Grote winst voor PSP ROTTERDAMS DAGBOEK Ik ben zo verlegen Reünie NEDERLAND-D UITSLAND DOOR VELEN IN HET STADHUIS VIA DE RADIO BELUISTERD van Andel ROTTERDAM RIJNMOND Burgemeester geïnteresseerd in Enschede Het Zuiden kan misschien een punt veroveren Competitie- en bekerduels GEKOZEN IN PROV. STATEN Z.-HOLLAND Paul Nijghpenning voor dr. Backx 'Geestdiep' brak 1 alle records met lossen containers DIRECEEUR VAN THOMSEN VOOR INITIATIEVEN ONDERSCHEIDEN 'GEUSTCAPE' MORGEN TE WATER Ondergoed Genezing Recreatie Koning Velen kwamen door chaos in verkeer te laat in stadion pag. 4 - donderdag 24 maart 1966 Het verwerken van de uitstegen (Van een on»«r venlaggever») BOTTERDAM, donderdag In tl* (rote trouwkamer In het voorgebouw van het al&dhal* werden flater»vond op (cmeentelljk niveau de ulUlagrn van de vrrkLezInarn gevolgd. Aamveoig wirncn burtsemeMiter Th*»- maaswi, e« <U; vwtfx/U'k-ra Zeetenberg cn ScMJtttiui». Opgustokl Monden een groot pro] ectikrwhermwaarop do Rotter* karroo ijiltMlagen Worden ge grond, en yr*»rto nan weerwtikten claftr- van twee teluvfaiienoe»bellen. Mot arou; betow»#t«iUnig worden te blnowrnfaomenKli] uittogen guvolgd. Tevrvai was er grote inrtenwwe voor do vcHAbelwwiaïriJd NakTlend-Dul ui- land in het Feijenoond «taction, die door Udr Ijken IniUwsesi over dv radio wend gevolgd. Tuaacn dit geu*v»nv><.« door was er druk work aan de winkel voor Gotis Kamphufo, radio -repor.t»r van de NCRV <Üe mt In gezamenlijk verband fcgen van Rotterdam naar Uil- doorgaf. HIJ vein het gkwwrljk v»n de ooncurrenit tolevWe. De «pedole bHanaatolRng van ckr burgemeester ging uit naar *te ver- kbratn«jprre«i ipon van Enschede. Overig**» wo« Rottendam «let zo •«el ab Amsterdam en Den Haag. Aangekondigd was, dot de voorlopige utteïegBn tussen kwant voor aclvt en half (Jen zouden worden doorgegeven. Maar de cte£jnfbk»vc uuwLag kwam pas om over huif elf. Do grxrto winnaar In RntUuxlam, PoalCifltiache SodaÜ*ü»che Partij, kwam bijeen in hot Zahjiaocrttriifn. De voorzitter van de aOdcUng Rotterdam, de heer F, Jager, toonde zich ln zijn ooenmenbMir <ip de uitslagen bijzon- dor verheugd over cte gong van zaken. HU zag do komende «smocixweads- verldCTÏuagen met optómiame tegemoet i rtep zijn toehourdora op. indien _t rxrhg mndht zijn, ondanika hun gr- ring» welvaart de komende ver kif- zdrtgücompogno pc steunen. GemeeTteraadtflkl L>. C. J, Staagcr zag atu een van <lc ajrzakon van de grote «t^tnmenwlnat van <U> PSP in Rottendam <tot ,/te rotte raadameer- derheid zijn overwicht inW hoeöt kun nen waarmaken". De ongeveer 25 aanwezigen twalolcn ftaarute <4o vergadering nut h«t zin gen vin het pwtUhod. ■VJ»JTfJJBSOTTi:RDAM. donder- zQaUllaJj Ug, De competitie van de hoofdklasse ia, doordat de concur- Tenten van Ona Eibernest en Rohda de laatste weken punten hebben ver speeld. minder Kpannrnd gewordrn. I Alleen deic twee komen nog voor de titel ln aanmerking, WeHcrkwartier heeft seven vrrlir«punicn nieer dun de Eibers en LIJTO en Blauw Wit »<?tf» negen. liet sat du» gaan tuisen de ou de rivalen uit Den Haag en Amster dam en het treffen tuisen belde in de residentie kan de beallsalng bete kenen als de Eibers «ouden