Kunst in het soephuis' ODI hield bij WION een schuttersfeest VAKANTiEVERVOER Dankbetuiging aan de Sehiedamse bevolking Onderlinge wedstrijden Excelsior Suggestie werkgroep-Schaper: Felle brand in patatkraam Ook TSF 4 SCHIEDAM Betere expositie-ruimte dan Zakkendragershuisje SCHILDERS MOETEN ZELF MAAR EERST OPKNAPPEN Acties Mogelijkheid Eigen arbeid Politie wijst drie Turken land uit Jongens gepakt na autodiefstal Brandende auto bijna ontploft Esperanto-agendo Niet afgesloten auto gestolen Vrouw (60) valt voor wielen van vrachtwagen i kampioen Bromfietser maakt onfortuinlijke val GEMEENTE SCHIEDAM NETTE WERKSTER 5,90 ~N Nu de verhuizing van „Het Zonnehuis" Boerhaave- laan 1) naar Vlaardingen een feit is geworden, geeft het teliuisbestuur mede op deze wijze uiting aan zijn diepgevoelde dank en grote erkentelijk heid voor de wijze waarop de Sehiedamse bevolking dit „Zonnehuis" en zijn bewoners gedurende onge veer zestien jaren in haar midden heeft opgenomen. De spijt die over het noodzakelijke vertrek wordt gevoeld is algemeen. Ieder bewaart aan de ver trouwde omgeving en de op velerlei wijze onder vonden hartelijkheid en medewerking de beste herinneringen. SCHIEDAMMERS, mede namens de zieken van „Het Zonnehuis": HARTELIJK DANK HET TEHUISBE STUUR. rf- dinsdag 8 maart 1966 - pag. 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Jan Schaper en de leden van zijn Open Studio Werkgroep, die de restauratie van het inwendige van het Zakkendragershuisje hebben voltooid en het gebouw tje medio april zullen openstel len als Ontmoetingscentrum voor fihn- en televisie-artiesten, zjjn wat ontstemd over de acties van de laatste tjjd om het Zakken dragershuisje, dat eigendom is van de gemeente, een andere be stemming te geven. „YVU hebben drie jaar lang: gebeuld ea gezwoegd om op eigen kosten iets moois te maken van dit Zakkendra gershalsje. Paar zijn we echt wel in geslaagd, dachten we zo. Waarom wU- len nn ineens andere kunstenaars, schilders onder andere, Ineens dit Zak kendrager shulsje hebben om er een atelier of expositieruimte van te ma ken? Laat ze iets anders nemen, moge lijkheden genoeg In Schiedam. En laat ze zelf maar de handen uit de mouwen steken, om andere oude sfeervolle ge bouwen op te knappen. Als wij het kunnen, dan kunnen z(j het ook! Bo vendien is het Zakkendragershuisje helemaal niet Ideaal voor expositie ruimte". Aldus de Werkgroep. Ze hebben gelijk. Toen Jan Schaper het historische onder Monumentenzorg vallende gebouwtje in huur ontving voor f 1 600 per jaar, zegde hij toe het op te zullen knappen en er een ar tistiek centrum van te maken Daar aan heeft hij ons inziens voldaan. De restauratie mag zonder meer gran dioos geslaagd worden genoemd en binnenkort wordt het ook een cen-j trum. Alleen, het werk heeft wat lang ge- j duurd en de Werkgroep, keihard werkend in de vrije tijd, heeft de „pu- bhc relations" wat verwaarloosd. Hoe- wel er diverse artikelen over versche nen zun, was het over het algemeen met voldoende bekend wat er zich al lemaal afspeelde in en rond het Zak kendragershuisje. Men werd ongedul dig. Toen er, voor de zoveelste maal overigens, in de Gemeenteraad stem men opgingen om het schilderachtige buurtje aan de Oude Sluis, rond het nkkendragershnisje, „te bewaren" Voor