Nina kwam terug VOOR 4e KEER FLORETKAMPIOENE Al die ongezonde belangstelling Operakoor Maasstad met Medea NOG NOOIT IK ZO GELUKKIG MET TITEL Nieuwe luxe bank in New York i Sport op radio en televisie Jazzband maakt L.P. ROTTERDAM RIJNMOND Bijzaak Ambities Liefde Nog meer mammoets voor Shell oclelvliegtuigen IpREMIÈRE in De Boemerang prppi in Charteniitreiking )ii Lions R'clam bij ROÜIS dansend het Botlekgebied in Winst Vnn Nello Jü% gestegen Voorlopig geen wijkraden in Zuidwijk en LomLardijen Engels schip was door termieten j overstroomd Ongeluk bij bushalte Emissie Twentsche Kabel Lichtwedstrijd Zwart Wit-CVY Kampioensreceptie c.s.c. 'Unicum' Meestercursussen door Janos Starker (k'velpUuil Zweedse eousultuiil gestolen Geen krant ontvangen? Muziekavond in Buurthuis Crooswijk Vereniging Nijverheidsscholen voor Meisjes vergaderde P«& i zaterdag 23 april 1966 (Door Dick van den Polder) gCHERMSTER Nina Noordermeer-KJeyweg neemt m haar geriefelijke woning in Berkel een zilveren beker van de vensterbank en zegt. „Het behalen van een kam pioenschap heb ik altijd fantastisch gevonden, maar nog nooit ben ik zo gelukkig geweest als nu1', Vonge week is ze een dag voor haar achtentwintigste verjaar dag bij verrassing floretkam pioene van Nederland gewor den. Bij verrassing, want al staat haar meisjesnaam reeds drie keer op de wissel beker ge graveerd In 1958, 1959 en I960 was zij oppermachtig niemand had het voor mogelijk gehouden, dat de leerlinge \,m Jean Vandcrvoodt de titel nog eens zou terugveroveren Het is lange t{Jd atll geweest rood «in» Noordcrmeer-Klerwtg. Na de Olympische Spelen !n Rome en |i*»r hnweiüfc lo Juni 1901 heeft a(J no* wel letraind en geschermd, maar lang niet ti» die m»ic sis voorheen e« haar naam kwam men nog slechts solden fn de alt* lagen lasten («gen. In 1001 word zii onttroond door Marion Crawfurd, in 1962 on 1003 ging de titel naar Elly Botbljl, in 1004 w#« Dany van do gterk- ate en vorig jaar legde Ellen Craw- furd beklag op hot kampioenschap \700R Nlna Noordermcer-Klerweg die In haar meisjesjaren met haar vader heel Europa wu door gereisd en bU de wereldkampioen- ■«happen voor de Jenrd eenmaal at* tweede en eenmaal als darde was (o- «indlid, wss schennen btJsaak te- worden. Haar zoontje Rardy en» haar huis houden eisten haar aamjuoht en haar tijd op en twee keer degradeerde zij autom»ttv*h van de hoofdklasse naar de eerate klasse, omdat zU op de kampioenschappen verstek had lalen gaan Dat gebeurd* ook vorig jaar, toen sU een wintersportvakantie aantrek kelijker vond dan de alrljd om de titel». weer erna serieus te gaan oefenen m san rrote wedstrijden deel te nemen. Nu fU.-üy wat groter wordt krijg tk m n handen weer wat rnet-r vrij. rnaar vier keer trainen in de week /'al' 1 vroeger is voor een huisvrouw onmogelijk Ik oefen tegenwoordig een keer m de week op de «'hooi van Vundervoodt tn op maandagavond doe tk hier In Berkcl ook wat aan conditie train- n« De laatste maanden ben ik zeven ktlo afgevallen m-ar toch i» m'n uithoudlrjuyrvermo- g»n nog veel minder dan vroeger" In m'n party rnet Lenie Kokkes Aas k zondag by de Hand 3'i vol komen uitgeput Mert een stoot der wanhoop heb tk toen