'Gulden is op de markt een daalder waard' ROTTERDAMS DAGBOEK Pyromaan liet verstek gaan i ROTTERDAM RIJNMOND G. Stam: 'Heel ivat mensen denken dal de markt ten dode is opgeschreven VERENIGING AMBULANTE HANDEL IN AKTIE Orkesten en koren doen samen Politiearts neemt ontslag Kapitein Maarten cle Koe overleden yDoor Jehova's gewekt Slaager wil wijkraden in Zuid wijk en Lombardijen Voorlichting MAI over vakantie pBg 4 - woensdag 33 april 1966 G STAM hart verpand i r-l r ROTTFRDWÏ w«m n J.r Oj» m irkt i«- d< n n «I i ildU r w i ird Oml« r die vjn^an /ijti in <I< ii ^Ibli rtll i n kluut' nhimimp- ditit litpititii n Tot im Pink fcltn n wordt n r «ji d< in irkt d ir» n /o n tmljot n -trood»ljt t 11 n uit^t reikt a irdi honnt n lipy n kl i ir voor d< Iip-U hl »j> /mm nut ik« r* oml« r li» t jiu blo k Waarom dlc actie"* Moet zy worden gezien als een teken aan dc wand' Is het waar dat het niet meer zo best met de mark ten gaat' Afdelingsvoorzitter O Stam van de Centrale vereniging voor de ambulante handel wijst dat beslist van de hand Hy zegt Heet wat mensen donken dat de markt in de huidige vorm ten dode is opgeschreven Maar dat is waanzin Ook in deze tijd van supermarkten floreert de markt Van achteruitgang van de pu blieke belangstelling is beslist geen sprake Integendeel zelfs Ook al is men met meer zo prijs bewust als vroeger men komt graag en veel op de markt Om de sfeer en om de koopjes Wurom dan dc actie waarvoor Stam onlangs de stlchtlnr Onper soonlijke reclame ambulante handel (Sorah) heeft opgericht* HIJ zegt "Wij kunnen toch met bij de warenhuizen achterblijven Marktkooplieden zitten op rcclnmc- ficblod erg moeilijk Daarom hebben we die stichting m hot leven geroe pen We willen nog meer meruen op de markt zien we willen hit publiek aan ons binden Dat doen de waren -huizen toch ook? HU vult nog aan Ik ben hele maal niet pessimistisch over de toe komst van do markt Markten heb ben nog altijd een prijsregelende functie Als zodanig zUn ze o tun Is baar Stam vertelt nog dat er veel be langstelling voor he, vak is Cr zyn voel jon peren. Ook dat wijst niet op een afsterven van de markt. Hij zegt Voor de jongeren zijn er cumueen Ik neem zei examens af Wil, ik moet zeggen er is veel liefde voor het vak t Is een mooi boeiend vak Wat vindt hij zo boeiend* Hij zegt t Is de sfeer de drukti die afwisseling van temperatuur Ik kan wel zeggen dat ik mn hart aar de markt hib verpand lk ben trots op m n status vun dc markt koopman Voor geen goud zou ik In em winkel wiUen staan Dat huil naar de tendens de maiicten tl moderniseren Dimrv-ir» l Jdkt hu nltts te motten hebben Een ovirdikte markt zegt hy is gun markt meer Het is meer nn kooj paleis ctn supermarkt In tli jarm vijftig hebbtn we I lir zoiets gihad m de Elf Provin ctn Lcn volledig fiasco In drie mlanden tijd u> de helft van dt taiktkoopl ed n faiUul gegaan n »rktkoopman in ctn gebouw dat k n n it Dan kin zon man net zo goed ein cii.en winkel beginnen Marktwezen directeur P Rijkec vc t lt latir iin voorstander van ie i overdekte markt te rijn Moor hu erkent d it hit heel mcKilyk rol yn t t iets te komt n omdit er m het eentium mnr twte keer markt wi xit gihoudt n Wat v n it S am een idtalo markt' Hij z»kt X>n v. 1 ngRinkt Vroe pee haddtn we ai markt aan de uoudsc mj. 1 I (v olsti l kt Nu t di ci n Ji r of i ven Tin dt t) t Hoe dmkt by daarover De markt na t het Noordplein was keriUige maa aan de Hoogstraat zitten we toch beter zogt hij Het begint daar nu eigenlijk pas em beetje to lev en Dat i norma* Vet plaat mg van een norht slant kil jk o»n mood Blauwe /one Heeft hU wensen** Ik wil graag een blauwe zone in dc omgeving van de Hoogstraat op de dtgen dit er markt is zegt hU Nu staan de parkeerplaatsen er vol met 1 lUgpark eerder# Ik vind