Vreemd museum vol met curiosa Even toerist zijn in eigen stad Zwari Wit *28gaf i 'BEDOELD ALS CENTRUM VOOR VRIJETIJDSBESTEDING' Duo Brill- Salomé in de Ridderhof 'Geen bezwaar Ajax goed partij tegen enquete van dagblad op school' van Andel ROTTERDAM RIJNMOND Remkes: 'Ik ben al meer dan vijftig jaar bezig aan mijn ver zameling DE SPELERS VAN ZWART WIT EN AJAX SPORTPARK VAAN GEOPEND Munten Voor de lol Boeken Fraaie kamermuziek HDM gevaarlijk voor Amsterdam Amsterdammers wonnen met slechts 1-0 Ida Hacndel vervangt I Tihor Varga bij RPhO: Philips Schok Onderscheidingen voor bloedgevers Nieuwe gebakfabriek in Spaansepolder Modern toneel door leerlingen tekenacademie Zilveren jubi:eum van Ver. v. Sclieepsexperls peg, 4 - donderdag 31 maart 1960 EX-SLAGER REMKES temidden van zijn verzameling. EEN museum zoeken in de Schiet haanstraat is een zaak die in deze aanzienlijke en wat rommelige straat ogenschijnlijk weinig kans van slagen heeft. Toch moet er een museum zijn. Het staat immers vermeld in het Maasboekje (Rotterdams 'Who is who' inzake men sen en instellingen): 'Museum Historia bedoeld als centrum voor vrijetijdsbestedingmet de nadere aanduiding gevestigd Schiet baanstraat 54. Vertegenwoordiger: H. Remkes', DE ELFTALLEN van Zwart Wit '28 en Ajax die gisteravond het nieuwe sportcomplex „De Vaan" inluidden. CCHIETBAANSTRAAT 54 biedt twee mogelijkheden: 54a en 54b. Bij het eerste nummer hoort een grij ze deur, waarop noch de naam van het museum, noch die van de heer Remkes: op 54 b een slagerij. Verder helemaal niets. Informatie bij de slager levert op dat achter de eerder genoemde grijze deur het museum is. Trekken aan de bel. Die functio neert. Dan een tijd niets. Deur gaat eindelijk open. Een wat rommelige en verveloze gang, aan het eind daarvan een trap. Boven aan die trap, turend in de diepte, een bejaar de. „Ja, hier is een museum, U kimt het wel zien, ja. Maar geen geschie denis, geen geschiedenis. Ik. heb eigenlijk geen tijd. Voor de krant? Komt u dan maar". Hij zegt dat het boven koud is, dat hij zich even gaat aankleden, Dat be tekent, dat hij over zijn onlangs ge wassen overhemd zónder losse boord een wat stoffig colbertje trekt, om dan zijn hoed op te zetten. Hij heeft zich duidelijk enige dagen geleden geschoren. (Later bij het maken van de foto is hij gekleder). Hij gaat voor op de smalle, spaar zaam verlichte trap. Hij zegt: „Ja, dit museum ia eigenlijk bedoeld als centrum voor vrijetijdsbesteding". Dat staat ook al In het Maasboekje en verduidelijkt dus vooralsnog niet veel. kamer. Hij doet het licht aan. De gordijnen blijken gesloten. De ka mer barstens vol kasten en toonta- fels, Munten en penningen, in de kasten en op de tafel onder glas. Waarschijnlijk duizenden. De vertegenwoordiger van het mu seum H. Remkes, want dat is de oude heer zelf, geeft uitleg. Een beetje wantrouwend nog, alsof hij zich af vraagt of de bezoeker werkelijk be langstelling heeft, of slechts met moorddadige bedoelingen beeft aan gebeld, Wijst aan. Zegt: „Hier liggen munten van heel vroeger tot en met die van nu. Provincie bij provincie. De provin cies hadden vroeger allemaal hun eigen geld. Dit zijn munten uit cle tijd van Karei de Grote, de zoge naamde Karolingers'*. Bij ieder geldstukje heeft hij pa piertjes gelegd, waarop cijfertjes. Die verwijzen naar afbeeldingen in dikke boeken, die hij in kasten langs de wand heeft staan. Alsof aan zijn eerlijkheid wordt getwijfeld, levert hij het wettig en overtuigend bewijs, dat alles klopt, er van bedrog of iets dergelijks geen sprake kan zijn. „Wijs er maar een aan. Die? Eens kijken, dat is Gelderland, 68 nummer 12". Pakt het boek Celderland, zoekt pagina 68, waarop een van de afbeel dingen nummer 12 heeft. „Ziet u wel. Het klopt, hè. Kijk maar goed, het beeld op de munt is hetzelfde als dat in hel boek." Het klopt inderdaad. Hoe hij er aan komt? „Op veilin gen, hè. Of ruilen. Jk ben nu vijftig jaar bezig, nee nog langer. Ik ben 81. Allemaal in mijn vrije tijd. Mijn be roep? Ik was slager van mijn vak, meneer, u weet wel een vleeshouwe- rij. De slagerij beneden, die is van mij. Die heb ik verpacht". 