nog gewonnen In de flnalepartij tegen Dariy van R'/w-m, van wla Ut In da tweede r<mdt mat 40 had verloren, ging het f'h'er bijzonder- vlot Ik wil tv'ct ow drijven, maar ik geloof dat ik de p-j'tij binnen anderhalve minuut mei •1 1 heb gewonnen H.m: dat mogelijk l« geweest, be kt ijp Ik nog n.et Misschien heeft Dany me na haar eerste overwinning onderschat, misschien ook was ze wel bang voor mij. Er nchijnen een hele boel meisjes le zijn die niet graag tegen me schermen, omdat Ut een grote ervaring heb" 'JINA Noordermeer-Kleyweg, at driemaal kampioene onder meisjesnaam. AAR de liefde voor da «port bestaan", vertelt se. „Diep a'n hart Verlangde tk er naar om jVTINA Noordermeer-Kleyweg heeft 1 grrn hoge ambities m*er. „Ik sou nog wel eens aan grote In ternationale wedstrijden willen deel- neisrn, ni»ar alleen als Ik me vol doende sou kunnen voorbereiden. Ik sou rr niet graag In de eerste ronde Uitgeknikkerd worden. Vroeger was oen plaats In de halve finale het minste wat Ik berrlkte Meestal haal de Ik de finale wel". Er zijn n<«tó wel mrei 1«Henen waai om men Nina mot meer oj> dc Europese of wereld kampt ooit schap pen zal terugzien In de aehermwe- reld ln het uroiitc rllil do deelnemers /elf hun koilon beluien Tcx n rlr BerkeUc onlangs aan w e<ls'rijdt n Sn Turijn deelnam, wan ze 20ü gulden kwijl „Een keerIJe Is zo Iets wel te doen", aldus de Nodu Undue kampi oene rtiaui Ik kan van ui n man n el verlangen dat hij regelmatig derge lijke bodragen op tafel legt" Van ouzo fcchti ctle) KOI TLKDAM zaterdag Shell International Marine Ltd, hoeft bU de< Deerne wrrf Odcnne Mtaalsklbsvaerft A.S. twee tankschepen van 175.000 toni besteld. I Met tie/e tola a I r.g en w«' DuUJaad, J Fmp-1 m-i i 11 De djm Den (Van een omer verslage evers) VjlllVJ vJ kA ROTTERDAM, saterdag. De Rot-!_ m„ ter dam te Luchtvaart Club stelde |h- TJ/NT I TTVF1 te ra vond In het Jeugdhuis J)e Boe- rvl 11 I I I mersng" un de Vondelweg een aan- v-^ tol moddvlktlon» 1 De ongeveer 70 leden Lellende ver-j y lljY.xfcjl x «niglng presenteerde rich met zweef vliegtuigen en toestellen met lijn- en radiobesturing. Duidelijk bleek dal dit modelbouwen geen sinecure is Men moet veel vaardigheid aan de dag er», enig geld op tafel kunnen leggen Tijden» de expositie koos men hel mode dat ab« voorbeeld op „Jeugd- j land" gaat dienen Hot werd het onl- werp van de heer A. Pieterson, dat In ongeveer een halve dag te bouwen l 1 ROTTERDAM raterdaa Van daag U in het Historisch Museum het1 charter aan de Tweede Lionschib te, Rotterdam, dlc onlangs werd opge-1 richt, uilgcrelht, door de gouverneur i van hel district 110 B (Zuid-Neder-1 land) de heer SdhRngesnann te Oocs 1 BU do plechtigheid werd het woord, gcvoeid door vertegenwoordigers van andere Llonsclubs, Rotary en Soropti-] misten De feestelijkheden werden besloten, door een feest lit de ruimten van dc distilleerderij Hulstkamp san de, Maaekade, die door de vaardige han-j dm van dc loden in de sfeer vim dc haven waren gebracht. (Vim een onzer verslaggever 1) ROTTERDAM, zaterdag Ds RODIS, do schoolvereniging van de gemeentelijke school voor de detail- handel te Rotterdam, verzorgde gl«-1 teravond een groot schoolbal aan