Brand in lading schip TAHVÖI ÓTTËRDAMS DAGBOEK EEN BEWIJS UIT HET ONGERIJMDE 'ff I Feestelijke j veiligheids- verjaardag van Esso Hoge series van Bongers en Heezik Zwavel van Schauenburg in Waalhaven door onbekende oorzaak in vlammen Barberan Moutbrood COLLEGE B. EN W WIL ZEER UITVOERIG ONDERZOEK VERKEER LATEN INSTELLEN Hema zoekt het hoger op ROTTERDAM RIJNMOND KOOLMONOXYDE BEDWELMDE 8 BLUSSERS Hoofdklasse libre Schenk eerste in Tromsö Schaatsers gaan in Puttershoek voetballen Eerste totoprijs in zes delen Havenvereniging Rotterdam verloor in '65 284 leden Kosten eerste fase geraamd op f 60.000 College ziet in ontbreken namen geen bezwaar pag. 4 - donderdag 10 maart 1866 Z: (Van een onzer verelaRgevórs) ROTTERDAM, donderdag. Vanmorgen heeft de Rotterdam- se brandweer de strijd tegen de vlammen op het Duitse schip j,Schauenburg" voortgezet. Het .Schip rankte gisteren in dc Waal- -••haven In brand. De luiken wcr- ■y den nogmaals geopend cn brand* tveermannen trachtten het vuur (e benaderen, dat onderin twee ruimen woedt. De lading zwavel, katoen, autobanden, kofflcauto- maten en andere stukgoederen dreigt geheel verloren te gnan. Bij een soortgelijke poging zijn gisteravond zes brandweerman nen bedwelmd door koolmonoxy- de naar het ziekenhuis gebracht. Nadat eerst collega's met pers luchtmaskers het vuur in de rui men waren genaderd, volgden ter assistentie enige brandwachts zonder masker. -Terwijl zij aan de blussings- werkzaamheden deelnamen wer den zij onwel cn vielen op de grond. Met spoed werden ze naar j - boven gebracht. Vannacht om' half twee zijn ze naar huis ge- zonden. De brand in de ruimen van bet ï--Duitse schip. dat In de Waalhaven la ..-afgemeerd, ontetood gisteren in een rutm, waar swavcl opgeslagen wat. De vlammen vraten sich doer «en houten afscheiding naar een ander ruim waar onder meer autobanden en katoen lift opgeslagen. i De brandweer ging uiterst cmnzleh- r ttg te werk. De luiken bleven In eer- .*l.o instantie gesloten, uH vree# «r steekvlammen zouden optreden. Men boorde daarom gaten In het dok om de vuurhaard te kwmen bereiken. Terwijl blusboten de gloeiend hete huid van het schrt-p na th lelden, sehe- •- ikelde men over op een andere be- - etrljdlngsim«'jhc»die: veretbdclns. Luf- ken en koker# werden met zeildoeken afgedekt en stikstof werd in de rui- 1 men gepompt. In do 'loop ven de avond gooide men de duiken weer open en achter brand- J wachten met persluchtmasker», daal- den brandweerlieden zonder masker#; Jang# de steile trappen af in da rul- men. De gevolge!) waren funest, zon der de bescherming van manker* be- - tgonnen zij te w&tvkelen en dreigden bewusteloos 'ie raken. Snelle hulp red-1 de hen van verglIWgtng. Het vuUr woedt Intasaen 'voort, In de loop van gisteravond kwam er af- lossing opdagen voor de eerste groep blussen. Naar later bleek zijn ntet zes, maar aohit brandweermannen bedwelmd nsttf het ziekenhui# gebracht. Als de hLuKBlngfpotgingen vandaag niet slagen, zal de brandende Schau- enburg (4069 b.r.t.) naar een ondiepe plaats worden gesleept, waar de brandende ruimen onder water zullen - worden ge-zat. 1 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dondenJag. „Ik hoop dat onze veiligheidsvlag meer sterren krijgt dan de Ameri kaanse vlag". Esso's raffinaderij manager ir. H. P. Kelder maakte dit grapje gisteren tijdens de tweede veiligheidsverjaardag van zijn bedrijf. Het feest Is gevterd omdat Es#o; Nederland nu ul twee Jaar (733 werk- j dagen) zonder een verzulmongeval werkt. SpIJkenlMe's burgemeester P. J. Bliek, hoofdinspecteur-directeur van de arbeidsinspectie, mr. Ir- P. C. Rus