het bi)zond< r ergerlijk als ecu mark tbc zoeker t n auto niet kwijt kan Neem nu de lente wanneer er tulnoanko pen moeten worden gedaan Je kunt eet» klant toch niet ei» struik op in rui naar huls laten dragen En ook Ik weet het sommige kooplieden zetten hun wagens op ver- koerde plaatsen terwijl ze hun wa gen by de kramen Jcwyt kunnen Dal HOOfe DE STANDWERKER trekpie ster van de mar/t ROMMELMARKT sfeervol is erg dom van ze Jammer dat tk ze n it allemaal kau bei eiken Neem die klantcnblndlngsaetle Zc doen tang niet allemaal mee Maar ze profiteren wel ais er straks meer mensen op de markt komen Wat de wen» van d*. blauwe zone verder betreft drie maanden gele den heeft Stam die voorgelegd aan de dierwot voor het marktwezen Di recteur Rljkec zegt later dat het par kevrproWcem niet alleen dc markt bet eft m ai ook de winkel it s Hij zegt ook dat er aandacht aan wordt besleed Nog iets over de verplaatsing van di markt Hoe zit het n.u precies met de Wi le-mstunnei Dja sect Stam mela van De on- zekc beid over de juiste ligging van dc omvoerw«g«n voor deve nieuwe tunnel schop angst zegt hij En hij he hult ht vupluatsng van de markt is moord Directeur Rijkee zegt later het ook niet precies te weten Maar zv als het er nu uitziet zal de een trummarkt aan dc Hoogstraat Kun nen blijven dienst het beter geeaan Dc juiste cijfers zyn nog niet bekend maar naar alle waarschynl jkheid ligt het nadel g saldo b noden tie twee ton i n <4 was ei eon tekor van 211 900) Hij zegt nog Een markt, daar zit een stuk recreatie in Vooral op de vrije zaterdag zie je tegenwoordig het hele gezin op de markt 't Is er gezellig Onbillijk Stom «egt dat er In die heffing een markt. Juister rou «Un wanneer ook de middenstand tn d e kosten b(J draagt ZjJ immers pikt een flink graantje mee van het geld dat er op dl marktdagen wordt uitgegeven Over de situatie In Rotterdam is SU t cihtc n it ontivjedut Hier is het in icdei gi-val nut zo <lat de k x>phi lm als melkk x ijes van de ge i ein i f nieren z iK »n sommi j»t plaat, en Daar we zigt Stim Wij houden le markt h er zelf schoon We ne men de re mg njrsd uw dus heel wat werk uit handen Dat scheelt in cii kosun In andere plaatsen u dat n it Dan m et Stam nog ie s kwyt De ut aath cl Dt kont volgens htm fl nk i d ve-drukkinjr Xooral tn dc n euw wyken nil de flats 11 j zegt De st txthindel L on mlsbaai m het geheel van de detail handt 1 Ik zou daarom graag willen 7 en dat n n de nu uw w xanwijken meer v rl ooppuntcn kwamen Ze zo iJcn s. n iiht moe m kunnen b'ij v» n -taan i ?ou vcrl chting in moe ten komen Ik v nd dat i r nog veel te wt n C re kin ng worcit gehouden me* He wensen van de straathandelaars Nog vvm terug naar marktwezen- ROTTERDAM dinsdag Vier nn ziek- en zangverenigingen gaan in de komende weken bewijzen dat door een nauwe samenwerking Iets groots ge presteerd kan worden Het zijn de Arbeidcrszangveremglng De Stem te EJsselmonde de Zang vereniging Harmonie te Cape He a/d IJssel het Lekkerkerks rouwenkoor en het Svmfonie orkest Jeugd en M ziek te Gouda die op reap 23 april 8 mei 13 mei en 20 mei van zich zul len doen horen Voor de vier concerten de de ver enigingen gezamenlijk verzongen heeft men een aan .al werken op het pro gramma gezet die zelden of nooit uit gevoerd zyn Het zijn over het alge meen eerste uitvoeringen van nieuwe maar ook oude composities Vooral de belde dirigenten Jan van Dijk en Tom de Vree hebben zich b» de samenstelling van het programma bijzonder onderscheiden O m zal uit gevoerd worden Drie Geestelijke Concerten ven Heinr th Schütz par tltuur Tom de Vree) en Jephta van Canssimi (partituur Jan van Dijk) Het eerste concert dat van 23 apiil a s wordt gegeven in de Ned Her vormde Kerk aan het Kasteelplem te IJsselmonde Bijenkomsten Rode Kruis te