GOEDE START VAN DDV IN HILVERSUM m Aad Buys aanwinst voor libre-klasse GITROËN Duyndam snelste in Rhoon SPORTUITSLAGEN Volgende tegenstander van Clay Sterk spel bij Van de Pol Han Urbanus en HillegershergDoby Peters uit selectieploeg schotvaardig is n Aeoius bleef RDM de baas SPORT HET ZUIDEN LEED WEER VERLIES marqu» EERSTE IN ESTAFETTE VAN DOS TITEL VOOR UNICUM cmn I li i! peg. 4 - maandag 18 april 1981 (Van onze tennismedewerkcr D32EB3 AMSTERDAM, zondag. DDV i* ric i«*nnimjinpetiti<* op indrukwekkende wij^e begonnen. Met JOv>erd Hilversum op de eigen banen rondom het \emlagen. Minder goed was de start voor het gepromoveerde Festina. De Amsterdamse debutant kreeg in Den Haag van De Metselaars een nederlaag van 3—8 te Incasseren. De ontmoeting tussen landskampioen ELTV en het Haagse Leiipo- mas in Eindhoven werd bij oen voorsprong van 4—2 voor ELTV we gens de regen gestaakt Zondag zal deze wedstrijd worden uitgespeeld Kon van Gelder, afgevallen van de' selectie voor de Davl* Cap, moest hel enige punt aan Hilversum teven, Plet' van EUsden, die In de laatste weken 1 bij oefenwedstrijden voor de Davis i Cup-ontmoeting leten Ierland la uit- I stekende vorm was, gal Van Gelder weinig- kans: 61 en 63. De Amster dammer speelde echter een niet te beste wedstrgdmentalltelt ver beneden zUn kannen. Nick Fleury, de DDV-er, wsarvoor Van Geldor In het Davte Cupkwartet plaats heeft moeten maken, Imponeer de niet tegen Peter Scholtz. Twee pok- Advertentie LM.) spaar... door nu te kopen Een grote partij coupons van Unl Polyester Marquisette, prachtige kwaliteiten op diverse breedten, uit de normale series van 1.95 tot 2.95... morgan door efkair voor één prijs, voor nog géén gulden per vierkante meter. Een en al gemak, dezs Polyester marquisette, want U hoeft ze niet te strijken en ze Isz6 droog. kenrnjecties hinderden de dienstplich tige milltaur Flcury. Desondanks be haalde hij de winst door Scholtz In dm sets (7—1 Om h 2) rif baas te blijven Dick Stradmt ijcr won van ten 7 wak Pr J,»n WUIrrn F reder l">e en Huuh Wnjeiman klopte Jan Rijker De DDV-damca Hrtty Haas on Inrk» Piekama zegevierden respectievelijk over Heimy Horn en Fruda ter Kuilt 75, 6—4 en 80, 6- 3 DRIE KEER WINST BIJ het duel tussen De Metselaars en Ges Una wu Just Earth de enige Amsterdammer Ule drie keer tot een overwinning kw»m De In Delft stu derende Zuidafrlkaan Paul Hartopp verloor van Barth lr) het enkelspel (6—4, 16 en 6—8) en in het dubbel spel vormde Barth samen met Slebe Huizlnga het winnende duo tegen Hans van Dalsum en Plet Veentjer (Ven onze korfbalmedewerker) De eerste stoot heeft hij al te pakken maar deze kwam geluk kig met zo hard aan.,. HENRY COOPER zwaargewicht kampioen van het Britse Gemenebest, thuis gefotografeerd, nadat be kend was* geworden dat hrj op 21 mei m een officieel titelge vecht m Londen de tegenstander zijn van wereldkampioen CAS- SIUS CUV. Poiy«»lar Morgen begint de verkoop ven deze unl Polyetter marquisette, in coupons ven 2 meter en lan ger, door elkaar, diverse kwali teiten en breedten.j per vier- kante meter Ook In no. 150jao, 210 en 300 cm brttd. G44m ut. mf ithHft. hut. ROTTERDAM, zondag. - - Knoppers versloeg B&rth In het ge -1 ivi >1 *X»13 In de hoofdklaaM «pits- 1 ,-p rnT"k TV7T"iT*kT*\ mengddubbelspel Henrietta