ISt I tlcuktf NOODTOESTAND BINNENVAART ROTTERDAMS DAGBOEK Het is een 'gouwe' tijd maar lasten zijn te zwaar Haventroep en wrakhout Modeiienshow in de Lijnbaan pcifS PHILIPS TELEVISIE m Teveel uren voor goed inkomen Vanaf heden zondags geopend ROTTERDAM RIJNMOND P. OUWEHAND HING NA 19 JAAR POLITIEPET AAN KAPSTOK VOOR GEVEN VAN RIJLESSEN Zwartjanstraat 26 spaar... door nu te kopen Onder de prijs Restaurant v/h Dalkman Kapitaal SEA-LAND OP DE FILM IN ROTTERDAM Verschillende oorzaken aanwijsbaar \AL&. Oppasdienst P. A,-polder Amateurfotografen Schiebroek10 jaar Geen krant ontvangen? Avondzesdaagse voor jongens in Pendrecht pag. 4 - vrijdag 22 april 1S88 Lessen in sturen (Advertenties I M INTER 5CilOTNEN ASSOCIATIE voor luxe modctcbocacn Sandalen, de Ideali zomerschoen, div. modellen van 15.95 tot 24.95 BS hoek Burg. Roosstraat dg. Jac. J. van Woensel Otttd nleawi? Binnenkort opent IRA Mn Xe tuk tn wel op de Nlenwe Binnenweg 133, B'dam Voor hen, die bereid xJJn echt lulden per meter voor de nieu we |ordl|nen te beulen Ie dit een tpedile aanbieding, Want den kleun zij de mooltte franse demaat uit da lux* •erIe. van 7.95... en betalen slechts de halve prij». Frame Demaat, In twee aoorten en 6 verschillende kleu ren In mederne en klaasleke deaafna, per meter voor nof l*4n vier gulden. modem klassiek Morgen begint de verkoop van deze prachtige frame damait, In 2 soorten en verachlllende kleuren, 120 cm breed, per meter voor OH* tel. «f itftflp, ften (door Hans HntwiaJ Autortjnrhoidhouder f'. O tluchand maakte n{> do val reep nog ren grapje. Ami het einde tan ons gesprek out- ttoordde hij op vraag naai zijn motor-technische oplei ding: „AW hoor, ik hen autodidact." Hij hwi verbaasd toen itr Utchten. Voor de rest ie het een ernstig gesprek gen eest niet dit lid van de Algemene Bond van Autorijschoolhou- dors. De heer Oiiuehand is voorzitter van de afdeling Rotterdam. Hprekend over rUeohoothouder* eel hU: ..Waar u vandaan komen, weet je olet. Het la een fouwe UJd, een gouwe tyd. Maar de financiën hè. Die vier procent omaetbelaa- tlng. De laaien drukken te awaar." De heer Ouwehand heeft ruim ven die gouden tijd kunnen profi teren. Na negentien laar politie man le zijn gewee«it, begon hU In 1935 met lurt geven van autorll- leeaen. „Toon ut begon heb ik al leen een kleine aavertentle ge plaatst Na die tijd heb Ik no"Jt meer geld aan r«bcstet-d Sneeuw hul-sv-titn» nu-neei Iloudl de toeloop noi ateed» aan? Het gaat ?i»'n laar «>f tien ai Hr»or Ert ik ?le niet in u nation dit nit l dooi /on hlun'ii gnan In de kring Rotterdam beataan ruim mhixnderd rijscholen, Ia dit teveel? „Ja. Ja. vt-ilgena mij wel Kijk ik pvi-nxmlijk heb er geen last van Het beroep la nog onbeaehemid? „Ja, kijk Jan die bU een haas werkt kan 'a avond» ook sturen en werken onder de prijs Ik ho<n> dat er spoodlg een „autorijschool - wet" kunt of Iets dergelijk» Van 0 Juli 1963 «t het In ieder geval niet meer mogelijk om zomaar Je rijbewijs te halen en In de auto te stappen en njlesaen to gaan geven Meestal was de wagen hle**voor al besteld, voordat re examen deden Er b* nu een begin gemaakt met dat VAMOH-dlpInma Dat werkt goed om enige selectie te ks ij gen Het diploma 1* lngewteki il(n.i ilt. v ii i lugumsiities In de f \0 In de CAO? ,Ja, even andersom hè In de COA - de Commissie Overleg AutorU scholen" Wat noemt u onder de prU« werken? „Als zo lukeiteion mol tien In sert vooi 47 vl.ui kon dat mol (Advertentie /.Af -MEDEDELING Hiermede hebben wij de eer, u mede te delen, dat onze explottaiie-maabchapjnj het bekende MEENT 98 heelt overgenomen DEZE MAAND. VIS-SPECIALITEITEN o.