Pe-nis PERNIS dinsdag Het p'aatseli) ke Rode Kruis comité van Pernis hi««ft een piopnRandasdmenko t t be legd voo leden en belangstellenden op donderdag 14 aptil des avonds om acht uur in het geref jeugdgebouw Behalve een Rode Kruisfiim zal ook de speelfilm Gods geuzen worden ver toond De toegang voor ledir vry toegankelijk Op dinsdag 26 april vindt des avonds van zeven tol negen uut in de Dr De Vlsserschool Burg Van Esstraat 105 de voorjaai bloedafname plaats Het comité doet een beroep op nog meer donors tussen 18 en 65 jaar voor het afsta in van bloed aan a« medemens (Van onze correspondent) RIDDERKERK woensdag De af gelopen nacht is er in Ridderkerk geen brand gesticht. De pyromaan die voor zijn activiteiten tot op heden nachten van dinsdag op woensdag uitzocht tot opluchting van boeren burger» en brandweer verstek laten gaan. Hoe a» 1 de straten in Ridderkerk uit- gestor er» zi n g /-eest hebben van nacht veel Ridderkerkse boeren de wacht gehoi en B na overal hebben de bu tenlichlen gebrand en hier en daar deed en v aakh nd voor het eers dienst uit angst vor brand- st eht ng Er heers e geen paniek stemming Wel was nrren van de zijde der b r n v»»t tv en 7 jn erf goed te verriedjg n en had men daar een nachtwaker vt. r ver Te rr»er daar op dore t jd van het jaai ai hc v»e voorraden en ma ch r s b nn n staan en ge aar lopen m te w r n Om h«n d« p romaan zo rrmeihjk mrgc yk era n jn v-r»na"ht ook v o an m "h n h-rmft sch ge- t c h<*h n -"tl ge - an-» t bun hoeve b n s r jd met de order van de pit f n r-ingjt rgen op g ch ^''en to n op een ho«ve in he' eemi m van R "rkerk do gcschi f r e w t r-n aangetro'fen werden Vanna ht s het j uw beurt De po tie geloo't echter met een kv ormen st "k te doen te hehben A. ttci n s t j c boerd rj die een r ten ak h eft g patroutl eerd Hoe wet de po' t e rvv "zaavn is over haar det v te ten staat wel vast dat de naeh el jkc pat u Hes z jn geintenv) V het o k bebben van de w K7aamhei i van d» boeren zelf re u sf* n en polit erunct ona s Jammer x nj g vers'apt de waak zaamhc na entae tyd altijd zeer (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM woensdag Met ingang van 1 mei a s. heeft de art» D Vroege ontslag genomen als politie arts by de gemeentepolitie Hö treedt dan m dienst als bedryfarts bil de Scheepvaartver en iging Zuid Door het vertrek van de heer Vroe ge ontyaan er n eu-we moeilijkheden op de medische afdeling In december verl ct de polit e arts G F C W Meyboom de politie wegens het berei ken van de pensioengerechtigde leef tijd Enige tyd geleden werd de heer W C M Gardeslen uit Suriname Juj vnaate dienst aangenomen Al het werk zal nu neerkomen op I deze arts cn de waarnemend politie arts dr J H Aarts het nemen van! bloedp-ücken by dronken rijders1 «vordt s naeh s v°rr cht door dr e jon ge ar sen De GG en GD houdt zich nds kort bez e met de lykschouwen De adm n strat e hervan berust nog r>u de polit GISTERMIDDAG vonden enkele erendwerners bij werkzaamhe den jn het Kral ngse bos dit v s-mda voorvirerp Daar men de oen of andere helse mach ne termoedd* I et men daskundi gen komen t*=>r dent f cal e Het bie^ een verroest0 bnsantgra oaat te zijn ut da Tweede We pldoorlcg De granaat werd Quorgaoracht naar het hoofd bureau van politie VLAARDINGEN woensdag In verband met de te houden t.v -reportage I van een voetbalwedstrijd zijn de par tyen van het toernooi om het jeugddam kampioenschap van Vlaardmgen ver plaatst naar woensdag 20 april in het clubhuis De Haven De voor donderdag 14 april vastgestelde partyen zullen wel HoAfgang vinden IJMUIDEN woensdag (ANP) Gis termorgen is m het Antoniusziekenhuis lf Umuiaen oost na een kortstonduze ziekte overleden kapitein Maarten de Koe (73) een van de vermaards te Ne deriandse gezagvoerders