ROTTERDAMS DAGBOEK Wat doet u op 10 maart? Geurig tot aan de laatste trek! Thomsen-directeur dr. Backx krijgt Paul Nijgh-penning HAVENARBEIDER: EEN VEROUDERD IMAGO ff I J Geef Rijnmond voorlopig niet alle bevoegdheden 'N De échte far HELLE Gedurende een reeks van jaren verdienstelijk gemaakt op sociaal-cultureel gebied Kroeg P.v.d.A. Vraag de nieuwe, kleurrijke "aankleedfolder" van Delana MR. MARIJNEN RDM KREEG ORDER VOOR KRAANEILAND Negen maanden voor beroving Jaar en t.b.r. voor schieten op broer Acht maanden en jaar cel voor vader en zoon Chauffeur lichtte voor 1500 op ALLEMAAL NIEUW Geen krant ontvangen? Lezing uitgesteld k 1 4 - dinsdag 8 maart 1808 'Soort Wit-Rus' (Door Jouke Mulder) Naam en functie: dr. J. Ph. Backx, directeur van Thomson's Havenbedrijf, stuwadoorsfirma, waar hij nu 39 jaar werkt en het aan tal werknemers van 200 tot 2,000 zag zag groeien. Bede* voor het interview: binnen kort wordt hem de Paul Nijgh-penning uitgereikt, jaarlijks te overhandigen aan (het Maasboekje') „Rotter damse ingezetenen, die zich gedurende een reeks van ja ren verdienstelijk hebben gemaakt op sociaal-cultureel gebied en daarbij blijk heb ben gegeven van creatieve geest, oorspronkelijkheid, leiderschap en doorzettings vermogen." Dr. Backx heeft sociaal* culturele betnoeienlaaen op pa ler gezet. Wat mislukt la, heeft ook vermeld. Maar laten we voorlopig dicht bij huk blijven: het bedrijf waarvan htf direc teur 1». Was Thomson's Haven bedrijf niet een van de eerste bedrijven in de haven die so ciale voorzieningen voor het personeel trof? Dr. Backx: „De eerste. In tie <ï«r- tlfer jaren. De beven voelde er niet ved voor. Men zag tmj all «en #oort Wtt-Rua, men vond het verdacht. Wie fteaüct er nu geld in rijn personeel, geld dat in winet kin worden oange- iet?, werd gezegd. Ik zette me voor vnkzcbolen. in. Collega's vonden dat ook al belache lijk. En ie duur De harde werkelijk heid moet je tn de haven zelf leren, werd er gezegd Waarom moesten de arbeider» op een hoger Plan wor den gebracht? Het was nodig om ze telfbewxteter ie maken, om ze meer gevoel voor hu» werk te geven, om ze van een veelal rauwe klant om te vormen tot mensen die promotiekansen zagen (en daardoor beter werkten, nog meer wilden leren)" Die rauwe klanten van toeft: „Vroeger wat ons kantoor In de havenbuurt, en arbeiders woonden boven ons. Je moest vaak bij ruzies bemiddelen. Voordat men de haven inging, werd eerst de kroeg aange daan, waar de jeneverglas») es el op de tav klaarstonden 't Was een rot- Üjd, door dat drinken, en ook omdat er op het work veel willekeur was Het rechtvaardigheidsgevoel was vaak zoek. De invloed van de bazen was groot, ze maakten het pew*, neelabeieid uit De mensen, werden afgebeuld Maar aan de andere kant: het was ook wel een tijd van gein, er werd veel gelachen, het was veel pezeUiger, toen was het allemaal leletner en huiselijker". De arbeiders van nu: „Door de schobftg Is alles an.de: s geworden Toen ik nog mnar nc1. van de universiteit af was, sprak ik Ie mand die gestraft moest worden ge woon toe. Maar pas als Je gvd zei, begrepen ze je Dal gaat nu niet meer De mensen willen, gewoon be handeld worden. Zo'n vakschool heeft daar Invloed op gehad. Het drankmisbruik is miniem geworden, kinderen van havenarbeiders worden accountant, het levenspeil .la ver hoogd, dat ven de arbeid ook De havenwerker werd een oppassende vakman, hoewel* dat beeld van die rauwe klant bestaat nog altijd Het Is onjuist, en men lijd, onder dat imago". Sociaal gezien, is alles dus in orde (gekomen.), maar „lh deze nieuwe tild" ziet dr, Backx toch weer andere dingen die geklaard moeten worden. Hij legt m't „De nieuwe generatie hoeft zich niet druk te maken over wasplaatsen, kantines, enzovoort, die zijn er. Het gevaar bestaat dat m©n het zinvolle van het werk niet meer riet, of