Jorrit Jorritsma gehuldigd Laten we een beetje lief zijn voor het DWL Damesclubs aan de kop Tennisbond Buurtbewoncrs enthousiast kampt met aantal problemen T v-antenne- installateur beboet voor mishandeling Rotterdam niet in eindstrijd RIT IN OPEN AUTO MET MUZIEK EN FAKKELS DOOR SCHIEBROEK ROTTERDAM RIJNMOND SCHAATSER ZIET HULDIGING ALS STIMULANS OLHACO BOOD BLOKKEER FEL TEGENSTAND Driehanden Je klas Eindstrijd komt bij K. cn V. Gewonde zeeman van boord coaster gehaald Twee titels voor j Schutters Vraag de nieuwe, kleurrijke "aankleedfolder" van Delana Kegelen in Delft Showroom v. Reeuwijk) blijft aan Binnenweg j Sporttalenten krijgen de kans LAAT U ONTDEKKEN Kegeltoernooi in Atlantic Week cel voor doorrijden na dodelijk ongeval pagina 4 - dinsdag 15 maart 1966 (Van onze tennismcdewerker) j UTRECHT, zondag De ten- nisbond heeft een overvloed van problematiek. Dit deelde voorzit-1 ter P. D. A. van der Ileyde za terdagmiddag mee in zfyn ope ningsrede van de jaarlijkse bondsledenvergadcring van de KNLTB. Een bijeenkomst, waar op Tom Okker weer een onder scheiding kreeg, namelijk de mr. H. Wilton-wisselpriJi» voor zijn prestaties tijdens het Australi sche toernooienclrcuit. De 16-jarige Amsterdam»® Ju dith Salomé ontving de jhr. mr. De Brauw-beker voor goede wed- itrijdresultaten met een onberis pelijk sportief gedrag, en de A. C. van Swol-beker werd uitge reikt aan de Groningse Nanno Kranenborg. i De beer J, Mulder, orranUator van j de Internationale kampioenschappen van Nederland, hreer de pr{|s voor verdienstelijk orvanlutorlsoh werkt de C.V.-aobaal. Ah* problematiek van de tenn Inbond noemde voorzitter Ven der Heljde o.m. de stichting van een trainingscentrum aan dc Haagse Laan van Meerdervoort, dat momenteel in tekening wordt ge bracht, de zutverheid van het amateu risme, de Jeugdzorg, allee wat het top- tennls regardeert, de competitie en de. opleiding van hen die het spelpeil I verder moeten opvoeren. j Het gehele bestuur, dat uit acht man bestond, werd herkozen en uitgebreid met de heer J. Potgieeer uit Amers- (Van onte aportredactle) ROTTERDAM, dinsdag De Bchie- broekoe Oemeenscliap heeft fliiter- avood la samenwerking met de atle tiekvereniging Pro Patrla de schaat senrijder Jorrit Jorritsma gehuldigd. Jorritsma., die meedeed aan de wereld kampioenschappen te Gotenborg, heeft in een open auto de hulde van ztyn buurtbewoners in ontvangat genomen. De feestelijke «toet werd o.m. gevormd door een muziekkorps van Schtebroek- se padvinders en fakkeldrager* van leden van Pro Patrla. Nadat hij onder groot enthousiasme van de aanwezigen voor zijn woning was gearriveerd, werd hij toegespro ken «oor de voorzit Lor van de Sehle- broekae Gemeenteraad, Ir A. Raad en dooi de heer A C Eend void, besluu ra ils van Pro Patrta De belde sprekers uitten woorden van grote bewondering en waardering over de successen van de nog jonge Jorritsma en deden dit vergezeld gaan van enkele geschenken, In een dankwoord zei de Sthiebroekse schaatser, dat hij de huldiging als een stimulans beschouwde om het volgend jaar tut nog grotere prestatie» te ko men. VOLLEYBAL foört, die «ecrelaria Is geworden. De competltle-lncteUflg 108# voor d« hotftftkM A en B, alsmede die van da ««rate