pop-art in Passage m 5, l flip Wethouder opent benzinestation COUPONS 19 tot 50% korting Expositie van Rotterdammer I. Verschoor Blaauwhoeds winst ging 65% omhoog Excelsior '20 versloeg Goal zonder moeite Service won van matig Dordrecht Herfkens Juliana heeft goede kans op kampioenschap Cobra-groep in Boymans SCHIEDAM OPMERKELIJKE COMBINATIE VAN CORSET LIJM, ZAND, VLOERMAT EN ANDERE DINGEN Bevreemding Alledaags Tegenstand Ernstig gewond na val over schil Weinig zondagvoetbal Schiedammers in I ronde van Boekei P. de Kaper halve eeuw bij harmonie St. Ambrosius Zaterdagvoetbal: HBSSDOOR WINST NU AANLEIDING Stef Meeder NV j opent uniek j stereo-centrum j Schiedam krijgt in juli tweede B.S.-ambtenaar „Wandelen houdt de mens slank..." BEDDEN TAPIJTEI GORDIJNEN Geen krant ontvangen? Stakers treffen Nederlandse vrachtschepen AAN NIEUWE OOST-WEST VERBINDING spaar... door nu te kopen maandag'april 1966 - pag- 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. De Rotterdamse kunstenaar Inald Verschoor (28) exposeert pop-art creaties in Galerie Wiegman tot en met 8 mei. iaald Verschoor heeft zich, na het behalen van het einddiploma van de Aeademie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen (afd. de coratieve en versierende kunst) te Rotterdam, toegelegd up de Popular- Arl. Buitenissige gebruiksvoorwerpen c;i (of) afbeeldingen heeft hij in zijn op merkelijke werk gecombineerd tot een opvallend geheel. Zo gebruikte hij een pïck-up, grammofoonplaten, eon pin up kalender, kranten, reklame-druk- werk, een auto-vloermat en een cor- sel. Kortom allerlei voorwerpen uit onze samenleving. Deze ogenschijn lijke nutteloze voorwerpen vormen de basis voor het werk van Verschoor. Het geconfronteerd worden met deze gebruiksvoorwerpen, die uit hun dagelijkse functie zijn gehaald, geeft op het eerste gezicht een schok van bevreemding, van verwondering. On danks de herkenning van een normaal, alledaags gebruiksvoorwerp- straalt uit het werk een bijzondere suggestie ve kracht. Buiten zijn gewone omge ving krijgt het voorwerp iets heel on gewoons. Het wordt getransformeerd in een archeologische vondst, een merkwaardig insekst, een grillig maanlandschap of een humoristisch varhaal. Een merkwaardige combina tie van realiteit en fantasie, die niet alken gevoelig en. teer, ma-ar ook vaak j faard en schrijnend kan zyn. Klassiek geworden materiaal als olieverf en linnen worden in het werk uifefeueerd vermengd met of geheel vervangen door nieuwe, ongebruikelij ke, maar toch alledaagse materialen tak sand, papier, ljjm en dergelijke. Juist deze ongewone materiaalkeu ze roept bij velen de grootste tegen stand op, anderen boeit het ongemeen. Het krant overigens bij het accepteren van pop-art aan op een onbevooroor deeld beMjken, zich daarbij inleven en daarbij verstand zowel als fantasie te gebruiken. "Voor degenen die belang stelling voor het werk van Verschoor hebben, bestaat de mogelijkheid het werk in Galerie Wiegman te bezichti gen. De expositie van deze pop-art werken duurt tot en met 8 mei. ROTTERDAM, zaterdag. De 10- terfge Melndert van Hengst uit de Quintstraat liep gistermiddag een ichedelbasisfractuur op toen hij in de Camisselaan over een aardappelschil uitgleed. Men vervoerde de jongen naar het Dijkzigtziekenhuis. (Advertentie LM.) Morgen houden wij een speciale verkoop van camping-matras sen. Opvouwbare matrassen, gemak kelijk mee te nemen of op te bergen. Een heerlijke matras voor kamperen of thuis voor een onverwachte logé. Zó te gebruiken, of op Uw zon- nebed om nog lekkerder te luieren, heerlijk