I Noors kerkje gaat spoedig op helling van Knoops Met uitzicht op spoorweg ruïne Bob Janse verlaat Xerxes 8 DS. JOHN SVENSEN ROLT ALTIJD OVERAL IN Juventus versloeg Rotterdam- Zuid 2 ROTTERDAM RIJNMOND GELUKKIG Hans Baaij BUITENLAND IN DE BERGEN 65.000 MAN HZ PC STERKSTE LN TOERNOOI VAN SVIT Jubileumtoneel Johan Kaart Er zijn wouwen die niet tot de zomer kunnen wachten als ze de nieuwe Deiana badmode zien ODZ en RZC winnaars van ZRO-bekers J. M. KJuin veertig jaar hij Kusse on Zonen NV Commercieel denken zegt de kerk TliÈa We hebben 156.852 televisie-toestellen p«g 4 - diasdag 10 april 1966 Toeval van 2 ton JJÜÜ' krijg je ah geUtfirm pre dikant een kerk gerestau reerd? Het antwoord van Noors dominee John Svenscn Door een toeval**. Hij kreeg van zakenman Willam Kipo Knoops de toezegging dat 'zijn* Noorse zeemanskerk in Het Park opgeknapt zou worden. Dat fnvatn zó: „Op een dag kwam er een journalist. Die. wilde een stukje over de kerk schrijven. Zoiets gebeurt wel meer. Tijdens het gesprek vroeg hij hoe het stond mei het onderhoud". Ds, Svensen vertelde dat dit een moeilijk punt was. Het goeddeels houten kerkje moet nodig eon grote beurt hebben. Er zijn tal van lekkages en het hout dreigt weg te rotten. Maar de mensen die normaal geld ge ven voor dit zeemanswerk heb ben pas kortgeleden diep in de buidel getast voor het Noorse kerkje in Europoort. Pit verhaal werd gepubliceerd, Kn toen kwam Knoop». D». Svrnssen: ,JIÜ wilde het voor ona doen en wal kon lk andera «eggen dan dank u? We riln er gelukkig mee. We waren aelf ook al aan het werk geweest. In de herfst hadden we veel geverfd en verder de hele kerk geteerd. Maar meer was niet mogelijk. Ik ben geen timmerman. Ik kan een spijker met een hamer raken maar daarmcee houdt het wel op." De forae Knoopa-toezegging past in (Advertentie f.M.) Sp33Pi m door* nu te kopen Als U gewend bent Uw garde- robe op mode-shows te bettellen ...dm Is dit geen aanbieding voor U. Maar als U een van die handige hulsmoeders bent, die met smaak en handigheid zelf Iets In etkair letten.., dan verwachten wij U morgen. Want dan verkopen wij prach tige kwaliteiten T revlra imprl- md, Tricel Imprlmé en Cot ton Imprimé stuk voor stuk uit de prljsserles van Vijf tot teven gulden, In nteuwe dessins en kleuren van dit voorjaar. Een extra seizoen-aanbieding van modieuze japon en blouie- itoffen. morgen per meter voor nog géén drie gulden. trovlra ^-fi-95- impr"'rT,° trie»» imprl"1 impfir" 90 cm breed Morgen begint de verkoop van deze elegante damesstoffan, mo dieus en een lust voor 't oog, 90 cm breed, door elkaar per meter voor Gifo til, nf t thrift. btit Ds. John Svenscn: „Wij z(jn erg gelukkig" door de financiële opzet van het Nrxir.se zeemanswerk dat geheel berust op particuliere giften. De Noorse Lu therse fatuaUOkerk bemoeit zich niet met werk buiten de eigen grenzen. Het zeemanswerk (34 kerkje» In hu ven a verspre Ld over de hele we reld) berust voorde helft op 3000 kleine Nrxirse vrouwenclubs die met hun giften dit werk mogelijk ma ken. De overige geiden komen van de scheepslui zelf, vun reders, de Noorse kolonie en ook van Neder landse vrienden. Ds. Svensen: „De kerk ru»t op vriendschap." In Rotter dam al vijftig jaur, T)S>, John Sverwen (41 jaar, ruim boven de gemiddelde lengte en nooit zonder pijp) is in juni twee jaar ir> Rotterdam. Hij studeerde in 11152 af ais dominee en sindsdien ver bleef hij vrijwel steeds In het buiten land. Hij werkte vijfeneen half joar in Japan (ook zeemanswerk), was drie Jaur legerpredikant (waaronder een Kalf jaar ln Egypte bij de VN-com- pugnie lijden» de Suez-crisis) en daarvoor bracht hij tweeëneenhalf Jaur door ln Zulci-DuRslarut en Oos