ROBERT BESTE IN CROSS VAN SINT ANTHONIS GEVECHT Eto LENTE OP HET STRAND VAN ZANDVOORT 'Engeland niel zonder meer in E.E.G. Overweel de Dukla Praag was beier PROGRAMMA S Veel op zich zelf lijkende programma's RADIO EN TV -- r* t,'*! Premier Wilson Miljoen schade l>ïj fabrieksbrand in Schooneheek Duitse bedrijf \tilliams Prym w il naar Born (I.) SPORT ft Jongen zoek na bevel kapper te bezoeken Dr. D. Bartling overleden in Doetinehem llclg had in laatste rit aan derde plaats ruim roltlocnde voor eindoverwinning 4 Man, verdacht van serie inbraken, aangehouden Problemen revalidatie UITZE\DINGEN VAN ZATERDAGAVOND Proefschrift over NTS REPTE ziekteverzuim QyER .Vliddenbermbeveiliging up de hele E-36 route Meisje in douchecel door gas gestikt Onbeslist tussen Nederland en Duitsland Stout stukje uit wereldoorlog Vanavond: Radio Duitse tv Morgen: Radio Duitse tv Schaatsers verloren van omroepmensen f*f. - mundag 21 maart 1966 L., frltfrfim Ur i*t >t 3»>«es4 P 4 fcS-WS 4> iwwl iVk- ta i$ Wsp *pf *i&K* tap (Vin onze correspondent) LONDEN, zaterdag. „Wij zijn bereid toe te treden tot de EEG mlta de noodzakelijke voorwaar den kunnen worden vervuld. Dit betelcent onder meer dat wij vry moeten blijven voedael en grond- itoffen te kopen op de goedkoop ste markten ter wereld zoals wij dat al 100 jaar hebben gedaan." OU verklaarde 4© Brttae premier Harold WUooa f tstermvood te m ▼«- klOTtcgared* la Cardiff, waar ti{] voor de eerato mal Uat thema Eoropa aan reerde alada Frankrijk «p de W. eottferaatia na desa waak off taetradtaf wenselijk (Van <>rt/o t c«po' lent) EMMLN, maandag De kunathar* fabriek van dt> n v Stado-Ariher» Daniël» np ht't mlui rteterrrln aan de Nieuwe Amsterdams weg te Srhoone- beek la zaterdag vwir een deel do© brand verwoeat De bi unci uni- •tond duo» een explmle n de produk- I ie-afdcllog De arliado wordt g< - raamd op een miljoen Door de explo sie Wtid een rnuuj aan <k noordkant van de fubilek wefg« slagen De ar- beileis di» in hit K< h uw w<u n kon den /i< li bijtijds in vciliglirul stollen De brandweien van Schooneheek n Emmen zijn gcru'ine tijd bezig gr- Woeat om het vuur te bedwingen IR brand trok duizenden belang* tel lenden De pi-oduk'le van het tx«1rljf dat kunstharsen al» toelevering» prod uk1 vervaardigt, 1» de eerste wok en «til gelegd Er wc rken (15 arbeider» (Van ome covTtapcndml) MAASTRICHT, maand,ij Tu*«en dr I.lmburrae gemeente Horn waar nok de nieuwe DAf 'fabriek wordt je- bouwd en de Weetdulte* metaal-1 verwerkende fabriek WUI Urn» Prvtn iljn onder ban delingen gaande over dei veatlftng van oen nrvenbedrijf van I'rym In B«rn, Wilhami Pijin jou een bedrag van! rond de 50 m.ljoen ia de nieuwe on- i der neming willen steken waarin voor- I ai aandacht zou worden besteed aan de produkt.e van naalden, koperclra id i 'U»luitingen, etc De direct'» van Wil- Lams Prym acht de betrekkelijk lage water-, elektr .tc.tj»- «n gasprijzen in Horn gunatig en denkt voorts in aan-1 in» rk m; te komen voor een «.xtra-bj- dragi? van de S> !c -• and se rcgtr.ng In. het kader van de m de mijrinota to»- gezegde flnanc.die hulp voor nieuwe, bedrijven in de müm'reek 1 ma aan- Wllaon bescbultigde de Conaerva- «11* 1 