Leen en te de «Ituatie aan de kop en ook in deft/1 U I l-f I 1 Vi h k I I Harlnon. met eveneens twee keer I «taart sleh toe, doordat de concurren-i tiJ-A-i XIW -c-JX vJ-7 ten van de leiders tegen elkaar gelijk I «peelden: LUTO—Westerkwartier werd 5*5. Ons Eibernest omzeilde een lastige klip door het In opmars zl)nde Archipel net dc ba*s te blijven. Kerst vijf minuten voor liet «inde stelde Van Zee de zege veilig (5-4* 62. De overige partijen werden door de Hagenaars gewonnen, waarbij Han* van De bum mot 63 en 75 sterker bleek dan Sic be HuMnga De voorsprong van 42, die ELTV tegen Lcimoniu# veroverde, hebben de Elndhovenercn mede te danken aan| overwinningen van Jan Hajer en Henki Goris. HeJer behoefde zich weinig Int te spannen om de niet getrainde Evert Schneider met 6—2 on fl0 to ver-j ilaan en Gorl* had drle net* nodig om Peter Soeters tr onder to krijgen" 10| 6—2 en 6l Voor Leimonlai wonnen i Itlchard Kasten en Harm van d« Weg.j respectievelijk van Jaap Arend* en Jan Beuker» BU de dames had Jenny Rtdrterhof geen enkele tegenstand van Joyce Martnkelle en zuster Fredy Ma- rinkello had weinig In te brengen te gen mevr. A. v.d, wildenberg. Dn utt*j«g»n iljni nr. MET8BLAAR8-FESTINA Dam#» inktliftlt Marijk* J«n«en—MarJafl I Knapper* #—0, flt, Hanrtette L**rs»Ru4- I nan—N«Uy Kettncr fl3 I—fl, 7—fl Haran j *nk«lip*l Hartopp—Borth fl—1—fl. fl—8,1 Van Dalaujn—.Kufcringa S3. 7—fl! V««*tjeri Maimtera «-3 0-2 l(ök*~S4»nKm «—2 5—1 8-—! Dame» «lubbelip»! Marlike Jan-i m/ll«n let* L*»n-fluinen—N»liy K*!tn« Marjsn Knopper# fl—3, fl—3 Harm dukbcl- *p«t Van D*l*um/V««Hjer—-H4el'rinf a/Birth J—fl 3I. HaJw/Hartopp—flsneon/Malmlsrs I 83 flo Ofmentd dubbeitpel: Hart'let* La«i>—Rui n«n/H rtopp— Ma r J tn K noppar»/ Barth 2-1. M. Warlike J*n»*n/Vui Dai-1 au»n—Nahy K*tt nar/Hutting* 8—2. 7—fl HlLVKItSVM—DDV Dunn enkalipali K«rmy Hom-Vsn Rljn Hatty B*m fl—7, fl—fl. Tried* ter Kulle— Ineke Pleksmn fl 3—8 He ran enkalipei: Van KysdonVan Gelder fl1 fl—3, SchoHa Fleury fl—7 81 3—8 Frederlk*»—Strad- metier 2~fl. 2—8. Bljttet—Waljarman fl,! 2e Heren dubbelapel: Van Ky»d«n/TrBde- rlkM—Van aelder/WeUotntan 8—3 t—0 -I— Kirtte—Hetty - fl—fl t—fl Henny Horn-van Bljn/Byker—tnflka Plakim*/V*n OaWer 3-fl, 8—7, 10—12 Fried* ler Hull#/ Dw»r*hiul»—Hetty B*as/neuty 3—T. 3— ELTV—l^tmonti ri»—So eter» 1—8 8—1, 8—1. A rand»—K*»- ten 8—7 2—fl. Beuker»—V»n der Wag 3—7. fl—3 8—7 Rohrla hoeft mot 2KC minder moei te gohad dan word verwacht. Het be- rfxkbe zelfs de dubbele cljferi (11-8) Onderaan bleef DOS, dat du'm&al van HKV vertoor 4-5 De stujd om de vootlaats'e plaat» ia door de neder laag van He Zuiden tegen Roda (4-3) tn hevtgheul toegenomen Mei éen wedalrljd meer gt#pceW bedraagl de* voorsprong van de Hotfjerdammerfl op de Westzoncrs nu nog maat één punt D« ceistu helft van de widstrijd Roda—Het Zuilen ts het aanzien wel waard geween' hoewel het duidelijk, was dat hier twee ploegen uit d* on derste regionen binnen de lijnen wa ren De (hu ut lub oefende a] CUrekt druk ui1 op de Zut-den-vesting, maar door goed verdedigen wisten de oran- lekiagen geruime tijd stand te houden T n>n het aanvaLskwar et der Rotter dammers mt< erg op dreef bleek, wis* Rila een 2-0 voorsprong fe nemen pa*»ei w»is daar veiontwoordelllk voor Na de vakwisselmg kwam Het Zu1*!