rit van Benelux-tunnel PIJPLEGGER VAN HELLING A Service-station aan nieuwe Horvathweg Broei in lading katoen boekhouder tol Haring vlietbrug i Total-Dorzo aan raket Ursus naar Berlijn SCHIEDAM Naar jubilerende vereniging ifMSÉSPtf RIJNMOND WIL WERKGROEP RUIMTELIJKE ORDENING In Nieuwesluis moeten 91 gezinnen verhuizen The Trifids en niet Mr. Jinks Artsendicnst. Tien werknemers RET 25 jaar in dienst Peter Blanken bij Guillaume Voetbalprogramma gewijzigd Engelse schoolteams te gast bij SW Duitse 'gast' was brutale dief BOTH SCHOENEN VERKOOPSTERS JONGEMAN Explosie op toilet na vullen aansteker Rijnniondbestuur wil meedoen aan onderzoek verkeer Order van Brown en Root in Texas Toernooi bij llertha i KERKDIENSTEN met Pasen Automobielbedrijf WALDO N.V. Citroen agent Pijpen leggen Kievitsweg in Ridderkerk wellicht tot in Rotterdam doorgetrokken assistent zaterdag 9 april 1966 - pag. 5 (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, vrijdag. Na Pasen zal op de Haringvlietbrug een door Philips ontwikkelde elektronische apparatuur, waar op filmcamera's zijn aangesloten, in gebruik worden genomen. Met deze ruim een ton kostende installatie wil de directie van de NV Biugverbinding Haringvliet controle kunnen uitoefenen op de juiste heffing van do verschillen- de tolgelden. Zoals bekend werd de bouw van I deze brug gefinancierd door een aan tal bp deze verbinding belang hebben- de gemeenten, die het recht kregen, i gedurende tien jaar to! te heffen. Over de tolgelden moet echter ook i weer belasting worden betaald en In I de praktijk bleek, dat controle op de ontvangen tolgelden niet afdoende was. De tarieven zijn gebaseerd op het gewicht on type van de voertuigen. Wanneer een tolgaarder 2ich vergist, zouden er onnauwkeurigheden bij de inning van de gelden kunnen op treden. DREMPEL De nu ontwikkelde apparatuur werkt in grote lijnen als volgt: alle voertui gen passeren een drempel, waardoor het aantal kan worden geregistreerd. Bovendien Is er een filmcamera zoda nig opgesteld, dat deze van de achter zijde van het voertuig met het ken teken een opname kan maken. De filtneamera kan zodanig worden afgesteld, dat bijvoorbeeld tien. twin tig of meer procent van het aantal passerende auto's op filmband wordt vastgelegd. Deze afstelling geschiedt door één man, waarbjj de tolgaarders niet weten met welke frequentie wordt ge registreerd. Berekent een tolgaarder een verkeerd tarief en ontdekt hy dit nog tbdig, dan bestaat er de mogelijk heid door een tweede foto en bijbeta ling door de automobilist de zaak te corrigeren. Op de foto's, die dus het karakter dragen van steekproeven, worden ook het nummer van de doorrit op de brug en datum en tijdstip vastgelegd. De nieuwe apparatuur biedt ook de mogelijkheid om automobilisten, die de tol trachten te ontduiken, op de film strook vast te leggen, waardoor zij eventueel later kunnen worden opge spoord. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Rijnmond wil voor zijn activiteiten op het gebied van de ruiteiyke ordening gebruik ma ken van een drietal stedebouwkundi gen, ecu ingenieur voor de vraagstuk ken van landschapsverzorging en re creatie en een econoom. Deze heren zullen een werkgroep vormen. Het dagelijks bestuur voor de volgende deskundigen te benoemen: ir. B. Fokkinga, directeur dienst stadsont wikkeling en wederopbouw van de ge meente Rottendam: jhr. ir. J. de Rarsitz directeur van het bureau voor ruimte lijke ordening en architectuur. „Kuipt De Ranit2, Van de Ree en Van Tol", ir. W. F. Sehut, directeur van het insti tuut stad en landschap van Zuid-Hol