m Bosveld greep de kansen Excelsior hield RCH in bedwang DFC had aan een doelpunt genoeg 03331 SOLUTE SP ART A-DEFENSIE G OFFENSIEF GOED OP Elinkwijk met 2—1 verslagen Leen Hubert schoot SVV naar winst Overmaas ging vlak voor tijd door de knieën DCV BUITTE KANSEN UIT Leiden in last Nantes loopt uit Benfica geklopt pag. 8 - maandag 23 maart 1966 KRALIi\GERS MAAKTEN GOKDK INDRUK IN HEEMSTEDE: 0—0 (Van onze correspondent) HEEMSTEDE zondag De jeugdige ploeg vin Excelsior die voor 100 procent uit eigen kweek bestaat heeft in htt Heemstecdse sportpark het home van koploper IICH een goede indruk achter gelaten en er en passant een welverdiend winstpunt op de kop getikt Het matig spelende RCH dat getn ogenblik de indruk wekte dat het beslist van plan is cn«i tnkelc maanden dc eerste divisie binnen te marcheren vond een enthousiast stel knapen tegenover zich die een jaar geleden nog vrijwel nlltn dcc! uitm lak ten van het junioronteam van dc roodbroekenclub Scheidsrechter Schalks had dc leiding- over deze Interessante ontmoeting en 4000 toeschouwen» hadden er de lasten van dc maartse buien voor over om de xauk In ogenschouw te nemen ixcrltlor trok onmiddellijk ten aanval en (.peelde alsof het «elf nog promotiekansen had I>f eerste werkelijke kans was evenwel voor RC11. Dere ontstond In de vyfde minuut toen de ex ADO-er Frans* alleen voor doelman Van der Wekke opdook Het Heem steedse schot was echter verkeerd gericht. HOGENBIRK EN VAN EGDOV z ten do Irrun Doesburg van Spirts stev g op d» hu d Krmper z ft to»» hoe de bal het vefd weer rijn at Minstens zo gevaarlijk was het kort daarna voor htt d >cl van RCH toen doelman Van der Me» ren d« b >1 j niet kon bemachtigen en Kalkm in 1 Beek en Munne etn trommclvuui op het Hv «mislede doel richtten maar een drUtal bentn de vrij» doorgang naar het belaagde doel bel<*tu.n en di alom t« Ren waai dik» Honout t*.t> clotte tkfinllitf rt tiding bracht Opnieuw hoopte Excelsior op auccct, toen Kosten eert vrije trap rekel recht naar een moeilijk te bereiken doelhoek richtte Van der Metrei wist ook hier echter weer raad op Ook toen Betk even later de iaat te hand aan een Rotterdamse combi natie wilde leggen wist de man 1t hot HCH-döcl door «en koene duik dc si ui stic meester te blijven HU had het beslist drukker dan Voi der Wekke du wclmg modu lal met een slecht gericht schot van MeUer Excels nr Util etrudlust ten t t spreiden en was dc gcvaarlilksto Slóeg BIJ een hoekschop vin Beek opte Kalkman hard In de goede richting waar echter Van der Me» ren op»lt k 1>e Hemdeed»!* voot hoede kret R m cn dan de ii hat I nodijt« steun in de rug vm stopper Honout die voor en aehtcr tegeleik wonderen irichtte IN do laatste minuut vo r de rus J onderscheidde Carol Rchuurman zich door een effectvolle kopbal waarmee V»n der Wekke zichtbaar moeite had Het w x in van d roer zeldzame goeie bout ten \i de ex intcrni t na tl d c bij RCH sinds deccmlcr nog maar weln i opvallends het ft verricht De beidt rzifclv uiige tte buitenspel val kwam het «ipclpeil m do tweede helft niet ten f, ede RCH oefendt nu soms wel mlgc d uk uit Tot re delljke «.cirli g km m n kwam h t echter nUt Oiveiwaehte achoteu van Ko ten en Be aan le