Feijenoord is favoriet m trevira Laat u er bij Engels gezellig uitkegelen... u Madsen en Kraay zijn hersteld Buitendijk in strijd om kampioenschap kan Moulijn Nog hoop op titel Handballers naar buiten bedwingen aan Karei Pieters kreeg bronzen medaille ROTTERDAM RIJNMOND SPARTA KAN GROTE ROL SPELEN Xerxes, SVV cn Hennes DVS ongewijzigd OOK RESERVES TEGEN EEKAAR lokkelman KASTEEL VANMORGEN NOG NIET UITVERKOCHT niet viAmmi) Guus Brox: Het Zuiden moet van DOS winnen ZIJ MAAKTEN DE DOELPUNTEN UITVERKORENEN f«i 41 VEEL WAARDERING VOOR SPARTA'S 1 TERREINCHEF i Kessler naar Deventer MEG DE JONG OP KASTEEL Eerste fase van verkeersonderzoek zal doorgaan Vrijgezellen naar De Doelen pagina 4 - vrijdag 18 maart 1966 Bill Thompson (Advertenties LM.) tAOfcfnet HANS KRAAY (Van onze sportredactie) ItOTTKKDAM, vrUda*. - Sparta— I'elJemiord laat een aantal Kotter- tiamintTH volkomen kond. Het zij» de supporters van Xcrxc» die xon- dajt Ui groten getale naar Delft zullen iraan om hun plocs In de moelltyke wcdutrUd tegen DHC te iteuncu. Voor de Del ft en a ren w het vrijwol de laatste kuna <«u nog by de bovenste drie te kom on. Als de Xerxanen weer winnen of gelijk s-petoi knn hun vrijwel nlcti meer gebeuren. Het elftal van Xerxci Is ongewij zigd. De enkel van Tun l'ansicr zot door een specialist worden onder zocht. Ook SVV cn Hermes DVS liarklrti «oen wg/igingen Ir melden. SW knn weer wnl didder bij de kop groep komen door een zege op Hel mond ia. Hermen DVS moei bij Forti ma op bezoek, dat revanche zal willen nemen voor de zware nederlaag -togen SVV. BOTTERDAM, vrt)i!a«. Ook de reserve* van 1'rUenoord en Sparta komen dit weekend leien elkaar uit. spelen zaterdagmiddag om half drie op het bljvcld. Bü Feijenoord xj|n u.». Kcrkum, Fibre*t*, v. <1. Vuil en Vonneker van de parly, In de Spuria-ploeg maakt Gcr ter Horst, die In de wed-drlfd le gen Fortuna geblesseerd raakte, zijn centree. (Advertentie LM.) de GRATIS TOP-FORM catalogus 1966 ligt voor U klaart Bekijk de complete TOP-PORM collectie 1666 ven allo kanten I Direct doenituur «tn keertje ol kotn even langt u krijgt de fraai geilluslreerde mtubelcttelogus ge- btel gratis. in Rotterdam uitsluitend bij •kMing i\ uninginm tiling: Nwc Uinncnweg 288-294 eklclmp kl htii k Nwc Binnenweg 36 De Stam afdeling modern cn klassiek Mariniersweg 35M7 afdeling Windsor cn Oud-Hol funds Meent 7a officieel erkende TOP-FORM adviseurs (Van onze sportredactie) EB3EEH ROTTERDAM, vrijdag. Sparta en Feije noord kunnen zondag in de sterkste opstelling tegen tdkaar uitkomen. De enkelblessure van Olc Madsen is weliswaar nog niet volledig genezen, maar de Deen voelt zich fit genoeg om aan de strijd deel te nemen. Bij Feijenoord heeft Hans Kraaj deze weck normaal aan de Irainingen deelgenomen. De last die hij van zijn verrekte kuitapiertje ondervond was niet noemenswaardig. Niets staat dus meer een duel Madsen- Kraay in de weg. Van derbysfeer is tot nu toe weinig te merken geweest De belang stelling lijkt v/at minder groot dan in vorige jaren. Er is niet gevoch ten om plaatsbewijzen. De zitplaatsen waren vanmorgen uitverkocht, maar op de staantribunes is nog ruimte genoeg. Naarmate het uur van de wedstrijd nadert, zal de derbykoorts echter wel aanwakkeren en men mag aannemen dat cr zondagmiddag 30,000 toeschouwers op het Kasteel zullen zijn. Sparta—Feijenoord kan beiIUsend aRn voor hrt verdere verloop voor de competitie. AU Sparta zondag wint en Ajax de moeilijke uitwedstrijd telen Go Ahead tot een ioed einde brenft la de «trUd om de titel vrfjwel beallat. Voor de spanning zou het evenwel be ter ïUn dat Feyenoord wint en AJax In Deventer een puntje verapeelt. De wedstrijd BpartaAjax over enkele weken wordt dan van de grootst* bete ken!