Anodenfabriek geopend RANG RAN O RANG ROTTERDAMS DAGBOEK V rij willige brandweerman wat bezielt u toch «*2? RANG RANG 'ALUCHEMIE' IN BEDRIJF GESTELD DOOR PRINS BERNHARD Aad Buys kampioen mi:trofilm Mannenkoor onder Jan Lucas 1 ROTTERDAM RIJNMOND m^-din**igas*prtt!ï6e 'Dochter' van InKuisse Extra klasse libre Kersen (gevuld) IN CINEAC Lemon Drops Om HSIl-titel Kansen van Van Baarle stijgen Cristal Fruits Er zUn nwva die niet tot de zomer kunnen wachten als ze de nieuwe Mina badmode zien UITSLAGEN A.\ WIELERCLUBS COOLSINGEL 89 120.500-12.98.84 Geen krsnt ontvangen? Sinaasappel Maximale score van Ham en Zijlstra ZO VLOGEN DE DUI VEN Menthol f\ao 'tt\ vrnliKgfven) WTOWWM. «iiiudag. Een drttk op H* Vij»p. gevolgd door and*rtoaivr minuut helemaal niets, dan pmkf malen gcnU en teo slotte het te voorwh(Jn kotnrn van de eerste officiële aflevering van het produkl: een anode. Dat wai vanmiddag het voornaamste gebeuren bij de opening van het bedrijf van Aluminium Chemie Rotterdam NV (in de wandeling Aluchetnie geheten) door prin* Bern hard, Tt voren waren er rni*e toeepraken gako*deo Amt de directeur van het bedrijf, dra. J. Lnuwnua, de heer I. R. Merer, vlo*-president van de raad van bmOaar vaa de Alnaotoee (de ..moe der" van den nieuwe Ketter rf anise fa briek) e«l de «onuniwirli van de kr> «tinglit in Zuid-Holland. nu. j KUa- lêU. De Keer n\ da' rijk, p.-u- vifMU- er, FljMrut'-d trarikrir. te k'Jtnen to: em g»vn«er»<rh*|4*1.jirr fnendng ten »»(U,rn vaVi tal!'./# v.'.-- Kiemrigen, z'/als weger,, tunned* n bruggen de pla-ifct Ijjj v wor moten kteruvi He< blijkt, a!rU» heer Klaawmz, dat rnnr» het w*m n met «har et-na n, en bt) gaf ln dit wfhaod de ventrfcrncf dat pr/mn rte fcapttanlewhaarste, de overheid dan •terk geneigd zal xjjn Ir zeggen; dan maar titet Nu zegt inen darnen fTMR In Rcrttrnlwn zijn bddryf wfl veaUgwi, mnar bet aal op den duur Wijken, dat er <*M t-Wer* m het land, daar waar fdc«n.n| wordt geh'/uden met tal van «aken zoal» de rv* rentte, plan zat Zljr, Dr A lu et torn ie, gevrvttgd tn de Ifcr- lak, aal oen alleen hejug houden nu* da produkje van anoden, die onont beerlijk zijn v<#ur de fabnrafe van alu- frrtblum Ahjrtwvm# la het toek-vr- rWgd>®dl)f van an<*1rn voor het hele cooeern van AltmuriM# }|<t pruduki wordt venarheapt naar de VS. Noorwe gen, Duitsland en b.nnenkorl I Jol and.1 waar hat o>ncern evrneeb* een «met-1 lorlj zal i'pmm. Tevrna gaan «hoden f 10 pc. de prod uk tienaar AÏu inlnium !>*-!frijl N V - een bedriif waarin Alu*uiase vubr 30 pet deel neemt Het Je voorahenda de bedoeling dat hal bedrijf zhih alleen met de vervaar- diking vah anoden zal botaf houden Aluchtmte kan wurden urtgefcreld (nog oéet de helft van d« «S ha Ta diana heart) en de mogelijkheid la niet mP- #e«)ot«n dat men zal beelutten ook an dere produkten m tie alummiutnaec- tar te gaan maken. De totale mveatemgakoaten voor de tot heden gereafcaeerde bouwfase be- bijna 100 miljoen gulden Naar f heden te kmnrti gaf heeft aiht hatred aan het voor- kanen van tiKtoveromrekugtng JCWine deehjee pek. die bij hes produk- ttefiroctu vrijkomen, worden Ito een aparte InataUatie opgevangen; voort* werkt men op aardgas (10 tniljfMfi kubieke meter per Jaar» dat hl) vrr- brandtof bijna geen Ho J geeft In lirrr|)li'inkrrk <Yaa aas mot verslaggevers) lOTRUAM, «Mm. Dt