weede nederlaag DHS HBSS I zwarte^S^herenpantalons IN defensie Buit van verboden wapens groeit illl uit kop gestoten 'Golden Earring op Schiedams beatfeest deze week.... WEINIG VOETBAL IN SCHIEDAM is -jrj7<% V ergadering Bejaardenbond Herfkens SCHIEDAM liarde wind van grote invloed op het spel HET HAPERT I V Uil m Successen voor Excelsior KNNV-propaganda voor natuur Jubileum R'damse humanisten Jeugdzwemivedstrijden in Sportfondsenbad Pupillen-hulp voor SVV Esperanto-agenda DRAKESTE1JN ALS GESCHENK. I'll I 'TELEMACHUS CLAY' SLOOT VOORSTELLINGEN VAN STUDIO IN LANTAREN AF BIDDEN TAPIJTEN CORDIJNEN Zwemwedstrijd padvindsters en gidsen Mr. ICorink per 1 april weg als directeur R.V.S. Nieuw reisbureau „Vagero" geopend «wet vteugehmk, kapnaacd en riem (ook Htggin» ruitjes in polyester/tcol) maandag 28 maart 1966 - pag. 6 (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Het «Hoopt de laatste weken btf de DHS'ers niet zo vlot, want EDS bacht de Schiedammers zondag1 ie tweede nederlaag van dit sei- jata toe. De puntenvoorsprong j a daardoor weer kleiner gewor- j in en het wordt tijd dat de DHS-leiders eens iets gaan doen m de defensie van het team, want ook nu waren de drie Rot- tefdamse treffers niet nodig ge* weest. Tegenover dit Rotterdamse geweld! ritten de Schiedammers slechts twee BH] de roos te raken. Vooral in de toste helft, toen de Schiedammers ie felle wind in de rug hadden, verga ten dj de winst te grijpen die nodig zou tjja, want EDS was helemaal niet van pim bij de pakken te bljjven neerzit ten. Doelman Op 't Hof van EDS werd is die beginfase wel zwaar op de ^oef gesteld door schoten van Kor- pel en de weer aanwezige De Jager, uur het was EDS, dat in de derde ■iiiottt door Weeda een voorsprong ma, toen de defensie van DHS aar- sclde. Even waren de Schiedammers aan geslagen EDS bracht door Lange- veld, d.e doelman Burger geen kans gal met zijn schelt, de voorsprong op 5—2. Dut wend de Schiedammers blijk baar te gontig, wan t he> drukte EDS ou geheel "erug en het was De Jager, de na een mooie solo de Rotterdamse doelman sloeg terwijl het hem even later gelukte zolfc de gelijkmaker, kogs Op Tt Hof te schieten, toen deze' de bal te slecht weg werkte (22). j De derrie fout m de zwakke defen-j au van DHS werd tevens de winnen de treffer voor EDS, wamt daarvoor zorgde Den Hollander (23) Hoewel, EIS in de tweede helft de wind m de rug had, is het toch hoofdzakelijk DHS Jryees: dait gevaarlijk kon worden, f maar de Rotterdammers stonden de verthende winst toch met meer af. i Sl. VolhardenUrsus 11 In de afdeling gingen er in Schiedam ileehts twee wedstrijden door. Een mooie prestatie van Ursus, dat kop loper Steeds Volharden in Rotterdam kt bedwang kon houden {1I). Schie- dbunse Boys moest thuis de kracht on dervinden van AnomoH. De Boys ver loren deze sirjjd met 13 en zullen het nog moeilijk krijgen om zich aan de kop te handhaven. De Rotterdammers speelden in de eerste helft met de felle wind m de rug maar Ursus ving de aanvallen van Steeds Volharden bekwaam op, waar bij doelman Kuiters een grote rol speelde In de dertigste minuut van de tweede helft kregen de Rotterdam-i mers een strafschop toegewezen, om dat Kuiters de Rotterdamse midden voor volgens de scheidsrechter, op een verkeerde manier van een sconngs- poging afhield St. Volharden opende daardoor de score, maaT vijf minuten later kwamen de