Karli Prigge maakt 'kunstige' boeken Modern meisje met oud ambacht DEMOCRATISCH CENTRUM ALS PRESSIEGROEP ROTTERDAMS "DAGBOEK Nog een open brief van Van der Hoest Hf iele er is "een betere rt' Expositie Europort dit jaar groter en niet in Rotterdam of 'ji banh m de Spits 'GROOTSTE MOEILIJKHEID IN VINDEN MATERIAAL' ROTTERDAM RIJNMOND Griezelig Bijbels Doodsbenauwd Techniek Lessen OVERVAL OP POSTZEGEL HANDELAAR Daders spoorloos met buit no« 500,- Kleindochter Haiie Selassi komt tanker van Vcrolme dopen Mr. dr. Couwenberg vindt politiek van grote partijen verouderd Verbouwing van Queen Elizabeth gaat op reis naar V.S. dóór AUTOMOBIELBEDRIJVEN H006ENB00M N.V.* LINKER MAASOEVER AUTOMOBIELBEDRIJVEN HOOGENBOOM N.V.* RECHTER MAASOEVER Gereformeerd predikanten v Verkoopavond voor studiebeurs van Nigeriaans meisje WEGGELOPEN Ay* pag. 4 - woensdag 30 maart 1966 (Van een onzer verslaggeefster» EEN grote zolderkamer aan de Schoonderloostraat 38 a met ouder- uetse persen, een grote gn\jmackine, stapels boeken, rollen leer en perkament, beitels, messen en dergelijke. Daartussen een vrolijk en beweeglijk meisje: de 22-jange Karh Fngye, die als enige in Rotterdam en wellicht zelfs in Nederland „mutscluen zit er nog ten ergens in een uithoek") het ambacht van het kunslboekbindcn bedrijft. Karli is het meisje, dat de huwehjksbybel voor prinses Beatrix heeft ingebonden. Karli u een gezellig vertelster en bekijkt de zaken met een grote nuchterheid. Een nuchterheid echter, die nleta at doet aan haar liefde voor het boekbinden en vooral die voor de mem, Een meisje van de moderne maat schappij met een beroep ol am bacht, zoalt het officieel heet. dat zo oud In ala do cultuur der men nen. KarII la geen gewone boek- blndater. Op een haar eigen ma nier weet xlj het leer en perka ment te bewerken met stempel a en verf, dat een pocketboek er als het ware bil afsteekt als een zoge naamde lelijke eend bij een Bolls ïtoyce, Korll laat enkele bijzondere •tempels zien: o.a, één met een Griekse meandervorm. held en gevraagd waarom us geen les kon geven Het cfrong met mijn zeetic-n jaar niet lol mijn hersenpan door dat re er gewoon geen tijd voor had. Ik l«*n toen naar baar toegegaan Ten slotte heeft /e me toch les gegeven Ik begrijp niet hoe ik toen /r> heb durven aanhouden. Nog altijd ben Ik haar ontzettend dankbaar". Op haar achttiende jaar ging Karli zelfstandig werken In het begin hond ze tijdschriften in. In 1U(13 kwitrn de eerste grote op dracht* het binden van een boek, dat werd aangeboden uim presi dent Lopez Matros bij zijn bezoek aan Verolme „Wat was ik zenuw achtig Ik hen geloof Ik vijf kilo afgevallen in die tijd". Hoe komt se aan dia stempels? .,J«, dat ls eigenlijk een beetje rlczellg. Als er een boekbinder gaat, erf Ik ze. Het li grle- ig, dat je op Iemands dood moet wachten om ze te krijgen". Want zeiii die stempels worden niet meer gemaakt, nu alles machinaal gaat, ook het boekbinden. Er wordt tegen wootlig vrij weinig zorg besteed aan het uiter lijk van de boeken. Het ls niet meer zo als vroeger toen ledereen een boekenkast vol met boeken wilde hebben, alleen om de mooie met de hand gemaakte banden. Karli heeft ook zelfgemaakte ■tempels. Met de grote fantasie, die zij wel moet bezitten om tot mooie resultaten te komen, weet zij door de verschillende stempels te combineren het leer smaakvol te bewerken. Je moet alles wel zelf doen. Het voordeel daarvan ls, dat je geen concurrentie hebt Ik bebmlk nog bladgoud. Tegenwoordig spuiten ze alles. Daar komt geen bladgoud bij te pas". Intussen iswt ze zien hoe blad goud er uit ziet. Het ligt tuisen blaadje» papier In