13.000 platen TWAAROM die aanduiding „cen trum voor vrijetijdsbesteding?" „Nou, iedereen komt hier. Mensen met belangstelling voor munten, an sichtkaarten, geschiedenis, noem maar op. Soms komen ze niet een munt bij me oin te vragen wat het er voor een i». Ook muziekmensen komen". Muziekmensen? „Ja zeker. Ik heb een verzameling van 13.000 oude grammofoonplaten. Ga maar mee". Trap op naar etage die de zolder- Verdieping blijkt, Daar staan ze dan. Bakken vol platen. Op rijtjes in kas ten. Maar dat is nog niet alles, hii zegt dat hij er beneden nog veel meer heeft. Toont een stapeL platen, die hij wel al gerangschikt heeft naar land van herkomst, maar nog niet naar genre. Heeft draalorgelmuziek, jodei- plnten, harmonica muziek, nou ja, waarschijnlijk zo veel soorten dat iedere opsomming onvolledig zal zijn. H. Remkes heeft ook oude grammo foons, op een waarvan hij een echte 55-jaar oude pathó-plaat draalt. „The holy city". De grammofoon heeft hij elektrisch gemaakt. Hij heeft cr ook nog een, die je met een slinger moet opwinden, vertelt hij. Het apparaat klinkt redelijk: nogal wat naaldgeruis uiteraard en de klanken zelf alsof het orkest bij de opname in een levensgrote koek trommel hoeft gezeten. Remkes zelf staat er wat dromerig bij, alsof hij hel verleden de laatste eer bewijst. ACH, meneer, ik zou er zoveel 59**- over kunnen vertellen. Maakt u aantekeningen? Dan kun je wel vel len vol schrijven". Volgende kamer. Wederom tafels, tafels in het midden, tafels langs de wanden. Vol met boeken en albums, keurig gerangschikt. „Hier heb ik van alles over Rotter dam, Amsterdam en Den Haag. Oude ansichtkaarten. Boeken. Oude Atlas sen. Dat boek daar stamt uit de zes tiende eeuw. Hier heb ik militaris tische prentbriefkaarten. Sommige honderd jaar oud. De Nederlandse kaarten zijn niet zo oud. Daarin: boe ken, „Ach, ja. ik zou ze je allemaal kunnen laten zien. Maar daar hebben we geen tijd voor". Doet de kastdeur, waarop een oude prent, dicht. De prent valt niet op door de veelheid van schilderijen en afbeeldingen alom. Wijst er naar. „Dat ia een oud reclamebit jet voor bier". Laat even een paar albums zien: lucifersmerken, „Die van tegenwoor dig. da's niks. Da's rommel. Deze zijn zestig, zeventig jaar oud. Deze bij voorbeeld zijn uit Japan. Ik heb ze van over de hete wereld", IK ken zoveel muziek, meneer, ik heb verzameld wat ik mooi vind. De kwaliteit van de platen van nu is beter, dat weet ik wel. Maar de mu ziek is vaak niet zuiver. Nu heb je dat de man die speelt zich opstelt tussen de componist en diens muziek, hè. Dat dezen ze vroeger niet. Ik vind dat ze met hun poten van de muziek moeten afblijven. Ze moeten spelen wat er staat". Als je 81 bent, weet Je dat je het eeuwige leven niet hebt. Wat zal er van zijn verzameling, die hem bij verkoop een vermogend man zou maken, terecht komen? Alles wat hij ervan zegt, is dit: „Mijn vrouw is jonger dan ik, en ik heb een grote fa milie, Ik heb het nooit om het geld gedaan. Meneer er zijn Amerikanen geweest, die hebben me duizenden geboden, als ze de zaak mee mochten nemen. Manr ik wil dat het hier blijft, er gaat al zoveel naar Amerika, en weten ze daar veel. Kijk als je koopt, dan moet je ervoor zorgen meer verstand van zaken te hebben, dan de verkoper. Anders word je be donderd. Maar vertier, ik heb het al leen maar voor mijn lol gedaan". 