Noren zagen in één nacht tweemaal s< chip Een glanzend witte vogel voor de Zweden ROTTERDAMS DAGBOEK SLSÜOL r^RRRhi op m paa&show k. de Spits ROTTERDAM RIJNMOND SCHIPBREUKELINGEN IN ROTTERDAM HOND KIM WERD NIET VERGETEN Actie Glaasje op had invloed UITGAVEN VOOR HET ONDERWIJS DUBBELE VAN 1965 m.s. 'Kungsholm' gereed voor de vaart PIJN Heeft u zin m een oude mijnenveger Het jeugdige gedoe bij Engels Vijf meisjes kregen prijs voor opstel Wijziging van voorschriften motorrijtuigen -pag 4 zaterdag 9 aprfï 1S00 I li !i ui i! l 1 I Ett1' Ill'r ilOl'hlJilWihiiiiil (yan. onze *-eheepvaarl refla* tie j ROTTERDAM zaterdag Lange blonde Nor»n tal bun donkere Cuban* n hrpr derltjl bijeen maar no„ met de spon ti van de doorstane emoties op het gezichtarriveerden per bus termiddag voor het Srandtnm i scha zei manskins aan het Ji tl lemsplein Hel naren zt v< ntien oren n eciwndt rtig Cubanen die ui r n nacht tijd titee maal een schip m de golven van de Noordzee hadden zien verdwijnen Het Noorse Stavfjord dat bij Schiermonnikoog u aanvirlng was gc weest met de Cubaanse vrachtvaarder Orlente zonk na enkele uren Later verdween ook het schip uit Cuba in de golven Per redid ngtooot we den de achten veer g schepel ngc en een cheeps hord 1" Oobtmahorn (Ft esland) aan wal gezet vanwaar zc per bus naar R<c erdam kwamen De Noren vonden een. gastvr j on derdak m hel Scandinavische zee manshuis de Cubanen, kwamen cch er s^t eens de bus uil Bus Pater C van der Burgh van het ka Dholleke zeemanshuis Stella Mark sprak hen in het Spaans toe waarna de bus gelijk doorreed naar he schip Ba me een gloednieuw Cubaans schip dat op zijn eerste -ets m de Maashaven was binnengelopen. Aan boord brj hun landgenoten worden de eenender ig Spaans sprekende zeelui ondergebracht VICE-CONSUL van Nocvwegen Th J Knshïnsen verwelkomt kap te n Forre Toedracht Nada kapitein Forre van de Stav fjord door de Noorse vice-consul de heer Th J Krieteasen was verwcl komd kwam men pas een beetje op verhaal. Kaprtem Oystem Forre (38) ge kleed In suède jacket vertelde dat het •allemaal nogal snel in ztijn werk ge gaan was We hebben niets kunnen redden I Alleen het logboek dat hij angstval I lig onder de arm hield gekneld I Hoe de toedracht van de aan va ring is kan ik u niet vertellen Wat ik wel wil zeggen is dat we alle tijd had den om van ons schip af te komen Ik kon nog twee SOS seinen uilizendc I Niemand is m het water terech geko i men Het was een perfecte redding Zelfs de scheepshond Kim is aroog aan boord van de Cubaan beland De Orlente zonk na een paar uur veel «beller Het schip kapseisde onver wachts en was zo onder water ver •dwenen Maar zc konden toch ook nog o s -seinen lai en horen Ook eerste stuurman Monthv M k kcise» (22) wil nog niets loslaten over zijn schip dat me cokes onderweg was van Gdynia naar Malta We mogen niet» zeggen van de ka pi te in Dat was de eerste maal dat Ik mijn schip verloor En ik hoop het ook nooit meer mee te maken" De tweede, stuurman die roet hem de kamer ml het Scandinavische zcemanstchulx deelt knikt Instemmend Het eerste waar de bemanningsleden vaïi de Stavfjord naar uitzagen was een fris bad in zoet water d tmual Daarna werden ze op rekening va het NoorM. consulaat in de nieuwe klc ding gestoken b j herenmodk-maga zijn Segeren m de Witte de Withstraat 1 Ze hadden alleen nog maar wat ze b j de redding droegen Op één u teemde ring na eén opvarende had zijn aceor 1 deon we en mee *te nemen Hoelang de dertien gebaarde Noren in Rotterdam bhjven stond nog net! vast Monthy Mukkelsen hoop e gauw naar hu s in het Noorse FaL cr te kth Tien gaan En daar was