Jaap de Koning weet van geen ophouden Ei TARVOl ROTTERDAMS DAGBOEK Gesneuveld voor de 'waardigheid' 7<£i&o Moutbrood Iedere slagman is mijn persoonlijke tegenstander' WERPER VAN SPARTA BEGINT AAN ZIJN NEGENTIENDE SEIZOEN Argentinië niet tegen Feijenoord? HHYC heeft titel binnen zijn bereik ROTTERDAM RJJNMOND Weer verre reis voor Dynamo volgzaam kant Rillingen Fouten HET ZUIDEN WACHT EEN ZWARE TAAK CHAOS IS EEN GOED TEKEN Velox-Xerxes op zaterdag Zuider Bridge Kring won Polak-beker MICHELIN BANDEN CENTRUM Gosens blijft bij SVV Burgemeester verwelkomt deelnemers jeugdfestival pig. 4 - donderdag 21 april 1W8 (door Dick van deti Polder) ^ANINLKR volgende weck dc tinttkljiilcom|M'titi«* van *»turt gaat, zal d«* .'iT-jarigr Jaap dc Koning opnieuw de wcrplieuvel beklimmen om <le (cnb-iliging van >parta leiden. Het wordt zijn negentiende seizoen. Zijn laatje? De Koning blijft bet antwoord scbuldig, \<iorlopig wil hij van geen ophouden weten. Twcw jaar geilden heeft hij even eiristig o\i-rwogm om mii honkballen te stoppen „Ik wns toen vijfetirtemft en wé wme.i voor de eerste keer kampioen van Nedeil.imJ geworden P>n mooie ;t,m- leldlng om er een punt achter te /etii-n d.n ht ik. m,i »j ik L« n ,nel op m'n besluit teruggekomen John iiejt .inUe ine rloor te /eggen „Met jou op de plaat worden we weer kampiw n" t n bovendien'wou Ik toch wel graag aan de wedstrijden om de Kiiiojm Cup rm*-<joon Hind«ii*n heefl Jaap de Km» in* de grdarliU- *«n rrn spoedig afscheid opzij trtrt Hei w*a r«n beamatl- «ende (rdoehte. Honkbal la een «tuk van «Un Ir ven trworibn. Km «root d«-e| van hrl Joar wordt zijn drnkm rn dom er volledig door brhreml. Honk bal la In het intn He Konin* een dagelijks terugkerend onderwerp van gesprek, Andere vrouwen zou den sleb er uo kunnen ergeren, uw- HANDBAL <V«a ohm Handbal medewerk er) ROTTERDAM, 1 dan4er<U|. Dyna mo moet «onder al weer een verre rel» maken. Ditmaal naar NHUrdla In Lim burg. liet tU* er naar uit dat de groen- wliten met winst terog tullen keren. In de dürtr. eerste klaaec kuniun ti<» damei v«n Snel wiek ztrh voor goed uit de degradatiezone werken. ui* van Schutters wordt gewonnen We betwij felen echter of de Iteedijkaen het zo- ver «uilen laten komen. Dynamo ont vangt DWS en kan wellicht voor vei gelijkspel zorgen. De Actief-daim- moeeten in de tweede klawe A met flk*| verschil vin Hercules winnen, terwijl Uoda tegen EDH weinig kans heeft i In de parallelletftaae kun Minerva Tumluat wel de baas en zal ADO met bet van degradatie zeker zijnde HVI' niet veel moeite hebben. Bij de heren z*l Schutter* In de dis trict* eerste klaaae wel kam zien een ruime ««ge op Actie/ te boeken. Stwl- wiek kan op eisen terrein van Quui-l tui winnen en VIHES U veel ateikri J dan Animo. In Ac «Uatr. tweede kla*M- A rnoet Dynamo 2. wil het niet degra- I deren, van Olympli winnen We «ten hiervoor wel een kansje Schutters 2 Wings In de paralielkUme belooft een, intareaaante ontmoeting te worden,) eve na li trouwens Rod*DWS, waar-I