'TWEE trappen af. De woonver- -*■ dieping kennelijk. „Ik kan u nu niet binnen vragen, mijn vrouw is op hel ogenblik niet goed. Maar kom maar even in de keuken". De keuken, zoals een keuken er uit kan zien. In de hoek een bruin kastje met laatjes. Trekt het bovenste open. „Kijk, dit zijn nou die grammofoon- platenrollen, waar ik het net over had". En tenslotte de laatste tiup af, weer naar buiten. Hij blijft boven aan de trap staan. Zegt: „Over mij moet je niet schrij ven, geen biografie of 7.0: het gaat om de mensen, die hier naar de dingen komen kijken". En vraagt dan ineens: „Maak je danr nou een verslagje van?", zo van „dat lukt je toch niet". Op het beves tigend antwoord, roept hij naar be neden: „Als je ee- krantje over hebt, stuur me er da ,vn, dan kan ik mis schien nog een rl 1 vul ling geven". Dat zal best, inventarisatie van H. Remkes' bezit, kost een mensenleven, op zijn minst 81 Jaar, A. F, KEKBKltT COLLEGE li. EV W.: T V w TT tn slaagt het I ivnrdl Af wpr Mo: drie somaiten v<«or collo en piano, fl.ii.' .'eehnilsch en muzikaal bij- zonHttr hoge olsen aan de ewcuta.ru!en tfWllcn, heeifli .gÊstoraivunid hef. duo Sa muel Briil-Etly Satomé in boonleii lj- mstourranf De Under haf Ie Man-se luis heit publiek iilC gebotiid luis'wn ge dwongen. Zowel in Boel hovens Eeirctb Sonate» ais in d<- Em-te' van Sainl- Saëns cn de Twif-riir- van Mendelssohn kreeg men een i/.o-nbtrM van perfect en-sumbk'SjX'l te horen, deiii deze corn- ptjfrsTiiis -nika alleen naar de lei ter maar ooïk ruaeur d*> gce«t een ideale ges', alle gaf. Rfrvendiien kon men uiiteirst erkente lijk voor deze nu eens origincite keus zijn: de sonaite in F, op. 5 nr. 1 van I Beethoven wondt bijna nooo/t uirtge- voord, hieicwx.il men er in elke maart de gtimailiiin-'jit van haar maker in proeft, i en kaancrrmisuefc vain de bcsf.c soort binden nok Saanlt-Sacns' Sonate op. 32 mot haar serene karaat tussen ge- j passcnecndc hoekriieiten en de pes- j tonaal getinte Sonaite op. 58 vatti Men- cMstihan, wenken die eveneens dóór de mecflte cellisten genegeerd worden j avenagens om zeer onduidelijke re denen. De mer.c van esprit en expressieve voordracht die deze compositie van Brill en Elly SaJomé meekregen kon des te meer bewamleriing afdwingen als men bedenk/, da* eerstgenoemde zich als sotocdLliat van het R.Ph. O. in zijn drukste periode bevindt en de pianiste» een drukke lesprak.ijk aan hef R'dain conservatorium heef.:. Hel; publiek heeft zijn bewondering voor' dit erudiete musiceren ondubbelzinnig geuit S. NIEBOER (Van een onzer verslaggevers! ROTTERDAM, donderdag. Het college van b. en w. heeft er geen be zwaar legen dat twee journalisten van een Amsterdams ochtendblad een' kleine enquête hebben gehouden on der 20 leerlingen van het Libanon- j Lyceum in Rotterdam. Het college zegt dit in antwoord' op schriftelijke vragen van het socia-i listiseh raadslid, de heer J. Reehorst.; De journalisten stelden de leerlingen1 van de examenklassen met toe- stemming van de rector een vraag; over het optreden van de provo's ini Amsterdam en een vraag over het op- treden van de politie. Het college zegt, dat het contact lussen pers en scholen „niet onder alle omstandigheden behoeft te wor-1 den vermeden, zulks uiteraard met. in-j achtrteming van het onderwijsbelang i en de ongestoorde gang van zaken odI school". In het gebeurde ziet het college van b. en w, geen aanleiding zich tot de rector te wenden. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. Met één treffer, na een kwartier door Kei zer gescoord, heeft Ajax in de strijd tegen Zwart Wit op het nieuwe sport park ,.De Vaan" genoegen moeten nemen. Hierdoor werd de uitslag op 01 bepaald, een voor een zaterdag - middagclub tegen de landskampioen in spé van het betaalde voetbal, alles zins aanvaardbaar resultaat. Het werd bovendien behaald met con structief voetbal, dat Zwart Wit vaak dicht b(j de gelijkmaker bracht. Het was in de eerste plaats de wedstrijd van Aad van der Laan, de dappere doelman van Zwart Wit, die deze avond tot grote hoogte groeide. Circa vijfduizend toeschouwers wa ren deze „ere-wed strijd" ter gelegen heid van de opening van het nieuwe sportpark komen bezoeken. Met beter weer was het zeker uitverkocht ge weest. Doch deze vijfduizend ziin In ieder geval voldaan huiswaarts ge- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op de a bonne- menstsconeerten van het Rot'er de nis Phiiharmonisch Orkest van vanavond en morgenavond a.s. onder leiding vrn de Poolse dirigent Witold Rowieky zal de solist Tlbor Varga wegens ziekte nie opbreken. Hij zal worden vervan-! gen do:.r de solist Ida Haendel. Hflll programma van beide concerten luidf: als volgt: Quatre essays van Tad au Bar:!, vioolconcert i-n E, groo; vat) j J. S. Bach en de Negende symfonie j (uit De nieuwe wereld) van A. keerd. Het was beslist geen strijd van kat en muls. Maar al te vaak kregen de dappere Zwart Wit spelers de han- den op elkaar. Natuurlijk, er is moeilijk een verge lijking mogelijk tussen een topelftal van Nederland met een groot aantal internationals Ajax was op volle oorlogsterkte en een zaterdagmid- dagelftal van louter amateurs. Maar de strijd was niet eerzijdig. Doelman v. id. Laan was voortreffelijk, maar vóór hem speelden ook v. d. Gïesen, Helleman, Verlinde en Schoenmaker een goede wedstrijd. Van der Giesen vooral schonk Nuninga weinig kansen en ook Schoenmaker gaf Keizer geenszins vrij spel. Helleman, die kort voor het einde met een blessure uitviel en door Jan Oorebeek werd vervangen, had zich reeds zeer ver dienstel' 'k gemaakt, doch zette de kroon op zijn werk door In de tweede helft een schot van Nuninga van de doellijn te keren. TAE beslissende treffer kwam na een snelle aanval over rechts waar door Swart een voorzet op maat werd gegeven, die door de defensie van Zwart Wit sneed. Keizer had toen geen moeite de bal langs de versla gen v. d. Laan te knikken: 0I. Kort voor rust scoorde Zwart Wit uit een al even vloeiende aanval. Van af de rechtervleugel plaatste Baan de bal in de doelmond, waar Van Nes gereed stond om do bal fraai langs doelman Bals te koppen. Arbiter Roo mer keurde het doelpunt evenwel af op aanwijzing van de grensrechter, die voor buitenspel van Van Nes had gevlagd, In de tweede helft, waarin op het middenveld Jan en Coen Nieuwstra- ten maar a-I te vaak Muller en Prins te vlug af waren, kwamen de Zwart Wit-voorwaartsen enkele malen ge vaarlijk voor Bals, maar de verdien de gelijkmaker bleef uit. Ajax, dat kennelijk graag een wat ruimere marge in de score had ge wild, beet ook de tanden stuk op de hechte defensie van de Rotterdam mers. (Advertentie l.M.) Een moderne ring. In breedien van 4 tot en met 10 mm, Een constant rfngt Een verlovingsring van Constant». JUWELIER HOOGSTRAAT 104 HOOGSTRAAT 15J BEUERLAND3CLAAN Hft BOTTERDAM Een paar dagen geleden was ik weer eens een toe rist in eigen stad. Zo naem ik dat nltyd als ik 'vreemdelingen* Rot terdam Iaat zien. Ik heb dat ai heel wat keren gedaan: Engelsen, Fransen, Duitsers, geëmigreerde Nederlanders die even overwip pen om te kijken hoe Nederland er by ligt of gewoon Anister- mors voor wie Rotterdam net zo onbekend is als Londen of Pa rijs, De meeste moeite heb ik altijd met Engelsen. Je weet eigenlijk nooit goed wat je aan Je Britse gasten hebt. Ze tonen voor alles en nog wat belang stelling, ze onderwerpen zich met een overmant aan Britse beleefdheid aan je programma, vinden alles nice en lovely en zorgen ervoor, dat er in de conversatie geen minuut stilte valt. Fransen zijn ook niet makkelijk. In de eerste plaats door de taalmoeilijk heden, want Frans