Oeververbinding open Er zijn nog steeds meer bloedgevers nodig /s< i ZVC dicht bij de titel Wtu Dank U... AANMERKELIJKE VERBETERING VOOR VERKEER ROTTERDAM-SCHIEDAM Matig turnen in E-hal Moderne élégance Gegadigden HHYC heeft beste kansen Titei voor Nikkelen Kuijper Benauwde zege van Schutters ROTTERDAM RIJNMOND BEUKELSBRUG NIET BESTEMD! IVOOR FIETSERS Jongen mishandeld J. Palman naar Parijse expositie RZ NIET MEER TE REDDEN 1SÏ5Üaarasi ROTTERDAM, dinsdag - Koplopers gelijk in Duitsland Een uolitieman is ook maar Zwart janstraat 26 teen mens Gezondheidskoloniën Tehuizen zijn te groot Uitslagen van wielerclubs pag. 4 - dinsdag 5 april 1966 (Advertentie IM.) spaardoor nu te kopen Morden begint het grote *p»ar- feest ...bijna de helft van de normale prlj» op elke meter frame da maat. Duizenden meter» franse damast van 4.95 liggen er voor U klaar... In een prachtig klassiek dessin, een prachtig soepel, doch stevig weefsel, per meter voor nog géén drie gulden. Horgen begint de verkoop van deze bijzonder mooie franse damast, 120 cm breed, In diverse kleuren. JH per meter j Wj ggjw Géén ul, of iihrlft. tmt VOLLEYBAL ROTTERDAM, zon dag. - Tot de belanr- rUkste wapenfeiten van de afgelopen volley bal week behoren de overwinnin gen van het Rotterdamse ZVC en die van het Heerlens® Hevok. Vooral de laatste zal historie maken, omdat het 'tot nu toe de enige nederlaag van landskampioen Blokkeer betekent. - ZVC kwam door de overwinning op r OVC op één punt van het ongetwijfeld komende kampioenschap in de over- gangsklawe dames. Het was een bUzoder spannend tereffen, daar bij OVC. ZVC kwam door tweemaal 12—-15 op 0—2 en had dus de winst voor het grijpen. De fastvrouwen dachten daar ovenwei an- ers over, wamt vla 15-11 en 1614 kwam de balans in evenwicht. In de .slotset bleken de meisjes van ZVC ;©ver de langste adem te beschikken 'want met 1115 'trokken ze dc volle whist naar zidi toe: 23. i Behalve de nederlaag van Blokkeer was er ook nog die van Libanon, Min der opzienbarend, maar wel een teken aan de wand ten aanzien van het her stel van SOS, dait de Rotterdammers 4n de Domstad met 32 de baaa bleef. Het wa6 niet zo'n groots treffen, waar in op alle fronten de kwaliteit beneden de maat bleef. De tussenstanden van <Mit dud waren 1511; 15—8; 11—15; 113—15 en 15—11. In de hoofdklasse heren kwam Con cordia tot een goede zege tegen De Kangeroes. Vla 14—16 en 1115 had Concordia een voorsprong van 2—0 ge nomen. Even herstelden de gastheren zich (158) maar meer wilde Concor dia niet Hoest a an en na een hardnek kig betwiste vierde set kwam met 1517 het einde (13). Na een zege In de eerste set (II15) kwam Liba non 2 tegen gastheer SIGI niet meer aan bod. Met 158 en tweemaal 15—12 trok SIGI de balans naar zldh over: 31. UITSLAGEN A—3; PSV—Bo Fair 3—0. Heren: Hevok- Blokkeer 3-2; Valuas—Odulphua 3—1: Oranje Nassau— AMVJ 0—3: SOS—Llbu non 3—2; Olhnca—Kweekschool 3—1. „VC 13—4; EFC IS—0. Heren: Blokkeer 14—28; Olhaco 17—24; Oranje Nassau 19—24; AMVJ/RC 15—20; Orawi 18-22; Libanon 18—18; Values 17—14; Valbovol 19—18; Hevok 18—14. SOS 18- 12: Kweekschool 184. Hoofdklaaae dames: Armada—Octopus 3—1: CUo—Zandvliet 3—o Heren, Kan geroesConcordia 1—3". SIGI—Libanon 2 3—1; SOS—HVS 2—3; Zandvliet—US 3—1: PPC—VVS 3—1 Orawi 2—3: Syrèna—CSVD 3—2; RVC 2- Scorplo 3—0; OVC—ZVC 2—3; Delta—Con contia onb. Heten: BtokSoeer 2Achillea 3—2: HML/CLV—Juliana 2—3; Delta— Ornwi 23; Blokkeer 2Zandvliet 3—0: BVCAlexo Afdeling Rotterdam: Hl: Juliana 2- AMVJ/RLVC 2—3; AMVJ/RLVC 2—Lek- kerkerk 1—3: ZVC—Libanon 