m INTERNATIONALE VALSENMUNTERS VOOR RECHTER Klant-koning van een verloren rijk of 'b zetel FIEde Spits Uitvoering van Indiase dansen door Srimati Pakshmc Drie maanden voorwaardelijk! en 100 boete voor bezit van hennep Bestuur van 'Vrienden van Blijdorp' nu definitief ROTTERDAM RIJNMOND Evi Langeweg-Bleijs, op Java geboren, heeft in Rotterdam balletschool HOOP OP REIS NAAR INDIA SchoJen Moeilijk F/1 TWINTIG DOLLARBILJETTEN Jeugdtoernooi van Feijenoord j Toneelavond voor Rotterdamse Friezen Nebokerk in gebruik genomen Bijna 17.000 mensen op bijbel-expositie JONGENS KWAMEN ONDANKS VERBOD IN CAFE: BOETE Vragen aan Rijnmond over ontruiming woningen lleenvliet Kachel Kwartje Schreeuwerig Kalender Grote klant Overheid ook schuldig aan vervuiling Eisen van drie en drie-en-een half jaar Uitgeleverd Zorgen over de financiën der waterschappen pag. 4 - woensdag 16 maart 1966 Godin van 't geluk (Van een onzer verslaggevers) HOEWEL ik op Java ben geboren, trekt de Javaanse dans me niet; ik vind 'm te sta tischDe Indiase dansen daaren tegen zijn levendig, met veel mimiek, spel van de handen, voetenwerk en ogenspel". Oe Indiase damtere» Srimati Lak* ahml, In het dareliiks leven mevrouw Evi Laijfcweg-BleU* („Srimall 1* een «oort eretitel, Je «u het met „me vrouw" kunnen omschrijven, Lak- ahml ia de godin van het geluk, het forto in") geeft vrijdagavond een voorstelling in het Rotterdamse Pic colo-theater, Sirafa Jaren leki't Evi Bkrijs, ge trouwd mot een voondnachtsk\ms.ttr anaar, In Rotterdam een balle:»ehü<»!. „Ik heb nu ongeveer 300 lcerlinrgvu. EnkeKm zijn mot hot Ier on van Hln- doe-danKpn bezig, maar hc«t b voor een Nederlandse veel moeilijker dan voor ons. Ons Mebaam la meer in-Ki.- fc-U?kl op al dlo gebaren, <föe moedra's hoten." |7VI BLEIJS, drie karicn vu ten j bond in de omnMtfelliJke nabij- held, treodt vooral In de ptvrvineie op- ZIJ zou meer voor scholen willen optreden. Zij zegt: „De dansen en «to ertdj behorende verleWingen spreken rmsschlon nog wel meer tot kinde ren". Worden de Iodttaee dansen nog voel in India zelf uübgevoerd? ,.On'.- «ottend veel meneer", zogtf, Evi Bltrljs „maar niet meer in tempels, gewoon ivoor publiekEr zijn veel scholen, en die krijgen bijna allemaal subsidie." Haar danaklod»Ln«g? „Ek heb tien koriJUiwns. Een ervan v te van pure zij. It Komt uit Bombay. Ij Toon <De douane bet uitpakte, wirt p men niet wat men zag, zo mooi vorvi l\ men het." Zij laat het gewaad zien. Zij zegt: ,,'t Ziet of wol ingewikkeld uit he. En hier hebt lumUn kroon. Zoiets moei wel uit India zelf komen." Hebben de kleuren een betokenia? „De groene broek", zogt Evi Bieljs, „daarmee kan bijvoorbeeld de gidtn van de Melkzee worden gesymboli seerd, die drijvend op een krtusblad groen due aankomt". VI BLEIJS vertelt, dat do Ka'lta- k«H-atiJl heel erg mooflijk ia. Hij wordt alleen door mannen gedans:. Het aantal verschdtlerale moodre's: Ö03. Evi BleiJ« pakt een boek en laat daarin de getekende uitbeeldingen van de bewegingen den. „Ziet u wol hoe moeilijk meneer", Is zy wel eens in India geweest? „De hoop er binnenkort naartoe te tounnen gaan, maar alles te nog long «iet in kannen en kruiken. Ik zou daar dan de bronnen bestuderen. Ik verlang daar erg naar." Advertentie LM.' SRIMATI LAKSHMJ piccolo theater {Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag. De 24-Jarlge kantoorloper R. de R. werd op 6 