«. Plat-tong-meumere (gch tong n| S 1 KI. vm Duyn Til. 124227 bestaan Ik ik k v oor Mn 'ic-m nu lh r pn|\ v t'JWl p .i.ir d.il 'I iVïbohif h,ij i» tffgo- laUm 'l<»or do mmurtcr Maar je m>*t to,,i*| u-g-ri dra.i.eti 'nu pon redelijk Inkomen te heshrn H'-t behoord»* oigcriMik u /un dat jt rut al r. dib« i'li-r .(orMg te. I irH rn n avund* hij Je i rnu thuis kunt zitten en toon <o-n redelijk bi-fctuan kun id !»b« li HopvppI uur werkt u gemiddeld per werk? De 5,I-jarige neer Ouwehand naaide ton kir in oranje boekje uit zijn zak Hij telde „55 tot 60 uur /oker In het weekeinde les ik n.' t Waarom brnt u r/jles gaan geven? „IndeTtljd dacht ik dat tk me kon verbeteren Het VA.MOR-dlplom* wordt Uitgereikt aan de rijschoolhouder!, die getoond hebben voldoende kennis van onder meer het wegen- verkeersreglement, de motortech- nlek en het rijden *elf te hebben. Wordt er by de cur«u»»en voor dit diploma ook gedacht aan de wy*e waarop er lea moet worden gegeven? „Eigenlijk hadden de organisa tie i («»k icn h gedeelte erbij willen hebben Dat i-. niet dourgeguan in ieder geval jj> dit diploma wel de maatstaf gewor den om uiteindelijk door de wet te worden erkend' Ia er vrel versrhll In de metho de van lesgeven? Iedrr h-tft zijn eigen systeem Geeft u ook motor-technUch onderw ij»? een paar keer zakt voor het exa men. komt u hier dan eerlijk voor uit? Ik zeg hem dan, u kunt er beier mee uitat heiden, wa' t hot gaat u een kapitaal kosten, maar dan zie je tv bij een ander' er veel contact tuswn de rij- Kchoolhoudera? Get n grurgamu rl 'ontat ,ia:i d< irn kant is hi f tf bi treuren aan di andere kant j* het een kwestie van niet vertrouwen van elkaar Htt Is soms achteraf ge bleken, dat we een afaoraak maalc'en om de prijs te verhogen, dat /e dan op de oude prijs blijven zitten Wat dat betreft is het ge woon het beste om op eigen hout je te werken Als we elkaar tegen komen Is het hallo Jan en ha Piet, maar verder nlka Ook binnen de organisaties Ut er wantrouwen Hoe vindt u 't verkeer, chao tisch? „Druk Iemand die hier zun njbewiia haalt is meer allround dan in andere steden Wat zijn in de*e stad de moei lijkste punten voor een leerling? De heer Ouwehand dacht lang na Het verkeesplein Ovprnchie met dat voorsorteivn en dat zachtjes overwaaien naar de rechterkant RodcnnjRclaan, Zwart jansstraat en B< rgweg Zün de examen zwaarder ge worden? Nd •di ju ze zijn nel geleden Zc Nee Ik K t di ku tel ze alleen wat ze ipiling moeten doen en wiit (c gebeuit als je de koppe ling Im'rupt Koppelen en f»p tijd Schakelen dat Is hel moeilijkste Ik zig altijd tegen ze, als u sliaks d.it rniiewin hebt kenl u ei eigi iilnk nog nu.li van Ddn be gint het pas AU u merkt ilat een leerling geen gevoel voor autorijden heeft en Hoelang gebruikt u uw lenwa- *en? Gemiddeld anderhalf jaar Met rle songe heb ik 213 700 kilometer gt (liaaid Benl u tevreden1» Ju ze zeggen wel etns o me- fif i f Ouwehand zit zijn opera's win Lc zingen Dat klopte Ons gesprek werd meermalen opgeluisterd door zijn geneurie Een dui delijk voldaan man (Van onze wheepvaartiedactic) ROTTERDAM, vrijdag In de ballroom van het Hiltonhotel