3 3—1; LIba non 4—SVC/AC 2 0—3. H3; Spivo—Hot Stand 2 3—0; J. Pendret'ht—CVV 0—3 VCKConcordia 4 0—3: Hou Stand—SVC/ AC 3 3—0; Concordia B-AMVJ/RLVC 3 3—0; J. Pendrecht—Hoogvliet 3—0. Dl: AMVJ/RLVC S—Concordia 2 8—0; Lekkerkcrk—Hou Stand 0—3; ZVC 2- - SVC/AC 2 1-3: D3: VCK 2—DOP 1—3 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAMdinsdag Mor gen zullenzoais reeas gemeld, de ourgemeesiers van Rotterdam en Schiedam, ae nieuwe szadsauzo- weu RotterdamSchiedam met ae daann gelegen Beuketebrug over de Delfshavense ScMe voor het verkeer openstellen. Om streeks vier uur, bij het begin van het spitsuur dus. zal nadat de kleppen zijn neergelaten en het muziekkorps van de Schiedamse politie over ae brug tg gemar cheerd het verkeer de nieuwe oeververMnamc oehruik ne men. De automobilisten zullen nut «i- leen een riante, moderne Dm* op hun weg vinoen, maar ook een Ingrijpend veranderde verkeerssituatie rond het voormalige Aelbrechtspleln. Komend uit het Centrum van Rot terdam bereikt men de brugoprit via de Beukeisweg. De weg naar Schie dam voert over de Horvathwe* en de Burg. van Harenlaan, dl» echter nog niet geheel gereed la. De asfaltering van de Van Harenlaan la gevorderd tot aan de Nieuwe Damiaan. In Schie dam zelf zal van do bestaande ver bindingen naar VlaairUngen gebruik moeten woraen gemaunt. VOORRANGSWEG Een groot deel van deze .Atads- auioweg" geaoopte verbinding is v oorrangsweg, namelijk de gehele Van Harenlaan tot en met de afrit van de Beukelsbrug op Rotterdams gebied. Er zal tot de grens met Schiedam 70 km mogen woraen gereden, met uitzondering van de brug zelf. waar een maximum van 50 km geldt. Dp nieuwe verbinding is verboden voor fietsers en bromfietsers. De constructie van de brua en ae groot te van het wegenknoovpunt op het voormalige Aelbrachtspletn laten dit niet toe. Al» we al die fietsers en bromfietsen er ook. nog tussendoor moeten loodsen verliezen toe teveet capaciteit op het kruispunt, luidt het oenuaar van de politic. Wandelaars zullen wel van de brug gebruik mo gen maken. Er 1» een voetpaa. RONDRIJDERIJ Het kruispunt bij de brugüfrit Is bij zonder gecompliceerd. Het verkeer aot van uit Schiedam komt heeft de Keuze uit drie mogelijkheden: rich ting centrum, richting Den Haag en richting „doorgaand verkeer". De centrum-klanten zijn aangewezen od üe Beukeisweg, terwijl degenen die verder willen dan het centrum de gehergeproflleerde Ailard Piersonstraat moeten berijden. Bepaald ingewlk- Kcid wordt hor voor de automobilist oio van bchlednm naar Den Haag wil. Hij kamt van de brug, rijdt over het Aelbrechtspleln, <kiikt de AUard Piersonstraat in, slaat vervolgens r>jcntsal de Craandljkstraat in. weer reentsaf, de Aelbrechtskade od en nogeons rechtsaf, waarna hd weer op net Aelbrechtspleln Is aangeland, Eerst »u mag lig oversteken naar de Abranam van Btolkwer. Voor de v*n Den Haag komende automobilist met bestemming Schiedam geldt de- ■elfde rondriJderU in omgekeerde rich ting. ingewikkeld, dat geeft de poli tie toe. maar een andere oplossing ■let *0 mow Verkeerslichten gaai; uiteraard een Detaagrykt; rol spelen bb de ver keersafwikkeling. De nieuwste Rot- '«sraamse verkeerslichten vindt men op net Aelbrechtspleln en het Burge meester Melneszplem, ROTTERDAM, non dag. Bijna dertig gymnastiekverenigingen, aan gesloten bU de Rotterdamse Torn-1 bond, namen zaterdag" met ongeveer i 600 jongere en oudere turners en turnsters deel aan de lange reeks wedstrijden, die In de Energiebal platte vonden. Een uitgebreid pro gramma, dat In de