tenrijk ln dienst van internationale vluchtelingenorganisatie»; „Ik hield me voornamelijk bezig met kinderen. Ik verzorgde uitzendingen en kampen voor zwakke kinderen." Activiteiten die wijzen op groot enthousiasme. Toch was er de tweede wereldoorlog voor nodig om John Svenwen (van zéér religieuze familie) deze richting uit te sturen. Zonder oorlog was hij nu waarschijnlijk elektrotechnisch ingenieur bij de Noorse spoorwegen geweest, HU heeft dat diploma. r\S. Svenscn: „Toen de oorlog «U- brak kwam daar niets van to- recht. Ik woonde In het oosten Van Noorwegen en wilde uitwijken naar Engeland om in het leger te gaan. Maar het lukte me niet om de kust Ln het westen te bereiken. Ik bleef in de bergen steken." tij] keerde niet terug naar huls maar ging werken op oen boerderij tje, hopend up een kan» alsnog door te breken naar de kust. Een kans die niet kwam. Die lijd ln dc bergen was belang rijk. Daar nam hij hot besluit predi kant te worden. Hij hielp ook de No ren op de hoogte te houden van lud geallieerde) nieuws. „Wc haden een radio, liet nieuws schreven wc op brieven diu vin koeriers werden doorgegeven." Nn ruim een jaar besefte hij dut de kans op Engeland verkeken was. Hij keerde terug naar school, het gym nasium, en na de bevrijding ging hy theologie studeren. Da. John Svenscn heeft niet het buitenland gezocht. „Het bleek dat er telkens ergens iemand nodig was en nis ze mij dan vroegen zei ik ja. Ik heb imolt onig initiatief ontplooid. Ik rol overal in." l VVr betekent in Botterdam o.n. 1 /.o'n 65.000 mensen per jaar een niet alleen godadLeiwlig maar ook ge- zcllitfheirtitlevcn bieden, 5100 tele- fixmgc-sprckkcn niet Noorwegen aan vragen on meer dan 1400 pakjes versturen. Werkzaamheden die hij samen mei nog ecu dominee, twee aas ut tenten, twee kantoormeisjes, twee kantine- in etsjes en een koster verricht. Hoe lang ds. John Svenscn dit Bottoitlfliuse werk nog blijft doen? „Ik voel liet meeste voor oen periode van vijf juar en clan ergens andcis naartoe, Muur zover zijn we nog niet. Ik kan nog niet joggen of ik hier dan weg ga tint weet je pas no drie jaur." Zakenman Knoops heeft du» ruim de tijd om ds. S verwen oen gerestau reerd kerkje aan te bieden. (Van onze sportredactie) if/ji.lJ.f'll ROTTERDAM, dins-; kWll-ftV dag Xerxes, de| leider van de eerste divisie, zal j voor het komende seizoen naarj een nieuwe trainer moeten uit-! zien- Bob Janse heeft het he-] stuur gisteren meegedeeld, dat] hij zjjn contract, dat op 30 juni, afloopt, niet zal verlengen. Volgens Janse is er geen bijzon- i dere reden voor zijn vertrek. „Ik ben nu drie jaar bij Xerxes in dienst en dat vind ik welle- j tjes. Ik heb er veel succes ge- had. Vorig jaar zijn we van de j tweede naar de eerste divisie; gepromoveerd en op het ogen-; blik staat zowel het eerste als; het tweede elftal boven aan de. ranglijst". Janse heeft het nieuws zelf wereldkun- j dig gemaakt, omdat hij ervan over tuigd was dat het anders toch zou ui Hekken. Deze week gaat bij name lijk besprekingen Voeren met andere; clubs. Hij Is door verscheidene Ne-i derlandse verenigingen benaderd en ook door een Belgische. „Misschien ga ik wel een jaar naar het bulten-! land. Dat kan een verfrissende uit- werking hebben." Het bestuur van Xerxe» bleek niet ge- nchokt door het besluit van Ja nse.j Kees van de Peppel, lid van de com- i missie betaald voetbal, zei: „Hel nieuws komt voor mij niet al3 een Advertentie IM:) WATERPOLO BOTTERDAM, zondag Voor de finale» van de Jeugdcompetltie om de KVII-bcker traden HZPC (Den Haag), De Robben (Hilversum) en Ne re us (Zaandijk) #an, Er werd uitstekend gespeeld en vooral de finalewedstrijd tussen de Robben en HZPC gaf