n kant waren m nr heel weinig te hoog gericht Acties als deze bewe zen dat Fvc Ulur nuiukn» z kansrjk bleef TwnntR. minu en v x>r het einde moest Cerru en B itli p Ic k 1 lijn redtim», bringc-it ivtn leek bet daarna op of RCH In de sl tfa e toch nog zou g an doordt ukken B i een hock chop mi» v c n kof bul van Ho tout zbn doel op enkele ten Umoters ExceLior vocht ih ech ter onder dt druk u t en l tsjoot m» t een gcvanrl jke kopbal \a> Mu tut waar Van der Mu ti tchtcr t h weer de baas over bltef Atletico oor bij Real MADRID zon I l*e nsul ate-t va dc wodJrt.rUjen geapcold In do cerate kmc van de Si»aanae competitie waren Co dota—Bspanol 2—1 Pontevx* tn—F rt e I,1 Sabaden— Malaga 3—2 Barcelona— Real Madrid 2—1 AUo loo Madrid—L«* Pabnae 2—0 MTrilorcn—Atletico Bilbao 3I ValenciaZa a ore O—O Se\ Ula—Beu* 2—-1 De «tand OP kop mot nog «dn eompeti «ewedattlM voor alle club» voor de boeg lyldt 1 Atletico Madrid 42 pnt 2 Real Madrid 41 3 Barcelona 30 RESERVES VAN EXCELSIOR WEERSTAAN FEIJENOORD (tan onze sportreducUel ROTTERDAM «omlag BU de be taalde reserve# heeft Excelsior *Un kans om aan degradatie le ottt komen vergroot door een gelijkspel (11) tegen IrUrnoord Fejjenocrd nam op Woutlesteln vlak na k runt dooi Vrsuwdtunt een ven rsj i nt mar Tump i gdt er voor dat Fxcvbuor un kostbaar punt in dt wacht kon skpen Spa it*Ajnx wtrd tv oneens 2 1 Hazebroek werkte In de twodc helft uit een vrije schop de atht r stand van de Spartan» n weg SW doet virwoed i*Ofc. ngvn om v* de onder«tt plant nf te komen De St.hiednmnu.is vtrsl>egOn V» lox iret 10 doo** ttn doelpunt van Ris uit een st-afs» hop n hebhen Ga er au op ure en vracht niet tot tn het volle seizoen zodat wanneer dm tijd aan braakt, Lfw garderobe kant an klaar 1# Wij kochten «en grote partij zljdelinnan van 9 75 met fan tas led asm In «n Unl Terlenk* 70/30 In divers* kleuren van 9.50 «en unieke collectie stoffen voor pakjes Japonnen, rokje* en kinderkleding Morgen zoekt U ze uit. modieus zijdelinnen In prscht kwaliteit en de Unl Terlenka in bijzonder fraaie kleuren 140 cm br««d. door elkaar per meter voor nog géén vijf gulden dessins Morgen begint de verkoop van deze prachtige voorjaar#- en zomerstoffen, 1<0 cm breed, door elkaar, per mater voor eik' i C, V W r binnen bc Volenda ti mvs ADO FeUcnO» r: PSV 31 21 Tel» CMa tmt mf wtfirlft. tol. J ytSTUDb t trm Krab bendy*. r i beauty van ecu fiool fivscoord t d if ui n ton zyna fitfJUkc n ott had «?c!«-tn o) gehoord hit r t kwk op maat fiemerftn t t onto* b >fit i f t e»i fioal t i ten reporter dti Ide ntvdf Feu doelpunt u t dt hofitschoof h Wtst me' dat er een hogeschool e een faculteit voor voetbat ivas op schopgebted zeg k onterhole i u)«nt lanfizaam draait b(? otvs dc tnoltii ktitnen u-e slecht* dc kleuterkla PH1DA WOLFF Jr (Nadruk verboden Stormloop MISLUKTE AANVAL \AN HERMES DVS PIM DOE SB IRC BElRTELI\Gs ZWAK EV STERK UTRECHT, zondag Oat er btj Elinkwijk Sparta drie doel punten zbn gevallen een voor Elinkwgk en twee voor Sparta was zeker niet te danken aan goede aanvalscombinaties maar eerder te wijten aan zwakke mo inenten m de defensie van zo wel de Utrechtse als de Kotter resultaat va» de Krampachtige met BosteJd van de