XImm. luidt. Hoefdklaue ADDV fAmsterdam), ELTV (Eindhoveni, rewüna (Amatenlam), KUvar- "Umst LTC, Latmonlas (Dan H*ag>, Da MsWaUara (Den Hae«) Hoofdklus* B: Dash (Amsterdam), Bn- schadeae LTC, Joy (Amsterdam), Quick Nijmegen, Tnor/Rood Wit (Den Haag), Vic toria i Botterdam) Rentt klaut, afdeling 1 DEM (Beavr- ROTTERDAM, *<m- 'd»g, In het voor- ultilelit van de beUngrlJke strijd, die landskampioen Blokkeer saterdag In de sporthal vso de TH te Delft wacht daar komt namelijk het sterke Taje-) chlicht Dukla Prasg voor de return- ontmoeting op bezoek met als Inset een piaata In de halve finale voor de Euro- pa-rup was de ontmoeting tegen 01- haco min of meer als een generale re petitie te beschouwen. Het was zeker geen slechte genera le, want Blokkeer won, maar overtui gend wat het toch ook weer niet. Via 15-9; 11—15, 15—17 en 1416 won Blokkeer met 13 Libanon blijkt loth altijd nog te sletk voor de degradatiekandidaten In de eredivisie Ditmaal, op bezoek bij Kweekschool, werd met duidelijke cij fers gewonnen De eerste winst voor Kweekschool (157) was slechts een illusie. Libanon werd wakker en Kweekschool kwam praktisch niet meer aan de bal* 9—15, 715. 715 is 1—3. In de hoofdklasse heren waren de reserve» van Libanon en Concordia minder gelukkig. Libanon 3 had tegen leider HML-CLV weinig in te brengen Het weid 3—0 langs reei duidelijk af- febokende wegen' 15- 0, 15—12 en 36. Concordia bood gastheer SIGI jor weet stand, doch wist toch »Ï.«S In Scbiebroek was een enorme menigte op de heen om Jorrits ma te huldigen dapper 1 slecht» ISM). aTb- JUofcaUer» (Rotterdam), TC Til bui deling IV' ALTO lAmhatn), Btltnovw, OSTC (Grootnsren), Hüverhelde (ttllver- twee van de vijf sets te ver overen. De uitslag 3—2 ontstond al» volgt: 15—1 i; B—15; 14- 15—9. -10; 15—11 en (Advertentie* I.M.) spaar... door nu te kopen Alt de eente voorjaarsdagen komen, dan wilt U toch ook w»l ••na iets anders hebben om Uw boodschappen In te doen! Morgen begint de verkoop van een nieuwe partij stevige stro- boodschapmanden In frisse kleuren. Flinke ruime manden met ge bloemde voering, Ideaal voor naar de and, voor weekend «n vakantla, koopt U morgen voor nog gMn twee gulden. sebto«m(i® voering De ontmoeting RVC 2ZVC ging| ntct door, een ontmoeting waar voori de Rotterdamsen toch bepaald winst-1 ksn.sen zaten. Hierdoor bleef het even-1 eens niet spelende OVC koploper In de overgHngsklasse dames In Delft brak AMVJ-RLVC de tegenstand, die CSVD aanvankelijk bood De eerste set was. voor de gastvrouwen mei 15—6 Daar-; na stond AMVJ nlela meer toe* 11—18;' 515. 1015. Bij de heren won SVC- AC zonder al te grote emoties met 3—0 van Alexo (1511; 15—6; 15—10 ls 3—0). Voor de grootste verrassing zorgde Juliana door koploper Achillea met 2- 3 in eigen huis te verslaan, zo dat de Schiedammers, die twee wed strijden minder speelden, relatief nog maar twee punten achterstaan. Orawl 2 profiteerde nog meer van de mis stap van de koplopers. Met 30 won nen de Dordtcnaren van Alexo en zij staan nu relatief gelijk met de leiders, Concordia 2 kwam naast de reserves van HML-CLV door In Den Haag met 3—2 te winnen (15—11; 15—5; 11— 15; 8—15; 13—1 ia 2—3). UITSLAGE\ Eredlvürt» Dames: Be Fair—RVC 8—1: Kweekschool—Rapid 