Dierenziekenhuis tl<srx WMW 'fl ROTTERDAMS DAGBOEK H Het boekje van Kessler beste' voeibctller? Zes op de tien naar de Botersloot .«««811 Make up doet beter verkopen televisie ROTTERDAM RIJNMOND Rotterdamse dierenarts bouwt unieke kliniek Toneel Cabaret JMuaiek Auto slipte, zware schade Volmaakt Snufjes mm Hygiëne STUDIEREIS NAAR AMERIKA VULDE EIGEN IDEEËN VOOR OPZET AAN Rijpaard Dierenhandel verliest terrein en Voetgangster bij val beenbreuk pag. 4- saterdag 16 april 1966 De binnenhokken worden door een schuif van de buitenhokken afgesloten. DIERENHOSPITAAL ,,'s Gravenhof', afdeling opname DOKTER J. M. E. Smit en zijn assistente, mevrouw A. van den Hamer, onderzoeken op de hydraulische operatietafel, Johan Kaart viert zijn 50-jarlg loneel- jublleuxn In de voorstelling: ven SruiwvogQl-eieren door de toneel groep Ensemble. Dit blijspel van André Rouasin werd geregisseerd door Guus Veretroete, (Op zaterdag 16 april ln de Groote Schouwburg), Luther van John Oaborne wordt zon dag 17 opril voor de laatste maal door NRT ln Rotterdam gespeeld onder regie van Richard Flink. In de hoofdrol Coen Flink. Een verwarrend nachtje (She stoops to conquer) van Oliver Goldsmith sm orvdor regie van Ton Lute dinsdag 19 april te zien ln de voorstelling van de Nerderlandac Comodie. Don Carlo* van Schiller onder regie van Richard FUnk staat voor vrijdag 83 en zaterdag 23 april op het pro gramma von NRT, Dc tijger vin Murray Sdhiag&l en Zeg 't e» ln rn'n goeie oor van William Henley zijn de twee eenakters die NRT op zondagmiddag 17 en zon dagmiddag 24 aprtl vertoont onder regie van reep. Leo de Hartogh en Plet van dor Meulen. Les ballots contemporaine uit Parijs i danst zondagmiddag 17 april in de Rotterdamse Schouwburg o.l.v. Ka-! rtn Woehner. Deze voorstelling staat] onder auspiciën van de Werkgroep! - Danskunst. j Tlngol Tangel blijft tot en met zater- sa g IC april ln De Lantaren met het programma U had het nog nooit zó goed. Medewerken o.a. Steto en Ma rijke Hoving. Trio in F, het programma van het cabaret Adam en Eva Is verlcnrJ Van zaterdag lfl aprü Lm, zond 24 aprtl zullen (behalve op 18 en 1 april) voorstellingen worden gege ven. Fauró Is de componist wtena werk wordt gespeeld tijdens het derde concert uit de eomponistenserie ln de aula van Museum Boymans-van Beunlngen op zondatfniddag H april. Jat Dubbeldam, orgel, en Watty Krap, alt, geven maandag 18 aprü een concert ln do St, Laurenskerk. Hot Collegium Musicum Roterode- mum concerteert dinsdag 19 april ln de aula van Museum Bovmans-van Bounlngen. Henk Lngerulaal, plano, apeolt tijden* het soHstemxmcert in de aula van Museum Boymarunvan Beunlngen op donderdag 21 april- Polo dc Haas, piano, Is solist tijdens het concert van hot RJHi.O. o.l.v. Eduard FUpse op vrijdag 32 april ln de Groote Schouwburg-Zuid. Het operakoor Maasstad geeft vrijdag 22 april e«n voorjaareeoncort In de Riviórahal. Hofplein werd gistcrrnl ROTTERDAM, zaterdag. Op het oa* aonenauto na een slippartij en een botsing tegen een lichtmast en een ondersteun!ngBinast voor de boven leiding van de RET zwaar bescha digd. De twee Inzittenden, de 23-Jarl- ge plaatwerker J. H. A. A. Treytel uit do Marnlxstraatcn de 39-Jarlge •ssistentuitvoerder B. A. Dorschelm. uit dezelfde «treat, werden met Hehte verwondingen naar hot DjjkzlgUte- Venhuis gebracht, waar de laatste moeit achterblijven. (Van een onzer verslaggevers) „Mcneerkc, ge rijdt tol aan dat tweede iunihkc daar, met die „temie" bovenop. Dan naur link*, het boa in en dan kunne go hot hitue van die dierendokter niet Dit antwoordt een gemoede lij ko Brabantse boerin op de vraag „waar in Hoeven het die renhospitaal ,/s-G ra venhof" van dr. J, E, Smit te vinden is". AJs men de aangegeven weg volgt, staat men twee minuten later