PISTOOLSCHOT OP VRIEND LIEP NOG GOED AF ROTTERDAMS DAGBOEK Ado wilde niet 'SS FUVKIL we op n paasshow F* de Spits De publieke tribune MAI-week in AMVJ-gebouw Verhuizing Snoeien ROTTERDAM RIJNMOND Onderdelen gelost in Rotterdam DE wedstryd Feljenoord— ADO begint zaterdagmid dag evenals de andere competitieduels om kwart over vier. Er zijn nogal wat mensen geweest, vooral za kenmensen, die zich beklaagd hebben over het aanvangsuur. Xl'IXWIIimVl FEIJENOORD VERVANGT LUYTEN EN BOUWMEESTER Eerste Kamer akkoord met verlenging van zittingsduur leden Rijnmondraad Verlengde startbaan j i luchthaven Rotterdam j officieel in gebruik Off. van jnst. mr. J. M. van Leeuwen eist vijf jaar voor poging tot doodslag Ivens' film over Rotterdam komt op 20 april RET-diensten op feestdagen Schaak- en damtoernooi i I in de paasvakantie Geen krant ontvangen? 'pag. 4 - woensdag 6 april 1 Containerbrug De Nederlandse kustvaarder .Francisca" is onder cargadoor- schap van Hudig en Veder te Rot- erdam aangekomen met aan dek in gedeelten} de enorme staler ionstructie van de eerste contai- ïerlaadbrug van de Rotterdamse laven. Het schip nam ligplaats ran een nog in aanbouw zijnde cade van de Prinses Beatrixbaven i/aar de brug met in de toe- comst nog een tweede een jnderdeet zal vormen van hetdaai e bouwen contain ercerytrum. Op ie foto heeft de drijvende bok .Heracles" juist een zware ligget 'an het dek van het schip op de val gezet. Op het dek staat nog en zeer zware staalconstructie en laarvan heeft de „Francisca" nog jen beetje slagzij, >e brug is aangevoerd uit Trol- hattan in Zweden. Het gevaarte s gemaakt naar Amerikaanse ont- verp door de machinefabriek BO' ;ors in Zweden De brugkraan is ruim 46 metei toog en heeft een 36 meter lange laadboom, die als een ophaal >rug kan worden neergelaten van neer het schip voor de kadï s gemeerd. De totale hoogte van ie hijs is 26 meter, terwijl de loogte boven de kade met een :ontainer- ruim 16 meter is. De jrug kan containers tot maximum >5 ton tillen en zeer snel ver- kaatsen. Voor het fossen van elke container heeft de brug drie mi- juten nodig. Saaiand Service, die jegin met ai met een container ichip in dé Prinses Beatrixhaver tornt, verwacht dat de nieuwe >rug in juli bedrijfsklaar zal zijn. (Advertentie) Men nam bet de stadionclub hoogst,kwalijk, dat het keen licht- wedstr(jd te geworden en daarom In het misschien goed er op te wijzen, dat Feljenoord onmiddel lijk na het bekend worden van het aanvangsuur contact heeft opge nomen met ADO met het verzoek om er een avondwedstrUd van te maken. ADO wilde hieraan niet mee werken, omdat er voor de Twee de Paasdag weer een competitie wedstrijd was vastgesteld. Vier uur later spelen op zaterdag be tekent vier uur minder rust voor onze spelers, zeiden de leiders van de Haagse club en daarmee was de kous af. De Hagenaars hebben nog wel voorgesteld om op vrij dagavond to speten, maar volgens Feljenoord zou de KNVB daar geen toestemming voor hebben gegeven. Jammer dus voor Feljenoord, maar ook jammer voor Xerxes, dat anders zaterdagmiddag zonder de concurrentie van de stadion club zou hebben kunnen spelen. Voor de managers, trainers en clubbestuurders wordt het lang zamerhand tijd otn een plan de campagne op te gaan maken voor de nieuwe transferperiode. Feijenoord heeft al laten weten dat het bore ld is om over een terugkeer van Bergholtz te gaan onderhandelen, maar Feijenoord wil meer. Manager Guus Brox vertelde me tl at hij ook op zoek is naar een goede middenveldspolcr. Hij noemde geen namen, maar ik neem aan dat hij een type Beckenbauer wil. Een Overath mag natuurlijk ook en misschien is er dichter bij huis ook nog wel iets te vinden. Miehiels van Beer schot is eveneens een kei van een kanlhalf. Zelf geloof ik dat Felje noord met Bert Theunissen in de ploeg al een stuk sterker zou zijn, maar Kieboom en de zijnen schij nen niet zo enthousiast te zijn over de kwaliteiten van de ex- PSV'er. Aan het einde van deze maand begint de honkbaleompetitle. Hoofdklasser Sparta is al weer enige maanden met de training bezig en zondag eerste Paasdag dus speelt het zijn eerste se rieuze oefenwedstrijden, 