Rotterdamse haven belangrijke schakel in narcoticahandel Contracten TIEN DOLLAR OF MEER VOOR EEN MESPUNT MET HEROÏNE Woningbouw in gebied Waterweg Sport op radio en Huib le Coq Wie is beste voetballer?- verdedigt titel niet Winstpartijen vervallen '"ft 4 ff VOORJAARSBEURS vredenburg en croeselaan Bij overvallen in Duitsland voorraad hennep en marihuana afkomstig uit Hollandse haven 2Yv«%V"/i Belangrijk Vondst Ervaring Boomschors BAKKERS DICHT OP 10 MAART MEISJES VIELEN ACHT METER UIT RAAM United Load Service verhuisd naar Eemhaven in Botlek Santos wil Pele niet kwijt Hoofdklasse libre HET WEER IN ROTTERDAM pag. 4 - zaterdag 5 maart 1W0 (Advertentie LM.) I Maart ,VRÜ04g;| "MfiOAd maaiit [)PÜ)SÓA G' GEOPEND Van 9-17 UUR - VOORDELIGE GECOMBINEERDE REIS/ENTRF.E BILJETTEN ZIJN OP DE STATIONS VERKRIJGBAAR Opium bij het ontbijt (Door Hans Ratsma) De droom van een opiumhandelaar: op een glazen tafelblad staan en liggen kïeme buisjes met opium uit Turkije en Bombay, hasjiesj, heroïne en morfine in ampullen, v)aarde op de ülegacfe markt: hon derden guldens. De vingers van brigadier J. van Bart grypen de heroïne: wit poeder dat zacht meeglydt in de kantelende bewegin gen van het buisje. „Er la veel bedrog;. Tas als Je ge spoten hebt weet je zeker dat Je geen verdund melkpoeder la de ader» hebt sitten". Hoofdinspecteur A. Vermey: „De opiumhandel is een heel vreemde handel, De opluraklauten slaan zel den door. Ze vertellen allen maar hun eigen rol. Al Is de hele beman ning van een Bchlp erbij betrokken, dan schuiven ze een man naar vo ren, die de kat voor het geheel neemt, hoofdagent II. J. Llndsen: we heb ben hier eens een verslaafde gehad. Het was verschrikkelijk." Op de tafel tussen hen in ligt nog steeds het „spul". Voor de leek on aantrekkelijk uitziende zwarte brok jes, poedertjes, zwart opiumwater en sprieterige hennep. XfOOR de gebruiker de toegang tot hemelse geneugten, do poort tot de alwetendheid, de pa» tot de bij kans tastbare droom. Daarna de ont luistering van geest en lichaam- liet aantal verslaafden over do gehele wereld loopt in de miljoenen. Het cijfer van het aantal geregisteer- -de verslaafden in Nederland, steekt hier laag af: 410. Er zijn er veel meer, maar ze zijn verstopt In het legioen dat onze steden en dorpen bewoont, even verscholen als de han del in verdovende middelen. De drie politiemannen weten dat de Rotterdamse haven in die handel een belangrijke, plaats inneemt. Tot In Duitsland toe zijn bij over vallen partijen verdovende middelen ontdekt: ze kwamen zonder uitzon dering uit Rotterdam. Neemt deze handel in. omvang toe? Het antwoord: „Er treedt een ver schuiving op van opium naar mari huana. Minder opium, meer mari huana". Oorzaak? „De opium wordt voor namelijk geschoven door Chinezen. Dat Is een afnemende zaak. Mari huana en erger (hennep, heroïne) wordt meer en meer gebruikt in sémi-artistieko kringen, de „lang- harigen". Hoe duur zijn de sigaretten en injecties? „Hangt af van de vraag van de kwaliteit. Een hennep sigaret brengt tweeënhalf tot drieënhalve gulden op. Een gram opium drieënhalf tot vijf, in Amsterdam soms zevenen- halve gulden, er zijn er die voor een heroïne injectie tien dollar geven. Een klein mespuntje heroïne is vol doende. Er zijn naalden in de handel die als een stiletto werken. Een druk op de