'Ik was gepr9 ROTTERDAMS DAGBOEK Iets over tafelmanieren Verbeteren zwembad vergt half- 1 miljoen ROTTERDAM RIJNMOND GEORG KESSLER 'COEN MOULIJN, VOOR DUEL MET DUITSLAND: DIT WORDT JOUW WEDSTRIJD' Feijenoorder geïnspireerd door kritiek op opstelling «tg -.lis»' Charlois 2 kam}: hoofdklasse R.S.B. Scheepsbotsi n g op Waterweg Braat Rotterdam verlaagt dividend Conservatorium ivijdde eigen pijporgel in Jaarlijkse uitvoering Johannespassie Promotiekans verminderd SPORTPARK DE VAAN GEOPEND Sport op radio en televisie &Tv4e iüSSSS fhliï i pag 4 - zaterdag 26 maart 1966 (door Dirk \an den Polder.) ROTTERDAM, /at( nl«»r (oen Moulijn hef ft <lt. >elc complimenten \oor Fijn JULsL kende ipcl in de wrdwtnjd leren AS est DuiIJjikI met mcngtU ge\o< Itnn in ontVdngRt gr nomen Vituurltjk vond !*ij het prettig om letterlijk en figuurlijk wier c<n% op d< schond» rt> geklopt te worden, maar tt,_» lijk h<eft lut t nthoumamm vm Int pultluk hem een hi tje urbi imI en kwaad g» maakt I7iZ deze woctWi heb if- afgeleid, dat tfc nog altijd moet bewijzen dal ik mn plaats tn het Nederlands elftal waard ben vertelt hij in "njn flat aan de L*angenhorst JDat valt me toch wel een beertje tcgc t v ant ik dacht dat ik it el e ns eerder een goede wedstrijd m de oranjeplocg had gespeeld (Ah crtcnties l M pp.oourf net besta vceiLeldat u uw hond kunt oaven fs I (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM raterdnir Het col 1 lege van b en w heeft de gemeente raad voorde» te ld het rwembad ln Hoogvliet te verbeteren en biervoor »rI9(JÖ een bedrag van een half mil de code k rn In de commissie v an advies voor cU. dienst van de MymocntelUOve Jctrtrsi Keb u von r Jn door het college van b en w b noemd mevro ïw C Har ton* i rttU ct van <l« Rdamse Dan acnde ie) en de heren W Wagener toaotl-edac eur van et R dam JUvuwvbled) G ZM-cnan («x toneel redact i vin de NRC) dr J Dn nis kas (rijksinspecteur van het muziek ond^rwij* en van de Nederlandse or kewten) Dolf van der l inden (dirl gent) endr J P Ton (Ulree eur van de NV Hei nok cn 5 erb-rouwcTljen Nederland) Voorts zijn tot benoem In* voorge dragen nm.ro iw b Tn Calto n de heren J C Tltmi -n a s (-directeur van f nancitn) nf J P A van Balie «aoy<n de Jonp (chef v nn he cxpl tattedistret ?u H West van de NS en prof ir It VA ontholt (hoogleraar In ie soclalt, psvchologie aan de NEH) iioen an onze schaak medewerker ROTT) Itf) AM ukrdiur Door gisteravond in de laste te ronde van de competitie vier bordpunten te sooren tegen het ongeslagen team van de 1 ion Rotterdam Znid heeft Chariots 2 (dit tr slechts op uil leek te rijn de benodigde tvvre bordpunten bil elkaar te schuiven) bet kampioenschap van de Rotterdamse Schaak Bond 19bl> be haald Het is peen alles overwv. Idigvnd kamp otnechap ).cw t rd ar. met vijf voor dc laatste sla», want de nieuwe kampioenen tbc voor het eerst in de hoofdklasse van de RSB uitkwamen zullen de on tmoe ting tegen dt bewo j ners van t Slag vermoedelijk met 5V-4V" gaan verliezen <4 4 voorlopig Het bordpun ter verschil bedraagt dan echter ai tijd nog zes (alt match purte Dc tvveo hangpartijea worden UiCevpeüd. (Van onze scheept aartred-u: t Ir ROTTERDAM zaterdag an nacht zijn op de Nieuwe Waterweg ter hoogte van radarpost Tankhoofd het Inkomende \mfriltainve s» Mm» Victory cn het uitgaande Liberiaanse SS Nicolas A in aanvaring gekomen De Alma Vox*r> de van Bre merhaven kvva n -s» natt dt Schiehs ven te R° xrrdam doorgevaren Het Liberiaanse schip keende met hulp van twee slevpboen neer ck Waalhaven tei Roterdam terug. Het