Non-actief comité 1 t raas 11333333 ROTTERDAMS DAGBOEK jErtO* I7E ROTTERDAMSE VRIJE SCHOOL ROTTERDAM RIJNMOND DE MISLUKKING VAN HET PLAN 'EEN OP VIJF' Ex-voor/itster UW 'Weten wat te doen als atoombom valt' VR0UWEN-V00RL1CHTINGS-C0MITE DOOD DOOR PLANNEN REGERING Kriesch wordt geopereerd 25TOT30 PROCENT BENEDEN DE PRIJS! in september naar de grote school staat open voor uw kind KAPITEIN VAN GULF HANSA ONDERSCHEIDEN A rch i tee ton ische happening Nog apartheid bij het GEB Wat zou dit zijn? Laat kleuter geen ijsj'e halen aan pegma 4 - vrijdag 2o maart 1966 (door Hart* fiatsma JTV mot-sten het ct nvouthg houden loor die hum rouwen Daarom hebben we (tocht evenj **n sf te^eUi voort 11ld ge geven Kijk, de dooier ts hei kemgf bied Daar valt nut* nu r t* dotn Maar daaromheen dal tutte dat i< fut rundgthvd Daar kan nog et n boel gered word* n De vrome die allei nog redden tul maar haar pogingen daartoe onstuitbaar tn de mint ziet vrrdu ijnen »v mevr J li Cft Hink f Jacob /.ij tveel precu** nat t r te doen ts ah tn Captlle of daarom trent de atoombom valt Dc dtuzr ndt n andert vrouwen m Hotter dam icetfn du niet Dit Verrairtnwrt haar Achter een *11 vrrclarrzcud theeservies in de serre v*n haar Kralirarue hul» lejrt *e uit dat ze al zes Jaar are leden hierin verander In* wilde breun. Eén Op Vijf 'VB.& Op liaar Initiatief kwam er een comité J)oor vrouwen aan vrou wen een op vijf" Een ambtenaar op het stadhui* de heer J P de Jong hield hel leven In deze Jan ge naam. HIJ mm de seereta HaaUtwerkzaamheden waar maar kon ten slotte ook de terne cant niet voorkomen Een icrieo* «ramde v« •UktobeaWiümB van mcvnmw 1 en de vijf nndere dame» die met haar hot c«r»-r*i,é tn Roftfiwdam vormdfti Een klein Itctvtpun daóik zij hun actie weten nu zo n t waal 0>o nrtorri oncie-e vrouwen fanc se bij een «toomn» raveA moe sen harsetoten. Dart is la nut niet <<- nocg Her ntrewm was «sn op de vf) f vaxmo voorMrf» Lkng te gevon Waar beotuat «Jte wortsbch-lirut ui" Mevrouw Btrtk s Jacob „Om te befimx-n moot Je wotcai d« Je raio* naar buiten kurvi gaan no oen explosie Je naool wndKrn cal zo veel mogelijk tu»en jezelf en dc explosie In ziet» tt» krljpen Af »chcnmln« fcgwi ifTotirrg: Eenvoudig houden huisvrouw niet» aan het oewvoudut h**ulen" Hebt u zelf een opleiding cc had? Ja in JCtxgélswxJ Wanneer? „U vraaat me vrcooJlJkc dAn Bun Htmebc goedheid wanneer wm <t»t"> in de jaren 50 of zo Met hoeveel dar werkzaam geweeet? (Advertenzur I M Wacht geen dag langer nu het voorjaar I* om Uw k elne v«n de zo zeer ontbeerde frUte bulten lucht te laten genieten Zorg dut dat er ook bij U deze llchtlopende vlotte wandelwa gen gereed staat zodat er geen uur verloren gaat Een partij wandelwagens van 72,50 geheel verchroomd met spatborden en vering verstel bare rugleuning en voetenplank je en geheel opvouwbaar Een zeer solide wagen met hoge wielen en rem compleet met tasje achter rugleuning en een haak voor Hoeders tas deze luxe wandelwagens kiest U mor gen uit voor fats meer dan veertig gulden Morgen om 9 uur begint In onze Baby-afdeling beneden de ver koop van deze elegante solide en llchtlopende wandelwagens In twee frisse ruiten en In effen GMn te' of jchr/ff kul O cm c zijn tel v d ik me k»n brow woonde*» Ik heb zelf vftol cunrjaae*» gegeven** Hoeveel? Dar verr tx niet Naar Engeland Geeft u nu nog cursussen? Nee Ik ben eï<r meer bezig Bepaald nfiri* Ik bon «Wegen», die In NetJcrXanii e» Ixjgorwven Wss In 1 ijrf k mdr-lijk voondtest**- van «i I v V uweUjkt Vr jw« Lge*n Ik hub naar Engeland ge schreven om Inhcttfintgen Zc »cbreven eerug ,Jx*n iruar klj ken In 1 rndén heb ik jocai een ©cram jaar wl-.t Ik dat er veel veerstand zou zijn Maar ik had ho gwvoot Ik went <iir*oen <Jie be siLvsrn >ver loven, en dood Maar *I« d» nu. noen «iet» willen 1> w six <1 e moed io«n wti <1 meer*. <u: knjgoo duwt la «tn voitrr.g on-vooc-« iel -bear Dan ga Je de beer op naar dc veremtg ragen co zo Dan zeggen ze al* we daar mee aankom**», raken wc oxwe Jteden kwijt Als Je d/_ merjben «ennaal kun overtui i An hebben ze cr noott. «Pilt Vun guSusl Do badueltng vw* «en paaa- menwen U. vinden voor een groep Hup woolf om dc tafel sroter «Ier Zodon J« een gesprek krijgt He t was cm u. doen om de oratie rocienevrde ansist bil de iW-Mco weg te nomen Openbarend 7let t i het nut ervan In? Ot Ja bijzonder openb® rerud Jc moei toch weten welke m vurw kernenergie inhoudt Ik nux* u zosgco dc stwcsnwi hen ben bnt machhg Inrtereiwtarat ge vet» on W« dutch n hert OiUeen voor mol» jes AI# <v noanicR vrat willen nuo on rx ht t zelf maar doora W»t gaat er nu verder getmu ren? VerhxJon weck hebben wc eoö vt "gmlo-mg in U rcchP gehad Dfi i? over» e« kwutclgtoo actie Duir i< noogc-iecld dcc dc rek r ut -vradwc plnnssen httC op hf C l jsd va i vraordichLlnk Er Jopen hlor cn ia r nog cvk^usfton n hc land Die k «men wc afwerken tot Juli Diuirna p non twklniH het verzoek het apparaat In atond te ha idem Apparaat Hoe ziet dit apparaat in Rotter dam eruit*» G a p m e« ra pre boren evra grtx i bU «.Iksui e k jj»cn en k Wc he t punt Duo kcaivt cc voort cis** cr Hoeveel grorpvorm»ter* *Uo or wjren er" M nee ik wc cl hc t lu lemaal ilt Vos lvhi.rcevs hadden ui - rioul «co idv>t»UiU.it-s bewijs Zif ïTv.xih Ieorlfceen moor \x*>rl ichüna ge vr-n cm een examen. Jc In hoi sb»;fiht»!s heb Ik zelf voarMchteter* opgcloki Mrtt in»j-uo l«smatier4aal vin de BB Som» jiep ik dcxkm- dlgtn erbj die d-cper op de va k»n intg n Hoovcel vuoilichtsters z^Jn of waren er* Weet ik niet Belt u meneer De Jung maar De heer De long deelde om desgevrnogd mede dat in de zes jaar dat het comi te in Rolteidnm bestaat er 55 voorlichtsters uit \er schillende V route enorgani saties zyn opgeleid Rotteidam telde per 1 januaii 728 JOh inwoncr*! Onde» hen zyn 258 323 rouw en bo\en de achttien jaar Doei m het comité een op de vyf ouwen \er trouw d te rtaken met de gevaren an kernenergie Een luchtige rekensom leert dit de 5ö voorlicht sten. in deze zes joir per jaat slechts dejtien groep jts vin t\\ mlf vrouwen behoefden vtti te lichten om dit doel te volwezen lijken Laatste vraag non mevrouw Bink s Jacob Hebt tl nog contact met de overige leden van het comité*» We zyn in geen jaren by elkaar geweest Het comité heeft uit zichzelf nooit enige activiteit lentoon gcsprcidt MEVROUW DIVK S 4 \an onza sport edac c) ROTTERDAM vr^-^g. P e K. esch vt.n Xerzmi zai cLt seizoen veaa^cH n er mee- kwen spe en Hg za rrae-nk r een es pe a e moeten ondergaan- Opuekkmg i an burgemeester loor rheuma-collectie Van etn oral- v -onege-vers) POTTERDAM v ixSaj? In e banri rm o n-raavm ec mo gen heeft burgemeester Tho ra» >tra et-* volg ~i -a fc _dscnao i u. gnam R *ej?