en Esso'# prealdent-directeur, C. R. Smit, waren voor dit feest naar de I raffinaderij gekomen. Zij zagen twee personeelsleden de groene veilig* heldsvlag met twee sterren (voor - leder Jaar één) hijsen. Dat was voor lr. Kelder aanleiding het personeel nog eens op het hart te drukken extra voorzichtig te zijn zodat er volgend Jaar weer een ster bij kan komen. Esso's veiligheidscoördinator A. J. Balm kreog van hem drie oorkonden. Onder zijn leiding heelt Esso Neder land de andere Europese bedrijven van de oliemaatschappij op veilig heidsgebied nu achter zich gelaten. Ir. Rus toonde zijn waardering voor het bereikte resultaat. Het «peet hem dat er alecht# weinig bedrijven zijn die tot dezelfde prestatie komen. Scheidsrechters 20&1» monsieur Barberan zijn het kwaad van het moderne voetbal. De Fransman toonde zich gisteravond tijdens de wedslrRd Real Madrid Atvderlecht weer een home- referee van het ergste soort, Ik zeg met nadruk wéér, want de heer Barberan heelt zich al eerder laten kennen als een man die het met de onpartijdigheid de eerste eis, waaraan een scheidsrech ter moet voldoen niet zo nauw neemt. De spelers van Feijenoord zullen gisteravond ongetwij feld teruggedacht hebben aon de achtste mei 1963 toen de heer Barberan in Lissabon de wedstrijd Benfica—Feijen oord leidde. Ook toen gaf hij blijk van een opmerkelijk goede gezindheid jegens de thuisclub. Men zal zich mis schien nog herinneren dat er op die avond een heleboel herrie is geweest over een doelpunt dat de lange Torres met de hand zou hebben ge scoord. Gisteravond waa het me reeds na twee minuten duidelijk dat Andevlcchl voor een onmogelijke opgave stond. De Fransman be strafte de Belgen voor leder wis sewasje, maar Het de grofste overtredingen van de Spanjaar den met een staHl gezicht passe ren. Het spel van de Belgen werd er volledig door kapot gemaakt. Vooral In de buurt van hun eigen strafschopgebied durfden zij zich niets meer te permitteren. Dat werd nog erger toen doelman Tvappenlers van de heer Barbe ran een waarschuwing kreeg, om dat hij Ja waarom eigen lijk. Laten we maar zeggen, om dat een van de Spanjaarden met veel misbaar ter aarde stortte, toen de Belgische doelman een vinger naar hem uitstak. Toen Trappeniers kort daarna tegen zijn enkel werd geschopt, op hot moment dat hij een doel- schop wilde nemen en er geen Spanjaard In het strafschopge bied had mogen staan, deed de heer Barberan of zijn neus bloed de. Het Is niet goed tc praten, maar wel begrijpelijk dat de Bel gen onder zoveel onrechtvaardig heid hun zelfbeheersing verloren. Onderwijzer Jean Cornells, een speler van onbesproken gedrag werd er het slachtoffer van. Toen Veloso hem het «hfrt van het lijf trok, «peelde hij eigen rechter. Dat de Belg van het veld werd geatuurd was juist, maar de heer Barberan had de Spanjaard even eens naar de kleedkamer moeten sturen. De laffe Fransman durfde dat echter niet. Hij waa bang voor de 00,000 Spanjaarden die op de tribunes te keer gingen als wilden. Anderleeht is dus uitgescha keld, maar de twee doelpunten in de laatste minuten zijn er voor mil het bewijs van dat Real Ma drid onder normale omstandighe den geslagen had kunnen wor den. Ik neem aan dat Ancierlecht zich over liet gedrag van de heer Barberan nog wel bij de Fifa zal gaan beklagen. Dergelijke scheidsrechters moeten onver wijld van Europa Cup-voetbal worden uitgesloten. Ze zijn voor een belangrijk deel verantwoorde lijk voor de incidenten waarmee dergelijke wedstrijden gepaard plegen te gaan. KRISKRASSER. BLUSBOTEN blekJen de gloeiend hete huid van de Schauenburg nat