klein „Het is zo plat geslagen, er san komt met Je vingers er ilasdje» papier In kleine boekjes, t is zo plat geslagen, dat als je biu.ft wordt nog gemaakt volgens de Egyptische methode. Het bladgoud kan Karli nog krijgen. „Maar ik ben soma doods benauwd, dat Ik mijn eigen ma terialen niet meer kan kopen. Le ren perkament krijg tk ook met moeite te pakken". Hoe komt het, dat Karli dit, ln het bHionder voor een m elsje, uitionderHJk beroep heeft geko- sen? ,MUn vader was schrijnwerker. Die maakte krullen aan kasten en Hoe kwam Karli un de op dracht om de bUbels In te binden voor prinses Bealrlx7 „Ju, dat zit ia. Er zijn twi-e uit geverijen van Bijbels, de K8S, de katholieke en de NIJG, do protes tante Die staan in één stand op darnesbeurzen met hljbeld Ik heb ook in zo'n stand geholpen. Dat was een kostelijke situatie, aan d<- ene kant stond een stand met kaarsjes, min de andere een met warme worstjes. Daar stonden wij dan tussenin. Dan kwamen die vrouwen met hun vette vingers in de bijbels hinderen. Maar goed. van het Nederlandse Bijbelge nootschap heb ik de opdrncht ge kregen" Karh zelf i< ooms-katholiek. Op het ogenblik gaat /IJ vaalt naur kloosters- dat van de Benedicti nessen |n Oosterhout en dat van de Benedictijnen in Memells (Limburg), waar zo de pators en nonnen de kunst van het boekbin den bijbrengu Zij maakt ook schutbladen voor boeken, volgens een techniek, die niet meer wordt toegepast: het marmeren. Daar komt zeewier aan te pas en assegai Het recept vond ze In een heel oud boekje op de markt Karli lug ons eea aantal ont werpen van schutbladen alen. Er «Un bljiunder mooie by. „Ja, soms ■er ik wet eens, Karli mals, wat heb je dat weer goed gedaan. M**r dat 1> het helemaal niet, het la de techniek, die het doet. Ik maak er ook wel enveloppen van. Als ik Iemand wU paaien, stuur ik ao'n envelop". De verschillende persen, t zijn al hei is er zelfs één bij van 150 Jaar. Karit gebruikt z die icel oud. Er zo. Do ambachtelijke trek van büjkbaa- ook. te Hike mijn vader heb lk bllv Omdat lk geen schrijnwerker kon worden, heb lk iets gezocht wat er op leek". Op haar veciuemk' jaar ging Karli nnur een boekbinderij ln Rotterdam. Daarna werkte ze een tijdje bij een boekbinder In Den Haag, waar ze onder andere om slagen voor agendas maakte. Des avonds volgde zo lessen ln deco ratie aan de Academie van Beel dende Kunsten. Een ochtend tn de week ging ze natr de grafische school, waar haar konnis van hot boekbinden wetd verfijnd. Het kunstboek binden leerde Karli van mevrouw An [bera ln Voorburg „Ik wist, dat zij het ambacht kende. Maar ze was ge trouwd en had het bovendien tc druk met het ontwerpen van tex tiel. Ik was toen zestien. Ik heb baar een brief geschreven of ze me lea wilde geven. Maar ze achrcef terug, dat ze er geen tijd voor had. Toen heb ik naar gè- „Hot is, primitief, maar erg stevig. En er gaat zo'n bekoring van uit. Ik voel me som» net een verleng stuk van e«n museum". Zouden er weer mensen komen, die het ambacht willen leren? „lk weet wel. dat als het in de kloosters Is geleerd, daar centra zullen komen, waar men het am bacht kan leren. Eigenlijk voel lk me verplicht het de mennen bij te brengen, Als iemand naar me toe komt. die het serieus wil aanpak ken. zeg lk: Jongen kom hier". Op het ogenblik ls Karli nog be zig met een boek voor prinses Ire ne, Daarin staan de namen van al le mensen, die geld hebben gege ven voor de Hollandse kamer. .,2e zeggen wel eens, dat. wat ik doe rn'ii grote bekoring heeft. Maar leder ambacht heeft iets moois. Dat komt vooral door de mensen, die erbij betrokken zijn" Het Is een vak, waar Je gevoel