*'! beter los en haalde De la Houssa.-e op tol 2—1. maar verder kwamen de gakten niet Nog voor de pauze zorgde P|Qt Rep er voor dat Roda weer twee punten voorkwam (3-1) Ni de rusit trachde Het Zuiden terug te komen Het slaagde dairin niet door te passief -*pcl Lange tijd werd niet gp»cof"*'l: ee-ft na 29 n\kluten trof El- Is de Knegt voor de vae'eo do«l (3-2) maar p^'euw 1 ep Roda wee pun'en li d naai door een treffer van Van Del den (4-2) Dat betl'« e de atr'Jd He ZuMen slaagde er niet tn verder te komen dan een verre treffer van Rob: Loet In da voorlaatste minuut (4-3) De «und luidt ROTTERDAM, zondag. Van het betrekkelijk gering aantal wedstrijden dat in het zaterdagvoetbal Is doorge gaan, bracht In 4C een van de twee gespeelde wedstrijden zowel aan de kop als aan de «taart de be*Uaslng. Dn loom en Bpirit, die tegen elkaar tot 11 kwamen hadden hieraan beide voldoende: Unicum om kampioen te zUn en Spirit om er de dans mee te ontspringen ten nadele van Schoonho ven, dat degradeert In de tweede klasse A g-ngen slechts twee van de zes vastgestelde wedfltiJj- den door. In een ervan verloor Hoog vliet met 3 van 's Gravenzande, doch het is voor geen van belde nog van enig belang. Wel belangrijk 1—4, die in 2A fe o EU>«mr#t Iloltctn W k wirtlar euro n uw wit HKV 10 Ifl 28 i« *1 17 31 ia ai ia is ZKC AtvMpH D«pto« Hat Zuiden Roda ROTTERDAM, zondag (ANP). Het Rotterdamse Metro heeft zonJflg op de Nenyto-slntelbaan in Rotterdam j de jaarlijkse DOS-estafette gewonnen. De Rotterdammers legden de 6.000 meter verdeeld over tien afstanden af In 14 minuten en B2.5 seconden. De Spartaan uit Llsse eindigde op ruim drie seconden ala tweede. Metro had de overwinning vooral te danken aan Gijs de Bode, die op de 1600 meter In de laatste 400 meter Plet Beelen van zich afschudde Bij de junioren, die 2300 meter liepen ging de overwinning naar Vlug en Lenig uit Den Hhb#, dat een tijd van 5,10 fl oteerde. Dt uitslag BIJ <3t heren hiMt: 1 Metro (Rotterdam) 14 IJl 5; 2 Da Spirtaan (ZJ*M> MM1; 3 AV '*3 (Am- •terdam) H M fl; 4 DOS (Rotterdam) IS 21-, 8 Holland (Lalden) 15 31 Sprint (Breda) 13 *0 I Na de estafettes werd ook over tien kilometer gelopen De wedstrijd lever de een overwinning op voor Jacques VAN Eekelen (Thoi, Roosendaal). De Nederlandse kamp cien op de 3 QOO me ter steeple liep ondanks de koude met 30 minuten en 59 8 sec een uitsteken de tijd. Met Van Eekelen bleven nogi vier andere lopers onder de 32 miru- 1 ten De v*n de 5<J fcrn lulcH t 1 Jacques van Eekelen (Thor Roos en-1 d*«l) 3dA®fl. Aad Steylen (Metro) Si 38 fl, 3 Dirk de Bmtn (Metro) 31 45 3. was de zege met leider Zwart Wit '28 op RVVH behaalde. Bij ruat was het oog 00, maar daarna was Zwart Wit de baas. Klaasen, Orebeek (met behulp van de Ridderkerkse defensie) en Vah Nes hadden de score al op 0—3 ge bracht voordat RVVH via een straf schop wegens hands, tegen kon sco ren" 1—3 Nadat doelpunten van Baan en Van Nes waren afgekeurd, slaagde Klaasen enn toch nog eenmaal da roos te treffen: 14 SHO was togen SSC '55 helemaal heer en meester getuige de overwin ning met 8—0. NDSM won met 1—3 van Koz. B. waardoor er voor Roda B, dat met 60 van R^nsb B. vet» loor, nog maar weinig hoop overblijft (Van een onzer verslaggever*) ROTTERDAM, zon- BILJARTEN dag. Acht