boord vnn hrt m». „Erasmus". Deze schoolavond mocht mede door de medewetkera, clle veel vrije tijd hebben geoffeid om deze avond te doen slagen, bijzonder geslaagd gs- circui Boltlnl noemd wot den Al dansend voer men het Dottckgcblcd in Danser, kon men f!entk'g op de rmirii'k van ,,Thc Amu- ets" en „The Mystic Eyes". Op de tocht werden ook nog bekend gemaakt de prijswinnaar* vun de grote kcral-1 wenst] IJd voor creatief technisch» ar beid. Bij de examen» pedagogiek tljn van de Nutsacadmnle de volgende cursis- ten gcBlangd' Voor de akte Pedagogiek' nacht van donderdag op vrl^5)air]U MO A. de heren J. H. Elbrncht, Bos-| hel Zwcedae consulaat »en de Wester koop; A. A den Hertog. Hoek van Hol-, -1— land; R- Kleingeld, Rotterdam Voor de akte Pedagogiek MOB de heren C. de Boer, HtHrlem; P J Hoofman.1 (Van een onzer vcnla**f*eri) ROTTERDAM, saterdag. Voor dr clrcuwllefhebber» is de première v»o hrt clrcua Toni Boltlnl. dat tot en met sojidag iljn «Undpluats heeft op het Afrikaaiiuerpleln, een desillusie geworden, liet procramnia dat ltolti- nl gisteravond **n sUn beaoeken. die de grote tent nauweljjk* voor de helft bevolkten, presenteerde had weinig meer met circus te maken. Het circusorkest versterkt met oen elektronisch orgel, produceerde meni ge valse noot D« echte circusnum mer» waren daarnaast weinig *pec- taculair en veelal slordig Alleen Alexander and Sister met hun „lsddcr- act" en de kttorddansonde fumille Steyn stegen ver boven de grauwe middelmaat uit Lrtltcrend waren de commemMc activiteiten dio tUdens het program ma warden ontplooid In de styl van riidto Veronica werd er na ieder ntun mor een stev.ge hn»k reclame ten bests gegeven, waarbij üworgmer.»- jea vuur de ..komwclu?' noot zorgden Tot overmant \«ji ramp vond men bet ook nog nixlig ecu „MUs-Beat- verklczlng In tc lassen Natuurlijk on der dc icmunerctele auaptvion van een welbekend muziekblad. Een htHjfdsttik sport vormde het op- lieden van Rob de NU» en Johnnv Lion Deze tw.es ttener»terren gaven tenminste de voorstelling enig aan- ?len In ierter geval maakten zij met hun Show een deel van het (hoge)en traegcld vvuar Het t» niet *0 varwondeilljk dat de beUngatclllng voor het circus» In het algemeen in Nederland terugloopt Wil men hierin verandering brengen dun moet men wel etn progiammw pieaenteren dal op een hoger en mevr aantrekkelijk pelt staal dan van het opdrntht heeft de Shell ui mm: t-Uafikcrs in bistel-1 di m Japun twee m m tiankiijk, eva 11 :u twte 111 DeriLinaikt n mailtm buuwm atho- PlM ui'cvii li.p iiivdio lütnl cn in he! •ottfie kwsjtaai van lötlü opgvkve-d worden Zij worden vomtgesiuwd dom vei 1 sl **m uitum-in-v ullalU. vuil 25 000' ALK va kiijgiri een dlenahnolhcid vun 18 knopen De bemamiijxzim< wm- modalie in hot luuKnehms slaan <>p he' i«h>!*vhip (Van on re etnnomische redactie) ROTTERDAM zaterdag De winst vun Do Ei von <k Wed J van Ntdlc NV u Rotterdam Ls vej ledtn jadr met clrta tien procent gestegen van 1.43 m Ijni 11 tot 1 .18 miljoen Vooi gcateld Wot dt een dividend van vijftien pro cent tiiiiv.m vijf pioitnt m uandch» Uit de sglmeserv» Over l'MI4 wei i tltn jrount m 1 --itanti u b ud t .ViHnal mï/c ttljgende Mhaasom/"?