land; ir. N. P. H. J. Roorda van Eysin- ga, directielid van het bureau voor ar chitectuur en stedebouwkunde, „Van Embden, Choisy, Roorda van Eysinga", Smelt, Witterdams NV en voorheen di recteur van de stichting „Het Zuidhol- jands Landschap" en drs. A, G. van der Vaan, directeur ETI voor Zuid- Holland. De heer De Ranitz zal als voorzitter van deze werkgroep optreden. De kos ten van een en ander zullen 160.000 bedragen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag- Ten ge volge van het besluit dat een groot aantal woningen in Nieuwesluis moet worden ontruimd, zullen 91 gezinnen aan een nieuwe woning moeten wor den geholpen. Voor 22 gezinnen is een bejaardenwoning de aangewezen (uit) weg, voor de overige 69 gezinnen moet een eengezinswoning beschikbaar ko men. Dit deelt het dagelijks bestuur van Rijnmond mee in antwoord op schrif telijke vragen van het communistische raadslid, de heer S. Groenendijk. In Heen vliet is reeds begonnen met de b:uw van 43 woningen, te weten 43 eengezins- en 31 bejaardenwoningen. In voorbereiding zijn vijftien bejaar den- en vijf woningwetwoningen. De gemeente Rotterdam heeft zich bereid verklaard zo nodig voor woonruimte te zorgen op het eiland Rozenburg en in Hoogvliet. Het Rijnmondbestuur voorziet, dat uiterlijk in de eerste helft van 1968 in voldoende mate zal zijn voorzien in de belicpfte. 's tussen Rotterdam en Heenvliet uvpr'rg geweest over de verhuiskosten SCHIEDAM, zaterdag. Op de bij- li?: van vanavond van de jeugd- £.'c C'cl. „De Groene Flesch" in Hotel RjUmond zal de bekende beatband ,.T,re Trifids" optreden en niet, zoals aangekondigd de beatband „Mr. jinks". Zij h-ibben zich hiet aan de afspraak gehcuden en zijn geannuleerd, zo deelt hm bestuur van „De Groene Flesch" med» SCHIEDAM In spoedgevallen zijn gedurende de paasdagen de volgende Je raadplegen: L. H. Geerdes, Veen- la ntstraat 2, tel. 268357; D. Houthuy- «en, Marconistraat 03, tel. 268516; A. Q' C. Klomp, Juliana van Stolberg- straat 3, tel. 269952 en G. in H Veld, Willem de Zwijger laan 23, tel. 268599. Geopend zijn tot maandagmorgen 8 uur apotheek Evers, Lange Haven 81 en apotheek Ketihel, Schiedamseweg 41, Vanaf maandagmorgen is geopend «potheek Rembrandt, Rembrandtlaan die ook volgende week de nacht dienst waarneemt Het werk aan de noordelijke op rit van de Beneluxturrnel vordert gestadig zoals de foto laat zien. Op de voorgrond ziet men het noordelijke verversmgsgebouw voor de tunnel nog in de steigers staan. Volgens plan zal de ge hele tunnel medio volgend jaar in gebruik genomen moeten wor den. Het werk wordt nu nog uit gevoerd op Vlaardings grondge bied, maar in de toekomst zal de tunnel op Schiedams grond lig- gen. (Advertentie IM.) (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Het Duit se ms Goslar (3292 ton), is gisteravond met broei in de lading katoen de Rot terdamse haven binnengelopen. Het schip meerde af in de Schieha- ven aan de kade van Muller-Progress. Nadat in maart in een Hondurese ha ven driehonderd balen katoen waren ingenomen, werd begin april de broei- brand in een Portugese haven ont dekt. De kapitein Het de luiken dicht gooien en de brandweer zette voor de haven het ruim onder water. "Vanmor gen zouden de luiken opengaan en eventueel een begin met het lossen worden gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De Rot terdamse Elektrische Tram huldig de wederom een tiental werknemers die 25 jaar geleden in dienst van ee RET traden. De heer T. J. Apon, opzichter, werd onderscheiden met de zilveren medaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, De