Cementfabriek over een week in bedrijf Wil Coerver blij met aanstelling ROTTERDAMS DAGBOEK Protestmars Longkanker vaak te laat ontdekt Een sympathieke vereniging tegen kernwapens Week langer Trio in F Heitjes en karweitjes Moutbrood ROTTERDAM RIJNMOND VOORLOPIGE PRODUKTIE 330.000 TON PER JAAR Geen krant ontvangen? door dr. L. MEINSMA Huizenveiling Baby in wieg gesmeten: dood; vader tot vijf jaar gevangenis veroordeeld Prostituee stak zeeman mes in rug: een jaar gevangenis Yolkntuiixler» stellen bloemen ten toon Arbiter» voetballen tegen Antwerpen Nieuwe Sparta-trainer bewondert het Duitse voetbal DOS-estafettes op de Nenijto Mariniers spelen bij Nederland—België Jublleumcarrousel 1 van Ruitercluh i Natuurmacht groeit COERVER: 'Na diploma streefde ik na training van ploeg uit ere-divi8ie' Trainer Promotie pig- 4 donderdag 14 april 1968 t* VANDAAG over een week opent de minister van economische zaken, d-*s J M den Uyl deze fabriek, da cementfabriek Ro- zenburg aan de Bnelse Maas De cementmdustrieén in Maas- tocht en IJmuiden en dit bedrijf produceren samen twee-derde van de Nederlandse behoefte De fabriek in Rozenburg gaat voorlopig per jaar 330000 ton produceren. Het bedrijf heeft 28 miljoen gulden gekost Slechts 46 werknemers houden de pro- duktie gaande. In de weekends, als uitsluitend voor de produk- tie en niet voor verlading wordt gezorgd, zijn er maar drie per sonen werkzaam Von een onzer vers laggcver» ROTTERDAM, donderdag - Wu zijn snarchlstUcru* jongeren Wij pm- tM teren tenen kernbewapening waai, ook ter wereld en voor wolk doel ook Deze en andere uitspraken waic*r a - termiddag tegen vier uur op dr I ijn- buan te vernemen Circa 70 jongori n .ban-de-bom-beost waarvan veie In „beatAWu" haddtn zlrh bij de beertje* vcrzameM Doe! een «Ttle protestmai rti he kmi» r van de „Ban de Bom" actie IXiai tr geen vergunning bij de betreffende fntteentelfjke instanties »ai aange vraagd Rep men de rou'c m ki» ne groepje ornlcr het wakend oog an diverse politiefunctionarissen Bnnn alle deelnemers hkltlm tie armen i p boeddhistische wUze »om de Ihum ge- knus! liet Verzetsman urnent op het Slud- huUp'eih vormde hft einddoel van de protestmars, waar men een kmtt „slt-in" hield Het 11# In de bedoclmg an «le u - ga rusa toren op 4 mei as avonds om acht uur een samenkomst te hou den bu het monument Zadktnr t>i> de Blaak Ook voor deze manifeMat 4 -wordt t>U de autoriten en geen Ln- stotmung aan gevraagd liet Hotterüamech Parool abonnee* Runnen wn» «111 mrldim van maandag t 111 («imUK 4»'i 1? J0—20 00 uur Ttlefoea 1ÏS4J0 Ahoimaaa hullen IfcUm-ivcli ledum kunnen «ich wenden lot onte plaat Hitjke «fentas. Longkanker wordt helaaa in dr regel ontdekt In e«n stadium uuarin dg rul Uk geen geneeimo- telljkheden merr aanwesig xlln Wanneer de betrokken patiënten door verschijnselen opmerkzaam worden gemaakt op ren ionrafw(|- king, en wanneer bl| nader onder soek blUkt, dat sommigen aan longkanker HJden. dan blUkt te vens vaak. dat het proces la voort gewoekerd naar plaatselijke of verder gelegen klimtatlom lie ervaring heeft geleerd, dat in ve le van aulke gevallen een operatie geen redding meer kan brengen ett dat betekent, dat dese patiënten op andere w|jse behandeld moeten worden. Longkanker, zoal* iedere wrm van kanker manifesteert zich a's lid toeneming van zogenaaro- il. kuuadaiiKiiM tidlui d mli dun m ('tb 1 tan olrii] ng it nn - n tfi iildifien Deze k mkt ite'ltn ontslaan uil en temidden van not- male lichaamscellen, in geval van '1 ngkankcr di«s uil u'len die di I nuti v mmn Ei rijn 11 Uraa d \eitchillendi open van longceRen 111 4I4 Aidjn 1, ivomens v« sth - linJi' muil v hi I mgkunku Nu Is in de lix»p van de lsats'e tw 11- juui mb ktn, d it inkt.e van Rr». v mum van longkarnw- II tui 111 in aantal zijn toegeromen f. dii' ze f 1 p« i wdv VI volg* Ha is hei riu '.lelijk dat ook do plaats van ht'! groter wutdende longkan- ker-gez\M.l \»n belang 1* ten aan- ui v ui iii in nn. lijkheden, de pa- I 1 ntt n di (1 hui ik te kunnen bi.