3—0. Celebs»—Bot- msran» 3—2 HeronKweekschool—:Liba non t—3. Orawl—AmVJ/RC 3—2. Vatbo- vol—Vahuu 2—3, Hevok—Or Na*«u 2—3, j SOS—OdUlphua >—2 I1ZC OthaeoBlok- kssr 1—3 standen Dames Kweekschool 14—38, Boemerang 13—52 Celebes 12—20 SOS 12 11, Rapid |0—10. PSV 12—8 Be Talr >3—8. RVC 12—4' STC 120 Haren Blokkeer 12—2*. Or Nawen ift— 24 HOCVOfriaco H—00 Orawl 17—20. AMVJ/RC 12—18: Libanon lfl—18. Valuaa 14—13 Hevok 13—13, Valbovol 17—13. Odul- phu* 158. SOS 13—8. Kweekschool 13—4 HoofdkL*ae« dame» Valbovol—St Paul 3IAMVJ/RC—SVL 1-3 Heren VVS— (Van «rn onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Na de voorwrdetrUdcii, tilo nodig waren, om dat een veel groter aantal deelnemers zich voor de strUd om het JlstricU- kampioenschap eerste klas driebanden had gemeld, zullen er acht een plaats In de finale krijgen. Deze wordt ge houden in het elntkloka.il van de ver eniging Kun-<t en trrnuik in de Jurtzaiil La-Grund, De wedstnjd, xxana.m deelnemen P de Jong te II I Ambacht A G Tom nier, Schiedam, J N.culem, Rol len dnn, M Schaap Papeudrecht. D Oveiueel, Ilutteidom J Schoffel VI aard In gen. A Hond- kv on S d Lee, beulen lï ''li-ilam, vangt op vrij dag 18 maart aan Vo'tu de speeldagen zijn 19, 23 25 cn 2f> ma i' 1 O an onze «cheepvearlrcdactle) ROTTERDAM, dinsdag. De red dingsboot, Koningin Juliana" U gister middag van Hoek van Holland uitge varen om enkele mijlen uit de kust een arts aan boord le brengen van do Nederlandse kustvaarvaurder ,,Corsi- I D» knpi'uui ha I dringend )m tneU-' st i ii«s - emit geviaagl Het bltek dj. li Jiuin igc nun man J A Ab- 1h iu's ui Dvn Haag aan bon»"! vvas gvd' ii na i S j jn a m had g - L i tt n luidkjL .n h l t hoi ft ha "t g> k 'gen De i'uii* man werd dom de Konlngm Juliuna" naar Hoek van llullaiui gebiacht cn vandaar naar een ziekenhuis m Dvn Haag gDtranspor- Dc „Corsica" was met een lad me oud paper up wug van Lo> [on naa* Ry "lan (li i> m ii I Iels daai aan- (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag ,.Het is met de manier om de tele visie populair te maken", zei gis termorgen politierechter mr. A Heynsius tegen de 27-jarige t.v.- instaüateur A. J. Verdachte had op 4 november van het vong jaar de 57-jarige winkelier J A. S. em diens 68-jange zuster geslagen en j geduwd. De vrouw was achter-' over gevallen en had haar pols gebroken. Aanleiding was een door verdachte op een pand van S geplaatste antenne. S. vond. dat het niet goed was gedaan en belde de firma op, waarbij ver dachte werkte. J. vroeg S., of hU er wel verstand van had, waarop deze tegen verdachte zei: „Dat moet je in me smoel zeggen, dan sla ik Je over de keien". Ennfe tijd later stond verdachte bij S m de umket .Hier ben Ik, sla me maar over de keien" Er ontstond een liL'Idpai lij die /n hoog liep dat ver- dachie S een klep gaf De zuster van S wilde te hulp snellen maar werd door verdachte weggeduwd Broer en zus deden het hele verhaal uitgebreid uit de doeken soor mr Heynsius De v rouw wilde de kosten 1 vergoed zien, die zij had gehad Hel bedrag kwam op 4 De officier vanl justitie, vond dat broer en zus ook niet' zo verstandig waren opgetreden Hu eiste tegen de installateur een geldboe te van 75 of 15 dagen en drie weken celstraf voorwaardelijk Mr