veerkrachtige matrassen. n« vele guldens goed- Kampeermatra 180 cm Morgenvroeg om 9 uur begint verkoop van deze camplng- ijntrassen, 2 en cm dik, be- kjted mee fleurige cretonne, «Ten en In screepdestins, voor ^gekend lage prijzen. G4im tel, of ttbrlft. best. Een pop-art creatie van Verschoor (Van. onze economische redactie) AMSTERDAM De winst van de N.V. Blaauwhoed (havenbedrijf) te Amsterdam is vorig jaar met 65 procent geste gen van 1,96 miljoen tot 3,23 miljoen, aldus het jaarverslag. Bij Blaauwhoed werken onge veer 2.000 mensen. Voorgesteld wordt het contante di vidend met twee procent te verhogen tot twaalf procent. Voorts wordt weer 3 1/3 procetvi in aandelen uitgekeerd. De stijging van de winst werd be reikt nadat de dividenden van de gro te havenbedrijven o.a, Bl-aauwboe- denveem-Amsterdam en Blaauwhoe- denveem-Robterdam waren gepas seerd teneihde de volledige winsten voor Interne versterking in die bedrij ven te houden, staat in het verslag. De stijging van het resultaat werd mede veroorzaakt doordat een stoot van nieuwe projecten welke de laat ste drie jaren zijn voorbereid, gefi nancierd en uitgevoerd in dit jaar voor het eerst in volle omvang tot de verhuurexploitatie hebben bugedra- gen. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, maandag Ook hy het zondagvoetbal was de oogst in Schie dam mager, want alleen bet duel tussen Excelsior '20 en Goal ging door. Evenals PPSC zaterdag, had ook SFC overlast van het water op het veld, maar daar wordt gelukkig in de toe komst iets aan gedaan. Excelsior '20 behaalde een 5-2 zege op de Rotterdamse hekkeslulters. die slechts in de laatste fase van de strijd •terug konden slaan. Reeds in de zeven de minuut kan Den Brinker, uit een goede pass van Tonny v. d, Huis de score openen en door de activiteit van Den Briöker werd de stand -in de 25e minuut reeds 2—0, ook weer uit een pass van v. d. Huls. Bij de laatste tref fer ging de Rotterdamse doelman v. d. Boom niet geheel vrijuit, hij kwam «n.l. te laai uit zijn doel. Acht miaulten voor de ruat was een combinatie Den Brtoker-Kreischer weer goed voor een doelpunt, want de laatste sloeg v. d. Boom met een keiharde kogel (3—0), Een kwartier na de hervatting werd Den Briniker wat al te «hardhandig ter val gebracht bij een scorlngspoging, Westdijk benutte de strafschop feilloos (4o). De Schiedammer i bliezen wat stoom af ön daardoor kregen, de Rotterdammers wat meer vrijheid. Geurts wüde daarvan profiteren, maar doelman Speebneyer greep hem bij de benen en dat vond scheidsrechter Advokaat niet goed! Lenselink maakte er vla deze strafschop 41 van. Even later werd het zelfs door Geurts 42. maar tenslotte kon Den Brlnker, die bijzonder who Waardig «r nog 5—2 van maken! de (Van een sportmedewerker) SCHIEDAM, maandag. In tafeltenniscompetltle werd het afgelo pen weekeinde een begin gemaakt met de landelijke promotie- en degradatie wedstrijden. Het eerste team van Ser vice moest aantreden tegen Dordrecht 2 waarbij promotie naar de overgangs klasse op het spel stond. Samen met St. Aloyslus in Graauw (Zeeuws VI.) en Smashers uit Elshout strijdt dit viertal om twee plaatsen in de lande lijke afdeling van de NTTB. In de eerste ontmoeting hebben de Service-spelers een belangrijke stap in de goede richting gezet. In Dordrecht versloegen zij de club van die naam met 60 en legden beslag op twee waardevolle winstpunten. Dick Boer had de moeilijke taak de spits af te moeten bijten en zag zich geplaatst tegen Malschaert, naar later bleek, de sterkste man bij de gast-, heren. Na ruime winst in