in we de Schiedam** gasten iets hoger I aanslaan. iAdvtrtontio (Jf.) da mode o»»l»r de mode fjagmt coeaelsh Adsmt mee an beweegt mee bij •port, spsl en werk. Dank zij luxueus strstchkani en •lastiach# zachte schouder- bandjes (veratelbaai) Cups behouden perfecte pas vorm, Mk ns vele mslar» waaien. Cups B en C •••75. In alle filialen van en tan WAL A -p.'CI.l.iHiur. vrouw De Koning niet. Met haar soon m dochter behoort rij tot de meest entbouslate supporters van haar man. Jaap de Koning is bijna met meer weg te dmkrn uit de honkt* (ploeg van Sparta Van het prllirte begin heeft nij er «k*et van uitgemaakt „Tm-n Jk in 1948 ging honkballen", vertelt luj nut zijn jongensachtige glimlach, die hwrl bij de krfwhou- wera zo p*»pu]air heeft gemaakt, •neokle Sparta In de laagste afdeling W® brachten er toen nug niet veel van terecht Ik herinner me nederla gen niet 32 4 en 2(1 3 Ik had toen een plaats in het btrUenveid Wijlen Jo Huize rt wbh onze werper Mij gotiMe een goeie harde bal, me ar op een dag raakte hij g«4>h-»*e©rd en moest Ik op de plaat Ik ben er tuxilt meer afgeweest Samen met Sparta la Jaap de Ko ning «port voor sport niar de hoog ste trede van de NcderlaiHlae honk- bull adder gtdcksiwuen „Ai* ik terug kijk verbaas lk me er we* een* ovm dat Ik dear ontwikkeling heb kunnen bijhouden Tot d« natlonsle pl"©g heeft hij het nooit kunnen brengen. Zonder Jaloe zie constateert hij. dat de rnneurren- tie eteeda te «terlc la gewend Vooral voor Herman Beirtechst hoeft hij een grote bewondering H'wwel rit» Hanrlivnmer tegen Spurt* nooit ïijn bf«te wedstrijden heeft gropeeld en vaak door de An- tUllanen Richardson, Arrindell en John werd „weggeslagen" bwhtmwt De Koning hein toch als de beate werper die Nederland ooft heeft ge had De Spartaan l* een enkele keer voor seleetieploegen gekozen HIJ be waart er geen al te prettige herinne ringen aan „ïk had de poch togen een Amrrlkaanee legerploeg te wor den gekoaen De wend alle kanten op geslagen De Amerikanen hadden kennelijk een paar professionals tn d« ploea" A W Jaap Be Koning over Amerl- kanna spreekt lopen 4e rUltagen hem over bet lijf. Onmiddellijk komt «Uii de herinnering terug aan de Europa ('up-wedstrijd tegen Pirates la Madrid, twee Jaar geleden. „W« tiKcfclrn Uwen Ijf minuten ecu 30 voorsprong en we «lachten al gewonnen te hebben, maar toen kwam er een In Madrid gelegerde Amerikaan aan «l«* Hg een hutne-run eti later m»g een In d«- roede inna mfn oeisttk van dep laat zrsale mnliur» mo«i dt van de plaat at en we verloren met R --7 Ik l>en er dagenlang kuje»t «au g«'w«vt ,Ik h«b hot me «Itijd «-rg aangv- t-ukken ah we dom mijn ■«chiild vei - leren vervolgt Ja*p de Konme ,V««»>tal vria*ger tien we nog met ro ïterk waren en ik de enige wrrjK-r tn Ik br>o er nu togen gvhartl Ho- •endtrn b*-«rhtkt Sparta nu In Ru-li Dutu over ««en tweede wertn'r, «tir nog mwi in zijn mats heeft dun ik en over een «lagploeg die - unlet alle ontstao«tlgh«slen terug kan k<«ner- Jaap d« Koning is «U'h