- iumklcn Val) hit «Ilergrou'sit belang 1» ««h'et dat door de de ling van de kunkcict Hen d aan tal re de'Ijk toeneemt en hoe mei* Gld vtil »p' dis 'e un» tr s uiiuddiL Ir, gezwil givvu den Hov end ion hebben zulke kankc ge zwellen de tigenwhap z th n ct te »toren aan de normale virtnui- dmgen in het lichaam Dat w 1 zeggen, dat het ge/wel groter wordt ten kuste van het gezonde omnngeiuit weefsel, dat aldus ge leidelijk moei in de verdrukking kom! Langs de v vlRbanen bij- vooi beeld ut» do b'ovds'room, kunnen o ik kankeu ellen naai na- tm 1,0 p uHmii of vilder pfge'e- i,(Ui 1 tnvii^vt vn^jurtos d wv - den en ui zulke oms'and gheden sp iok.t men van u Xi va mg uf nu tastiM ring rit het voorgaande kan worden afgeleid, hoe belangrijk bet ti (lung-)kankcrpaUknlen 10 vroeg tijdig mogelijk op te sporen en tr operrrrn. want hoe kleiner het ge- ih el Is, des te ecn.oudlger wordt de taak v sn de ehtrnrg om dit ge hele geswrl te verwUderen, Zoals rreris werd opiemerkt, blijkt ill de praktyk, dti vele patiënten mei longkanker echter In een be- trekkelijk vergevorderd stadium van de «lekte klachten krijgen rn dan is geneeskundige hulp vaak onmogelijk geworden By mi'-i- «ld, k 1 imum gemvenh lijkt nf bi 1 ijf*! en-'en got icht op !u 1 opsporen van |ubc« ciiiuvi woi den in d« luaute ja en Vele gevallen van longkanker ont dekt in ten utadlum, dat behande ling nog wel mogelijk blUkt Dga;- um is het voor degenen, die nog lieed» roken, zowel mannen als vi ouwen van groot belang, en danrnaast na'uurlljk voor alle an deren eveneen*, om gicb op deze eenvoudige wijze te taten onder- /oeken zo vaak de gelegenheid ch ter plaatse voordoet Dank /ij deze onderzoekingen worden dus verscheidene patiënten opge- spooirf, zonder dat zij zelf iets ge merkt hadden van de afwijklnu Er 1 echter beslist nog een doe'- irefh nder manier om de z'ekte te ie mijden namelijk door het ro ken op te geven of :n ieder geval het r ken drastisch te beperken Nog altijd geldt, en met name voiv longkanker, het goede, oude Vfk'i lundse spieekwomd dot zegt, dat VOORKOMING fvan longkanker) beter 1» dan GENE ZING (van een vroeg stadium van rie z ek*e> (Van oase kunstredactie) ROTTERDAM, dooderd**, Het eabaret Adam en Eva heeft begieten om siJn optreden la Rotterdam te ver lengen. Fiet en Frans Koster, Dick Elchen- berger en Enrico Neckheim (piano) biljvon tot en met zondag 34 april (uit gezonderd lö en 19 april in het Pic- e oiotheater ster De datum waarop Toon Hermans met zijn jubileumshow naar de Maas stad komt Is nu ook bekend De eerste voorstelling van „Tien-Toon" wordt gegeven op zaterdag 16 april Opanbara verkopina van onroartnda goe deren door d« n V Notarishuis op 13 aprtt 106# in de BUuw* Zaai van de Koopmtna- bauri te Rotterdam Definitieve atslal inzet atalaf Nol L A J Sehuura en Th J. J M Havermam 1 pand en erf Aolur*ltjlc»traat 7» *-b t ta aoo - j is wki..- (Van een onaer verslaggever») BOTTERDAM, donderdag. De Rotterdamse rechtbank veroordeelde vanmorgen de 27-Jarige loawerkman J. van L. alt Rotterdam tot een ge- vangeniaatraf van vjjf Jaar met af trek wegens zware mishandeling da dood ten gevolge hebbend. Van L. had in juli van het vorig jaar zijn zoontje van elf maanden zo ruw in een wieg gesmeten dat het kind aar» een hersenbloeding overleed. De officier van justitie had v.er jaar met aftrek en voorwaardelijke ter beschikking stelling van de rege ring geëist. Bij het bepalen van het vonnis heeft de rechtbank rekening gehouden mot het feit dat Van L zijn zoontje meer malen heeft mishandeld, met dieni» veelvuldige staat