iedereen he wel mee eens HILVERSUM vrydag (ANP) Uit twee recente onderzoeken die het Verbond voor Veilig Verkeer naar aanleiding van de actie Glaasje op* Laat u njden door het NIPO heeft laten verrichten n, vast komen te staan dat een grote meerderheid van het Nederlandse pubhek voorstander is van het verplicht stellen van de bloedproef (83 procent van de -onder vraagden) Negen van de tien onder vraagden waren het eens met de raad van het Verbond om zich na het drin j ken van meer dan twee glaasjes te laten rijden Tijdens het tweede onderzoek dat korte tijd na de carnavalsviering on der een groep automobilisten in de zui delijke provincies werd gehouden be vestigde bijna de helft van de onder-, vraagden (49 procent) dat het advies1 om niet te rijden na alcoholgebruik in i vloed heeft gehad op het gebruik van.' cle eigen auto Van de andere helft gaf 29 procent op nooit te drinken vóór het rijden maar achttien procent was ervan overttugd nog best te kunnen rijden na het consumeren van alcohol houdende dranken DE SCHEEPSHOND K m were,j bij de redding met vergeten rANO cewaeht cn stil erzwegen J nooit gedacht en lach gekregen iets an die aard moet de directie van de Zweden Amerixa Lyn gedacht heb b<m toen zij tot aller leedwezen drie maaiden lang moest wichten op het by John Brown ui Cl bank tn aan bouw zijnde passmr m *-h n Kun/ts li lm f i n her erde z ak vov te re <l»r* tt» un even beroerde zaak i oor de scheepswerf die in nood zat door ,rbrek aan gescho ild pi r onctl Haar n de laatste weck van miarl waren de mensen van de /weden Amerika Lyn dolblij tien hun tro'sc Kunstsbolm als een glan/end witte vogel statig de Hien tan Gothenburg werd binnen r~I >odst «jet duizenden en duizenden enthou taste toeschouwers anzs de w allekant wt rorer tum«n »***e_Ien da1- we n be e rw j kuch n Daa-w-n erug- o jzot dere aspecten van he hvpermo- n p s b j v de i rba** i ■j- t gez°* Op la V R VARI v afge i bc de Ku^gshclm z.e e u a s een g oo pier erjach Helemaal n he v. met 1 cn gelt C10 cn n Op ri sth lOrstentn het bekende "X an It rHc ee b auwe sc f e daa op d c nt g">ud D Kungshrlri s een n dde „root j a t eb p Ht, a "00 me er lanr h ft e n b eeö e an 0 -v hce hes eed om de opvarenden over a aar zj maar u ifr «e lach <t «eun en la en nadetnen De Kung n n heef twee «ch cr-s "-en m ar de v on e is e genl jk geen ech e ^chuar- ee- o*mda daarin een comp e- e wrse luch*fafar-e»' i» ngebouwd De are u cn n-g heef de ers-me cawa t f* van anderhalf m Ijoen xub eke m te ucn pe uu De lans d e -deze hoe ee h" d luch oo pompen stean ha f zaak i de vo r e schoorsteen op" s eld De gehe maallate wore d j-u et c n o amer Va ne oeJ t— en onderhouden a c een apa e nes frit r d-» nng van werkte gkun aa e U e-te- c x alle e. rg b"s eed aan oe b a^db^v© hgmg d n- be aanb~ "ge- van etn ui ge b e dt sp~ meier b usinrtallat e co van branddetectois op plaatsen waar geen nun»en komen Deze branddetectors \e c <<en h» vuu op deb u' n een spec aal daa voor aangebrachte instel b"ari u getr-aken De ingepompte ucn zou he vuur alleen maar aan wakkeren Dit probleem is opgelost doo he aanorengen van een speciale te^hniscne uirchting Wanneer ergens op he sch p een brar.dwaa -scnuw~_r gs- aIjo wordt ongedrukt of een spmnkler- u ^.t «u1 umaösch begin te werken wop-* -*egelijkertijd de gehele lucht- ve-vc-singbi-ostajiacie uitgeschakeld Machines "\7"AN de machinekamer valt even- ee s eta bijzonde~s e me-den wan daant is het zwaarste set moto- en geplaats-, die ooit door de machi nefabriek Go te verken voor een Zweeds passagiers_chip ts gebouwd He zijn wee negencilinderrnotoren die elk een schroef aandrijven en bij 120 omwea- teL&gen per minuut samen een vermo gen ontwikkelen van 23.200 a pk Dit vermogen is goed voor een cblenstsnel- hesd van 21 knoop Tijdens de proef tocht van de Clyde naar Gothenburg we«d het vermogen opgevoerd tot 2? 