knop en de naald met heroïne springt in de huid. Zelfs nu ik zo met u zit le praten zou ik mezelf onge merkt een injectie kunnen geven". ZUn er nog meer manieren? JOELEN d( 9? zwarte i dovende middelen". Vertelt u eens iets over uw bestrijdlngsmethode. Drie paar polltie-wenkbrauwcn gaan fronsend omhoog, „Dat is moeilijk. Als we dat zoggen, kunnen we morgen wel een andere methode gaan gebruiken. Dat doen we liever niet". Bestaat er een samenwerking met de douane? „Ja, recherche en douane doorzoeken weieens een schip"- Hoe veel schepen per jaar? „Bhdrie tot vier schepen per jaar. Het is een hele klus". doen het middel in de koffie of andere war me dranken. We hebben een vrouw hier gehad, die smeerde het bij haar ontbijt op de boterham". Onlangs is LS.D. binnen de opiumwet gebracht. Heeft de politic al verslaafden aan L.S.D. op het bureau gehad? „Het eerste cn enige geval tot nu toe was clc vondst van een jongeman bij ecu benzinestation, in november verleden jaar. Hij was een wrak. Er werd mar li] nana bij hem gevonden, evenals enige klontjes L.S.D. Hij Is enige tijd opgenomen geweest in de psychiatrische afdeling van Djjkzigt- ziekenhuis, Dat was onze eerste ken nismaking met L.S.D., een verrekt interessant geval". Heeft u ln Rotterdam enig ver band gemerkt tussen verslaafdheid nan verdovende middelen en een toename van de criminaliteit? "JVTEEN, niet aanwijsbaar. Velo 99^* verslaafden bewegen zioh naar de zelfkant, waar ze een vrouw voor zich laten werken, om zo meer geld te krijgen voor de aankoop van ver- Welke schepen? "W/E hebben ervaring met bepaal- de schepen van bepaalde lij nen". En als er niets wordt gevon den? „We observeren de bemanningsle den. We worden gebeld als er iels loos is. Er zijn veel contacten in de haven". Hoeveel mensen zijn er veroor deeld? „In de afgelopen twee jaar, 23, onder wie enige vrouwen. Ze ge bruikten allemaal zelf en hadden ook enige voorraad". Acht 11 hetgeen inbreuk op de per soonlijke vrijheid als een gebruiker strafbaar is? „U bedoelt, dat iemand het zelf moet weten of h ij zich ruïneert of niet. Nou, nee. Als iemand verdoven de middelen gebruikt, dan heeft hij het ook in voorraad en dat is straf baar. Het is een internationale af spraak oun de handel de wind uit de zeilen te nemen." Hoeveel staat er op het gebruik of voorhanden hebben van verdovende middelen? „Do maximumstraf is vier jaar. Het hangt af van de boeveelheid en de fi^equerrtie. In het algemeen wordt er pittig gestraft. Pittig, vooral om dat bijvoorbeeld voor Chinezen zo'n gevangenisstraf neerkomt op een zame opsluiting, omdat ze door hun taal in een isolement leven." IToe bereidt men de opium? |>RIGADIER VAN BART slaat aan het rommelen in een houten kist. Hij legt naast de gtazen potjes voor zichtig een grote opiumpijp neer, een gedroogd stukje opium dot er uit ziet als boom sell or s, een plastic zakje pa- pnverbollcn cn wijst: „Een snee in de papaverbol, dan guat de bol „bloeden". Door de zon wordt het sap wil, bruin. Het wordt er voorzichtig afgehaald en gedroogd. Daarna gekookt, waarbij het vuil er af wordt geschuimd. Normaal wordt het in blokken van twee kilogram ge perst. Het is na enige tijd een harde massa. Voor hel gebruik Ln de pijp onder meer nog eens koken, en heet uit gieten op vetvrij papier. De Chinezen zijn daar zo handig