tlawm er ven de KEG bkuien t< wil- mtkhn I r /\-m Isa wonen sooder het oog te houden III I Ij I I jl K PE OD bUtluiH. MMntlitl. K.l.n«.. Vil W UIllVV/1 ton rennen «onder het oog te houden op Engeland» aaaantUlle belangen vriendelijk gebaar van prwktont OauUe en de hoor Heath rolt al» MD (Mi óp «si» rui", zo »i hi) 1 Labour ia vóór toetreding, maar al-1 Uwa ah door da EEG pa Mende voor- waagde» worden aangeboden. „Wij «Un toean eenzijdige ontwapening op aocoonüjota gebied75, al du» da Britse pTMntor. „WIJ wille» wel onder han delingen, maar gean onvoorwaardelij ke overgave." Betekenen Wilsona woorden In fet- to «en neen tot da EEG? HU »lf ont-' kende het. Maar hij klonk In elk geval) tttot overmatig enthousiast. Gaaien omgevtag en tUdatlp van tiln rode kao men er echter geen deftnillove wanrde aan hechten. Wel valt een be- tonfrük verschil In toon op met het opnmtome waarvan minister van bui- tenlandae aak«n Stewart eerder deze week blijk gaf. Het 1» achter ntot de «•rate maal dat Wltoon en Stewart mw Europa verschillende geluiden laten horen (Van onze correeponideat MAARSBERGEN, meaadag Een veertimjertge echoohongen Is vorige Week dbwdaig van huis weggeWxfi omdat hi) van oudanc *ün lange haren moeet laten knippen De Jongfil Is nog zuek Woemlag la hij even weer thuis i«- wee«t, maar boen HU er met In vlaag- de de ouder ven lijn gelijk te overtui- tta vanlween hi| weer. De politie aljkjt naar hesn uk. (Van een omer venlijjevera) ROTTERDAM, son dar. Sterk spel w»a er ook op de tweede wedstrijd- avond van het toernooi om het ksm- pioeuaehap van Rotterdam eerste lila» driebanden, dat de vereniging Kunst en Vermaak In de blljarltaal legrand organiseerde. Spanning waa er ook tn Verschelden partijen, vooral In die, waarin Tournier uitkwam. HU won eerst met Wn carambole verachU van Van der Lee en versloeg daarna Van Barele, nadat dese heel lang een ver overde voorsprong had weten te hand haven. Het was evenwel Overweel, die zaterdagavond de uitblinker was. HU bleef niet alleen de enige deelnemer. Jle ongeslagen aan de kop van de rang lijst staat, doch speelde met moyennes van O.UI en 4.666 ver boven de maxi mumgrens des) voor de*e klasse. Zijn clubgenoot De Jong kwam aelfs een keer boven een gemiddelde van seven. Va» dei lav un onfui tunilyk Hij wiNt Tciurnlri heel lang achter ruh te hmidei» /elf* toen de/e hem e\ en piis- serrde Het werd 38 tegen 37 voor Van der Lee c» duarna 39 tegen 38 Vuil (It I gelegenheid dat Van der Lee de laatste carambole miste, maakte dien» teren-1 vartder gt4>ttuk om het eerst zijn t<»-[ taal vul ti maken Va» der Lee uail eerst een punt kwUt door remise en nu weer 1 wee, zodat hij op do vijfde plaats terecht kwam De Jong maakte de kortste partij tot nu too Met een gemiddelde him O 701 We» hij Met Ov vi weet het f t l)e Jong een ntooie kans om te pi mum eren naar tie hooftI- klasse Het algi nee» gemiddelde van Overweel is 0 655 en van De Jong 0 19 MOTORSPORT Ul Uitte ri> Tournltr to si ll JT» V»n itvr I iff 0 D« Jong to S7 0 701 Bcheffvi* ït iT 0 4 1 Ovtrwwl 40 V«n Barvle 34 M 5 0 4 11 71 4 11 SS l HemtrlW» IS 1 0 4tl Tuuritici 10 «T 4 O 4 Ml Van Haivlf Irt 4 0 4 11 li) 4 tititi HcndrlH» li en 1 