700 a pk en daarmee de snelheid -at 26 knoop Hieruit blijkt, vat de Kungsholm voldoende reserve heeft om een eventuele vertraging m te ha len Ten sloi e zij nog vermeld dat de VAAR VARIA Ia H- r Je aucon tc De Kungsholm pronkstuk van de Zweedse koopvaardij vloot is feestelijk gepavoi seerd als het voor de eerste maal de thuishaven Gothen burg binnenloopt (Foto Kuyper Van Dam en Smeer bagage van de passagiers van het dek af via een lopende band met 1000 "tuks per uur naar het bagageruim wordt vervoerd en dat het schip gara ges heeft voor bet vervoer van de auto s van de passagiers De Zweden-Am erika Lyn zal ook veel plereirreizen met het nieuwe sch p organiseren Naar wij van Kuy- p-r Van Dam en Smeer de Neder landse agen en van de Zweden-Ame nka Lyn hebben vernomen zal he schip op deze plezierreizen ook emge malen naar Nederland komen Voor de eerste maal zal het schip op 5 augustes asm Amsterdam aankomen en op 28 apral m het volgende jaar zal de glan zend wifce vogel in de Rotterdamse haven verschijnen fVan een o r verslaggevers) cf hi DE SPOREN van de doorstane emoties waren nog met uitge w st DEN H 1G vrijdag In de afgelopen vijf Jaar zijn de over hcldbuitgaven voor bet onderwijs toegenomen met 16 14 13 19 en 16 procent Dit betekent dat de uitgaven voor 196S (vier miljard) ruim twee maal zo hoog zijn als in 1956 Deze c jfcis xomen u t een zo- ju st verschenen overz cht v*>n het Centraal Bureau voor do Statis U gedrukt n procenten van het nat onaal inkomen stegen deze onderwijsuitgaven van 4 44% in 19a6 tot 6 73% in 1965 In de ontwikkeling van de ge middelde exploitatieuitgaven per leerling of student hebben de on derlinge verhoudingen van de onderwijstakken zich geleidelijk gewijzigd Zo werden deze bedragen per leerling of s udent voor het g 1 o het nijverheidsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs van 2956 tot 186$ ongeveer 2'/s maal zo groot terwijl voor hot ulo en het v h m o deze uitgaven rond tweemaal zo hoog uitkwamen A le ee s b jz St ne een lengte va b t-1 e van nt e s a"K a ge b iwd dt om de sne ned le verhu ft Dc voor escn i> s erk hellena i et aan de oraerz jde een bulb o k al on de nelhe d to vergr-j en Fetsen. bestemd oo de ra*ica lan cb d eis ui Go nenbu g naa N w York dan e ee** by zon de*- uiaoc i n n da e vjt 750 pa a e He i tu k zal een e** o >x veel p 7 n max r ne ma maal 450 e z ers dus belam»iyk minder dan nor Verse lucht bro metende par ag er U&etUC&Uc Telefoon 13 64 30 SLM®» HET TROEPENSCHIP Jonker Frans van Brederode van pad vindersgroep 30 ligt nog steeds in de voorhaven (De If shaven) op een opkoper te wachten Belang stellenden zijn ©r genoeg voor deze hoogbejaarde motorloze mijnenveger Zo is er een boer uit Rijswijk d e het vaartuig wel zou w Hen kopen om er een kerkschip voor de een of andere afgescheiden groeper ng van te maken Studentenorgan sat es kijken ook verlekkerd naar de oude schuit maar studenten zijn meestal arm en het vaartuig kost altrjd nog 6000Laten even tuele kopers met fan*astische plannen z ch echter n et ver kjken op deze prijs De n euwe eigenaar moet er ook nog een I gptaats voor hebben en die zijn net dk gezaaid in de Rot terdamse haven De padv nders zoeken mmid dels naarstig naar een ander schip I efst een met motor zo dat er ook vaartochten mee kun nen worden gemaakt Maar eerst moet het oude karkas weg Als u er