strafschopstip af een fout van Gademans en een overtreding van 0e Bree benut ten en vier Spartanen lieten \an Straalcti een door dc stormachttj* wind afgeremde bal ombuigen tol de gelijkmaker a dc rust ma iicte eon a tentc Bosveld gebruik van s, ajv in grijpen van de Utrechts achter hoede om tr 1—1 van tr maken juist m een periode da» etn E nkw ijk doelpunt niet langer schtrn te kunnen uitblijven. Het erg zenuwachtig gestarte Elink wijk kreeg al in de negende minuut een lelijke teleurstelling te slikken leen Gademans een pass naar de acherp opgestelde Onimin liet glip pen en de Rotterdamse linksbuiten een vrij veld voor zich kreeg Doel man De Bree trachtte de schade voor Elinkwijk te beperken door Osnman onnodig hard van de bal af te zetten Dat zag scheidsrechter Brouwer uit Schiedam zodat Bosveld een straf schop mocht nemen Bosveld maakte geen fout en dat betekende 0 1 Het duurde vrij lang voordat Elink wijk over deze tegenslag heen was Pas nvdai in de 17e minuut Onsman ten schitterende voorzet van Van Be veren onbesuisd hoog over het Utrechtse doel had gejaagd kwam r wat leven in de Utrechtse ploeg Sparta werd langzaam maar zeker in de verdediging gedrukt maar het duurde nog tot acht minuten voor de rust voor de gelijkmaker ter wereld kwam Een luk raak pass hoog In het strafschopgebied werd door de storm acht ge -wind omlaag gedrukt bul ten bereik van doelman Doesburg maar voor de voeten van Van Straa len HIJ stormde tussen Kemper cn Ftjkenbrock in op doel af en schoot raak 1 1 Ineens begon het tot dan vlakke rwakke duel te vonken Van I atum vuurde een hard laag schot af in de richting van dc rechter benedenhoek maar doelman Doesburg dit zwakke mimintni afwisselde met zter ster ke greep de ba! Kort voor de pauze bleek ook Sparta geen afwrerkmg aan dc aanval te kunnen gevtn toon verst Bo veld en daarna Van Beveren een schietkans kregen Dc lïree I leef Un koste van cm hoekschop overeind tan i al tan Hennes Dl S inis zttcih DE AANVAL van Hermes DVS was niet bij machte om een doel punt te maken Hier een ver geefse pogng van Van Kooten (V?n o^ze spor redactie) SCHIEDAM zondn hc Hirg,a bi >i n 1 mei DVS en DF'"" De v bijzonder eel 1 v n c i i rijd verd «_n s d On pet eer 1500 toeschouwers waren op ii?en \ar een slechte wedstrijd tussen Her ii terct po er spelende elftillen hadden h r e tan doel tot doel staande wind De c i tor uirlijk doelpunt van Klijnjan m he oordcel in DFC beslis De thuisclub gmg met de harde wind In de rug energiek \an start Het werd echter al spoed g duidelijk dal de Sehiedamse aanvalslinac niet In staat was dc toch echt niet zo sterk spelende Dordtec defensie in moeilijkheden tt brengen Doelman be t kreu het tooralsnog alleen druk met het opvangen van de steeds weer te bard geplaatste ballen uit het Schledamse middenveld waar kanthalf Van dt r Kot» bijzonder zwak was Ook de aanvalsl n e van de gasten k n n ct mponeren al ha'1 Bennaars peen met een schot ju si »o r h t dcc langs Aan de ande e kant kor Smit na een snelle doonraak me een te slap schot Fejt met n moeilijkheden brengen Nadat stopper Monster (de de plaat* innam van de geb esseerde Rijke) een gevaarlijke combina e Bh k Bennaars Dc Vos had onderbro