- tiu givtill tegen iv 11 ten oer luiend gedrukt aanbcKt, maakten vergrodng vun onze voorraadpoaittc iux> Izsket'jk Mede hierdtwi.r u de toule voorraad tot'gcnomrn vun f 2.18 nuljnen tot 11,1 tni1J"cn aldus het )«inrvcr^luj (Van e« r v e ral ar gever») GOV OEN CREDIT (TIROS NEW YORKt zaterdaif (Reu ter) Elke rekeninghouder nnu een nieuwe I«.rc-bank in New York krygt een massief gouden credit card, die ongeveer 100 dollar uutard i«, La Banowe Coutiïipulale. :oaIn de honk heef t is op Fifth Avenue gevestigd ruiast de bekende mweherszaak ran Tiffany De bank werkt alleen voor mensen met een minimum banksaldo van 25 000 dollar De bedfemna en de sfeer contras teren opmerkelijk met de compu- 'e -v lil van de andere Amerikaanse banden de hu zen In onpersoonlijke bo'o-nen bi uw se!» Een geünSfor- iTweidi» pmtlei the v'et talon smieekt bienat de klanten door weeldertse 18c eeuw se openslaande deicen m een door kroonluc+iters verl.ehte aalon, die opgeluisterd wordt door Louis Seize meubelen, iiitiiinerr-n hou, stent n en damasten hrhanzsi He kan'oo- van de in Braz lie geboren dl ccteu- Lurz Ga«tel aan het end v»r» een «ch'dertien-gale rij heeft frna. beweikte deuren die u' b irztn zijn ach tr /ïjrlcn co du in 11 1 f st 1,1 i 1 h 1 loitnsi'X It-n 11 vuur de c'ion'cn ccn fluwelen sofa An t, «- funct onanswn an ne bat k houden hurt »,cvpi ikken met de klan vn ut wee'de" se afzonderlijke M rtukkt n Vooi geld" wordt m het bank gebouw u 'sluitend de Urm fond- sc 1 h- 1 k ROTTERDAM, u ter dag. bi del wijken Lom bar dijen en ZuidwUk komen voorlopig geen wijkraden. Dej gemeenteraad heeft In het verleden besloten een proer van vijf Jaar te nemen met sociale wijkopbouw- orzaneo tn deze wijken. Dit zegt hst college van b, en W. i«j an'woo ra op schr.ftebjkc vragen vtnj bet gemeenteraadslid, de heer L. C J. Slaager (psp) HIJ meende dat het' exper.ment „sUehting wijkopbouw" met als geslaagd kon worden be schouwd Het college verklaart, dat het| experiment in een dermate pril sta-, diurn verkeert, dat een uitspraak oven het al of met geslaagd zijn er van. nog. niet kan worden gegeven Overigen» zeggen b en w niet te, we'en van een groeiende ontstemming van vele bewoners in de wijken Lom-, bardijen en Zuidwijk La.v. de stich tingen Wijkopbouw Lombsrdijen so btwunersfonds Zuidwijk Het college van b en w heeft de gemeenteraad gevraagd een aanvul-j jende geldlening van de Stichting tot Huisvesting en Verzorging van be-j jaarden „Humsnitas" ten behoeve van' de bouw van bejaardencentra in Lom-1 bardljen en In Schlebroek te willen garanderen tot een bedrag van l 130 000 - Het college van b en w heeft de gemeenteraad voorgesteld van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten te Den. Hsag een bedrag van dertig miljoen 1 gulden te lenen. De rente la 0 5 pro cent- 1 H«t college van b en w heeft de gemeenteraad gevraagd een bedrag van ƒ1818012 beschikbaar te stellen voor de aankoop van 'n kostbare col lectie scheepsmodellen, kaarten, at lassen, prenten, tekeningen, boekwer ken, reproduktie-atjassen en andere historische voorwerpen, die zich mo menteel In het Maritiem Muaeumi „Prins Hendrik" bevindt eti die de ge- 1 meente te koop la