bronzen medaille in diezelfde orde werd toegekend aan de heren M. de Heer (chef-vakman) J. N. van Rijswijk (eerste bankwer ker) en C. J.van Waas (onderhouds- carrosseriemaker) Zij, en de heren B. C. Boomert (chef vakman), J. van Diest, A. E. Diepstraten, S. C. Dun weg, J. van Roon en W. C. J. van Driel (allen chauffeur), ontvingen tevens de pen ning en het getuigschrift van de Ne derlandse Maatschappij voor nijver heid cn handel SCHIEDAM. De Schiedamse Jazz-soeiëteit Guillaume houdt op woensdag 13 april In gbouw Iretoe, aanvang 20.30 uur weer een culturele avond. Ditmaal treedt als gast op de Rotterdamse cabaretier Peter Blanken, wiens eigentijdse liedjes soms aan George Brassens doen denker. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. In het door de KNVB vastgestelde program ma voor de paasdagen zijn enkele wij zigingen gekomen. De aangekondigde wedstrijd Demos-Schiedam op paas maandag gaat niet door. Schiedam speelt nu op maandag een uitwedstrijd tegen DBGC, terwijl Demos om 14.30 uur thuis Groen Witten ontvangt. SCHIEDAM, zaterdag. Met de paasdagen züb een aantal schoolelf tallen te gast bij SW afkomstig van de Bombwell High School -in ïorks. Voor de belangrijke wedstrijd SW- RCH speelt höi sterkste junior-elftal van Bombwell tegen het C 1-elftal van SW. Dit voorwedstrijdje vangt aan om 13 uur. SCHIEDAM, zaterdag Wethouder Mir. P, van Bochove zal, zoals ge meld, zaterdagmorgen 16 april om elf uur aan de Horvathweg hel dubbel zijdige serviccstatlon van TOTAL openen. Duizenden Schiedammers en Rotter dammers kunnen hiervan getuige zijn, want de officiële opening bestaat uit het lanceren van een „raket", die een hoogte van zevenhonderd meter zal bereiken. Daar zal de raket ontploffen waardoor de tekst „Total-Dorzo" zichtbaar wordt op een soort parachute die langzaam naar beneden zweeft. Dorzo slaat op de N,V. Dorzo (in Schiedam bekend onder de naam „Van Dorp en Zoon), die het station gaat expoiteren. De behuizing van het servicestation, ontworpen volgens de normen voor grate snelverkeerswegen, is tijdelijk. Nog in de loop van dit jaar wordt zij vervangen door een ruim stenen ge bouw met verkoopruimte, magazijn, doorsmeerhal en toiletten. Aan de zuidzijde van de Horvath weg zijn twee pompeilanden gebouwd met in totaal zes pompen. Tegelijk kunnen hier dus zes auto's worden be diend. Bij het rijwielpad staat een mengsmering-pomp voor bromfietsen. In de toekomst zullen beide pomp eilanden én hat doorsmeerstation wor den overdekt door drie luifels, die goed aansluiten aan de moderne vormge ving van het Schiedamse N.S.-station, Aan de overkant staan drie pomp eilanden met acht pompen. Het populaire tamboer- en pijpers korps Ahoy' zal de feestelijke ope ning muzikaal opluisteren. Op het Edisonplein vertrekt de band om tien uur voor een muzikale mars door het Singel- en het Boerhaavekwartier. Eindpunt is de achterkant van het ser vicestation. Na de opening maakt Ahoy' een mars door de wijk Nieuw- land. Aan de Schiedamse jeugd zullen ballonnetjes worden uitgereikt. Wethouder Van Bochove, de heer H. de Boer, adjunct-directeur van TOTAL-Nederland en de heer A. G. van Dorp zullen korte toespraken hou den. De opening wordt besloten met een receptie van 11.30 tot 13.00 uur in hotel-restaurant Rijnmond. I.P.C.Schiedam De contacten tussen Total en Schie dam dateren al van jaren geleden. In februari 1932 werd de N.V. Industriële Producten Compagnie in Schiedam op gericht. In 1955 resulteerden de onder handelingen tussen de LP.C. en de Compagnie Francais© des Pétroles ie Par ijs in een hechte