Weltevreden gleed bij Begrotingen goedgekeurd Verolme van helling ROTTERDAMS DAGBOEK RIJNMONDRAAD VERGADERDE I 9V2 UUR IN DE DOELEN fn stoel rk de Spits Goltrane in november in 'De Doelen5 Ned. Comedie met Goldsmith Saxofonist ROTTERDAM RIJNMOND ZUSTERSCHIP 'LANGKLOOF' VOLGT SNEL Opvallend eensgezindheid bij debat zonder principiële geluiden UNIRUMITKIT EEN VAN DRIE INGEDIENDE MOTIES WERD VERWORPEN Kuderlocnwoi 311-2 Zwak begin bij Tediro Hciiciiixtiinntl REEEL B. en w. vragen f 150.000 voor bouw post rivierpolitie ijkenihëe Kegelbond verguderde Gunstig jaar achter dc rug Bond van Ouden van Dagen vergaderde i ER IS VEEL 't- WERK, MAAR GEEN WINST TRAMIIAILS VOOR HOFPLEIN Autowrak kan sneller weg Dit doet Pernis voor bejaarden en invaliden Pools koor koml hier zingen ov« TIJDELUkE INPISIEI 5TENOTNP! -• - woenxdïg 20 «pril 19«J rjISTEREN heeft d* democrat**; ww volop gefunctioneerd, al thans ««i «tukje dearvan De raad ven het r/penbaar lichaam Rijnmond behandelde de begrotingen voor 1888 en 19<W Het was tic «ervte keer dal de raad *u.h aan een dergelijk karwei zette. Afgezien van het feit dat de beraad- aUgtngen »/mi bedenkelijk verxand- dan in prietpraat, bleven er raken lo nevelen gehuld. Verwonderlijk l» dat' rzirt Het dagelijks berttiur nog bezig met In venrtar weren van zijn werkzaamheden, ot la zijn arbeid op sommige punten nog maar nauwelijks begonnen Opvallend was de eensgezindheid van de fracties Inzake de ruimtelijke /«rdenl-ng van het Rijnmondgebied Hel begnp ruimtelijke ordening doet zOn netm alle eer aan: er kan zeer ruim over wreden gesproken, Immer» seat kan er el met allemaal onder val len: tnduetrkrveatiging, het c re+reri van woongebieden, de recreatie, de. verontreiniging van water, bodem en lucht. De ru&ntelUke ordening gaat naad in hand met de veelgeprezen uil- drukking ..leefbaarheid". En In ren overigen* uttarat vrien delijke «vwicurrenueetrijd hebben de perlljen zich op dia „leefbaarheid" ge worpen, al» het ware om te tonen hoe fluea zü bet, mat de gemeente raads verkiezingen In zicht, wel met de kleien voor hebben. Dan ging het om (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De periode lussen half tien de* mor gens en kwart over fien des avonds, gisteren, heeft de Kfynmondraad benut om de begrotingen voor 1963 en 1966 te bespreken, van alle kan ten le bekijken, door te lichtrnén goed te keuren. Het gebeurde in de repetitiezaal van het Kotlerdama Phi (harmonisch Orkest in „De I>oe!en*\ Gedurende de 9" uur. dat er we**»Hjk kt vergaderd tdn ef drie motie» In gediend. waarvan er twee werden aangenomen en één verworpen. Zwak w(j g tateren in een deel van tnrtr editie* meldden, had de Rijn mond raad met de eerste, door de heer II v. burgrmenter van Brtellel, waarnemend fractie- vooriltter van de l'artU van de Arbeid. Ingediende motie geen moeite. Ieder een wai het rr mee eens. dat het rUk voor een andrrr fliunrwle regeling voor RUnmondraad moet torgen. tn die itn. dat er een eind moei komen aan de beg ruling truc, dat de gemeentelijke bijdrage de atuitpoat vormt Ewi twfwle tr.«et»« ingediend <!