van de «terkste klein biljart lib re-speler* m Rotterdam zjjn bU Van de Fol begon nen met de eindstrijd om het db- trietflkampioeiucbap extra klasse li- bre. BH dc acht finalisten bevindt zich Aad Bafc. die voor het eerst tn deze klasse uitkomt en meteen toon de, dat hij tot de ernstige kandidaten voor de eindzege gerekend moet wor den. HU bleek in staat om bore series te scoren en ook de goede wedstryd- men tali telt te bezitten. Niet ja uw uit het veld geslagen als bet niet vlot en voor verrassingen kunnende zorgen. Voor de Rotterdamse biljarter^ bete kent deze Jeugdige speler zeker een aanwinst. In bet toernooi, dat Jk Maasstad" organbeerd tn bet kader van de viering van het veertigjarig bestaan en waarvoor saterdag en zon dag de eerste ronden werden ge speeld. konden veel hoge moyennes worden geboekt, alsmede tal van gro te series, waarbtj zelfi twaa boven de 200. Buüs, che verleden jaar nog in de tweede klas lïbre uitkwam, promo veerde, trainde daarna intensief en kwam in d« voorw adat rijd v*n de hoofdklasse ufct Daar Apee-lde bij bo ven de limiet en Icon ou n de extra klasse verschijnen. Gemakkelijk was zijn start niet want hij kreeg Jan As- brenk tegenover zich. Het begin van de partij waa zwak en toen Asbmik een serie van 133 noteerde, zag bet er, zo dacht men, somber voor de jonge Buhs uit. Maar enkele beurten later "maakte hij een serie van 214, De bordjes waren verhangen. t>« de- butant had de stand op 340 tegen 203 in zijn voordeel gebratrtit had Buljs zijn "totaal vol. A^torenk liep in de nastoot snel tn 145 tot 348. To«n miste hij, terwijl de baUen prachtig bijeen lagen' zachte «toot was oorzaak, aat remiSC hem ontging, Nog verrassender waa de ontmoeting A^brcnk—Roosen- schoon. Eerstgenoemde mtete de ac quits toot. waama de kampjoen van vang jaar een serie van 278 In tijh eerste beurt maakte. Er wm geen twijfel ol Roosenschoon wu wlmrem De stand was na drie beurten 8 tegen 291 voor Roosenschoon. Het werd l»i tegen 328, toen A&renk met een stet- ecEc van 139 de partij en zijn tegenstander op 333 1kt ftaari^Op soortgAlJke wijze werd Buijs yerrast door De Rovy. Na een achterstand noteerde Buljs series v«n 99 en waarbij hij de leiding tareg Hij op 345 steken, waarna De R^i -n beurt van 51 de strijd beslL.-. Buitengewoon knap was PartU or, Roosenschoon tegen De_ Roolj. in (Advertentie IJKT.) veer «abeel Rotterdam an oma tra kan Service Verkoop Oeeetlone DÏNAMOSTRAAT 16 - TEL. 010-176700 Achter het verzamelgebouw R'da'm-Zuid (Van onze sportredactie) IELRENNEN van Roosenschoon tegen nX vier beurten, resp van 12, 94, 105 139, was hij uit. Hendrika blee! w«l^- waar ongeslagen, dochhij "Jg** Jj® «t<arlïjrten nok ontmoeten, zvooaew schoon heeft met 30,06 tot nu hjrt hoogste algemene moyenne. Dan volet AsbieSt met 27,36 en Buüs met Y?L& 15,44 noteerde. 26,79. terwijl Hendriks Bij het hevige gevecht Jat de Kemp- JÜ?