klasse- spel te zien. De wedstrijd tussen HZPC en Ne- reus was vrij eenzijdig on het was dui delijk, <lat de Zaandam mei geen rol van betekenis zouden spelen. De eind- stand werd via de tussenstanden 20 2-0 1-1 en 3-1 en 8-2 voor de Hage naars. Een zelfde» beeld vertoonde de strijd lussen De RobbenNereus, welke met 71 door de Hilversum mer» werd gewonnen, alhoewel zij pas, na de tweede periode het beste van! het spel verkregen (1-0 1-1 2-0 3-0). De finale tussen De Robben en HZPC: moest de beslissing brengen. Door een beter eindgemiddelde zouden De Kob ben genoeg hebben aan een gelijkspel. De Robben, met Evert Kroon en Wlm Hemmen als beste spelers, namen in de eerste periode een 10 voorsprong door Hermsen. De Hagenaars, bij wie Dick I.nngerhorst en Kees Tittel uit-: blonken, speelden enigszins onder druk, doordat gewonnen méést wor den. Doelman Kroon stond de velt: goede Haagse aanvallen steeds weer in de weg. Toen Keen Tittel echter vrij voor hem opdook, betekende dat toch 1--1. Te zwaar hinderen bij een aanval, van de Hagenaars leverde Dick Lan-j ger horst een strnfworp op, welke on-; houdbaar voor Kroon werd ingescho-' ten. HZPC kon door voortreffelijk verdedigen dew stand t«»t het einde toe behouden. De toneelgroep Ensemble heeft za terdagavond in de Groote Schouwburg een opvoering gegeven van Adré Roussin's Strutsvogeleieren, dat ter gelegenheid van het 50-jarlg toneelju bileum van Johan Kaart op het re pertoire werd genomen. Onze toneelrecensent schreef inder tijd bij de première, dat dit stuk in Parijs veel succes oogstte, maar dat Roussin toen nog vele knepen van het vak had te leren. Struisvogels heeft een gewaagd gegeven (een burgerlij ke vader merkt dat zijn zoon homo- scxueel is), maar wat niet volgt is de confrontatie met de consequenties van dit originele thema. Later volgt een meer werkelijke stelling legen de tra-] ditionele normen van het (Franse) burgerlijke fatsoen, echter In zoverre, dat er sprake Ls van een vaag spotten met de ontreddering van de vader landsc zelfgenoegzaamheid. Ook al omdat tie omstreden zoon met onhandige trucs van het toneel wordt gehouden, waardoor een soort, dramatisch vacuüm ontstaat, maakt men hier kennis met een onbeholpen,] slechts bij uitzondering grappig zedenblijspel. Johan Kaart slaagde na moeizame worsteling met de taaie tekst erin in het tweede bedrijf toch nog iets van een karakter zichtbaar te maken als de egocentrische, opvlie gende vader. Veronique - Jeugdig, fleurig en Polly - Pièd de poule, nog rondom klassiek gesloten. In steeds de grote rage. Veel ge- bleu, geel, cerise en zwart met vraagd klassiek model met witte noppen. spaghettibandjes.In wit, zwart, Maten: 36-44 f. 18,75. blauw en rood. Maten: 36-46 f. 16,50. Vraagt uw winkelier naar de Delana-badfolder. (Van onze sportredactie) WATERPOLO BASKETBALL l'ERNIS, maandag. De jeugdclub „C.N.V.-Boys" zal zaterdag 23 april a.s. een gratis middag voor ouden van dagen van alle gezindten verzorgen. Opgevoerd wordt o.a, het blijspel „Vogel, vlieg de wereld ln". De mid dag zal worden gehouden in gebouw Reivo both BOB JANSE naar België? verrassing. Ik heb het zien aanko- men. Drie jaar bij dezelfde ploeg is een hele tijd voor een trainer. Poli tiek gezien is het misschien wel ver standig van Janse om weg te gaan op het moment dat Xerxes zo hoog genoteerd staat." ..Liever had ik natuurlijk gezien, dat Janse nog even gewacht had mei zijn besluit mee te delen, maar wc zitten nu eenmaal met die vervelen de opzegtermijn van de contracten. Juist in de beslissende fase van de competitie zien we overal trainers- wisselingen." De heer Van de Peppel verwacht niet dat het besluit van Janse van in vloed zal zijn op de prestaties van het eerste elftal. „Wellicht betekent het zelfs een st'mn'ans vo r de jon gens. Promotie naar de eredivisie 'f pracV V'-cp^oau r r p -■!