•«»•- He VVD-rr, Ar C f Kanrtew«l- wtHend d*>r vtor fraetievi/nrzuirm van arwk-te f nu tic* rn*de-<»ndef- token'I, verveert tegen het einde van de «lag, ev urnen» ainamen» iruitem- rrwng Digenlijk ging Kot hier om de nade re uitwerking van Af orfe motie De towi wil J een mtrgraie vergoe ding <fce#r hot rijk van alle korten, ge maakt voor ruimtelijke «/Mening, 3 vertKgng van de rükebirtrag* t v pwsf/nca-Uko«n«n en korten v*n huls- vesting, en een bijdrage sun het rijk voor de uitgaven van Rijnmond met l>etrwkk1fsg kd torhruche eri ad ministratieve mjwtand van gemeen ten, de prwinct* of van derder» „de mena al» mena" en bet „welzijn En merkwaardig genoeg deed zie 4n«n bat vemchljooal voor dat de par tijen een uniformiteit vertoonden, dia niet sou vir- duidelijkhetd, men in verkleztngrtlM niet sou ver politieke dankzij welke oe democratie kan furie- wachten De tiooeran, was soek. Prtodptéle ge Kil den werden oatsweUJka gehoord. De enige die daartoe kwam was me vrouw J. H. H Gerding-Eggink van de PSP, die In alle mogelijke beteke- nUsan van het woord betoogde tegen nucleaire wapens. Zij was daarznve Rahsrt an al buiten da orde. Zij werd nauwelijks afgehamerd door voorzit ter MarUnan en dat waa een ven de weinige keren dat hU zich liet ho ren die met *Un allerliefste glim lach van haar een brochure In oot- vanget nam. En den we# er dr*. B J Udink (peg). HU wee de enige die een rtéel geluld Uat horen en van visie blijk gal Dat gebeurde eigenlijk pas goed in tweed* termijn bdat hU door de ■©- J Pieten niet eens ti ijk* stem- dallsUach* dr. L. ao heel fel wae song*vallen. Dr. Ple ger* vond oJ. dat de heer Udink zich ig de profetenmantel liet omhan- waarbij M) da waarde van prof- te in het algemeen in twijfel trok De gevolgen voor de heer Pleters wa ren vwrechrikkeUJk. HU kreeg onder uM de zak. Mat aen indrukwekkende rtj argumenten vocht de heer Udink voor rijn gelijk, waartU hij «telde dat Iaderde«d prognoae* zelden uMkomen, maar dat zij onontbeerlijk zijn voor het vaststellen van een duidelijk be leid. Bovendien, to tel hü, itasn eio-j nomiache groei en leefbaarheid niet' atnover elkaar. Aan beide aspecten. Rijmnood moeten werken Groei kan niet tonder leefbaarheid, en om gekeerd. I De heer Udink kreeg zijn gelijk, waai; de heer Pistere liet het verder maar afweten, het antwoord overlatend aan de heer H. van Ea. Hij kwam opdra- ven om le arggen dal hU het btjus helt maal met de heer Udink eens was IVsa een ener verslaggever*) ROTTERDAM, weceedag. a en w. stellen de raad veer aen krediet van IMAM guldek hiwklkbssr te ■tellen voer de beew vee een veeris- pils rivier poli lie peal aan de Cbemle- bavrn. Dra# pest I* aeedcakelUk t«- wei dee la verkend met de eatwtkhr- Ueg van het Retlektebled. Het defins&ev* onderkomen vu* de rivierpolitie, dat hier te zijner UJë zal verrijsecv zal een bedrag vab 1.314.000 vergm. Het LOdriOke poadsuM wore* opge trokken uit hout. De aanlegptaeta met ponton ml nu rvede *i sijo griaevl worden gebouwd. (Advertentie t M J (A<t>vrt, nfic 1M t Dv «icrrle motie. Ingediend dour me vrouw li At Voe-Krui (CT*Nj wvrd af geketst Weftswaer willen de reads- leder) dat de tol, ctte te zijner tijd bij de Ikvw-'luxtunnel zal w(nrieci gvhrven, wordt afgvictiafl, maar zij athiu-ii het tijdstip «su nu p"tpikg<vi daajtoc te ondernemen onjutet Zaken waarover in de raad vrij glu ts eensgezindheid bleek te boMtaan. weren Naast da industrials uitbreiding van het gebied cm Rotterdam moet grut* aandacht worvlen geachonkon «ar» de leefbaarheid ven hst RUnm<mdgebted Uttbrekbazg van bat havengebied ten roorden van *t havengebied s c h ij n t tot de mogelijkheden te ga*" behoren, ondanks het feit, dat er vroeger nee tegen dat soort plannen la gezegd Volledige medewerking moet wordtri verleend urn de ontwikkeling van het SloegebUad *n JUtnierewaaJ - let op AnOworpen en een eventuele hwvrti- poftbek in Rcneluaverbend ie sti muleren. De Spijk snleear tunnel moet vwr- rang krugen Met «-trekken van de metro tot SpUkeolaae moet rekening worden gehouden. De Raad voor de HilieuhygHhie moet *o moga- Ujk overgaan In Rijnmond. In de toe komst moet een staffunctionaris voor de Lucht verontreiniging worden aange trokken Overwogen wordt so nu en dan gebruik te maken van de dieneten of uw gehele interieur-. Bij de Spits kt nt u terecht. Bij ik Spiu ont vangt u adviezen, die afgestemd zijn op uw stijlgevoel en budget. Samen met u ontwerpt dc Spit» uw inteneurplan. voor een zéér pcnooalijk interieur... Hoogstraat 99 Tel. 010-122199 (Vso pen onicr ver»l*ccevrri) ROTTERDAM, woenadsi. Aan het clndc van het bUjartM-lsoen. wanneer som at alle officiële wed- ktrilden van het diatrtct Rotlerdam achter dp ru* sö", orzaniaeert de iprenifin* Terldo al enkrlp Jaren «en invlUllpwpdntrljd voor kaderftpeler». om de Rlvrlla-wlaselprlj». Dit Jaar is hei voor de aaide keer. dat dit teer- nooiksdrr 38-2 wordt «rhooden en daaraan nemen deel Jac. flarsilay van „Rotterdam". Arle Blemar» van Hrlnenoord, Prank Bik van Kunst en Vermaak, Ad Berger van Twaalf Provinciën ftep Horsten van Hei Noorden, A. vaa GUs van L M. O., iaap KefamUt van De Muolid en G de KJeyn van Tediro, Beide laatst- *pnoemden zijn haefdkleasers en spe len partijen van 4®Ö caramboln. ter- W'Ul de te* anderen, eer*te klaaaera, 350 Carambole» moeten razken. Wci'li n m At vroegere wedstrijden /•■er veel prima preeta'icv geleverd, d tmaal zal er nog heel wat moeten erdrwlcii-ri wil het toerriten het /elfde |/eil bereiken als vorig Jaar Toen werden er hoge gemiddelden geno teerd cn regende hrt serie» van drie rl)f< ra Barzilej- won de lustrumwed- rijd met een algemeen getnidfjelde v»n dertig Dmidegavond werden de eerste parijen ge*pe«ld voor dit toernooi, De ir-mttiteft waren nog matig Uit- gernrvlerfl een enkel moyenne, bleef alles aan de lage kant en het uat, een /wak tiegin Geen van de deelne mers kon boven de honderd komen Bik was er dicht bij toen hij op 88 moes' aftireken Ook Srhmstt wa» nog niet op dreef Weliswaar maakte hij zijn partij tn twaalf beurten uit rit t- K<v>n hem een moyenne van r»:m .11 (pleverde, doch e«-n serie van 83 was de grootate die hij scoorde fine van de in hl man zijn Vrijwel i< er al kan»!'»'» wsnt Ricmans Burger en van Gila zagen twee partilen vtrlo-en gaan Bik staat er met twee gewon nen <inUnoAtingen wel goed voor, dorh hij moet de sti rke Jonjjem rmg knj- «en De resultaten Banltay 330 360 IS 47 M16 lllernans 33» ifti ll 15 06 van "ten haveoderitutwBg*. Nadat da begruttnxen suftrter booAMiJI ming waren goedwakeurd, hechtte d* Kijnfnonrtraad uok goedkeuring ai het voorwiel 5000 gulden Uechikbt aan te «tellen voor deelnwning aan een verkcemunderzmik, dal wurdl uttge- vuerd door de geen em te RotteMatn Voorts «temde de raad in met de be- ■chlkbaa retelling van i*n krediet van drie