voor moet hebben, aldus Karli. „Commercieel bekeken zou je zeg gen, Ik hegm er niet aan Soms sclutain ik me om de prijzen te vragen, maar Ja, als Je rekent hoeveel uren er in ziilen, ls het eigenlijk nog te weinig". (Advertentit I.H.J PM WAJAUTOMATKNJJIOSFECTUS NA. 15 MILI* GOUMISJNGIL f2. ftOTTIROAH. DE KUNSTBOEKBINDSTER Karli werpen van schutbladen. Op de fngge temidden van enkele ont- achtergrond een ouderwetse snij. machine, Van wii onvir vernXascKevar*) nOTT'-lim \M Wï-mwl-ftg -- De po li1 h< 0 mJ' to gitn i v0'"1 np*hu in haiK i< *i i-| kfl'i Ie ii* n 'U* over vol!* Lki (he P V( 'n.j'mg I» 'OH ig- janLg* [X<NZ K'Muwij k*Va-r H H*m- umirw ysojhemien In zijn kanr/xr en nw. ecfl pftorr hcaalmi gul len ust de ksma de be mm nomen Volgt no <lc wr- kiarlragf n van do hfunsWaur moeten hot wswrtwUenidc h«n ombekende man nen zijn gawoc»;. Gén'iwsnitrtag towamre deze mem-nen zijn nwtriw rvkrPt aan h< i Ro cindam- ■e Weiijp'titn binnen Zij w Mei cn>g wen.*» pctszejgeils aen. Terwijl k* htm HcmmiM de //te.i'h i| m i gr*?ï>en «IJ tvtvn vai< „Ir m n hem heft act» v" le w <tmv' t en tan. binnen. Daar bondon zij huw vu; op rm auxfl en stoken ct-n }>vcq? In znn mond De h&rodtiloe»' wund b^rbll licn gwwoqai. Nadat rbe .wervaiUrns de Wossm had den geopend. namen zij een paar hon derd gukWtn moe en vtr-iwsnen D* hm- ICcvvorruuiH wil* zlcha.'flf l wqiin-gon en wtiji^'niw te p c (Van onse acheepvaartredactle) ROTTERDAM, woensdag. Op de] Verolme Dok- en Scheepsbouw Maat-l s^happy N.V, op Rozenbarr, «tl mor gen de kleindochter van de kelaer van Ethiopië, II. K, H. Hirut Detta.l een motortank och lp dopen. Mevrouw I De sta ls hoofd van een middelbare meisjesschool ln Addh Abeba. Het «?thip, dat voor reken *ig van de Ethiopian Shipping Lir.es in Addis Abeba Ls gebouwd, krijgt .La Ltbel- lo" als naam. Dit was de vroegere hoofdplaat» van Ethiopië BIJ de doopplechtigheid van heli 30 000 ton mettnde schip zal even eens aanwezig zijn eon kleinzoon van! de keizer van Ethiopië, commander' Alexander Desta (Van een onzer veralaggevers) H OTTERDAM, woensdag. De tentoonstelling Europort 66 zal dit Jaar i van 8 tzn. 12 novembsr gehouden j worden, niet zoals tot nu toe het geval was tn Rotterdam, maar in het Am- sterdömse RAI-gebouw. Deze man-1 tieine expositie zal grote en omvatten- der zijn dan die welke de voorgaande Jaren werden gehouden. Ongeveer i 20 000 vierkante meter zullen er dtl1 Jaar voor de expositie noodzakelijk zijn. De vraag of het vertrek uit Rotter dam van tijdelijke aard. Is naar Euro- port Tentoonstelling N.V. gisteren me dedeelde. nu nog niet te beantwoorden Veel zal afhangen van de afmetingen 1 en de accommodatie van het nieuwe in Rotterdam te zetten gebouw. Ook met de mening van de standhouders1 zal rekening worden gehouden, hoe- I wel men zich niet door her, onder druk zal laten zetten, Het streven ls een Rotterdamse organisatie te blUven. Voor de tentoonstelling ln novem ber was reeds enkele maanden geleden de grote Eurapahal volgeboekt. Uit breiding van de beschikbare ruimte was noodzakelijk. Nu is Intussen ook da Westshal van het RA I-gebouw voor een belangrijk deel gevuld. Aangeno men mag worden dat er in ieder aev»l produkten uit zeventien landen zullen worden getoond. Nog steeds komen aanmeldingen, voor deelneming bin nen Er l» ruimte geboekt voor 24 ver schillende merken $cbeep*dle«elmo- toren. Er wordt naar gestreefd het ge specialiseerde karakter van de ten toonstelling (een voor maritieme vak mensen) ondanks de groei te hand haven 1 Gedurende de tentoonstelling zal een congres worden gehouden dat zal zijn gewijd aan moderne ontwikkelin- l gen