terwijl stikstof In de ruimen werd gepompt, (Van een onzer per#tappeuers) ROTTERDAM, donderdag. Efg fortuinlijk zijn de organisatoren van' hel biljart toernooi om het districts- kampioenschap hoofdklasse libre niet, toont moesten eerst ttóee partijen vér- vallen,, omdat een van fa faetrtemers zich ontijdig moert terugtrekken. Na de j tuieefa wedtlrijdavond moeiten tóe-; dertm twee ontmoetingen geanmUerd wórden, omdat het toevoegen van del ra#ertte#peler Nleuwenhuïxen onregle mentair was. in een reeds begonnen wedstrijd, moet al# een speler uitvalt, met de overige deelnemers de sirijü worden voortgezet. Eerst werden ftiet- Mcholen en Oomen de dupe en sagen ■u>ln#tpunten verloren gaan, daarna, waren hel opnieuw Rietschoten, als mede Meeuwese, die het slachtoffer werden. Zulke tegenelagen zijn «lel bevorderlijk voor een goede concen tratie Door deze gang van zaken verander de de situatie grondig, want Meeuwe se, die ongeslagen aan de kop stond maakte een gewonnen partij kwijt en toen hij bovendien woensdagavond eerst van Visscher en later van Bon- g>r« verloor, raakte hij uit de running. I letschoten, die zo uitstekend was ge- «tart ln dit toernooi, verloor van Bon- Sers en kon later op 't kantje af de: aas blijven over Horyon. Oomen «taat (Advertentie IM.) (/w ftnlrfrer,l/w r/ofktr.'r SC.HAATSE er goed voor. Hij heeft nog geen ver lies geboekt en heeft een algemeen ge middelde van 13.39. Bongers heeft nu ROTTERDAM, donderdag. Flean Verkerk, de vader van he wereld kampioen schaatsenrijden, la bezig met de organisatie van een voetbal wedstrijd, waaraan ook de Noren Fred An ton Maler, Thomassen, Sti- snsen en Guttomuen sollen deelne- W' an neer de wedstrijd wordt gespeeld staat nog niet vast. Het is mogelijk dat dit reeds zondagmorgen ge beurt, maar er wordt ook gedacht aan 19 maart de dag waarop Kees Verkerk in Puttershoek wordt ge huldigd. Pleun Verkerk wil naast de Noren, die enkele dagen bij Kees komen logeren, ook Henk v-d. Grift, Jan Peeman, Wim v.d. Voort, Tlnus Bosselaar en Cor v.d. Gijp ln een van de ploegen opstellen. De wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van Puttershoek. vijf partijen achter de rug, waarvan vier gewonnen, ZUn algemeen moyen ne Is 11.06, terwIJI Rietschoten, die 11.25 als moyenne heeft, in de nog drie resterende ontmoetingen, hard moet. aanpakken. Een verrassende prestatie'; leverde Bongers, Hij had tegen Meeu wese in dertien beurten slechts 82 ca ramboles gescoord, doch zorgde in zijn veertiende beurt voor een serie Van 198, prachtig klein spel, waarmee hij veel bijval verwierf. Tevoren was hl} ook al boven de honderd gekomen. Heezik kreeg ook de smaak te pakken en draalde Visscher, die het heel moei lijk had, een serie van 125 voor de neus. Nog geen enkele keer was een van de deelnemers boven de 100 ge weest en op deze derde wedstrijdavond waren er plotseling drie series van drie cijfers. De strijd is nog volkomen open, doch alle# wijst erop, dat de beslissing zal moeten vallen tussen Oomen, Riet schoten en diens clubgenoot Bongers, Meeuwese en Heezik hebben ieder twee verloren partijen en zullen aan de kop wel geen rol meespelen. Vrijdagavond zal de wedstrijd in Trianon worden voortgezet. TRÖMSO, don derdag (ANP) Onze landgenoot Ard Schenk heeft de tweedaagse Internationale schaatswed strijd ln Tromsö gewonnen. Nadat Schenk dinsdag al de 600 meter en de 3000 meter had gewonnen, reed hij gisteren naar een eerste plaats op de 1500 meter ln twee minuten 14,3 se conde. Op de 5000 meter eindigde Schenk als derde achter de Noren Guttormsen en Maler. Kees Verkerk kwam in de algemene rangschikking op de zesde plaats. D« uiU»l«tf«n zijn: 1800 meter: l. Schenk (Ned) 244.3: 2. Tvetar (Noomv.) 