alleen maar aan de fi nanciën denkt Dan e.ftdrgen wv als robots. Daarom is een nieuwe aau- £ak nodig, die ik zie In een veel ster- jre communicatie, waardoor je kun-t bereiken -dat je mensen gaan -meedenken en mede de verantwoor delijkheid willen dragen Een nieu we benaderingswijze dus Een appel op de eigenwaarde", Dit w*as eeft facot van <ir. Bacxx rijn ondernemerschap. Hij zegt: „Mijn wenk voor Thom son („Ik begin iedere morgen, om hfiüf acht, en dat is wel nodig, want de dagen zijn kort") neemt 70 pro cent van mijn tüd in beslag". Het resterend deel vult hij met Paul Nijgh-penning' sociaal-cultureel werk en liefhebberijen (toneel, au- tiek verzamelen, hondespart, skiën „maar dat wordt moeilijker als Je een dikke bulk krijg."). Uit dat sociaal-culturele werk, d>or initiatieven vroeger tn omvang ginter mede-oprichter Stichting Haienbetangen, oprichter Haveruver- cniging, opr chter Stuwadoorzvw- eemgmg, oprichter Univeraitef t- frmds, fid bralniruirt club Ro terdam v»or wederopbouw van Rotterdam, oud-gent» critcraadslid, oud-se» retu rn van Oept. Rotterdam MIJ v Nij verheid en Handel, en bouwheer van de Hot erdamae Schouwburg Aldu* het door hemzelf aomaak'e lijitje Waarbij hij mondeling aanvult Ik ben voor de oorlog alt haven- ■pccialid In de raad gekomen n'e* als politicus, want van politiek woei ik net zoveel als een kind ik ban al leen con praktisch mens Ra ad si. d wj? ik voor <Je liberalen, maar door mijn sociale weifc groeide lk naar de SDAp en iedereen mag weten, da. ik «rinds do oprichting lid van de PvdA ben". De wederopbouw, ,,'t Ga-at nu wat be er, maar Rotterdam werd eeft cul tuur arme rtad Men hoeft na da ojr- log meer naar de economie gekeken en het culturele verwaarloosd De Schouwburg, die ik, om zo te zeggen, gebouwd heb, dear zi'lten we nog jtceda in, mur hij was *1# nood- tchouwburgje bedoeld," Dr, Baekx voor zjjn naoor logs werk en ook voor hulp In de oorlog (Inrichting gaarkeuken, steun hom bardementsslaoh tof fora) tot Of ficier la de Orde van Oranje-Namu benoemd geeft toe, dat hij wel trnte Ls op wat hij heeft bereikt, „Maar dat mag geloof ik niet, Je moet bescheiden blijven", HIJ «egt: „BIJ de mislukte zaken die op dat lijstje staan, zoals één groot zee- manscentrum, waarvoor ile financie ring echter niet rond kwam, behoort ook onze onderneming in Zuid-Afri ka. Zet dat er dus nog maar bij. Door de politieke situatie la het stu- wadoorsbedrijf daar nooit goed van de grond gekomen. De aandeelhou ders iien dit dan ook niet als het meest succesvolle avontuur". (Advertentie l M Draion vestje Maten 104-146 va f 9,95 Bij uw winkelier. Dan kunt u meteen die vele prachtige modellen bewonderen uit Delana'a nieuwe collectie gebreide kleuter- en kinderkleding! (Van een onzer veralaggevers) ROTTERDAM, dinsdag, Het is een feit, dat het gros van de kiezers in het RUn mond gebied ten töde van de verkiezingen voor het openbaar lichaam Rijnmond niet wist over welke zaken het ging. Dat is echter een reden I te meer, om Rijnmond in de beginpe riode niet over volledige bevoegdhe den te laten beschikken. D t verklaarde g^.enmdHa? dei voorzitter van Rijnmond, m- V. G M Marynen tijd ene een bijeenkomst van de Ned Maatschappij voor Nijverheid en Handol, in „Atlanta" Hij zei dit in het byzoniie1* tot Rotterdams oud- gemecKCsecretarvL de heer J Hasper, die cr de heer Ma-ijne.n op had gewe zen-, dat Rijnmond zo-iIlt meer be voegdheden onvolmaakt, is Vorens de heer Manjnen zou het. ook op p-akt.