voor een gloednieuwe „super"-bungalow. DR, J. E. SMIT, Diere naris Vertelt een klein wit bord. dat tot voor kort naast d» deur van de praktijk aan de Gravendyfcwal in Rotterdam hing, In de twaalf Jaar dal dokter Sm Et als d terera rl« in Rotterdam werkzaam was, bouwde hU «en omvangrijke praktijk Op. Maar toen de 45-urJige werkweek voor hem een legende werd, rijpt» het plan lot hot bouwen van een diarejihoepitaai Het Noord-Brabantse Bosschen- hooïd, dat onder de gemcero.e Hoe ven ressorteert, was daarvoor de aangewezen plaats. De familie Smit teal in deze gemeente al ge ruime tlld een «tuk grond van 3% ha., waarop een vaeanCtehulaje •tond. In oktober lflö4 was er een vastomlijnd plan cn maakte men een aanvang met de bouw van dit particuliere hospitaal, 2a erdag 2 april J.l. kon het echtpaar Smit zUn gaaten op de Gravenhof' wel kom heten. Bij het hak post massief een i>m* ponerende dul.se dog. Twee lang harige tackel» rennen om hen» heen. Dokter Smit (38), rustig cn vol am bitie, vertelt in zijn wachtkamer: ..De gehele opzet van het hospitaal komt voont uit mijn euicn Ideeën. W«l beu ik eerst naar Amerika ge weest. waar soortgeHjko in sleH te gen at langer bestaan, maar nieuwe mogelijkheden en toepas sin gen kots Ik dtar niet vinden. Ik mug wel wggeti dat dtt ziekenhuis voor Ne derland een primeur "U, Alle moge lijke operaties kunnen hier worden Uitgevoerd. Wij kunnen langdurige patiënten de Juiste verpleging ge ven indien er ruimte over is, ge zonde hondets in pension muncn. Maar, Ik zal het U even la .cn alen" Dokter Smit geeft de Imlruk c»n beetje verwonderd te zijn over de vele belangstelling drie zijn hn-ipi- taal Irrügt. Men heeft de neiging op xijn Henen te gaan lopen om do meer dan schone vloer niet te be- vulltAi. De Inrichting van de beh#ndel- kamer ia neig niet volledig. ..Ik wacht nog op een deel der outilla ge". Wat er precies ontbreekt te niel h*lema«l duidelijk. Voor «en leek ziet het er volmaak' uit: dc behan delkamer, de opera* leknmer en d» röntgen kom <?r. Men krijs:', de indruk In eon ziekenhuis voer kleine men jan te zijn. Dokter Suist beschikt over de modernste apparatuur: een hydraulische operatwttu fel, narecwc- «n beademing* Installs ties sm waste- lal« met voetiiedlening. Indien men pp een pedaal drukt, geeft een cor responderende kraan water «int niet gawocAi koud l«, maar door een thermostaat constant lauw wordt gehouden. Door middel van «en dubbele bodem" van perspex iü dokter Smit ook tijd en* het operen in «laat röntgenfoto'* te maken. Door deze vinding ia het tiiet meer noodzakelijk operatie» se onderbre ken, voor hat maken van een foto in een andere ruimte, hetgeen d» MARTV (6) en Dsbble (4): „Brammetje js lief" nauwkeurigheid en veiligheid aaU zienlijk bevorder... En passant opent dokter Smit nog twee deuren die ..oegang geven to. de huisapotheek en ds „patiënten keuken". „De apo! heek is nie.; t.o groot, Zo nu en dan doen wij or wat la bora tor luns werk, En hier worden alle maaltijden voor d« aanwezige dieren klaargemaakt.", vertel, hij achteloos. „Achteloos", zo lijkt het, maar mo'. een onmiskenbare trots* ondertoon. Achter de behandel in gsga'lerlj Ugt de opname ruim e. „Patiënten op zaal", maar dato wel op oen luxe manier. Vijfenveertig hokken voor honden, katten en unr.'tre kleine huisdieren zijn aan weerszijden van d«» ruinnlt' gemeLeld. Dc hondenhokken hebben ook buitenverblijven, d'e drur eets schuif zijn gescheiden van de bin nenhokken. In dc hokken statui nu nog manden. Maar deze worden b-sstienkort vervangen door spec'ale bedden van nylon. Ook wordt ha. duidelijk waardoor de hok'keis er zo onwaarschijnlijk schoon tiiteien. Ha. geheel Is tets aflopend ge bouwd, zodat al het vuil door «en gootje naar bulten gaat en daar te- rccb: komt Iti een noofdgoö;. Door dit systeem kunnen alle hokken bin nen korte Lijd met een tuinslang en een bezem worden schoongemaakt. Mevnuw Smit, die haar man ter zijde slaa. by de vele werkzaam heden, demons:reen: het even. gecompleteerd door hun zes honden (twee boxers, drie teckels en een duitse dog), twee dwergbokjes, kip pen en parkieten, De Duti.se dog. die aanvankelijk nogal gevaarlüx aandeed, atoeït heel voorzlohtftg met Tekofaend ig de manier waarop zij een van de twee om haar heen lo pende dwergbokjes knuffelt: „Kom maar bij mammie". Hieruit spreekt Instelling van haar man, hun i-6'sente en hnarzslf tegenover ln n** hOipLaal verblijvende dieren. H.R gez:n Smi: telt vier kinderen. D-c mpisje.i, l, 2 en 4 jaar oud en jongen van 6. Het geheel word d« 4-jarige Debbie. Het blotrde mM*j« kan bijna reohtop onder hem «taan. „Brammetje Is lief", verze- k^t ze op een toon die geen tegen spraak duldt. Tot de privé-veestapel van dokter Smit behoort ook nog oen rijpaard, dat echter nog niet op de „'s-Gravenhorst" is gearriveerd. Het werd hem, ge schonken namens zijn oud patiënten uit Rotterdam. Maar op een paard was bij de bouw van het hospitaal niet ge rekend, dus zal er alsnog een stal moeten verrijzen. TIJDENS de persconferen tie waarop George Kess ler donderdagmiddag de op stelling van het Nederlands elftal bekend maakte, heelt de bondscoach op vragen van journalisten. waarom hQ Hans Kraay niet in zyn se- lectieploeg had opgenomen, geantwoord dat de Feyenoor- der al een hele tijd in zjjn boekje staat genoteerd. Enkele weken geleden zei de heer Kessler precies het zelfde en omdat er sindsdien dus niets is veranderd, moet ik wel aannemen dat de bondscoach het „verdom boekje" heeft bedoeld. Als Hans Kraay ooit een kans in het Nederland» elftal heeft ver diend, dan U hei na wel. Rlnus Israël k geblesseerd en sinds Daan Schrijven DW8 heeft verla ten en ontkoppeld la van Israël, is het met zün vorm steeds bergaf waarts gegaan met al» diepte punt xUn prestatie tegen We.4- Duitsland. Maandag heeft de PSV'er tegen Sparta redelijk ge speeld, maar dat was niet zo moeilijk tegen de toen zeer zwak ke aanval van Sparta. Als ik verder bedenk dat Cor Veldhoen de laatste tijd ook niet op zijn bestt is en Fr lts Flinke- vieugel pas hersteld is van een blessure, kan ik niet zo heel veel vertrouwen stellen in de achter hoede die morgen tegen België in het veld komt. Het zou mij niet verbazen als het een wedstrijd met veel doel punten werd, want van de aan- valslinie Moulijn-Keuer-VBn der Kuylen-Nuninga, mag men toch wel Iets verwachten. Voor Coen Moulljn wordt het een bijzonder belangrijke wed strijd. Het klinkt na zijn voor treffelijke spel tegen West-Duits- land misschien wat vreemd, maar üc geloof datmorgen zowel zün plaats ln de oranje-ploeg als die in het eerste elftal vaniFeUe- noord op het spel staat ln Feljemoord-kringen Is men de laatste weken niet zo heel erg tevreden over zijn prestaties. Na de wedstrijd tegen GVAV, waarin hij bijna geen bal aanraakte, zijn er stemmen opgegaan om hem maar een tijdje ln het tweede elf tal op te «tellen. Voor de Rotterdammers, die Moulijn regelmatig goede wed strijden zien spelen in het stadion klinkt dat misschien ongeloof waardig, maar wie de linksbui ten van Feijenoord Ook wed eens in uitwedstrijden aan het werk ziet, zal dat kunnen begrijpen. In het stadion epeeJrt Coen vaak de beate back» zoek, op vreemde bodem is de Feijenoorder soms niet meer dan een figurant. ER zijn wel een paar verklarin- L gen voor aan tè wijzen. In het stadion weet Moulljn zich be schermd door veertig- of vijftig duizend mensen. Een tegenstan der die het waagt om de frele Feijenoorder stevig aan te pak ken loopt de kans door de massa uitgefloten te worden- En de