in het vervoer. De directeur van hei Gemeentelijk Hasenbedrljf te Rot terdam, ir F, Posthuma. zal een lezing houden over containervervoer Er werd gisteren eveneens medede ling gedaan van een tot in de rempla- Cant-Ahoy-hal op Heliport te houden! expositic-exportdienatverlening. (Adocrfenlie l.M.f (Van een omter verslaggever*) ROTTERDAM, woensdag. „Wij streven naar een christe- lyk-humanistisch geïnspireerde democratische centrumlorma- txe, met een brede geestelijke en sociale basis, zonder scherp omlijnde ideologie." Deze, voor de argeloze lezer misschien wat cryptisch aandoen de frase, komt uit de mond van mr. dr. S. W. C. I. M. Couwen berg, voormalig parlementair redactielid van de „Maasbode" en vroeger directeur van de gewestelijke sociale school voor de K.A-B, in Rotterdam. HU otoat nu *1» publicist te boek, redigeert het tijdschrift Oost-West, en is gemeen ter aads- !id voor de K-V.P. In Rotterdam. (Van onze gcheepvaartrcdactie) ROTTERDAM, woensdag. Na een verbouwing van vUftien miljoen ruiden vertrekt vandaar de Queen Elisabeth" von South ampton met 150 botten, die nog niet afgewerkt sUn. Deri la lood- rletere, schilders en elektriciens varen mee naar New York om te proberen de achterstand onder weg ln te halen. Directeur Sir Basil Smallpiece van de Cunard Steamship Com pany, rederij van de Queen Eli zabeth. sprak er zijn teleurstelling over uit, dat het schip niet öp tijd gereed was. Hij hoopte, dat men in het zomerseizoen, als er een plek is ln het passagiers aanbod, de beschikking zou heb ben over de volle driehonderd hutten. De sleepboot „Mississippi" van L. Smit en Co wordt vanavond in Singa pore verwacht, met op sleeptouw de Amerikaanse met olie geladen tanker „Tranaorleans" uit New York, die gisteren hulpeloos met ketelschade ronddreef, ter hoogte van Singapore. De Maaa deelt Botterdam ln tweeën. Auto mobielbedrijven Hoogenboom N.V. verzorgt op 17punten door de gehele stad de belan gen van de VW rijders. De linker Maasoever wordt steeds belangrijker. Daarom bouwt Automobielbedrijven Hoogenboom N.V. aan de Waalhaven een nieuw hoofdbedrijf. 2 Hoofdbedrijven, één N.V.: Automobielbedrijven Hoogenboom NV, Rechter Maasoever, Van Oeventeralraat 15. Automobielbedrijven Hoogenboom N.V., Linker Maasoever, Geyssendorflerweg 5. Het nieuwe gebouw Is nog met helemMl klaar maar U kunt er al terecht van 4 april a s. af, van 's morgens kwart voor acht tot 's avonds kwart over vijf. Automobf«lb«dfl]vtn Hoogenboom N.V. Linker Maasoever: Qeyteendorfferweg 8. Tijdelijk telefoonnummer: 294160 De heer Couwenberg gaat er van uit, dat de vijf grote partijen in ons land de kiezers niet genoeg aanspreken. Hij is daarom gekomen tot de oprichting van een Democratisch Centrum Ne derland, een Instituut dat met bo venstaande doelstelling wél denkt de doorsnee kiezer te bereiken. „Ik ben daar niet toe gekomen na de jongste zeer verrassende verkieaungs-uitslag en. Al jaren loop lk met het Idee rond, dat onze „centrum-partijen'' in Ne derland het nodige elan, de no dige veerkracht missen, die van daag de dag vereist worden. We moeten toe naar een politieke hergroepering", zo stelt de heer Couwenberg. De 40-jarige meester doctor, die promoveerde aan de rijks universiteit ln Leiden, vindt dat daarbij elke confessionele bin ding verworpen moet worden „Dat is schadelijk voor het aan zien van de godsdienst en kerk, en voor de werking van de de mocratie. We moeten er wel van uitgaan dat het christendom van fundamentele betekenis ls, maar •la inspiratie voor het politieks leven". Het Idee, dat hfj kou uR z(jn op bet vormen van een nieuwe po litieke party, wü»t hy beslist