OHM (Vso ome correapondemt DOETINCHEM. m«4rwtog Zate ta« vJ- ch«sn ctog ward ór. D. B*rUta{ In Doetln- ch®«n bofruven. HU overlded eind vo rige week en werd 74 jaar Dr, Bartltog promuveerde in 1031 m de NadarlandM letteren. Na e«n paat Jêkr in Utrecht als privaatdocent werd hU In 1948 benoemd tot buiten gewoon hoogleraar tn de esthetica n i de algemene kurwtwetenachep aan de rJJkeurkvecvttvR v*ji Utrecht HtJ schreef verscheidene artikelen v un utt- eenlopentte aaitl en was redacteur van het Algemeen tUdaclirih vuoi Wttsbe. geente. (V».h on*« correepoadsnt) STADSKANAAL, maandag. - Dc 44»J*rl|e H. R., zonder vaat# woon* of verblijfplaats 1' 'n Aaaen gevangen ge-i wordt verdacht van een groet .SINT ANTHONIS, zondag (ANP) - De Belg Joel Robert —2)heeft vandaag in de Brabantse plaats Sint Anlhonis voor 3O0UO toeschouwers felle strijd moeten leveren in de derde manche om de overwinning in de internationale motorcross te behalen. Bij de zijspannen zorgde Cor van Heuglen voor een Neder landse overwinning Achter hem werd zijn broe. Stof van Heugten. tweede In de nunrhr Itobcrt mrt ruime \oor»prung aU trrvlr irrindlzd. Dc grote »trUd «Prddc «kh achtrr iUn rug af. touM vu llrugtrn cn Jan Dkrkx gingen ao in dr arhtrrvolglng »P. dal a(| mat elkaar in boUing kwa men. Dlrckx werd aan aUn gegiobt ge wond. Evrn later brak de Zweed I.un- drll >Un arm na een botaing met dr Engrlsman Smith. Dr (wrctle manche wils het hiHtgte- punt vun de wedstrijd Omianic. aan vallen van de Brit Rtrkert c» rie Zwetsl Tibblm slaagde Rubttl ei in tvin'de te worden Jlij moest v t toen in de dride muruhe vm roig«» met te v«i ,u ht> i ti akci up I ihhhn m Smith Ht l /na ci niet hi-t vi'Ui Holsert Uit toill hl| tUJ het jjediung na dt stuit ten vhI kaant Maar snel zat hij weet in het /jiUl en na de eet ate doortocht whs hij ,i| un.» dt uihtste plaats i>pge- rukt IVusIntti kw.im hij met kleme, adihistjnd up Sump mour in icdoi geval vtr vooi IiMdiri ak derrU hm- n< n K> evanetm i li rood# vac. 3 toni 1 R..b»rt (Ul )>p J? 17 1 3 TtbbUn i/weslm fn> 17 cn> S »cv 3 H»nm*rd1 lifivsule,)) op KuMtvstna op t ntln Ht Smith .OH i (>|i HSA S Tiw van HetiglPti iSrt i i»l> IV Twrele o.i .In 1 |li<heis it, H i IV ti ii l i HoU-tt i n w» 1 Tihbii v oo i UoianeUl il. tl op Ci Journaal-redactie verwees cineast Van Gasteren, die filmpje aaubood, naar VARA-ruhriek Achter het nieuws (Van onze radio- en televisieredactie) HILVERSUM, maandag. De VARA-mbriok Achter het nieuws beeft saterdagavond nieuws Uten zien dat het NTS-jownaal niet heeft ultgesenden en zelfs niet vermeld heeft: de vechtpartij op de Prinsengracht bfy de opening van de fototentoonstelling over 10 maart. ^De redacteur van dienst heeft de cineast Louis van Gasteren, die ons de filmreportage telefonisch aanbood, naar de VARA ver wezen. Hi zelf zat in een vergadering en heb van de hele zaak niets geweten", aldus de hoofdredacteur van het NTS-journaal de beer D. Simons. HET MILDE LENTEZONNETJE van gisteren lokte duizenden mensen naar het strand van Zandvood (Van un/i» correspondent) F.DF, maandag O1, er een paar maandtn zj] d« hele E-36 weg van Voorburg lot Oberbausen voorzien ztjn v.in it> ddenberTnbevelllg.ng. Op