aangeboden I (Van een onzer verslaggevers) j AMSTERDAM, zaterdag. Het| Enge he m s Tjdecrest, dat dezer da- gen dc haven van Amsterdam is bm-j nengelopen, komende van Japanse en! Chileense havens «n gelsden met ko len, bleek bij aankomst enkele hon derdduizenden ongewenste pasaagiera aan boord te hebben, die een enorme vernieling hadden aangericht: ter mieten, die onder meer een deel van do Isolering en formicaplaten hadden weggevreten Personeel van de Amsterdamse fir ma Rentikol Chemie, die zich bezig houdt met de bestrijding van Insecten en ander ongedierte, heeft het schip geheel en afdoende met insecticiden behandeld. Hot Is na de oorlog nieti voorgekomen, dat een schip, dat zè, onder de termieten zat, m Nederland la aangekomen ROTTERDAM, zatei lag De 75- jartge R A Kentie van de Meeuwen- laun in Capellc a. d. IJsael ia gister-1 middag op dc Homngcrdijk door een' personenauto aangereden toen hy uit I de bus stapte H ij werd met een ko- Somfraetum naar het St. Franciscus- z,eken hu.s gebiocht HAAKSBERGEN, v -ljdag (ANP) De NV Tu t-n'iehe Kabe lfab"tek zal ove-ga n tut de uitgifte van nominaal ƒ1875 000 nieuwe aandelen De aan delen zullen ten volle de'en m de re-, suitaten van IWG en volgende jaren De ultglftefcoera ls 100 procent BU I deze emissie hebben de aandeelhou ders recht van voorksur in de verhou- d ng een op drl» Radio en televisie be steden morgen aandacht aan «Je volgende sport evenementen: RADIO Hilversum I: 15 uur Ma rathon 1 met reportages van Ajax-ADO, Go Ahead- Heracles, VolerxJam-Alk- maar, Srttardia-NEC, rust standen en toto-uitslagen. Hilversum tt: 16.30 uur AVRO's Sportrevue met re portages van EJinkwïjk- GVAV, Feijenoord-Willem H, Veerdam-Vitesse, Euro pees kampioenschap band stote n, sche rrrrtopr- nooi tn Amsterdam, uit slagen en overzichten, Hilversum II; 18,05 uur Marathon 2 met naba- schouwtngen van MW— Fortuna '54, Twente—DOS. Neptunes—CW, wielren nen ParijsBrussel en Europees kampioenschap bandstoten. TELEVISIE Nederland I; 16 uur wielrennen Parijs-Brussel- Nederland II: 19 uur Sport in beeld met uitsla gen en standen. Nederland I: 20.05 uur Sport In beeld met flftsen van Ajax-ADO, Nederland- Oostenrijk (amateurs), Europees kampioenschap bandatoten, wielerronde van Gelderland. Nederland II: Sport in beeki met flitsen van Vo- lendam-AHtmaar, hockey Amsterdam-HDM of HHYC ■Hilversum, basketball Herly-flamingo's. D"h zeef der geschiedenis is wat be treft de opera's mi de tweede helït der achttiende eeuw wel rechtvaardig geweest, maar dat ook enkele opera's van Chembmi de weg der verganke lijkheid opgingen moet tod» geweten worden aan het incompetente oordeel van een wisselvallig operspubhek; tn Cherubini's Mede» (oorspronkelijk ge concipieerd nl. aH een opére-comique; in 1854 door Franz Laohner aangevuld met recitatieven) in 1797 gecompo neerd, treft men nl. vele aria'» en ko ren aan die Beethoveniaans aandoen wat dramatische werking betreft. Dat Beethoven een grote bewonde ring had voor deze tijdgenoot vsn o.a. Mozart, Rostizd 00 Wagner is gezien Cbertibini's vakmanschap en tijn grote gave ia bet karakteriseren van de per sonage» m zijn opera's wel duidelijk. Van Medea wordt gezegd