middaguren voor jongens en meisjes was bestemd en 's avonds de ouderen gold, vergde een enorme voorbereiding, aangezien er In deze meerkampen een zeer uitgebrei de indeling van alle deelnemers (sters) nodig was. Zowel In grootte verschilden de ploegen als in samen stelling. En naast de uitvoering van de voorgeschreven onderdelen, kwa-. men er ook ploegen met keuzewerk. Door de grote massa was betgeen geboden werd zeer onoverzichtelijk, i Het waj noodzakelijk dat er op een tiental plaatsen tegel Uk geturnd werd. De «Ufers wezen uit, dat er maar matig werd geturnd, want vooral |n' de avonduren, konden maar weinig eerste prijzen worden toegekend. Voor Iedere categorie was een per centage vau het aan-tal te behalen punten vastgesteld, dat moest gelden, voor een eerste, een -tweede of een1 derdo prijs, terwijl de ploeg, die be-l neden de limiet bleef zonder prijs! huiswaarts kon keren. Bij de vierkamp meisjes (lange; mat, klassikaal brug, kastsprlngen en veerplank paard, werden slechts ze ven eerste prijzen aan de dertig ploegen toegekend, terwijl bij de vier kamp jongens lange mat, laag rek. paardvoltlge en kastspringen) slechts twee eerste prijzen konden worden veroverd. De keuze oefeningen waren wel Iets beter, maar 't bleef aan de lage kant: Hollandla uit Vlaardmgen, Thor, Schiedam, Sportuna, Spljkenisse, Ahoy en Thor Rotterdam leverden de beste prestatie. Kralingen cn Blijdorp brachten 'g middags het beste keuze- werk. Dea avonds werden nog minder eerste prijzen behaald dan in de mid dag. Aspasia met hoepeloefeningen. Kralingen met kastspringen en Blij dorp met lange mat waren de hoog tepunten van de avond. Wat Aspasia bood was fraai en goed van uitvoe ring, spectaculair was het lange mat springen van de twee Blljdorpploe- gen. (Advertentie I.M.) HOEK VAN HOLLAND, dinsdag. "oUé iaggvOL terdamse L. de V. ernstig mishan- Voor een dancing In Hoek van Holland Is zondagavond de achttienjarige Rot- deld, Plotseling kwamen vijf Jonge mannen naar buiten, die zonder aan leiding op hem in begonnen te slaan. De jongen liep vrij ernstig letsel op aan gezicht en ribben. De hoofddader, de negentienjarige M. V. uit Monster, waa inmiddels met een taxi verdwe nen. Hij ls later door de politie in Monster aangehouden en overgegeven aan d« Hoekse politie. De gewonde jongeman werd per ziekenauto naar het Dljkzigtalekeruhuls In Rotterdam vervoerd. Voorgevormde beha met nylonkanten cup#,dorwacht gevoerd, voor diepe décol- leté's. Elastische rugpanden, A en B cupa 13.75. Er Is ook een Tergal gains 14.95, I" Found Foundations in alle filialen van ER zijn nogal wat gegadig den voor de post van trai ner-coach, die binnenkort bij Sparta vrij komt. Niet alle namen zijn bekend, maar het is een publiek geheim dat Denis Neville en Toon van der Enden er wel wat voor zouden voelen om naar het Kasteel terug te keren en ook Lesly Talbot schijnt zijn voel horens te hebben uitgestoken. Een andere kandidaat la de 41- Jarige Limburger WUly Coervers, de vroegere kanthalf vau het kam pioenself tal van Rapid J. C. thans trainer van Roda J.O. Een Spar'a-bes:uur bevestigde dat er een gesprek met Coerver had plaatsgevonden, maar da', er nog geen beslissing was gevallen. „Coerver is een van de vele kan- de kandidaten" zei rij. „We heb ben goede informaties over hem gexregen. Hij heeft zijn irainers- dliploma met prachtige cijfers be haald en een ander punt in zijn. voordeel is, dat hij eei. units, tékettde speler ls gerweest." Afgaande op deze verklaring lij ken dc kansen van Coerver dus eoeö te