in dat ze onge veer een gram uitgieten en laten stol len tot een soort plakje. Met een klein mesje schrapen ze er iets af cn laten het boven een vlammetje samenklonteren tot een balletje. Dat gaat boven in de pijp in een kleine uitholling, waarin een miniem gat zit. De opium wordt doorgeprikt en met de pijp schuin boven hot vlammetje zuigen ze de rook liggend in. Om het dieper in de longen te brengen, roken re daar naast vaak nog een sigaret. Voordat ze beginnen zetten ze een beeld vast in hun gedachten: hun vrouw Ln China bijvoorbeeld. Onder de invloed van de opium menen ze daar mee te kunnen praten. Ze zeggen wel eens, dat opium schuivende Chi nezen met elkaar praten. Maar op hun brits praten ze met hun droom beelden." De grote kop van de pijp is met piastic vastgemaakt op de bamboe steel. Het Is al enige tijd geleden dal een Chinese mond eraan zoog. Nu Is hel instructiemateriaal. Hoofdinspecteur Vermey: „Een agent op Katendrecht moet ten minste weten hoe zoh ding eruit ziet". ok DROOMTAFEL van een ver slaafde: de opium pijp, hasjies- pijpjes, een brok ruwe opium, potjes met narcotica, injectie- naaiden ROTTERDAM, zaterdag. Minis-1 ter Bogaers ziet geen reden tot in grepen in het Waterweggebied, waar de industrie dc onrendabele top be taalt van de ongesubsidieerde wonin gen, die met woningwetwoningen deel uitmaken vro in 1962-1963 uitge werkte plannen. De elf gemeenten stonden indertijd voor de moeilijkheid dat voor iden tieke woningen verschillende huren i zouden moeten gelden, terwijl beide groepen in hoofdzaak moesten dienen I voor de huisvesting van personeel van de zich ontwikkelende industrieën in deze gemeenten. Door de betaling van de onrendabe le top door de industrieën konden hu ren op geiyk niveau worden vastge steld. Per gereedgekomen woning stortten zij daarvoor een bedrag in een fonds, de Stichting Volkshuisves ting Nieuwe Waterweg. Door verschil lende omstandigheden konden tot dus ver slechts de als woningwetwoningen te subsidiëren projecten worden ge realiseerd. Men wil echter nog steeds het oor- sprorkelijke project uitvoeren en de door de industrie gestorte gelden zul- j len dan dienen voor de financiering van de onrendabele top van de wonin gen in tie particuliere sector. De bewindsman antwoordt een en ander op schriftelijke vragen van het I Tweede-Kamerlid Van Hel voort (kvp), die een bedrag van 2500 per woning noemde. RADIO EN TELEVISIE besteden zondag aandacht aan do volgende aporteve- nemertton: RADIO HILVERSUM l: 15—16.30, uur Marathon I met repor tage! van PSVAJax, Go AheadFeijenoord, DOS MVV en NAC—Xerxe», om 15.25 ruststanden, 16.25 uur voetbaluitslagen, HILVERSUM II: 16.30— 17 uur Sportrevue met re portage» van Heraclet—FC Twents, Zwartemeer—Hee renveen, LimburglaSVV, de Ned. Veldloopkampioen schappen, de paardekoer- aen en de Internationale tenniswedstrijden in Zuid* Laren. HILVERSUM II: 18.05— 18.30 uur Marathon li met nabeschouwingen van NEC Eindhoven, DFCRCH, FC Den BoschWllbelmlna en het tennistoernooi in Zuid-Laren. TELEVISIE NEDERLAND 2: 19 uur: Uitslagen en standen, NEDERLAND V- 20,05— 20.30 8port in Beeld met flitsen van PSV—AJax, Go AheadFeijenoord, naC— Xerxea, de volleybalwed strijd (dames) Boemerang Kweekschool, de tafel* tenniswedstrijd Maaabree— NedLIoyd, de hockeywed strijd AmsterdamLaren en