*. Voor Feijenoord ataan or zondag be slist grotere bolwngci. op het spel dan voor Sparta. De Feijcnoordere hebben nog altijd hoop hun kampioenschap te kunnen prolongeren, Sparta mikt ui'- »i ui tend op oen piaa'b in de Jnlcrtoto- com petitie Feljenoorrl hoe PI er echter niet op v- rek til en dat het de punten cadeau zal krijgen. De Spartanen zijn er op gebrand om eindt-lij-k weer eens van hun erfvijand te winnen, Theo I.a- ACioni' /t»i gutcravoixl- „Als we zon dag verliezen ben Ik een stuk armer. Ik heb een heleboel wnd/letuschappcn afgesloten daft Spurta wint", Én voorzitter Cor van Rijn' ..Feije noord zal heel wat be.er moeten spelen dan togen lleraclire om ons te kunnen verslaan. De overwinning op FC TweiV'e heeft ori» /elfvertrouwen good gedaali". Feijenoontl heeft wnd» 31 oktober 11)05, toen GVAV vei rassend met 2 ui het stadion won. geen competitie wedstrijd meer verloren. Ui; <lc> laat ste Men duels wenden negentien pun tert binnengehaald. Alleen Ajax kon te^en Feijenoord de balans m even wicht houden. Ondanks deze fraaie reeks zijn manager Guus Brox en trai ner Willy Ktrrtfnt niet helemaal tevre den over hun ploeg. jVTET de naklank van de flultconcer- 1'*- ten bU FeyenoordIleracles noï In *Un oren tel Guus Brox; „Ons spel Is niet vloeiend genoeg. We winnen wel, maar het gaat met horten en ato- j ten, Vooral op het middenveld hapert j cr nog te veel aan dc samenwerking". i De wods.try.d togen Heracles leverde een paar teEeurxteitl erwt e ervaringen op. Brox en Km ent hebben kunnen con stateren dal Plet Kmiver toch eigen lijk geen venbindlngsspcler Is, dat Piel Fransen me; in zijn beste voren steekl en het spel vertraagde en dat de hele ploeg door het uitvallen van Hans Kraay op losse schroeven kwam le staan. Vooral het laatste w«s ecu bittere I teleurstelling voor Brox. „We hebben zoveel routiniers ln de ploeg dal dit toch ctgeniyk niet had mogen gobeu- 1 ren". Overigens zUn de leehnrsche lei- ders var. Feijenoord van mening da! Kraay ntc \c;*s'andig heeft gehandeld door ongcunerJct het terrein tv verlaten Kraay hacl óf op de grond moeten gaan liggen óf maatregelen moeten nemen om het ertvtmm van de verdediging gesloten te houden. Nu kon Heracles van do verwarming gebruik maken om een doelpunt te maken. CONCLUSIES TJROX en Kmcnt sullen ongetwUfcId hun conclusies getrokken hebben uit de wedstrijd tegen Hemelt». IVrllswanr hebben *U voor zondag de zelfde spelers aangewezen, maar liet is onwaarschijnlijk dat «II in dezelfde formatie gullen spelen. Het ligt voor de hand dat Krui ver cn Bild tegen Sparta In de spits zullen spelen en dal Bouwmeester de rot van K ml ver op hel middenveld ral overnemen. Omdat Sparta -1-2-4 speelt, zal FeUcnoord daar ook wel toe overgaan. Sparta heeft natuurluk ook een krijgsplan. Dc öpiin-gctiaren rullen cc ret Kraay op /un fitheid willen tes ten. Spartn zul <l.ui ook wel met Mad sen in de spits van de nam al beginnen maar mocht dc Deen tegen cle Feye- noordtopper tiet zo weinig kun.