der zeesleep vaart Hu was sind» 3 januari 1960 geoen sioneerd by N V Bureau Wijsmuller t IJmuKiense zeesleepvaart- en her gingsbedryf waar hu 37 jaar in drenst i is geween I Het ridderschap m de orde van. Oranje Nassau is een van de vele on derscheidingen die hy gedurende zyn oa-jange zeemansloopbaan ontving i Hij werd m Maassluis geboren en I ging al op zyn twaalfjarige eeftyd op een logger ter visseru In 1925 voerde hi zyn eerste kapiteinsreis uit van Nederland naar Arxentmi* Za ter da (j voor pasen s moroens te omstreeks 9 30 uur toerd ik door mijn tmu B«« rti St had iets pantekerips i 1 oor stom Fr staan drie mensen loor de deur Het radartterk tart tnijn nop t erdoofde brem leuant traag tn bewegmp en begon mogelijkheden aan te wijzen é«5n Gektoetsfe lezers die op een onchristelijk uur hun gram komen halen twee Verkopers leur ders of colporteurdrie Een dclcga tte van het daablad waar ik t oor het dapclyks brood arbeid (We zyn al een uur bezig ji te bellen laar je hebt zeker d<- telefoon weer met gehoord Er is een xchip ontploft m dc Furo poort Je moet onmtddtiltjk De fotograaf is al onderweg tier Vfen sen die dc uto komen t ragen of eten i c i dccler lltn kot ten bellen (one knusse premie t omnkje aan de rand t an de bebouwing »s oor oekenden m de woestijn als een oase Er komt Ocfikkip nel terandertng m De flats aan di tutrkanf zijn al over de helft) t jf al i j i op feeds tolpt dc ret. li rel i Dc cel crchc I la do recherche \1 jaren sluimert in my do angst d it il nog i< ns door dc politie van het bed zal worden gelicht, verdacht van «ren afschuwetijk misdrijf waar tk part noch doel aan heb Zoudt u zo goed willen zijn niet ons mee te gaan. Voor het verstrekken van inlichtingen 17 moet hot tchl zien «Is een formaliteit hoor Fr \v i i tuurlyk een metvje aange rund op dat ttlendige veld achter ona Eer v m de bewoners die dc laap niet kon v itten keek uit het raam. en zag een gry^e dauphin*, ryden Juist toen we terugkwamen van het feestje by Piet en Nel Ik ben de enige in de buurt met een gry/e dauphine en ik zag me /elf al rit en tn het verhoor bureau aan de Slinge of ro Wilt u roken 7o beginnen ze altijd Moord? tak Brekelsveld flitst het dan door je hoen Hebben ook twee men sen twee dagen onschuldig vast geze ten Daar gaat Je pasen Lnat de heren maar binnen sprak ik berustend en half in het kussen te gelijkertijd denkend Lafaard je vrpuw naar beneden sturen terwij! daar dne wt Sa vreemde kerel» voor de deur staan Het zyn geen heren zei mijn rouw vanuit de we-telyke vleugel van het pand een man een vrouw en een jongetje ze staan nu by de buren Jehovos sprak ik nu rechtoo m bed en klaar wakker welke conclusie later door bevriende buren werd be vestigd Mijn vrouw liet een kuise bastaardvloek horen trok ochtend mantel uit stapte tn bed en viel In slaap Hoeveel gezinshoofden zullen die ochtend door hun vrouw rijn gewekt Er staan drie mensen op de stoep Zelf kon tk de slaap niet meer vat ten De blijdschap dat ik de pasen niet m de cel hoefde door te brengen was zo oneindig groot, dat ik opstond en het gras ging maaien hetgeen ik vol gens mijn vrouw twee weken geleden al had moeten doen Ik heb haar al zo vaak gezegd dat tk hoog gras moot und dat t» met ?o burgerlijk maar ?y trapt daar nooit m Zy kykt geloof ik ook meer naar de als poedel» o glad geschoren gazons van de bu ren Maar dit alles terzijde Het be langrijkste was dat ik deze glorieuze (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM woensdag Het gemeenteraadslid de heer L C J Slaager (psp) vindt dat de gemeente raadsverkiezingen in Lombardijen en ln Zuidwijk wijkraden moeten worden Ingesteld Hy is van men mg dat de stichtingen Wykopbonw Lombardijen en Bewonersfonds Zuidwyk om ver schillende redenen geen bevrediging