staan, maar nogmaals: Sparta heef; nog nidta beslist en u moet dus oie<t vreemd opkijken als er straks een Oostetorjjker, een Duitser of een Belg uit de bus komt. ERNSTIGE zorgen maakt men zich op het ogenblik in Sparta- kringen over dé gezondheidstoe stand van Jan Heshof, de leider van het eerece elftal en 1M van de commissie betaaid voetbal. Hes hof is zaterdagavond tijdens een bijeenkomst van de oer-Spartanen getroffen door een hartaanval. De dokter heeft hem voorlopig vol strekte rust voorgeschreven. TPENSLOTTE een noodkreet van -*• Jan Bijtoo, de voorzitter van de afdeling Rottendam van de KNVB. Het traditionele schoolvoetbaltoer- nori. dat op 12 en 13 april wordt gehouden, dreigt -te mislukken -als rich niet op korte termijn een groot aan. al scheidsrechters meldt. De organisatoren doen een beroep op scheidsrechters, ou- scheidsrechters, voetballers en oud-voetballers om zich oog voor het paasweekend op te geven bij de heer W. Nieuwst rat en. telefoon 266542 of bij de scheidsrechters- commissanis van de KNVB, te&ei. J2296Ö. KRISKRASSER HOCKEY WALA üpeciaalhuis PIJNACKER, dinsdag. Mr. C. Piet te FJjnacker is op zijn verzoek met ingang van 1 juli a.s. eervol ont slag verleend uit zün ambt van nota ris te Pijnacker, OOSTVOORNE, dinsdag. In ge bouw „Overburgh" aan de Hoflaan te Oostvoorne zijn tot en met 13 april beeldhouwwerken van Wies Loeven de Bles en schilderijen van Ber Mengels te zien. De expositie is dagelijks ge opend van 15 tot 17 en van 19 tot 21 uur. ROTTERDAM, zondag 1 Roepie Kruize heeft zijn zin. De coach van HHYC heeft de „Haagse" weer groot gemaakt. Hoe groot ondervond landskampioen Am sterdam. Op Klein Zwitserland konden de mannen van Voogt Ouwerkerk en zijn mede verdedigers nauwelijks ver ontrusten. En omdat Buma weer eens onbespeelbaar was kwam de voorhoe de van HHYC wel tot doeltreffende daden, 20. Slaagt HIIYC er in de drie resterende partijen te winnen, dan zijn de „draken" kampioen. De overige partijen gingen op Leiden—BMHC na om 's keizers baard. LeidenBMHC werd 01, wat prak tisch degradatie voor de thuisclub in houdt. De punten werden veroverd door Laren 2—1 tegen Hilversum door HDM 10 tegn HGC en door SCHC 32 tegen Kampong. De stand: A'darn 16 22 SCHC 15 14 HHYC 15 21 Kampong 15 14 HDM 18 19 BMHC 16 13 H'Erum 17 19 HG5 16 11 Laren 17 19 Lelden 15 5 De zuidelijke kampioen ia bekend Breda werd door een 3—2 zege op Venlo onbe reikbaar voor de andere. Hel kan zdcb nu vast gaan voorbereiden op de competLtde der kampioenen rbc rukte door een 2—1 zege op BMHC H op naar de derde plaats in overgangs klasse B, Doélpuntmakera waren weer eens Dammers en Fenljn En dat Victoria promotie wed strijden om een plaats in de overgangsklasse zal spelen, daar twijfelt na de 2—1 zege op Kieviten II niemand meer aan Zeker niet, omdat Afl- vion in Heemstede tegn Alliance II weer een puwt kwijtraakte: 1—! Victoria n maakte met hekkesiuiter Leo- nidas korte metten. Met 20 werd de stiartploeg van promotieklasse A geklopt Die kan zioh nu nog uitsluitend redden ten koste van stadgenoot Aeolus. Die stad genoot is volkomen uit vorm 04 tegen Dordt maar staaat wél vier punten voort De dames Ideten het er bij zitten op deze zendag. RBC moest tegen BDHC een 2—0 noderlaag slikken en Victoria kreeg bij Kam poog met 2—1 klop. Gommisisans voor Nederland (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De heer J. Paalman, directeur van het Stedelijk Museum te Schiedam is door de Mi nister van Cultuur, Recreatie en Maat schappelijk Werk benoemd tot Neder