schip heet; jura-i zlenbjke schade aan bakboo-dsnoog boven de waterlijn opgelopen In de periode van tle» Jaar d»t Coen Moullja (29) nu reed» een rol «peelt in de top van het Nederlandse voetbal hreft hU de betrekkelijkheid vu» veel dingen leren inzien Lof en kritiek kunnen hem niet meer uit zijn even wicht brengen IHJ heeft er zich mo reel tegen gewapend maar het is toch niet zo dat hij ongevoelig- blljrt voor allen wat er over hem geschreven cn gezegd wordt Coen Moulijn komt «r eert Jk voor ut lat hij woensdagavond bijzonder ge j-rlkktld ht v<ld Ut ingegaan D&nr wan n v sv hillenrie oorxaitra voor I n de- *xm plaa vertel h. j Jiad xk gehoord <k*t er maa-ntdajOTvid <ifag p de pcrsoorxfeaY>ni Je van Goorg Ke«e» vr wai kriravk was geleverd rp trx'Jn v rkiievin« B- mi sch j o cc t tovisurre porter z siagnv nd m <4l wed»trlj d Sparta-Fcljersoorxi te hebben gezegd da h< nwewirwrrf was om mU l K«n Wie Duitsland op t steil n V rJkv t» tr nogal wif <lro gut g c-fond op Ktwvlcr on rijn ploog te v rjo »|»en Da heb Ik me ptrvrx r lijk t anfcetrokken 1 1 tóram zdianrf gaan rek Vxe Coen MottLlJp wv Georg Keseiler dankban d-zt cteze hem dwotwlo rbk-v zijn vent"ou vei hoeUl geschonken Voor U. wcJjau-ij 1 kwwm de heer K rwl v naar m*. toe cn zt Ooen dit wondt jouw wecfcuü-^d Dal was geloof ik et_n goede psychologische zett Dieptepunten Het Nederlands clftul schijnt dc frHe (ir kal Hen van tcijcnoord. meer te doen dan enkele Jaren terug Er klinkt snift in ~i)n stem als hij consta teert dal hij pa» 31 of 32 wedstrijden In het oranjeshirt heeft 0espeeld Jfet haddc n er veel v~ r kunnen gijn maar ja er -ijn nopt a( dieptepunten in m n carridre p». eest Drie jaar ge leden taas Ik helemaal uit vorm en 00 rip jaar had ik hit ongeluk m n been te breken Coen Moulijn weet dat hij altijd een grtlllgc speler is geweest Er zijn maar weinig voetballers die zoveel ups er downs hebben gehad als hij Hij heeft er «ten verklaring voor hoe het komt lot hij vorige week zondag tegenSpor t bij v cvn lil uanr»tkte en woens dag de rtchteacl ter van het Duitse elftal van het veld speelde Het moet een mentale kwestie zijn zegt hij Ik heb over dergelijke zaken vaak nagedacht maar ik kan er geen antwoord op geven Ik troost me echter met de gedachte met een schilder als Rcmbnndt ook niet In staat was om iedere week een Nachtwacht te ma ken felheid Niet te ontkennen valt dat de mm talltcit van Coen MouHJn de laatste tijd veel I» verbeterd Meer nog don door zlin geslaagde dribbel» en passes heeft hU de 85 800 toe«chouwep woensdagavond verrast door Zijn werklust en felheid Col 1 Moulijn bo-wijfclt of hij door de «rotvcw h-lhnd tie tegtn west Du* .ijand 1>t <nkelt ovcrTedoge. 1 le -tde v a 1 wvr waji d ts gt warden voor zaln plovg maar KJ kweek) er wel gcodwiil mev bij xjn n ede sik I -3 en ho pubtl vk Ln Coen is zakt. 1 jk genoea om >ok dearv'an her belang in e icn H k lang F ijtnooxl e> hei Neder land-s elf aJ «oj» tn» dv k vaktt en van Mïuljn -zullen kt one p -ofte vm te moetijk c zegk<n Ik krijg het w 1 ecew bervauv d als tk aan hr. einde van mijn v oocbaUoopbaan denk xviy hij relf m««r lV gedmrfz t <ti Abe on j Faas m de buurt d« veertig wa ren toen z» sjopen. »wl mt Beroer I Ik tv 1 it) ic"ier geval ook vot ver m dc cl fc bl j x» voetwUen Koe wet Hj dezt week nog door FC K(ln cn Hannover 9t» is pol» heen CtK 1 Moulijn geen amb t es meer O naar ht bui e~ tc pal 7 Jn co- amot i«t F Ijenoond loop pos over drc jaar af cn bovcnrlicn bctokonr zj klodiragnvoignzijn wn sterke band n et Rotterdam Zuid