-n hezS een be!a g r j< as -etfl -1 beutr va- de -ra-uma D D Da el oen H 1 K -set e h li a.» foc~iw z jrj-^ï verp-segbixs sa- O Melen n zij-i xil a et a o en ftj n»st-r Rn u*na P it-ara zeh -ren S -ei» -u n b m.r> 1 de p3 r v— a jig w j U-na M gr Ver-*-»gir^ S etn van <6 Rn uireabe ~i>d! ng j arUpc-e c^Uec e AX u of t. h p u nr e een a e rrte- d v e m tr^rj d V G W Tn «w«=- R'dam.e studenten i verwerpen een mimernsi elausus 1 Van een o zer verslaggevers) ROTTERDAM vr jdag De Rot erdamse Studenten Raad heef deze week haar standpunt bepaald n de kvtcstie van een nu nerus elausus voor medische faculteiten De raad stelt dat een numerus c au sus om principiële redenen moet worden ver I we rpen maar s tevens van oordeel dat een numert s elausus als een. on ontkoombaar feit moet worden be schou cd As en ge mogel ikheid om het aantal stud«*nten te beperken ziet de raad de nvoer n„ an een select c t pr paedeu e I Beinnenschip na aanvaring gezonken DOKDRECH-r rij-'ia:; (ANP) Het 378 ton metende zandschlp Co rad s vanmorgen op de Merwede b Dordrecht na een aanvaring met het motorsch p Majo 3 ut Rotter dam gezonke i Het ach p ligt n het vaarvvate en hundett de scheepvaart De sch pper de heer P Vermeulen en zjn vrouw u t Terneuze konden de I Corad 3 per roeiboot tijdig vtrla (Advertentie IM dit is'n kans! Voor u z in dat un ake kansen en u heb vAst wel een kamer d e op zo n coupon tap jt I gt Ie wachten Wj hebben .Roma"haargaren verzet bouclé n diverse kleuren 100 cm breed voor 13 BO per meter V ctor a pnma haarjjaren verzet bouclé In Qédekte i nten 130 cm breed per meier 18 SO .Arizona" bouclé tapijt van de K.V T zeer zware kwal te t voor intens el gebruik, 130 cm breed per meter 22 80 „R val ong neel Desso structuur tapijt van zuiver wol 100 cm breed per meter 27.80 Bj elkaar hebben wj coupons voor 50 kamers Wees er vlug b en prof teer van deze voordel ge coupon aanbiedingen maandag gestolen f Ad oer f entte l M Voor U oudera ter kennismaking op dinsdag 29 en donderdag 31 maart ta 8 uur avonds. Schoolgebouw Vrede hofweg 30 Trams 18 17 22 Sus 37 Telefoon no 118519 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM vrOdag In het kontoor van Gulf Oil aan de Blaak is gistermiddajr kapitein C D Masten broek van de tanker Gnlf Harass on derscbeiden met de couden De Rrayter medaiile H j on v ng deze onde scheid >ng d slechvS eenmaal per jaar wordrt uit gereikt, uit handen an de staatssecre tans van verkeer en waterstaat ir S A Posthumus Kapitein Mastenbroek kreeg de me daille vanwege zon snel en moedig optreden op 5 juni van het vor g jaar toen In ae haven van Bandar Mashur ce onder Ita-iaanse vlag varende tan ker Luisa ra brand vloog Heli-dienst Maastricht- Brussel houdt op BRUSSEL vrydag (ANP) Bc helikopter-dienst op Maastricht van de Belgische nationale luchtvaartmaat schappij Sabena zal met ingang van X april worden gestaakt, aldus heeft de maatschappij bekendgemaakt Ook de d ensten op Luik Keulen en Duisburg worden opgeheven De verbindingen Rotterdam en Eindhoven zullen echter worden ge handhaafd (Advertentie 1-IR J yin het blad Energie or gaan van het Gemeente Encrgiebedi yt Rotterdam lees ik tot mqn met geringe ter bystering dat m Het hoofdkan toor van het GEB aan de Rochussenstrnat en aan de gas fabriek Keilehavcn nog aparte koffiekamers zyn voor hoofd en handarbciders- Wie mocht denken dat de leiding van het GEB deze s tuatie als een ab surd anachronisme beschouwt, dat zo snel nogehjk moet verdwijnen heeft het mis Men heeft namelijk argumen ten bij de hand om deze apartheid te v erdedigen A gument een lu dt (schr kt u met) Dat s h stonsch gegroeid. De logica is verbluffend Een wel denkend mens zou zeggen Al» deze van erhoud ng h ston&ch i» gegroeid moeten we er zo snel mogefuk een e nd aan m«»ken Het GEB noemt ook nog een argu men op praktische gronden D t On e tierkhedcn drapen meestal overalls en voor hen is het dus prak tisch eeaparte eetgelegenheid te heb ben waar j o naar binnen kunnen lopen en tch niet beboeten te verkle den Maar rn on-e moderne kantines