het' ogtnhhk ontbreekt die nog tussen Vee- ncnddal cn het motel bij Arnhem Vorig jaar word met het aanbren gen van de mlddenbermbeveiiiging «tstnpt omdat het ministerie van vcr- kivr t i w.iierviaal het beter vond van af d» gicti-.pl.tats Zevens er in westelij ke r chttng te werken Dc opdracht voor rie nog aan te brengen beveiliging h reed? gegeven een een firma In VDardingen De kosten *i)n bijna tweel m.ljoen gulden (Van een on/e- vt"-slaggeversj AMSTERDAM vrijdag Op een pr efichrif; Werkhervatting na iangdurtg ziekteverzuim" is gtoterea aan de Universiteit v»rj Ams.erdam' g p^omovec-d tot doctor in de ge- neeMuilp de V'er C van Nirr-n Hij js werkzaam bij de medische d east ■.an PniUps in Eindhoven Prof dr G C E Bic-ger hoogleraar t.n de hygë- nc vai de arbeid tot 1939 dlreciiur; van Philips' me'inch* dienst waa ztjn promoVj" Het proefschrift van de heer Va» Norren wil een bijdrage leveren tot he vraagstuk van het laagdurlf ziek teverzuim en de problemen bU de! maatschappelijke re-Urtegrattte van langdurig z.ckcn Hun werkbervst- ting schept problemen wegens het grove versch 1 tu.s;#en werkhervefln* na een onschuldige en na een crnetlge ziekte. In het laatste geval liggen de vraag- s.uxktn dikwijh helemaal In het kader i vai de revslidaie d< speciale torgi run ernstige patiénten wear zoveel mogelijk zelfataiwiighrtd te geven tn> in hn maatuchappelUk leven terug ♦e voeren Behalve de klinische kan-i •en van dere vraawtukken tpelen psychische en sociale faotoren een I De re-intcg atle van langdurig zie- km aldu* he proefschrift ia een t urgente raak. want Ungdurig ver-| zulm neemt ha-vl over hand toe. Dit, komt mwehien doordat meer ero- sdge patiënten dan vroeger in ievsni blijven, dank zd de betere behaade-, llagwne-hoden tn vele gt vallen wordt echter d« weg naar het weer inechakelen van zulke patiënten in het arbeidsproces geblokkeerd door hindernissen, die ul' de weg geriumd kunnen worden al» alle artsen die met deze patiënten te maken hebben als geneesheer, als bednjfsgenoeskundige of als ver zeker mgsgeneeskundige bU de we de rinschak cling zoveel mogelijk sa men werkt u. i Een van de rteUingen bij dit proef schrift luidt De veel gehoorde uit spraak ..sociale zekerheid werkt on dermijnend op het verantwoordelijk heidsgevoel van het individu". Is eeu nimmer bewezen stelling NIJMEGEN, tnaanrta, (ANP). In i de Riekstraat In Nijmegen is gister- avond een zeventienjarig meisje in de douchecel overleden door gasverstlk- ktng De woning was donderdag aan gesloten op aardgas Het fornuis was hiervoor direct omgebouwd, maar de1 geiser, die de douche van warm water voorziet, waa nog afgesteld op cokea- ovengas SCHAKEN ARNHEM. tondag. (ANP) Het Ne-j derbutdse sehukteam heeft dit week einde 16-16 reapeeld tegen de Dollae ploeg. De eerste ronde werd saterdag j afgesloten met een achterstond van 4-6. maar door uitstekend spel van on der anderen Bredewout aan het geven de en Cortlever aan het derde bold werd het sondaa toch nog een gelijk spel- De uitslagen thrt Kent» runde: Donnar— D«rf* te Vetos—Wleger 0—1. BouwmN«t*r-Keetler li—l*. Lsnfeweg— i Gerusel t«—1Var» Schel tinea—Hübntr 0—l. Kee—«ectit Breöewout—BUHa» 'j-'i