* ^m^rtïgavond h«?n in 3B om de komp.o.0» vlag te mogen hijsen, vliegen de veren women voo ln hel rond. Het Numansdorpse NhVV ri» ..iteiAMn lijkt door een nederlaag mei 0—1 van HBSS de genadeslag te hebben ge kregen. Voor HBSS telde de wmsi nog extra, omdat leider Heerjansdam tegen buurman Barendrecht met ver der dan 1—1 kwam HBSS is nu samen met Heerjansdam aan de kop geko men en dat mei door beide nog drie wedstrijden ie spelen NSW, met nog vier wedstrijden te spelen, staat vier punten achler. standen iaterdasvocih.il 2A Hjogsaei 19 18 U«ejmvcg«l» 18 2f At xo.,1 tn 3 u NootdwJjlc 17 25 Zl>C n W KxccUtlor M 18 22 CSCA }8 4 '«Gravem SV Ifl 11 Ter Leede 19 la SSS l® 7° Pelikaan 18 De Geuzan 18 19 2B Zuidvogel* Zwart IVlt 24 17 28 &VVU Betaald voathri Rei, 1# Divide A)*x 2-MVV 3 Tefcaur 3—H»r*ole» J Vedox 2—FelJanoorda Rai. te PlvUia A Jatifld* 1» KI*» R Aj*x—NOAD 3—1 ExoeWor—NAC 1—8 Sparta—Ore 3—0 AOO-OHC 3- SVV—FeUtnootd 0-11 «la» WlBidkninfl— iioljaml Sport 70 Utómondi* '55— Itndhovwi 4—t llemvw OVrt— rCUatiBoeok 1-3 MW-Baronie 3—1 Amateur» te kUe A A htm B-De Spart lüHesom—A FC 1a HIm B Ncotunu*—De Mus» Va pand och tU n Itoa svw-cvv te klas C Zwnwnveatrtnda— WW 1 Kmmeiv—Ge-manleu* 3—0 1e au* t> LeonmDOS '10 Quick 'SO-VoaU Zr bU* A UOV-Qukk 3e kU» C TOCD-OVV 3e hl** D H"b«rf—«Mrllen Fxcvtalor 20 -Coal 4e UU» D RKV.1KSMV J1 4e kla* K Ptidewwtar— Woerdan 0—1 4e kl*a F Aeolus—KDM 4e klu O Voorw B—H'aluU ABW—Het Hooiden 4eklas II RCD—«ohlebroek Rei. 2e kUi A 5p»rU4—pFC 3 Rei. 2fl kUt B Re*. 2a klas C DFC 3—DCV 7 3—3 Re». 3e kl*« E tNooettaa 3— Olynwrta 2 0—3 KMV 2—Goud» 3 2—4 Ra». 3* klu K mUe^ina 3-«VV 4 .1—1 DHZl—Zifldarnrtw 2 3—2 Ra». Se klei G VOC 2—Harm DVS 4 9—0 Re*. Se klu II OoaJ 3—8VOTW1 RFC 4—Mfcrttnit 3 DHS3—CW 4 Re*. Sa kU» I Spartaan '20-3— Overmaita 3 Pap*tw)r#c4*t aODS rh. 3« klu A RUmbUrfeo Eoya t- KalwtJl* 3 net, 2die Huh« 3 JAC 3~quick Do>« HoonJwhk 3—ARC 2 I Re». S* klu B Quick Boy» I—Fx- i ceiaW M 2 ras a-a« rutr J D* Jodan Bo; 3-3 fl-4 2O 2-1 2—2 1—3 3—1 O-l t-o i-a 1—3 0—*1 5—1 0—1 3—3 5—2 3-1 4-2 1—0 l—l 4—1 ZAtardM voetbal Se kla» A HooRvttet—'•-On»- v«iw »V, Tor Lorde—6SS ge klu B 5HO-B9C '55 Kot, Boy»—NDSM RWH—Zwart Wtt'21 RUtwU Boy»—Rod* Boy» Zuid voerh»Quick Boy» S* kla» A DUNO-SVOW DOTOljoooduinen Die H»fb*-RGL Monater—De Zwarv 3e klu B NBW—HBSS Hw, Lokk»rto**l~ AS WH 3—1 Bw«ndncbtMw- Jaaadam 1—1 Amefld*—Excotalwr F 3—3 4» kïM G Spflrtt—Uwown l—l SpoctRMtt '48—Hrt- r.onoord 1—1 4e klu D H«ft*»T—Mawdam 32 Rei. 2a klu GSVD 2—'a-Grnvam 8V 2 ®-8 Zwart Wit 5—1 J 5-1 5—8 l—l 1—3 4—4 (T— 0—1 %'Jvè: Ra». Se klu C Zuldl 3— Zwaluwen 4 1-1 Sliorü a-G-- Llnd» 3 1—5 Ru. 3* klu D Zw*« Wrt '31/3— NSW 1 KORFBAL Hoofdklu Red»—Het Zuiden Oiw Blbemaat— ArchApM RohdaZKC POS—HKV LUTO—WeatA^t w Ov«r|*ni*k)*i A Sw Ut—Samoa Rdgterabl HKC W KvL-lok—R»pldiU« 5—1 0\«rz*nc»kl*i B HKV 2~-Sp**H«n Spa river»—V Orient. Eind ho venPSV Koos Zaandijk— Die lUgh* RetfcntJöotf—SVK Ear*t« klu OSCR—Zulderkw On* Blbenjeel J— I Rei, rente klu I Quick W-iu Orient I* 3 4-2 Sperwers 2—Roi 2 11-2 Het Zuiden 2— HKV J 8 -1 Rr^Kly 2—DKC 1 J-l Re* tweede klu A HSV 2Trekv 3 11 2 Dertos 3— Die Hustle 3 8—fl Re* aerate klnr B D.nuldcn 2 -F rkv 2 B~~i 4-0 l'l5 4—5 a—a fl-S 37 3—4 Huriacrttrp- Qulok Bdyi Panaklen—H3V Tweede kUl A Me rwede—Rownlj Pie H«the 1- Ona Hul» Tweed» klu B irocavllet—AiilinO ODO—Deetoa 2 Trekv,One Öb 3 berd» klu A Derd» klu B Velox—Actief HPV—ALO Derd* k>U C JXWKO-PKV 1 w*rv»r»—T»rha y d 4-4 6-3 Uei derde klu A KNS 2Fluks 4 Die Hatfic De Aljmnene 3 5—a Vlcu* Orienlie 3— Kwlejt a 8—3 Km derde kla* U ODO 3—Het Zutd 4 5—4 R»KenlKK>s S— Merwede a 3—] R K ft L«r»te kUt Suci.ee— De Spartaan