- kiy- gen als In he: beg.n \an dit wuweii w 1 het &>tadIon. dan ligt hei \oor dc hand dat Sparta Mad-en me: Van Bevei cn van plaata zal In ten \envr-M?len rti I over de vleugel- lot sueee» ml probe ren te koineii Een zware taak ru-t zoals gewoon lijk m de deibv op de schouder \an Sparta'» rochtsach'cr. Ger ter Huist, kon Moulyu in het ad ion niet hou den Zn! Huns Buitendijk dn wel kun-, »en? Sparta heeft vtd vertrouwen m Buitendijk, vooial na diens voortref-! folijke spel in de vvedstrljri legen FC' Twente, toen hy Kohn volledig uit- I schakelde, maar Mouiyn n> op he' ogenblik tb een uitstekende vorm en tuj Itiat zich met /o gemakkelijk meet Intimideren door harde tackles. Een voorspelling m bij een derby al-j tijd een slag in dc lucht. Toch lijkt Feijenoord ons lichtjes favoriet, mnurj de duels Moulijn-Duftend ijk cn Mnri- sen-Kraay zouden wel eens bcslissetxl kunnen zijn voor de uitslag FEIJENOORD heeft de hoop op een nieuw kam pioenschap nog niet opge geven. „Ik moet toegeven", legt manager Guus Brox, „dat Ajax op het ogenblik de toon aangeeft cn het bes te voetbal speelt, maar In elf wedstrijden kan nog veel gebeuren," „Als ik onkansen be kijk, dan ga ik er naltiuilijk vanuit, dat we nog een keer tegen Ajax moe.en spelen en dat v/e on/e ach ers and van driepunten dus tot een purrt kunnen brengen Een voorsprong van éón punt I1» met veel, ook voor ecü ploeg al» Ajax nlo: „Ik heb de indruk dat Ajax op hu. ogenblik v xn- namelijk steun op Cm.vff T-ien deze jongeman egen MVV n.p' meespeelde laak- en de Am si er 'i a mm ei s meteen een punt kwijt. Het is best mogelijk dat Ajax Cruyff nog een keer zal moeten mi»sen. Een ongeluk Kg: tnuners m een klem hoekje en een geblegeerde speler kan een hole ploeg li.t balais brc'igen W j hebben du\ in het beg.n vu a het setzeen ervaren, tot'.i Hans Kraay uitgeschakeld wai." Guus 11" >x er t ch van bewust dat de wedstrijden SpartaAjax wel eens be slissend kunnen /tjn voor Sparta—Fei jen oorel en he: kampioenschap Desondanks z'e' hij niet op legtii de komende derby. De tijd dat Feijenoord bang was voor Sparta artit bjj voorbij. „Ik vin 1 Spa-la niet govaaiiyker dan welke andere tegenstander ook", zeg: hu Het conflict tussen Sparta en Bil! Thompson is nog steeds niet opgelost.1 Een verzoening Is onwaargchynHjk. Ds Schot houdt zich nog wel bezig met de training en de coacbtag, maar de samenstelling van het elftal Iaat hy over aas bet viermanschap Aarse - Heshof - Soruieveld - Wewthoven. De kan» dat Thompson manager wordt van het Schotse elftal is niet erg groot. Over zyn toekomst kan hü dan ook niet meer zeggen dam „Ik heb plannen". Pa» na enige aarzeling was de Schot bereid leis te zeggen over Sparta— FeUenoord. „Ik verwacht een felle strijd, waarin Feijenoord het niet zo gemakkelijk zal krUgen als destUds tn het stadion. Sparta beeft afgelopen zondag tegen FC Twente uitstekend gespeeld. Ik heb Bosselaar nog nooit zo goed gezien en Buitendijk was' de beste man van de ploeg. Hy schakelde KÖbn volkomen uit. Er ls dan ook geen reden om onze defensie zondag extra te versterken. Ik vertrouw er op dat Buitendijk ook MouJitn in bedwang zal bunnen houden. TORTTWfi ROTTERDAM, donder- ls\ Itlavsn dag. De hoofdklas sers voeren zowel aan de kop als aan de staart een felle stryd. Aan de kop staan thans On# Eibernest en Rohda; Westerkwartier en Luto zyn door en kele nederlagen afgevallen. En Blauw Wit heeft in hel begin van het seizoen te veel punten verspeeld opi nog een rol te kunnen spelen. In de staart moeten Rohda, Het Zui den, Deetos en Archipel uitmaken wie mot DOS teruggaat naar de over gangsklas, Het Zuiden heeft dc vorm van het vorig seizoen niet meer kun nen vinden, vooral dc dames maken een zeer zwakke mdruk. Zondag heb ben we geen enkel goed schot van hen gaden. Ook bij de heren zagen we maar spotadisch spel. dat een hoofdklasser waardig Is. Zondag gaan de Tuindor pera op bezoek bij DOS. Zij moeten dan de twee punten binnenhalen, the hen wat verder van de gevaarlijke plaatsen kunnen brengen. Toch moeten we De Wall wel waarschuwen voor cle