tervtege be ast v «tli de v eiantuom-ileUikheld die hvi ah wetpev op tun -vh«»mierv*1' draagt ,,Een honkbidphieg staat <»f nirt /Mn weitiet 1-ien ik ng was vond tk het leuk «lat alle aandacht op mij w.i» gevestigd, maar later ben ik er amler* vvrr gaan denken, z->«i tk liever op het Uveexle honk uf k«rV •hip" spelen l>e taak van een werpei la nog «vulaokbssndcr dan die van doelman In een voetbalploeg Voor bekten gekit dat een fout n«g*i- lottig kan /ijn, maar het verwhll i* ■i I's !ll»t Mdreetenlif M j Uw b.tkkvr..Uw dokter of 'iO belfmjfrljke momenten te door staan krijgt." JAAP DE KONING beschouwt iede re slagman sla sljn persoonlijks tegenstander. „Ik onderschat nie mand. Iedere keer ala er een tegen stander Jn de slazzonr kt-ml concen treer Ik me volledig. Dat verg! veel aan energie. De laatste Jaren raak Ik sneller vermoeid dan vroeger. Meest al krUg Ik het In de zesde en «evende innings evm te kwaad. Als ik daar heelbulda duor kom, sfjn er geen moeilijkheden meer." In de negentien Jaar dat Jaap tic Koning nu op tie werpheuvvl staat heeft hij vele „hdters" tegenover zich «■Mild, «Ir- hem ont/ag inboezemden U noemt Bmidewijn Maat en Mun l'rbamis, tnaar vi-cgt hij er oninKl- tltilltjk aan toe. „de gevaarlijkste slatrruan die ik ki-rv is Hmtson John Hg speelt gelukkig In Sparta Ha milton Hie ha ril s« .ri en Sinv-n Arrm- delt kunnen de ba) eveneens goed raken, maar nj hekiben eigens nog een zwak punt Hudson John niet Die kun zowel up lage als op hoge hall. n ii b-.m«> i un sla,in Ju.ip do Koning viiwdtht in hc' nuiiM. setzm n wen tu« wat h uu- run» van Sparta V -oral nu het veld op Nlfuw-Vreelusl is verkleind Op verzoek van de Sparta-supporters, die er over klaagden dat er op Vreelust zo weinig home-runs werden gesla gen, i' het teruggebracht tot de nor male afmetingen. yaniG jaar hebben u?e elpen reltl het kampioenschap ver speelt', stelt Jaap de Koning vast. Klappan ran 120 meter die op ieder ander i-fhl een home-run zouden hebben betekend, toerden hier door ffc tepenziander getangen. Bovendien hebben tre op de onpelukkipite open- bhkken fimten gemaakt Daardoor Kon het pebetiren, dal we op eigen wld met b.t' 7-5 nan ploegen ver- lor«-n. die u»e de roripe dag met 24-0 hadden gekraakt Jaap de Koning rekent er een beet je op dat Sparta het komend Jaar kampioen wordt Zijn gedachte is ge- btivcrd op het feit, dat Sparta in Hiv hardson, John, Arrindell en Fa- n< vte over de sterkste slagmensen Iki< hikt .Het 11 voor de andere Spartanen niet leuk om in de scha duw van deze Antillianen te moeten U-vfii. maar het ts een oruniskettbaar fi it dat /ij d«* he-den zgn (Van onze sportredactie) ROTTEKDAM. donderdag. De voor 3 mei vastgestelde wedstrijd tussen FeUenoord en het nationale elftal van Argentinië zal waarschijn lijk niet kunnen doorgaan. Feijenciorl heeft van d« Pa -ij -c maxhmakvr U«r*»tut>ic bc-tn. - vanger, da de A-genijr.cn waa.