Heynsius veroordeelde vei dathte lot em geldboete van 100 of twintig dagen waai van ƒ50 voot waaidelijk, met een speciale voorwaarde dat hij de ƒ41 binnen de twee maanden aan de getuige zou betalen Waarop deze nog iets wilde zeggen, over een der andere getuigenverkla-! ringen Mr Heynsius wilde hier mets! meer van horen Toen 71) toch bleef drx»roraten, het hij haar door de deur-' waarder buiten de zaal brengen. Te-j gen verdachte zei de politierechter; nog- ..Het is jammer, dat ik nu mijn1 vonnis niet inert kan wijzigen. Die vi uuw tieerit ook met picttig op" I ROTTERDAM, zondag; Itt dr afdeling: tweede klas&e bij de dames U de kampioene no* niet bekend, ne ADO-damei waren 10 goed op dreef dat ze fn een boeiende weditrljd met maar liefst 1-2 \an Schutters 2 wonnen Een be- »ll»*lng(iw«d*tiitd zal hier nu ullkomet moe ten breinen De dame* van St. Lodewtjk deden h«t In de derde klasje beter On dank* hevig verzet van UVCJ 2 werd een 5-J zege gehoekt en daarmede dc titel ver overd Wilton 2 won In de vierde klater met 4-3 van Atumliim, hetgeen het kam- plnentchBp bij de Schledamien bracht Bil de heren wwi Schutter* 3 in de »fd dm!» klaas* tn een h»-de doch attraktleve ontmoeting met 18-8 van AAC 3, waardoor de fachutitersheren de kaïnpioensvlag kon den htjsen Ook het vierde hereivteam ven de zwart-groenen veroverde konden hlj- «en ook h«rt vierde herervteam van de zuart-gr oenen veroverde het kampioen schap In de vtjfde klasse werd een 21-8 zege op Atormum 2 geboekt De dame* van Actief en de heren van AAC 64 die in de afd ee*eto klasse op rie tweede plaat* geëindigd zijn epeelden In Den Haag de ee sto van een tweetal pm- m tfeuedstiijdcn oor en eventueel n het initrut vrijkomende p'aa** Actief le verde een goede p'fstalie Het wist in Houtrust He cule* ne een n-'veu* bpgln met 4-3 te verslaan, zodat de Actlef-dome* volgende week in de Energiehal met de beste papieren binnen de Mjnen komen AAC 65 had minder geluk Flamingo's bleek zich op het kleine Hout rust-veld goed ingespeeld te hebben en wist hiervw in de eerste helft te profiteren In de twee de helft wus AAC 85 ber'jst niet de min- riere zodat de nederlaag tct 19-13 bepe-kt bieef Hi° door blljrt AAC vleende wiek Cioh nog wel een kantje behouden (Advertentie 1M.) Pullover van wol met nylon. Moten 116-152 vul f. 9,95. Bijpassend wollen broekje. Maten 104-134 v.a. f. 9,95. Bij uw winkelier. Dan k«it u meteen die veie prachtige modellen bewonderen uit De"ana's nieuwe collectie gebreide kleuter- en kinderkleding 1 (Van een onter verslaggevers) DELFT, zondag. De Delftse ke gelaar», en kcgelaarstcrs hebben zondag, UJdenB de di»trlct<,wedslrU- den in hun woonplaats, getoond ver uit, de meerderen te *Uo van hun con currenten. De kegelbonden uit Utrecht, Den Haag. Rotterdam en Delft kwamen In deze wedstrijd uit om de club aan t« wijzen, die zal mo gen deelnemen aan de finale om het landskampioenschap. Op overtuigen de w|jie wonnen do belde clubs uit Delft, terwijl zowel b|j de dames al» b|] de heren een van de leden van de Delftse kegelbond het hoogste hout wierpen. De Rotte,-damse Kegelbond was de enige, d.c met twee herenploegen u.tkwain, namelijk Acht om de lange en ST I Fbeiden uit Gouda. Opval lend wa.s het, dat van