scheidsrechter tegen zich te kry. gen. In Deventer, Groningen of Maastricht heeft Moulljn die be scherming niet. Daar wordt iede re geslaagde tackle of sliding door het publiek met gejuich be groet en zal de scheidsrechter heel wat minder snel fluiten. Er komt nog bij dat Feijenoord in uitwedstrijden het accent door gaans wat meer op de verdedi ging legt en de voorhoedespelers dus wat minder steun krijgen. Deze steun en de bescherming van het publiek kan Moulijn blijk baar niet missen. KRISKRASSER EDDY PIETERS GRAAFLAND, houder van de Parool-beker, heejt in het paasweekend de grootste winst behaald. Hij kreeg vijftien punten en klom daardoor van de negende naar de zevende plaats, waarbij in aanmerking genomen dient te worden dat de doelman van Feijenoord door ziekte een wedstrijd heeft gemist en dus nog hoger in ons klassement had kunnen staan. Lazar Radoute, die door blessures in drie wedstryden verstek moest laten gaan, is naar de achtste plaats gezakt, maar omdat we aan het einde van de competitie toch het gemiddelde laten gelden behoudt hij de beste kansen. Het klassement: 1 Doesburg (Sparta) 176 uit 24; 2 en 3 Van Dijk (SVV) en Treytel (Xerxes) 173 uit 24; 4 Eykenbroek fSparta) 170 uit 24; 5 Snoeck Xerxes168 uit 24; 6 Van Ede (Hermes DVS) 167 uit 24; 7 Pieters Graafland (Feijenoord) 166 uit 23; 8 Radovic (Xerxes) 165 uit 21; 9 Glaudemans (SVV) 163 uit 24; 10 Kruiver Feijenoord162 uit 23; 11 en 12 Spinhoven (Xerxes) en Don (Fortuna) 161 uit 23; 13 Bosveld (Sparta) 161 uit 24; 14 en 15 v. d. Burg (Hermes DVS) en Teeuw (Excelsior) 160 uit 24; 16 Fafie (Xerxes) 158 uit 23; 17 Van Mullem (Hermes DVS) 158 uit 24; IS Laseroms (Sparta) 157 uit 24; 19 Hubert (SVV) 156 uit 24; 20 Bentzon (Sparta) 156 uit 24. Hot loven mug dan steeds duur der worden, de Rotterrinmmer blijft spaarzaam; 545,000 Rotter dammers hebben gezamenlijk voor 474 miljoen gulden op dc Spaarbank uan de Hoterslout staan, dat heel het s puur tegoed, waarin 15 miljoen aan vergoede rente zit. zo staat te lezen in het Spaarbankverslag over 1905. Ingelegd weid een bedrag van 252 miljoen en opgenomen ƒ215 miljoen, zodat «en spaaroverschot bleet van 37 miljoen. Ue stUfing v«n het aantal rekenin gen tot rond 545.000 betekent, dat er gemiddeld 81 spaarbankboekjes voor komen op elke honderd Inwoner» in net werkgebied van dc Spaarbank, Vijf miljoen gulden werd gespaard mei behulp van 92.000 spaarbusje.x ln samenwerking met het onderwijs werden de bijna TtW.üüO leerlinge» va» 415 scholen ln de gelegenheid gesteld tot hel sparen op schoot. Op deze wij/.e werd ruim 1 miljoen gespaard. Het aantal deelnemers aan hel spaarpian „De Zilvervloot" steeg lot 19.000: aan het eind van 1905 stond op deze jeugd spaar wet boekjes een tegoed v»n ruim f 11.5 miljoen. Hetgeen rond 20 procent meer is dan eind löt>4. De omzet van buitenlands geld en rei.whe«iues was vergeleken met het voorafgaande jaar vier keer zo groot, teiwul «Ie omzet van effecten voor re kening van de spaarders verdubbelde. Ter gelegenheid va» wereïdspanr- dag mankte de Spaarbank het resul taat beknnd van een onder ruim 1400 scholleren van ongeveer 70 scholen ge houden enquete, welke een nader in zicht verschafte in de onder de schooljeugd levende wensen op het Re- bied van de besteding van hun spaar, geld. Hei was opvallend, dat ruim 16 procent van de hierbij betrokken 622 Jongens en 846 meisjes tot uitdruk king bracht, het spaargeld niet dade lijk te willen besteden, maar het spa ren voort te zotten om Iets achter de hand te hebben of tcu behoeve van meer in het verschiet liggende be stemmingen. V en D. De BijenkorfTermctilen, Hem» eiii. kunnen misschien bun voordeel doen met het volgende: ln Wvst-Lultslund, waar de behoef te »an onderzoek van allerlei zaken nu eenmaal