- sgbijnlijk r~e: naa- Eu-opa k in onvJa. de speler* van de na jonale pioeg :n stakAig zijn gegaan ,n ver band met ren gewStll over uidter-ng van prem..er> Feijenoord hoopt dat de wedstrijd op eert latere datum alsnog gespeeld kan worden De stc"h .ng Buurhu*-werk Crx>«— wijk ^rganoteer: nne ne bij nas- .i ht4 buu-.huf» Ct'-XJNWi tw netn e Tl'iz e<- f zang.f i. -• -S" open .*nuz.«k-a»v ,nd op 22 apr 1 as :e 2(1 00 uu- (Van ome korfbal medewerker 1 KORFBAL ROTTERDAM, don derdag. Zolang er Ut Rotterdam gekorfbald wordt en dat I* «edert 1904, beeft de Maasstad een rol ▼an betekenis gespeeld. Velox werd de eerste Zuldhollandae landskampioen, OSCR de tweede en later trad Het Zuiden In hun voetsporen en behaal de ook enkele malen de tlteL Velox zakte het eerst af, OSCR volg de en nu is ook Het Zuiden de weg terug ingeslagen. Al een paar jaar vechten «Ie Tuindorpera voor het be houd van hun positie In de hoofdkla* en evenals vorig jaar ziet net er nu wei rug florissant uit. Met nog zes wedstrijden voor de boeg neemt het twaalftal met Archi pel. Dee tos en Rod* uit Westzaan een plaats op de ranglijst in die Weinig eervol U. Ket heeft 9 punten na IC. wedstrijden, een punt meer dan Roda, dat op de elfde plaats tiaat voor hek- kesIuiU'i DOS, die nog geen enkel punt heeft behaald na 14 partijen. De laatste zes ontmoetingen zullen dus de bebliaamg moeten brengen Ali> we nagaan wat nog gespeeld moet worden, dan 1» de positie der Rotter dammers niet zo /raai. Aan de Enk moet nog worden gespeeld tegen Dee-1 tow, Westerkwartier en Rod* en uit te-1 gen HKV, Ons Eibernest en Rohda Tegen de laatste twee en Weeterkwar-i Per heelt Het Zuiden geen schijn van i kana, zodat de winst dua zal moeten! komen uit de wedstrijden tegen HKV,1 Deetoe en Roria En al* we nu woten. dat in de eerste ronde met Deetos werd gelijk gespeeld, van HKV met 108 werd verleren en van Rocia met 4 -3, dan ziet het er weinig hoopvol uit voor de ploeg, die een* een sieraad van het Nederlandse k/jrfl>al was. We weten, dat Intern aan de ploeg wordt gewerkt, maar we, vrezen dat het te laat tal zijn. We zijn benieuwd hoe De W*ll cj. het er tegen i HKV zal afbrengen (Van onze .fporfcredaetSel ROTTERDAM, donderdag. - De voor volgende week zondag va-f^te- s elde cwnpe'itiewedistrijd tus>en Ve lox en Xerxes ns verplaah» naar za- •ordag 30 april ik^iiunginhedag) i De wuiblrgd bogmt om kwar; over. vier 1 (Van onze hockey medewerker) j reWBI KOTTERDAM, donderdag 1*0301— At* HHYC uterdag j IIDM verstaat en zondag Hilversum, j zijn de Hagenaar* de nieuwe hockey- kampioenen v*n het westen. Een loodzware opgaaf, maar de sterke „draken" schijnt, nu ze fiuma er bjj hebben, niets te veel. En zelfs al* HHYC punten kwijtraakt j blijven er kansen. Want Amsterdam j zal zondag HDM echt niet zo maar vei slaan De Amsterdammers zgn| uit vorm en HDM ia nu echt de ploeg om daar gebruik van te maken. De kansen dat Amsterdam zijn titel zal1 moeten ovenlragen aan HHYC, zijn» groot De overige wedstrijden zijn van geen j belang meer. BMHCKampong. Lel den--Laren, SCHC—HGC, gezellige af- scheulswedstrijden