november van het vorig jaar door politie in wezenloze toestand op de Stadboudersweg gevonden. In zUn; zak werd vlj' gram hennep gevonden. Later werd b(j hem thuis nog 105 gr in beslag genomen. De rechtbank ver oordeelde de man gistermiddag tot een gevangenisstraf van vier maan-j den voorwaardelijk en een geldboete) van 100 of twintig dagen. Nadat verdachte op straat was ge-j vonden, werd hij zeven weken in het Dijkzlgtz;ekenhuis behandeld. Niet de) hennep maar dj suikerklontjes mei; LSD waren hem xtó/diot.ig geworden,; De pres Ment, inr. R. J, B runner hield verdachte tijdens behandeling van de zaak, voor dat een mens zich zelf op den duur door dit spul vernie-' lijft. „Je kunt nu wel grapjes maken over high-zus en high-zo, maar op een gegeven moment komt high In een ziekenhuis of een krankzinmgetïge- S'.icht terecht. Verdachte had de hen nep vmr ƒ200 in Amsterdam gekocht. De Officier van Justitie, mr. R. A. Schimmel v.nd, dat verdachte nie' alleen een gevaar vvor zichzelf was, maar ook voor rie mensen, die met hem omgingen. Veel mensen willen het ook ee'ns een keer proberen en ra ken er dan aan verslaafd. Hij eiste te gen verdachte een gevangenisstraf van zeven maanden, waarvan vier maan den voorwa arde! ijk. De rechtbank wilde verdachte nog ev.'i kan? geven door een voorwaarde lijke straf op te leggen. (Van ome sportredactie) j ROTTERDAM, woensdag. Hetj internationale Jeugdtoernooi van Feij enoord om de bronzen sladlonplaqiiet- te wordt dit Jaar van 19 tot en met 22 mei gehouden. Op de eerste twee da gen wordt er 's avonds gespeeld. De dool nemende ploegen zijn: Ar senal, Bolicikiubben (Kopenhagen), Leiede Unctad. Racing club de Paris, Werder Bremen, ADO. Ajax, Go A- head, Sparta en Feijenoord. (Van een medewerker) ROTTERDAM, woensdagDe Rot terdamse afdeling „Selskip Friso to Rotterdam", een onderdeel van de Frysk boun om utens" organiseerde I gisteravond voor een goed bezette Flevozaal haar ditmaal wat late jaarlijkse toneelavond. Nadat de voorzitter, de heer Van i de Meulen. de talrijke aanwezige I Friezen had welkom geheten werd het toneelspel „Route Kopenhagen" op gevoerd. Een spel In drie bedrijven van Koos Beswino onder regie van Ketmpe Feenstra. Het spel werd in het Fries opgevoerd en werd mede 1 daarom enthousiast ontvangen. of uw gehele interieur... Bij de Spits kunt u terecht. Bij de Spits ont vangt u adviezen, die afgestemd zijn op uw stijlgevoel en budget. Samen met u ontwerpt de Spits uw interieurplan. voor een zéér persoonlijk interieur... Hoogstraat 99 Tel. 010-122198 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Aan de Smectslandsedijk 280 Is gisteravond de christelijk gereformeerde Nebokerk in gebruik genomen. Het gebouw heeft 730,000 gulden gekost, 5000 gulden goedkoper dan was geraamd. De kerk is genoemd naar de berg N-ebo in Jondamië, -de berg waar vol gens de bijbel Mazes het laatst is ge zien. De Nebokerk is een zeer modern bouwwerk van de architect de heer H. Geels uit Arnhem. De kerk biedt plaats aan 430 bezoekers beneden en 120 boven. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De ten toonstelling „De wereld van de Bij-1 bel" nadert haar einde. Tot nu toe] trok de expositie in het museum voor1 Land- en Volkenkunde bijna 17.000) bezoekers. j De laatste filmvertoning over hetj oude en moderne Israël wordt van avond om acht uur gegeven. A.s. zon dagavond zal de tentoonstelling beslo ten worden met een vocaal concert door Hans Bloemendal me,t loden van het omroepkoor o.l.v. Anton Krelage. (Van een onzer verslaggevers) j BOTTERDAM, woensdag. j Op de gisteravond in RivièrahalJ gehouden jaarlijkse ledenverga-i dering van de vereniging Vrien-i den van Blijdorp is het voorlopig) bestuur dat overigens al drie jaar! 'aan' was vervangen door een de-I finitief. Het bestuur la thans als volgt sa-! mengesteld: 1). Scheygrond, voor-i sitter, H. J. Waalwijk, secretaris, me-j vrouw 8. 8muel-De Haas, penning- mees ter esse. B, Swcap, vloe-voor altter, J. M. van Daal, 2e secretaris, en me vrouw M. C. Spnarfaren-Schouwen burg cn F. H, M. Rainuck, bestuurs leden «onder portefeuille. Aftredend waren de heren II. J.. Waalwijk, B. Bruins, F. H. M. Ra-: mack, B. Swaep. De heer Bruins stel de zich niet herkiesbaar. Uit het Jaarverslag bleek dat er veel activiteiten zijn geweest in het vorig Jaar, waarvan de iubileumactio voor het niet-mensapenhuts wel de voornaamste was. De financiële posi tie is gezond, al gaan do diverse kos tenstijgingen ook aan deze vereni ging niet ongemerkt vtwrbij. Unaniem was men het er over eens dat de contributie van 5,70 (hier voor krijgt men ook „Blijdorp Ge- lulden) tc laag is. Besloten werd met ingang van 1 Januari dit bedrag te verhogen tot 710^-. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag. Do twintigjarige stellingbouwer F. E. van A. werd vanmorgen door politierech ter mr. A. R. Jolles veroordeeld tot een muand gevangenisstraf. Zijn vriend de 21-jarlge slelUngwerkcr J. II. kreeg een geldboete van ƒ40 of acht dagen, tien dagen gevangenisstraf voor waardel ijk. Betden waren, ondanks een verbod daartoe op 14 oktober van het vorig Janr een enfë tc Spijkenisse binnen gegaan. Van A. had bovendien een ruitje vernield en de eigenaresse mei een stoel geslagen. De Jongens mochten niet meer In het café komen, omdut ze altijd ruzie zoch ten, „Als zij kwamen moesten er per st zoveel kapotte glazen, zijn, bloeden de ogen en kapotte stoelen", zei het slachtoffer. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. woonw.Vag. De hcfr S. Groenend!!) k Pi-d van de Rijrnnomi- rnad voor de CPN) heeft schriftelijk aan het dagelijks bestuur van het opembnar lichaam IUJ natUMid gevraagd of de bewoners van het gedeelte van Heetwtiet iNUuiwvsiuis) dat op l april zal overgaan naar de gemeente Rot terdam. op korte tanmijn kunnen ver nomen waar ze aan toe zijn, voor wat bolretl ontrudmlftg van hulzen, het verkrijgen van andere woningen en whadovergoc'tHng. De heer Groenen dijk sUA't daarbij dut dc betrokken bewoners zich reeds tol Rotterdam en Heerwvliet hebben gewend om tott- twsslng van oen schaderegeling te ver krijgen, die bij soortgelijke geval len van gedwongen verhuizingen in de gemeente Ridderkerk wordt gehan teerd. yDc Caltex heeft onlangs! een aantal nutomubilistcn' (willekeurig gekozen, dus; ongeacht auto- of benzinetnerk) i dc vraag gesteld ol zü zich bij een) garagebedrijf of een beiuinesta-i tion wel eens zo hebben geërgerd,; dat zfj er sindsdien voor goed zyn weggebleven. Sommige antwoorden (gepubliceerd' in het blud onder Caltex Vlag) zijn mij zo uit het hart gegrepen, dat ik u ze gaame wil doorgeven. Om te beginnen deze: (Geeft het ui geen schok van herkenning?) ,./fc bc?i bij «ca heel profc parapc: tpecoeqoart orndal ik me aan dc recep tie erperde. Ze