Schiedammers al- wew naast de thuisclub, want m com binatie met Jan van Veen, kon Henk Verwey de stand op 1—1 brengen De Rotterdammers hebben daarna fel op witst gspeeld, maar de Schiedam mers hielden hun defensie goed geslo ten en konden de zuur verdiende punt mee naar Schiedam nemen. Schied. BoybAnimo 13 Ondanks de harde wind, die de Schiedammers in de eerste helft in de rag hadden, bleven resultaten uit. Ani- »o werd zelfs sterker en na een half Mr nam het een voorsprong. Fel bleven de Boys voor een beter resultaat vechten en een minuut voor rust lukte het Fabiacha de gelijkmaker tescoren (1j)4 Het felle Amnio, nu feeteund door de wind, heeft de Schie dammers in de tweede helft geen kans gegeven, want met twee af stands ffaoten werd het vonnis over de Boys flrveld 1—3). DEZE VEHBODEN wapen» verzamelde de Rotterdamse politie In een jaar tijd: en valmessen, 31 boksbeugels, 79 dolken, messen, bajonetten enz., 92 pistolen, 32 en mitrailleurs, 53 wapenstokken, 80 stiletto's ploertendoders en 20 geweren Advet iciities M spd3Pdoor nu te kopen Morgen gaat 't gebeuren, een aanbieding Mystère van Poly ester... ook Yoor Uw vensters, die dan terecht de bewondering van al Uw kennissen en de hele buurt zullen opwekken Een grote partij Mystère in hoogtes van 140 - 150 - 160 - 170 cm en hoger, - In tientallen dessins uit de prljsserles van 3.50 tot 4.50 per meter. Morgen zoekt U deze luxe fan tasie Mystères uit, een seruatlo- nele aanbieding, want U koopt ze nu in coupons, per vierkante meter voor nog géén gulden. I ■IsssStg TrL'Si -*4 T (Van een omer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. BU de In Rotterdamse Enerjiebal gehouden 2®JMen-wedsttUden van de Neder- •Mw Katholieke Gymnastiek Bond. ®«™ct Rotterdam, boekte de Schie- rymnaatieh vereniging Excel- T fraaie successen. ^oafdafde4in« A (meesjes 12— J }aveindigde de groep van Excel- ,^ter distxiatakampioen DOK oi l 0 P1*- °P tweede plaats. i^.1groepen van 14 4/m 18 Jaar een ScWedamse groep de plaats. Hat grote suecee werd behaald in rjj^erve afdeling A, waar de drie plaatsen voor Excelsior waren een vijfde. BIJ de oudere Sffi* WQo de klassering reep- een, en vijf. Morgen begint de verkoop van deze luxe Polyester Mystères, in coupons vanaf één meter, Per Wl vlerkante WA WA meter MJWwJm CUn til. of «thrift, bwh (Van e«n ower verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Met het' doel comt&cten te leggen möt Schie-I damse nabuurhefhcbbera belegt de ge-1 combineerde afdeLng Vlaard.ngcni Schiedam van de Kon, Ned Natuur-, historische Veremgirg op 4 sp- .l m het wijkoeotrum Nieuwtentd ten prpagan- j da-bijeenkomst, aanvang 20 uur. Een ieder die belang stelt in de kvendej natuur is btor weücom. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Op de jaarvergadering van de Alg. Bond van Bejaarden afd. Schiedam I» het beleid van het bestuur goedgekeurd en zijn de aan de beurt van aftreden zijnde bestuursleden by acclamatie herkozen. De samensteing b as volgl: voorzit ter B. Kerssen, WUlemshofjc lr secre taris L. Wielaard, Van Ruysdaellaan1 22b; penningmeester L. J. Smit, Pieter de Hooghstraat 13b; leden A, Wiegel, J. Groeneweg, C. Gljsen en de dames P. Semeljn en M. v. d. Schoor. De j aarsersla gen werden na enige discussie goedgekeurd en een controle commissie benoemd In zyn openings woord heeft voorzitter Kerssen ook de vele leden herdacht^ die in het afgelo pen jaar door de dood aan de afdeling zijn ontvallen Vcidtr heeft de heer Kerssen cle Vrij talrijke leden een inzicht gegeven over de wijze waarop eventueel een aan vraag kan. worden ingediend „Niet eerst kopen en geld uitgeven en dan latei pas een aanvraag om bijstand in dienen," waarschuwde hij Pleeg eerst overleg met de dienst voor sociale za- ken, zonodig met hulp van het afde- i lingsbestuur van de bond. Want voor de ambtenaren van de genoemde dienst is he»t moeilijk om achteraf de noodzakelijkheid van een en ander te beoordelen ROTTERDAM, maandag. Onge veer gelijktijdig met het 20-jarig ju bileum van de landelijke organisatie viert ook de gemeenschap Rotterdam 1 van bet Humanistisch Verbond haar twintigste verjaardag. Zaterdagavond werd dit feit herdacht met een feest avond in de Blauwe Zaal. i Na het welkomstwoord van oud-' voorzitter, de heer drs. A. P, J, Verbist, I sprak de vice-voorzitter, de heer C. J. Copperu, over twintig jaar Humanis tisch Verbond in Rotterdam. Hij be toogde om. dat de strijd om erkenning nu wel definitief door het Verbond gewonnen was en dat de afdeling Rot terdam een nog steeds groeiend leden tal (van ruim 1000) had. Hierna speelden de klarinettist Her man Wester en de pianist Bram Boelee het Grand Duo Concertant op 48 van C. M. von Weber. Ten slotte volgde nog een cabaretprogramma uitgevoerd door Janine van Wely en Cees van Oyen met aan de vleugel Joop Stok- kermans. ROTTERDAM, rm*uadag. Ruim hcw*kreb»verttig kinderen 'nemen za terdagavond óeel aan zwem weds rij- dm rn hek SporWortdoerib&d-Zird, ge- cigamteöerd door de zwetnafttellnig van De Brink, Pendrechit VII en de Phoe nix. De wedstrijden beginnen om tien voor half acht en duren tot ongeveer half tien, (Van onze sportuersfapperors) SCHIEDAM, tnaandap -~ Znn- ütiqmorgen vertrokkvn r cuUh. bussen met SVV-pupillcu naar Breda, tcaar hun eirtte team de Ba rome zou ontmoeten Voor dit reisje had de supportersvereni ging „Door Weer en Windgt- zqröd. De jeugd deed deze naam ui» eer aan, want storm m regen vergezelden hen op hun ueg naar het Brabantse. NVV won de strijd in Breda met I—O (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, maandag, Het eerste i elftal \an HBSS heeft de jubileum- feestweek niet al te best besloten, want1 liet verloor in Barendrccht. tegen de club van die naam. kansloos met 41- i De Schiedammers moeten het de laatste weken nogal eens met Invallen, doen, «a'it niet alleen moesten nog streds C'or Corbeau en Dlck Aaldljk \crstck laten gaan, maar ook Gerrlt Bezcincr kon wegens familieomstan digheden niet spelen. Door deze neder laag is HBSS van de kop verdrongen door Hcerjansdain, dat wel tot een ze ge kwam- Do HBSS'ers stonden reeds na tw in- tig mmutcn met 20 achter en dat Weid ook de ruststand Tien minuten na di' henattmg weid het door inval id Jonkman, die uit een voorzet v an tv.hop fraai inkopte nog wel 2—1. maar twee fouten in de achterhoede van de Schtetlammeis betekenden twee tuffcis in het voordeel van Baren drccht {4 -l). GTIV 1SVCB :i--l De Sehirdamse club heeft tegen het Bergsenhoekse BVCB aan hel langste eind getrokken, maar het ging toch niet gemakkelijk tegen de dikwijls te hard spelende gasten, waarbij de zwakke leiding te veel toeliet. De Schicdammcis maakten van het wind voordcel m de t< i ste helft maar ei. ii matig gebruik, want alleen Sands kon uit een