■» .Tan v y'ïr. ROTTERDAM, dinsdag. De be langrijkste wedstrijd van het basket- ball programma, dat maandagavond 'n de E-hal werd afgewerkt, was on-, getwijfeld die tussen Rotterdam-Zuid 2 en het Schicdamse Juventus. Belde] ploegen hadden tot maandagavond j ieder één wedstrijd verloren en de[ winnaar van dit duel mocht zich kam pioen van het district Rotterdam noe men. Hoewel reeds zeker van een plaats! in de promotie-ronde naar de hoofd klasse heeft Juventus zich, vrijuit; spelend, toch duidelijk de meerdere! van Rotterdam-Zuid 2 getoond. De reserves van RZ zouden, als ziu kampioen werden, toch geen promo tie-wedstrijden hebben kunnen spelen, omdat een tweede team niet kan pro moveren. De strijd ging lange tijd gelijk op, maar Juventus bleek over een sterke re eindsprint te beschikken. Via 99, 2828 slaagden de Schiedammers eri ln met 2835 het kampioenschap van] het district Rotterdam te behalen.; Vooral Van Woerkom en Van Dalen; hebben hierin met resp. 16 en 12 pun-' icn oen groot aandeel gehad j (Vim een onzer verslaggever») BOTTERHAM, cilnsclui;. uJ heer J. M. Kluin, magazijn chef bil P.i J, Kussc en Zonen N.V. ts vandaag veertig Jaar in dienst van dit bedrijf, t Hel Jubileum is in intieme kring ge-I viert). yKr is ecu ttyd geweest, waarin kerken voortdurend mei de hand op stonden, kerken waren bedelinstitutcn en aan de andere kant werd van de kerk verwacht, dat zij alles voor niets deed. I)at was voor de oor log. Timns hebben in veel geval len commercieel denkende men sen zitting hl kerkbesturen en de zaken worden anders aangepakt. Kerken bedelen nu ook nog wel denken we maar even aan de actie „Antwoord '64" maar dat neemt niet weg. dat velea heb ben geleerd zakelijk te denken en te handelen. Dit lijkt m.l. juist. Kerkgebouwen /-tin nu cctunnul de meest onrendabe le bouwwerken die er zijn. Er is geld nodig om ze in stand te houden en om ze hun de gemeenschap dienende functie te kunnen laten uitoefenen. Daarom 1» het ook goed, dat kerken him diverse lokalen op zakelijke ba sis verhuren. Tn een enkel geval mogen met be trekking tot de huurprijzen wel enke le vraagtekens werden geplaatst. Ik heb bier zo'n geval. Het betreft de huurprijzen van do Ned. hervonm.e kerk aan de Reycr- dljk in Groot-IJsselmonde. Een in op richting zijnde tafeltennisvereniging in deze wijk kreeg vun de kerkvoogdij te horen, dat men voor de huur van een zaaltje van veertig vierkante meter por avond 25,zou moeten worden botaaki of 15.per avond op jaarcontract. En.... een avond be- tekent van 20,15 tot 22.15 uur, twee vol le uren dus. Ik heb de p reside ut-kerkvoogd van 1 deze kerk gevraagd of hij deze huur niet onchristelijk hoog vond. Hij zei: ..Nee, De prijs is vastgesteld op grond 1 van de kostprijs en het aantal kuble- ke meters. Onze zalen moeten exploi-, tabel zijn. En ..ah de prijzen hoog ge- .V k m- ROTTERDAM, zon dag. Zaterdag avond werden in het Sportfondsenbad Noord onder een grote publieke be langstelling de bekereindatrijden ge speeld voor de ZRO. Bö de dames kwam de beker ln het bezit van ODZ, terwyi bU de heren RZC 1890 het sterkste bleek. Tegen de verwachtingen in had ODZ totaal geen moeite met de VZC- dames. ODZ had het beste van het spel en had met de rust reeds een, 4—0 voorsprong. Na de rust kwam "VZC tot een verdiend tegenpunt, maar ODZ scoorde nog twee keer, wat ,- door de eindstand 6—1 werd. Voor ODZ scoordem Gonnie Roks (2x), Martha Wagenaar (2x), Carta Burks en Hennie de Wit. Bij de heren was de strijd tussen hoofdklasser RZC en tweede