de toekomst door het op te knap pen, en er dan een artistiek-toeristisch centrum van te maken, was dat een mooie aanleiding voor een groep meest Jeugdige artiesten actie te voeren om bet Zakkendragershuisje te verkrijgen voor eigen activiteiten. Bijvoorbeeld als expositieruimte of als atelier. De groep-Schaper is echter helemaal niet van plan om het Zakkendragers- huisje te laten gebruiken als expositie ruimte voor beeldende kunsten. „Dat doorkruist onze eigen plannen op on aanvaardbare wijze. Bovendien is er hier in het kleine gebouwtje geen ge schikte ruimte voor". Dan oppert Jan Schaper een andere mogelijkheid. „Als de schilders zo no dig eigen ruimten willen hebben, laat dan het „soephuis" opknappen!" Daarmee wordt 'n aftands gebouw be doeld dat achter het Zakkendragers- boiaJe ligt aan het gesaneerde pleintje Achter de Teerstoof. Deze informele aaam heeft het te danken aan hel feit dat daar van gemeentewege in het niet n> verre verleden soep werd uitge deeld. Een kokerjj dus. Thans is «r een werkplaats in gevestigd met opslag- nilmte voor markiezen. Het i3 van buiten en ook inwendig geheel verwaarloosd, maar de bouw was degelijk. Men heeft er dezelfde massieve houten balken als in het Zak- ïendragershulsje. Het voordeel is dat w op de begane grond één hele grote wimte is, inderdaad geschikt voor ex posities. „Als de kunstenaars bereid ®jo er Iets voor te doen, dan Is hier j*st U van te maken", vindt Huibert *oogt, de „restaurateur" van het Zak- wndragershuisje. De huurder van het „soephuis" is bereid dit pand te verlaten. Hij heeft een aanvraag ingediend om een ugen bedrijf te mogen bouwen in het woustneterrem, maar is het moe ge worden om steeds achter die aanvraag moeten aantrekken. Het Is «o-maar een suggestie. Doch men 10 op he* eerste gezicht wel «jtelqkheden voor Jonge kunstenaars 2 hier eigen ruimten te scheppen. Er JU echter wel veel eigen arbeid geïn- ™*wer<I moeten worden en het ge* te bestuur «al medewerking moe- verlenen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Drie jurken, die vanuit België naar Nederland kwamen om er werk J zoeken, zijn door de Schie- r^se politie het land uit ge- De mannen werden aan- «jgwfen op het woonschip ""sterdam". Dit Is het zogenaamde „soephuis" aan het pleintje Achter de Teer stoof. Zou er een kunstenaars centrum van gemaakt kunnen worden? (Van onze korfbal-medewerker) SCHIEDAM, dinsdag. Onze korf ballers hebben ook dit keer weer goed van zich doen spreken. O.D.t. heeft te gen R.W.R. een schuttersfeest gehou den, Schiedam kwam tegen W.I.O.N. tot een puntenverdeling en Succes heeft het eervol by een 35 nederlaag tegen Ter Gouw kunnen laten. O D.I. is niet overkomen wat andere koplopers hebben ervaren en dat is puntenverlies tegen R.W.R. in de uit wedstrijd tegen deze club. Integendeel: het is niet minder dan 2—13 in het voordeel van O.D.I. geworden. Door Jan Versteeg en Riet van Veen was het al spoedig 0—2. waarna R.W.R. tegen- scoorde. De kans op een gelijkmaker het de thuisclub glippen door het mjs- sen van een strafworp. Tot de rust brachten Costiek Toussaint, Ton Spruyt, Rens Brinkman, Jan Versteeg en Jan van Otterloo de stand op 17 en daarna zorgden Giel Bos en Thea Sluimer voor 1—9. Eerst daarna kwam het tweede tegenpunt