hebben gn» era vond enige honderden Rotter damse sr heep vaart mensen kennis ge maakt met de Amerikaanse Sea-Land Serv te Corporation, de maat schappij die Rotterdam als aanvoer en distributiepunt van haar container- diens en heeft gekozen De kennisma king geschiedde hoofdzakelijk via kleurenfilms waarop de gladde en ge raffineerde massabehandeling van de containers op de transportlijnen door en om het vasteland van Ameri ka in beeld wordt gebracht. Men kan zeggen, dat in de tien jaren dat het bedrijf bestaat, een formidabe le organisatie is iogebouwd. De Sea- Land is een dochteronderneming van de Maclean Trucking Industries Inc. De heer Maclean is als hulpchauffeur op een vrachtauto dit enorme bedrijf heel klein begonnen Fumess Scheepvaart- en Agentuur Maatschappij te Rotterdam en Ant werpen treedt op als cargadoor en „sa- les-agent" van Sea-Lana. (Advertentie LM spaar... door nu te kopen Cashmïlon pullovers, een 100% acryl, fully faihtoned (ge heel geminderd) pull-ovenja vtn rond tien gulden, nu »is jpechie «nbieding voor al onze klanten voor nog géén zeven gulden. Heerlijk dragen, luchtig en toch behaaglijk, «en bijzonder mooie kwaliteit, makkelijk in onder houd en in het zo flatteuze, klassieke model met of zonder mouwtje. (Advertentie LM.) SERIE 1965/66 (lojuist overjarig) 19 TX 500 A van 778,NU 699,- 19IX 501 A van 907,- NU 749,- 23 TX 501 A van 992,- NU 829,- 23 TX 511 A van 1067,- NU 899,— 23 TX 512 A van 1205,- NU 999,- 23 TX 513 A van 1170,-NU 999,- 25 TX 512 A van 1399,- NU 1149,- 25 TX 514 A van 1499,- NU 1249,- VOOR UITVOERING IN TEAKHOUT ZIJN AL DEZE PRIJZEN F. 20.- HOGER. FABRIEKSNIEUW - VOLLE GARANTIE EN DANKERS - DIENST - BETOON COOLSINGEl, Tegenover Metrostation „STADHUIS" Morgen begint de verkoop van deze 100% Acrylic Cashmllon j urn pert je ideaal voor het voor jaar en de zomer, In de maten 36 t/m 66, in diverse ML *yN modetinten, Mm +St/ MB C66n t«J. of ichrlft. Mtt Op de scblpperebeurzcB in Rotter dam en Amsterdam komt het iteed» vaker voor dat er op een dag 100.000 ton scheep» ruim te wordt aangeboden, terwijl er geen aanbod van lading te genover «laat. Terecht kan men daar om ook stellen, dat er voor een groot deel van de twintigduizend Nederland- »e binnenvaartschepen gewoon niets te vervoeren valt. Er wordt in schip- perskringen lelfi al over een „nood- toestand" gesproken. Er ztjo verschillende oorzaken voor deze situatie aan te wijzen Als eerste kan de nog steeds groeiende invoer van i buitenlandse oude schepen genoemd worden Daardoor neemt de Neder- j landse particuliere tonnage nog steeds toe. Het vlootbestand wordt daardoor; vergroot en relatief ouder. Ook conjunctuur-veranderingen la ten hun spoor la de binnenscheepvaart1 achter Deze schepen worden immer»1 irotendeela gebruikt voor vervoer van -ouwroaierialen. Door kapitaal-1 schaarste worden veel bouwprojecten: u.tgesteld, hetgeen een verkleining van het landingsgebod ten gevolge heeft.) Ook verliest de binnenvaart in toe-j nemende mate vracht aan het weg vervoer. Ten slotte kan de toenemende ver-' grazing van de binnenschepen worden opgemerkt. De ruim twintigduizend De Rotterdamse Luchtvaart Club houdt hedenavond in jeugdcentrum De Boemerang aan de Vondelweg te Rotterdam een modellem>how Aan vang 7 30 uur. Er zullen ook enkele films worden vertoont! f i -v Sinds enkele dagen functioneert in de Prins Alexander