S—3 fir* rente kla* niuriibuiz 3 Dc OvetkfKttora 3 4—1 2—OSCR 3 2—5 Sperwers. TteKvogrlat Hl—o j Tweede kl*» A: HtHegersb USV lliHwUrt J—HPV WION 2—Ore Huls 3 Sperw»'» 5— Vlaarvtinzen 3 Da Benneiv—A)a« 5-4 4-S 5—3 Tweede klu H: Actief 2—DOP Trekv 3—Sperw Ttn Donck 3— USV 3 C. Vetox 2— "t We*t D WION 3- ScKlebroek 3 tr ANDBA DAMK9 DUD !c klu DWS—Snel ui ck He tie*iDjiiAino U1.tr ie kla» A Athene 2—Heroula» 5—3 CDU—CWP 4—3 Ul.tr 2c klas B I TurnJust—Verb 2 1-8 1 Jager»—Animo S HVP—Gor.a t-J 0-14 4FD. ROTTERDAM Yfd Ie kla» DWS 3—Viraa 2—3 Aid 2* klaa 1 HV ZuW~ Holland) aan 2-0 Aid. Sa klu A Koogvl —Minerva a 6—5 Afd. 3» klas B DWS 4-Spartaan 2 2—3 HEREN Ovarian fiUa* tVLC/DES-EBHV 13—13 PSV 2—Swift IJ—7 1 Snttardt»- Str Meteoor 13—3 TwMd o—Dynamo 13—9 Dlstr. 1* klu Harni«*~Snalwlak QuinWJS—Actiaf 15—19 11—12 Ut.tï. 2« klu A Harcu)*»—Olympla 4—9 Olitr. 2* klu B DWS— HVP 9—10 AHC '28Roda 9—12 AFlï. ROTTERDAM Aftt. 1a klu VIre* 2AAC '68 a-a AM, 2e klu Snalwlak 2—UVG 1T—8 HoogvUal—HV ZukJ 14—8 AM. fl» kla» A Snalwlak 3DWR 3 Unltu 2—Sohutter» 4 i 1 8—11 ■hockfyh# HEKEN WESTEN la OU» 0-* t~4 DMHC-HHYC 0—1 OY»tf .kla* A j WDM a~4Ctov1MB 1—2 Togo II—Alli*nc« Over* Kla» B A dam II—Laren Q RöC—Toyo Prom klu A Aeolus-r-HHYC n Dordt—HOC II Leonid*^—DSHC II VirtorU II—Cr. Oeal 0-3 2—3 0-2 *>—1 Prom.klu B Lalden n— Kieviten II 0—1 To(o HI—Victoria 0 -2 ZL'IDKN 1» klaa Klrdh HTCC 2~* D«n Bo»ch—Venlo 0—0 Keep Til—Bred* l-« Tilburg—EMHC 3-0 OOSTEN Uowanl— NOORDBN 1e klu SHO DOVO Quick B RIJtrab B n Die Haghe Ds Zwerver PPSC RCL CSV D Oranje Wtt SB HeerJanedsun HBSS MSW Excel* P Gr Lindt Baraodreottt *C Unicom Heine noord PU rah tl Sportluïl 17 17 Kozakken SSC '55 NDSM Roda B 17 17 18 17 17 16 17 IS 17 12 16 3 Monster 19 29 DOTO 19 27 Loosdulnen 17 22 DUMO 19 20 ARC 15 IB SVOW ia 1» Ameide 19 jo Zuldland IB 50 N Ukkerl 18 29 HVO 19 II ASWH 18 l> VVGZ 19 17 Meli#*»rwt 16 22 Jodan B la 22 Be Fair Ifl 19 Spirit Ifl 17 flcboonhoven Hendrik» Kerkum 350 2Cfl 16 16 «fl 75 21.87 Ifl.62 Antheunisse De Rooy 350 21» 11 U 78 64 31 El 19 90 Rooaenschoon Van Barelt 350 185 21 21 83 37 16 86 885 Buys Aabreuk 330 348 10 10 214 148 35 34 00 Rooaairechoon Kerteum 350 83 13 13 100 37 20» 6-38 Anthauntne Van Bare Ie 350 Zfifl 18 18 102 64 1844 14.71 Hendrrks De Rooy 330 233 33 33 77 63 10,60 T.Ofl Aabreuk RoOMOachoon 350 333 8 8 iae 218 43.75 4162 1 De Rooy Buy» 380 345 15 15 129 132 23.33 23.— Hendrlkz Van Barele 330 116 19 19 198 30 18 6.10 RoosetLBchoon De Rooy 330 8 4 4 139 4 8730 z iCarknm Aabreok 330 343 20 20 93 63 17-50 17 10 Boys Van Barala 350 138 14 H 94 96 25 1065 1» 13 18 14 It 14 18 13 19 13 It D 16 IS 18 18 35 12 18 Ifl 16 9 j (Advertentw J.M.) SPORTPRIJZEN SI IER (Van onze honkbal medewerker) DAMES WESTEN 10 klu A'duti—Voordaan Be Fair—RBC HDM-Gool PromJil*» A Kampong—Lelden 0-0 4—3 1—O 1-0 TAFELTENNIS Promotie er»kla*»e. AVOA-WOA 8—J Promotie bo«fdklue« ATTC—St Ho® TSB 2—t Twenty One WP— DTTC S—4 I At*vl»—Atoom ft—1 i Pramotle r»*- hoofdklu** 1 ScjB# 2—M«tbr« 2 8—0 Eendrtcttt 3—ï'«n« 2 8—1 Promotie overi*ng»Wu*a Groep E Dordrecht—Service 0—4 Oroap F TOG—St Hof TSB 5—3 Vracfeaar 1—Eendr 5 fl—4 Groep J DTTC 2—A VGA 2 3-7 Salamindet* 2— Xetxei 2 7-3 (V*n ">n»e »poftrem*ctle) ROTTERDAM, ipndag, In SD profiteerde HUIegertberg van