CO K kunt u niet missen, geen dag j Hetere beroepswerk kwam van Fransen trekt u TREVIRA* RADIO EN TV Nederlandse in Australië uitgewezen Onnozele sketches van vaklieden en amateurs I)E MAUPASSANT- VERHAAL SUBLIEM GESPEELD Knappe creatie van Jean Simmons .OGRAMMA'S Vanavond: Rudio Televisie MorgenRadw has (cmsESFA zou items zij;v Televisiei Ontslaan van tekenfilm geïllustreerd op tv Toeristische rubriek Kerrussing Hoe zit dat? Dat zit zó... Wandelaar door passerende auto geschept 22.90 .45 8.95 VROOM DREESMANN heeft van alias zovaal méér Rotterdam \TLflGELEKEN bi) h*t üoriflf u>o« ei 1 f wtmlttinA* nl»t mm MMninitiTul pag. 4 - maandag 28 maart 196$ Van VA NAVONO radio- cn tr-rMUeik) AMSTERDAM, HILVERSUM L I 18.00 Ktpvl v. d Kon. Luchtmacht. 18.20 Uit*. v. d WD. 18.30 Van eigen bodem: Neder! amu<M;mentsrnuziek. 10 00 Nieuw* IB. 10 Radiokrant 19.30 KUu grsm- mofoomnu/ick 19.50 Op de man *f, praatje. 20 00 Instr. emwrnbic en zan^- •ollste: amusemcntzmuzick. 20 15 I.t- vwt en sterven vin de Heer Kaufmann, hoorspel. 21.30 Klam kamermuziek 22,16 Avondoverd 82.30 Nwa. 22,40 Li teratuur en inaataehappD, gegprek 22.35 Lichte gremm-muzlek 23 25 Vionl en plino' kien. muziek. 23 55 - 24 00 Nws HILVERSUM II. 18 00 Nwi 18.15, Actual. 18.23 Licht tiutr. kwintet, Jir/- mttzlek. IR 50 Openbaar KunatbexU 19 00 Onder de ifwi»- licht progr 10-30 Electron orgelspel' Uchle muziek 10 30 Porlernentmr overzicht, 20 00 Nieuw!, 20.05 Licht enJwmble mft1 zanpomum. 20.30 Verhaal halen., wed^trUdprngr 21 00 Liedjeaprogr ZJ2', Ether forum. 22 00 Sopraan en( piano moderne liederen. 22 30 Nwi 23 40 Actual. 22.30 Spontane reactie*- dl»cu*4lc tuwten twee ervaren tnuzlcl 23 25 Jur/jiuiga/Ine 23 35-24 00 Nwi NEDERLAND I 19.00 Nw». 19.01 Klaas Vaak 19 05 Kenmerk, de veer-1 tiendaagse In forma tier ubr, v, d. ker ken. 19,35 Flipper, TV-film v. d. jeugd 20.00 JournaaL 20 20 Uit*. v. d. CPN 20,30 Uit*. Sticht. Soeutera, 20.33 In burgeren: geven en nemen, progr i pvtr belastingzaken. 21.03 Voor donker thuis, speelfilm. 23.15-22 20 Journaal. NEDERLAND 1.- 30,00 Nw». 20.01 Lachen In lijnen, fllmrep, over het ver vaardigen v. e tekenfilm. 20,30 Can te Joorlo: AndaluzUch® volksmuziek |1.05 Naehtgestalte, eenacler. 21 50 Star Unltad Kingdom. Kampiocruth. v. amateurs en prof» In moderne, lat,- •merlkaarw en lormatlon-danson, te Londen. 22 30-22.35 Journaal. HILVERSUM I. - 7t>o Nwi, 7.10 Het levende Woord. 7.13 Lichte gram-' mofoonrnur 7.30-7.32 Nw». 7 43 We- «•olnf. 7.53 Overweging. 8.00 NwiJ -10 Lichte gramm muziek, (8 30-8 321 Nieuw»), 8 <0 V d. huisvrouw, 9.33 Watentenden. 9 40 Schoolradio. 10 00 Aubade, gevar muziek progr. lü.50 Lichtbaken, lezing 1100 V. <1. vrouw, U.30 Lichte gramm inuzlek 11.50 Volian.vfK>rmt, praatje. 12.00 An-, gelua. 12 03 Stereo: Licht Inatr. en- aemble 12,20 V. d. boeren. 12,27 Me dedel tb.v land-en tuinbouw. 12 30 Nws. 12,40 AktimL 12 30 l.lrhtc giam- mofocnmuzlek en praatje. 13.35 V. d dit u)«*k#inda niet erg opwindend, 'il *loto op xontiaoavemd at bliksem midden m üe Zwttdit pouvamanta (een gebaar can h«f hemels* ptrecht dot hel „Yoio, mtiter MoHty" vttn gouvernante Kathg niet tanper kon aanhoren?