de paardekoers om de Grote Prijs der Wlnterfavo- rleten. NEDERLAND 2: 20.30— 22.30 uur: ijshockey Rua- landOost-Duitsland. DE strijd om de Pa rooi- beker is dit jaar een ware afvalrace. Het acmtal termdidateu poor de ereprijs wordt steeds kleiner. Piet Krui ver. Ole Madsen en Leen Hubert, lange tijd hoog genoteerd in het klassement, zijn de laatste weken ivat afgezakt, zodat er nog maar een paar serieuze, gegadigden zijn ouergebJeihm, Pim Does burg voert de groep nog steeds aan, maar Lazar Radovic heeft ver uit het beste gemiddelde en men weet dat dit aan het einde van de competitie beslissend is. Het klassement: 1 Doesburg (Sparta) 129 uit 17 laedstrijden. 2 Radovic (Xerxes) 125 uit ld. 3 en 4 Treylel Xerxesen Van Lijk (SVV) 123 uit 17. 5 Van Ede (Hermes DVS) 122 uit 17. 6 tot cn met 8 Madsen (Sparta), Spinhoven (Xerxes) en Hubert (SVV) 120 uit 17. 9 Eijkenbroek (Sparta) 119 uit 17. 10 Snoeck (Xerxes) 118 utt 17. 11 Krui ver (Feijenoord) 117 tttt 16. 12 en 13 Glaudemans (SVV) en v.d. Burg (Hermes DVS) 116 uit 17. 14 Jacobs (Xerxes) 114 uit 16. 15 Fafié (Xerxes) 113 uit 16. 16 Pieters Graafland (Feijenoord) 113 uit 16. I 17 en 18 Veldhoen (Feijenoord) en Van Mullein (Hermes DVS) 313 uit 3 7. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag —De Rot terdamse amateurbokser JIutb le Coq, die vorig Jaar kampioen van Nederland werd in het lichtwelterge- i wicht, zal iyn titel bij dc komende: kamp loense hap pen niet verdedigen. Lc Coq is boos op de Nederlandse j boksbond, omdat deze geweigerd heeft hem een proflicentie te ver strekken, hoewel het advies van de districts-technische commissie en de adviescommissie professionals guntig was. Dc boksbond heeft Le Coq meegedeeld dat hy eerst nog 'tegen twee sterke buitenlanders zsjn kwaliteiten zalj moeten tonen. Le Coq en zijn leer-1 meester. Jan den Haan, vinden diti een onbillijke eis. De Kampioenschappen van Nederland beginnen maandagavond in Amster- j dam. Op dezelfde avond bokst Huib le Coq op een programma van Theo Huizenaar in de Rivièra-hal tegen de Fransman Guy Vercoutter. j (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, taterdag. Op 10 maart zullen in Rotterdam de bak kerswinkels zijn gesloten. Er zal bo vendien geen brood worden bezorgd. Voor de bakkers vervalt met deze j extra sluiting de wekelijkse vrije rtagj die bij vele bedrijven op woensdag of vrijdag valt. Op 9 maart dient men dus voor twee dagen brood te kopen.] (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. De! driejarige Den Ls van Dalen en haar! vierjarige nichtje Margit M. Moomen j zijn gisteren uit een slaapkamerraam i van een huis aan de Kerkhoflaan ge- vallen. Zij kwamen acht meier lager ln de tuin van de benedenbuurman terecht. I Met ernstige Inwendige kneuzingen zijn de meisjes naar het Dijkzigtzle-i kenhuis gebracht. Ee n politiewagen begeleidde de ziekenauto. PSV heeft deze week met Daan Schrijvers een con tract voor zes jaar afgesloten. Secretaris Ben van Gelder en trainer Bram Appel hebben verklaard, dat PSV ernstig overweegt om nog meer spe lers een meerjarig contract aan te bieden. De Eindhove- naren willen in alle rust aan de opbouw van hun ploeg kunnen werken. Van Gelder en Appel heb ben de naam van Feijenoord niet genoemd, maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat de Philips-mensen rekening hebben gehouden met de mo gelijkheid dat Kieboom wel eens aan Schrijvers zou kun nen gaan trekken. Er hebben immers berichten gecircu leerd, dat Hans Kraay snel met voetballen zou stoppen. Wat het laatste betreft kan ik meedelen dat de FeHenoord-sup- porters zich voorlopig geen zor gen behoeven te maken over de bezetting van de spil plaats. Feijen oord heeft dezer dagen een nieu we overeenkomst met Kraay ge sloten, die inhoudt dat deze in ie der geval tot juni 1968 voor de stadionclub zal blijven spelen. CPARTA maakt heel veel tam- tam over de vriendschappelij ke wedstrijd tegen Xerxes op 10 maart, waarin, de Spaanse aan koop José Maria Vidal zijn debuut zal maken. De Spantenen veronderstellen dat de Spaanse koloMe in Rotter dam veel belangstelling heeft voor deze wedstrijd. Aan bedrijven die Spanjaarden in dienst hebben, is deze week een in het Spaans gestelde circulaire gestuurd, waar in wordt meegedeeld dat landge noten van Vidal de ontmoeting tegen sterk gereduceerde prijzen kunnen bijwonen. Om het geheel nog feestelijker te maken «om't het fanfarekorps Barenidreahit voor de wedstrijd en tijdens de rust musiceren en zul len ook een aantel majorettes hun kunsten vertonen. En nu maar ho pen dat Vidal niet tegenvalt. Dé wedstrijd begin1! niet om kwee maar om drie uur. f\P 17 maart is er opnieuw een feestelijke gebeurtenis op het Kasteel, Sparta gaat dan tussen acht uur en half tien terreinchef Karei Ptetere -huldigen, omdat, hij veertig jaar ln dienst is, In „De Spartaan", het elublad van Spar ta lees .ik dat Karei Pieters in 1925 als assistent va.n zijn inmid dels overleden broer Cor op Span gen kwam. „Het werd een feest jaar, wamt Sparta werd kampioen en ook de eerstvolgende jaren wa ren grote sportiieve successen weg gelegd. Karei leerde veel van zijn broer en wend een terreliudeskun- dige zoals er weiwiü zijn. In die veertig jaar heeft hij talloze se nioren en junioren aan broekjes, schoenen, shirtjes, veters, band jes, noem maar op, geholpen en trainers, bestuursleden en colle ga's, in Sparta's dienst terzij.de ge staan op een marnier, die alle lof verdient." Aan deze woonden van De Sparta an- red-a oteur zou ik, nog willen toevoegen dat Karei Pie.ers er in belangrijke mate toe heeft bijgedragen dat er op het Kasteel vrijwel onder alle omstandigheden gespeeld kon worden. Karei Pie- lens was niet bang voor zijn gras sprieten en dat kan niet van alle terreinkpeahten gezegd worden. KRISKRASSER (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, zaterdag. De UnHed Load Service van de Associa ted Dumber Lines Ltd., een dienst die voor het vervoer van containers en Pallets door het m.s. „Leeds" wordt onderhouden tussen Rotterdam] en Hull, is vandaag verplaatst van] de Parkhaven naar de Eemhaven in j Botlek. j De verhuizing, die bijna twee maan den door het slechte weer is ver traagd, vond plaats omdat de ruimte aan de Parkhaven, door het'sterk ge stegen laddngaanbod te* klein gewor den ls. Het nieuwe terrein dat vandaag ln gebruik genomen is, heeft een opper vlakte van 18.000 vierkante meter. Men heeft op dit terrein van de N.V. Stuwadoors Maatschappij Mül- ler-Progress aan de Prinses Beatrix- haven ln bet Eemhavengebied, naast de moderne bananen overslagaccom modatie, de beschikking over twee loodsen van elk ca. 