~cshe bezwaren sluiten In duwt RijntmcmJ ineens volledige be-1 voegJheden zou heoben Het zou ooki he« gewaar m suich bergen, dat Rijn mond hat maar allemaal moest gaan doe o Primair is met aan de orde de be voegdheid van Rijnmoiul, maar pri mair -is belangrijk wat dit boven-ge- meen olijk orgaan voor hel gebied, voor de gemeenten en. m het bijzonder1 voo- de bewene-s van Jat gebied kan doei, £r zijn tal-ijke v aagitukkt i, d bi-men de gemeen en niet meer kuo- nen wonden opgelost. En aangezien die problemen tot over de gemeentelijke grenzen rsfkei», diernen ze ook boven-) gemeentelijk ie worien aangepakt. (Van onze echeepvaartredactie) ROTTERDAM, dinsdag. De Ame-1 rlkaanse oliemaatschappij Brown and 1 Root uit Houston heeft by de Rotter-1 daznschc Droogdok Maatschappij '0 7600 tons kraaneiland besteld. Het pontoni voor dit kraaneiland is gelijk aan dat! welke verleden Jaar voor de drijvende bok „Atlas" werd gebouwd, Het ponton heeft dezelfde indeling en afmetingen Er zal een draaikiaan met een hefvermogen van 500 ton op worden geplaatst De bok „Atlas" wordt door de RDM momenteel veranderd In een kraan eiland De door Kloos gebouwde hef- instaliaüe van 900 ton is verwijderd en men is thans bezig met de montage van een 500 tons draaikraan op de fundatie die al op het ponton was aangebracht Wanneer dit kraaneiland gereed is, zal het worden gebruikt bij werkzaamheden onder de Engelse kust (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag. De Rot terdamse rechtbank veroordeelde van morgen de 30-jarige los werkman J. A. G. tot een gevangenisstraf van negen maanden met aftrek, conform de els. Op 24 januari zou verdachte de 73-ja rige F. J. W. Hoogsteeder, die in Se~ schvrtken toestand verkeerde, beroofd hebben van een portefeuille met onge veer 4000 G hsefi van het begin af aan ont kend de portefeuille te hebben gesto len. Hot geld is nooit -teruggevonden. (Van een onzer verlsaggeefstere) ROTTERDAM, atnadag, De Rot terdamse rechtbank veroordeelde van morgen de 37-jarige Arubaanse wachtsman George L. B. tot een ge vangenisstraf van een jaar met aftrek en onvoorwaardelijke terbeschikking stelling van de regering, wegens po ging tot doodslag, conform de eis. De man had op 15 november van het vorig jaar in café Triangel van icone afslard op zijn broer geschoten Dat deze met aan d» verwontbragen over leed, wm alleen te o&n&en aan het feit, dat hiJ eon bijzonder dik voorhoofds been heeft. (Van een onzer verelaggeefster?) ROTTERDAM, dinsdag. De Rot terdamse rechtbank veroordeelde van morgen de SI-Jarige TV. G, S. tot een gevangenisstraf van een Jaar met af trek, waarvan drie maanden voor waardelijk. De man had zijn 28-jamge zoo-n op 19 november van het vorig jaar aamgezet tot diefstal. De zoon wend veroordeeld tot acht maanden met aütrek, waarvan dne maanden voorwaardelijk conform dé eis. Do eis tegen de -vader was tien maartóen met aftrek, waarvan dne maarrdeu voorwaardelijk (Van eer» onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Ver dacht van ophabftaïg en valsheid m geschrifte heeft de politie gisteren de 41-jange ahauf£eur-<demonstrateur J. 1 W. uit Rotterdam aangehouden. Ten nadele van zijn werkgeefster zou de 1 man van '57 tot begin '38 betvzinebon- I men hebben ingevuld en het daarvoor 1 ontvanigan geld (oregeveer 1500) zelf hebben gebraakt. I TVOG meer nieuws van het ahow- 1band- en majorette-front: nieuwe uniformen v-wr de drum fanfare Ex celsior en nieuwe uniformen voor de majorettes van de harmonie en drum band S.V.D.B. De Excelsior-uniformen (foto bo ven) bestaan uit een blauw jasje met aan de voorzijde een rood front, afge zet met zilveren tressen en een hoog gesloten hoord De sjako js eveneens b'aim met witte phi m De pantaluns /ijn donkeiblauw Excelsior zal met de nieuwe un fomien deelnemen aan hel wcreldmu? e«\concours .n Keikra- dc Foto beneden een groep \an ze\cn- t tn majoiette,s zal m de toekomst de bekende harmonie- en drumband S V D B een nog fleuriger aanzien ge- en De uniformen zijn een geschenk van Van den Bergh's en Jurgens Fa~ bncken N V Op 10 maart zullen de majoiettes ioor het eerst in het open baar optteden VEr zijn dagen waarop ik het gevoel heb tot een