winnen. Maar aover sija we nog niet, Zondag wordt ln Dc» Hang de klas sieke strijd RoslrtHlon tussen Ons Ei bernest en HKV. In oktober wisten dc groenwitter! met 7—2 to winnen. Ook nu voorzien we een overwinning wor Van Zee es., maar dat H.K.V. tot het ultersc zal vechten, dnsr kan men van verzekerd zijn. Do strijd ln de staart is weer even fel als vorig laar cn het Is nog lang niet uitgemaakt, wie naast D.O.S. als tweede tal degraderen, tv lnat.nu weken Is er nog al wat beweging on der Aan do ranglijst. Zo wist Archipel door vier overwinningen van 3 op H punten to komen en verder wisten ook Deetos en Het Zuiden wat punten bin nen te halou, waardoor Itodn er thans het slechtst voor stuai. Het Zuiden staat cr met 9 punten uil 14 wedstrijden ook niet best voor. BIJ de oranjekragen begint echter «en wat frissere wind te waaien. Men neemt de training wat ernstiger op ett oqk het meespelen van Lubking zal vött invloed kunnen zijn. We ver wachten dat zondag tegen Blauw Wit fel tegenstand zal worden geboden en d« kang op een gelijkspel lijkt niet uit gesloten. DE AANHANGERS van de PSP volgden da gang van zaken in alle rust in het zalencentrum aan da Henagouwerlaan. ROTTERDAM, donderdag Zaterdag spelen op het Haagse Groencnriaal 1IDM en HIIYC tegen elkaar voor de cum petitie. De zondag wordt besteed aan wat bekcr- hockcy. HDM-Breda II en Alkmaar- HIIYC. De zaterdagae partij tal de ploegen meer belang ln boezemen, dan de ton- dagac: belde ploegen móeten winnen, willen ze leider Amsterdam nog kun nen bedreigen. We honden het op één punt voor elk team- Is HTCC IIRBC ongetwijfeld een gezellige bek er partij, vaq groter ge wicht zijn de competitiewedstrijden voor He promotie klasse rs: Asvion- - Leiden II en ViotoriaHDS. We zien er winst voor de thuisclubs in, al moet Victoria wel geducht oppassen. De plaatselijke «trijd Leomdns— Aeolus kan het vonnis over I-conldns inhouden. Wint Aeolus dan i> er geen reden meer ei an. Victoria II sjwelt twee maal: Victoria IIDordt en HHYC II -Victoria II maken er voor de Kra- lihRse reserves een moeilijk weekein de van. De dames van FtflC ontvangen op Lung- Zestlerihoven dc Kieviten. Ten zij de lente de Kieviten inspiratie op levert zien wij RBC als winnares. ROTTERDAM, donderdag. In de stalen van Zuid-Hol land zijn de volgende kandi daten gekozen: PvdA (25 zetels) C. A .de R uij ter geb, De Zeeuw, Rotterdam: C. de Slangen, Rotter dam; J. H. Hoogland, Rotterdam; J. M. Pijpers, geb. Makkenze, Rot terdam; IJ. G. Sdhfclthuia, Rotter dam; P. Th. Biersma, Rotterdam; G. G. Maters, Rotterdam; F. A. Diepenhorst, Rotterdam; J. A. Bos, Rotterdam; B. van den Tempel, 's-Gravenhage; J, Emm ens, Naald wijk; W. C, Wessets, gcb. Krens, 's Gravenhage; C. M. Swiebel, 's- Gravenhage; Mw, J. V. C. Hef ting, 's-Gravenhage; J. P. van Praag, Voorburg;P van Leeuwen, Ltsse; J. Borgman, Gouda; J. Huurman, Gouderak; N. He&seler. Delft; J. Pasman, Voorburg; W. Verhoeven, Delft; C. van Hofwe gen. Slsedrecht; C. J. de Ronde. Gsfirwhun; H van Es, BrieHe: H. B. Engt-laman, Schiedam, KW (L> zi-els) R, Eijstrïk, Rotterdam; B. F. Bohré. Rotterdam; Mej, R. van der Maesen, Rotterdam; H. J. A. M, VrouwenvelleT, 's-Gravenha- ge; J, Wennekes. 