijk, Eric Sohneider, Annet Nieuwenhuy- zen, Lies Franken en Coen Flink. Kleine Alice, Albee's moderne spel over de diepste geloofsvragen, is dinsdag 8 maart weer te zien. De Ne derlandse Comedie voert het op, met onder meer Han Bentz van den Berg en Ellen Vogel. Arsenicum en oude kant, Joseph Kesselrings gruwel-komedie, wordt zaterdag 12 maart weer opgevoerd door NRT. Onder regie van Jan Teu-i lings spelen onder meer: Enny Meu nier, Èlly van Stekelenburg, Hans Culeman en Teulings zelf. BALLET Het Nationale Ballet van Sonia Gaskell danst maandag 7 maart In de Rotterdamse Schouwburg balletten van Rudt Dantzlg, Messerer en Balan- chine. Medewerkenden zijn onder meer: Maria Coppers, Olga de Haas, Bob Fisher, Kathleen Smith, Anna- Maria en David Holmes en Sylvester) Campbell. Met een tour de chant zijn van vrij-1 dag 4 tot en met 13 maart (behalve! 4 en 7 maart) in het Piccolo Theater! te zien: Boudewijn de Groot, Ann I Burton, Annette Roco, Cathy v. d.' Berg en J. v. d. Steen- OPERETTE Ein Walzertraum van Oscar Straus Is nog te zien tot en met 18 maart in het Luxor Theater. Feike Bosclum is vrijdag 4 en za terdag 5 maart nog met zijn poppen spel in De Lantaren. MUZIEK Fiesta Gitana is maandag 7 en dins- taren. Behalve een groot aantal dan-i sers en danseressen werkt de gitarist Jos Motos mee, Het Rotterdam sch PhUharmonlach Orkest voert zondag 6 maart in de Schouwburg werken uit van Baoh, Mozart, Franck en Ravel. Solisten zijn Vladmar Ashkenazy en Malcon Fra ger (plano). De koninklijke Rotterdamsche Post- harmonie concerteert zaterdag 5 maart in de RivièrahaL Charles de Wolf bespeelt maandag 7 maart het o?gel van de Laurenskerk. In Atrlun voeren Heinz Holliger (plano) Ursula Holliger (harp) en; Edlth Picht Axenfeld (piano en klave- cimbel) woensdag 9 maart werken van Wyttenbach, Holliger en Caatlg- lioni. Annie FUcher (plano) Is donderdag- 10 en vrijdag 11 maart soliste in een! concert van het Rotterdams PhUhar-l monlsch Orkest in de Schouwburg. I Onder leiding van Bertus van Bier i worden woensdag maart in de Oude Kerk te Delfshsven weiken uitgevoerd; van J. S. Bach. Met als dirigent Szymon Goldberg voert het Nederlands Kamerorkest zondag 13 maart in de Schouwburg werken uit van HhndeL Mozart en Bartok. Solist is Peter Frankl (piano). Het Trio Iialiano d'Archi speelt nondag 13 maart in de aula van het: Museum Boymonsvan Beunlngen. (Advertentie LM.) aparte VERLOVINGSRING bezet met uitsluitend loupe-zuivere briljanten mee volledige zekerheid omtrent echtheid, loupe-zuiverheid en slijpsel, is één van de vele modellen uit onze rijk gevarieerde, nieuwe collectie. Reeds v.a. 153.- WINKELCENTRUM - BINNENWEG 45 TELEFOON 11.66.15 - ROTTERDAM (Advertentie LM.) spdar,,, door nu te kopen Als U morgen deze damesrok ken, die normaal tot 16.95 kosten, koopt voor nog géén tientje... en dus zeven gulden spaart, dan ziet U wat Uw winst Is... een winst die voor do volle 100% voor U alleen It. Daarom. Jtoch ten wij een extra grote partij van deze prachtige Terlenkm Plissé rokken in unl en fantasie en wollen Sherlock Holmes rokken, geheel gevoerd, In pracht kwa liteiten, voor een prijs, waarop U guldens spaart. Morgen begint de verkoop van deze partij damesrokken, Ter- lenka Plissé In unl en fantasie en wollen Sherlock Holmes rokken, geheel gevoerd, IR alle courante maten en In diverse kleuren, Gsm ef schrift, vest

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1