Enkiasr—Beeeer l—0 Hartoch— Clatng 0l. Van Wijngaarden—Oegenhardt Tweede ronde- Dmwer—HeUatab l—0 PHna—Pftsger 'i—'a. Cortlever—Ksatler 1—1>. LangswsgOe use) 0t. Vto Setiel- tlnga—Rühnsr »a—li, Hsctit Ik—L BredewoutBI» las l0. Enfclasr—Bswer 0—'l. Hartoch—fixing »fc—Van Wtjn- eaardenDefenhardt l— De hoofdredactie van het NTS-jour naal z«i van morgen van mening te zijn dat filmbeelden van de vechtpar tij uitgezonden hadden moeten worden' en zij betreurt het dat de dienstdoende redacteur geen overleg heeft gepleegd Op het ogenblik dat Louis vin Gas teren de filmbeelden van de vecht partij met de politie in Amsterdam aanbood zat niet alleen de heer Simons in een vergadering, maar ook Achter het nieuws-chcf Herman Wigboid. Beiden zaten namelijk in een forum dati in de Hilversum se AVRO-atudio metj een groot aantal Nederlandse Journa-, Haten het onderwerp „Omroep en krant concurrenten of collega's'" besprak. In de bijeenkomst in de AVRO-stu- dio kwam. behalve een groot aantal; andere zaken, televisie en krant betref fende, ook het NTS-Joumaal ter sprake Hoofdredacteur D. Simons verklaar de dat het journaal niet naar volledig heid streeft. „Bepalend voor wat wij laten zie» is het op dat moment aan wezige nieuws. Als er dingen gebeuren op een tudsup dat wij kunnen aannemen dat alle avondbladen het kunnen heb ben brengen wij zo'n onderwerp met in het journaal',aldus de heer Smums. De NTS-journaal streeft er boven dien zoveel mogelijk naar bewegende beelden te laten zien. <Van onse radio- en tv-redtctle) AMSTERDAM maandag. Eén van de stoot* ■tukjes die de Britten in de tweede wereld oorlog opzetten met bet doel de Duitser» ten aaniien van de Invasie te misleiden, Is van avond op het televisiescherm te alen (Nederland 1, half negen). De film heet Ik was Montgomery's dubbelganger. Die ik Is Clifton James, die de man moet uitbeelden die spre- DE FILM van VANAVOND kend op de generaal UJkt en in Gi braltar en Noord-Af rik a de troepen gaat Inspecteren opdat de generaal in Engeland rustig de invasie kan voor bereiden. Onze criticus achreef er in 1959 over dat het een oorlogsfilm gewor den is VHn het „plezierige soort". Dat plezierige komt volgens hem door de menselijke acteur John Mills1 als majoor Harvey en door de varti underacting aan elkaar hangende heerlijke Cecil Parker als het hoofd van een afdeling van de Geheime Dienst HIJ voegt er aan toe: „Men; moet natuurlijk niet vergeten dat de oorlog allerminst een spel was en kan dan, hij het zien van deze film, haast gaan geloven dat het daar tóch op leek" nOi 11 •bltlfpl Hl) v italinl »n in aantal Inbraken. De meeste pleegde hij la h«t noorden vaa het laad. (Van onze \ollt,\b.ihni,dewetkrrl HfgT IIAT.TH PELK1 zondag IV Nr.li r LuuKt* nl- lt»\ bjlkumpiot'ii heelt zaterdag ook de tweede uedstnid \oor de Europese bokei lenen Dukla PuiaK verluien, nu.m na twee .sets w'Ui» de sdand2—0 voor, de H:uj*se fojrnrilie In de derdei pei lode .slmul Blokkeer met 8 6 uier en toen leek de voorspelling vnn coach Honger waard een ovei winning in drie set» geens-1 yins gewaagd De conditie van de Tsjei heil bleek eehter zoveel be ter out /ij Blokkeer i.og naar een nederlaag speelden IV einduit