's Mor gens om elf uur is HCAW uit Bussum op Nieuw Vreelust de tegenstander en om twee uur spolen de Sparlanen een wedstrijd tegen de kampioen van België, Luchtbal uit Antwerpen. Alle spe lers die tot de kernploeg van coach John Hcijt behoren komen zondag aan de beurt. Nieuwe ge zichten zijn er niet bij. KRISKRASSEN JOHS. VRIJ MOED ZONEN N.Y. SCHIEDAM - SEDERT 1776 ROTTERDAM, woensdag Feijen oord speelt zaterdag tegen ADO in een gewijzigde opstelling. Cock Luy- ten en Frans Bouwmeester zijn ver vangen. Piet RomeUn en Kick van der Vail keren in de ploeg terug. De opstelling Is als volgt: Pieters Graafland; Romeijn, Kraay, Veld hoen; Fran&en' en Haak; weering, Kruiver, Bild v.d. Vall, MouUjn. Het duo Brox-Kment hoopt door de ze wijzigingen een sterkere midden veldbezetting te krijgen. De opstelling voor de wedstrijd tegen GSAV op tweede paasdag wordt zaterdag avond na het duel met ADO bekend i gemaakt. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, woensdag. Ook dej Eerste Kamer te gisteren akkoord ge- j gaan met het regeringsvoorstel om de|- zittlngsduur van de in 1965 gekozen leden van de Rijnmondraad tot 1970 j te verlengen omdat anders dit jaar reeds opnienw verkiezingen gehouden zouden moeten worden. Alleen de WD-fractie verklaarde zich bij monde van dr. P. G. van Vliet j tegen het voorstel omdat ztj een der- gelijke verlenging van de zittingsduur i achteraf in strijd achtte met de nor men voor behoorlijk bestuur. In de Tweede Kamer nam de WD-fractie indertijd eenzelfde standpunt in. ROTTERDAM, woensdag. Op 13 J aprjl wordt zoals gemeld de tot 2.000 j meter verlengde startbaan op de lucht- haven Rotterdam officieel in gebruik j i genomen. Vast staat dat Channel Airways aan wezig zal zijn met een Hawker Sidde- ley 748, de KLM met de nieuwe DC-9, j British United komt In de geregelde dienst met de BAC-111, Braafchen komt waarschijnlijk met een DC-6b, Luft- hansa in de geregelde dienst met een i Fokker Frtendship-combi, Swissair en Sabena hebben geen speciale machines kunnen vrijmaken, maar zullen, even cis de andere maatschappijen, wel vertegenwoordigers zenden. Naar de meeste plaatsen, waarmee de luchthaven Rotterdam door de lucht is verbonden, vertrekken op 12 april Rotterdamse hostesses, die de j VW daarvoor ter beschikking heeft gesteld. Zij zullen aan de burgemees- j ters van die steden een bos lentebloe- t men aanbieden en een brief van bur- j gemeester Thomassen, die op deze ma nier de Rotterdamse relaties in de feestelijkheden wil betrekken. Op 13 april zullen de Rotterdamse meisjes op de luchthaven present zijn met boodschappen van de burgemeesters of andere autoriteiten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, r— De 26-jarige smeerder H. R, uit Rotterdam heeft gistermiddag de officier van justitie mr. J. M. van Leeuwen voor de Rotterdamse rechtbank een gevangenisstraf van vijf jaar met aftrek tegen zich horen eisen wegens poging tot dood slag op zijn kamergenoot E. F. Hanenberg door middel van een pistoolschot. Achtergrond van de zaak: R. zag zijn hele bestaan in elkaar vallen doordat Hanenberg zich bü hun hospita opdrong, waarop deze de huur van de kamer aan R. opzegde. (Advertentie 1M>) ...van de Spits doet u mèèr dan meu beltjes kijken. Ukunt er ideëen opdoen, van gedachten wisselen met onze ad viseurs, ontdekken dat de Spits is Ingesteld op üw stijlgevoel en budget, 'n Paasshow die u bij zal blijven! voor een ziét persoonlijk interieur... Hoogstraat 99 Tel 010-122198 2e Paasdag geopend (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Joris Ivens' film over Rotterdam zal op vrijdag 29 april In het Lumlèrethcater zijn première beleven. In aanwezig heid van de maker tal de 21 minuten durende documentaire 's middags voor een groep genodigden worden vertoond. Het ligt in de bedoeling de film daarna op verscheidene plaatsen in ons land In roulatie te brengen. Van zelfsprekend gaat hij ook naar het buitenland. De Franse versie beleeft op 3 mei in Parijs haar première. Ivens maakte de kleurenfilm, die „RotterdamEuropoort" heet, in op dracht van het Rotterdamse gemeen tebestuur. Het commentaar erbij is geschreven en