's-Gravenhage; C. A. Verkade. 's-Gravenhage; S. Menken. Leiden; T, Brouwer. Was$cnaar; A. W. ^eGroat. Voor hout; A. C. van Ruiten, Gouda; P. J. van der Weljden, Zeven hoven; M. P. A, Meissen, Wate ringen; M. A. G. Zwinkels, Hon- selersdijk; J. J- van Gent geb. De R :j:;er, V'aardingen; W. Th. Re- mie. Vianen. VVD (11 zetels) G, V. van Someren geb. Dow ner, Rotterdam: H. E. Koning. Rotterdam; T. van de Graaf, 's- Gravenhago; H. van Rlel, 's-Gra venhage; M. N. W, Dettmeijer geb. Labberton. 's-Gravenbage; S, J van den Bergh, Wassenaar; A, van Vuure, Wassenaar; J, Kruijsheer. Gou:'a; E. C. Bier geb. Reltsma, N'euwerkerk a. d. IJssel; A. Cal jé, Albiasserdam: G. van de Zande. Ni puw- B ei j er 5 a n -1 AH 9 zetels) H. A. Br^kk'ng. R:;ü: eriatn; .1. j. Nju -m, Rottendam: J. .1H? :iii ,j ïbr"kh r a venii a ge II. V. i G.cvem'nsge; T. Syaan, Voonbirr^; H. Vindt, G»>u- I Vicrmran, Rijswijk (ZH); N, an 't r B^i--4Gh-< enburg; H. li. Diinna, Barcadx-chr ClIV zetels) J. rte Meer. Rcdterd&m; F. H. P'ke N Gravenha-gc: A. C. den Du1.'' ',1 Ovnveuhif-.'i/; D. van d.r Kw'.ak. UlenNFinyser.t, .A,l»hcn i'-L Rilri; J. do Geus, N :r;"twijk aan Zee; H. K. van MLiuen. VIaardingen; M. J. van den -rg. D:>.-el; cch;; L. C. van A s. Ou-'t-Bkujorlaiiid. SCI' 3 zetels) C'. N. van Dh, *sGravenhagie; A. Vlasbb-fii, De IC'.; W. F, Mulck- h:ii)se, WaancL'!'. PSP .V zetels) J. Bran»:lisen. Rijswijk (ZII); H. vun Steenlis, VLoaschenen; M. van PtUt, 's Gnavenfo&ge; H, H. Ton- incs, Roekarvje: R. M. de Waa,ij, R.Ü'.erdam. CPN 2 zetels) S. Grnerieniiijk, Rtk'.teirlam; C. AUi nkvrs. Gm ven .ia HOERE'S I zetels) A. Sn>.7tik. R -. ".•rdajn: A. de Fï.-uin, 'sGraven Lel; W. J. Haar man, 'M G:ave«hage. Oni de vuwdo ze; el word geloot tuisen A. J. Swarp. Rc:i i.erdatn en W. T. van den Beug. Mceitkerk. DR. PIETERS overhandigt de Psuf Nijghpenning aan dr. Backx (Van onze scheepvaartredactie ROTTERDAM, donderdap. Het groente-containerschip „Geestdiep", dat begin deze week de eerste reis, van Maassluis naar Ipswich onder nam, heeft ln deze Engelse haven wat; betreft de l|jd van lossen alle records gebroken. Het schip had 20 containers, met fruit, sla en komkommers aan boord en deze lading was binnen een uur gelost. De bertoeiirag was door de toepas sing van corj'diners in hot vervoer van verse groenten en fruit van Maassluis naar Engetan.1 hel. trans- pont te veivnetton en cle goederen te gen schade te vrijwaren. He.t lossen van een grocn'tebo:»'." binnen een uur bewijs, dat men is geslaagd in de op- Wam neer de verbouwing van het ziL%terschi.p, cte „Geeslsluis", geheel geitod is. /.al kdoro dag een afvaart van Maassluis naar Ip?wich warden gebade nDe schep en kun tie n ina xi - maat veenjig ccniiairjcrs bevatiten. Er zulten zoveol containers wonden aan- geschoS.. d«. op kid er momenit veer-' tig containers beschikbaar zijn voor; elk schip. veotlJig «taan or in Emge- larsi en veen;i.g in Maas-huls. De „G-f-uiLep" cn de ..Geestslui-s" wan !i v. v;.