2,154; 3, Btlaneeii (Noorwj 2.15.7: 4. Thomassen (Ntoorw) 2.10.8; 5. Outtormsen (Noorw.) 2.17J; 9/7 Maler (Noorw) en Verkerk (Nad) 2.1fl,8, 5000 meter: 1. Guttormsen 7,58.0; 2. Maler 7.59.4; 3-4. Schenk en Stian«n 8.09.9: 5. Thomaesen 8 12.7; 7. Verkerk 8.18.1. ELndkUMementen; Stlarwon 185.973; 3 Guttormeen 188.900; Verkerk 192 110. Schenk lM.874pnt.2 Tvetar 187,770; 4. 5. Mater 180-200; g, De uitslagen: Oomen Horyon 250 98 16 15 65 41 15,62 5.81 Bonger# Rtofcselwrtn 250 200 19 10 108 80 13,15 1.1,— Vla*cher MemweM 250 2-18 2® 39 29 30 8.62 8.55 Rietschoten Horyon 150 248 28 33 55 4-4 8,92 8.75 Keozlk Visscher 250 198 14 14 135 31 17,88 7,71 Bongers M« llw«e 250 108 14 14 198 21 17.85 7,71 (Van onze sportredactie) AMSTERDAM, woensdag De eer ste prijs in Sporttoto 24 i# in zes delen uiteengevallen. Ieder van de zes deel nemers die derfcieto punten goed had, ontvangt bruto 27.734,30. De 197 tweede prijswinnaars winnen 467,80 netto, de 1097 die de eerste acht uitslagen goed hadden voorspeld: 41,40. j Het personeel van Esso Nederland zag zijn prestatie beloond met een I kleine attentie, in de vorm van rels- *t wekkertjes, parfums, schrijfsets of verbanddozen. (Van een onaer verslaggever#) BOTTERDAM, domlMia*. Dcj Ha ven vereniging Rotterdam zag haar ledental vorig Jaar met 284 man teruglopen. De voornaamste oonaak hiervan was de contributieverhoging. Honderdvljfttg leden zegden daarop hun lidmaatschap op. Later zijn nog eene zeventig leden afgevoerd die hun contributie niet betaalden. Eind vorig I jür telde de vereniging 2007 leden. VIk weet niet of u op dit momeut nog kykt, net ge keken hebt of gaat kijken, de kans dat u m(J leest acht ik in leder geval uitermate gering. Bö al hel televisie-geweld van van daag zul er voor de krant wel niet zoveel aandacht overschie ten. Mocht u bij wijze van intermezzo toch nog even hei verouderde medium kmnt ter hand willen nemen, be schouwt u dit stukje dan alleen als bladvulling, want meer is het niet. Als u nu ophoudt met lezen mist u niets. Dat Is een geliefkoosde uitdruk king van nibrlekschrijvers, die op een dag als vandaag min of meer tussen wal en schip zijn geraakt, maar toch ter wille van de traditie moeten ..ver schijnen." De traditie wil ook, dat zo'n stukje dan handelt over het gebeuren waar ieders aandacht op is gericht en te vens is het dan een ongeschreven journalistieke wet, dat de schrijver een nieuw facet aanroert. Welnu, ik heb gedurende 72 minuten zeer diep nagedacht en de kranten van de afgelopen weken doorgebladerd in tie hoop een facet te ontdekken, dat door de hofverslaggevers over het hoofd ts gezien. Ik heb het niet ge vonden. Dat duldt op óf Journalistiek onver mogen van mijn kar.t óf op de voor treffelijke wijze waarop de met Oran je-aangelegenheden belaste collega's zich van hun taak hebben gekweten. De afgelopen maanden heobeti „het huwelijk" en alle# wat daar maar enlgBztns mee te maken heeft of met de haren kan worden bijgesleept hon derden, duizenden krantenkolommen verslondem Niets is over het hoofd ge zien. Van enkete mengen heb Ik te horen gekregen, dat de per# met het geschrijf over Beatrix, Claus, het huwelijk enz. hot wel een beetje bont maast. Zij vragen ol het ook wat minder kan. Hot antwoord moot lulden: nean, dat kan niet. Dc kwestie is namelijk: Je kunt voor of tegen het koningshuis zijn, monarchist of republikein zijn of ergens er tussenin, het doet er alle maal niets toe, erover lezen doen we toch steeds weer. Een vrtend van mij zegt: „Ach, ik heb eigenlijk heel weinig belangstel ling voor het Oranje-huis. maar sis ik in de koppen iets zie staan van Claus, Beatrix, koets, huwelijk enz. begin ik automatisch te lezen. Waarom, weet ik eigenlijk niet". Zo gaat het met zeer velen van ons, dacht ik. Als u dus vraagt waarom zo veel „royalty" in de kranten? Nou, heel eenvoudig omdat u het leest! En het is ook allemaal „nieuws". De foto's bewijzen dat Iedere dag weer. Foto: Claus stopt Beatrix een zoutje in de mond. Hij doet dat op precies de zelfde manier, waarop de rest van de mensheid het doet. Heel gewoon dus en eigenlijk niet# bijzonders, Het zou pas bijzonder zijn als Claus Beatrix het zoutje zou toedienen op een wijze, die volledig afwijkt van de gangbare. Maar dat gebeurt niet. Natuurlijk gebeurt dat ntet, want leden van het Koninklijk Huls zijn net 20 gewoon als wij; ze winden hun horloges op al# wij, ze steken een sigaret aan als wij, ze kammen hun haar al« wij. Iedereen weet dat en d>arom moet het steeds weer in de krant bevestigd worden. Als u du# weer eens krantenfoto's ziel, waarop een prfn* of prlnsei ge woon doet en u vraagt zich af wat net bijzondere aan deze foto 1> dan kent u nu het antwoord- Deze foto wordt gepubliceerd omdat de prinses een gewone handeling ver richt, waarvan iedereen weet dat al leen een Idioot hem andera zou ver richten. Dit la een soort bewijs uit het onge rijmde. Maar een bewijs! Mijnheer de redacteur, Met belangstelling hebben wij »te«ds de stukje# In het Rotterdamsch Parool gelezen over de Zwarte Paardenstraat, WIJ wonen niet ln de Zwarte Paar denstraat, maar ln «en stukje verge ten Boomgaardatraat Verleden Jaar zijn ze bij ons gaan bouwen. De stoep is weggebroken en nog steeds niet ge maakt. Het gevolg ls, dat de ratten door het zand lopen, waar onze kinderen spe len. Dat zand Is voor sommige mensen erg makkelijk om even de hond uit te laten, de bewoners van de Binnen weg zetten er hun rommel neer, want dat doe Je nu eenmaal makkelijker op een stuk zand dan op de stoep. - Een Jaar lang hebben we al geen schlllenman meer gezien. In andere straten wordt, nadat de vuilnisman is geweest, de straat aangeveegd, maar de Boomgaardstraat is toch geen straat. Ook staat er bij ons een grote licht mast, net niet op de hoek, maar even een stukje ervoor, zodat ledereen die daar zin in heeft zijn behoeften erach ter kan doen. En dat gebeurt vaak. Makkelijk is het verder om bij De Vries een gebakken vis te kopen, tn de Boomgaardstraat op te eten en vervol gens daar de rommel achter te laten. Wij worden hier als a-soclftlen be handeld. Ik hoop dat u bij ons ook een# een foto komt komt maken en in de krant zet. Misschien helpt het, want onze klachten halen niets uit. Zomers moeten we tedere dag spuiten om de atank te verdrijven, mevrouw DRUYVE Boogaarditraat 4 De Hema heeft zijn roltrap. De modernste van West-£uropa zeggen de Hema-mertsen trots. Het gevaarte zal binnenkort een verbinding gaan onderhouden tussen de begane grond en de eerste verdieping, waar een zetf- bedieningssnelbuffet wondt ge bouwd, Tweehonderd mensen zullen er tegelijkertijd kunnen eten of drinken. En... zittend „de troep" (pardon, maar een ander woord is er haast niet voor) bij het huidige snelbuffet zal dan tot het verleden be horen. Je zou het niet zeggen, maar de roltrap (hypermodern, licht van constructie met 2ljwanden van glae) houdt verband met de metro. De metro namelijk zal, zo verwachten de centrum-win keliers, enorm veel mensen naar de city brengen. Er zal meer gewinkeld worden. Ant woord van de Hema hleropi moderniseren, uitbreiden, maar comfort (Van. een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, ionderdag. Het college van b. en w. heeft de gemeenteraad voorgesteld een zeer uitvoerig verkeersonderzoek te doen instellen. In eerste ter mijn worden de kosten hiervan geraamd op 60.000 gulden. Even tueel gaat de tweede fase, waar over de gemeenteraad zich in een later stadium moet uitspreken, 1.690.000 kosten. Het college zeft in het voorstel, dat de ontwikkelt»! vsn het verkeer te- durende de afgelopen Jaren de wense lijkheid heeft aangetoond een onder zoek te doen Instellen naar de etsen, die ln dit opsicht aan de stad en haven zullen worden gesteld. Hei is de be doeling een computer te benutten voor het verschaffen van de noodzakelijk?, informaties. De ontwikkeling van het vrachtver voer over de weg zal zich th de komen de jaren zeker voortzetten. Een inzicht daaromtrent Is wenselijk. Hetzelfde geldt voor de verkeerswegen in de stad. Temeer in verband met de sane- rings- en reconstructieplannen. Voor de werkzaamheden op dit ge bied blijken volgens het eollege van b. en w, twee buitenlandse ondernemin gen, die op dit terrein hun sporen heb ben verdiend, te zijn gespecialiseerd. De een heeft zich-geconcentreerd op het havenverkeer, de ander op het stadsverkeer. De eerste fase van het onderzoek duurt drie maanden. De totale duur van het onderzoek strekt zich uit over een periode van twintig jaar. Het is waarschijnlijk de bedoeling Rijnmond in bet onderzoek te betrekken. De extra-kostenworden in dat geval ge raamd op 5000 gulden, een bedrag dat eventueel aan Rotterdam wordt terug betaald. Vooralsnog heeft het college van b. -en w. de raad om een krediet van 65.000 gulden gevraagd. Het college van b. en w. heeft de ge- gemeenteraad gevraagd om een krediet van ruim 30,000 gulden voor de aan schaf van no£ eens 25,000 exemplaren van het boekje .Rotterdam, waarheen'. Er zijn in eerste instantie 45.000 exem plaren gedrukt- Deze zijn alle uitge reikt aan leerlingen van de hoogste klassen van de openbare en bijzondere scholen voor gewoon, voortgezet, uit gebreid lager-, nijverheids-, kweek school-, middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs. Het college wil thans het boekje (in nieuwe tekst) als af scheidsgeschenk geven aan de leerlin gen van de zesde klasse van de open bare en bijzondere scholen voor ge woon lager onderwijs ln 1906 en 1967, Hetcollege van b. enw. heeft de ge meenteraad voorgesteld een krediet van 125,000 gulden beschikbaar te «tel len voor de aanstelling van admini stratieve krachten aan twaalf ulo- Scholen. PROVINCIALE STATEN (Van een onser verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag In te genstelling tot de heer J* Reehorst, voorzitter van de socUilatlsefeè ge- meenteraadfifractle. alet het college van b. en w. geen beswaar. ln het feit, dat de namen van da kandidaten voor de Verkleding van de provinciale staten niet staan vermeld op de Wóepings- kaarten. Evenmin vindt het college het beiwaarlijk dat er geen lijst vin kan didaten aan <le stemgerechtigden is toeresonden. Het collége van b. en w., deelt dit aan de gemeenteraad mie Jh antwoord öp schriftelijke vragen van de heer Reehorst. Het zegt dat de kósten, ver bonden aan het publiceren van de wn- didaUnlijsten lp de nieuwsbladen. 10.000 auWem aanmerkelijk lagar zijn dan het verzenden van lhlten aan-de kiezers (23.000 guldep). Daarbij kómt, zei* het collega van b. en w., dat reeds in'ean eerder «a* dlum waa bealoten, de namen «let meer op de oproeptngakatrten af te drukken* omdat de ruimte er voor te kort achlet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1