deze teams, die ook in de Rondgang rivalen waren, nu ST I K de Rotterdamse kampioen achter zich Uet, Geen van belden slaagden erin om tot de eindstrijd door te dringen. Maar ook de Rotter damse kampioen Jac, de Jong bleef beneden zijn kunnen. Hij kwam tot 44'/, hout op de vier banen, waar zes tig hout werd gegooid. W. Reiehard, 11 DeW, de hoogste werper op deze aag no eerde 468 hout, terwijl ook A Heerkens uit Gouda zijn clubge noot overvleugelde met 449 hout De uilaiag was Heren 1 ZÜL Delft 2146 hout. 2 Mm Nejren Den Haag 31$4 ht, 3 STIK, Gouda a 128 ht 4 Acht om d« lange Gouda 20M 1 USKangwfoea 0—3, erfkngaklai*» dam** C 1—5, CSVDAMVJ Morj«nvro«j om 9 uur begint d« verkoop, vin deze jtronwi- den met febloemdt voerlnj voor laf. tf icfcrln RI.VC H»rt.. Juliana 3—3. HML/CLV J- Concordia I. 3—Oram J-AI**o ,V—0 PVC—'Punch 3-0 Zandvliet 1—Ds't* 0-3 Afdeling Rotterdam D3 DOP—Hou Startd t 3—0. VCK a—Shell 1—3, Juliana—AMVJ/1 RLVC 3 0-3 Hl AJtVJ/RLVC—Libanon 4 S—0 ROTTERDAM, dtrwdag In het] pend ven de N.V, Miatschspplj voor1 Woninginrichting P. \an Reeuwijk, wtgrvoor vorige week In Pijnacker de •«rite peil is geslagen, wordt ook de centrele ■dmtnistritie ondergebracht 1 De showroom een de Binnenweg te, Rotterdam iel niet worden ontruimd. Dit In tegenstelling wet wij vorige week publiceerden. y„Bc heb de tijd noq mee gemaakt, dot It* m Rotter dam het ieidrm/iocUer ge woon kon drmlvi'N A h je thee wilde zetten, hield je gewoon de hele! onder de Liaan F liters cn ai die apparaten hadden tee met Ik stel ine uim dal tk omsticcks 1998 dit tfrhd.d zal ei tellen aan kin deren i1h( er nauwelijks naar zullen luisteren, omdat kinderen zich geluk kig bijzonder weinig bekommeren om „de goeie oude tijd' tan xergiijsde general» s Ouistiteks 1998 nailieluk 10 voor spel ik - zullen alk Uotk tlamso hui- Zen voorzien zijn tan een u itnzuixe- iing>m>.t.illaiit \t i.uruK hi t iloor het „Drlnkwatiuleidmght vh sjf Hnmnond te level m wilei ges» hikt xtoidt ge- nuiakt voor de tniinu' ptu* Ik filters van het Hppnui d (Kiften ongeveer f375) /uilen ongetiki tens in de twee maandn nu» tin nieuwd Fillei.s /al men per markt kunnen kopen Op dl Vel se plaatst 11 lil men hot den Vu spil tegenkomen Op enktl Nederland zul men nog" natuurlijk drinkwater kunnen nuttigen Het zul len toeristische attracties zijn .11 lei schenkt men thee van zuivei water l 73 per kop' De drink vva let experts zullen waar schijnlijk hard lachen om deze prog nose, rnaut' dan wil Ik ei wel min her inneren, dut ze zelf hebben voorspeld, dat er In Nederland ovei twintig Juar geen goed drinkwalei meer te krijgen zat zijn. Misschien ben ik juist wel heel erg id< n di stad zal gren water" plaatsen in optimistisch in mgn voorspelling We /ulit 11 het wet zien Mogelijk, dat u het mm-past vindt juist vandaag de on heilsprofeet uit U. hangen, want de af gelopen nacht ts op het eiland de Be rm plaat waar het nieuwe d rink water- iPuHmtbedntr ts gevestigd, de kraan opmgedi na id Lekket water stioomt op tlit moment naar de Linker Maas- Wil - ik bedoel wij Zuiderlingen - /uilen dat nog niet direct merken, want eerst moet al het oude water, geleverd door het bedrijf aan de Honlngerdijk uit het buizennet t era wenen zijn Dat duurt even