ken kwam het naar ator zou bl jken beslissende doelpunt Het was een vreemd doelpunt Een actie van De Blok op de vleugel leek ongevaarlijk doch via de voet van Monster kwam de bal luj Klijnjan die z jn slappe schil c tr dc uitgelo Pen d elman Bezem heen m dc do«*l mond zag verdwijnen F ven kwam ei daa na wat meer Jo ven in de Sch edamvc aanval doch verder d*>n een aantal hoekschoppen en twee gevaarljke kopbalen van Van Kooten die door Eevt wat fortuinlijk Ktalop wtrdt.il k va t dt/t Ine n et A dc heivatt ag kretg DtC hot N- i u-iv dt i N* de pauze was er aanvankelijk maar een ploeg die op doelpunten uit was namelijk Elinkwijk Het enige weinig overleg uitgevoerde Utrechtse stormloop w-as dat de hoekschoppen verhouding van 5 3 bU rust opliep tot 12 4 halverwege de tweede helft. Meer kansen gaf de trapvaste rc solute Rotterdamse verdediging vrij wel niet weg Een heel enkele keer leek het doelvlak van Sparta werke lijk In gevaar te komen maar Van Straalen kwam een centimeter te kort op een pass van Van Egdom cn Van Tamelcn zag t»m kopbal via de vuia ten van Doesburg omgebogen tot de zoveelste hoekschop In de 34e minuut hield Sparta Elink wijk onder de koude douche Gade mans wachtte te lang met Ingrijpen toen hij bij n van de zeldzame tegen aanvallen het strafschopgebied bm- ntndionv. Van Tamelcn was niet gc lukkig bij e»n ondcrscheppingspoging en toen Bosveld tenslotte van dicht bij het doel van Eltnkwijk onder vuur nam was Dc Bree kanslooa 1 2 Slag Het duurde wel even voor Elink wijk over deze slag heen was Eerst kreeg Oie Madscn de kans om dc stand naar l 3 te schieten maar htj had de pech dat Dc Bree de bal met etn ongelooflijke reactie uit de lucht plukte en even later griste de Utrecht se doelman dc bal voor de voeten van de gevaarlijk opgerukte Deen weg In het laatste kwartier an het duel kwam EltnJkwjjk terug maar Sparta had aan primitieve middelen voldoende om EJinkwyk van de overigens verdiende gelijkmaker af te houden Toon scheidsrechter Brouwer voor het laatst floot stond Elinkw ijk dan ook nog steeds met 1-2 achter hoewel de hoekschopverhouding 18—5 in het voordeel van de Utrechters aangif D thst ad tv 11 JA i. n al» 1 s'zarM ndn elkaar zodat de g od spelende H rmes-defensie m«*t v cl Burg en Monster aan het hoofd voor we nig moe Ujkheden werd geplaat t De thuisclub ging zelfs ets beter spelen doch dc v otlduren^ falend aanvals linie zag ondanks hard zwoegen van Van Multem en Van Ko^te i ge n k-ns de diKwijls met acht man opererende DFC verded ging voor on p osbare pioblemcn te stelhn Er kwam nog een pracht ge kans voir Hermes op de gelijkmaker ooch Van Kooten schoot na goed werk van Smit de bol hard in het zijnet Het was cn bleef slecht, heel slecht Boru^sia Dortmund won gemakkelijk BONN zondag Mede dankzij drie doelpunten van international linksbui ten Lothar Emmerich heeft lijstaan voerder Bomvia Dortmund met dut delfjKe cijfers Hannover 96 geklopt 40 Doordat concurrent Mtinchen I8C0 met 5—2 van Elntracht Frankfurt v er loor heeft Borussla D rtmund twee verüespunten minder dan de Ldwen en de andere vertegenwoordiger uit München Bavern De taakte won n= een zeer slecnt gespeeld duel op eigen terrein met slechts l0 