van dronkenschap en met diens verminderd® toerekenmg*- vatbaarheid- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. De 28-jar'ge pros ituée C M M is van morgen door cie Rotterdamse recht bank veroordeeld tot een jaar gevan genisstraf met aftrek, waarvan twee maanden voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar wegens zwa re mishandeling Zij had op 15 januari een Zweedse zeeman tn«t een mos in de rug gesto ken (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De (olkstuinders vereniging .Streven' Naar Verbetering" houdt op 23 en 24 april as een bloem tentoonstelling in' het clubhuis van de vereniging aam de Abraham van Stolkweg De ope ning op 23 aprtl te 14 30 uur wordt vernoht door de heer drs W Hof man, dirtcteur van de Rotterdamse KunstsUi htmg. Voor en na de ope ning zal er een concert worden gege ven door de Koninklijke Rotterdam- sche Poaüiarmonic ROTTERDAM, donderdag. Op het terrein van Overmaas wordt zater dag de Jaarlijks toetbalwedatrijd ge speeld tussen de Rotterdamse scheids rechters en hun Antwerpse collega's Aanvang half drie (Van onze correspondent) kERKKADE- donderdag. Wil Coerver (41), die met ing.ma sari 1 juli als trainer-coach bij Sparta in dienst treedt, j- J'intt'ngewoon ingemuieu met zijn benoeming. „V anaf het ogenblik waarop ik mijn A-diploma behaalde heb ik er naar gestreefd eens een eredivisieploeg onder mijn hoede te krijgen. Voordat ik verleden jaar naar Roda JC ging voerde ik onderhandelin gen met FC Twente, doch deze hepen op mets uit. Ook dit jaar heb ik weer contact gehad met deze vereniging, evenals trouwens met Fortuna '54 De onderhandelingen met Forturu verkeerden reeds in een ver ge vorderd stadium, maar het is ten slotte toch Sparta gewor den „Ik hoop ai Rotterdam zo snel mo gelijk te acclimatiseren. Voor n»j staat vast, dat ik er eeo prettige werkkring krijg. Te meer omdat ik m mijn functie de gelegenheid krijg de spelers overdag te trainen" Met Wil Coerver heeft Sparta een buitengewoon energieke kracht ge contracteerd Die energie legde hy reeds aan de dag tijdens zyn car rière als actief speler. Na geruime tijd een steunpilaar te zijn ge weest bij het thans niet meer be staande Bleijerheide, dat opging in het eveneens ter ziele zijnde Ra- ROTTERDAM, donderdag Het cultureel centrum Peadrecht organi seert van 13 urn 20 augustus a.» va kantiekampen aan de Binnen-Maas (gebouw „Het Reigeraneit") voor jongens en meisjes tussen 14 en 18 jaar. Inlichtingen, tel 278416 ROTTERDAM, donderdag. Op de Nenhta-sintel baan wordt zondag het atletiek seizoen geopend met de tradi tionele DOS-estafettca. Voor deze estafettes hebben zich, zowel bij de heren (totaal afstand 60001 meter) als bij de jongens (totaal af stand 2300 meter) een twaalftal ver-i enigingen gemeld, o.a Minerva, Metro, i Pro Palrta, V en L, HoUand, De' Spartaan, AV '23. j Na de DOS-eatafettea wordt nog een 10 km gelopen. De wedstrijden begLn-i nen om twaalf uur, ROTTERDAM, donderdag. Del honderdste interlandwedstrijd tussen' Nederland en Belgie wordt zondag mu- zikaal opgeluisterd door de Mariniers- kapel der Koninklijke Miarine en hetl Tamboer- en Ptjperkorps (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. De| Rui tere lub Rotterdam bestaat vijftien Jaar Ter gelegenheid hiervan organi seert de vereniging op 19, 20, 21, 22 en 23 april een Jubileumcarrousel in del manege Hiilegersberg aan de Bergse' Linker Rottekadc VPie Nederlandse Vereni ging vnn Huisvrouwen mug tk uel Ik ken weliswaar niemand \nn de leden, maar het lijken mij aller plezietigste dames, lbo van de huist touwen nood op u Heimate thai man te wijze een vpiemgingsdeugd hebben ge maakt Ik heb namelijk het voorrecht te h»h<tren tot de weinige ntmnelljke le- r< rs \«m het ver*nigingsorgnan vin da afdeling Rotterdam dut de directe titel ,Ons Maandbericht" draagt en al aan de 39-ste jaargang be/lg K Een krifhtlge vereniging dus en de vraig nht Itoe houdt men het al 30 uur vol Heel eenvoudig Ik geef u rvin een blotrnh'/mg uit d» u tivin-iten-ugeii- da 3 april Jongeren contact, minde- Ion en bridgen 6 april Paasmiddag In Plnswijrk mid.u tochtend ovh vloerbedekking 12 april bridgen 14 april e\ttir*!e nnar Gemeentelijke Kwek erin n mum lit hiü gsothleiid bij de Lassie fabriek en en wandelclub. 