Maar tegen het einde van deze maand stroomt er In heel Rotter dam-/tud koel helder water Op dit moment lubben we jaren gewacht Hennnert u /kh nog de ehloor-ellende ui (li /outwatoi-ellinde* f ui li r-ifh n n 1 (lf ik jou tnc heel 1 ry vuit nu lerp \m, hetpet'n mope- Inh inief onder»fehoren zijn ran Ftc* H Ti ppiifflufii'nu r Liecsfu- ts name- hrV duf het dmrLu>ater de fautstc tijd ojimeiiicliffc, pord ran kteajiteif it Ik hi h di prm f op de sum penome» door (hm zeffc» zonder pc brink te maken ran de filter jVfijn uroutit, die betrerrf ht f ter-ihil onmiddcHijk te merken, hcerr met pek «kt hxtn heb ik het DWL er van ver- d.u ht de Herenplaatkraan al eetder te lubben opengodiaaid maar dat kan nutuur lijk niet want men /mi zich dom vit ine-t hibbin verraden lmmeis u he> ft dat in de klant kun nen Ie/til de uvc'siluikeling op hrt nieuwe wateiweik kon gepaard gaan met ive»tveiichijnj,elen, omdat het water nu m een andere richUnx stroomt en roestdceltjes In de buizen kunnen losraken. Nu heb ik één hoop* dat er over het 1 ongerief van roest niet gemopperd zal' worden. Reden tot mopperen op het DWL, hebben we in het verleden ge-i noeg gehad Nu niet meer We krijgen nu eindelijk lekker water (m Zuid ten-J minste') cn het tijdelijke bijverschijn sel roe.st" moetr n we maar even voor lief nemen Mocht er dus vandaag of morgen roest uit uw kraan komen, bel het DWL met om »t? klagen Laten we deze dagen ltef zi,-, voor het DWL Atletiek 13 de moeder pan alle spor ten Kracht, behendlpheid en een pees- tciijke crenuuehitohetd vormen de bast. voor het bereiken van sport prestaties, schrij/t hef bestuur van de Rotterdamse Atletiek Onfsponnings- rcre'rnpmy ALO Velen weten dit. doch nog te veel jonge mensen worden duor gebrek nan hel beoefenen van een gezonde sport lui on vadsig en raken vastgeroest. Het ls ontstellend te ervaren waartoe ge brek aan lichaamsbeweging, vooral in de zogenaamde vormingsperiode (14 21 jaar) kan lelden Men brengt het niet meer op om In hcweging te komen en het begrip een Geen krant ontvangen? Hat Rotlerdamsch Par ool-abcnnees kunnen ons dit telefonisch melden van maandag tm. zaterdag van 17.S0—20.00 uur Telefoon 135430 Abonnee* bulten R'dam-Sehledam kunnen zich wenden tot onze plaat selijke agenten. tezonde geest in een gezond lichaam te t>e; ten taan. lijkt soms niet meer En toch Jonge mensen blijken soms tot enor me daden in staat: gehandicapten wer den grote kampioenen, onbekend talent, komt soms magistraal naar voren. Om dit onbekende talent gaat he^de Rotterdamse Atletiek Ontspannings vereniging „Kom op zaterdag 26 maart 1966 om 13 uur naar het sportterrein aan het Lange Pad bil het Kralingse Bos (te bereiken met lijn 16. 17 en 22) en pro beer eens aan te tonen wat u daar waard bent. De ALO wil dan graag uw gastheer zijn bij de „open wedstrijden en drie atletieknummers voor alle met-atleten, d.w.z, niet bij de Kon. Ned. Atletiek Unie aangeslotenen. Dit zijn de nummers: honderd meter hardlopen, duizend meter hardlopen en kogelstoten. Er zijn geen koaten aan verbonden. Wel kunnen prijzen worden behaald. Iedere deelnemer krijgt eel diploma. De Rotterdamse Atletiek Ontspan ningsvereniging is ervan overtuigd, dat dit de dag der ontdekking kan worden. Men