blauwhcmden, want zelfs de sterksten hebben in Enschede de handen vol ge had. OLE MADSEN ROTTERDAM, urijduff. In pro- ciiikmdtct! omlopen Spartu pn IVn- 11 oor tl elkaar dit juar met za ri'cl Dit tn leyetiiteUuw tot het vort ge wtsm-n foen Petjriword bijna fippp her zoveel doelpunt'•n maakte n.'s S'jiarfa Vnn de 39 duor Spat la geproduceer de doelpunten heeft Charley Bosveld er zestien voor zijn rekening genomen. Daarmfe is hij tevens topscorer van Ned eiland De lijm vun doelpuntenmaker» /iet er wat Sparta en Feijenoord betreft als volgt uit. SPAKTA (3f>): Bosveld lfi, Mad»cn 5, d Kerkhof 5. Br uiman *1, Prip-.cn 3, Lasi'ioms U Drie keet srtioot een to gen sl ander in eigen doel FEIJENOORD (42) Kuit ver 1.1. Weer ng 7, Bild tl, Bouw meest ei 4, Vennoker 4. Luvien 2, Fransen 2, Mouiyn 1, I.ibiegt» 1. FEIJENOORD Pteiers Graaf land, Hack. K raa ii, Veldhoen', F ra uien en Euyfeii, Weermp, Krui oer, Bitd. flouu-meeafcr en Muutun SPARTA D lesbnrg. Buitendijk, l,a serum i Eijkeybroek, Be ut zon, Kemper en B isseluar. Van Be ver en Madsen B .socio Onsmini XERXES Trey tel, F. o.d. Heide, Spinhoven Jonctc, Fa/té, Jacobs en Van Toledo; Heijerman, Ro- Ho?«c. SnoeckKtcinjan. HERMES DVS BezemVan Ede, v d. Burg. Rijke, Heikomp; Flaes en Van der Kmig; Monster, Van Kouten. Van Mullein en Smit. SW p.tf R ei, Klemdljfc. Van D Ol' tillG luetic ui Vu,i l .een - 'upu* Vin Beek en Van Sclve; Hitbcit. Van Dnk, Van Meeteren en Rykinter. vlot ongecompliceerd 9 y harmonie in Kleurecht, funr-fin opt'maoi IUI1UIIO kreukherstellend, wasbeor, blijvend mooi. verm Korfom: Uw jas. 69.75 89.75 119.75 129.- ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM HOOGVLIET SCHIEDAM VLAAR DINGEN 1EIDEN ZEIST ARNHEM i Wflit*Kruïikad« i Korte Hoogitraal i Moert! KatonJr, Lagadi|lt i Winkelcentrum t Hoogiiroat Winkelcentrum Liesveld Hoo rl emmer ilraot Slotloan i Winkekenirum Presikkoef ROTTERAM, vrydag Met tra- nen ln de ogen heeft Karei Pieters, de jubilerende terreinchef van Spar- ta, gisteravond alt handen van voot- zliter drs. Cor van Ryn de eremedaille 1 ln brons, verbonden aan de orde van i Oranje Nassau, in ontvangst geno men. De koninklijke onderscheiding was de grootste verrassing op de re- ceptie die Sparta hem ln het Kaatert aanbood. Hoe goed Karei Pieters bij Sparta staat aangeschreven bleek uit de lo- vende woorden van de sprekers. Voor zitter Van Rijn zei dat het begrip plicht door Karet Pieters altijd met i grote letters was geschreven en dat 1 bij hem de rechten op de tweede plaats kwamen. Hij sprak de hoop tilt dat de jubilaris over twee jaar bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog geen afscheid zal nemen. „Wat ons betreft spijker je er nog tien jaar aan vast." Namens de leden bood de heer A, v. d. Linde de jubilaris en zijn echt genote een televisietoestel aan en een cadeau onder couvert. De KNVB was vertegenwoordigd door vice-voorzitter Jos Coler die een i wandbord ovebandigde en o,a. zei: i „Als we overal zulke terrelnchefs had- den als Karei Pieters zou ons pro- j gramma heel wat vlotter afgewerkt j kunnen worden," Verder werd het woord gevoerd dooi de heer L. Cleton namens de Sparta- i supporters, door Xerxes' voorzitter j Harry Keeven („Van een verre vriend zijn we een goede buur geworden") en j door de heer J. J. Bijloo, de voorzit- i ter van de afdeling Rotterdam van de I KNVB. (Van onize sportredactie) SPAHTA-—FEIJENOORD is ook be- laregrijk in verband met de samen stelling van het Nederlands elftal. Vier oranje-kandidaten komen zon dagmiddag op het Kasteel in actie: Doesburg, Pieters Graafland, Veld hoen en Moulijn. De twee doelver- dedlgers in Kesslers seJeatiegroep komen d<us tegenover elkaar te staan. Keasier zal niet zelf naar het Kasteel komen om te zien wie op het ogen blik de beste doelman is. Hij gaat naar Deveniter om bij Go Ahead— Ajax een aantal andere gegadigden •voor hot Nederlands elftal onder de loep te nemen. Kessler zal op het Kasteel vertegenwoordigd zijn door zyn assistent Mog de Jong. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Zohder hoofdelijke stemming ds de gemeente raad gisteren akkoord gegaan met het voorstel een vooronderzoek toi, een verkeersonderzoek me: betrekking tot stad en haven in te stellen. Er is een bedrag van 65,000 mee gemoeid, Zou de raad over drie raaandeh be sluiten het volledige onderzoek te doen verrichten, dan is daar 1,69 miljoen gufl'den voor nodig, ROTTERDAM, donderdag. De handballers «trytien zondag op twee fronten. Overdag wordt met de tweede heltl van de veldeomprtltle gestart, terwUI 's avonds in de Ener- giehal dc laatste znalhandbalrestaii- len worden opgeruimd' De Dynamo-heren gaan hl] lijstaan voerder Wl.C —DES tn Eindhoven op bezoek. De Brabanders zyn in de zualcompetitic zeer slecht voor de dag gekomen en moesten degrade ren, maar ln hel veld zyn het bij zonder gevaarlijke tegenstander». Toch moet er voor Dynamo, dat en kele weken tyd heeft gehad zich op de veldcompetitie voor te bereiden minstens een gelukspel te behalen zijn. Bij de heren speelt leider Schutten» m de distr. eetste klasse tegen hekke- slulter Animo Een ruime /ego ligt in het verschiet. Sn el wiek is bij Vi res m Gouda te gasl en moei even eens met dc vuile winst kunnen ie- rugkoren. Actief dat In deze klasse debuteerde, heeft tn de eerste helft van de competitie nogal wnl aimpos- singsmoeliykheden gehad. De/c moeten nu echter overwonnen zyn en we verwachten tegen HVP dan ook een redelijk resultaat. Meeuwen zal in do tweede klasse A wel kans zien van Eruios te winnen en daardoor zyn leidersplaats te be houden Wilton is goed voor een ze ge op Operatie 2, terwijl Dynamo 1 tegen Hellas 2 wel met een neder laag genoegen /al moeten nemen, In de parallelklasse moet Roda van IAVP kunnen winnen. Schutters 2 zal het met hekkealulter Kwiek met al to moeilijk hebben, terwijl ook DWF een ruime zege op AHC zal kunnen behalen. pEACIITE redacteur, uw nrlike! „Klunt-koning van eeii verloren rijk" in Uct Kotter- diunscii Parool willen ivy met 'n geheel ander voorval illustreren, dat ivü hedenmiddag toevallig „nan den lyvc" ondervonden. Aangezien wij wel eens een tussen uur v:IJ hebben van .school (Libanon Lyecumen er oH111 c» ge leerlingen zijn, d e in dm uur m ut naar huis kun nen gaan, gaan wij wol eens naar de kegiMbanvn o ruler het lentaurant En gel- u«n h.Sm lowpïem Toen wij daar hedenmiddag iets la ter dan enige leer kregen aankwamen, kwam cr al tb reet iemand rraar om toe, die in Iu'n m miei iic'tc bewjurdtngen 7ei, dat we be.ci g» Ink weg konden gaan. He. waa om was ores relet du.de- Hjk Wei wis.en we, da: enkele van dc au nnu* -vh v banen niet feilloos werk ten uw: het itv-LLgzi i tn van de kegels, wat elk lid van de IIKB (Ra terdamse Kegel Bm.l) ral muren toegeven. Maai de schuil ive.vu.i weid diiect op oiv, goseh >ven vanwege he: zogu- riaainlc harde gooien. Hierop werd toen duir ores speoiaal urtei om het te vi\>ikv»im-:x maur dc mynheer me: zyn kwa le gezicht zoi. da: we rea deze par tij niet ver Ier tn >ehVn spelen en maar golyk weg mjcsen caan. Toen wij naar de reden informeerden, zoi hij, dat het mechaniek moe&t weiden schoon gt'imala: Andere kegelaars mochten echter rustig doorspelen. Aango/len