19 uplll fit. weiktljke dag In Sthevenfn- gen jon geren con loet bij mevrouw Zvvikker (t ef de MrmttgnvInnn 71) bridgen 2d april excursie hnndvve- verd de Kuipscheer te Laren 21 april excursie naar Bouwcentrum boek be sp rr king um tne toe h tend bij h»t ilFB 2fi april excumie naar il Oranjeboom exrurxle naar de t .mrenstor* n bridgen 27 april handwerk middag 2H april excurde naar Van Ne]le A'. nu weten we ui een heleboel meer van de Nederlandse Vereniging van HuNv muwen Mag Ik u dan pok nog even de doeUtelxingen van de veienlglng noemen' vciU'ueti van bijstand aan de Ne der! ndie hulsvrouw in haar huishou delijke en gezinstank b vertegenwoordiging der g«ln«- Iwlnngen op economisch en sociaal lel gebl*< c bevordering van saamhorig heidsgevoel en gemeenschapszin bij haar Teden. Een niet geringe taak en het spreekt vanzelf, dat er om deze tnuk goed te vervullen heel wat „gecontactoihtendgewandeld en gebridged moet worden en de dames die hier hun schouders ondar hebben gezet doen dat zie de opgetogen ver- slagpn In Ons Maandbericht, met vee) elan Het spreekt vanzelf ia dat niet met a!Je bloeiende verenipinpen zo* dat er wel eens mcninparericMN Icn rijn 7a pebeurt het mei eens, dat het etie lid het niet aardip vindt dot een onder lid een lepeltje fcrijpt om- dot rij soreel nieuwe leden heeft pe- ttfort^en, femujl zij toch ook al die ja ren a( »»nz Maar laten we niet vergeten, het la allemaal tol heil van de hulsvrouw die op verantwoorde wil ze moet wor- r hu en gezinstaak den b li nes taan |n haar huishoudelijke Nu zijn er mensen die beweren, dat de damn-leden van de Nederlandse Vereniging van Hulsvrouwen thuis niet veel te doen hebben, maar dat noem ik gewoon laster En al was Het zo, zijn zij juist niet degenen die uiter mate geschikt zijn de hulsvrouw die geen tijd htvft op woensdag 20 aprtl per bus af te reizen naar handweverij De Knlpsoheer te Laren (vertrek 800 uur) voor te lichten en te vertegen woordigen op economisch en sociaal gebied De huisvrouw die um redenen bui ten haar schuld niet de contactoch- lenden in Tearoom Bongent of ande re „rooms" kan bezoeken, kan echter genist zijn Er wordt over haar ba llingen gewaakt Door de ditpper» vrouwen von de NV Vil De jaarlijkse aktlc 'n Heitje voor 'n Karweitje, word dit Jaar vandaag en morgen gehouden- Een meermolen geboorde klacht was, dat b(J mensen die geen karwei tje konden of wilden laten doen, meer dan eenmaal, soms vele malen werd gebeld. Er xal nu voor bet eerst bU leder waar wordt gebeld, een segel worden afgegeven, onverschillig of een karweitje aa] worden gedaan o! nl«L De op Dad gaande kabouter, gids, welt», padvindster of verkenner be- ichilct hiervoor over wel tweemaal zo veel zegels als in voorgaande jaren De aktle *n Heitje voor hl Karwei tje opgezet tot ontplooiing van initia tief, durf en zelfwerkzaamheid, zal door dit nieuwe element ongetwijfeld In stijl vooruitgaan. Zoals gebruikelijk zullen de deelne mende Jongens en meisjes in uniform en voorzien van een werkboekje er op uittrekken zodat voorkomen kan wor den dat de aktieln enigerlei vorm zou ontaarden in het bedelen om geld. Hel motto Is dan ook „Geen fooien krUgen, maar geld verdienen.»