hadden er een recep tionist in een pruchfip-udtfc jas, maar als je bij hern siond om je klachten te reriellt'u kteamen telkens monleurs. rrapen of hij ettca kwam kijken en bt>- rendien moest hij steeds de buiten-: telefoon aannemen en hef maren soms; heel lanpe gesprekken. Zo heb ik meer-; malen een half uur als een kumjcmpem staan machten. Afgezien nog van het\ feit dat ik dit ongemanierd i-ind (epen - or er de klanten is mijn tijd daarvoor veel (e kostbaar". j „Ik kwnm eens toen het \'roor dat) het kraakte en de wegen ontzettend smerig waren met een helemaal grijze: voorruit bij een service-station timken.: Toen ik vroeg of de pompbediende, even mijn ruit wilde schoonmaken kreeg lk smalend als antwoord: me-l neer hoe kan dat nou? Het vriest. Dan kan ik toch geen ruit schoonmaken?" Ik ben nooit meer bij dit service- station terug geweest. ..Ik laat altijd voor ƒ9,75 benzine in mijn auto gooien. Ik hab er cenj sport van gemaakt iedere pompbe diende die dan geen aanstalten maakt om van mijn tientje iets terug te ge ven verder voorgoed te passeren, Ik hoop alleen dat ik nog tankgelegen- heitl overhoud". Er zijn er overigens ook die dan na het afrekenen plotseling de voorruit gaan schoonmaken. Die zijn eigenlijk al evenzeer mis". „Als lk mijn auto in de service; breng, gaat steeds een kennis met me mee om me weer naar huis te rijden.i Die wacht dan even in zijn auto op het voorplein. Dat belemmert theoretisch' de doorrit. Elke keer komt er dan een; brutale, sellreeuwcrige pompbediende: zeggen, dat hij moet doorrijden. Mijnj relatie heeft driemual ruzie met die knaap gehad en de derde keer was de. laatste. Toen had lk er genoeg van". Dat het niet altijd voordelig Is vaste klant te iUn moge blaken uit de volgende reacties: „Ik beu jarenlang benzineklant t?an[ een bepaald garagebedrijf. Toen ze\ eens een actie hadden met een recla me-pakketje met o.a. een wegenkaart; ran Nederland zag ik dat mensen diej er helemaal geen klant waren maar erom vroegen zo'n pakketje kregen,) terwijl ik, pal daarna aan de pomp, als vaste klant niets kreeg.' „Lk ben eens weggegaan bij een ga- raigabecfrijf omdut ik nooit een kalen der kreeg. Zelf heb ik ook een zaak en ik kan best een kalender kopeh, maar ik vind toch da't zakenmensen die n-iels voor hun vaste kJani.en over hebben en die nooit eene een kieihe atteruüe ge ven voor het zakenleven niet deugen." „Ik ben tien jaar klant een grote klant, al zeg ik het zelf geweest bij een bepaald garagebedrijf; ik heb nooit ie as bijzonders a ah mijn auto gehad omdat ik adit'ijd onmiddellijk tiet vernieuwen wat maar eventjes dreigde risico's te geven. Toen ik op een ochtend mijn, wagen met aan de gang kon krijgefti belde ik mijn garage op of ze even iemand konden sturen. De garage is nog geen kilometer van mijn huis. Ze hadden niemand be schikbaar, zeiden ze. Toen heb ik eeti garage opgebeld die tien huizen van1 me af ligt, maar die dealer van een andier merk is. Die garage stuurde di rect iemand. Toen ik een half jaar later een nieuwe auto moest hebben heb ik er een bij die dealer besteld en ben ik daar klant geworden. „Ik laa t doonsmeren en olie verver sen vaak uitvoeren bij een service-sta tion. Ze vragen me altijd of ik erop wil wachten. Omdat ik een hekel aan wachten heb. zeg lk dan steeds dat ik over drie kwartier terugkom. Nu is het meermalen gebeurd, dat ik na een uur