/ Er ujoj een oponthoud rnn twaalf minuten; peen nood voor ude op Nederland l naor Sport t« beeld zat te kijken. It het overigena, uit een ooppunt van peeitelijke volki- gptimdhewt, wel gewtntt om ton~ dapsouondi op de zet/de tijd een paar programma't uit te jenden loaarran het één hefllp appelleert oon de ge middeld* man en het ander aan de, c/emiddetde rremir inn middelbare' lee/tijd? 7.oiet» irhept toch spannin gen En nu wp hed toch over program ma coördinatl** hebben: wie zon dags rnrt enige belangstelling rat te, wachten op Ifft ongelooflijke moge-i lijk, ren programma over de werk-! wijze van Walt Disney, kreeg van de NTS-ornroep»ter te horen dat men g"-, merkt bad. dat de AVRO op maan- diuuivoml bhk een programma /nu «aan uitrenden over het vervaerdl-i gen van een tekenfilm en dat man' dit van bet goedo tor h w«( wat to vee» vond; we kregen daarom een Walt' Disney-film ov»t poema's In Noord-; Amerika te /Pm Kotder op de avond h.idden we al levensvormen, een En-I Ut lw d'n urnen tairi- «jv»*r het wonder-! b.ire leven onder de wHtersplegel, op ons In laten werken Een men» ziet nog «-en* wat, voor «ie tv Slmmooa ioridt toot een Mjsoodrr knapp* erutta lal de fUm Voer daa- k«r tfaata, dia vaa- avend op bat eerst* set om yttf erar B*gen la te alen. Dit, alhana, was da mening van! Onze flimrecenaent In 1039. J«*n Sim mons h*aft «en moeilijke rol: zij moet' •en vrouw uitbelden die la haar om geving voor gaettalijk gaitoord door-! gaat, tarwfjl langzamerhand uit hat, rllrnyarbaal blijkt dat haar „krank-1 zinnigheid" bewust wordt gewild en! aangekweekt door haar man (Dan1 O H*rllhy), haar itlefzuztar (Rhonda1 Fleming) en hear allefmoeder. Ten slotte wordt da vrouw zich deze' dreiging bewuat. Zij weet de waarheid uit haar man loa te krijgen en neemt in e,*en hznden door een ichelding voor te itellen. Op het nip-1 pertje U zij „Voor donker thuli". (Van een ©nier veralaggevere) BLARICUM, maandag. De Chl- nrwe vrouw van de Nederland** i «cheepemarhlnUl Ivo de Klerk, die In AMUSEMENTwoonl' '"O'l AaalraW verla ten. De reden van de uitwOsbu la niet geheel duldeJUk. Volzeli» het penbn- reau Reuter heeft ern functionaris van het A u« trailer he departement van lm- migratia gezegd, dat brt geen kweatla van nationaliteit I*, maar van raa, M«'vrouw De Klerk ia in Hongkong gebaren. Door bear huwelijk is zJJ Na- deriundse. Zij heeft ouk een Neder lands paspoort Ivo de Klerk is 28 Jaar oud. t(jn vrouw 23. De beer De Klerk is vlerd# c,i jjiaai/c. u.^a v. a ElalLelandsvnmwen. 13.45 Muziek ent geen grenien: licht gevar. mu-1 zlekprogr. 14.43 Zie, ik maak alles! rneuw, cursus over geloofsleven en! ï°d*d. vorming. 13 00 Stereo: Licht! fevar. platcnprogr. 18 00 V. d. deken 1 8,30 Onderweg; Godsd. progr. 17.00 V. d. Jeugd. 17.40 Uoekbespr. v. d. kinderen. 17.50 OwtheldsvoorlDe öe zitting van de Adviesraad voor cul turele samenwerking tussen de lan den van het koninkrijk. HILVERSUM II. - 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgymn. 7.20 Lichte grtmmo- foonmuzlek. 7.50 Dagopening, 8.00 Nwa. 8.10 Lichte granun-muz. (8 23- A50 De groenteman). B,45 Morgenwlj- oing. B.55 Roekbespr. 9 00 V. d zie ken 10 00 V. d. kleiitets. io 10 Lichte framm.mumek, (11.00-11.02 Nws). 2.00 Licht tnslr, ensemble. 12.27 "e- dedel. t.b.v. land- en tuinbouw. 12 30 Overheldsvoorl UUz v d landbouw. 13 40 Licht orkest 13 00 flw i, 13 10 Radiojournaal. 13.30 Stereo; 't Muzl- ktnlenuur: AUvlotd en piano, vocaal kwartet en strijktrio: Moderne ka- mermuilck en Europese madrigalen, 1140 Schoolradio. 13.00 V. d. vrouw. 15.40 Zang en plano: lichte muziek 18,00 Nws. 18,02 Licht ensemble. 18.13 V. d. Jeugd. 17.18 New Ynr' calling, praatje 17 20 Lichte grainm.inuziek v, d. tieners. HILVERSUM Ht. 0 00 Nws. 9 02 Initmm. allerlei 10 00 Nws 10.02 Drie In de pan: licht mtulekprogr (1100 Nws). 12 00 Nws. 12,02 Volksliedje* 12 30 Fan-Fare: licht muz progr. nu»d een populaire «ter of groep 13.00 Nws. event, actual. 