van de hand. „Het centrum la meer een studie- en gespreksgroep, die tevens als een pressiegroep moet fungeren. Het politieke beeld van nu ls veel te zwaarwichtig. Het ligt nog helemaal in de ncgen- tiende-eeuwse sfeer". Ais voorbeeld voor de, voor alsnog vrij onduidelijke formatie, noemt de Rotterdamse publicist de politieke club van Jean Mou- l*n, een Frans politicus, „Ja. ook daar wil men komen tot een nieuwe opstelling, als de Gaulle eenmaal firn zal zijn. Ze zün daar hard aan toe" In Nederland ziet hij als be langrijkste taak het overbruggen van belangen-tegenstellingen. Ex tremisme, zowel van unks als van rechts, wordt daarbij niet ge duld. „Tegen vleugels koesteren we echter geen bezwaren, want die zijn In feite een garantie te gen het ontstaan van eenzijdig heid". „Maar u moet niet denken, dat '.k «'gen, verbeven beginselen uit draag, Ik ben meer een kataly sator, desnoods een politieke vroedvrouw. Wij moeten zorgen, Zorgen dat de vijf grote partijen uit de huidige grote impassen ra ken, waarin we nu verkeren". Of dit het Democratisch Cen trum Nederland zal lukken, wij zen misschien de volgende ver kiezingsuitslagen uit. y O pon brievenschrijver Gert van der Hoest'* tweede filosofie in het Verolme Nieuws zal wel geen stormen in geldkisten of heel gewoon in gla zen water veroorzaken. Mis schien een heel gcriiijj briesje in het glazen huisje van de een of Andere ln zondebesef gedrenkte zwarte kousen christen. Meer niet waarschtynlUk. Aan zijn eerste open brief heeft Gert 'n plakboek vol krantenartikelen ovet- gehOuden. De orkaan die hy veroor- 7 «akte met zUn brief aan „allen d.e rok zijn" (geeft mv geld maar aan mU. dan bont u van de zorgen af) is even #n*l gaan llgg«n al» hy opkwam. De Verohne Nieuwa-lezers zijn inmiddels hopelijk al een beetje gewend aan de Vp-> der Hoe-.i-satire. .,t bedrijs en \an same i> ecu hachelijke onderneming. Wie er zich mee bezig houdt loopt hetzelfde ge vaar «la een revolutionair; of een lau- weritrarw of het vuurpeloton. Van der Hocot heeft gewonnen. Dat wel. Maar het t» hem niet naar het hoofd gestegen, getuige zijn tweed# brief, die bepaald pittige uitspraken bevat, maar waarschijnlijk heel weinig brief. bepaald pittige uitspraken tazere naar de pen zal doen grijpen. Het onderwerp van zijn brief ls pa ter Hilarlon, de p&atoor van de kerk op de Verolme-werf ln Brazilië die plot seling door zijn orde werd overge- Slaatat naar een klooster in Rlo de anelro Een maatregel waar Van der Hoest het helemaal niet mee eens li. Hij xou een brief -aan de paus willen schrijven om hem te bewegen pater Htlar.on terug te laten keren naar zijn kerkje in de vallei van Jacuacanga. Van der Hoest legt; vele buitenker kelijke Nederlander*, die Onder teer moeilijke omstandigheden moealen pio nieren in een barre rimboe kondrn bU hem tcrrcht met al hun moeflUkheden. Ook «eer vele vrouwen «ouden daar van kunnen getuigen. Van der Hoest heeft een leven lang ergeefs de mens in een geestelijke gezocht, tot hij deze ontdekte in pater Hllirion De werfpastoor schreef Van der Hoest na zijn overplaatsing: „Het be richt \an mijn overplaatsing kwam als ecu bom Dven de adem inhouden, dan zuchtjes zeggen ok. koffertjes pak ken en foetsie Zo gaat het in het kloosterleven, al kan het wel eens hard aankomen." Aan V# rol me schreef de pastoor: ,Jk heb de teer/ vaarwel gezegd. Het kuiarn voor mij als een hame klap. maar die Heb ik poerf geïncasseerd zo als het een fatsoenlijk religieus past. Hoewel ik niet tot de .firma behoorde, wc de werf toch een «tukje van *n(jn hart peworden". Van der Hoest vereucht: boe kan zijn keilt hem dit nu aandoen? Besef fen ze dan niet dat *e «J* het ware hem >Un hart uit h«t lüf scheuren. ln lijn brief vertelt Van der Hoeat geheel terzUde overigens enkele gereformeerde jeugdervaringen, die zo treffend zijn, dat lk ze gaarne over neem: Wy zyn nog bltf. dat gereformeerde ervaringen uit onze jeugd ons niet in de vorm angst naar de keel zLJn ge vlogen. Er zulten nog veel opvoeders u.t die tijd leven. D« ouderling, een grote man. die toezicht moest houden op een rumoerige gaanderij, «1 nu kunnen verklaren dat wij geen lie verdjes waren omdat wij. toen htj atona te bidden, enkele statenbijbels onder zijn zitvlak opstapelden zodat hy na het gebed een halve meter hoger kwam te zitten. In zulke gevallen hebben wij altijd een driftige lel om onze oren deemoe dig in ontvangst genomen. Leeft de onderwijzer nog. die toen wij op acht jarige leeftijd in het ziekenhuis lagen de hele kl*a aan ons een brief liet schrijven over de kruisiging van Jezus? Bij die beschrijving druppelde de eerste angst in onze ziel. De zondagsviering, een dag vol ge boden, beklemde ons hart. Saaie pre ken konden ons met boeien. Schrijver* hIs Jan Wolkers, die geobsedeerd zijn door hnn jeugdherinneringen, dia z|J in hun boeken van zich af proberen te schrijven, vormen het bewiji dat een gereformeerde opvoeding ook een nare un werking kan hebben. Er is voor de oorlog veel angst ge zaaid lr kinderharten. De bijbelwoor den: „Weee vrolijk, o Jongeling. In uw jeugd, uw hart vermake zich uw Jon gelingsjaren enz.", rijmen niat met onze jeugdervaringen. Misschien ls de vooroorlogse preektoon aan het ver dwijnen. Het lijkt er op ak wa kijken naar de Joviaal doend* predikanten, die eikair afwisselen op het televisie scherm. Laten ze ook eens beseffen, dat wU de in hun ogen m!ch»kt* oogst, de opbrengst zijn van Het zaad dat predikanten voor de oorlog hebben ge zaaid. Het aantal buitenkerkelijk an van onse leeftijd ia niet garing. Wanneer gelovigen boos worden by bet leaen van dexe brief moeten «U er even san denken dat wf} een werkgever berillen die by christelijke feestdagen in ons blad over i|jn geloof schrijft en dat er een roomse kerk staat midden op oase werf ln Brastlië. Is een wederwoord van een buiten kerkelijk werknemer dan met op zijn 'plaats? Of bent u alleen voor eenrich tingsverkeer? Tegenover onze open brieven staat voor alle lezers de ru briek ,3U«ven van lezers" open. Nie mand behoeft het met ons eens te zUa. De Vrouwenbond van de Partij van de Vbeid (afdeling 9) heeft zich v«r- pU ht Jeariyk* een bedrag van 600 bUeen ie brengen om een Nlgeriaana meisje een universitaire studie te la ten voltooien aan de universiteit te Lagos, Het bedrag voor deze studiebeurs moet ergens vandaan komen. Daartoe wordt onder meer op 5 april a.s. aan de Van Lennepatraal 13 een verkoop- Het bureau van het Rotterdams centrum voor sociaal-cultureel voi- de Detfsestraat 21 naar Mathenesser- mmgswerk verhulst m i.v. 1 april van laan 301 b. In s;erband hiermede is het bureau gestoten op 31 maart. 1 en 4 april. Advertenties I.M.) avond gehouden (schorten place mats, glaswerk, serviesgoed, handwerk enz. enz.). Mevrouw Thomassen zal deze verk'Upwvood officieel openen. De Cyperse poes (gecastreerd) van Spierenburg b op 26 maart JX weg gelopen ia Bltydorp. Het dier heeft witte potan» bef en snoek Wie? Tel. 28 MN. of uw gehele interieur.,. Bij de Spits kunt u terecht. Bij de Spits ont vangt u adviezen, die afgestemd zijn op uw stijlgevoel en budget. Samen met u rauwerpt de Spin uw Intericuipltn. voor een zéér persoonlijk interim... Hoogstraat 99 Tel. 010-122198

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1