slag werd 23. tKrrU» inamhv Hu^rr» M IJ 4 J WHiU» un 18 mee S «v Mlw 4 tl» -foUl i Ttbt> vt Mn.1,14 11 J Hutwrt 4 punt»» Tlh- titin li) t*W>l4P») l Sriikli) 11 I-unie: 4 Hu kïri 1.' i»u te 14 nuotwn 7 Ton »n llmut, .Sm H i 'i il si i »-i» I - r v in Hruu 'f Sis' »>t' M itt hlfro. i s(, ||o«u u|) IIXA 1 Kun,» M»ttoqul»t m Hst - 4|( t)„ »u IIMOHKN LhlMa»»uhl U ii HILVERSUM I. 18 00 Kou Militair* Kapel inodt-tuc Ntnlcrl, werken 18 20 Uitz v d ARP 1630 Lichte gramm muziek lü 00 Nieuws 19 10 Radio- ktanl 1930 Uperalragm 10 55 Op de man af, praatje 2000 Vocaal dubbel- K war tot geestel liederen. 20 30 Ge- tmivr unt te kunnen zien. zesde deel van de serie documentaires Strijd te gen hol h)den 21 JO Klas*, operamu ziek 21 45 Pianorecital: klass. muziek 12 13 Avond ivcrd 22 30 Nieuws 2340 Bix'kbespr 32 50 Licht» aramro. mu glok. 23 25 Signaal mugiek van eigen lijd 23 55-24 00 Nieuws. HILVERSUM IL - 18 00 Nieuws, 18 15 Aktual 18 25 Lichte orkestmu ziek en zungsoliste 18 50 Openbaar Kunstbont 19 00 V d. jeugd. 18.43 üverheldsvoorl Den Haag aan de lui» 20 00 Nieuw» 20.03 W«et ik veel, wedstrijdprogi' 20 30 Zing mal ons moe licht go var imuiekp'Ogr 20.35 De hntrinn voorbij, reuadviezen 21,33 Radar i adio-periodiek. Jl 05 Inl tot nuuiekbegrip muzikal» lezing 22.20 Moderne gitaainuiziek 32 30 Nieuws. 22 40 Aktual. 23 00 Licht ln»tr «nsam- lilc 2J 15 Almanak aktualUeitenpro- liummi uit de untv»nltoir« wereld 2J 3D Kastelen en kathedralen' oud» gewijde muziek 23 55-34 00 Nieuw». »l4»t PlIltAII Mlddrnftwlrh! V m Nr-,1 \Pi kittljcvi» i jvif i HiKtwuiifirlthl INrtco iVV«*-l tXilUI I v«r»iaal (SznM IC -B Xwazriewbai. lXiliu«t) i "Se,! w «Uat Ki 4 ti» ui»- J« A bnp (HASTEN LlvhtlfWUhl L» Blhae. 11 <«tvki Ijk veikJ»«4 iNtUerlantP lUlfmlddin iN«U i l.i SCvtimKI i S isuvK r|)k Mlddaiigf wtcHl Ctmifi 11" mk yk i vei- «JtMi tliMtbtkc iNeil IlklfiwaarivMli ht Nau»i>s (Irankiyk1 vfniimi M*rin«>wi4tl <Ku»tow(i Z»(MrifaitfU. Tniuhow (RudUixD \rr- «kiwi S'rankiIjk* antwoord!, tv-film- 20 25 Poluielc be keken. een progr over politieke we- tensw 20 53 Iets speciaals ÜBdjes- Srogr. 21 30 Ooievaar, lepelaar, film I 30 Verkenning en herkenning, ge sprek 22 05-22 10 Journaal. EERSTE NET. 18.00-18.05 Nwa. (Reg. progr: NDR' 18 05 Actual. 18.16 Sportjournaal. 18 50 V. d kinderen. 19 00 Nieuw». 19.03 Actual. 19.21 TV- fitm. 19 59 Progr. over*. WDR: 18.05 Wetensw. uit de gehele wereld. 18.30 Journaal. 19.10 Film. 19 40 Satirisch progr.) 20.00 Journaal 20.15 FUmrej). 21 00 Muzik. aiuuuementsprogr. 11.55 Journaal. 22 to Rep. over beat-muzlek 22 63 Nieuws. TWEEDE NRT. 18.10 Nieuw» 18.20 Gever, progr. 18.53 Lichte mu ziek. 19.17 Weerber. 19.30 Nttuwi. 10 00 Katholieke ultx. 20.15 Dcc. over vissen, en nieuws. 21.00 Italiaanse speelfilm. 23 35 Nieuws. HILVERSUM L 7.00 Nieuws. 7 10 Het levende woord: meditatie. 7 15 Lichte grammanuzlek. (7.30-7.32 Nieuw». 7.43 KNAC-ANWB wegenlnf.) 7 53 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.10 NEDERLAND I. - 19.00 Nieuwe In het kort 19 01 Klaas Vaak. 19.09 In arreit, Comedy Caper. 19,30 Open baar Kunstbezit 19.33 TUppar, TV- Mnv 20 00 Journaal. 