pol der een oppas- i dienst van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. Leidster van de dienst is mevr. N'. Oostendjjk-Bevers, Lie ven de Keystraat 95. TeL 201708 yDc Lijnbaan beslaat 12*7 jtinr. Dat wordt met ingang mui taiwiaag gevierd en nri onder de motto'» <,l)c haten in de IJJubaan" en Kennismaking met de kunst". Er zal, zo schrijft de Vereniging Winkelproinenade LRnbaan, heel wat te zien en te beieven ijjn. Dit: allerlei nautische attribu ten *U» in de Lijnbaan bijeen- gebracht um aldus nog steeds de winkelpromenade een luui te brengen aan de Grootste Haven an de Wereld. En dit zijn vit voornaamste attnbu- ten 'n tlchtboat van zes ton, 'n vork- ft onsen Moet heftnuk een anker met een gewicht \an drie ton, pavoUeervlaggen en seinvlaggen met het woord welkom eiop iHer de Aeit van Nes«traa is een gangw»> gelegd, waarvoor een speciale funrieimg moest w ui den ge maakt Tussen haakjes er mag over vleze gangway nl«* worden gelopen Do autoriteiten hebben daar geen toe stemming voor gegeven. In de Korte Lijnbaan Is een twaalf meter lang model an de „Rotterdam" opgesteld Vervlei ren model van een oud fregat vla! m hmikleen is afge staan dom touw slag» i ij Do Oude Lijn baan te Vlaardingen. Met entg offt- v looi \eitvH>n zilu vii trossen vim het fregat lusgvgvnml Ik weet mul of vi al m do 1 ijnhaim bont geweest mam ik ei door Unvp ben ik zo vrij de wenkbrauwen t'e ft dut nu* Al die moeilijke Het 12b-jarig bestaan van de Lijnbaan moet gevierd worden. Allicht' Maar moet men daar- voor een scheepsramp gebrui ken' haveuapparaten in de Lijnbaan Do Lijnbaan U uitgerekend de enige plaats tn het centrum waar je cotn. (onabel kunt wandelen, zonder obsta kels, zonder heistellingen oander boutoyerei tegen te komen En urnt doet men nu* Alen heeft uan de Lijn- baan een artistiek verantwoord (dat toe! natuurlijk) haventerrein gemaakt ♦Maar ankers en t'Orkh et truck# zijn fovrt geen mooie dingen' Kon men nu echt mets anders bedenken'' Ik zal ton minste blij zijn als de Lijnbaan weer gewoon de Lijnbaan is. Om de vienng van het tu'eede lustrum van de omateurfotografenver- eniglng „Schiebroek" extra luwter bij te zetten zal in de „week van de fotografie" een expositie worden ge-1 houden uan het tverk uan eigen leden, tvaari'an he{ aantal de vorige exposi ties verre zal overtreffen. Ook zat er een sene dia's van de leden vertoond worden. De expoaitie zal worden geopend op 3 mei a s. door ir. A. Raad, voorzit ter van de Schiebroekse gemeenschap en zal gehouden worden in de Kastan- jezaal van de Goede Herderkerk, Kas- lanjeplein te Schiebroek. De expositie is geopend op de avonden van 3,5 en 6 mei van 8 tot 10.30 uur en op zater dag 7 mei van 3.30 tot 10.30 uur en is gratis toegankelijk. Nederlandse schepen met een totaal laadvermogen van b,jna zes miljoen too, zrm iu handen van ei/duizend on dernemers. Hiervan zijn ru.m negen duizend eigenaar van slechts een schip, dat meestal van vader op zoon over gaat Er is weinig kapitaal bij zo'n kleine particuliere schipper, en het no- d.ge herstel blijft achterwege. Aan mo derniseren komt men vaak niet eens toe. Slechts tweehonderd rederijen hebben tien of meer schepen Deze rederijen verkeren duidelijk m een voordeliger positie. Zij varen meestal met moderne schepen en heb ben eigen personeel in dienst Door de grotore tonnage van hun schepen kun nen zij