of vijf kwartier ben teruggekomen en dat men nog aan mijn auto moest be ginnen. Mensen die er wel op bleven wachten hadden ze gewoon laten voor gaan." Nog veel meer „erfenissen" meldt het Caltex-blad. Te veel om over le nemen. Om te besluiten leek mÜ het volfende stukje het aardigst. „Ik vind sommige garagebedrijven tegenwoordig „überorgatiisiert", het zijn net ziekenhuizen. Je auto wordt opgenomen op zaal, de dokter toomt pas kijken als het hem convenieert en je klaahten moet je opgeven aan De nationale campaane tegen do ver ontreiniging van ons land die gevoerd is onder de leuze „Opgeruimd staat netjes" is thane officieel beëindigd, zo deelt de Stichting Recreatie mee. Bereikt is dat het probleem van de verontreiniging in het gehele land in het middelpunt van de belangstelling is komen te staan. Niettegenstaande alle activiteiten is er nog ndet van een gewonnen strijd sprake. Nog steeds valt een ernstige verontreiniging vooral in de woon wijken waar te nemen. Het verpak kingsmateriaal wordt steeds omvang rijker en hot publiek weet er in veel gevallen geen raad mee. Hier ligt in de eerste plaats een duidelijke taak voor de gemeentebesturen. Zowel wat be treft het beschikbaar stellen van een extra hu is afvalemmer, het frequenter legen daarvan, als het plaatsen van meer duidelijk zichtbare afvalbakken op straat. De Stichting Recreatie heeft de ge meentebesturen erop gewezen dat meer dan voorheen de verantwoorde lijkheid voor deze aan onze welvaart verbonden verontreinigLagskwaal ligt bij de overheidsdiensten. iemand dit maar nauwelijks luistert en soms in bijna onalfabetisch Neder lands iets opschrijft waarvan je zélf al kunt zien dat het de quin lessens niet raakt. En als dan later de klacht met ts verhelpen, zijn ze verbaasd. Ik heb eens meegemaakt dat ze zelden: dat heb ik ook niet gezegd, want dat staat niert op de kaart. Ik had zelf gezien dat het op de kaart niet goed en duidelijk was omschreven, het was bij mij de druppel die de emmer deed overlopen. Geef mij maar een klein bedrijfje, dat wel modern geoutilleerd is, maar waar Je zelf oog contact hebt met de baas." (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag. De Rotterdamse rechtbank be handelde gisteren geen alledaagse zaak: valsemunterij, waarvoor twee mannen en een vrouw te recht stonden. De officier van justitie, mr. R, A. Schimmel eiste tegen beide mannen, de 30-jarige ingenieur Th. F. M. uit Duitsland en de 38-jarige Oostenrijkse zan ger Z. elk een gevangenisstraf vón drie jaar en zes maanden met aftrek. Tegen de vrouw van Z., de 25-jarige Margitta G. Z.-L. werd drie jaar met aftrek geëist. De Officier vond, dat voor zo'n in ternationaal opererend gezelschap een internationaal preventieve straf op zfyB plaats Is. Het drietal gaf op 24 novem ber van het vorig Jaar op grote schaal valse Amerikaanse 20-dollar- bUJelten uit in Rotterdam. In de grote «aken in het centrum liep alles ge smeerd, maar op Katendreoht, waar men beter op buitenlands geld let, vie len verdachten door de mand. Als eerste stond M. terecht. Hij gaf toe, dat men naar Nederland was ge- kamen met de bedoeling het valse geld uit te geven. De biljetten werden ln Parijs gekocht <floor Z. M. kocht op zijn beurt biljetten van Z. voor ƒ40 per stuk. M. zei niet veel tijdens de zitting en gaf alles volledig toe. Heel anders gtog da't met de zan ger, een zeer agressieve