* De schoonmaaktijd geeft ruim schoots te gelegenheid voor bet uitvoe ren van alle mogelijke karweltjeg of] misschien zelfs karweien. Het publiek; wordt echter wel verzocht de op te draden weikzaamheden aan te passen aan de leeftbd van de welp, kabouter. gids, padvinder of verkenner. Een Lijst van de meest voorkomend# karweitje»* afwassen, auto wassen, boodschap pen doen, fiets lakken, (iets schoonma ken gras maaien, houthakken, ka chels schoonmaken, kattebak verscho nen kelder of schuur schoonmaken, kolenhok schoonmaken, kleden klop pen, lampen repareren, ramen zemen, struiken en bomen opruimen, tokken' afzagen, tuinmeubels varven, tutn-1 schutting verven, tuinmeubels verven, silver poetsen ens. Het afgelopen jaar mocht de Natuur- beswhermingswacht „Rotterdam en Om streken" weer een vooruitgang boeken. In 1965 werden 46 nieuwe leden inge schreven. Het aantal leden bedroeg op 31 december 1985: 200 gewone leden en 32 huisgenootleden. Het organiseren van wandelingen zo- j wel voor leden als niet-leden werd ook i in het algelopen jaar met succes voort- I gezet. Door het Instituut voor Natuur- j beschermingseducatie werden ook in 1965 weer in verschillende plaatsen van het land natuurwandelingen gehouden. Ook de afd. Rotterdam verleende haar medewerking en organiseerde 8 natuur- 1 wandelingen, In totaal namen 286 per sonen aan deze wandelingen deel. De natuurwachters zagen zich het af gelopen Jaar geplaatst voor 373 geval len, waarin sprake was van vernieling of verontreiniging van de openbare groenvoorziening. Bovendien werd nog 205 maal ge waarschuwd wegens het fietsen eni brommen op de voetpaden in het Kral. Bos, Park aan de Westzeedijk, Beatrix- plantsoen. Blijdorppark en Zuiderpark. pid JC, behoorde htj vele jaren tot de beste spelers van laatstgenoem de ploeg. Bij Rapid JC fungeerde hij aJs halfspeler, waarbij hij vooral ge vreesd was als nemer van vrije schoppen. Aan. technische kwalitei ten en aan spelinzicht ontbrak het Coerver mmmer, zodat hij voor Rapid JC een bijzonder belangrijke kracht was ln het seizoen, waarin deze club het landskampioenschap behaalde Na zijn actieve epelersjoopbaan lag het voor de hand, dat Coerver ais trainer zijn geliefde sport trouw zou blijven. Met succes doorliep hl) de cursus voor oefenmees ter en trad na het behalen van zijn diplo ma in dienst van de amateurver- emging SVN uit Nieuweohagen. In twee jaar tijd bracht hij deze ver eniging van de tweede naar de eerste klasse amateurs en het was niet zo verwonderlijk, dat SVN hem aan het eind van het vorig seizoen ongaarne zag vertrekken. Nadat de onderhandelingen met FC Twente op mets waren uitgelo pen kwam Coerver tenslotte bij hei begin van het thans lopende siezoen bij Roda JC terecht. Binnen de kortste keren bradht hij deze dub naar de top van de ranglijst ln de tweede divisie B. ln de Kerkraadse contreien be gem men reeds te leven fcn de hoop, dat Roda JC bij de eerrte drie zou eindigen en promoveren zou naar de eerste divisie. Doch toen kreeg deze ploeg plotsklaps de nodige klappen te incaaseren. Geblesseer de en geschorste spelers verzwakten de ploeg, waardoor Wil Coerver ondanks zijn capaciteiten mach teloos werd het steeds dichterbij gekomen doel te verwezenlijken Wil Coerver heeft grote bewcc- derfcng voor het Duitse voetbal, het geen niet zo verwonderlijk is omdat hij opgroeide ln een «treek zo dicht bij de Duitse grens. Grote bewon dering Legt hij ook aan de dag voor de vroegere Duitse bonds train enr Sepp Herberger. De Sparta-speler» mogen r dan ook op rekenen, dat de nieuwe trainer bijzonder veel aandacht zal besteden aan het op voeren van da lichamelijke condi tie. Inzet wordt verder door Wil Coerver groot geschreven. Een en ander kan er alechts toe bijdragen, dat Sparta het volgend seizoen weer hoge ogen gaat gooien. (Advertentie I M Uw bakker.Uw doktor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1