lagere vrachtprijzen b.eden Ook grote partyen kunnen zy verdelen over meerdere schepen, en zij hebben veelal de beschikking over e gen laad- en losplaatsen Daarbij komt nog dat een particu liere schipper zijn lading vla de schip- persbeurs krijgt. HU moet daar som» een of twee weken wachten op een vrachtje voor zUn schip. De grote re derijen gun voor het vervoer ook „builen de markt om", en sluiten direct met de aanbieder van lading een con tract af. Een oplossing voor deze gecompli ceerde probleemtoestand is niet een voudig- De regering is voor een zoge naamde „stillegregeling". Iedere eige naar wordt daarbij verplicht een be paald deel van zijn vloot stil te leg gen. Daarbij is het duidelijk dat de rederijen in de voordelige positie ver keren. ZU kunnen immers de oudste, en meest onrendabele schepen tijdelijk „opleggen". De particuliere schippen, die meestal maar één echip in eigen dom hebben, zitten dan met het pro bleem hoe dat ene schip „gedeelteÜjk" stil te leggen. Xedere schipper zou dan verplicht wurden een deel van zijn vrachLn- komsten in een „potje" te storten, waarmee de stilgelegde vaartuigen be- kos.igd zouden kunnen worden. B j het roeken naar maatregelen om de vrachtprijzen op een hoger peil te brengen, ligt ook de weg open naar een „slooppremie". Immers, de helft van alle binnenschepen is ouder dan 50 jaar. In Duitsland wordt wel een premie voor vlootvermeuwing gege ven Voor een schipper met éen schip be tekent zo'n premie ook ruet de oplos- a.ng van alle moeilijkheden. Zou hil een bedrag van vijftigduizend gulden als slooppremie ontvangen, dan moet hij nog bij aankoop van een nieuw schip een aanzienlijke lening sluiten Au eohter de kleine binnenschippers regeringsinmenging toestaan Inzake „steunmaatregelen", dan kan men geen „nee" zeggen, tegen verdergaande overheidsbemoeiing. Met name denkt men hierbij aan situaties als bij het landbouwschap. Zaterdag 33 april vergaderen in het Groothnndclagebonw een aantal in stanties over de moeilijkheden in de binnenvaart. Dit lijn de Stichting Nederlandse he particuliere Rijnvaartcentrale (NPRC), de N.V. Internationale Motor-tran- •port Maatschappij (IMT) en N.V. Noordelijk Intemationle Motorschlp- pe ra-verband. yvv>.Aivvw<^v»^vvwvwvvvvvvvv Met Rettardimach Ftrml-abonnaas kunnen on* dit taUfonloch roekan van maandag Ijk, saterdag vin 17.10—20.00 eer Telefeen 1M410 Abonnee* bulten Itdem-Schledsm Kunnen ileh wenden tel ome pl**t- »eiukc agenten ROTTERDAM, vrijdag. Evenals vorig jaar organiseert de sport- en amusementaverenigtng Pendrecht van 33 tot 35 mei een avondievdaagse voor jongens van 7 tot 17 jaar op gewon» fietsen. De avondzesdaagse wordt gehouden op hot Parmentlerplein bij de Waal hoven. Het startschot wordt ge loet door Eef Dolman, de Nederlandse amateur-wegkampioen. Alle jongens uit Pendrecht en Zuid- wijk kunnen zich laten inschrijven bij de wedstrijdleiding: A. FTcriks, Krsb- bedilkeetraat 334, N. Kamerman», Slle- drecbütnat 338 «o G. T" zeestraat 37a. Visser. Zlsrik- Het bedrijfsleven hoeft een aantal ploegen geadopteerd en zal prijaet) be schikbaar stellen. In samen werking met de politie wordt onder de deelne mers oen vorkoor*test gehouden. De jongen die het best* uit da bus komt, krijgt van de S.A.V. een gratis vakantie aangeboden in het jeugd- zomerkamp in het Gooi.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1