klasser R veel spannender. Er was weinig klasseverschil te zien. RZC was ge handicapt door het niet meespelen van International Gerard v.d, Kolk, die met de nationale formatie tegen Oost-Duitsland speelde. Met snelle aanvallen werd RZC on der zware druk gezet en Arie Zuid am opende de score. Hierna nam RZC het initiatief over, hetgeen resulteer de in een doelpunt van Hans Slooter. R probeerde de bakens te verzetten, maar wegens te zwaar verdedigen moest een der spelers de kant op. LTOCH duurde het nog geruime ti.d voor de RZC door Kees van Beek de leiding nam. Robbie Schouten bracht de R na een snelle uitval weer op gelijke voet (22). Wederom ver kreeg RZC een veldmeerderheid en ln deze periode scoorde Servaas Ka merling, De strijd kreeg een feller karakter, hetgeen tot gevolg ha-d dat twee RZC'ers en een R-speler de kant op moesten zoeken. RCZ bepaalde zich toen met een man minder tot het op balbezit spelen en in de 3-—3 stand kwam dan ook geen wijziging meer. (Advertentie I.M.) spaairdoor nu te kopen Een speciale verkoop van klas sieke gordijndamast voor onze klanten, die een mooie, soepele damast van rond de vijf gulden kunnen waarderen. Morgen koopt U diezelfde prachtige gordijnstof, voor de helft minder,., per meter voor nog géén rijksdaalder. miemd mogen worden, dan zal men daar maar aan moot en wennen." Nogmaals: lk juich het commercië le denken van kerken toe, maar dit gaat mij toch een beetje te ver: ƒ15. per avond (volgens jaarcontract dan) om twee uur le mogen tafeltennissen. En dan uitgerekend ren kerk die in IJsselmonde zo rijkelijk bedacht is met schenkingen Ter vergelijking van de huren van een andere hervormde kerk (Imma- mtel-kerk in Alexanderstad). in deze kerk kost de kleine zaal 10.— per avond (op jaarcontract aanzienlijk minder) en een avond duurt hier van 20.00 tol 24.00 uur. Geen krant ontvangen? Het RotlerUamich Parool-abonnee» kunnen oru dit teWonUch melden van niaamluj t.m. latcnUi van iz.SO— zo.oa uur Telefoon 1J5430 Abonnee» buiten RiUm-ScMedam Kunnen rich weiuien tot onze ptaat- tclijke «f«alert. Bewoners van dc Insulinde- straat kyken al jaren tegen liet spuorwegvinduct aan. Daar z(jn ze zo langzamerhand wel aun gewend. Ze klagen er ook niet over. Maar waar ze nooit aan wennen is de deplorabele toestand waarin het viaduct zich bevindt De bogen onder het viaduct tussen de Veurstraat en de Gordelweg zijn vies, vuil en smerig. Het lijkt wel een ruine, zeggen de mensen die er tegen over wonen. Om maar eens Iets te noemen: de ruiten ln de tot werk plaatsen afgeschermde bogen worden nooit schoongemaakt, *U ze nog heel zün. Dat viaduct is een ellendige erfenis, die dc Rotterdammer» domweg heb ben te aanvaarden, maar is het beslist noodzakelijk, dat het aanzien van dit bouwwerk beneden leder peil is? Natuurlijk niet, maar denk maar niet dat er spoedig verbetering in komt, want de gemeente Rotterdam en de Ned. Spoorwegen blijven elkaar aanwijzen als de instantie die zorg moet dragen voor de noodzakelijke verbeteringen. Dat duurt nu al jaren en het zal we kennen dit soort com petentiegeschillen nog wel even aanhouden. Het aantal in Rotterdam perepls- treerde televisietoestellen bedroeg perj I januari 1966: 156.852. Rotterdam ij; hiermee de tu>cede tu-gtad van Neder-, land. Bovenaan staat Amsterdam met' 185.736 toestellen. Op de derde plaats: Den Haag 123.196 stuks. Het aantal toestellen is het grootst in de provin cie Zuid-Holland.1 539.172 tv-toestel- len. Dan komt Noord-Holland met 429.78J toestellen. 11 Morgen begint de verkoop van deze fraaie gordljndamasv 120 cm breed, In verschillende des sins en kleuren, per meter

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1