vifje tiap van Oosterhout1 viKjt ten troffel zorgen De gasten] hadden in cle tweede helft een groot meiwuht, mnar maakten ook daar' slecht gebruik van Het waren juist I di« Sc luednminers die door gevaat lijke uit\ allen tot successen kwamen, eetsti dom Rietveld, tin» voor 20 zorgde n tot n BVCB eindelijk tot een tegen- punt kwam maakte Den Uyl in de laatste fase van de strijd aan alle on- /(kcihcid een einde door een sti af- schop goed le benutten (31). OFBO SS 3—0 Het met vijf invallers aantredende GSS was niet opgewassen tegen OFB in Oud-Beyerland, In de eciste helft werd dc schade nog bepcikt tot een treffer van de thuisclub tn hoewel Buntc en Van In- gon nog wel tot kansen kwamen, bleek dc doelman van OFB uit hot goede hout gesneden. Na de hervatting wer- ikii de fouten in de achterhoede van CibS door de thuisclub doeltreffend af gestraft (30). SCHIEDAM Merkrcrion, la 30 dc. martu kio estas via opinio pri tio? La. sekerva semajiuwi ni kuvenos ce kado Icttsch Lekstraat lOüb, Vï esttos tK*uv*?naj. (Van een onzer veralaggevers) SCHIEDAM, maandag. Het ex periment van de Club 54 een beat- groep van naam en faam naar Schie dam te halen zonder dat zich bierbU opwindenden gebeurteniwen afspeel den mag goed geslaagd genoemd wor den. De Haagse „Golden Earrings" verschenen op bet podium van ge bouw Arcade waar ongeveer twee honderd beaUans het geweld van hun ritme en een summum van geluld over ileh heen Heien gaan. De jongelui beloonden de Earrings I na elk nummer wel met geloei en ge- j fluit maar lieten het daarbij. j „Schiedam is rijp voor het b&at- werft", zeigt de organisator de heer N van Vile", van Club 54 „Wij gaan er mee door Wij houden met het organiseren van dergelijke middagen de jongelui De „GokJen Earrings" werden door hun Schiedamse fans be stormd (op een rustige manier dan) toen zij m gebouw Arcade arriveerden voor hun beat-feest. Dit miniatuurtje van het slot Drakesteyn. vervaardigd van Delftsblauw porselein en gevuld met jenever, is door prinses Beatrix en prins Claus ter her innering aan hun huwelijk uitge reikt aan hun gasten. Niet zicht baar zijn de monogrammen van het prinselijke paar, dat ook op het souvenir is aangeb'acht De distilleerderij v/h Simon Rijn- bende N.V. te Schiedam hofle verancier van prins Bernhard kreeg de opdracht om dit sou venir voor de huwelijks-gasten te verzorgen hetgeen gebeurd is in samenwerking met de NV Kon. Goedewaagen Porselein, en Aardewerkfabrieken te Gouda De inhoud, de jonge jenever, kwam uiteraard uit Schiedam van de straat. Als eenmaal de sport hal klaar is willen wij een bekende beatgroep naar Schiedam halen." daan halm". Als een „warmtng-up" voor het op treden van de Haagse vijf presenteer den zich de Schiedamse beatgroep „The Madman" en deed dit, ««zien de reacties vanuit de zaal, lang niet sleoht. Als solo-gitarist Ben Verttaaik. die studeert aan de Robterdamsc kunst academie het examen achter de mg beef. gaan „The Madmen" hun eer ste plaatje maken. Hiervoor zijn reeds proof opnam en gemaakt. CTUDIO heeft zijn serie van vier voorstellingen op zaterdagavonden in de Lantaren formidabel afgesloten Met de opvoering van John Lev/Is Car- lino's „Telemachus Ciay" leverde heE Amsterdamse gezebohap een artistieke! prestatie van formaat. Onder een j uiterst zorgvuldige en levendige regie van Kees van Iersel gaf het zaterdag-' avond van deze collage van