gesproken door de dichter Gerrit Kouwenaar. ROTTE PDAM, woensdag. Op Goede Vrijdag (8 april) zal de HET op alle bus- en tramlijnen de normale, door-de-weekse dienst uitvoeren. Voor de beide paasdagen goldt de zondagsdienst; op industrie-lijn 51, (Centraal StaUon - Spaanse Polder Overschie) wordt geen dienst gedaan, j nOTTEUDAM. WMnsdas. Dej commissie voor de Jeugd recreatie; van do rand voor de lichamelijke opvoeding organiseert In de paasva-! kanlle een schaak- en damtoernooi; voor de kindereu van de sohank- en; damclubs van de Jeugdrccreatle. De wedstrijden worden op donder-i dag 14 april in het jeugdhuis 't Slag aan het Sandelingeplein gehouden. Aanvang 10 uur. yin de laatste vergadering van de wijkraad voor Charlotee is let* heel bijzonders gebeurd. Er was oubllek. Er zat to maar een meneer op de publieke tribune, weliswaar om sUn eigen zaak te be pleiten. m»ar... er was publiek. 1IU werd dan ook door de voorzitter apart verwelkomd en onderscheiden met het predikaat „vertegenwoordiger van de burgerij". HU kreeg ook koffie, Nu was hot enige vervelende, dat deze meneer het reglement van orde niet bleek te kennen. Hij gin,g zich in de discussie mengen en dat mag be slist niet in een wijkraadsvergadering. HU word dan ook door de voorzitter terecht aeweaum. De man zog zlin on vergeeflijke fout in en beloofde niets meer te zullen zeggen. Nu zat de voorzitter er ook wel een bee'-ie mee in. want het is natuurliik niet leuk als je nu eens eindelijk pu blick hebt en dat je tegen dat publiek dan ook nog onvriendelijk moet zijn. De voorzitter haastte zich dan ook er aan toe te voegen, dat hij hot niet onvriendelijk bedoelde, maarhij moest zich nu eenmaal houden aan het reglenvent van orde, want zo zei hij het zou oen mooie boei worden als iedereen! op do publieke tribune zich in dn discussie ging mengen Het maatschappelijk advies- en in lichtingenbureau (MAI), gevestigd In het Centraal Station te Rotterdam, houdl van 12 tot 10 april in de hal van het AMVJ-gobouw aan de Maurltsweg een voorlbhUngsweek. Aan de hili wordt een inliehtingenstad ingericht. Men kan informaties krijgen om trent de vakantleproigramxna's van een groot aantal organisaties, over taalcur sussen, werken in het buitenland, werkkampen, internationale festivals, sportactiviteiten, enz. Het Charlotee kantoor van de Amro- bank Is onlangs verplaatst van de Charlotee Kerkstee el naar de Wol- phaertsbocht. De oude behuizing was te klein geworden, maarer zijn ook enkele bijkomende omstandigheden, waarom men besloot te verhuizen. Het voortreffelijke personeelsorgaan van de Amro-bank „Amroscoop" ont hult deze. Het blad schriiflt: „Dit kantoor k.u>am in feite wat in het gedrang, enerzijds door een ver' heugende groei, waardoor de behui zing wat krap werd, anderzijds door dat zich aïs buren bedrijven vestigden, die het aanzien van een instelling, wel ke o.a, het sparen propageert, niet pie pen te verhogen. Bleek de keuze van de plaats van vestiging aanvankelijk een aoede greep men zit tegen de Waalhaven aan met haar gverslagbe drijven en industrievestigingen dit wijzigde zich in de loop der jaren juist door de nabijheid van de haven. Veel zeevarenden blijken namelijk dorst te hebben, die zij, zodra zij een haven aanlopen, zo gauw mogelijk willen les sen. Bedrijven, die hierin voorzien, plegen hun klanten een ruime service te bieden, waartoe nu eenmaal behoort het brenaen van de produfcten zo dicht moaelijk bi? de consumentl waardoor juist voor onze clientele soms een pe nibele situatie ontstaat. Met name zij, füc van de nachtkluis gebruik maken, rankten wel eens In toestanden waarin zij zich met recht niet thuis gevoelden. Al met al een reden te meer om het kantoor te verplaatsen..," De plantsoenendienst is druk bezig de bomen aan de Crooswijksesingel te snoeien, een werkje waar lange ladders aan te pas komen. Het Hotterdatnsch Parool-abonnees kunnen ona dit telefonisch meiden van maandag t.m, saterdag van 17.30—20,00 uur Telefoon 135430 Abonnees bulten R'dam-Schledam ku,£?en ïId? wouden tot onze plaat selijke agenten. Verdachte ontkende bewust te: hebben geschoten. Volgens hem wilde hij eerst de moeilijkheden