ROTTERDAM za erdag (ANP) He afev open jaar te voor Constne t eworkpiaatsen en MachJitfabr x Braa. NV ongumttg geweesf Een dl v)dend van 10 procent wo-dl voo *,e s exl egeo voi"g Jaar 20 procent r c*> an on vyf proct n aandt. v*» plu nog yf j»r unt o -andvlcn ^«1 lasK va» d*. ag ortsvrve Alary Dr<*«ellui\ - bij Nederlandse Comedie AMSTERDAM zaterdag (ANP) In het komende seizoen zal Man Dre« selhuvs als gast aan de Nederlandse Comedie verbonden zijn Zij zal de hoofdrol vervullen In het stuk Cro que monsieur van Marcel Mithols COEN MOULIJN n act e rpiJDBNS een bjeenkomst Jn de ParK»* zaal van de Heuvel ts gis •e-m-ddag de euwste «amv iw* van he Rt ^e-dams Ccnse—- ai-o-~ujii. een week av e-s p jpc> gel off c eel m ge buk ger yr Het ts een zee- moo N&Uute o ge*, ranancad u t he" bez an d bee ILK .sen d-e he* aan het C o o ur- heef afgestaan. Hl p jpwe-k. s 8, Je -rra Marcus %- Nada cc v 2- er van het «txji t ngsbeVvrj dc her J W Woif u -u? had gege" e*" aan 7 n e-ke-vte Ujkbe A j"*ens e bee Ko sch en e eewag van had gemaak* d^t e geluk g een gesch »rte -okal e t w««= gevor d*n rn het nstrurrent op e stellen nu de bouw van een n euw C nserva to- um r>og een wens ia de «e-ste v jf jaa wel net r ve vul mg zal Koon is het Orgel ingespeeld door do- eer t Are Kevzcr de het muzikale programmadeel pende met Bachs T o ^Alle n Gr t n der Hon se Ehr Twee a ia s v^n Handel werden voorts gezongti doo- de al ETs Kloos leer ï-jge van mev Co—e Dan sxas van Za eten) en u»n slofte improv seerde Ke>ze- op een door Ge -ge Stam op gegeven thema De aanwen-gen Kregen da^ b j een ''jdf jk beeld v»n de d f f en e me jkhéden waa over d t o ge besdh iet H K-we 1 de hoe Ko ach bj af sche -* n et had w lien sp-eker nam hij jen ne* wo en we om een w_s tep j aan e b eden jaar ijke te ver we-ven d o jonge aa «k xnencc org a n sten. een aanbod da u eraa d zowel f*oo de heer Wo ff a s voor de d ree teu d mcfaaar a s een goes mulaias voor de o gelstuderrten wrJ aauvaa-d Nadat ook de heer Stam op verzoek t ad geïmproviseerd op he* n euwe O-gel j sprak hij een slotwoord, waarin hij zyn vojdoenfrg kenbaa maakte over de grote welwillendheid van het gemeen tebestuur dat via het sttcht ngsbestuur he conservatorium als b v uttbrei d ngen van bibliotheek d scotheek en instrumentarium heeft mogelijk ge maakt E S 'jTO er al een evolutie is geweest in *-J P e v d Kerkrhcffs opvatfngen om rent de real sa e van Bachs Jo hannes-Pass on part tuur dan heeft deze ontwikkeUn* reeds larg geleden haar e ndstad um be re kt W e de jaar lijkte uitvoer ng van d werk door de Chr Orator um Ver Haüeuja regel matig belu s ert wordt telkers getrof fen door een mm ddeis vert-puwd klankbeeld fraai en express'ef gezon gen koralen allengs spirituele aange pak e koorfragmen en nie altijd duide l(fk geprof leerde looorpolyfon e maar wel zeer gedegen, weergaven, van alle moeilijke koorpassages. waarin v d Kerkhoffs zangers langzamerhand zijn doorkneed Gerard Hon g zorg de Evangel party zoals men dat van hem kent zeer geciv hsee-d maar vrtj moeizaam in de hogere 1 ggingen De sopraan Nelly Groeneveit had te kampen met he "zelfde prob eem en was bovendien nogal gehaast bu het z ngen van snel e toonf guren De alt Wat y Krap j-eft ons altyd door haar eerujke express e d toch beheerst blijft- Dat is het juist wat de tenor Paul Hameleers vaak on "breekt Zijn d et e Xe dt soms tot overd even accenten d e het log sche muz kale ver oop b nderen Ideaal voo de Chr-stusrol js de bas van Care w 1 nk quo emty-pe r e geheel Men we-st ee der