van de competitie 1965-'6Ü, een competitie, die, zoals ge bruikelijk, door te optimistische plan nenmakerij weer te Laat i* geëindigd Zodat de kampLoenscompetiti© na de interlandperiode tijdens de pinksterda gen als een soort toernooi! wordt af gespeeld. j Enige sluitstukken in de promotie klassen* Kieviten II—Victoria, Aeolus DSHC II, en Victoria II—Leonidaa De laatste partij' een plaatselijke ont-, moeting, die waarschijnlijk weer een Rotterdam* promotieklasse zal doen) degraderen. Een verlLespunt voor Leo- rudas en de Leoniden kelderen Het zit er in i ROTTERDAM, donderdag De Zulder Bridge Kring beeft In de lan delijke competitie van de Nederlandse Bridge Bond de Henry Polak-wissel- bek er gewonnen. In de finale kwamen de Amsterdamse Bridge Club en de Rotterdamse club tegen elkaar uit. Er namen ongeveer honderd clubs aan deze competitie deel. Hot afgelo pen jaar was de beker in heit bezit van de Bridgeclub 35 te Rotterdam. Deze club heeft deze keer de finale met be reikt. yl)c luimig re u mi ten sen die %urig jaar werden vervaardigd door tlv decorulettr >an Nieuw KttUcrdaim Toneel, Chiel dc Mc(j, om de 5 mei-viering relief ie geven, «Un in stukken gehakt. Un niet iu maar. maar met kracht van argumenten. Van die argu menten zal men staan te ktykeu. Het «Mm ie Behartiging Nationale Belangen «Ul de super visie heeft bij tie lering van bev rydings«i*«en <1 w naiii'-hjK tan mening, dat het met in m 'run n n i g u met de waar- t gnil v,i'i In- c tuit/ m dc/t IV" \i. r i It n* tkVleir'deri u jjelirul- Ui.f rn «1. 'ml rrn !>;i' nfgi- I *1" u 'lonUt, Rflieui 1 rn «S11 midr opsl.iKp aa's .un tic W« VzivdHk waai .li i nadat r«< «tti k«vr di«'ist hi I U n gedaan werden ondei- Hi 1 was voor «te ih»>p be ds per wist n et w*t l>y aan di reuzen, informeerde bij S.» nuiaii' Bt'lan.;en en ii'i hak ze maar ui s'uk- d i 'n <l< r Mimm'i in de *or*!e v Lii. de MelJ maar o»vk ii pi pp en v vi «tie mogclyxe i i« n tia iden kunnen worden ge- 1 >1-!itt r «let Ij HnLstkainp op het N »>tds m iiuibt haul een oogje op twer v in te iwmtig poppen een zeek«ipi- •«in en »«n luatuxe maar afgelopen iiiioijÉg isii'tg dt HuKii%ainj»,iiTet t t' ui v, i luister Ie ('hiel de Mell le Hou dat di d*K tevoren de jKHivven wu's n v, 'Mengt Men gmg kuken of ei 'i g n un te r« t.Wn viel P« ms 'aria \»n het coniltë Bc- ti,i" grig Nationale B«'!angen legvte de v 'Igc i li v, kta-mg vilit-ri tii't ImuxWn de w*ar- digiwid vim int oom te «Wxe poppen te verhuren voor rcclaiiwxioclsUiden Dat tou niet fyngevotdig zyn Bt/ven» dien zijn er onder de uitgebeelde fl- nuren mensen uit het verzet. Het OU van Wt'jnig pirtert getuigen om deze v,ut©n ie imabrulkvn" Mol dit laatsv argument i> Hulst kamp h»'t vol!Mig een* Hutstkamp- ii.recteur B P M, M Hoogeweegen s if Miign geweest), maar HulsUt&mp \tueg niet om verzetsfigu- nn maar om een kapkein eh een nia- ti-*».K- twee anonieme figuren die men ha.i willen gebruiken om een aatcr- dug te houden ontvangst van The I tons tn do dixUUoerciarlJ accent te gov on Do argumentatie van het comité roept ivn paar vragen op Deze om welke vv ja iig'n ui gsut het elgenlgk* (laat ei iets van het pre*! ge van het com. vetl.pitn all er ergens In de ïtau le.s wi»rdt wnderfhMnen met pop- I>enfit'ii£v n als „De Hotterdanvmera" of «ut vrouwelijke politieagent" of aivdete v«ilstttk.t anonieme figvtren* En de meeste reuzeti waren «rvome- men Sks. hs enkel* beeWVIen levende Hiktieniamme:* uit (Flips©, Van der Man iele. Moulyn). Aanlig is het te weten. <1*t de be- vrii-iïngvitpttx'hien nimmer iol stand komen z_>uder medewerking van het bwli ufsleven l)it is kenneltjk niet he mden «ie waaixtigheul van hot tx>- mite Conclusie: da argumentatie van het ootrUU l» net m p*UlertUk als 4e twintig reuieo waren voor a* deer 4* bUl van waardige epdrachigtvers werdea veraieUgd. Dd rijn twee van d« twintig revismenscn d,e vorig jaar htt hoogtepunt vormden vin de 5-m ei-optocht. Bijna een jaar hebOen d« poppen werkloos ge- staan m gen oude loods aan de Wegtzeedljk. Maandag j.l. wefd er de bijl ingezet, om de waar digheid van het comité ter Be hartiging van de nationale Be- handhaven. DE CHAOS OP de Karei Door- manstraad vsnu vrijwel compleet. Dat is een goed teken. Het bete. kertt, dat de werken hier tn volte gang zijn en opeens Iet maar op ts deze hoe langer hoe meer in trek komende winkel straat in oude glorie hersteld. Er wordt op het ogenblik hard gewerkt. Dat moet ook, want veel tijd heeft gemeentewerken niet. Men moet namelijk klaar zijn op 18 mei als De Doelen officieel wordt geopend. (Advertentie IM.) staat er op staat er achter met een 35-jarige ervaring in bandenservice UITLIJNEN BALANCEREN SPECIALE GARANTIE ROTTERDAM CENTRUM SCHIET8AANSTR.7 TÉtSSWU Zuid korte falies m tel me» WEST 9ETT0YVEQTt (SFMAN36 POLDER) 7EL«ÖWEN16440a SCHIEDAM, donderdag. SVV zal aak he. vHgeode aemoeu door Rmus Ooien* worden getramd. De twee par yt-n zyn gieren overeenigekomen om he. coa.ract roe; een jaar te ver lengen. ROTTERDAM. dOBdenUff Bet Rotterdamse Kwutfestieal *o«»r 4e Werkende Jeugd, d*t op vier uterdi* fcn Jongeren van 11-14 J**r tn eontaet wil brengen mm kunst en kunstenaars, wordt op 23 april om 19 nnr In 4e k.nt.ne van FHS van Ommereo N.V. aan de We.l«rl»an door de acteur Tiet van der Meuten fropcQd. BnfjemW- ter IV. Thuiuaa«eu zal de ruim 214 deelnemers verwelkomen. E^n informele ontmoeting tussen de deelnemers en ©en derüg kunstenaars wordt ingeleid door Pierre Janssen, 's Middags wordt er in ba* Piccolothe»- ter elektronische muziek ten gehore («- bi acht, aangeboden door het Contact orgaan Elektronisch© Muziek te Am- sterdam met technische medewerking van d« «udio voor elektronische mu ziek van de Utrechtse universiteit- Het SJeSsnd"14 wordt toegelicht door rrit» Regisseur Richard Flink zeeft daar na in de schouwburg om Introductie tot de voorateUfcM /an Schillen Jk» Carlos", (he de deelnemen aan 414 vterde festival 'a avonds sultan bijwo nen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1