dat bet Che rub iai'i meesterwerk: is, betgeen wij gaarne aannemen. De grote waarde der partituur moge in de concertuit voering die bet operakoor Maasstad en de Zulder Orkestvereniging onder Nico Ringel» gisteravond In de volle Rivièrahaï van Medet gaf stiet de ge- weaste betichting hebben gekregen, voor de kennismaking van dit ten on rechte veronachtzaamde werk kon men Ringel» initiatief toch prijzen, te meer ook waar het hier, naar de diri gent meent te weten, een Nederlandse première betrof. Volgens Leo Riemens die deze opera persoontijk zou toe- tichten, maar wegen» verhindering zijn explicatie vla een bandopname gaf, is Medea andectiafre eeuw in ons land niet uitgevoerd geweest. Het was een goede gedachte voor de Medea-?ol de sopraan Marijke van der Lugt uit te nodigen. Deze zangeres heeft door haar volumineuze stem en h»ar felle, dramatische expressie in de voordracht de juiste kwaliteiten om deze door haat gekwelde figuur (zij vermoordt haar kinderen en haar rivale om haar mans trouweloosheid en verraad te wreken) geloofwaardig uit te beelden. Haar succes was, zoals t« verwachten, zeer groot Over ver rassend fraaie stemmiddeleo en een natuurlijke voordracht bleek de mez- &6pana TTall lli. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Zwart Wit '28 Jpeelt dinsdagavond op het sportpark „De Vaan" een lichtwed strijd tegen het eer»te elftal van CW De ontmoeting begint om kwart over acht. Het saterdag door Unicum behaal de kampioenschap van de 4e klasse KNVB was de aanleiding voor de gis teravond gehouden receptie In het clubhuis van Unicum. De zaal bleek te klein. Een schaar van fraaie bloemstukken verhoogde de sfeer, waarbij vooral het fraaie stuk van Zwart Wit '28 opviel Door samenwerking van het R Pb O. en het Rotterdams Conservato rium zullen in de naaste toekomst en kele meester cursussen en studiebij eenkomsten tot stand komen, waarvan de eerste zal worden geleld door dr Janos Starker, cellist en professor aan de Indiana University (USA.) In de periode van 16 l/m 29 oktober y „Laten w|j ons toch eens meer gnnn schamen", zegt dc proleitantK-ctirihtiriyke ondenvljrer 1). tl. Ruimer als soorzitter \nn He Protestnnts- CtirHlelÜke Onderwijs Verent- ging in een Hagblotlliiterv tew. a ij lurtoilt dc tiiuns hcci Dutrner Hij unit de M ban m teint is Rotterdam; H dnm K. SsVsIXoel, Rotter- (Van een onzer verstaggewr») ROTTERDAM, saterdag In de Udag i» si de 'Veste singel een kopeien gcselptaai (70x40 cu») goslolrn Dc ploot draagt het op schrift „KnUgcl Svenska Consullstet' Een kansels» ij beambte deed aangifte van de diefstal, die \ermoeil»HJk doOi jouvenlrjager* i» gepleegd Met P**l N I .11 mouw nu en m hiiKnnlonN V /uit bo'tupon dat tk mil «K rad emit 1 dc pt 1 Niiidtirn dc/e lestltuldl- gmucn het sangrh ukken Nieuw is de^e lx st huldiging mtt Premier Csls 1* tie heei Duluirt ol \otu gewetni met zon ultspiuak ,Ei U een grueieiidt» terreur gaande win nn- icrantw uurtlelilke lieden die de be schikking hebben oiei puhlicitetiame- dia" en tie boei Nedorhoist uns nog eerder met /t)n rpmeiktng, dat de mo derne peis meedogenloos ls en \oor da heten Cals en Nederhmst hun bcluain- dc uitspi aken deden hadden