is er peen ondersche d meer Z\} zijn onen toar «Ren en tcorden ook door alien ia i hoog ot laag gebruikt D t begryp ik niet. Mat hebben overalls ie maken met het gebruik van kantines" Ge dt het bezwaar van het zich moeten omkleden plotseling niet meer voor de moderne kantmes Zou een GEB werkman die zijn ove-all u ttretet en zich omkleedt wel in de kof! ekon er voor hoofdarbeiders mogen komen Ik wee het net. »k weet alleen dat er iets n et klopt. O e Igens is men by het GEB erg tevreden over do bedrijfsdemocratie Aan het slot var een artikel over de opheffing van de verschillen tussen hoofd en handarbeiders (waarin ook Een architectonische happening zou ik dit wel Keer ongebruike- lyke maar byzondvr fascineren de interieur willen noemen. Weet u wat het is*» Raarschynlyk met Welnu het »s bet interieur van de Nederlands hervormde kerk De Hoeksteen in aanbouw iu de wyk Sportdorp by de Madion weg Er zyn een twee cn drieper soonsbankm De paddestoelen dienen als verlichting In het middenschip staat de avondmaal tafel De kleine ronde krukjes zyn v oor de kinderen Op de ach tergrond ziet men dc verhoging voor het orgel *.n op de voor grond het spreekgestoelte Het wel byzondcr «peclsc en originele ontwerp is van de ar chuecten Ej kelenboom en Mid dclkoop de prikklok wordt verdedigd) wordt gesteld ^Als conclusie mag worden gesteld dat de situatie bi] het GEB te Rotter dam odantg is dat vroeger mogelijke verschillen tussen hoofd en handar beiders geleidelijk verdwijnen Wat i ooral belangrijk is is dat beide cote gorteen de elfde uniforme rechtspost tieregeling hebben Wij zijn duidelijk op weg - en op d e ueg reeds ver gevorderd naar een totale gelijkstelling waarbij van discriminerende tendenzen geen spra ke meer zal zijn waarvoor ook geen plaats is Dit een der goede kanten van het moderne personeelsbeleid ook by het enerpiebearijf te Rotterdam Maar waarom toch die geleidelijk beid* De Nederlandse Vereniging Bescber mine Voetgangers vraagt aandacht voor het volgende bericht. S uur uw kleuter n et alleen u t om een uje Wy doen een beroep op al e ouders van jonge kmderen om hetzij a ae ysco voor het k nd zelf te ko pen. hetz j b het kind a3n de hand naar en v»n ae aj"=cowagen mee te nemen en om het kmd te Ieren in bet byzo-reer op het verkeer te letten op de te ug weg Deze eenvoudige voorzorg la^tre gelen kunnen voo komen dat uw k nd ge vond of m.sscbien gedood word Deze raadgeving ts de concHi® e van een hans ontvangen onderzoek nzake ongeva en met kmdewn en y«co va gen» m Engeland over de ja en 1°61 un 1963 Gedurende ereze jaren volgde de Transpon Area Road Safetv Unit Warwickshire de verkeersongevallen v an kinderen in verband met yscow a gens in Bj-minghim Coventry en War w ckshire. 172 kinderen in de leeftijd van 1 tot 13 jaar werden het slachtof fe- v an v erfceersongevwllen die ver band h e den met yscow age"s Ongeveer 9 van de 10 ongeval en gebeuren wanneer het kjtd de ijsco wagen verlaat. Het gevaarlijkste ogen blik is wanneer het kind de ysco ont vangt het moment waarop het alle kreten en smeekbeden om op het ver keer te letten vergeet tn dessin en coupe Super «ure hoogwaard ge damgaren -Trev ra 55/45 het v tverkoreo mate r aal voor deze mees ter- 1 jke kostuums Styled by SteFano 149- 169- 189- 198- 219- ROTTERDAM «OTTERDAM ROTTEROAM ROTTERDAM HOOGV1IET SCH E0AM i ifcade Ke le Hoogs Meen Ka endr loged i Wnkelcenl un Hoogstraat VLAARDIMGEN Wnleleen rum Unsveld e LE DEN Hoarlemmerstroot e ZEIST Slotloon ARNHEM WrAeteem gin Pres Utool Ei

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1