dit ons nogal vreemd voor kwam, vwegen wij naar de chef van de kegelbanen. Dtve vond een et\ an der ook nogal vreemd Toen hij op met al te vrle re lelijke to a ami de be wus e kwade menew vroeg, w.e hy wel was, a nawoord da deze stoltercnrf, d«t hij de tweede penningmeester van de RKB wa». De chef van „Engels" moest zich daat uvi by neerleggen, te meer omdat de tweede pcnreluigineester zich maar gelijk fa: clgenmar van dc banen bons- bardeeircte, hoewel hy kastjes stond te timmeren, waarin de door transpire rende voeten besmette schoenen aan de zuiveie Engels-lucht moeten wor den omtrokken. Deze sociaal-economisch aaregelegde doe-het-zelf oigenear stand ores avan later voor snotneuzen u?t te maken. We hadden een bord, een deur en ver volgens een muur voor onze kop. Daarna okx-ldc zün gezicht in een triomfantelijke grimas. We wilden eohter nog graag iets consumeren. Dig gebeurde, zij he: on der bodjeigiregen van he»t kwade ge zicht. dat zo nu en dan even lachte voor vriendjes die binnerekwamen en prompt moch^n kegelen. Even hter kwam de chef van En gels nu echter met hetzelfde kwade gezicht van de ttetmerenrie eigenaar op ons af: we moesten ons onmid dellijk verwijderen- Toen we naar de reden vroegen, kwam er na lang denken uit, dat de dassen van de jongens hem mert aan stonden. (Oveirigens keurige dassen van House of England). En als hü Engels zei, dat iemands daa ham Engels niet aanstond kwam hij er niet ln. Niet begrijpend hebben wij deze heer in de onderaardse gewelven van Engels achtergelaten, bedenkend, dat op bioscoopreefcame van Engels „K«m gezellig kegelen" mttsschlen meer slaat op Engels zelf, die u er dan uttkegeU. Wij wisten meteen, dat de term „klant is korring" ook bij Engels van de baan was. Naar onze mening la ook zaken doen vooruitzien de jongelui van nu zijn do Eregels-kJareten van straks. Hoogach.en/d, Ai>j« Aandoom, Noor tje van ha: Wout, Joke van Wyiaad, Op Hemelwaartsdag (19 niet) zal de Neder iaredse VrijgezeHfiftbond de jaarlijkse vrijgezellen-landdag hou den in De Doelen. De vrijgezellen zun de eerste pe- bruikers van De Doelen als congres gebouw. Op 18 mei geeft het Rotter dams Philh. Orkest een gala-con cert; de volge. Ie dag zullen de nog vrije dames en m er de problemen van hun verdrukte minderheid be spreken. Men venvacht ongeveer zes honderd deelnemers, waaronder ook gehuwde vrienden en kennissen van de bonds vrijgezellen. Greet) e van Zessen, Noldie Holterman, Hares van lansen, Hans van Raalte, Kees Smeehuijzen, Herman de Vaal. Allen leerlingen 5a~2. Namens hen RENÉ 30LLEVELD. y(Als het ui aar is iuat deze leer lingen mm het Libanon Ly ceum schrijven, is de Want bi? Engels meer kegel dan koning,' althans voor deze scholieren geldt dit kennelijk. Het toeval toil, dat enkele Parool- verjlagpevers en de schrijver van deze rubriek regelmatig bij Engels gaan ke gelen. Moeilijkheden met oj/idöle ke- geljactotunw hebben ujw nooit o«had, tvel met de volautomatische opzetap- Kra tuur, die het zeer regelmatig vol- lig laat aJuieten, terurfji de „meter" (een gulden per kwartier) rustig door draait. Als „insider" kan ik u verzeke ren, dat hard gooien niets te maken heeft met het weigeren van de opzet- apparatuur. Echte kegelaars (leden van de RKB) „kleunen" (n de regel aanzienlijk harder dan de gelegen- heidsklanten. Het weren van schalie ren om welke reden dan ook (kleur das, haarmode, enz.) ts dom, korfzten- tig en onzakelijk. Ik heb niet de Indruk dat er op het Libanon Lyceum reclame voor de kegelbanen van Engels Sf» worden gemaaktj.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1