Jtifflfi Aad Ban staagde ar dagavond aiet la eaa de iMpartü le ges rmsarkaan la wtaaea. deck bet dkdrtetaksmntaraaohap extra ktaaar libra klets biljart vlei ken toch tea deel. HU veroverde la dit nJterxaato (Advertenties IM) fiNDCR leiding van Jeu l ura» t' don gieterovvml in de III 4 ei I kerk in Rotterdam-Zuid hel H"A* j Idaonenkcwr, het Htltagersbcrg- IVh Mannenkoor «le Ven-u gd«* Zan ger» gcvamrnluk up, n v •nndiii nu" hun drie*n eou nnpunercud viraal ro»rmtoie. Wte i"U denkon o»; «i.t otnoino menhenk'H.r zi*ri e hu.ten iou gaan I aan ««n al te eapauueve toonpr»*luk - r tie word eenter in dew vorwachting J boohaamd, want Imca» ia een tlin- foot die *yn jungende «chare goed in tfe hand houdt. Mkddrb efftctirve g«- bgftu w»; hij lijo mennen t»L een vooral homogene en duidelijk gearti- oude«rd« kuonang aan t« nporen, 0o«O forte klonk oo.t grof en puOiuai- mi vertoonden nooit weekheid Jam mer achter dat het uigetreide pro- rranma toveel tudeken ie harm ga! dia naoa uit rn te na van mamirtiko- ran kont, a^tn O bmt J«u van En- gagtieri, Adoranuie Te van Clemen» toon Papa, Zum Sanctue en andere dor bakendate fragmenten utt dt Doftoe mto van Bckiubert Ook mocht •k» sjot van de avond Bjata Land of Hum and Olory nabuur!uk ciot ont breken, aan wolk* vertolking de «an- fTW Caroline Kaari en (te orgamai oog Ron* hun motie wenk mg verleen* don. De door d» brtevote *o populair ge- warden ungerw heeft «Kh In diverse Roderen van ufteoni<ip#nde atulcn la* toe horen; na de pauie Sohotae en Xrgelee geeeioÜJke liederen en in de oereto programmahrlft n m T ra nek a Ave Maria, em a^.J Uit Vtvaldi'i til"- na eo feoaolUkr In deren van Sehu- bert. Die AUmaeht van l.aatave- «KMtnate rtxnptm.r. wül <IJ niet «mi- dar nioeUaainhuwi vm»f te gvven, heigaan vooral haar hoge tonen In het P»rie nadelig Iwinviuwilr (h»k »t.>f om waar in haar etem eon te geringe i eooi.ance wanateor tij piarvwiimn tn. «en produceert. Overtgma konden haw goU de )ub:oraaro (niet ai lal- rük vreeand g*n«M) vvel mutikale vreuprie vona'haffen. X<KM Dooi. die de tangenee ami- •••t Mn het orgel hwgelrUk?#, vulde toet programma aa*i uvet een tmpr-ovi* ototla over ven Eitgvhe hynvrt, en «wee gaaf geapeeld# werken van Bagto en Afclaoal B N1EBOZH prata *m dm rrtotwi alt tfla chib- gmaai Kaaamaehaaai, doek t#a hagcr algaaaeaa gtwMdtlda eaa RH gaf dm li aflag, gDn iagtnotaa- «ar mmtUIX atodigda. Dit tweetal MET EEN DRUK op de knop '-.teif pnn^ Bivrih.trd tn da pefihal het /wit\mr%e br-dfijf A'uchemic <n du BoMeh to e<«ok,ng f AtlrrrtrnUt I M fVan een uruer vcralaggevrr a) RflTTEHDAM, «lwiwtag, Dv twee de metro-film <lie oiJang* in première i« gegaan rn dj# etn beeld geeft van de l>i>uwwrHu««m»iwlto op dt Noor delijke iH-ver, wordt van donderdag 10 •pi tl i» <ic N.K C. Rotter dam vertoond. fAdrrrfentwa IM) nu... beduidend goedkoper (Van eaa# ar haak medewerker) gnrmpraji botterdam bi. I>e aehtate ronde van bet leernooi nm ge Rotter damae achaak titel uk rdag in (ebouw „Air laanf rape# ld was nel een heel vredelievende, altham naar de uitsla gen te oordelen: vier van de ?Hf ge- ■peelda parHJen eindigden in remise: i Den Ondtn—MnJlangkay. Raaundl- aa—Hooaendw.ru. V reek en—Maak en- Mhüa en Koevermana—Dekker. Me vrouw Vreeken (aal haar eerale winstpunt boeken, ten koste vu» Vsto den Ren b. De