groter is dan waar ter wereld ook, is onlangs ook de vraag arm de orde geweest, ln hoeverre het uiterlijk van tie verkoopster de verkoop van allerlei artikelen stimuleert- Het spreekt vanzelf dat een welver zorgde jonge vrouw die beschaafd op treedt meer succes heeft dan een slon zige verschijning met slechte manle ren. Danr ging het echter niet om. Men zocht twee dames uit, die naar uiterlijk optreden haast elkaar dubbel gangsters waren, voorzag tic een van ecu nogal nadrukkelijke inako-up plus rode nagels en zette de andere zonder kunstmatige verfraaiing achter de toonbank. De jongedame met de make-up won op alle fronten: ze verkocht veertig procent meer en bovendien kreeg xe Zo rijden we over enkele weken da parkeergarage onder het Schouwburgplein binnen. We parkeren de wagen, laten jassen In de auto achter en lopen com fortabel en droog naar De Doe len, Dc afdeling Rotterdam van de ,V«- derlandsche t>ere«nlginp tot bescher- wil up van dieren meldt ln haar jaar- re rilop over J965, dat de handel in houden op de pluiroveemarfct ate pe- volp van het honden- en fcattenbe»Iult practlich tot het verteden behoort. De Solitie heeft enkele malen proces ver aal oppemaafct tcpen handelaren die niet ooer de vereiste verpunninp be schikten. Op de weekmarkten Binnenrotte en Maashaven werd regelmatig gecontro leerd en zonodig opgetreden. In zeven randgemeenten treedt de inspecteur van dierenbescherming op als contro- mintier klachten dan haar minder op vallende collega. In dit bericht, dat ik opdiepte uit een pubhkatie van de artikelen en berich tendienst voor hulsvrouw en gezin te Den Haag, staat helaas niet wie de klanten waren die de opgetutte ver koopster aan zo'n grote omzet hielpen. Ik vermoed dat het ln hoofdzaak heren waren, maar bewijzen heb Ik niet leur van dierenpensions en plaatsen,' waar dieren worden verkocht. Een belangrijke verbetering kwam- tot stand door onderbrenging van de paardenmarkt ln de overdekte hallen. Mede door deze verbetering kan wor- den gezegd, dat de markt uit een oog- punt van dierenbescherming aan hoge eisen voldoet Met medewerking van! de politie ward opgetreden tegen vee drijvers, die te ruw met de dieren om gingen. Ook werden enkele processen ver baal opgemaakt wegens verwaarlozing van het vee, Op de plulmveemarkt op het Pljnackerpleln komen misstanden vrijwel niet meer voor. Er werden in 1985 ongeveer 300 klachten behandeld. Enkele waren zo ernstig, dat een bekeuring volgde, Op Zestienhoven werden de transporten van kalveren naar Italië gecontro leerd, Er werden aanwijzingen gege ven ter verbetering van het transport en de accommodatie. Het ledental van de afdeling Rot terdam bedraagt thans 6302. Radio en televisie beste den morgen aandacht aan de volgende sport evenementen: RADIO Hilversum II: 14;30 uur di recte reportage van Ne derland—België door Dick van Rijn. Hilversum 1: 16.25 uur foto-uitslagen. Hilversum II: 16.45 uur AVRO's Sportrevue met uitslagen en standen. Hilversum II: 18.05 uur Marathon met o.a. na beschouwing van Ne derland—België. TaEVISIE Nederland 1: 15.15 uur wielerwedstrijd Parils- Roubaix. Nederland 1: 16.00 uur Eufovisie-zwemtcemooi. Nederland 1: 20.05 uur Sport in beeld met flit sen van Nederland- Be Igië en Jong Oranie— Italië. Nederland 2: 22,25 uur Sport In beeld met wie lerronde van Friesland, hockeywedstrijden BMHCHHYC en wiel rennen Parijs-Roubaix BOTTERDAM, zaterdag - D« Bi- jarige mevrouw B. J. van der Graaff- Felama uit de Batavierenstraat liep gistermiddag op de Lijnbaan tegw de 38-jarige E. A. Blom uit Amster-i dam op, waardoor de vrouw zo onge lukkig kwam te vallen, dat xe een rechtarbovenbeenfractuur opliep. Ze werd naar het Dijkügtiiek«nhute vervoerd i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1