een nobel dan een ruig Cc u^j n deze pa^s^es G"heel nieuw waa voo ons de ba—ton Ot o Ottens nval orvd voor Peter de Vos) wens stem moo en voord acnt stijlvol s maar voor v, e de basar a s juist eta te iaag 1 ggen Het R Fh O bek vaam aangevuld doo Jan v d Meer c a ecj-mbei en Kco» Bon» orge vervude zyn taak met toew jd ng zy het n et s eeds zu e" exac De Kon og nneke k be a te z~er l e toehoo ders ELLY SALOME ALS Frans Bouwmeester met dne wedstrijden had gemist zou. hij e"n hoge plaats in ons voetballersklasseinent hébben ingeno men De 9 van afgelopen zondag bracht ztpt puntentotaal op 120 Een eendagsvlieg -oals Ge org Kessler hem heeft genoemd ts htj dus beslist met Overigens schijnt niemand Lazar Radowic meer van de Parool o eker af te kunnen houden Hoewel de Joegoslaaf door een blessure een wedstrijd minder heeft gespeeld dan zijn meeste concurrenten kan alleen Ptm Doesburg zijn puntentotaal benaderen. De stand 1 Radovic (Xerxes) J49 punten uit 19 wedstrijden 2 Doesburg (Sparta) 149 uit 20 3 en 4 Treytél Xerxes) en Van Dijk (SW) 14o uit 20 o Van Ede (Hermes DVS) 142 uit 20 6 en Spinhoven (Xerxes) en Hubert (SW) 141 uit 20 8 en 9 Eijken broek (Sparta) en Snoeck (Xerxes) 140 uit 20 10 v d Burg (Her mes DVS) i38 uit 20 11 Glaudemans (SW) 137 uit 20 12 Bosveld (Sparta) 2'6 uit 20 13 en 14 Jacobs (Xerxes) en Krutver (Feijen oord) 135 uit 19 15 16 en 17 Pieters Graafland Fetjenoord) Van Honk (Fortuna) en Don (Fortuna) 134 uit 19 18 en 29 Teeuu Excelsiorf en Van Mullem (Hermes DVS) 133 uit 20 Driebanden le klas (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. zaterdag De twee deelnemers aan de eindstrijd om het kampioenschap ran Rotterdams driebanden eerste klas Overweel en de Jong die een heel mooie kans om naar de hoofdklasse te promoveren aanmerkelijk zien verminderen Ze stonden heiden met een algemeen ge middelde ver boven de promotiegrens (zes) doch zakten terug tot reap I 0,594 en 0.595 Definitief z|Jn ze voori promotie niet uitgeschakeld want in de nog resterende partijen hebben ze de gelegenheid om uit de eerste klas te komen Hadden Overweel en de| Jong de nodige tegenslag Tournier daarentegen boekte twee overwtnnin gen. Daar was er een bij waardoor hU zijn moyenne kon opvc-ren Scheffer die nog geen enkele keer had gewonnen, koos de grootste kans hebber in di büjarttoemooi uit als slachtoffer Nog geen party was voor Overweel verloren gegaan en met een gemiddelde van 0 655 was hij veruit h»t sterkst Dat hu toch ook kon strut kelen ondervond Overweel toen bij het n et kon bolwerken tegen di Vlaardingse speler Maar nog onfor tuinl jker was Overweel later tegen Van der Lee Hu won wel maar had zoveel beurten nodig dat zijn algemeen gemiddelde ondanks de wujst een lelijke knauw kreeg «n op een avond van 0 655 via 0 630 naar 0 594 erug vieL Een beste party leverde Tour nier die Scheffer in zestig beurten overmeesterde Van hoeveel belang een remisepartij kan zijn ervaart de Jong Hij moest in het begin van de; finale een punt afstaan aan Van de Lee Was dat niet gebeurd dan hij nu aan de kop hebben gestaan Vrijdagavond wordt de wedstrijd voortgezet. 