kan zich opgeven bü W. P. BlelJ, Wateriooatraat IWa, tel. 141612 en bij H. F. van Lieshout, Avenue Concordia 123, tel. 121431. (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, zondaar. Twee specifieke dameskegelclubs, KIF te Rotterdam en bet Goudse EVM staan aan de kop van de kegelwecUtrÜd om de Van der Vloedbeker. Vorige week hadden de Goudse kegel aar» Iers zich op de eerste plaats genesteld. Het vijf tal had in totaal 887 hout geworpen, doch zaterdag, de tweede wedstrUd- dag, slaagden de leden van KIF erin om daar bovenuit te kamen en de te genstandsters uit dc PUpcnstad naar de tweede plaats te verwU«n. Een btjiondsr aardig gevecht, doch waar- bij nu reed» vaststaat, dat de kege- laarsters die plaatsen wel niet zullen behouden, want dan komen Aoht om de lange uit Gouda, alsook DOK en NIIRV uit Rotterdam aan bod. Ge voeglijk kan aangenomen worden, dat 24 boven de totalen van de dames- clubs zullen komen. Er wordt niet hoog gegooid, vooral degenen, die het kegelen nog te wei- n.g beoefenen en voorlichting missen blijven ver beneden de deelnemers, die in de Rotterdamse Kegelbond de nodige wedstrijdervanng op doen. De vijf lallen zijn verdeeld £n clubs in ge organiseerd verband en die niet by een bond zijn aangesloten. Voor iede re afdeling vindt een afzonderlijke rangschikking plaat6 Naast het klassement voor de ploe gen, is er ook een peisoonlyke rang schikking en somm'ge prestates trek ken daarbij de aandacht Zo werp de Hagenaar N ven Oosterum op een plank 130 (max 135 ht.. waarbij xan de vijftien ballen elf negens. Had mevr, S, de Jong (EVM) verleden week met 231 hout het hoogst ge gooid, zaterdag zette mevr. Van der Graaf (KIF) alles op aLes om daar boven uit te komen. 2y slaagde met, want op de twee banen kwam ze tot 212 hout. De («and ls nu Aangesloten clubs i KIF. Rotterdam. 930 hout, 2 EVM Gouda 887 ht. 3 DRD, Den Haag 887 ht. 4 DRD, Gouda 8*9 ht. 3 VOO Rotterdam 830 ht: 6 Shell Rot terdam 311 hl. 7 Pro Patrla. Rotterdam 786 lit. 8 Hindert Niet, Den Haag 746 ht Niet aangesloten clubs- 1 Sanius Colu- rio. Rotterdam 788 ht. 2 ZMG, Rotter dam 748 ht, 3 Ma Boule (heren, Rotter dam 702 ht; 4 Commomwa-tth Club I Rot terdam 694 ht :5 Coijiroonwalth Club II 669 ht. 6. Ma Boule (dames), Rotterdam 543 ht (Van een onzer verslaggeefster») ROTTERDAM, dinsdag. Zeven dajren gevanrenlutraf en zee maanden on ti e« in r van de rijbevoegdheid voor waardelijk krees fietermorfen de 56- jarife chauffeur A. A. W. van politie rechter mr. A. Heynslui. De man had op 23 november van het vorig jaar op de Schieweg een meisje, dat daar fietste aangereden en was daarna doorgereden, ondanks waarschu wingen van voorbijgangers. Het meisje was aan de verwondingen overleden. „Ik zag niet», er was geen schade aan m'n wagen", zei verdachte. De officier van justitie, mr, R- A. Schimmel, achtte niet bewezen dat M' meisje door de echuld van verdacht* was gedood. „Het kan beet zijn, dat zU op haar fiets slingerde. Maar even ver der werd verdachte door een *&ö«re automobilist gewaarschuwd, dus hij b»« moeten stoppen". De raadsman van verdachte adbtte niets bewezen. De politierechter w*L Hij veroordeelde verdachte conform d®

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1