zin in mocht hebben men belle 2317 68 Q L \CrfTI rvd iet e In een dagboekkolom beklaagden J\ce m Uerhngon /ich etoier dit ze n et turd n loegel tcn tot dc ktgelbinen \«m Engel Gaarne /ou ik het een en mder willen verduid»* J jken Er was alle reden om dc/c jeugdige immfc tanten tc «trui on dat by herhil ng de ordeloze en pro \o achUge sfeer tekenend is voor de ze zaal Bov ndicn ergeren leden en vooral ouderen zich om de aanwezig heid tin dit jeugdige gedoe Hetzelfde getdt voor de biljartzaal wo r ik ook persoonlijk behoor tot de genen die te jeugdige bezoekers weert Wel om grond ge rede en Het is voorgekomen dit ouderen zich be klaagden en ons erop aankeken dat dit jonge gedoe werd getolereerd Persoonlyke etvarmg kipotte keus het nitt tijd g betindigen n het spel het n et terug leggen van btljailballen het spelen zonder te bet 1 n Hoogachtend Een Engels cmplojé (Jk leen o i ttddeff jk (tan dat het gee dc e L igels tmptoi e schrtjtt over h Ijart nusóruike 1 juist ts en dat hij gegronde rede ie i had jeu ad gen weg te sturen maar htt ging om het kegelen Op grond van onaange name ertartnaen in de b Ijart aal meent deze brie f schrijver dat er alle reden uias lyceum leerling en t an de ktaelbanen te toerei De loai ca van de-e redenering ontgaat me Heeft de e Cnaels employe gesten mat er dte bewuste middaq n dc kcpel aal is gebet rd" Oueripen' moet het mij tan 1 et l art dat het _o lang amerhand lichtelijk irriterend wordt als onmiddellijk het tcoord provo m dc mond wordt geno men als liet gaat om het gedrag van jeugdigen Uit de»e bnef ts wei een ding duidelijk geworden De jeugd heeft de toekomst maar de ouderdom heeft Engels -*f- van dc Spits doet u mèer dan mtu beitjes kijken U kunt er ideccn opdoen, van gedachten wisselen met onze ad vnseurs, ontdekken dat de Spits is ingesteld op uw stijlgevoel cn budget n Paaydiow die u by zal blijven' voor een zeer persoonlijk interieur Hoogstraat 99 Tel 010-122198 2e Paasdag geopend De Rotterdamse raad voor gezin* verzorging en gezinshulp het samen werkingsorgaan van de plaatselijke instellingen voor gezinsverzorging heeft onlangs een opstelwedstrijd Uit geschreven onder de leerlingen va» de scholen voor nijverheidsonderwijs voor meisjes Aan de deelnee nsters ..an d»* wed sir yd we d gevraagd z ch n e den ken da z j 4 w eken a.s gez nsverzo-g se n een gez n we kzam zouden zyn De moede v an het gez n i g met een hersenschudding op bed er zijn vier kleine kmderen. de vader werkt overdag op een fabriek Wat i> de aak van de verzorgster m dit ge z n' Door rum 200 leeringen van vyf scnolen werd aan de wedstrijd deel genomen De ju y de de opstel'en moes beoorde en heeft het a et ge- makkelyk gehad E waren aa**d ge nzend ngen by waarvan een aantal met plaatjes vciserd Het was soms verba*. ng\\ ekkend te constateren, hoe goed men zch de taalt van de ge- 7 nsverzorgs er kon voorstellen In het kader van de be roepen voortich mg Aan vyf inzendsters werd een prys toegekend en wel aan Hennv Spee man van de Nyve**heid school voor meisjes Mt Joh Dros school Joke Kuv pers v n de algemene me sjes- school voor nyverheidsondervvys De Schaxel Anneke van Dr el van de algemene meisjesschool voor nijver heidsonderwijs De Brug Corry Ha- gens van de r k nyverheidsschool voor me sjes Ancdla Domini en L Ree- oyk van de algemene meisjesschool voo nyverhe dsonderwys De lemen hoF De Rotterdamse raad hoopt dat -deze vveds-rijd er mede toe heeft bijgedra gen het beroep van gezmsve-zorgster meer bekendheid te geven en dat onder de 'ee Imgen van de scholen voor nij- ve^he d=onderwijs oekomstige gezins verzorgsters schu len De