6.000 vierkante meter. Het M.S. Leeds gaat nu de Humber- dienst onderhouden met de-Eemha-" ven als vertrekpunt, de twee" conven tionele vracht- en passagiersschepen Melrose Abbey en Bolton Abbey blij ven vertrekken van de ligplaats in de Parkhaven. HANS KRAAY (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag -De Braziliaanse voetbalvereniging Santos F.C. heeft Feijenoord mee gedeeld, dat het Pele niet kwijt wil en dat het dus geen zin heeft om onderhandelingen te gaan voe ren. Van Pele zelf heeft Feijenoord nog steeds niets gehoord. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Aange zien een van de deelnemers aan de eindstrijd om het distrlcts-kampioen- schap hoofdklasse libre zich in ver band met familie-omstandigheden moest terugtrekken, zagen twee spelers namelijk Rietschoten en Oomen, een winslpartlj verloren gaan, omdat de ontmoetingen tegen de man, die on tijdig de strijd staakte, werden gean nuleerd. Van Nleuwenhuizen, vóór de finale als reserve aangewezen, viel in, doch de situatie onderging een hele verandering, want verschillende deel nemers verwisselden van plaats: Riet schoten bleef weliswaar ongeslagen, maar omdat Bongcrs meer matchpim- ten had, nam deze de leiding over. Dat duurde evenwel maar kort, want Meeuwesen, die op de tweede wed strijdavond zowel van Horyon als van Van Nleuwenhuizen won en ook onge slagen was, kwam aan de kop. Oomen, die zijn winstpunten kwijt geraakt was, begon met nieuwe moed en versloeg achtereenvolgens Heezlk en Visscher. Tegen laatstgenoemde had hij slechts vijftien beurten nodig en waarschijnlijk zal hij van het moyenne van 16.66 wel opgekeken hebben. Het was een mooie prestatie van de vecht jas. die voor iedere tegenstanders al tijd gevaarlijk blijft! Vooral voor hen. die met het grote spel van hem niet overweg kunnen, Bongers, zo goed ge start, verkleinde zijn kans op de titel: Hij scoorde in zijn eerste beurt tegen Heezik een serie van 97. Het leek erop, dat hij zijn tegenspeler zou verplette ren, doch na de mooie beurt, zakte Bongers weg en noteerde in achttien beurten slechts 35 caramboles. Dat Heezlk, goed op dreef, gemakkelijk won, lag voor de hand. Rietschoten speelde niet zo sterk als op de eerste avond, doch hij bleef heer en meester over Van Nieuwenhulzen, De uitslagen: Oomen 250 25 58 10.— Heezik 185 25 56 7.40 Meeuwesen250 28 27 8.02 Horyon 146 28 53 5.21 Rietschoten 250 26 50 8.61 Nteuwenhuizen 144 26 36 5-53 Oomen 250 .16 53 16.68 Visscher 122 15 34 8,13 Meeuwesen 250 22 38 11.3-1 Nleuwenhuizen 212 22 52 8,63 Heezik 250 19 70 13,15 Bongers 132 19 70 6.94 Opgave van het KNMI (filiaal R'dam) Waarneming 8 40 uur: Beden Gisteren Luchtdruk 1025,0 1013,8 Windrichting NW zw Windkracht 2 2 Weersgesteldheid betr. mlit Temperatuur 6,4 6,6 Neerslag in 24 uur 0,0 2,1 Max. temp. gULT 14.50 uur 12,3 Min. temp, heden: 3.3© uur 5,2 ZOUTGEHALTE DRINKWATER: Het zoutgehalte van het Rotterdamse drinkwater was vandaag gemiddeld 206 mg per liter, het gemiddeld geleldingf- vermogen bedroeg 750 micro Siemens, de gemiddelde hardheid 16,2 graden snitie hardheid. Voor morgen wordt verwicht: site 210 mg per liter, «vermogen 760 micro deld keukenzouteefcslte 210 mg her liter, gemiddeld geleidlngrvermogen 760 micro Siemens, gemiddelde hardheid 1M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1