13.02 Elcktnmeo- k'nvler cn plam» met rltm. bcgel. strij kers cn koor 13.30 Lichte grununof muz, 14.00 Nws. 14 02 Lichte vocale muz. 13.00 Nws. 13 02 Lichte grnmm muz. 16 00 Nwa. 16 02 Gevar. giamm muz. 18.30 De Top Tien v, deze week, 17.00 Nws. 17.02-—1B,00 Verzoekplaten-1 programma EERSTE NET. 10,00 Nwa. 10.20 Oever, progr. U.QO ttlm 12,00—13,30i Actuele kroniek, 18 45 V. d. kinderen 17.30 V. d, ktnderen, (Van onze nad.o- en tv-fedectlc) AMSTERDAM, maandag Will. SUnon laat de kijker op het tweede' letevkienoi vanavond, om «en minuut over acht zien hoe een tekenfilm ont-i •iaat HIJ noemde züh programmaatje Lachen In Itjinn Hei filmpje Duel zal h*t allemaal illustreren. Dv ti'ks»t U van Max Dwidermonde, e-n hU wordt gesproken door Willem NUholt. (Van ome oorrMpoadaol) ■ILVERSUM, maandag. - l)i N I ■Ml met Ingang van aondtf 10 april aura «omdagavond van 1I.5S uur tot ARM uur op Naderland I een twrtatl- mke rubriek ultseoden, te vwiorgauj Aier dr, L van Egermat. Onk mm amusement natuurlijk k«'«ti gebrek, <.noral op /aterdng- nvimd Eervt Alleen voor u (en re ken rn.tiir d.it 1' niet alleen Is ge- w«*«"H') een programma van vijftig n urm ten rond Willy Walden en riet Muv scltiaiHet vakmanschap van »l< komieken wordt altijd, en niet ten onrrrhU', druk g«'roemd. maar o. Wat zijn die sketches ormoze! en wut is dm grap werk breedsprakig, zodat «nik de gillerigste moeke achterin de fjuI bet allemaBl kan volgen. Hoe briljant /nu duarentegen weer die sketches oi« mer» ze vergelijkt met zelf» d" flrifllenummers van Letters en noten, de wedstrijd voor korte tv- «tnkjei tlofir armitrurs De KRO heeft hiervoor kosten noch moeiten ge-; spuurd, elke uitzending was steeds' breed en aantrekkelijk opgezet, en dc Jury deed haar werk met competen-l tie en een gereserveefde welwillend-! heid Maar wnt er ultkwnm was hele- maul niet», »1 werden de vier „beate"i pllrhtAgetrouw nangewezen „Wtj zijnj er nut kaput via n gaf juryvoorzit ter Alexander l'nlü U- kennen Ik w.«* dat toch eigenlijk wW; Is er werkelijk i zo weinig natuurtalent op dit gebied voorradig? llrt Is te hopen dat dei wedstrijd voor Tondagssrhlldera, die' de VARA-televisie uitschreef, betere' resultaten oplevert Het betere bcr«««pawerk werd tij-' dens dit weekeinde voornamelijk door Fransen opgebracht: de zangeres Syl-1 vlo Vartan op zaterdag en de zanger I Serge Galmbourg op /.ondng. gevolgd! (na een weinig geslaagd cabaretpro-j grumma op het thema „fotografie") door het subliem gespeelde verhaal I,n parure van Guy de Maupassant. machinist op het schip Tjlwaiggi van de Koninklijke Java-Cblna Paketvaart Lijn In de z</rncr van 1985 huurde hU een flat In Sidney, omdat zijn schip due keei zovwl Sidney aandeed als Hongkong. Mevrouw De Klerk kreeg van de autoriteiten een verblijtaver- gunn.ng. Enkele we4cen geleden kieeg de heer De Ki«Tk plot**ling te horen, dat zijn viouw A us ti al 10 diende te verlaten Hijzelf en het In Sidney geboren zoon tje Atlriaan kunnen blijven. Dt* vader v«n d« machlnlat, de jour nalist Joost de Klerk in Blaricum. ver- teklc ona: „Hel waa een volkomen ver- rasing voor mijn zoon en zUn vrouw Mijn schoondochter is een vrouwtje met voorbeeldige leefregels." Vorens dc heer De Klerk sr. heeft zijn z«<»n n« vergeefse pogingen om de u11wijzing ongedaan te maken, betlo- ten in Singapore een won'ng te vln- urgeefse p «Taan te maken, betlo- Adr*r(etifi« I,M 't Ij een TREVIRA kwtuum En of je daarmee nu uren in een trein of auto hebt gezeten je iUpt uit, correct en perfect gekleed, want TREVIRA is vverkelyk kreuk- herstellend cn pcnplooihoudend- D.