msiel ngen voor gezinsverzor ging kunnen meuwe krachten goed gebruiken Nog al te vaak komt het voor dat aan een aanvraag om hulp met kan worden voldaan. DEN HAAG zaterdag (ANP) Het wegenverkeersreglement is gewlj zigd als gevolg van het Benelux over leg over een harmonisatie van de tech nlsche voorschriften De maximum hoogte van motorrijtuigen en aan hangwagens wordt met ingang van 1 juli gebracht van 3 80 meter op vier meter De lengte \an vraehtau o s en meer assige aanhangwagens die een te gro e af» and to de weg hebban moe tei v oo-zien zijn van een s ootbalk (om te voorkomen dat kleine auto s bij een bots ng eronder schuiven) De e »en ten aanz er v van remmen en rem vertraging zyn aangepast aan de huidige stand van de techniek Me uitzonder ng van motern j uigen op wee of dr e wielen moe en mo or- rytu gen d e na 31 december 1966 m Nederland m gebruik zijn genome» een snelhc dam eter en een kilometer- telle hebben D-* voor-chPf en om-rent de vrje mme van zitplaatsen waart»rexe- - ug word gehouden me de plaatsing van h-*t s uurwiel zyr gewijzigd De voorschnf en betreffende rchtingaan wjzers sjn aangepast aan de sand de** echn ek en in em n euw voor- TEACH-IN VOOR VRIJGEZELLEN DEN HAAG zaterdag (ANP) De vrygezel is bet stiefkind van de wel vaartsstaat en het kind van de reke ning Dit zal het onderwerp zyn van de forumdiscussie en teaeh-sn die de Nederlandse vrygezellenbond op za terdag 16 april m het Kurhauspavl joen m Schevenmgen organiseert Het forum zal wo-dea gevormd door politici Zitting hebben reeds geno men mr J K J Eeernmk (chu) G A Kieft (ar) H J Lankhorst (psp) drs H A Ch M Nooteboom (kvp) mevr A G van Ommeren- Averink (epn) drs H Feschar (pv da) en mr F Fortheme (wd) Discussieleider is de heer J A En gelsman de voorzitter van de Haagse afdeling van de VnjgezeUenbond schrift worden aanwijzingen gegeven voor be voeren van lichten ter aan duiding van ne omtrek va» he voer tuig of de lading en het gebruik van m stlichlen De nieuwe oorschrif en luiden zo dat motorrijtuigen die voor 1 januari 1967 in het verkeer zijn gebracht nog »iet aan de nieuwe voorwaarden be hoeven te voldoen ea ook na die datum in gebruik mogen bly ven. De bepahn gen die een gunstiger regeling voor de voertuigen geven kunnen echter on mddellijk in werking treden Een in zondering hierop vormen de bepahn gen over de msxnm urn -hoogt e van mo orry telgen che zoals gezegd van 3 80 meter op 4 meter wordt gebracht Deze bepalingen treden op 1 juli van dit jaar m werking fTtWEE doeluerdedigers Ptm Doesburg en Eddy Treytél E voeren na 22 competitieronden ons voetballersklassement aan Lanar Radovtc ts naar de vierde plaats gezaktmaar toch heeft hij nog aïtyd de beste kansen op de Paroolbeker Met 156 uit 20 heeft hy het hoogste gemiddelde Door blessures heeft hij twee wedstry den gemist, maar zoals we aan het begin van dit seizoen hebben aan gekondigd mag iedere speler wegens blessures of ziekte vyf wed strijden missen Het klassement ziet er thans als volgt uit 1 Doesburg (Sparta) 162 uit 22 2 Treytel (Xerxes) 159 uit 22 3 Van Dyk (SW) 158 uit 22 4 Radovic (Xerxes) 156 uit 20 5 Erjfcenbroeïe (Sparta) 156 uit 22 6 en. 7 Van Ede (Hermes DVS) en Snoeck (Xerxes) 155 utf 22 8 v d Burg (Hermes DVS) 152 uit 22 9 Pieters Graafland (Feijenoord) 151 uit 21 10 Bosveld (SpartaJ 150 uit 22 11 Kruiver (Feyenoord) 149 uvt 21 12 en 13 Glaudemans (SW) en Hubert (SW) 149 tttf 22 14 en 15 Spinhoven (Xerxes) en Don (Fortuna) 147 uit 21 16 Teeuw Excelsior146 uit 22 17 Fafie (Xerxes) 145 mt 21 38 Van Mullem (Hermes DVS) 145 uit 22 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1