van het 'aag geplaatste Schalke Na 27 werstrijden heeft Borussia Dortmund 42 punten twe» meer dan Bayern Mdcehen en vier meer dan München 1860 dat ech ter een w edstnjd tn nder speelde De uitslagen Hamburge- SV-1 FC Nuernberg 02 Boru#«ia Doronund- Hannover 96 40 Borussia München Bladbach 1 FC Ka serslautern 2I) Karlsruher SC—VFB S uttgart 30 TasmaniaMetderteher SV 0—9 Bo russia heunktreben FC Koln 21 Eintrach Braunschweig Wcrder Bre men 10 Eintncht Frankfurt-TSV 1860 München 5—2 Bavern. Munchen- Sehalke 04 l0 Anderlecht heeft Iuter blijft winnen nog een punt nodig (Van onze correspondent) BREDA zondag He* moge dan slechts door een doelpunt zijn geweest dat de volle winst bij SW terecht kwam een feit is dat de Schiedammers de zege v olkomen erdienden Door iets betere techmscne kwahtex ten konden de bezoekers de bal beter de baas blijven dan Baro nie dat geen raad wist met de narde wind Gedurende de eerste helft werd hel al duideRjk dat SVV vechtlustlger was dan dc Bredanaari, die geen kans zagen het versterkte defensie blok der Schiedammers te doorbre ken De achterhoede van SVV werd dikwijls b Uk es taan door de voor vvaartsen Van Dok en de voor de ge blesseerde Van Meeteren opgestelde Corpeletfn Ondanks hun overwicht konden de Brabanders net tot werkehjk ge vaa lyke aanval en komen De rust kv,am met een dubbelblatke stand wan ook de SW voorwaartsen konden met imponeren Wol kregen dc Schiedammers in dc 30sTe m nuut een uitstekenJe kans maar doelman Bastiaansen kon de door Corpeleijn mgekopvc bal nog juist onder de lat vandaan stompen De tweede helft was wat kwal tett be treft een getrouwe kopie van de eer- se Na 20 mmu^n was Baronie dient btj de open n&s retfer maa oe B~edasc topscorc Ad "Vermolen ver pruts e eon opgelegde kans De aanvallen van de Sch edammers wa en minder talrijk maar n et minder gevaa-lijk ïn de 36c minuut kwam het enige doelpunt van de wedstrijd tot stand Na oen vinnige doetw orstelmg voor be Baronie doel bediende Corpeleun de naar links gezwenkte Hub en: me een af gemeten pass De SW rechtsbuiten bezorgde zijn ploeg met een beke ken schot, wa a-bij hij doelman Bas tiaansen naa- de verkce-de hoek het duiken de overwinning (0i) (Van onze correspondent) VUSSINGEN zondag In de strijd tussen Vltssingen en Overmaas is aan beide zoden nauwelijks van spelopbouw sprake geweest. De twee aanvalslimes bleven ver onder de maat en een gelijkspel zon het meest rechtvaardige resultaat zijn geweest. Door een fortuinlijk doel punt negen minuten voor tijd ge scoord ging de zege echter naar Vlisslngen (1—0) Vooral Nico Roodbergen heeft enkele uitstekende kansen gehad om O o maas dat voor de rust de lakens uitdeelde de zege te bez rgen In de afwerking faalde h j echter Op vallend was overigens dat de kan sen aan weerszijden rtiet het resul taal waren van goed opgebouw Ie aanvallen maar uitsluitend van a grillige wind Het offensief dat VUsaingen na de rust ontketende leverde n ets op cn gaandeweg werd Overmaas weer sterker Toch was het Vlissing n dat een doelpunt zou scoren Negen minuten voor het laatste flu t« gnaal van scheidsrechter At a*to passeer de middenvoor Jan van rfu zen een laag schot doelman Elvers 10 (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN zondag DCV heeft van een technisch beter spelend UVs met 1—2 gewonnen. De Lelde naren toon den een betere balbeheersing maar DCV heeft uitstekend kunnen profits ren van een enkele onoplettenbeid m de UVS verdediging Het kwam tot winst daaikzlj twee goede Uitvallen waarbij de Leidae doelman niet geheel vrijuit ging In de laatste m nuu van de eer» e he ft trok tn ctdenvoor Ge eedts de ba voor het UVS-aoei waa- 1 nksbu ten Van Herk inkop e Doelman Ve-mee d e het onhe 1 had kunnen bezweren door uit te lopen bleef in zajn doel staan (01) Ook ui de tweede he^t was ersp a ke van een UVS ove-w eh De ge uk maker kwam n de twaalfde m nuu toen Désar me een omhaal doe man Visder passe e-de (I1) UVS rachtfe ve-geefs door te d u# ken maar het klop e n et meer n de voo-hoede DCV kon het beshsserct doelpunt sco-en u t een v ue trap op Inks Van He-k ze e voor tot bij ee doelmond waar rechtshalf Hordijk de bal langs 4e weifelende doeunan Vo meer icon we-ktn (1 —2) In de slotfase kreeg DCV reehtsb n nen De Vr es van «che dsreehter R- s*er een off c e1 e w aa-schuw ng w e gens het weg appen van de bal toen e- voor een vrije trap gef o en was (Van onze sportredactie) ROTTERDAM zondag Na SVW is ook UVS over DCV gestruikeld. De Krunpenaren wonnen In Leiden roet Z1 en bewezen daarmee SVW en Neptunus die beide niet speelden een goede dienst. Gouda en Vlissmgen verbeterden hun posities ten koste van VUC en Overmaas In belde wed strijden werd slechts een keer ge sc oord. SVW UVS Neptunu» CW VHsslngen DCV TJrtltas Musschen VUC Papendrecht Overmaas 13 34—18 14 S 2 6 14 12 2 3 7 13 1 e 7 1 16 36—-25 17—a 10—19 16—27 11—Sl 0I MUsiVAN zendag De uHsdagen undi zondag voor de «erate divisie *«n de rtsliuuue competitie gespeeMe voetbal wedetrbdan lulden Florence—JXtventus 4xet—Cagöart 2—4» TurJJoNapels Soiogn* 3—X Atalanta—Lane B-eeeiarc-rgia 4—o Catamo— 3—3- i«n 0—0 N* 38 wedstrijden eidt inter punten varMimld heeft Napels en BoJogn» zijn tweede en derde punten met reap 33 an 34 8L TrunieoAntwerp FC 2—0 oaiu» La Gantoiae I2. MechelenFC Brugge WhiteBee schot —I Berchem Spo.t— 33 TtBeU-B veringen 1—0 Aodertecht staat met 44 punten uit 26 «edrtrtjden op de ee-ste prtsvs St. T-ul den Js met 34 pun»en tut 23 omUnOettagen *3s tweede geklasseerd CS B Ugge liuit de rij met 4 punten alt 36 wedstrijden PARUS zondag De u tslagen weoat Udeo gespeeld voor de eerste divisie van da Fran#« competitie luiden Stade—VaXenclannea 11 Ange-a— «t atbcurg o3 NantesSt Et enne 3O Bo deauxNice 02 LiHe—Rouen 2—X Von coSvchaux 1I Cannes—Nunes 1 2 LyonHennea 21 LenaSedan 1 Nante# benet met 4" punten uit 3» wed strijden de eerste ptaata Valenciennes staat met 40 pun ten uit 28 cartmoeüngen LISSABON zondag De ults aten de wedstrijden gespeeld vto de eese m van de Portugese competitie n Ya-ztmPo *o 10 Guima zes—Benrca 32 L«lxoe«B ag» II Bel M»" lenense# I—t Sporting Lissabon—Acade mica 5—2 Cuf—Lusitano 3—1 SetUbaX— Ba. rel ren* 10 Sporting beeft dc leiding met 37 pun-en ott 33 wedstrijden Bcnflca dat een p«mt minder vergaarde bezet de tweede P*®*" Luareaoo sdutt met 12 punten de rangJUst

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 4