samenwerking, die kort daarna werd gevolgd door een kapitaalsdeelname van de C.F.P. ln de LP.C. Later nam de C.FA». het hele aandelenpakket over en werd „Total Nederland Aardolieproducten N.V." de nieuwe naam. Nog onlangs liep bij de Gusto-werf een booreiland van stapel, dat ter hoogte van de kust van "West-Afrika (bij Dakar) voor Total naar olie gaat boren. De „Zwarte Zee" van L, Smit en Co, Internationale Sleepdiensten bracht het eiland naar zijn bestem ming, Het hoofdkantoor van Total Neder land is in Rotterdam (Blekerstraat nr. 12) gevestigd, de technische dienst ln Schiedam. Depots zijn er in Schiedam, Amsterdam, Arnhem, Almelo, 's-Her- togenbosch (pas geopend) en Roosen daal. In ons land beschikt Total over ongeveer driehonderd verkooppunten, HOEK VAK HOLLAND, vrijdav. P8 'opUie G- in Hoek van Ho!- land beleefde gisteren een bijzonder onaangename ervaring met een Duit- Ean logeman, die zich Kurt Schillingen noemde, logeerde se dert maandag bU de familie. In de nacht van woensdag op donderdag verdween de ongeveer 20-jarige knaap met medeneming van een geldkistje met een inhoud van vierduizend gul den. 8 wijdte maten Bij ons komen prettige klanten. Wij verkopen goede schoenen. Wij vragen en een die opgeleid zal worden tot WINKELCHEF Sollicitaties alle werkdagen van 9—18 uur. SHOES FOR MEN Schied. Vest 63 - tel. 115110 VOGUE v. Oldenbarneveldstraat 25 HILLEGERSBERG Weissenbruchlaan 166 AUE MATEN BOTTERDAM, -.'r|jda« (ANP) Het vullen van een sigarettenaanste ker met gas heeft gisteren op een toi let in een Rotterdamse garage een ex- plosietjo veroorzaakt. De 40-jarige monteur L. Drost uit Ond-BeUerUnd is met brandwonden naar een zieken huis gebracht De monteur had op het toilet van een garage aan de Slinge eerst zijn gas aan stek er gevuld en toen een siga ret opgestoken. Bij de explosie is vrij wel geen materiële schade ontstaan. Alleen wat verf van de deur en toilet papier vloog in brand. Bij het vullen van de aansteker was ln de kleine ruimte vermoedelijk een te grote concentratie vluchtig gas ont staan, dat door het aansteken van da sigaret explodeerde. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Het Rijn- mondbestuur wil meedoen aan het verkeersonderzoek, waartoe Rotterdam Op 17 maart heeft besloten. Het acfht het van groot belang dat dit onderzoek zich zal uitstrekken over het gehele Rijnmondgebied. Daartoe zijn reeds gesprekken ge voerd tussen bet dagelijks bestuur van het openbaar lichaam en het gemeen tebestuur van, Rotterdam, waarbij men volledig tot overeenstemming is geko men. De kosten f 60.000,voor Rottendam zullen bij uitbreiding van het onderzoek met f 5000,- moeten wcurden verhoogd. Het bestuur stelt de raad voor dit bedrag hiervoor beschik baar te stellen.. (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Het hoge water kwam niet snel opzet ten en daardoor duurde het even eer gistermiddag bij de RDM het pypenlegvaartuig °>Hugh W. Gordon' van de helling ging. De zware, brede ponton ging zeer snel de rivier in, een grote blauwe wolk achter zich latend. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. -De Schie damse vDetbulclub Lrsus is gedurende de paasdagen te gast bij de Berlijnse voetbalclub Hertha '06, om daar een voetbal-toernooi bij tc wonen ter ge legenheid van het 60-jarig bestaan van de Berlijncrs. Hertha is vorig jaar in Schiedam op bezoek geweest. Een in ternationale ontmoeting wel, want ook S. C. Prattcln uit Zwitserland en het Deense Staudart Kopenhavn nemen er i aan deel. De dertig junoren en de 24 senioren van Ursus, ofider leiding van voor zitter Moulhaan, zijn gisteravond om half zeven me: één bus vanuit de Tuinlaan vertrokken en zij zouden, vol 'gens plan, ha aan een stuk door ge reden te hebben, vanmorgen -om 10 uur In Berlijn zijn. aangekomen. Volgens het programma zouden, na dat de junioren eerst hebben kennis gemaakt met de „pleegouders", de eer- ste wedstrijden vanmiddag verspeeld j worden. Zondag komen de veteranen: van de vier clubs tegen elkaar in 'heit! veld en paasmaandag volgen de jtinio-' reu-wedstrijden. Op dinsdag wordt al om 9 uur uit Berlijn vertrokken en dan hoopt Ursus 's nachts 'tegen- twaalf uur weer in Schiedam te zijn. SCHIEDAM. Ned. Hervormde Gem. Ee-rste Paasdag. Grote kerk. 0 uur ds. A. Ie Coq (Jeugddienst), 10.15 uur ds. J. G. Jansen en 17 uur ds. C. v.d. Steen, Beth eikerk: 10 uur ds. H.W, Hemmes en 19 uur ds. A. Hoffman. Opstandingsikerk: D uur en 10.30 uur ds. J. W. Zimmerman, 19 uur ds, Meij er (Maassluis).Vredeskerk: 9 uur en 10.30 uur ds. C. v.d. Steen en 19 uur ds. J. W. Zimmerman.. Tweede Paas dag. Grote kerk: 10 uur drs. R. H. WIs- sink, Herv. Gem. Kethel. Eerste Paasdag. De Rank 8.30 uur ds. W. Vons. Dorps kerk: 10 uur en '9 uur ds. W. Vons. Tweede Paasdag. De Ark: 9.30 uur Ge- ref.-Herv. dienst met ds. W, A. Krijger en ds. W. Vons. Ne<l. Herv, Gercf. Evang. Eerste: Paasdag. Gebouw Irene: 10 uur dhr. Van, Buren (Delft) en 16 uur dhr. G. v,d. Kamp (Den Haag), Tweede Paas dag: Gebouw Irene 10 uur ds. J. Poort (Kamerik). Evang. Lutherse Gem. Zaterdag: 23.30 uur Paasnachtdlenst. Eerste Paasdag: 10 uur ds, A. Steinhart. Ned. ProL Boud. Eerste Paasdag. Westvest 92: 10.30 uur ds. A. D. Klaas- sen. De Rank: 19 uur ds. A, P. Kiaas- scn. Oud-Kath. kerk. Dam 28: zaterdag 20 uur Paaswijd togen en H. Mis. Eer ste Paasdag: 10 uur H. Mis en 16 uur vespers. Tweede Paasdag: 9 uur H. Mis. Geref. kerk. Eerste Paasdag. Oos- sterkerk: 10 uur ds. P. van Strien (Delft) en 17 uur ds. H. J. Heynen (Den Haag). De Ark Kethel: 9.30 uur ds W, Kreuzen (Delft) en 17 uur ds. J, Tevel (Zwijndreoht). Magnalia Dei- kerk: 10 uur en 17 uur ds. P. R. Eve raars. De Goede Havenkerk: 10 uur ds. G. van Andel (Charlois) en 17 uur ds. W. Kreuzen. Julianakerk: 10 uur ds. H, J. Heynen en 17 uur ds, W. Baas (Amsterdam). Tweede Paasdag: De Ark Kethel 10 uur gecomb. dienst met Herv. Gem,, met ds. W, Vons en ds. W. A, Krijger. Een deel va-n de enthousiaste jonge leden van de voetbalclub Ursus, die gisteravond met de bus maar Berlijn vertrokken zijn om daar deel te nemen aan het toernooi van Hertha '06. (Advertentie J.MJ Bokelweg 8890, Schiedam Tel. 15 36 55. Met een lengte van 122 meter, een breedte van 30.5_ meter en een hoogte van 9.15 meier is de „Hugh W, Gor don" het grootste vaartuig van dit soort in. de wereld. Van buiten lijkt de ponton weinig ingewikkeld, maar aan de binnenkant kan het vaartuig als een passagiersschip warden beschouwd. De normale bemanning bedraagt Wet minder dan 200 koppen. Voor deze grote groep mensen is een volledige accommodatie aanwezig. Er zijn slaap plaatsen, eetzaleneen keuken, toilet ten, badkamers, een wasserij, en zelfs een bioscoopzaaltje. Voorts zijn machi nekamers onderdeks gebouwd voor de dieselmotoren, die het vermogen leve ran voor de aan dak opgestelde werk tuigen. Er is voldoende elektrische energie aanwezig voor een stad van 6000 inwoners. Het schip, dat voor rekening van Brown and Root te Houston (Texas) is gebouwd, zal deze zomer het eerst worden gebruikt voor het leggen van een pijpleiding van 100 kan; lengte van een gasbron in de Noordzee ter hoogte van Great Yarmouth naar de Engelse (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrUdag. Het weg verkeer tussen Slikkerveer e» Rotter dam behoeft niet per se gebruikt ie maken van de verbinding via Bolnes. De kern van Ridderkerk heeft twee di recte aansluitingen op rijksweg 16, namelijk b(j de de Lagcdjjk en bU de Kerkwegr. Gezien de geringe afstand tussen Ridderkerk en Slikkerveer is het voor bezitters van eigen vervoer het beste van, een van deze aansluitingen -ge bruik te malken. Dat zeg het bestuur van het open baar lich aam It ij rem oud in antwoord op vragen van mx. W. M. Th. Adri- aansens en jhr. mx, G. O. J. van Tets (wd). Zij 'hadden daarbij gewezen op de slechte toestand van de weg via> Bolnes en gevraagd of een gebrek aan coördinatie tussen de betrokken ge meenten, Rijkswaterstaat en het Wa terschap er de oorzaak van Is dat een directe aansluiting op rijksweg 16 al meer dan tien jaar op verwezenlijking wacht. Het bestuur deelt mede, dat Rijks waterstaat het voornemen heeft om de zuidelijke randweg door te trekken tot de Kievitsweg in Ridderkerk, de aan sluiting van deze wegen zal ongeveer halverwege Slikkerveer en Bolnes plaatsvinden. Het ligt levens in de bedoeling de Kievitsweg op Rotterdams gebied door te trekken, waardoor directe ver binding ontstaat tussen Ridderkerk en Groot IJsselmonde. Het bestuur ls overigens van me ning dat het door de vragenstellers gesignaleerde gebrek aan coördinatie niet bestaat. Eerder is prake van aan passing van de plannen tot opbouw van het wegen stelsel- kust. De te leggen pijpte Ld tog zat worden gevormd uit delen van onge veer 15 meter elk, d'ie met lasmachines aan dék samengevoegd worden en dan via een licht gebogen baan van 120 meter lengte over roilenbokken naar de zeebodem worden gevoerd. Een Röntgenapparatuur controleert de ptip en de lassen voordat de leiding over boord gaat. Bovendien wordt de pijp gedurende het transport over dék ge conserveerd. De snelheid waarmee de pijp kan worden gelegd is afhankelijk van de weersgesteldheid en de püp- diameter. Bij niet at te ongunstig weer is de „Hugh W. Gordon" in staat elke vier minuten twaalf meier pijp in zee te schuiven en wel eeïi pijp van een halve meter doorsnee. Vanuit een con troletoren heeft men via televisie camera's steeds een overzicht van wal er aan dek gebeurt en eventuele sto ringen to de produktie kunnen direct worden gerapporteerd. Naast het leggen van pijpen kan de „Hugh W. Gord-on" ook behulpzaam zijn bij het gewone borfmgswerk op zee. Aan dek komt een kraan mét een hefvermogen vast 250 ton voor het monteren, lichten of verplaatsen van booreilanden of andere installaties op zee. Benedendeks opgeslagen voor raden cement éh zand komen via een transportbandsysteem aan dek. Het zeer merkwaardige werkschip heeft géén eigen voortstuwing. Het moet al tijd met behulp van een sleepboot wonden gem anoevreend. WILTON'FIJEHOORD N.V. vraagt, in verband met de uitbreiding van werk zaamheden als gevolg van de fusie met de Bronswerk-groep voor haar Afdeling Hoofd boekhouding Deze zal o.a. worden belast met werkzaamhe den verband houdende met het rekenïng-cou- rant-verkeer tussen de werkmaatschappijen en met een gedeelte van de crediteuren-admini stratie. Vereïsfent (M)ULO of gelijkwaardige opleiding Praktijkdiploma boekhouden Leeftijd niet ouder dan 25 jaar Sollicitatieterichtenaan bovengenoemde maatschap- pij, postbus 22 te Schiedam. Voor het maken van een j afspraak voor een persoonlijk onderhoud kunt U zich i ook telefonisch met ons ln verblndingstellenitelefoon i (010) 269200, toestel 3072.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2