al tiental len Nederlsnd*e krantenlezers dc re dactie* hunner lijfbladen opgebeld om tc melden, dat ..de moderne pers \an tegenwoordig geen grenzen meer kent" De het r Dnlmei »n iel» genuanceer der in 'tjn aanvul llu /egt, dut hij rich hij/i.ndei live ft geergerd aan een be paald winIhk m etn bepaalde krant in ei do m ht/uuk togen do moorde naar van Cot110 Hofman In hei verslag stond precies hoe die jongen v.o* vermoord en welke ge dachten dt inoo» denaar daarbij had gehad Waarom moest dat in dc krant ■.taan. vtuagi dc heer Dutmcr en geeft dan zelf het antwoord* „Alleen maar Ier be vied tg mg vun een ongezonde nieuwgieit&held van de sensatiezucht der le/ei s 1 Dit zinnetje moet u even op u laten Inwerken Voor mij U dit een gaaf voorbeeld vun ongezond denken Als krantrnle/t 1 Iet wel als krantenle zer, met ah krantenschrljver voel ik my door de/e uitspraak op z'n zachtst gezegd beledigd. Hei kntereasnutste van de zaak Cor- rie Hofman u zoal» bU vrijwtl alle geweldmisdrijven he» motief van de moordenaar. Wat waren de gedachten rtie deze mnn er toe brachten zijn daad ten uitvoer te brengen? Neen. zegt de heer Dutmer, daarvoor belangstelling hebben ia ongezond. De heer Dutmer gaat zelf» nog verder. Hij noemt het sthi(jven over de achtsr- Ktonden van dit misdrijf „vaUe actua liteit". Ik vraag mU In gemoede af wal er In het brein van deze onderwijsman moei omgaan"' WnarvchUntiJk het vol- Hst HottsrdsmMh Parool-abonnees kunnen una dit telefonisch msldsn n maamla» t m ijterda» van tr 1030.00 uur Tflefoon 1Z5430 Abonnesa bulten R'dam-Schladam kunnsn zich wsrnlsn tot orus plaat» setyhs «enten zende De heer Dutmer leest de krant (uit louter gezonde nieuwsgierigheid) en neemt kennis van de detail» van h«t misdrijf en vervolgens van hetgeen er in de moordenaar omging toen hü ziin daad uitvoerde Op dit moment moet de heer Dutmer denkon het is niet gezond hiervoor be langstelling te hebben. Met andere woorden: ongeronde nieuwsgierigheid la hel hebben van belangstelling voor dingen waarvan de heer Dulmer vindt, dat Je ar geen be- langstelling voor moet hebben- Maar de heer Dutmer gaat nog ver der. HU zegt. dat er vroeger ook heel wat ongezonde nieuwsgierigheid be stond, maar die werd met 10 open en bloot bevredigd sla nu, Toen ging het allemaal veel beamulkter. vee» rtieke- mer toe. geeft de heer Dutmer toe In het dagbladinterview. En op de vraag of we dtn geen vooruitgang hebben geboekt, blijft hij Het Rotterdamse dlXMlnodorkesi The Magnolia Jau-Group 'Bi heeft deze week opnamen gemaakt voor een langspceLplaat, die wordt uftgebracht, door Phonogram. Een bijzondere «er,; want het is de tweede keer dat een Nederland» dixieiandorkest eet» LP ge maakt The Magnolia Jazz-Group '05 werd vorig Jser oktober opgericht. De sa- mengtelimg: Ben Rfctia (trocAone), Pr "er van de Kamp (klarinet tenor), Hans Ramaer (slagwerk), Bert RW (trompet), Gerord Kortrijk (banjo), Wkm Lerou (bas), zakelijke leiding heeft Ben Rtrtia, muzikale lekJer Peter van de Kamp. het antwoord schuldig. HU weet het niet. Nu dacht tk, dat ongezonde nieuw«- gierigheid, als ar zoiets bestaat Ik meen van niet ophoudt te bestaan op het moment dat deze behoefte wordt