ton voor ren werkgroep rubnlelijke orden mg m met de be noeming van dr». D- H. Tranawne tot «taffunctSonam w** pianologteche sa- ken. ROTTERDAM Woensdag - Dc Jaarhjkfte ledenveigadviuig van de volkstuinvereniging RohlwmMitd (loiDplex aan de T'einiuewegl wordt Svtv/udeii op (ionderdag 21 april, des avond* om arht uur In hel OBK-ge- bouw aan Dc Ring Rik Iturfpr fiorilen Van CU« Kleyn I'm ier Van G'U RB» tllMium* 340 ZOO li - *44 23 1230 33 33 II XS (Van een onser venlaggeven) ROTTERDAM, woensdag. Da Rotterdam» bond voor ouden van dazen hield flateren In het w|jkfe- bonw „Ja/fa" aan de Frit* Rnyartraat sUn jaarvergadering. De hoer A de Ho'/ge. voorzitter vao de h/nrt, heette het, naar verhmidmg, K« :i aa«.'al Itden welkom In korte - r K-f-r» -chets'o hij de leden'oenemittg ie ril feh'uar een t.daal var 11111) f nuak'e hij tocspel.ngen op grote p'annen, die het bestuur heeft ten aar» *n van een meer uitgebreide al gemene bejaardenzorg De aftredende bestuursleden werden alle herkozen Mevrouw S, Verloop- Vin-** werd met algemene «temmen gek .zen aLs opvolgster van het onlangs ov vloden bestuurslid, de heer M. W Sm.ta Een algemeen dweuislepunt in de rondviaag vormde een eventuele ver» Idg ng van de tramgelden voor be jaarden Men vroeg z.eh af. waarom d.i n Amsterdam uel mogeUik va» en in II »*"ertiofii, ondanks een Jaren lange yrijd. ï'le* De heer De Huoge gaf de Vf-gadermg de verzekering dat het bestuur h'erop bij de diverse in stant-es zal blijven hameren Hij zette <1 l abstracte „hameren" h.erna con creet voort en sloot de vergadering S. A. WELTEVREDEN, van eerste klas kwaliteit, maar met een la gere bouwprijs. (Ven onse acheepveartredeetie) ROTTERDAM, woensdag. Een geslaagde tewaterlating van het voor de Soath African Marine Cerpontlon Ltd. te Kaapstad bestemde motor- vrachtschip ,3. A. Weltevreden" gis termiddag op de Vezolaaewesf in Al- bUaeerdam. Scheepsbouwer C. Verolme, juist zwaar gebruind en wel terug uit Bra zilië, hield de gebruikelijke toespraak en merkte daarbij op dat de dne Verolmewerven in Nederland zó ruim van werk zijn voorzien, dat ze op volle capaciteit kunnen werken, De „S. A. Weltevreden" u het derde schip, dat Verolme voor Safmarine bouwt en een vierde schip, een zustemchip van de eerder gebouwd* „Langkloof" komt binnenkort op de helling. Over enkele weken zal ook d* kiel worden gelegd voor een droogdok voor rekening van Indocetie, terwJJl vooria opdracht i* ontvangen voor de bouw van een 34.000 ton bulkcarrier voor rekening van de rederij Amsterdam. Hiermee zijn al le hellingen in AlbLaaaerdam bezet. Een vreugdevol teken zou men zeggen, maar de teneur van heer Verolme's speech was tuch: veel te doen en geen winst Verolme zei schepen te bouwen zonder dat enige winst kon worden ge maakt. maar hij bouwde voort tot gunst.ger tijden zouden aanbreken en de mogelijkheid er zou rijn geld le be sloden aan de vernieuwing en verbe tering van de werfuitrisstingen. De A. Weltevreden" liet op de helling ai zien dat hij een zeer well* koopvaarder U. Een buibsteven aan de voorzijde, een slanke romp en een zodanig gebouwd achterschip, dat d* schroef het grootste rendement ople vert. Met een Verolme M A.N, diesel van 14 000 a p k haalt het Zuidafri- kaanse schip een snelheid van 21 knoop. Het schip heeft vior