ver drukte minderheid te behoren. Koninginnedagen, bevrijdingsda gen en andere nationale feest dagen, Met rasse schreden na dert ueer zo'n dag: 10 maart. Neen, neen ik behoor niet tot de „bezwaarden" Ik zou trouwens met eens mogen omdat ik in 1935 ben ge- boien en dus Maar dit temjde Ik bedoel dit* op een dag als 10 maart wordt er door iedereen voor iedereen iets gedaan, maar mijn min derheidsbelang wordt over het hoofd gezien De kwestie is namiijk, dut ik niet het talent bezit \oor feestvieren In het openbaar of in daartoe geeigende lokaliteiten Dat schept problemen Wm moet je nu doen op zo n dag De televisie! Zeker' Het grote oog heeft bepaald vat op mij, maar van 9 00 uur 's morgens tot 's nachts 24 00 uur of nog langer'' Zo'n marathon mens ben ik nu ook weer niet. Ik heb voldoende Libelle-nleuwsgie- rlgheid om te willen kijken of ze er gelukkig uit ziet, maar daar vul Je geen dag mee Nu heeft de burgemeester meecre* deeld, dat „In mnchtfnpen fot hef verbruiken uan eet- of drinkwaren zonder nadere uerpunninfl muziek map worden pemaakt en gelegenheid tot dansen man worden pepetien, mits vooraf de tierschuldipde tumafceltjk- heidibelasting is voldaan" en verder „dat het olpemeen sluitingsuur der inrichtingen tot het pebruiken van eet- of drinkwaren en der vermake lijkheden in gebouwen in de nacht van donderdag 10 op vrudap JI maart bepaald wordt op 2,00 uu" Ook dat biedt weinig perspectief Het Kotterdamach P*r ooi-abonnee* Kunnen om rilt teitfon ch melden Min m.iaruUs t m /uter ug ven Abonnee» bulten R d«in-Sehi«d»tn kunnen itch wenden tot ome ple*t- nelljka efenten Cafés waarin muziek wordt gemaakt en waar wordt gedanst, liever niet Üe suggestie zomaar zonder doel de stad in te gaan en af te wachten wat de dag aan verrassingen zal brengen heb ik wel overwogen, maai de ervaring heeft geleerd, dat je op zo'n dag van de ene verkeersagent naar de andere kruipt, dat je hier niet door mag en daar met verder kunt en dat Je nergens de auto kwijt kunt Ik heb uiteraard nagegaan wat de eigen wijk aan feestgedruis te bieden heeft. Het ts te veel en te hard Rondgang met muziekkorpsen, meldt het programma fier Van uitslapen kan dus ook niets komen Verder lees ik, dat 2000 kinderen met bussen naar de Groote Schouw burg zullen worden overgebracht Hun ouders zuüen wel bij de buis blij ven zitten Dat wordt dus een dooie boel bij ons in de wijk En er wordt niet eens een wagen spel opgevoerd. Nu ben ik niet zo'n liefhebber van wagenspel, maar op zo'n dag wil je toch wel eens wat. „Man, blijf toch gezellig thuis. No dig wat mensen uit en ga kaarten" Jawel, maar het kastje dan' Pro beer dat ding eens uit te houden, je wil toch op ?'n minst wel even kijken of er geen relletjes zijn Ik weet precies hoe dat verloopt Dat gaat even goed Non, wat doen we kijken 0} kaar- tent" Doe jij niet zo vervelend, en gerd. Wat geeft dat non We kunne» de hele dag nog kaartew". Nee hoor, 10 maart moet voor my een dag worden waarop ik mij niet wil ergeren Sommige mensen verkeren in de bevoorrechte positie, dat ze kunnen zeggen* „Op IÓ maart heb ik wel wat anders te doen" lk niet Wat doet u op 10 maart? Behoort u toevallig ook tot de groep van ta lentlozen7 Mocht u een tip hebben, mijn tele-1 foonnummers vindt u in de gids Wegens z*ekte van mgr W. M. Bek kers zal de lezing die hij vanavond voor de St.chllng Algemeen D'spuut voo- Kathoheke Studenten te Rotter dam n sec é*eit De Scckel zou houden met doorgaan De lezing, handelend over Schema 13 (kehk en wereld) en provinciaal concilie zal waarechJJnlUk in de tweed* w*ek vaa mei worden ge houden. Advertentie geurige Kentucky tabak en niets ban dattzoveel méér aroma, zoveel béter gemêlangeerd...een wereld van rook genot kreeg, met het stempel van ,:De Weduwe",een wereldreputatie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1