20.10 uitz. v. h. G P.V. 20.30 Ik wa» Monty's dubbel- ganger, speelfilm 22.05 Kangaroe» In Australië, doc film 22.30-1135 Jour- NEDERLAND I. - 10.00 Nieuwe In hel kort. 30 01 Patrouillewagen '54... Tgj/#»2)L<ig» Lichte gramm muziek. (8.30-132 Nwij 1 8.40 v.d. huisvrouw. 9.33 Waterstan den. 9.40 Schoolradio. 10.00 Aubade: licht muiltkprogr. 10.80 Lichtbaken, leting. 11.00 V.d. vrouw. 11.30 Uchta gramm.muiltk. 1150 Volaa» voor uit. lezing. 12.00 Angelus. 12.03 Licht ensemble. 13,20 V.d. boeren. 11,27 Mededel. t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 1140 Actual. 11.50 Uch ta gremm-muziek. 13.35 V.d. pl»tt«- idsvr - ik maak aU ten curaua over gtloofalaven en gedad. landsvrouwen. 13.45 Muziek kapt geen grenzen. U.45 Zit, ik i^aak allee nieuw, vorming. 15.00 Bij Cascade te gast licht muziekprogr. 18.00 V.d. zieken. J6 40 Onderweg, een progr. voor oude re luisteraars. 17.00 VoL jeugd. 17.40 V d. kinderen: De Kinderboekenbus 17.30 Overheldsvoorl: Nieuws uit de Nederl. Antillen. HILVERSUM XL 7.DO Nieuws. 7.10 Ochtondgsmwaitlck. 7.S0 Uchto gramm .muziek- 7.30 Dagopening. 8.00 Nieuw». 8.10 Lichte gramm.muziek. (8.25-8.10 De groenteman). 8.45 Mor genwijding. 9.00 V.d. zieken. 10.00 V.d. kleutan. 10.10 Arbeidsvitaminen (li- li 02 Nieuwe). 12.00 Metropoie-orkcel en zangaolist: amusementsmuziek. 12.27 Mededel tb.v. land- en tuinbouw' 12.30 Overheldsvoorl V.d. landbouw. 12.40 Ucht Instr. ensemble en zangso-| liste. 13.00 Nieuws. 13.10 Journaal en' beursber, 13.30 Blaastrio: klist en' moderne muziek. 14.00 Muzik. cause-, rie met gramm.pl 14.40 Schoolradio. 15.00 V,a. vrouw. 15.40 Plstdullae volksliedjes. 10.00 Nieuws. 16.02 Amuz, muaiek- 16.13 V.d. jeugd. 17.15 New-j York calling. 17.10 vol. Tiener». HILVERSUM HL 9.00 Nieuw». 9 02 Ipstr. allerlei 10.00 Nieuws. 10.02 Licht muziekprogr. <11.00 Nieuws). 12.06 Nieuws. 124)2 Volksmelodietjes. 12.30 Licht muziekprogr. rond een po pulaire «ter of groep. 13.30 Klanken van eigen bodem. 14.00 Nieuw» 14.02 Uehte vokstle muziekje*. 18.00 Nieuws 15.02 Licht platonprogr. 16.00 Nieuws. 16.02 Gevar. platen progr. 16 30 De Top lien van deza week. 17.00 Nieuws. 17.02-18.00 Verzoekplatenprogr. EER8TI NET. 10.00 Nieuwe. 10.06 Journaal 10.20 Oevar. progr- 11.00 Filmrsp. uit Zuid-frankrijk 11.43 Liederen r. Richard Strause. it.OO'18*30 Actuele kroniek. 16.43 Voor het kind. CR rijn een stuk of wat tv-program- ma's die erg veel op zichzelf lijken Tel uit je Wmet ts zo'n programma, en ook zaterdag werd er weer duchtig gequtzt en zeiden gemist. Tot deze categorie gaat helaas ook Een Straatje om met Dorus behoren: in het zelfde lieve decor staan telkens weer de zelf de mensen grappig oj gevoelig of al leen maar decoratief en «iet zelden klunzig te wezen; wat Dorus zelf en nog een paar medewerkers betreft met ueel talent, maar hef zou aardig zijn als ze nu eens iets anders verzonnen. Ook de andere programma's op za terdagavond waren min of meer vaste evenementen, in twee gevallen echter gebaseerd op een formule die verras singen niet uitsluit, maar zelfs garan deert. Achter het Nieuws van zater dag bevatte een stom maar niettemin welsprekend filmpje van Van Gaste ren over de rel die er die middag had plaatsgevonden op de Prinsengracht bij de uitgeverij Polak