laadrui men voor en eén achter de brug. Het laadgerei zal om. vier laadbomen van 15 ton en één van «5 ion hefvermo gen omvatten. Tenslotte nog een verrassende uitla ting van scheepsbouwer Verolme de „S. A. Weltevreden" U van eerste klas kwaliteit, maar dat heeft niets t» maken met de lage bouwprijat (Van onze kunstredactie) De Nederlandse Comedie heeft gis teravond m de Rotterdamse Schouw burg haar eerste Rotterdams* voor stelling gegeven van Goldsmith's co medie „She stoops to conquer" (Een verwarrend nachtje) onder regie van Ton Lutz cn uiterst bont aangekleed door Nico laas Wijnberg. Onze reeenient Hans van den Bergh heeft naar aanleiding van de eerste voorstelling met veel goede woorden kunnen v n ien nx»r deze interpretatie van Goldsmith's spel Hij zei onder meer, dat „(huk eomed.e-sp^'en zon der werkelijke grappigheid behoort tot (ie droevigste d ngen, die men op het toneel kan zien" De man, die vaart aar, de voorstelling gaf, v/as Willem Nijhoit in de rol van Tony, de man, die alle verwikkel-r.gen m gang zet. De redelijk bezette zaal heeft zich geamu- 4**ei<i (Va» hh ettser vctrtaggevrr») ROTTERDAM. w«*udi|. 1» 4* Mar lijkte I cd* b ter** dee la», die dr RolWrdawue Kr Iboad di&uU» tn er» va» da aal*» va» het Groeikan- deUfrbeaw hWLd, kon da veeesliter. de heer f. Brail, met veld»eal»i eon- rial*?*», dat hrt laar IMS voor de 1KB in? goaaU» waa |?wmt De exploitatie va» de kefftbaaea wu er» iireet gawerdea, lerwtil d« K«- t*tr*avlt»tea geed ware», la de B- klaaa* werd Ja» Doolaard aatloaual kwnplee». lerwUI Jae da ,'ea» I» da A-ktaase het landahattipioeaachap wanrda, liet aaatal lede» Hep tela lens». Hrt jaarverslag van de »rkix-'»ri» a lamed r hrt Hnanctaid verslag \ao de peonlnguieeater k<«klm. evwiala de begroting voor dit Jaar w\>rden goedgekeurd De tveren F Brud en A va» Duk wendwi re»r «ie vworsmer en tweede penningmeester herkozen Ecu vo«»r*tel van de Kegvlclub STIK te Oouite om alle cluba, die m een selfde gr<»cp zyn mgrtleelil voor de Rondgan». op een avond te laten «pe len. opdat te («vier dezelf.lc «unetan- dig heden de rtrDd sinuter, kunnen voertvi. undervond ven vcrK-hilleml* «ijdeti tegrrurtand Als dat sou geschieden, kon ti# at tractie wel e«'n« verdw Uiieq mei hei Svoti. del het aantal \et«uiKUiger, t UCh vour de it'OHlgang meUide ■teek »>u dalen Deze belangrijke ■angrtegenheid zal d«K»r hel bestuur nog eene bekeken worden De prtjeen, veroverd tn de v<v»rW|e Rocwtgan». werden mtgereiki Daar bij ontving het G>ud*« STIK voor eco jaar de raroolwieeelpru» l«£r WORDI DE Coobmgel dan nooit een* een behoorltj^é boulevêrd? Is de boel d.iuf net een beetje opgeruimd «n opeens liggen er wttr trim- («d* Voot de Coolvngel geldt. ,Ach, ei i* altijd wel wat". Dega rads gtjn overigen» ni«< voo* de Coolungel bestemd, maar voor het Hofplein dal gemeentewefken op het ogenblik onderhanden heeft. ylloe lang duurt het voor een gesignaleerd autowrak wordt verwijderd? Het kan heel lang duren. Deze ervaring hebben bewonen van de Ogiers- aingel in Lorabardfyen. Daar staat al een dag of veertien een wrak van een personenauto op een parkeerplaats. Zo'n ding trekt jeugd. Allicht! Maar voor dc ouders wordt deze ex- auto zo langzamerhand een grote er gernis Hun kinderen komen af en toe thuis met bloedende handen en knieén. Dat ding