-h.:t[i gewone atukgrx'd- sch-.ip.n. Zaterdag houdt de HTS aan de G I J. de Jongkwog «en ZM- open dag, j waarop het voor ouders of verzorgers van leerlingen, alsmede voor leerlin gen en voor andere geïnteresseerden. mogelijk zal zijn alle laboratoria van de HTS in werking te zien. (Van een onzer verslag gevers) ROTTERDAM, donderdag. ,.L' hebt vele fakkels ontstoken, fakkels die u nu nog zelf meedraagt of aan ande ren hebt doorgegeven". Dit zei gister middag in het Historisch Museum dr. L. 3. Pietera toen hij namens de ge lijknamige stichting de Pan! Nijghpen ning uitreik te aan dr. J. Ph. Backx, directeur van Th am? en's Havenbedrijf. De penning wordt jaarlijks overhan digd aan personen die zich voor Rot terdam op sociaal-cultureel gebied hebben ingezet. Dr, Pleters overzag een periode van 30 Jaar en noemde de vele initiatieven die door dr. Backx In die jaren ztjn ontwikkeld. Zo heef t "dr. Backx wat het eigen be drijf betreft de primeur van een pen sioenfonds en van kantines en wasge legenheden voor het havenpersoneel gelanceerd. Hij richtte voorts de Stich ting Havenbelangen en de Havenver- enlf-1 Tg Rotterdam op. Ook nam hij het uil .atief tot stichting van de Haven- vakschool cn de Outward Bound School in Renesse. Op cultureel gebied onderscheidde dr. Backx zich door er aan mee te werken dat Rotterdam meteen na de oorlog een nieuwe schouwburg kreeg. „Er werd aan een dwaallicht gedacht, toen mede door u toedoen het Rotterdams Universiteits- fonds werd opgericht", aldus dr- Pie- ters. „Maar zie, we blijken nu een schitterenide toekomst tegemoet te kun nen gaan". De voorzitter van het Stichtingsbe stuur, dr. A, J. Teychiné Stakenburg, gaf een beeldend overzicht van wat in Rotterdam leeft. Hij stelde, dat er aan de ene kant een vastberaden en ver beten gezicht ia waar het havens, sche pen en statistieken betreft, terwijl aan de andere kant er met moeite een cul tureel klimaat kan worden geschapen en gecontinueerd. Dr. Teychiné Sta kenburg: „Wie niet in haven en scheep vaart werkt, ziet men Ln de stad zelf eigenlijk niet als een Rotterdammer". De jaarclub „Tachanka" van dc Leklse Vrouwelijke Studenten Vereni ging zal morgenmiddag in diergaarde Blijdoi-p een pasgeboren przewalski- paard adopteren. Het paard(je) draagt dezelfde naam als de jaar club. SAMEN met het hoofd van de afdeling bevolking, de heer D. Jansen Verplanke, bekeek bur gemeester Thomassen gister avond in het Rotterdamse stad, huis de binnenkomende uitsla gen van zijn stad. (Van on*« H(ihrppvaitrlrcd*cll«> ROTTERDAM, donderdag. Mor gen sal mejuffrouw Hilary van Geest up dr werf Greenock Dockyard Co. te GIukkow het kocUchlp „Gerslcape" te water laten, het eerste van twee aus- trrschrpcn die de Gerat Industrie» Lid. bij de Schot** werf heeft besteld. Geest Industries I.td, is een onder neming;. handel in bananen. vet>e groenten cn fruit en rederUbedrijf, die door de familie Van Goost uit 's-Grn- ven/ando in Engeland werd gestichi cn groot gemaakt. De beid* nieuwe koeIschepen, die nu door de Schotse werf Grernock Dockvard worden gebouwd, zijn be stemd voor de dienst von Liverpool nnnr Barbados. Deze HJn, die in hoofd zaak is bestemd voor de aanvoer van bananen uit West- hul ie vervoert ook pussugiers. Drie schepen van deze liln, de ..Geestdiep", „Geestport" cn „Geest- star" vuren onder