lands Commissaris voor de in 1966 te houden IUe Exposition Internationale de Sculpture Contemporaine te Parijs, Tot assistente van de commissaris is benoemd mej. G. J. A. ten Holte te Amsterdam. BA5KETBALL ROTTERDAM, zon dag. Yan de Rot terdamse topteams in de basketball- competitie is alleen RZ (dames) binnen de lijnen geweest. Dat was zaterdag in Haarlem. Het was voor de Rotterdamsen m theorie de laatste kans om de plaats in de eredivisie te behouden. Dan zou van het eveneens in degradatiegevaar verkerende White Stars gewonnen moeten worden. Zo ver is het bij lange na niet gekomen. De Rotterdamse ploeg, waurin het ook mentaal niet helemaal naar wens ging, ls door de Haarlemsen gewoon van het veld ge veegd. Bij rust reeds was de stand 3314. In de tweede helft Uep White Stars nog verder uit om tenslotte met 6227 te winnen. Met nog twee wedstrijden te spelen heeft White Stans nu 10 punten» tegen RZ, dat nog drie wedstrijden moe! spelen, 8. (Van een onzer verriaggever») i OTIlhl Bert Nikkelen Knijper Is gisteravond in Odeon halfgwaarge- wichtkampioen van Zaid-HoOand ge worden. De Rotterdammer, die bij de reeds gehouden kampioenschappen van Nederland in de eerste ronde werd uitgeschakeld, versloeg in de fi nale om de provinciale titel de Hage naar Arie Verkade. In alle drie de ron den was de pupil van The0 Huizenaar de meerdere van zUn tegenstander, maar imponeren kon hy niet Nikkélesi Kuijper had de finale be reikt door eerder op de avond Pieter man van de school van Herman van 't Hof te verslaan. Dat gebeurde uj een nagal rauw gevecht, dat in de tweede ronde de lachlust van het pu bliek opwekte, toen Nikkelen Kuijper door een herhaling van hnkse hoeken zün tegenstander probeerde 4e over weldigen. CAPACITEIT De politie verwacht per uur 4000 "«ncuigen over het Aelbrechtsbietn 4e minnen looasen, oen flinke capaci teit aus. Voor dc nieuwe Rotteroam- Schiectam verbinding zal grote be langstelling bestaan. Deze route is eneUer en comfortabeler dan die over tie Mathenesserbrug of de Lage Erf- brug, al ls de afstand iets laneer. Een hele geruststelling is tevens, aat de brug slechts één tot twee keer voor de scheepvaart (bokken en coasters) behoeft te worden eoooena. BONN, zomdatf. De spanning aan de kop \-«ti dc Dun» buntteanffa houdt onver minderd aan Op de 28 etc <sp«3W*tf kwamen de drie prominente clutoa elk alwhts tot een gelijkspel: LIJwtannvoerder Boruaala Dordtmund 43 punten uit 28 wedstrijden) uit tegen 1. FC Kaliertoutcm (00), Bayorn Munncnen (41 uit 28) uit tegen FC Nuernberg (2—3) en München 180o (39 uit 27) op eigen terrein tegen EJntracht Braunschweig (t—1). Belde eerstgenoemde resultaten kunnen ln zekere zin als normale puntenverliezen be schouwd worden, liet gelijke sped van München I860 daarentegen ls de zoveelste tegenvaller voor trainer Max Merkel, die ln een spanne van enkele weken tij da heel wat toleureteülmgen heet* moeten verwer ken. Opnieuw «meelden de Löwen allesbe halve fcajna>ioenavoetba3 en de 18.000 toe schouwers waren dan ook allerminst tevre den De uitslagen: TSV I860 München—Eintr I Brounsclnvelg 1—>1. Wrrder Bremen—Bo*1 rusaln Ncunklrchen 5—2. t FC KOln—Tas mania 4—0: Meiderlcher SV—Karïstuher SC 8—2; VFB Stuttgart—Roruwlu MOncheit G-ladbach 5—0 I. FC Kalserslautero—Bo- rUasla Dortmund 00: H«nnover-96Ham burger SV 0—0. I FC Nürnberg— Bayer» München 2—2, Schalke '04—Elntr. Frank- furt 3—2. Rotterdam heeft In 1965 meer bloed gegeven dan ln het Jaar ervoor, zo blUkt uit het Jaaroverzicht van de bloedtransfusiedienst van het