de eerste game (2110) liet hij zich in het tweede spel even verrassen, maar de derde game bracht weer dezelfde score in de boeken. De aanval van zijn te genstander was soms wel verrassend,] maar niet vast genoeg om de degelijke i verdediging van de Schiedammer voor] problemen te stellen. Hans Kreischer tegen V. d. Enden was een duel tussen twee aanvallers en leverde flitsend en aantrekkelijk spel op. Ook Kreischer liet zich in de tweede game kloppen (2321) maar won de partij toch. De spanning was nu verdwenen en voortbouwend op de 0—2 stand speelde Henk Eikmans nuchter en sterk tegen Mookhoek en bleef in twee games de sterkste. Na het gewonnen dubbelspel maakten Eikmans en Boer de 6 winstpartijen vol en omdat daardoor de strijd be slist was werd van het verspelen vanf de laatste 4 partijen afgezien, A.s. zaterdag gaat Service 1 naar het verre Zeeuws-Vlaanderen om bet bovengenoemde St. Aloysius te bestrij den. Wordt ook daar de volle winst behaald dan kan hun de promotic haast niet meer ontgaan. (Van een sportmedewerker) SCHIEDAM, maandag. vijf Schiedamse renners hebben deelgeno men aan dc ronde van Boekei. André van Dun, die zijn laatste wedstrijd als aspirant reed, heeft de course prachtig gereden, in de eindsprint kon hij even wel de snelle Jan de Bruin uit 't Sprun- del niet verslaan, maar werd prachtig tweede. Van Dun heeft als aspirant 17 natio nale wadstrijden gewonnen en 81 club- wedstrijden. Van Dun wordt aanstaan de woensdag 18 jaar en gaat dus over naar de categorie „nieuwelingen". De plaatsen, die onze Schiedamse renners in Boekei bezetten: 2 Van Dun 12. Rietkerken, 14. Fillekens, 17. v. d. Werff en 18. Bak. In de ronde-van Rhoon kwamen de Nieuwelingen aan bod en zij konden zich in de voorste gelederen handha ven. Hoek kwam in de vierde ronde te va Hen en liep daarbij schaafwonden op. De uitslag: 28. Bergkotte, 23. Teeuw, en 28 WiUems. Ook In de clubontmoeting van R.C, Schiedam, Feyenoord en Excelsior kwamen de renners van Schiedam goed voor de dag. Bij de nieuwelingen .wag het Teeuw, die de sprint en het peloton won. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Ter ge legenheid van zUn gouden lidmaat schap b(j de R.K. Harmonie St. Am brosius G zaterdag de heer F. de Ka per in het repetitielokaal op grootse wijze gehuldigd Namens bestuur en leden deed «dit! voorzitter F. de Groot die de jubilaris i de gouden veremgingsspeld uttreikte j en hem tevens ais geschenk een foto- •toestel overhandigde. De tweede voorzitter van de R.K.; Bond van Muziekgezelschappen, afd. Zuid-Holland, de heer W. van Leeu-| wen onderscheidde de heer De Kaper met het ere-insigne van zijn bond. Namens de Sectie Muziek van dei S.G. wenste voorzitter K. J. Veldhui-! zon de gouden muzikant geluk onder aanbieding var» een bloemenhulde. Het i NKV van de kring Schiedam was ver- tegenwoordiigd door de heer H. Mon- den. die een platenbon aanbood. De: heer De Kaper is nu reeds 37 jaar toneelmeester van -gebouw Arcade. Verder werd het woord gevoerd door, dirigent C. van, Beurden, ere-diri'gen-t J. Heiiker en het ere-lid F. Schaap «die de jubilaris de jeugd als voorbeeld sierde voor zijn betoonde trouw aan] zijn. vereniging. Ook «mevr. De Kaper] werd uitvoerig in dilt huldeblijk be trokken met het aanbieden van bloe- <meru (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, maandag. HBSS! heeft door een verdiende zege op, concurrent NSW de spanning; aan de kop in 3b weer doen toe-i nemen, want het is nu weer met.1 Heerjansdam aan de leiding ge komen met NSW, dat een wed strijd minder speelde, op de