bevredigd. Nou, dat vindt meneer Dutmer mis schien dan ook wel, maar niet xo open en bloot graag. Meneer Dutmer le een fatsoenlijk man. Meneer Dutmer heeft fatsoenlijke belangstelling. Meneer Dutmer Is onderwijzer. (Ik vergat u nog te malden, dat de heer Dutmer voorstander ls van ge- zonde et» opbouwende openheid). zo-sopraan Adrana Hall (Medea's sla- Nerts) te beschikken. Volwaardig waren ook de prestaties van de bari- vin 1 ton Jos Borelli. behoudens een enkele te lage intonatie ln bet begin, als Creonte. Marian Balhant, sopraan (als Clauce) er» de tenor Antonio Nardelll (Jason) bevredigenden door een wat vlakke expressie minder. De hoge to nen van de sopraan klonken ook tame lijk geforceerd. De schare instrumentale en vocale amateurs hebben naar beste vermo gen hun (te hoog gegrepen) aandeel geleverd. In feite bleef hun aandeel helaas beneden minimumeisen; vooral de strijkers kampten bij voortduring met intonatieproblemen S. NIEBOER (Van een omer verslaggeefsters) ROTTERDAM, zaterdag. ln het kader van de openingsfestlvltelten van de grote zaai ln het Buurthuis CrooawtJb had de stichting van dit buurthuis gisteravond een muiiek- svomd georganiseerd, waarin de drie muziekverenigingen die wekeRJka in dit buurthuis repeteren eikaars toe hoorders waren. Directeur van het Buurthuis Croos- wjjk, de heer M. »an Hattem zei la zijn openingswoord dat er verschillen de redenen waren om deze avond tot stand te brengen, o.a om degenen die last hebben gehad van de verbouwing oök in de feestelijke heropening te la ten delen en om het noodzakelijke contact met de mensen onderling te bevorderen Tijdens deze avond traden op het Croofwijks Gemengd Koor onder lei ding van F. de Vries; de Mandoline- Vereniging „Aeollne" onder leiding van S. de Ruyter en het koor van de „Havenstad Operette", onder leldmg van Cor GroenevekL Mede door de verzorgde uitvoeringen en het be hoorlijk niveau kan deze avond zeer geslaagd worden genoemd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTErtiAM, vrijdag. De Ver eniging J-Uverhelducliolen voor meisjes hield vanmorgen tn de „8tarrenburg"-school san de le Hoge- bsnweg haar Jaarvergadering. Voor zitter mr. A R. Jolles stipte in sRn openingwoord enkele hoof zaken van het afgelopen verenlgingijaar aan. HIJ maakte o.m, melding van ^wee nieuwe dependances ln Hoogvliet en Capelle aan de iJstel, waarover de vereniging begin september kan gaan beschikken. In Hoogvliet zal men de zeven gereed komende lokalen moe ten delen met de christelijke vereni ging. De bejaardenzorg- en leerling-ver- koopsterscursussen blijken «en suc ces te zijn. Uit een landelijke enquê te is gebleken dat zeer veel werkge vers mser faciliteiten geven aan verkoopsters met het diploma van de vereniging, dan aan verkoopsters die dit diploma niet bezitten. De exploitatie-rekening, toegelicht door de penningmeester Ir. J. Rot gans wee» uit dat het bedrag van drie miljoen bet afgelopen jaar zeer dicht benaderd werd. AU nieuw bestuurslid benoemde de vergadering mevrouw A. N. Thomas- •en-Llnd sn herkoos het periodiek aftredende bestuurslid mevrouw drt. J. R. vsn dar PoU-Briero.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1