moot weg, De politie is het tiaar mee een-V maar tot op heden ziet het er met naar uit, dat het ellendige ding spoedig zal verdwijnen. Eerst moet namelijk; de eigenaar worden op gespoord cn dat kan so blijkt lang duren Aan dc betrokken over heidsdienst in Den Haag Is gevraagd de naam van de eigenaar te \erstrek- ken. De Rotterdamae politie wacht nog •leeds up antwoord. Hier weer eens een fraai voort**eld van de traagheid waarmee ambtelijke molen» plegen te malen Nu is het aar dig om te weten dat deze overheids dienst in staat i« binnen drie minuten de naam van een autnbesittrr op te geven Men floot dit echter alleen in noodgevallen, dwz die gevallen waarin de politie in de kortst moge lijke tijd moet weten wie de eigenaar van een auto i*. Een noodgeval u het niet in Lom bard yen. maar de politie zou aan po pulariteit winnen als a* in dit fevtl van de „snelle regeling" gebruik zou maken vlug de eigenaar sou opsporen en de ROTEB opdracht sou geven het wrak Ie verwijderen De jeugdclub C.N.V.-Boys werken de Jeugd) Pernis geeft op saterdag 23 april In gebouw Rchoboth een opvoe ring van het biyspel „Vogel vlieg de wereld In" (aanvang kwart voer acht). De voorstelling sal worden opgeluis terd door het ensemble De Spotlight Boys. D« toegangsprijs bedraagt MS. Dc opbrengst ti bestemd ter finan ciering van de Jaarlijkse middagvoor stelling voor de bejaarden en Invaliden van Pernis, die middags wordt ge houden en om half drie begint. Dege nen die met op eigen gelegenheid kun nen komen kunnen zich bij onder staande adressen opgeven en zullen dan met een auto van huis worden ge haald ook weer thuis worden ge bracht C. Hart (Paatorleduk 96) M. van der Tak (Willem Wev- smgel 28) B. Ketting (Vlielandstram 32) 1'i Ui Aotul fNoorrt.r.atiknjk) «faal een Pools ppmnaslum-IpceumJ voor kinderen ran un* de oudera hu» vaderland ontvlucht zijn. Het is een' instelltno die pc ld nodip heeft Om aan dn peld te komen maant ern koor van! scholieren van dere school een toer- n«e door Nederland onder leiding van' prof. IVassak. Het koor bestaat uit 13 (Van e «r verslaggevers) - De ROTTERDAM. Amerikaans* tenors»xef»alst Coltrane aai waarsefcUaUJk ta novem ber la de Rotterdamse Denim een jsntwoetrt geven. Coltrane, die rends verschillend* keren in Amsterdam en Den Haag op trad, is in die maand voor bet Bet> lUo» Ja»featfval met zjjn groep fn Wm -Europa. Da contacten met Castratie zijn ge legd door het Hn—i knpreeariaats- bureau Paul Acket, dat elk seizoen Jazzconcertea in het Haagss Kurhaus en het Amstrrdamea Coccercgeboow organiseer:. Paul Acket beeft door de grot* Doe len** i! »u ook Interims voor Rot terdam f* ROTTERDAM, woensdag. Voor de debatingclub Rotterdam sal de heer J. H Sc heps, lid van de Tweede De heer G. v*ti Dijke van de Tem» Sebuait 12 te Schiedam herdenkt op I april de dag waarop het 23 jaar ge leden is dat hU In dienst trad bü Van Gend »n l.ooe. De heer Van DUke Is thans hoofdbeatellar. 41 CM.W»», uu van oe iweeoe Kamer vrijdigavond u |,00 uur, in waesux. nei koot oesieat uit |3, een zaal van hal beurss «bouw inreken in di»n« v«n Vin Qmt m htm ta». toor Rotumüm. HU hwrit d* (uskUt vu lOWtUUWUlHI mwndao (MB1SMW V.r|. Hfl pn«r«mm v«m*kïg QM, PoUtt vtAkizmng, tukt tn modtm llttltm.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1