Nederlandse vlag. De „OeeslcHpc" en huur zusterschip worden speciaal ingericht voor het vervoer van vers fruit, dus ln koel rui men. De schepen die 442 voet huig cn i (13 voet breed zi|n. rullen worden voortgestuwd door tül de machine fabriek George Clark gebouwde Sut- /.er diesels van 10.5U0 a.p.k. De dienst- snelheid bedraagt 20 knoop. VEr beslaat onder mannen een merkwaardig soort verlegenheid, angst soms, voor nogal simpele handelingen ln het dagelijks leven, lk bedoel niet de angst voor een tandarts, die is reëel of de plankenkoorts b^j het vervullen van een spreek beurt, maar de situalle die hü sommige mannen redelik niet goed verklaarbare weerstanden oproepen. Hm* komt hm toch om maar eert* een voorhoekt te noon ven - dat !>e- paakie grote tranmen tm», grote zaken en jsmte imivzo' ten /Ach totani geen htHiding Wrtten te geven ah ze in eeti inoAwmniUiin con pak nv-.toten pawn. U zie. h«v v «>r u, tïio: waar. 7A) z.it op een krnikj** en hl.i wel als süimbrok- ptMi'.i veer iU- jnrv heen «r weer dra wn en nog een* N'Hi makvn dc ixtkkenvvrkc^rs het mis (H»k met makkelijk. Dat moet ik er we] Inj/egveii. De ma titer watt rep de Verkoper vorst nnn cte kr4.cg dan aan de revers en vervolgend aan dc j«s- t»nn len rukt <»n het eobertje in die ene onU'rwpottjkr üku*i te krijgen. AU»f bet Jasje nu al dkt geruk cn Retix*k zo zal blmvn züten. en als het nu nog hit óën koer pausen kon blijven Dc nwi-n to>n ziehrxdf al behangen mei pi n.skaar'ujoS en andere overbodige anikjiw karUxi lantgs al die mensen rwiaj' de namen lopen. Dit was teveel voor hom. Ma, (vmnwolgbaar saroasn^e in zijn slem sprak hij de geniale woor» d>n: „Ach meneer, ik hen etgenUfk van p!»n cii-i pak uil eon bnvnen te rl ragen." Deze man was een held. Manlijke k viparwcMten kunnen echter ook op m:j»ver»l»niden berusten. Een mij lier ctïltega'a zcjft: „AU lk onder- gxxt moqt teopon ki.jk ik altijd eerst of er een juffmuw of een meneer achter de toonbank Mtsat. Ah» hot een juf frouw is ga ik rtiot," Dit is natuurlijk onzin. Die juffrouw dc: namelijk al jaren «iets anders dan hereniVKienfrwct verkopen. Toch «hi er eigenlijk ln deze ftjd, waarin /.n veel vxv»r de consume-n,. wotxl. jfc iaao. mee: rekening moeten worden gehouden n»; dc angstige na turen. Een afdeling voor verlegen majiiiicn bijvoorbeeld, al loop je dan 1 vi tuur lijk wvl weer het rmcy dat de- tr mannen zich jjnan ge noren vwx- ei kaars wrle<penhoid. ao.-ief zien mee doen ais hij zich een nieuwe boor moet aanschaffen. Neen. want zp zal zich niet bemoeien met (te zaken die dos nians zijn. Persoonlijk eind ik her altijd harf- rertrarmend als ik zie dat weerome weneer een handje helpf bij hef ver wisselen ran een band. Ifee/t daf utel eens pezien, Janps de rijksujep? Zelden, toed ik. Meestal zie je haar hooppehakl, tasje voor de buik, gege neerd voor zich uit kijken pewten tvachfend lot hij klaar h. Alsof hij het kon helpen dat die band lek raakte. Weer een soort verlegenheid eigen lijk. Ik heb wel eens gehoord, dat ieder mens zijn eigen hoogst persoonlijke, soms absurde génes heeft. Deze kent u waarschijnlijk ook wel, Hij komt ook uit de autosector. Meneer blijft liever een uur rond