Neder- londsche Roode Kruis (afdeling Rot terdam). In totaal werden 24.682 fles sen bloed toegediend tegen 21.941 In 1964. Dit jaar wordt ccn verdere groei verwacht als de twee nieuwe zieken huizen (Ikazia en dr. Daniël den Hoed kliniek) volledig bezet zullen tUn« Inmiddels bleef het aantal donors tot oktober bijna gelyk. Weliswaar tinden de eerste 9 maanden 1306 nieu we donors toe. maar 1054 donors ver lieten het korps. Enkele zieken, die zeer veel donor- bloed nodig hadden, baarden de bloedtransfusiedienst grote zoruen, Uit de naaste omtrek en ook ver daar buiten (ou. Utrecht) moest bloed worden gehaald. Dit lukte weliswaar1 nog wel, maar daar het donortekort niet uitsluitend een Rotterdamse aan gelegenheid was, werden verschillende krachten samengebundeld om het korps uit te breiden. Perscampagne en propaganda in dc Pelikaan resulteerden tot 31 decem ber in 1758 nieuwe aanmeldingen, waardoor het korps met netto 1007 i mensen vermeerderd was. Er is ech-j ter nog steeds een tekort, al is dat dan ook niet meer zo nijpena. De samenstelling van het donor- korps is thans als volgt: Mannelijke donors 10.498. Vrouwelijke donors1 3 674. Bloedgroep O 6.316. Bloedgroep A 5.843. Bloedgroep B 1439. Bloed groep AB 574. Ook bij de Rotterdamse bloedtrans fusiedienst deed zich. evenals bU de andere grote transfusiedlensten. het, verschijnsel voor dat een niet belang-1 rUk deel van de donors niet reageer-! de op een oproep tot keuring. Wan-1 neer deze donors, ook na meermalen gedaan verzoek zich te laten keuren hieraan geen gevolg geven woraen zij uiteindelijk van de lijst afgevoerd. Van de 41,344 opgeroepen donors verschenen er uiteindelijk 25,969,! waarvan 7.595 een gehele keuring on-1 dergingen, J7 652 een kleine keuring; 722 werden herkeurd: 99 donors wer den afgekeurd. De ruimtenood in het Roode Kruis- gebouw aan dc WeatzeedUk wordt in middels steeds nUpender. Als de stij ging van het aantal transfusies door gaat komt dc t|jd spoedig dat hel ge bouw tc klein wordt. Het probleem van een dan noodzakelijke uitbouw if nieuwe behuizing wordt al bestu deerd. De giootste bloedafnemers waren: Dijkzigtziekenhuis: 6771 transfusies Zuiderziekenhuis: 3282 transfusies. Diaconesscnhuis: 2856 transfusies. St. Franciscus gasthuis: 2658 transfu sies. St. Clara ziekenhuis: 2227 trans fusies Mduer ten tie i.JW.) voor Uw bezoek aan onze nieuwe zaak. Leukdat ISA zogoed bij U in de smaak is ge vallen. Wij wensen U veelple zier met Uw nieuwe schoenen. Tot aiens... INTER SCHOENEN ASSOCIATIE Hoek Burg. Rwaraat iSA schoenen jeig. Jac.J.van Woernel Het bureau voorlichting van de Rotterdamse politie, dat het zoge heten dagelijkse persrapport verzorgt, ziet zich soms voor een moeilijke taak geplaatst: hoe brengt men een be richt van een verKeeersongeiUK. waar bij een politieman is betrokken en waarby de politieman mogelijk schuld heeft? Dct doet men zo: „Erttminfjmiddap liep een voetoan- ger bij ae kruising BerQselaan-Roden- njsestraat onmiddellijk nadat het voet gangerslicht op groen apronp de over steekplaats op, vlak voor de op zijn tiets naderende 41-jarige brigadier van politie A. G. WtUekes. De politieman ruakte de voetganger, waardoor bei den op straat vielen. De voetganger liep geen letsel op, doch de totelri/- rter kreeg door de vat eau schedelba- s«breuk. Hij is in het Dükziptziekett- huls opgenomen, zib* Wes/and is re delijk goed Het bericht is zo gesimd, dat de voetganger (die natuurbj.i ondanks het feit dat het voetgangerslicht op groen stond beter even oprij nad kun nen kijken) dan