40 s« SJIf (Van onze sportredactie) ROTTERDAM zaterdag Hennr Troost, secretaris cn grote man bij do christelijke voetbalvereniging Zwart Wit "28 heeft gisteravond na een ge v or I volle speech het sportpark De Vaan het nieuwe home van zijn ver enigmjf officieel mogen openen. De toch zeer ruime kantine van het pracfa tige clubgebouw bleek te klein om al de belangstellenden te kunnen bergen zodat een deel van hen de toespraken vla de interne geluidsinstallatie moest volgen Het s n t gebru kelijk dat een secretaris van een veren ging een zo eervolle taak aLs gisteravond de heer Troost mocht vervullen krijgt opge dragen Maar zyn verdiensten voor Zw art Wit zijn zo vele cn zo groot, dat deze eer door niemand m -twijfel is ge trokken Voorzatter C Vaandrager d e de vele belangstellenden m zijn ope n ngswoord welkom heette het d dudeljk u tkomen Hij bood hem dan ook naast deze eer ook nog een zilve ren sigarettendoos aan Velen noemde de heer Vaandrager als harde werkers voor de vereniging en hij bracht hun daarvoor dan ook de denk van het bestuur Voor de heer Klaas Bakker de tweede secretaris staat voor zijn vele werk hij ver zorgde als bouwkundige de tekening van het geheel bet erelidmaatschap te wachten Na de officiële opening van het ge bouw wrd door de dochtertjes van de heren Herwijnen en Wit (deze heren hadden de 1 cbtinstallatie verzorgt) de lampen in de zes lichtmasten ontsto ken mens gemeentelijke en kerkelijke auto riteiten sportorganisaties en zuster verenigingen gelukwensen aanboden Va clcr L«e 185 3SS 4 184 30& 1«3 373 4 VTafcimu tn ""cn en om onnn geliefde ondetwtrptn \«oi familie binden Dt. stukje*, ertvtr kts ik altijd met graagte V\nt my altijd het meeste boeit is dc onwankcl bare overtuiging umitmu dc da mesbladtantc*» unt voord geven op dt netelige v r ia„jov vv ml rt ken erop dat rij welen hoe h« 1 hoort Geen rua» «s hun te dol en ook hele subtiele kwesties gaan zij niet uit d wtg I f Jn i leren s f klijK trtngen o 1 oe n ve I pro g te u h n t eder» k e «r 4l dit j le tjd» r 11 ng r o r dc rug h d n oeten n 1 ixn Tot k veis vele Ie Ja g leden noest aanz tten (ik was o», h n n I n i re ag nterna stelde K mjn ante Britse tafel a n oor e i tikken L kent 1 t p II tj wc 1 in nir het ei i de volle ha d en trachten dat var» 1 un tegensLin Ier *i t deuken M jn I t ld m nd h t hoogst nu ant v n d rond r Uil ng dm l et hier een t pi sch Nederlandse ta elgewoonte betrof Gelukkig maar Ook mlin mede tafelgenoten genoten zichtbaar van d t ta'ereeltje maar ztj oh, len U arbeeld met Ik weet n anron Than hoeft n err, md mij meer iet- w s te maken op het gebied van tafel man eren Ik Ken mijn Hoe hoort het eigenlijk Je nauwge et aan de gtSoTonomische verkeersregels houdt en daarbij tot Je grote woede moet ontdekken dat de meeste anderen hun eisen voor eet vaardigheid niet eens kennen Geroutineerd losjes en >t|jhol tafc len leer Je niet uit een boekje Zoiets moet groeien Je moet opia minst een keer of tien .aangezeten hebben. Dan ben 3e ergens O er gen» z jn e aan off c ele tafels aamnie-kt-lijke i aaivj^clUlcn, die zelfs mevrouw Grosokamp Ten Hare la haar omgancsev a..fielie nie moer verklaart. ha -i-ie-i ui de schoot leggen daar pra en we ia e «ms ov&r We» je w kimt doem als leef "tjd heb bereikt de kan los de hand plaa"*sen, twee vingers do t—-- als Je d« i losjes to ;ers langs njheden •d he doolhof n i k c dez mu onbekende i 1RD\ et 1 ril j Mi„ k 1 et kopje n dat on>.epa Welnu Gerda w et het Wat dacht Hoe gec tafel nni n i weck bü lez r mi ndi'itl D To Lcci £eld J e gattt rouwen hri UC", O c<le Engelse C ci to or het gege i odap 1 et gcmakkcl jk ka t pe lepeltje Het »s i a ia hef kopje t il fat t Tikken Een te gedegen kennis der taf ele ti q tte s over gens ook met alles Daar 1 eb ik ook leergeld mee betaald. Heel lang geledon ik was pas bij de Krant moest ik een ziek geworden, doo getafelde oudere collega vervan gtn bj et crechnkkelljk officieels Ik vos pas