rijden dan dat hij de weg vraagt. Zij: „Laten we het nu even ergens gaan vragen." Hij: „Nee. ik wil het zelf vin den Advertentie /.Af.J gtn modern» rlnfl. In brMdton van 4 tol «n mat 10 mm. Ean Conatsnt rtngl Een verlovingsring van Constant» juwelier HOOGSTRAAT 184 HOO ..J0Q8TRAAT 1M neiJERLANDSeiAAN vrc ROTTERDAM Dc klam mag dan koning zijn, het iuu mmLH'vehng* v erditsnen hem de inolcriK1. cfflctén.v behajvteling tc ge ven di« Wh;* kotungen krügun. Maak tn iixtor geval geen Lodewijk de veer tiende van hein. Ifct merkwaard'ge is. dat maar heel weinig mannen tegen zulke ovmirc- w-n precieuze p^tespas pr«.«:esteren. In eon hwemiwdexaak heb jk reus het volgende meogenwakit. Een «lacht- offer dat aan zijn derde pasbetirl bezig was en daarbij smekensl om ho: fiat «nar zijn vrouw keek. kiveg van dc verkoper het »<lvi« —meneer, bekijk; u dit kostuum eens b0 daglicht. Het winkelen blijft een Ln hoofdzaak vrouwelijke nangelegenheld. Voor de mannen, die vaak maar meeloper» a|jn, wordt er te weinig gedaan. Als ik V en D of de Bijenkorf was sou tk het wel weten, lk sou een soort crèche voor mannen in het leven roepen. Dat sou ren soort café-restaurant mo«ten wor den met een behoorlijke UP. enkele biljarts en diverse andere voorstellin gen die het wachten tot een recreatie kunnen makeu, JP kunt er geloof Lk 'u hoop echtelijke twisten mee voorko men. Vrouwen zijn up di! punt vaak on rechtvaardig. Als ze htm mannen mee naar dc \vlnJ> *1 nemen verwachten ze dat htj een rol zal spelen bij cte ovor- v»vgingen iie aan de aanschaf vooraf moeten gaan. Maar neeft u een vrouw wel eens Kent u de oorzaak? Zo ja, meldt het mij even. Dan is er misschien nog hoop Op genezing. Ik behoor namelijk ook tot het type rond rijders en zoekers. Verder zou Ik ook graag uw advies willen hebben over 't volgende. In win kels overkomt het mij dikwijls, dat ge haaide klanten meestal nogal gezet te vrouwen voor hun beurt gaan. Het komt maar hoogst zelden voor dat ik de moed opbreng voor het gebrui kelijke „Mevrouw ik was voor u" en ah ik het doe leg lk het bijna al tijd af. Meneer, hoe komt u er bij. Ik zie u toch binnenkomen en dat meisje daar is ook nog voor u. Wat Is dat nummertjes-systeem toch heerlijk! Teven» hoop lk. dat drse mededelin gen a een andere kjjk tullen geven op de spreekwoordelijke brutaliteit van journalisten. Onse brutaliteit ts voor een belangrijk deel beroepsmatig. Met de macht van het medium achter ons kunnen we (moeten well) wel eens doordouwen. Maar <n het pinvé-levcn, als ik he*, u allemaal zou ventellen, zoui; u rte ene schok van herken-mag na de andere krijgen. Men verzoekt on» het volgende mee te delen; Wanneer men het er in onze goede stad een vijftig jaar of meer terug over eens was, dat zoonlief onderwij- zer zou worden, kwam het jongmens tien tegen een terecht op de gemeen telijke vormschool, die omstreeks de! Eerste Wereldoorlog domicilie genoot i in de hbs op het Alkemadeplein. Toen Sn die dagen Rotterdams kweekschool haar poorten opende stierf haar illustere voorgangster een! langzame zachte dood. Of velen er om getreurd hebben, daarover zwijgt de' historie. Zaterdag 26 maart a.s. zullen in At- lanta