derde plaats. De Schiedammers die in hun thuiswedstrijd tegen de NSVV-ers niet verder dan een 11 gelijkspel konden komen, hebben nu de volle winst by hun i tegenstanders weggehaald in een hard, maar sportief gevecht. j John Schop werd matcbwfauier,- want hu scoorde de enige treffer in dit' duel, na een kwartier in de tweede helft, in de eerste periode kwamen beide teams ondanks vele kansen niet! tot doelpunten, want daarvoor zorg-j den belde defensies. Da af Dröge' moest zich laten vervangen, omdat i hu met zijn hoofd een tegenstander! raakte. Na de treffer van John Schop in de 15e minuut werd het duel nog vinni-i ger en werd er van de defensie van' HBSS veel gevergd, maar Karei Leeuwangh en zijn vrienden konden het wel klaren. Twee minuten voor het einde kreeg de thuisclub een niet! te missen kans om gelijk te komen,1 toen Leewangh een bal miste, waar-] door v. d. Plas van NSW alleen voor, Jan van Heeri. kwam. V. d. Plas raak-' te echter met zijn schot de lat! De te-1 rugspringende bal kwam voor de voe-' ten van Arie Boender, die het leer di- reet naar voren dirigeerde en kregen1 de Schiedammers zelfs nog een kans, maar de la*, stond ook hier een dool-; punt in de weg, want John Schop raak. te met zijn harde kopstoot het hout-j werk. HBSS was weer een stapje dichter! bij de titel gekomen! (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag, Stef Mee-1 der N.V., orgel- en planohandel aan de 's-Gravelaudseweg, opende zaterdag In de winkelgalerij onder het Dalton-] flat (Dieselstraat) een modern Inge richt Stereo-Centrum. Vorig jaar bracht de heer Meeder een studiebezoek aan Amerika om tö zien hoe men daar op dit gebied de zaken aanpakte. Zijn opgedane erva ring gaf hij weer bij het creëren van dit centrum in samenwerking met de reclame-ontwerper en decorateur Jan Wa-nsink, Het resultaat is verbluffend. Revolutionair in kleur en vormgeving is het centrum waarin showroom, verkoopruimte en luisterstudio samen vloeien tot een decoratief geheel. Wandkasten en luisterboxen zijn uit gevoerd in teakhout tegen een achter grond in zwart-rood. Een modern ge stoffeerd zitje completeert het geheel. In dit gloednieuwe en voor Schiedam en mogelijk ver daarbuiten unieke Stereo-centrum zijn de nieuwste stereo afspeelapparaturen te bewonderen er» te beluisteren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Binnen afzienbare tijd zal Schiedam er een Ambtenaar van de Burgerlijke Stand bij krijgen. Het is de heer A. T. Ma- gieisen, thans nog Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Vlaardingen. 1 De heer Magielsen, die te Rotterdam woont, wordt in juli aanstaande ge- pensioneerd. Het aantal Ambtenaren van de Burgerlijke Stand wordt uit gebreid, omdat de laatste jaren hun taak zich niet uitsluitend beperkt tot het sluiten van huwelijken, maar zij geven ook leiding aan het bureau Be volking en de afdeling Militaire Zaken, Dergelijke buitengewone of zgn. hono raire Ambtenaren van de Burgerlijke Sland vindt men reeds in Alkmaar, Delft, Lelden, Zwolle, Hilversum eu Leeuwarden. (Advertentie LM.) Nieuw* Blnn*nw*g 468 - Rotterdam Kolterdamsch Par ooi-abonnees kunnen ons dit tetefonisch meiden maandag t.m. zaterdag 17.J0—20.00 uu Telefoon 135430 Abonnees bulten R'dam-Schiedam kunnen zich wenden tot onze plaat selijke agenten LEtGEN ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Het eer ste herenteam van Juliana heeft In de afgelopen week overduidelijk bewezen i dat zl) een zeer serieuze gegadigde isi voor het kampioenschap In de over gangsklasse. Dank zij twe schitteren- de overwinningen