wel niet al- de schul dige maar In ieder geval als de ver oorzaker van het ongeluk moet war den aangemerkt En waarom opeens bijzonderheden omtrent de toestand vau het slacht- ofter? Kom politie. U zetft aldui dat een politieman ook maai- oen mens is. Wel nu, dan kan een brigadier toch wel eens een steekje laten vallen in het verkeer. Waarom dan onderscheid ge maakt ln de berichtgeving? In het verslag van de Vereniging voor Gezondheldskolonlën te Rotter dam over 1965 wordt opgemerkt, dat een vrij grondige reorganisatie van de wijze van uitzending noodzakelijk ls evenals de wijze van verzorging van de kinderen en dat wellicht de tehuizen iugrijpend verbouwd zullen moeten worden. Deze onderwerpen worden thans grondig bestudeerd. Overeenkomstig de in het rapport van de differentiatie- commissie kinderuitzending neergelea- de gedachten, meent het bestuur er naar te moeten atreven de mogelijk heid te openen om het verblijf van de kinderen ln de tehuizen in aanzienlijk kleinere groepen te doen plaatsvinden. Kleinere groepen van bijvoorbeeld acht kinderen, die onder leiding van vaste leidsters geheel zelfstandig en gescheiden van elkaar worden ver zorgd. Dit betekent, dat de, tehuizen, oor spronkelijk ingericht voor grote groe pen, moeten worden verbouwd en het spreekt vanzelf dat de linanciële ge volgen hiervan door de vereniging niet te dragen zijn. Men hoopt dan ook op steun op derden. Komt die niet, dan zou het wel eens kunnen dat de tehuizen worden geslo ten. De vereniging wil namelijk niet berusten in de huidige situatie. In het kader van deze reorganisatie stelt de vereniging zich voor in de toe komst een ruimer gebruik te maken van specialisten, „wij menen", aldus het bestuur, „dat het rendement van de kinderuitzending gebaat ls bij een vermindering vam het lekenelement indien dit wordt vervangen door een effectief toezicht en mogelijk ingrijpen van pedagogen en kinderartsen. Daar naast wordt het opportuun geacht, dat ook aan de kinderleidsters een Totere deskundigheid wordt bijgebracht, des noods tijdens hun werk in de tehuizen, In 1965 is het aantal uitzenddagen weer gedaald ten opzichte van 1964: resp. 19.627 tegen 20.829, Deze cijfers illustreren het urgente karakter van de maatregelen, die de vereniging voor gezondheidskoloniën voor ogen staan. Sensationeel verliep de strijd tussen e Curagaoënaar Anthony Richardson en de Utrechter Smit Richardson die HANDBAL zich bij vorige wedstrijden in Odeou een reputatie had verworven als k.o,- spedaitót, kwam nu zelf met het can vas in aanraking. In de tweede ronde liet hij zich verrassen door een zuivere rechtse van Smit en werd hij uitge teld. De nog ongeslagen lichtgewicht Ge rand Bok moest in een prestailiepartij tegen de Hagenaar Polak bewijzen da; hij de provinciale titel in zijn klasse waard is. Hij deed dat op overtuigende wijze, Polak kreeg het zwaar te ver duren, maar hij incasseerde alle sto ten met een glimlach. Plet Zeelenberg stelde teleur tegen de Maastrichtenaar Thomassen. De laatste wend terecht tot winnaar op punten uitgeroepen. De overigen uitklagenScheurleer (Rijswijk) onbeslist tegen Vonk (Utrecht), Tukker (R'dam) winit door opgave 4n 3e ronde van Van Putten, Te Pas (Den Haag) w.o.p. van De Groot (R'dam), Peerlings w.o.p. van v.d. Hogenband (Den Haag), Hoppe (Schiedam) onbeslist tegen v.d. Lubbe (Den Haag), Schouten (Den Haag) onbeslist tegen Verbon (Utrecht), Kruger (Rijswijk) wint door lnlerv. in Se ronde van Horsen (Utrecht), Van Diggelen (R'dam) wint door interv. in le ronde