stommen, en geluiden een zeer geïnspireerde ver tolking j Gemakkelijk heeft Kees van Iersel het met zijn elf mannen en vrouwen niet gehad. „Telemachus Ciay" Is wel-1 Iswaar een brok levend toneel, maari geen gaaf toneeL De dramatische kracht Is nogal onevenwichtig ver-l deelö, er zijn bovendien veel loze' woorden. I Het staak wordt op gang gehouden j door een verteller, een profeet, die een jonge idealist vol onzekerheden ten! tonele voert. Deze jongeman rijpt nai een aantal erotische ervaringen zodat' hij zeker van zichzelf en het loven van| de grond af een bestaan kan opbouwen j Op bewonderenswaardige wijze heb-1 ben de Studio-spelers het stuk de zaal in „geslingerd". Hoewel de «teen die Iedereen bijdroeg vrijwel even groot was, noem Ik toch vooral de namen van Frnns Vorstman, Henk van Ulsen en Do re Smit, Vorstman blijkt iedere keer weer meer wonderen met zijn «tem te kun nen verrichten. Hij was de motor van het stuk en niet alleen doordat hij de rol van de verteller vertoüOe. Stukken als Spel v*n Beek et en Telemachus die een aparte uitvoeringspraktijk ver gen, zijn geknipt voor Vorstman. Het publiek, dat de Lantaren groten, deels vulde, was terecht zeer enthou siast. (Advertentie l M Nlauwt Blnn«nw«g 4C6 - Rottardam (Van een onzer vcrslaum^er») SCHIEDAM, maandag Evenals vorig Jaar hielden leden van het Ne derlandse Fadvüulaters Gilde en van de Katholieke Gidsen beweging In het Sportfondsenbad onderlinge zwem wedstrijden met als Inzet de wissel- beker, vorig jaar gewonnen door de padvtndstersgroep „Viool" uit Vlaar- dlngen. De algehele ïoLdruig was in handen van D C Kamp van de Gl L-xnibi we ging, terwijl hopman. J v. d fJ-4a.il he't itechruscho gedoelte vom zijn r< ken lag nam In totaal verschenen honderd vijfen zestig meisjes nan de stait voor de velschillende wedstrijdonderdelen De groopsprijs g-ng naar de Viool- grup van. hot NPG uit Vlaardirugen die hiermt-e de wls.seIbi ker lx. hu Ld De gudsengroep St. Lidiuna oiniirgcle als tweede met op de derde plaats de St. Agnosgtoep. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. De di recteur van de N.V. Rotlerdamsche Verzekering-Sociëteiten, mr. W. Chr. Korink, zal met het oog op x|jn ge zondheidstoestand, zUu functie m.Lv. 1 april neerleggen. De heer Korunk kwaan In 1932 bij de RV8. in dienst. In 1030 wond hij tot afdciini^chcf cn ui 1941 itot algemeen procuratiehouder bemccnxd. Na het af- trockm van zijn vader, de heer W. A. M Konink, naim hij in 104(1 diens func tie als adjuruc l-diTce eur ovrt. In 1950 bcxoikU» mr Kor.uk zijn huidige func- Uu als directeur van de vennootschap. ROTTERDAM, maandag. Bet Rotterdamse Reis- en Passagebureau „Vagero" hield saterdagmiddac een receptie ter gelegenheid van bet 30- jarig bestaan van het bedrijf. Een extra feestelijk tintje aan deze gebeurtenis gaf de opening van een nieuw bureau aan de Noordsingel 1Ö0, dat t z t. het oude kantoor In de Jacob Catsalraat geheel zal gaan vervangen. Het moderne en ruime interieur van het nieuwe bureau, zaterdagmiddag badend in een zee van bloemstukken en andere geschenken, getuigt van een vooruitstrevende aanpak van zaken door de directie van „Vagero". Vele mensen uit het bedrijfsleven, maar ook een groot aantal clienten maakten van de gelegenheid gebruik de heren Van Gent persoonlijk geluk te wensen. IETS GOEDS VOOR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2