en Van Gennep, waar foto's en cartoon» over het po- litie-optreden op 10 maart worden tentoongesteld. Het zelfde onderwerp werd, op een heel andere manier, aangesneden In Mies en Scène, waar burgemeester Van Hall tot slot op de alweer traditio nele praatstoel kwam te zitten. Het was de climax van deze aflevering, en ook wel een beetje de redding ervan, want het voorafgaande was soms wel leuk en interessant geweest, maar je verwacht van dit programma meer dan Een Straatje om met Mies of Voor het VutsJe weg. Mr. van Hall wilde liever niet, zoals zijn voorgangers, tien vragen beantwoorden: hij gaf er de voorkeur aan om een verklaring af te leggen Het werd geen formalistische „statement", zoals olijkbaar eerst de bedoeling was geweest, maar een on verwachte, oprechte harte kreet Mfei Bouwman stelde tóch vragen, en wel zeer to the point De antwoorden erop waren nu eens niet autoritair of ont wijkend. zij het verre van overtuigend. De burgemeester was dit keer kenne lijk geschokt. Hij had nu eens geen pasklaar oordeel, maar vroeg zich zon der woede af, wat „die jongens" be zielt Wanneer hij zich het zelfde mocht gaan afvragen van de politie, zouden we een heel stuk verder zijn. *- altijd igë staat, zal weinig overtuigend hebben Zijn opmerking dat de politie altijd tegenover een geweldige overmacht geklonken voor degenen die hebben gezien hoe groepjes agenten één op de «rong liggende jongen (of meisje') af tuigden met lat en knuppel ZOVDAG Hoogtepunt van deze avond was de documentaire over Henry Moore op Nederland 2 (NTS). De laatste grote sculptuur van deze Engelse beeldhou wer. de beeldengroep voor het cul turele Lincoln Centre In New York, was de hoofdlnzet van dit programma, maar heel zijn oeuvre en heel ziln le ven kwam erbij te pas, onnadrukkelijk maar zeer Indringend. Het ging even goed over Michel An- gelo (door de Nederlandse commen tator steevast verkeerd uitgesproken) als over de klompen van de mijnwer kers die Moore als kleine Jongen 's morgens tussen half vtjf en vijf voorbij het huls hoorde gasm ven zijn vader, die ook een mijnwerker was. De manier waarop Moore over zijn moeder vertelde, hoe hij haar reuma tische mg maaseerde, was op een on sentimentele manier ontroerend, en het had alles met zijn werk te maken. Interviewer en commentator bleven steeds op de achtergron*. al bleven ze voortdurend „in functie". Kortom, een schoolvoorbeeld voor televisie programma's over levende kunstenaars en hun scheppingen. J.E. (Van ansa radio- en tv-r*d**tle) HILVERSUM, maandag. De Ne derland»* MkaaUkernaieef, aaage- vald met de Ne©? Per Wülto Gattorm- ■en, heeft gbtormlddag md w©da*riJd geapMld togen elftal rad to- ea televfctosneasea m» met 2—1 Ondanks het toto at volle doel verde digen va •eerbar* digen vnn Ard Schenk, en de onpas- Keee Verkerk «n •eerbar» «topper Keee Verkerk en denktij, aan ito andere kent* doelver- aedlger Marcel Thielemann en de spelers Jan de Troye en 8ifbe m Zee maakten de omroepmensen aantal mooi* doelpunten. Ard Bcheok maakte het tegendoelpunt. Bob Spaak ttm dit ptrtiJu», 4at «io «trild na van ltat ashw eaw>«tM«- dual (Mh«W) Qraafachap

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1