van Visoh (Utrecht). (Van onze handbalmedewerker) ROTTERDAM, zon dag. In een sensa tioneel verlopen strijd heeft Schutters voor de districts eerste klasse (heren) met 109 van Snelwlek gewonnen, Het heeft de titel nu praktisch voor het grijpen. Keehnen opende de score voor Snel- wiek, maar daarna was het al Schut ters wat de klok sloeg. Doelman Van Straten liet enkele steekjes vallen en daar waren o.m. Huitema (3x), v.d, Meer (2x) Huisman als de kippen bij en na 22 minuten was de stand reeds 71 in het voordeel van Schutters. Een reorganisatie in de oranje-blau we gelederen gaf het team wat meer rust in de verdediging en meer stoot kracht in de aanval, maar verder dan een treffer van Klip, waarmee de stand op 7—2 kwam, bracht men het voor rust evenwel niet. Na rust werd Snelwlek sterker en verdedigend greep men naar alle ruid- delen om de aanvallen van Schutters te stuiten. Door Zwiers werd het 73, maar Noordenbos en Huitema maakten de marge weer ruimer: 93. Een fel offensief van Snelwiek, inge luid door een strafworp, waardoor Keehnen scoorde (94) bracht er de spanning weer helemaal in. Kheenen, Klip en Rondberg brachten de «tand op 97 en de strijd werd er bijzonder fel door. Zo fel, dat scheidsrechter Auberts zich zelfs genoodzaakt zag Os- seweyer voor vijf minuten aan de kant te zeiten. Maar ook een van de tegen standers kwam op het „strafbankje" terecht, zodat wat dat betreft de zaak weer in evenwicht kwam Schutters kwam op 10—7, een doelpunt dat, zo als later bleek, beslissend was, want Snelwiek kwam door treffers van Keehnen en Schreinder niet verder dan 109, In de districts tweede klasse A boek te Meeuwen een 12—4 zege o<p "Wdton en ook de Meeuwen hebben nog slechts een enkel puntje nodig om zich kam pioen te mogen noemen, Bij de dames in de districts eerste klasse won DWS zeer verrassend van Animo (31), „Schutters" kon het te gen Wilton niet verder brengen dan een gelijkspel (55), terwijl Snelwiek een 63 zege op Dynamo boekte. De Ac- tiefdames wonnen zeer verdiend met 53 van EDH en hebben nu de leiding van de districts tweede klasse A. Ia de afd, eersteklasse bij de heren blijft Atomium een ernstige titelkan didaat. Het won met 119 van WIK. BOTTERDAM, zondag- Ultgtigen van door wielerclubs gehouden trainings ritten; APOLLO A-kl. 47 kmi 1.21.24. 1. Uittenbogaart; 2. Dekker: 3. F. Vogelaar; 4. Nelernan; 5. Lok ker; 6. Meyer, v B-kl. 34 km. 'ln 31 min. 1. Verspeek: 2. Hendriks; 3 De' Ridder; 4. Jansen; 5. Dul- laart; 6. Mo ret Aspiranten, 2f7 kan in 45 mtn. 1. v. d Goes; 2. Verspeelt; 3. Enslng; 4. Vlek, Veteranen, 34 'km. in 54 min.' 1. V. d Eroeck; 2. Croinvipl, Chibontrnoetlne I PEDAALRIDDERS—DELTA A.-kl. 42 km In I 1.84.37. I. StoUe; 2. Hoek, 3. v d. Flier <allé>n P.) 4. Burtk (D.). Pun- t^n^^as.ement: l.'Hoek 13; 2. Stolle 11; 3. Burik 4. l B-kl 36 km in w).15 nün. 1. De Boer (D); 2. Berkhout (P);; 3. DHkshhoorn <F): 4. Van Halen (D); 5, Vrolijk (P); 6. Bredkel <P>i 7. v.d. Slot (D); B. Pertors P); 9. Bal- visbergen (p); nu Vermaat (P). A-jun. 2a km )n\39.12 min. 1. Brinkman tP)J 2. Arkenstelni (P); 3. Hoek lP>: 4. Boose (D); 5. v.d ttraaf; 6. Kohne; 7. Un- denhof; o. Breukel tallen P.), B-,un. 11 km In 2Q.05 min, L Den Braber: 2. Breukel; 3. Kelzel; 4. Blom; 5. Horsman (allen P.). I SPORTIEF (Veter/nen) A-kl. 60 km. In lib. 1. Huizing#: i. Top; 3. Hotil*: "j. Ultbeyersen 3. Fülekes; 6. Leynen, 7. HordHk; 8. BitterJ B-lel* L Harmsen; T 2. Timmer»; 3. Breed- veld; 4. Tonder; 5. jduggtflberl-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1