man, die vele van elkaar afwijkende verklaringen had -afgelegd. Zo vertelde hij eerst, dat -zijn vrouw naar Parijs was gegaan cm de biljetten te kopen. Tijdens de zit ting echter verklaarde hij, dat zijn vrouw dat alleen maar had gezegd om «hem te dekken. Het geld had Z. in een geheim vak van zijn koffer verstopt. „Maar hos kwam uw vrouw dan aan de biljetten, als zij er niets van wist?", vroeg de (president, mr. R. J. Brunner. Verdachte: „Ze hoeft me toch zeker -niet te vragen als ze geld nodig heeft. Ze heeft het in dfe koffer gevcftïden". Mr. Brunner hield verdachte voor, •dat hij tegenover de politie een andere ■verklanhug had afgelegd, „Mögiioh", was de reactie van de -zanger. Daarn-a zei mr. Brunner ham, dat hij -niet meer wist welke verklaring waar -was en dat de rechtbank naar eigen ibëlieve kon geloven, wat zij wil. Waarop verdahte fel reageerde rmet; „Als ik nti zeg, dat het zo is, dan •is het zo." Daarna werd Margitta verhoord. Ook zij verklaarde reu, dat zij haar man -had willen dekken en daarom had ge zegd, dat zU naar Parijs was gegaan. Het drietal trachtte zoveel motgelijk ■biljetten te wisselen, zodat er een fiiti ke winst kon worden gemaakt. Ook in België en Luxemburg opereerden ze. Die landen hebben inmiddels htm uit je vering gevraagd. Toen de drie verdachten de els van de Officier hoorden, barstte de vrouw In een gelach uit en riep; „Wfr sind Deutscher". M. Is reeds vijfmaal ver oordeeld, Z. negen maal. De vrouw heeft een blanco strafblad. De raadsman van M., mr. R. Cle- ton, zei dat zijn cliën't meegesleept was door Z. „M. is het kleine manne tje in een groot distributieapparaat. Zoals altijd met dergelijke zaken val len de kleine mannetjes ln het front en blijven de topmensen buiten schot. •Mr. Cle*,on vroeg de rechtbank reke ning tb houden met het feit, dat ook België en Luxemburg nog straffen zul len opleggen. De raadsmen van Z., mr. E. W, J. <H. de Llagre Böh'l, pleitte voor een •lagere straf. „Als deze kleine mensen al zo'n hoge straf krijgen, wat zouden dan de leiders rei et moeten hebben?" De raadsman van Margitta, mr. L. Kruidenier zei dat de vrouw dit alles had gedaan uit Helde voor haar man. In zijn laatste woord uitte Z. zijn verontwaardiging over de straf, dlie de Officier zijn vrouw wil opleggen. „Als meneer de Officier zo met jaren smijt en mijn vrouw io lang In de gevangenis wU zetten, dan heb lk meelö met zijn vrouw". ROTTERDAM, woensdag (ANP). De omslag van de Nederlandse water schappen is sinds 1955 gestegen van 47 miljoen tot ruim 100 miljoen, ruim 110 procent, de koeten z(jn vooral toe genomen door hogere uitgaven voor wegen, kaden en watergangen als ge- Volg van Intensiever gebruik van out siders bulten de waterschappen. Dit verklaarde de voorzrftter van de Zmdholteredse W a terscha psbo nd, de heer J. W. W. ven der Hoeven van daag op de algemene vergadering ln Rotterdam. De vergadering nam een mode aan waarin de minister van verkeer en waterstaat wordt ge vraagd spoedig ln gunstige zin te beslissen op het verzoek van de Unie van Watersohapsborcden van meer dan twee jaar geleden, om de water schappen een bijdrage uit de algeme ne middelen te verlenen van dertig procervt van de omslag. Deze bijdrage moet dienen om de koeten te vergoeden, die de water schappen ziah ook in hot algemeen belang moéten getrooaten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1