van de tegen partij, maar dat kon met verhinderen dat Ton Spruyt, Jan Versteeg, Riet van Veen en Costiek Toussaint de eind stand op 213 stelden, O.D I. staat nu fier bovenaan met 1? punten uit 10 wedstrijden, gevolgd door Albatros met 14 uit 10, Thor 10 uit 7 en D.X.O, 10 uit 9. Schiedam vond een goed op dreef zijnd W.I.O.N. tegenover zich. De Rot terdammers namen de leiding, waarna Piet Nab en mevr. Joke Verschoor de stand in 2—1 omzetten Na de hervat ting vonden de bezoekers tweemaal de korf, maar door een strafworp werd het 3—3, De gelegenheid op een be scheiden overwinning lieten de Schie dammers voorbij gaan door m de laat ste minuut de tweede toegewezen strafworp te missen. Ter Gouw kwam tegen Succes al heel snel met 03 voor door het in schieten van verre worpen Otto de Beus en mevr. Ria v.d. Leye zorgden er echter voor dat er met 2-3 kon worden gerust In de tweede helft be nutte Ter Gouw twee straf worpen- met de eerste werd het 2—4, daarna haalde Lou van Dijk op tot 34, en met de tweede strafworp stelde Ter Gouw de overwinning veilig (35). De verdere velduitslagen zijn Ro- SCHIEDAM, dinsdag. De 56-jari- ge koopman J. M. van K. heeft bü de politie aangifte gedaan van diefstal van zijn Opel Rekord. De man had zijn auto op 4 maart afgesloten neergezet op de Korte Haven. Nor dezelfde dar heeft de politie de auto onbeheerd teruggevonden ergens ln Den Haar. Als verdacht van deze diefstal zijn twee jongemannen aangehouden. Het «ijn de 14-jarige Schiedammer Petrus L. en de 19-Jarlge loearbeider L. Z., eveneens uit Schiedam. SCHIEDAM, dinsdag. Waar- schjjnljjk door kortsluiting is de ci troen van de heer J. H. V. voor ztyft woning in de Van Deventerstraat tn brand geraakt. De pompbediende G. J. H. van een benzinestation aan de Kot- terdanuedUk probeerde het vuur met twee poederblusapparaten te doven, maar slaagde hierin niet. De spoedig ter plaatse gearriveerde brandweer was bet vuur echter spoedig meester. Het bluswerk moest in de grootste haast gebeuren, omdat er ontploffings gevaar dreigde. In de tank van de auto bevond sich nog ongeveer vijftig liter benzine. SCHIEDAM, dinsdag. Merkre- don, la 9 an de mar to klub vesper o ce kino v. Glnk, Ploegstraat 19. Venn al la konata adreso. zenburg 3—Schiedam 1 62, Schie dam 3Unicum 2 11, junioren sue- ces-Eureka 0—4, Schiedam—Spangen 13. T.O.P.O.D.I. 37 en aspiran ten O D.I, b—N.I.O d 2—0. In hel aspiranten-microtournooi van de R.K.B. kwamen de volgende uit slagen uit de bus: Sperwers h—Succes c 10, Schiedam c—Sperwers g 00, Schiedam cVelox c 0—1, Succes c— Ons Huis f 00, Succes bVlaarden- gen c 11, Succes b—Het Zuiden d 3—0. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dmsdag De Schie dammer M. van D. heeft aangifte ge daan van diefstal van zijn personen auto De man had zyn voertuigV nfet afgesloten in de Westfrankenlandse- straat gezet. De wagen is inmiddels teruggevon den m de Alberdlngk Thijmstraat. De bedrading had men stuk getrokken en zodoende had men contact kunnen ma ken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Evenals vorig Jaar hield de Gymnastiekvereni ging Excelsior zaterdag ln de Koop mansbeurs onderlinge turn wedstrijden voor meisjes van 10 tot 12 Jaar. Groepsgewjj s namen ongeveer drie honderd gymnasten deel die