de off'day van StrlMD. De ploeg uit de Hoekie Waard werd m«t 1 geklopt. TOG8—OVV 3—S. Al btj de eerste aan» val had TOCB-link«bulten ptm VrmaUlan tucce» in de twintig#* minuut maakte Sjoukei die tofl een hattrick zou Komen Pim Vermeulen weer succei Binnen tw»t min *af SJouke» rijn dub opnieuw da lei ding De voorsprong werd echtar vijf min v-oor het einde door Aad Vermeulen Unlet gedaan Hlllerge rakerg—8tr1Je n *—1. Voor rust wogen de partijen goed tegen elkaar op Het ene dwlpunt van Van Bnmel, *♦- tooord ln d« revende min gaf da verhou ding jmat weer Na rU*t ï»*1e Strljen Ineen en toen Van Brunei na vijf min 1—8 ecoorde hei hek van de dam Gorre» HONKBAL AMSTERDAM, zon- d»f BÜ de feaeleo' leerden v»n onte topbonkballers, die over enkele weken hun centrale veld* trainingen lollen beginnen, een en ander toet het oos op de Haarlem» Honkbalweek, ontbreken de nomen van Han Urbanu» en Doby Peter*. Lagerwerf redde hitim voor SRxlJ»» de aar Xxcanlor '20—Coal 4—2. Voor Coal we derom e*n hopeloze opgure Door doelpun ten van De Brtnker (4x) «n Krelvrhar waa da «tand b(J de rust ai 3—4). Nadat de Brin» k«r 40 had *«*?oonl, b»nu«t* Bruiker» voor Coal een »tr*f»chop en k«i ook G«urU Legerucoien Da mnstdand vrerd bareUtt «Joor e«n tarefler van Leen Weatd"" CLV t 3—1. JiHlanaDtMa (54 interlands) heeft be' sloten zijn In1 DHS Dubbeldam RTON ia iv ExcebWor 'M 18 17 L««rdam Sp 14 14 AttriMMnl I« II TlaKkea Nieuwanh ZDS Hill berg IS 13 14 U 14 l Urbanus -- „oten zijn Interaatlqiiale carrière te beëindigen en Peters kan zich niet voldoende vrijmaken in verband met de itudte voor het ddplmna van bonde- oefenmeeeter van de KNVB. BU de A-ploeg zijn weer gevoegd de werper* Geestman en Hoffman. De ADO-w Sale mink ifl verhuisd naar de B- ploeg De ploegen zijn als volgt ge formeerd: A-ploeg, werpers: Beldachat, Dom, Geestman, Ter neuzen, Hoffman Paalman; vangers: Blom en Wim Crouwel; binnenvelders: BoudewU» en Robert Maat, Arrindell, "WU Meijer Stroker, Leo Kops. Van Dungen Gre- novlLM; bultenveiders'. De Groot, John, Onverwafit, Richardson en Ha- tel. Voor de B-trainlng werpers: Van der Lieshout, De Brouwer, der Vaart en Wtfdekop; vanger*: Ka rei Crouwel, Gau*; binnenvelders: De Clerq, Wout, Van 't Klooater, Slwp, Pols, Kohi tn Beringen; bultenvei- ders: Jelsma, Rueben Leysaner, V*n Lubeck, Möllmann, Pladdus, Van der Ster en Visser*. RHOON, zondag. Zowel ln de wed strijd voor nieuwelingen als in de la ter op de middag gehouden wedstrijd voor amateurs ln de door RRC Feljen- oord georganiseerde wielerronde van Rhoon viel de beslissing in een mas sasprint. BU de amateurs won de snel le Leo Duyndam zonder dat hierop iets viel aan te merken. Bij de nieuwelin gen r"as de overwinning van Bakker bepaald geen 24 karaats en hij mocht niet mopperen, dat Schllkker niet pro testeerde tegen het rijden van Bakker ln deze eindsprint Er wh g«o zuctrtji wind en de tempe ratuur was nt>r*l miW, zodat het werk van de renners niet si te moeilijk was. Op het lichte parooura waren ootanapptagimoge- lijkheden dan ook uiterst achaara en door een feile reactie ln het peloton spoedig tot mislukken, gedoemd. N* een half uur rUden ln d» wedstrijd voor amateur» ontstond door Mlnnekus en Van Straten de eerite serieuze poging, fldaar veel armslag werd hun niet