blijft voor ons Ne derlanders oneindig lastig. Ze zijn wel plezierig als reisgezelschap, alleen een beetje naadje-van-de kous weterig en .soms een tikje eigenwijs. Ik heb hef eens meegemaakt, dat ecu Franse past rt'rrufcf uitriep.' „Hebbeu jullie in Nederland ook Philips/" Ik ncloof niet, dat ik er toen in gestaapd beu duidelijk te maken, dat Philips „ran ons" is. Hij het rondleiden van Duitsers sta je altijd voor de moeilijkheid hoe je Je verhaal over het bombardement moet inkleden. Gewoon rustig vertellen, dat de binnenstad in de meidagen van veertig werd weggebombardeerd zon der oen spoor van rancune in je stem, alsof je een krantbericht voorleest, is meestal het beste. Jonge Duitsers zijn wal dit betreft niet altijd even plezierig als reisge noot. Ze nemen zo gauw een collectie ve schuldhouding aan en voelen zich soms verplicht namens hun volk ver ontschuldigingen aan te bieden, Ik ik word daar altijd lichtelijk onpasse lijk van. Tijdens de mederopboutntentomi- shdiiny in het Bouwcentrum heb Ik eens een jonge Duitser, met wie ik Rotterdam „deed" minutenlang zwij gend naar de maquette van hef weg gebombardeerde Rotterdam zien kij ken. Hij stond daar eigenlijk een beetje te demonstreren: een woordeloze Wie- dergutmachung. Daarna richtte hij op mij een blik vol medeleven. De bedoe ling was duidelijk Ik moest denken, dat hij dacht wat zijn wij toch een schoften geweest in de oorlog, Voar mij hoeft dat allemaal niet. De plezierigste herinneringen be waar Ik aan het rondleiden van Ame rikanen. Amerikanen zijn lekker mak kelijk in de omgang, ze durven ook kritiek te uiten. Het enige irriterende is, dat sommige Amerikanen menen j hun sterke dollar-valuta als steun tej moeten aanbieden. Maar dit alles terzijde: mijn laatste sight seeing in Rotterdam betrof die met een In Schiedam geboren, maar meer dan vijftig jaar in Amsterdam wonende in ruste zijnde timmerman. Ik vond hem een antieke bejaarde. Uiterlijk dan. Hij heeft iets waardigs en statigs in zijn persoonlijkheid, hij heeft ook een welverzorgde puntbaard. HU is tegen de tachtig maar vergist! zich nooit bij de voetgangersoversteek- lichten. Allicht. 'HU komt uit het| drukke Amsterdam. j „Jk u?il de metro zien", had hij alj enige tijd geleden gezegd. „Op mijn leeftijd moet je daar niet al te lang mee machten". We dalen af aan de Coolsingel In; het metrostation stadhuis. Met ken-| nersbük bekijkt hij de perrons en de! met gietbeton beklede kolommen die het tunneldak dragen. Met kennersblik, want hij kent de ondergrondse van Parijs en Moskou. „Dit is toch wel de oplossing", zegt hij als Amsterdammer de problemen van het openbaar vervoer maar al te goed kennend. „Ik hoop, dat ik het nog meemaak als hij gaat rijden." Op de Coolsingel staart hij In dej bouwput, waar ver in de diepte twee metromoten te ruste zijn gelegd. Het' oude Rotterdam kent hij nog. Hij weet nog wat er stond op de plaats waar nu het stadhuis staat, hij heeft nog boten zien varen in de Coolvest Hij wijst in de richting Aert van Nesstraat: „Daar was het eindpunt van lijn 5, de paar- detram." Een jonge import-Rotterdammer staat daar nooit bij stil; er zijn nog mensen die dat allemaal meegemaakt hebben, de paardetram De.gebouwenconglomeratie rond het toekomstige Churchillpleln kent hij niet meer. Ik wijs hem: daar staat het Historisch Museum en er achter de Laurenstoren. Maar zelfs Historisch Museum is te recent voor hem. Het oude Boymans dan. Dat geeft hem een schok van herkenning. Op weg naar zuid „gidst" hl) mij door nog meer „oud Rotterdam". Daar was de Vismarkt en daar de beurs. De Aanbruf naar de Willemsbrug i s natuurlijk ook nieuw voor hem, uQ kent de oude weg via de Gelderse kade nor en de elndelose wachttUden daar. Toen al! ROTTERDAM, donder- Als Amsterdam er Haagse