met zijn vriend uitpraten en daar na zelfmoord plegen. In plaats van tot een gesprek te komen, vuurde R. zijn pistool af. De kogel trof Hanenberg niet- dodelijk in het hoofd. Korte tijd la ter zette R. het pistool op straat tegen zijn eigen hoofd en schoot opnieuw. Hij werd slechts licht gewond. „U hebt ongelooflijk geboft toen u zich in het oor schoot", zei de president van de rechtbank, mr. R. J. Brunner. ,,'t Is ook een ontzaglijk wonder dat Hanenberg nog leeft." K., een Surinamer, kwam in okto ber '64 naar Nederland. In de Rotter damse Banierstraat vond hU een goed kosthuis. Hü kon het voortreffelijk vinden met zün hospita die er geen bezwaar tegen had dat zijn Surinaam se vriend Hanenberg in augustus '65 bij hem introk. Al spoedig ontstond er onenigheid tussen de twee. Hanenberg kwam In eerste instantie als overwinnaar uit de eindstrijd: de hospita zegde de huur van de kamer aan R. per 31 december op. Hanenberg kon blijven wonen. President: „Ubent toen op 18 de cember naar Arnhem gedaan en daar hebt u een Schmeisser pistool gekocht en ook nog een jerrycan mét benzine. Waarom kocht u dat pistool?" Verdachte: „Om me zelf van het 'le ven -te beroeven." President: „Maar u had tooh al een stiletto? Vond <u een piBtool aangena mer?" Verdachte: „Ja, meneer de presi dent." President: „Uw aanvankelijke plan was; eerst Hanenberg neer te schie ten, dan uzelf en vervolgens het huis in brand te steken." Verdachte: „Nee, meneer de presi dent. Ik wilde brand in de kamer stich ten en daarna wilde ik me van het le vert beroven." President: „Waarom?" Verdachte: „Ze hebben me daar on rechtvaardig behandeld." Hoe de schietpartij precies in haar werk Is gegaan., werd «let helemaal duidelijk. Voordurend bleef R, ont kennen bewust ifce hebben geschoten. Op 20 december was 'hij weer iïi het huis van z'n 'hospita samen met Ha nenberg. Ze spraken over de nieuwe behuizing van R. Onder het gesprek ■liep deze weg en haalde van z'n ka mer het gloednieuwe pistool. Bededen gekomen vuurde hij van een afstand van nog >geen anderhalve meter op het hoofd van Hanenberg. De 6.35 mm ko gel trof hem iu het achtenhoofid. Daar op vloog Hanehbeng R, aan, maar de ze Wist. te ontsnappen. Na een- korte achtervolging op straat, zakte Hanen berg in een café te elkaar. Toen R. dat zag zette hjj het pistool tegen z'n eigen hoofd en schoot zich in het oor. De kogel bleef echter steken, Even later meldde hij zich bij de politie aan het bureau Bergsimgel. President: „Waarom haalde u het pistool van uw kamer?" „Ik wilde zelfrnoord plegen", zei R. „Maar toen dacht ik er aan dat de zaak met Hanenberg nog was uit -te praten, Hoe ik heb geschoten, weet ik rtdet. Opeens hooide ik gegil en zag dk bloed." President: „Dan hebt u zich vergist. In plaats van op u zelf te schieten, schoot u op Hanenberg." Officier van Justitie mr. De Jong zei in zUn reauisltoir gedacht te hebben aan de mogelijkheid poging tot moord ten laste te leggen. Maar dat was geen haalbare zaak omdat getuigen hébben gezegd dat R. het pistool heeft gekocht om Hanenberg te bedreigen. Volgers hem heeft verdachte zich niet aan de western© maatschappij kunnen aanpassen. R, vertrok mét gro te verwachtingen naar Nederland, maar die kwamen niet uit. Hoewel hij rekening hield met de ge lukkige afloop van de schietpartij en licht verminderde toerekeningsvat baarheid van verdachte, wilde mr. De Jong een zware straf vraigen; vijf jaar met aftrek. Aanleiding tot be schikbaarstelling van de regering zag hij niet. Raadsman mr. A. de Waard schet- ste zUö cliënt als impulsief en aef emotioneel, vooral in zaken die ■Un persoon betroffen. HU voerde aan dat R. in het huis van bewaring reeds drie zelf moordpogingen heeft gpdaan. Hij legde er de nadruk op dat ver dachte eerst goede banden met zijn hospita heeft gehad. Zij vormden de kurk waarop hij dreef. Mr. de Waard vond vijf jaar cel aart de zware kant. „Alles is goed afge lopen en bovendien ia hij sterk ver minderd toerekemingsya'lbaar. Als WJ vijf jam- krijgt, doet hij ^nog meer eurctöepogingen", zed hij. De rechtbank zal dinsdag 19 vcmnis wijzen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1