gegund Van Dongen, Duindam en Willem* pro beerden het ook eens maar door toedoen van om v-d Burg. Poortvliet en Voge laar waa ook deze poging tot mislukken gedoemd In de Slotfase werd het uitermate ru moerig voor ln het peloton V d. Burg, Van Straten, Mlnneku». Duyndam an o.m. Van Dorth trachtten ln laatste tastantla te verhinderen dat het tot een massa sprint zou komen Maar ta het peloton lkt men niets toe en een. groep van ndiK veertig renners rtormde op de ffcvlah a t Burik trok v*n ver af de «purt jan. maar ln de laetate meter» moest hij een zestal re rare ra laten passeren. De snelat» was Leo Duyndam Uitslagen Amateurs, 80 tem 153 37 1 Duyndum (Konaeleradyk). 2 W Brarvenboer (Rot terdam); 3 Groenewegtn {AsnsterdemU 4, Mlnwskus (Zuictïand)8 De Zwart (Rot terdam); 8 Verveer (Rotterdam); 7. Bu rik (Goudswaard), 8 Koeveren&na (Vlaar- ditwen); 9 vd Adel (Fapendrecht): t"0. Schmidt (Rotterdam), l'l vd Vhigt (Som- meiadijk): 12 Kamp (Diemen): 13. vtL Wal (Rotterdam): 14 Poortvhet Herkin- gen); 15 Van Middelaar (Achterveld); i«. vd Burg (Berkel): 17 Von Dongen (Mld- delhamie); 18. Hoppa (Rotterdam); 18. Schtlperoort Zwljnarecht); 20 Van Nunen (Amsterdam) Nieuwelingen, 50 km 1 10 82 1 BaJtkar (Zaandam): 2 Schllkker Amsterdam)3. Penning» (Nw Vennep). 4 vd Moot (Am sterdam), S V»n Prooyen ('a-Gravendeel) fl vd Ende (Rotterdam). 7 vd Schaaf (ZwlJndreohti. 8 Karstens (Letden); 9. Spatgena (Someren), 10 Zehdenthul» (Sas- senhelm): 11 Den Hartogh (Puttershoek). 12. Homrrr* (Den Haag) (Van onze sporlredactie) ROTTERDAM, zondag. In 4F Het leider Aeolus zich door RDM niet verraaiende Droogdokken leden een 31 nederlaag. In 4G moet 't Noor den, dat met 29 van A8W verloor, op z'n tellen gun possen. RKWIKSMV l—t. Een misser van de SMV-spil ln de negen-de min. bood de RKWIK-middenvoor de kan« de BCOTe te openen. SMV kwam op ge lijke hoogte, toen Den Haan in de 32e min. raak schoot. Hierbij bleef het in deze van beide kanten goede wed strijd. Aeolus—RDM 8—1. Pas toen Aeolus door drie treffer* van linksbinnen Diepstraten (twee voor rust en één kort daarna) tot 3—0 was uitgelopen, had h«t aanhoudende RDM-offensief succes Linkaachterepeler Chris "Wes- terhout schoot een kwartier voor het einde in. RDM bleek niet bij machte de meerderheid na rust ln doelpunten om te zetten. Voorwaarts. Hille«]nia 13. De thuis club nam na twintig min. de leiding, toen de HiWeslulzer Hofland In «Igen doel schoot. Van Sous scoorde urn min. voor rust de gelijkmaker. Het forse spel werd de thuisclub noodlot tig. Uit één der vrije trappen werd het door toedoen van Hoogendoom In de 25e min. 1—2 en tien min. voor het eindsignaal had Van Sou* nogtnatte succes. ASW't Noorden 2—0. *1 In d* eerste min. had ASW succes. In de tiende min. scoorde ASW 20, toen Nederveen in het doelgebied van *t Noorden viel en de bal kwijtraakte- 't Noorden ondernam menige aanval op het ASW-doel, maar er bleek geen doorkomen aan RCD—Schiebroek 42. Door Roe- laat en Kuiper leidde Schlebroek bij mat met 02. Na de rust bleek elk verband zoek en kregen de Dordtens- ren kins op kans. Vier erven werden door Scharloo (2x), Luyteo en Jaoaen benut. Belvédère 5K2S* OOI te te so pre is is !i s^bpw ia Veorwuat* is 14 t Noorden is 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1