schenken Dc heer Slaager s elt m schriftelij ke vragen aan. het college van b en w dat de ontstemming by dc bewo ners in deze wyken groeiende .s een ontstemming die is ontstaan omdat de wijkbevolkmg van het begin af aan. by de behartiging van hun belangen niet betrokken is geweest. Het zijn be stuurders zegt de heer Slaager met een hoofdzakelijk kerkelijke binding Hy heeft er voorts bezwaar tegen dat bewoners van Zuidwyk verplicht zyn per week 15 cent extra huur te beta len ter aflossing van xa 1951 door de gemeente verleend krediet van 2500 gulden aan de stichting De ontstemming is voornamelijk ontstaan vanwege het feit dat de be woners geen medezeggenschap bezit ten by het beheer van de eigen gel den Aangezien de stichting bestaat uit mensen die zichzelf en elkaar benoe men veronderstelt de heer Slaager dat deze stichting de wyk met repre- «enteert (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM dinsdag Tot en met zaterdag houdt het Maatschappe lyk Advies en Inlichtingenbureau m dis hal van het AMVJ-gebouw een voorlichtlngsweek over vakantiemoge lljkheden. Het bureau wijst onder meer de v eg naar kampen van verscheidene organi saties volkshogescholen taalcurssen in het buitenland en naar werkkampen n het buitenland MAI-rectrice mejuffrouw A M Bosch zegt hierover Er bestaat nog drempelvrees by de jongeren en die willen wy opheffen Met ons werk wil len wy de jongeren ook activeren Woensdag en donderdag wordt er m het AMVJ-gebouw toelichting van de vakanüe-achviteiten gegeven aan de hand van dia S Ze tnochten wat mij betreft terug komen En zit niet alleen delegatie» van alle godsdienstige sekten mochten aanbellen Allemaal Ze konden nog koffie en thee krijgen ook Ze mochten hun di plomaten-tassen opendoen, hun schnf turen tevoorschijn halen en my alle hoopgevende passages laten lezen Het gaf allemaal mets meer Ik was vrij Met die aanranding had ik niets te maken Een paar straten verder woonde trouwens dat herinnerde tk me nu pas ook een vent met een gnjzc dauphine Waren de heren van de recherche daar al geweest* (Deze vraag moe, -sarcastisch gesteld wor den) M maaiend en wiedend rypte in my een fraai plan, dat beslist uitvoerbaar is als je er de juiste mensen maar voor De Rotterdamse politte heeft zich twee nieuwe overvalwagens aangesonafL Het zijn Citrosns van het type zoals ook door de Panjse politie wordt gebruikt weet te vinden Ik zou zo graag nog eens op een verschnkkelyk vroeg uur half zes in de ochtend of zo by een getuige van Jehova willen aanbel len Mevrouw ik kom u het evangelie verkondigen Ik ben door God gestuurd er is ook voor u nog hoop Je moet dan natuurlijk wel een programma hebben anders zijn na vojf minuten de rollen omg-keerd Ik ken helaas niet zon practical jo ker en het talent voor deze stunt heb ik evenmin maar het zou wel leuk zyn. Myn grasmat is in ieder geval om door een ringetje te halen. HET WEER IN ROTTERDAM Optavc van btt KNMI (Filiaal Rotterdam) Waarneming 8 40 uur Heden Cisteren 1007 S 11X15,6 Windrichting Windkracht Weersgesteldheid Temperatuur Neerslag in 21 uur Max temp gist. 14.40 uur S 3 Min. temp beden 7 45 uur D drinkwater Rotterdam Bedrijf Ho- nlncerdyk het zoutgehalte van het drink water was vandaag gemiddeld 180 mg por liter het gemiddeld selcldlngsvermo gen bedroeg 690 micro Siemens, de ge middelde hardheid I4J1 graden Duitse hardheid. Voor morgen wordt verwacht gemld deld keukenzoutgehaite 180 mg per U ter gemiddeld geleiding» ermogen «90 micro Siemens, gemiddelde hardheid 14J Duitse bardheldsgraden Bedrijf Bercnplaat verwachting 13 aprü un, 14 april gemiddeld keuken «outgeh&lte 207 mg per liter gemiddeld geleidingsvennogen 730 micro Siemens gemiddelde hardheid 14.» Duitse hard-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1