\t is tic reden («Sók voor erg TREVIRA gekleed te g»an. den voor de Hjd. dat hij zijn contract met dc maaiscbsppii moet nakomen. Omdat het sch p Tjiwangi nog een lange rei» moet maken voordat het de. h*vcn van S.ngapore asndoct. zullen mcvr.mw Dc Ktcik, d:e pa* een zware beval!,ng brcfi gehad, en de baby ze»! weken aan boord blijven, In Nederland beraadt de heer De Kleik sr. zich op «tappen „Juridisch wordt hier ivn Nederlands onderdaan zo maar uit een bevriend land gezet' ronder duidelijke opgaaf van redenen".1 zegt hij. i MEISJE HEKS El.n IV Al TOEIWROSKES Vei oaae eormpoodenten) DRt'TKN, maandag. De tig Jarige A. I'. Olialager uit Druten is glatei- avond In Druten, toen hU mat a|Jn brotnTleU aan de hand aan de rechter kant van de weg liep. door een hem achterop komende auto geaehepL HU waa direct dood. STADSKANAAL. Do 43-jarige me-1 VNHiw J. Lammertsma-Mulder werd glitcrmlddag In Oude Pekela door een auto aangerodan, toen zU met haar flets de provinciale we| Wlnschotcn-Veendam wilde overate ken Zij k»« omnlddetlUk dood. NIJKVKEN. Dj whUttnluIg* m«J K ILtnnvinr uit I^msterland raakte, /iiterdagavond onder de iem«ent«| Niicvrrii met haar auto van de weel cn t«'ed de Drentse hoofdvaart ln. Zij zut bekneld achter het «tuur en ver dronk Haar 2 Ujarige broer wlat zich zwemmend ui veiligheid te stelten. MEPl'EL. - Dc 33-jarige A Welbergen' uit Meppol makte zaterdagmiddag Inj de bocht bil KnUpe de mncht over het «tuur van rijn motor kwut. HO, sloeg over dc kt»p en werd zwaar ge-i wond naar het Disco nessen hulv tn Mcpjwl gebracht. Korte tijd later overleed hij- Vit U'S - De lij. Jarige J N Kieft uit' Vtles werd zutetdagavond in De Punt. (gemeente Vries) door een auto over-! reden, toen hij de weg overstak. HU overleed ter plaatse. ZEVENHUIZEN. - IV twintigjunge D. D. Bal uit Den Haag glipte zateiJag- morgcii met rlln auto op de rilkaweg Utrecht-Den Haag bij de brug over de Hotie. HU botste tegen een buo«n l en was direct dood. Kwaliteitsaanbiedingen tijdelijk tegen extra aantrekkelijke prijs Damaapullover van prima waabaar en vormhoudend nylon. Plulat absoluut niet Mouwloos model met col. In aen achttal fleuriga tinten, waaronder appalflroen, beige, rood en wit. 9 90 Wollen damaavaat met gedistingeerd lacquard-dassln ln verschillende heel oieiondere kleurstellingen. Ook in de groter* maten verkrijgbaar. g gQ Damaapullover van Leacrll >met mo- diaus ajourmotlef. In neijen prachtige lentetlntan, bijvoorbeeld bleu, turkooi*, pistache, goud, camel en wit. i| 2 gg Damaapullover in luchtig Cashmllon. AU-over crochet. Onder andere In wit, beige, turkoois, zwart. Damaapullover In 100% Terlenka-PII (ié. Met ravarskraag en korte mouw. Zeer goed waabaar. Pilt niet In wit, bleu, turkoois, rose, goud, beige, etc. Maten 44-40-48:16.90 Mtlsjaspullover van vormhoudend Ijzer- sterk Helancft. Keuze uit diverse Jeugdig sprankelende kleuren. Maat 164 f.95. sprankelende Maat 98:. M«ie)esv«st In Vellcreh. Zo gtwssssn, zo droog. En... kan niet krlmptn, In «en reeks moderne kleuren. Meet 184:14.lT Meet 98: «Jongenepullover van fljnaebrelde Lee- crll. Elastische, geheel geminderde boord en manchetten. In frisse tinten, zoals Srlje, bottle. Maat 164: 13.98. aa lest 104:f .911 Herenputlover van lulver wot. Twee even moderne modellen: met col en met pull-poloeluitlng. In bleu, zweut, cognac, belga en grlje. z|«J gg^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1