op achtereenvolgens; het sterke Delta en mede-gegadigde] Blokkeer/DES 2, zijn de Schiedam - mers nog slechts bereikbaar voor het Dordtse Orawi-2 en Blokkcr-DES-2. Deze twee teams hebben nog slechts] twee wedstrijden te spelen zodat dei kans op beslissingswedstrijden büzoh- der groot is. Juliana, 'dat de vorige week tijdens j het bijzonder geslaagde traininsweek- end in Drente ook al verrassend win-' naar werd van heit grote internationale i «toernooi in Zuid-laren, verkeert mo-1 men.teel in groo.se vorm. j Tegen Delba moesten de Schiedam-i mers slechts in de tweede set een veer laten (915) maar in de overige sets waren zij met 159, 1510 en 155 duidelijk de meerderen. Vooral Cees de Munnik, weer geheel «bekomen van de vermoeiende wedstrijden met het «nabipnale jeugdteam in. Frankrijk, en Aad Bremer speelden een sublieme wedstrijd. In 'de laatste set brachten zii 'hun tegenstanders zelfs volledig tot wanhoop met hun gevarieerde aanval len. In Den Haag in -de wedstrijd tegen Blokkeer-DES-2 heeft Juliana nog maals gedemonstreerd, dat de conditie uitstekend is. Beide ploegen speelden weliswaar onder .grote druk maar bij de Schiedammers kwam dit èn hun «pel -nauwelijks tot uitdrukking. Inte gendeel, zij hebben de Hagenaars it 38 nntouten een gedecideerde 30 ne derlaag toegebracht. Juliana trok al 'direct in de eerste set fel van leer en «gaf, dank zij voortreffelijk blokkeren en slim aanvalsspel de tegenstander geen schijn van kans: 157. In de tweede set was het verschil, mede dank zij het spectaculaire verdedigen van o.a. Hans Soeters, -nog spreken der: 15—5. In de derde se. kwam. be grijpelijkerwijze, even de -terugslag. Blokkeer profiteerde hiervan dankbaar en bouwde een rui-me voorsprong op. Tlme-oUls bij 26 en 29 keerden- echter het getij en Jullan-a, vrijwel foutloos spelend, zette de 20 achter- s'and om in een 1510 overwinning. De Julionaspelers staken na het laat ste fluitsignaal nun vreugde niet on der stoelen of banken. Het damesteam van Juliana zorgde eveneens voor een zeer verdienstelijk resultaat door hel hooggeplaatste Shell een gelukspel af te dwingen. De eerste en dc tweede set waren met reap, 155 en 158 voor het enthousiast en in hoog tempo spelende Juliana, maar in de twee resterende sets gaf de gro tere routine van de Vlaardlngsc dames de doorslag: 615, 1215. Jongens-A, dat helaas haar kam pioensillusies tn rook zag opgaan, speelde tegen Lekkenkerk-A, «dat nog wel kansen op de titel beeft, «gelijk. De setstanden waren: 1513, 4—15, 15— 10 en 10—15. Meisjes-A kwam ook al «tot een pun tenverdeling togen AMVJ/RLVC-a, «maar beide ploegen speelden onder protest omdat "het net op bevel van de scheidsrechter veel te laag was ge hangen. ROTTERDAM, zaterdag. Op nieuw hebben stakers in New York geweigerd een schip van de Holland-, Amerika Lijn te lossen. Was het eerst de „Nieuw-Amsterdam", deze week besloten havenarbeiders, na drie uur, lossen, niet verder te gaan met de' „Kerkedyk" uit protest tegen een nieu we toewijzing aan enkele leden van de 18-man tellende ploeg. De „Kerkedyk", die' nu in Boston Mass. is aangekomen, werd daarna toch verder gelost. De HoUfuid-Araerlka Lijn heeft nog geen duidelijk overzicht van de moei lijkheden met de havenarbeiders in New York. Het betreft hier Inciden tele wilde stakingen van ongeorgani seerden. De komende week worden nog drie schepen van de HAL In New York verwacht. Het; la nog niet bekend of ook dan geweigerd/ zal worden deze schepen te lossen, In de Schotse haven Ardrossan heeft men eveneens geweigerd een Nederland» schip te lossen. Het betrof hier de Nederlandse coaster „Marijke Irene" die een metalen toren van 45 meter lengte aan boord had. uit Duin kerken. Na een wilde staking van 12 havenarbeiders, liet de gehele bezet ting van 70 k 80 man hot afweten, Onenigheid over de betaling was hier de inzet van de staking. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. On der grote publieke belangstelling opende zaterdag wethouder mr. P. van Bochove het nieuwe aan de Horvathweg gevestigde Total Servicestation. Aan de zuidzijde van de weg staan twee pompeilanden met totaal zes pompen en «en bij hel rijwielpad ge plaatste pomp voor mengsmering ten behoeve van bromfietsers. Aan de sta- tionszijde beschikt het station over drie pompeilanden met in totaal acht pompen. De pompeilanden aan de zuidzijde van de Horvathweg worden In de toe komst overdekt door de iogcuaamde kror.poeklulfels die goed aansluiten bU de moderne vormgeving van het N.S. station. Hier zal dan teven een stenen doorsmeerstation verrijzen waarmee de algehele service compleet zal zijn. In zijn toespraak legclc wethouder mr. Van Bochove verband tussen de Sporthal en het servicestation. In een en dezelfde raadsvergadering werd lot de bouw van de sporthal besloten en werd tevens het contract met To tal bekrachtigd. De heer Van Bocho ve zei als plaatsvervanger op tc tre den van 7.ij ambtgenoot, do heer W. van Schooneveld, de wethouder van Gemeentewerken die wegens ziekte verhinderd was aanwezig te zijn. HU deed het ook als verstokt voetganger. WANDELEN „Wandelen houdt de mens slank en i draagt bij tot de oplossing van het I steeds groter wordende verkeerspro bleem", aldus de heer van Bochove. Do Van Dorpen staan in Schiedam be kend als solide én hardwerkende men sen die borg staan voor een snelle en betrouwbare dienstverlening bü dit nieuwe station. De wethouder wenste de directie van Total en de heren Van Dorp veel succes met het nieuwe ser vicestation waarna een raket opsteeg die een parachute losliet voorzien van een vlag waarop de namen Total en Dorzo stonden vermeld. Bij deze opening was de adjunct-directeur van Total, de heer H. de Boer met enkele verkoopfunctionarissen aanwezig, als mede afgevaardigden van de plaatse lijke middenstandsorganisaties. Verwacht wordt dat gemiddeld vijfhonderd automobilisten per dag van het station gebruik zullen maken. ROTTERDAM, zaterdag. Mu seum Boymans van Beuningen zal van 20 mei tot 17 Juü. ter gelegen heid van de opening van De Doelen een tentoonstelling herbergen, gewijd aan de Cobra-groep. Het is de bedoeling een zo duidelijk mogelijk beeld van deze groep, die heeft bestaan van 1048 tot 1951, te «ge ven. Nederland had in de Cobra-groep een groot aandeel met Appel, Con stant, Corneille, Brands, Rooskens en Wolvenkamp. Er zullen 200 werken worden geëxposeerd, voorts fotografi sche documenten, manifesten en pu- blikaties. (Advertentie LM.) ...„geen namen noemen... alle dure etiketten er uit... en ga dan Je gang maar voor deze speciale aanbieding' zei de fabrikant. En dat doen wij dan ook met deze corsetten (zJJs/uJt/ng met veter) van 18.95, maar nü voor minder dan de halve prijs, Pracht corsetten met voorge vormde elastieken binnenband, corsetten voor zwaardere fi guren, extra verstevigd afge werkt met steungevende balei nen, jtoopt U nu voor nog géén negen gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze prachtige corsetten voor zwaardere figu ren in dc taillematen 70 t/m 90 cm (dui ook In de grootste maten) kleur zalm, voor Ciitt «f. of iehr/fl. bt«t.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2