elkaar in een vierkamp moesten bestrijden op de onderdelen: paardspringen, ongelijke brug, evenwiohtsbalk en de langemat. De technische leiding was in handen van de heer J. van Rutten. Na het optreden van elke groep kwam de uitslag onmiddellijk. Ter be vordering van de wedstrfjdssfecr werden de drie hoogst geklasseerden van elke groep betrokken by een cé rémonie protocollaire", muzikaal opge luisterd door een hoornblazer van de drumband. Een keurgroep van turners en turnsters luisterde de wedstrijden op met enkele boeiende demonstraties De belangstelling voor dit sporteve nement was van de zijde der ouders bijzonder groot. "Volgend jaar hoopt het bestuur van Excelsior de wedstrü- den in de Sporthal te kunen houden Groepsuitslagen: Asp. F.: 1 Roxanne Claessens; 2 Joke Gernts; 3 Roza Bel Asp E 1 Marlies Krebbers; 2 Arnolda Wuister, 3 Lidy Huihoven. Asp D.: l Francis Verheul; 2 Wslma Broeren en Jo&e Schoof, 3 Ria Baartmans Asp C 1: 1 Marinade Rooy; 2 Mieke Spitters; 3 Petra Sohellekens Asp. c 1 Ludi Meymngen; 2 Els ter Braak; 3 Maria i Crama Asp B 1*1 Toos van Mil; 2. Tineke Koevermans; 3 Marion Reyn- ders Asp. B2: 1 Laura vd Touw; 2, Joke Goddijn; 3 Greetje Roosloot Junioren A 11 Jenny Heyster; 2 en 3 Irene van de Water en Ria Sloot- weg. Junioren A 2: 1 Henny Wester-1 holt; 2 Yvonne Schaap; 3 Mimi v. Ge loven Sin'ds vyf jaar is aan deze wedstrijd een aparte schooLwedstryd verbonden Bekerhouder is momenteel de St Ja naschool (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. In de broodjeszaak van r, Sterenborg aan de Koemarkt heeft een korte, maar felle brand gewoed. Het vuur beperkte zich overigens tot de afdeling frltures, die zwaar werd aangetast. De brand ontstond, toen de beheer der van de patatkraam, de 23-jarige Willem W., het gebouw had verlaten om eefyboodschap te doen Voordat hij de kraam verliet temperde Willem W. de verwarming van de oven. Door nog onbekende oorzaak is en kele ogenblikken daarna de vlam in de bak met kokende olie geslagen. De snel ter plaatse gearriveerde brand weer was de brand spoedig meester. De schade is aanzienlijk. (Advertentie {.Md WAGENS met AANHANGWAGENS LUXE S-PEKSOONS BUSJES (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De 60-ja- rlge mevrouw H. M. A. B. b op de hoek van de Lange Kerkstraat en de Broersvest door een vrachtauto dus danig verwond, dat «U met letsel naar het ziekenhuis moest worden overge bracht. Mevrouw HM A. B. kwam met haar fiets te vallen en kwam terecht voor de achterwielen van de aanhan ger. Met vleeswonden aan hoofd, be nen en armen werd zy naai de dr. No- letstiohtuig vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Terwijl de 16-jarige J. H. van V. over de PK.O- laan reed, zakte plotseling de spat bord-ophanging op het voorwiel van zijn bromfiets. Het wiel werd daar door geblokkeerd en de jongen sloeg met zyn voertuig over de kop Met een hersenschudding werd Van V. door do GG en GD naar de dr. No* letstichtmig vervoerd. SCHIEDAM, dinsdag, TSF 4 heeft door het behalen van een 100 overwinning op De Schakel 1 de titel veroverd ln klasse 4 H. De imponeren de wjjie waarop dat gebeurde (door het behalen van achttien zeges in suc cessie) doet verwachten, dat dit T8F- tcam een rcdeRjke kans heeft in de zware promotiestrUd