tientallen van haar oud-leerlin gen weer genoeglijk samenzijn en dit nu al weer voor de twintigste maal. Een en ander onder praessesschap van kunstschilder-lyceumman Jan van Heel. Vele oud-onderwijsmannen, onder wie diverse stedelijke prominenten, onderwijzers, leraren en inspecteurs, j sommigen met een lange staat van dienst ln het oude „Indië", zullen weer aanzitten met mede-oudkweke lingen, die eens „de vrijheid verko zen" en als assuradeur, horecaman, houthandelaar of zelfs burgervader door het leven gaan. En onder de aanwezigen schuilt ook de voorzitter van het AJg. Ned. Ver bond. om van andere bestuurders van organisaties maar te zwijgen. Van een zeker „bejaard gedoe" is stellig geen sprake! Leut, vrolijke- kout en (sterke) verhalen over de big, de kakkerlak en de os vieren! hoogtij. Biologische aanduiding van' docenten uit lang vervlogen dagen. Chansons uit eigen kring verhogen ieder jaar weer de feestvreugde, want de onderwijswereld kende ook in de voorbije jaren haar cabaretiers en to- neelauteurs. Geïnteresseerden kunnen nog heel i vlug 273110 ln Rotterdam bellen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag, Dui- «enden voetballiefhebbers xljn gister avond te laat in het stadion FeUenoord gekomen, omdat het verkeer in Rot terdam hier en daar volkomen was vastgelopen. De toegangswegen naar het stadion waren tegen half acht vol komen geblokkeerd en vele automo bilisten hebben toen hun wagen op straat achter gelaten om lopend bet stadion te bereiken. Velen zijn daardoor pas in de twee de helft van de wedstrijd het stadion binnengekomen. De Rotterdamse politie schrijft dc oorzaak van do chaos toe aan het feit. dat er een groot deel van de bezoe kers tot het laatste moment hebben gewacht met hun vertrek naar het stadion. De hoop dat de wedstrijd op het laatste moment toch op de tv. zou komen, Is hier wellicht ae oorzaak van. Een tweede reden wordt gezocht in de plotseling overtrekkende regenbui. Daarbij kwamen dan nog kettingbot singen op rijksweg 13, waardoor velen te laat ln -de srtad aankwamen en haas tig trachtten naar het stadion ln Zuid te komen. De beide grote toegangswegen naar het zuidelijke stadsdeel, de Van Brie- nenoordbrug en de Maastunnel, zaten omstreeks acht uur „potdicht". Vele automobilisten luisterden in hun auto naar de radio. Kort na de rust al zochten enkele duizenden bezoekers hun wagen op, vermoedelijk om bü de terugtocht niet opnieuw ln de verkeerschaos ver zeild te raken. G4.000 bezoekers hebben gisteravond in het Feyenoordstadion de voetbal wedstrijd Nederland—Duitsland bijge woond. Zij kwamen voor het meren deel in 15.000 auto's waarvoor tot zelfs in de wijde omgeving van het stadion geen parkeerruimte kon worden ge vonden. Dit leidde ertoe dat automo bilisten de wagens ln bennen, op rij wielpaden en op voetgangers paden achterlieten, wat de chaos groter maakte. Bovendien kwamen honderden be zoekers tevergeefs aan de loketten, door een onjuiste voorlichting omtrent de kaartverkoop, aldusi de P°llü«\ _n De verkeersongevallen, die en bulten de atad gebeurden, hebben eveneens de chaos veroorzaakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1