HDM te verslaan wordt de wee naar wéér een westelijk kampioenschap breed en gemakkelijk. Maar een HDM in zo'n situatie is een bUz»nder gevaarlijke tegenstander. Oudere grootheden als Fiolet, doelman VeenUer en Van Dtyk plegen zich dan wel extra in te spannen. Is Amsterdam dus niet zeker van winst, achtervolger HHYC zal dat nog minder zijn, Hilversum komt .naar Klein Zwitserland, de productiefste ploeg van alle. Maar HHYC heeft de minst gepasseerde verdediging. De overige party eft In de eerste klas zijn 'valimaikertjes: BMHCKampong, Lei den—Laren en SCHC—-HGC. Het zilt er in dat Leidens lot definitief wordt bezegeld. Verlies van Leiden tegen La ren, een punt voor HGC bij SCHC: het zou geen opzien wekken, Ovengaftgdkiasser RBC kan zich van de derde plaats verzekeren door BMHC 2 .te verslaan en misschien kan pro- motieklasser Victoria praktisch kam pioen worden. Zelf van Kieviten 2 winnen en ASVION de lastige uitwed strijd fegen Alliance 2 zien verliezen, het zou de Kralingers op rozen bren gen. Op de doornen zit al vast Leoniidas. Het zal over eigen karusen tegen Vic toria 2 niet optimistisch zijn.. Aeolus—Dordt is een open strijd. ROTTERDAM, donderdag. Gis teravond had in Odeon de halfjaar- lükse uitreiking plaats van Landstei- nerpennLngen, -plaquettes en- speldjes door de bloedtransfusiedienst afdeling Rotterdam van het Nederlandsche Roode Kruis, In Rotterdam telt de bloedtransfusiedienst nu bijna 15.000 donors, en dit aantal groeit nog steeds. Aan 927 donors werden de Land- steinerpenndngen en -plaquettes uit gereikt voor resp. 5 en 20 maal bloed- geven. Bovendien overhandigde voorzitter mr. F. W. B. Baron van Lynden aan een recordaantal van 18 donors de bronzen speld voor het geven van 40 maal bloed. De medisch-directe ur van de dienst, dr. A. W, Meliema, hield een causerie, waarin hij nader inging op de vele manieren waarop bloedplaama ge bruikt kan worden. De Spelbrekers brachten tenslotte een amusementsprogramma, waarmee de vele aanwezigen zich best amu seerden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. De heer C. J. Ulrioh heeft gistermiddag de nieuwe fabriek van de Zwitserse Patisserie Ulrich N.V. aan de Indus trieweg in de Spaansepolder geopend. Ulrich is een dochteronderneming van Sitos N.V, Zij maakt industrieel vervaardigd Zwitsers gebak, per uur achtduizend stuks, Als eerste in Ne derland levert de fabriek gebak on der vermelding van datum van ver vaardiging. De nieuwbouw bestaat uit twee hal len, leder 85 meter lang en twintig meter breed. De naam Ulrioh is in de bakkerij wereld al honderdtachtLg jaar bekend. In 1786 opende een voorvader van de heer C. J, Ulrich in Rotterdam een patisserie. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. - Leer lingen van de Academie voor Beeldende Kunsten zijn woensdag in gebouw Odeon goed voor de dag gekomen met de opvoering van twee moderne to neelstukken: „Jacques of de onder werping' van Ionesco en „Het verhaal van de dierentuin" van Bdward Al- bee. Onder regie van de nieuwe Rot terdamse toneel-acteur Jan Kruik brachten de spelers beide stukken vlot voor het voetlicht. Het talrijke publiek liet aan het slot duidelijk horen zeer tevreden te zijn over de opvoering. (Van een oneer verslaggever*) ROTTERDAM, dondeixUf. In het RUnhotel heeft de Vereniging van Ex perts op 8cheeps- en Werktuigkundig gebied in Nederland gisteren het so ja rig bestaan gevierd. Dit gebeurde op een bijeenkomst waar ir. J. van den Berg, de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fa brieken, mr. A. Blusse ven Oud-Al- blas, voorzitter van de Stichting Ha- venbelangen, en mr. J. J. Kamp, voor zitter van de caseo-commtasle van as Vereniging van Transportaaeur«deu ren In Nederland.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1