belangrijkate ontmoeting. Staal- Van Baarle, wordt n t vrijdag ge speeld. Wint Staal, dan stijgen diens kannen np prolongatie van zijn titel Verlust lilj, dan ht'vft Van Baarle het kampioenschap van de HSB als 't wa re voor het grijpefi. BIJ remise t»e- houdt Van Baarle een rcele kans. Sio Van Donk m Drie» -Van Onimen werden eienei-ns uitgesteld De atand aan de kop m thans I Mdt-erfenlie M Van Biiinlc ft' uit 7 hik-m. partij tegen S.inunilus .,p ,-iu„ pefa- xt-eid), 't UiMij/cndoorn l'j m: H .5 4 Staal, Var» D«»nk 4' t uit 7 Opvallend is, dat spelers als Maa- kenschijn en Vreeken niet meer aan de minimumeis van 4' i p. zullen kun nen voldoen. (Jok Mevrouw Vreeken en Van den Bergh degraderen. Koe- vermans /al zijn laatste partij moe ten winnen om zich aan de greep van he| degradatiespook te ontworstelen In de promotieklasse, afrt A. heeft Ir v d Graaf, nu {.annhergen op nieuw eer» steek laten vallen (remise te^en Hammer) de beste papieren, terwijl In afd U. Leeman.s, door tuti xege op Oord. wi Vsn der Schee, dank zij een nogal fortuinlijke over winning op hekkesluiter Verschoor, de dienst uitmaken. De Jong heeft echter iu»g wti kansje Keitnna (ver* toren taande afg- partj) tegen Bak ker) zag x»jn illusies op het kampioen. «4-hap in rook opgaan rren» (tb) en t gang «klasse, «ruzla de greases vsa 24 tot veertig tap», terwtjl I* boven dien greeebtkrd xHa mm ia bet twaadr klas bader JPJ oit te kom ra. Ra ilea- gewoon sterk ia er voortdurend ge-; ■peetd, hetgeen kaa ai ge ie id warden nit het feit dat bel taernooigemiddel- de 1144 bedroeg, maar sok ntt het enorme aantal serie» vaa drie etyfers. Fr konden EZ sertea beven de boa*1 drrd. waarvan drie ver boven tweehon derd worden genoteerd. Een aantal, dat bi de Uatate tien Jaren aiet werd be reik». Het duel Roovcnschoon-Buys moest de beiuatOK brengen. Alleen wanneer et-rstgt-noenvie zou winnen in maxi- rnuii zeven beurten, terwijl Buy* ruaai een handjevol carambole» znu; scoren, k'm Roosenvihunn zijn kam- piotTiiUivl behouden In het begin litk het en»p. 'lat het deze kant zou uitgaan, want flut1» mute de eer» e drie beurten. Hij ht-i stelde zith. kwam spejedig gelijk en nam zelf» 'ie lel* oing Dat wa» R^xrwrin hoon t»* mafh- tig en hij begon aan een grote -wrie, die op VjI afgebroken moet workn Met een stand van 287 tegen 143 tn "t na'leei van Bu/s, verontrustte hem dat geenszins, wa:*». H'/fw-< hrxin had rijn beurten verbruik: en kon het moyenne van Buy* met nw: ix*rei ken On fort u nlijk was Ast» reuk tegen De R'j'zj Hjj startte g'»ed en had na drlr beurten 131 caraintH»l#-». doch t'«". k a dm De itiw.v mi-t eer, reeks aardige sei ie-s en vvn'i (/nU-di eig i Had As- breuk kan» gezien u:n m deze ontmoe ting zes caramboles meer te maken, dan zou ook hij geprornove* ni ïijn Nu bleef hij met 1W.H4 net beneden dr g{ ent, Zeer gewaardeerd werd, dat Van 'l«* l'ol vi-or le spannende eindstrijd de moet te had genomen om de biljarts van nieuw*- Jaken* te voorzien, opdat de deelnemer» over voortreffelijk rnatenaa! konden hikken U» parUjtr. Ur W II U )IH Astxvufc 21» IS (tt 13» Vcrooique - Jeugdig, fleurig en Polly - PiW de poule, nog rondom klassiek gesloten. In steeds de grote rage. Veel go- bleu. geel, cerise en zwart met vraagd klassiek model met witte noppen. spaghetti bandje*. In wit, zwart. Maten: 