u t a enst. Mijn handen stonder by wijze van spreken nog naar de mes. t-ns n de soldatenmond hardntkkig nestings geheten) en de excercitie cadat was nog niet geheel u t mjjn „un* rd venen Ik kon geen r« os lopen en raad pi regde aan de vooravond een stan daardwerk over goede omgangsvor men Doe dit noo t hoor *J Icomt be drogen uit. Je kunt namelijk ook opvallen als je Boven een bepaalde le«£ ud (tikje ft us aan de slapen) gecombineerd met een zekeos masrechappeltjke a us (ik "chae, On«e<v«e 50 000pe jaa kim )e j-» een aa-aal nv-n-kwaai <±_ge v ijivde. p—mi eren Ho is dan byvoorbeeH helemaal rue gek als je zachje* maar g*-pas je soep slu^p- Nahtu hjk rue he «lu"pen van baj- diarLge kanderen maar h-t gedtej^ geerd naar binnen lispelen De jongere -"afelgenoot mag dezv gewoonte olb owtwinen Dat zou een rabeLGh-aamdbe-d Zijn Er WO-d van hem ve-vveh da deze ongeachreveu tafelwe en as,w^e* He m öi!uk<» e deel van een dirre— vu»d ik ai ij-j ht. wh- en op een vo» gende gang De etiquette schrbft dan voor dar je beide handen als twee ko aijbtjes voor je op tafel deponeert d«" pole ongevre- ter hoogte van de tafel- and Mar de armen over elkaar zitten helemaal kaa natuurlijk 1 o/jicieel diner is tal treedt dan een verzachting van de metten in Ik heb excellenties met de handen tn de zakken achteroverleu nend Zuid schaterend aan tafel zien ziften. Het gebeurt toelniff maai* het' kan. Echter alleen als een bepaalde I grem te overschreden. Atleen hele er varen tafelaars voelen dit aan. Iets heel anders uit de sector Jioe hoort het eigenlijk Is de volgende vraag (ook gevonden In De Toets) „Laatst kwam ik op straat een dame tgen d e ik al eens had ontmoet Ik groette haar met JJag mevrouw Pie terse n waarop degene die bij mij was zei dat ik alleen maar Dag mevrouw had mogen zeggen. En ik was nog wel zo trots dat ik de naam van die dame had onthouden En Gerda (zie boven) antwoordt Uie vriend of vmendtn had gtlijk. Het is JJap mijnheer Pieters en „Dap juffrouw Pietersen maar JJag me vrouw En Ik antwoord Gerda Beste Gerda je kan me nog veel meer vertellen Ik bluf gewoon .Dag mevrouw Pietersen zeggen omdat ik dat veel plezieriger harteluker en per soonUj ker vind. Ik vind dat je de Ie-I zers van De Toets vakkundig voor licht over wat wel en met hoort, maar Televisie en rad o besteden morgen aandacht aan de vol gende sportevenementen TELEVISIE Nederland I 2015 uur Sport n beeld met flitsen van Feijen oord—DWS W llern II—ADO de Europese indoor-atletiekkam p oenschappen in Dortmund de wielerwedstrijden de O var» 01 denzaal en de Ronde van Twen te bu tenlands weekoverzicht Nederland II 2210 uur Sport n beeld met flitsen van S ttar diaNAC de hockeywedstrijd BeigeNederland en de paar den koersen op Dumdigt Nederland II 22 30 uur Euro pese indoor atlet ekkampioen schappen RADIO Hilversum II 16 30 uur Sport revue met nabeschouwingen van FeijenoordDWS Sittardia —NAC Velox—NEC paarden koersen op Dujndigt motorcross n Hengelo hockeywedstrijd BelgieNederland Hilversum II 18 05 uur Ma rathon 2 met nabeschouwingen van AjaxHeracles, GVAV— DOS ElmkwijkSparta omloop van de Baronie (wielrennen) en de hockeywedstrijd Belgie—Ne der tand eo aa Dag mevrouw Jaarwedde wethouders naar ruim 40 mille (Van md onzer verslaggever») ROTTERDAM, saterdag Het col lege van gedeputeerde staten heeft w» deelt de burgemeester v»n Botterdam mee geen beswaar tegen een verba tot ƒ40 450- De gemeenteraad wwtK thans, ten overvloede, gevraagd hier mee akkoord te gaan-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1