het derde klasse schap te veroveren. Met TSF 1 is de laatste weken iets mis Na een 46 nederlaag bij PVA 1 gingen Wigmans c.s. nu m eigen huis met dezelfde cijfers ten onder tegen hot lager geklasseerde TJC. TSF 2 deed het beter in de tweede klasse. Zowel van Miiksteamers 4 (uit) als van Germinal (thuis) werd met 8—2 gewonnen; daardoor is TSF 2 het op de tweede plaats van de ranglijst staande Germinal 3 tot op één punt ge naderd en de kans dat die plaats nog wordt veroverd is met nog twee wedstrijden te spelen stellig aan wezig. Ook TSF 5 wil de competitie zo goed mogelijk besluiten. Zowel op SVA 5 als op Intiem 9 werd een 82 overwin ning behaald, waardoor het vry zeker is dat in de eindrangschikking de twee de plaats zal worden bezet. Heden overleed nog onverwachts onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Anna Adriana den Boer-IJsselstein in de ouderdom van 75 jaar. Rotterdam, A. den Boer G. den Boer-van Gelder Oosterbeek, H. Heyms-den Boer J. Heyms Jan, Lex, Joke en Doke Oude Pekela, A, A. Oster-den Boer Jan Jaap Annet Amerongen, 4 maart 1966 Corr. adres: Freericksplaats 75, R'dam-13 De crematie vindt plaats te Velsen woensdag 9 maart na aankomst van trein 12.58 uur halte Driehuis-zuid. De overledene is opgebaard m de rouwkamer van het Diakonessenhuis te Utrecht. De rouwkamer is geopend van 10.30 tot 11.30 uur en van 15.30 tot 17.00 uur. Sluiting Gemeentelijke Bureaus en Diensten Wegens het huwelijk van H.K.H. Prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg zullen de gemeentelijke bureaus en diensten alsmede de Toonzaal van de G.T.B, op don derdag 10 maart a.s. voor het publiek gesloten zijn. Burgerlijke Stand Het bureau voor de Burgerlijke Stand (Nleuwstraat 26) zal op die dag geopend zijn van 9.00—9.30 uur, evenwel uitsluitend, voor het doen van geboorte- en overlijdens- aangiften. Bureau van de vleeskeuringsdienst De dienst van het bureau van de Vleeskeuringsdienst zal worden uitgevoerd zoals op zon- en feestdagen, met dien verstande, dat aangifte van destructiematenaal nor maal zal kunnen plaatsvinden. Gem. Vervoer-, Reinigings- en Onlsmettingsdlenst Er zal op deze dag geen huls- opgehaald. en bedrijfsvuil worden Gem. Openbare leeszaal en bibliotheek De bibliotheek en de filialen zullen op voornoemde dag voor het publiek gesloten zyn. Dit geldt ook voor de RJC. Openbare Leeszaal en Bibliotheek en haar filialen. Stedelijk Museum Het Museum is op 10 maart de gehele dag voor het publiek gesloten. Schiedam, 3 maart 1966. Gevraagd voor de ochtenduren (niet voor de schoonmaak) Onverschillig welke dag. Hoog loon. Mevr, E. Halvax, Fr. Haverschmidtlaan 40, tele foon 269827. Amsterdam je hebt een zoute «maak door MEIJER SLUYSER Ruim 200 pagina's op prachtig na pier, gevoelige illustratie» van w. Bijmoer met foto's uit de vename ling van K. Spook. Verkrijgbaar bij bij lanteren, agenten en bezorgers, alsmede de bockhandel, of rechtstreeks bij K.V. Het Parool, afd. uit» geverij, Postbus 489» Amsterdam. lONNf/, t'OU w NOTA BENE! De bezoekuren te Vlaardingen zijn: elke avond van 7730 uur, op zondag, dinsdag, donderdag ere saterdag des middags van 2,30330 uur. Adres: Dillenburgsingel 5 wijk Holy), telefoon (01898) 1846.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2