36-44 f. 18,75. blauw en rooit Maten: 36-46 f. 16,50. Vraagt uw winkelier naar de De lana-bad folder. J» 14 «7 De en\d*tjir1 5 Buy» 2 Kouten»-»'*», J H'-itdnK» 4 De Rooy i A*btm*k Antlwumiw 7 Kwkuni 8 Van B«r#l» 230 14 103 J» 12 197 ,0 2«U 87 2» Tü> 22. «J U 27* 28 34 M h)J« 113 10* US* K 1M0 104 ITS 17J» xi'.4 Jiito jsw W iwn II* Ktt 15 SU imi m ws is at 2 ISO* m M 10 47 (AdverUinU* /.AfJ aOTTCBDAM, dlnMtaa. - D« wi«l»(- tlak» hl«U«n la het *fl'lopen «rrktlodr 4i *»l|»n4« trslnlniiriuea. O» Ultata**n VetcrerwnwMiercfub .^portier' A-ki 08 ton In l 31 tfur 1 LT)tbtyer»« J M3 Bitie.-, I Duiker, i Har ineen I Br«K«v»Al 7 D« Huyter, Timmer» Tönder, 10 Ueynen gatrnsooM Rottentenwche Leeuw - SctmdafTi A-ai *4 km In IS2 uur 1 Van Dorüi ifj. I v d Hoeven iS 3 Hordyk (F> 4 De Haan (Ti. 5 Da Ru« DRLl. If Raar >8- 7 V.n Beek >Ft. Van De toen tDHLi. 9 Z»wme4BWT ifj. 10. Vao Buuren «r B-4U U km ki 1 34 uur J Morat (DRLi. t Ven Tlfcur» iDRL', 3 B B*Jne«er (F;. 4 B»kh(ACTi (Ti, S Sehmkit tFt, Lak- wijk DHL.)7 Neleman iDRLi, 8 v tS Laar iF'J. 9 /oritama iDKL;. 10 Vuoc; tri A-aap 27 km In 37 minuten 1 Veneey (DHL). 2. Vottebreft (DRLi, 3 Hordijk (F>, i Van H»A (DRLi, S Van Starre. fr>, 8 Breur 7 v t( Meer (DRLi. I Zuidwuk .Ti. 9 Poto (S) B-aep 19 km m 39 min 1 Vin Kerk (DRLi, 2 Rietkerken 'St. 3 Hiiygen i DRLi PeJ*a Srtdder» A-W S3 km k v d W-i, 3 Hoek 4 v d nier De Wit B-kl 44 km In t 12 07 l Berkbout. Dükshoorn. 3 Bemivn, 4 Looy»cheWer S. Perfor» 8 A Arkealeyn. 7 Van Wijk I Vermeulen, 9 Brualk. 10 J Arkesteyn A-jUn IJ km In UH l v d Letot. Z KObne. 3 tf ür*ai, 4 LAnrtenhot. S Breukel B-Jun tl km in 20 3* 1. Den Braber; J Keiaet3 Hownan U van Noord bM de A-ltl Oito bü de B-W RernneraWMl bit 0e A-)un en kaOmwo bij tf» B-jun waren de winnaar van de clubttte, van bet Haag- M Spartaan dat door bet ontbreken van •en geschikt parcour» naar De PedaairJd- der» la de Sp^anaepokler area gekomen om <J»»r het cJubkamploemcbap te late» ver-rlWem Morgen koopt U fongentbroekee via mm pocht kwslK*h Sanfor denim, da oer* lievige «tof. dia tagan da wlldsta ravot pan If kant Scariui M*u jatoM Mho«L an eakaiatiabroahan, mat t >t*ak- takktn an aan achterzak mat rtti, gahaal doorgettlkt. nu voor ongakand lag* prljzan JonftlH teo*k«n matton M \r 10-12 r. Hofgaa bagtm mi onn Kinder* •fdcTiiu tonton da var koop «tn ton oarXtdi kort* tpi)karWuekan vu Sudor da* nim, voer prljzaa, dto tsgar danooR. ter* meulen VÜe Kutlrrdniiise journalist M'Hlem dr Rrgt heelt on lang* Mme» met ityn ver loofde een brand geblust. Hjj brengt daarover verslag uit in De Brandweerman (orgaan van de Rotterdam»# brandweer). HU schrijft: fn dr njii d<at ik ü»l yerorpm u'«u «»»r» brandt tnlavr» te maken, heb ik me altijd uturrmuuil. of al dir rriju'if- llyr brandiceertidtioi hrt biuisen mm i»f meer tnor hun plrgirr deden ik be- prerp dv dri/fvrtrn itomf helemaal Maar «md> ik dir zundau als een be *rlm* met truien rul gand heb Jojien rennen, m n henen «»f kef lid beh p#. train en m n »rhuenz<i|«n hrb rer- •chrueid. heb ik h«f u-«l eniatzmj door We b<andelden »n <te dutnrn fn»*en /andcourt en toen ploiirilnp rt-a |K»ar tonaetjet in paniek u-eyrrden rn brand' rk'jrn WV krkrn umi rn zay«-n atlren ciatnmen en rook. Wal daarna pvSvurde, u met mrrr u Serw- denera» U> renden dwars duur dimrnstruikett naar de ptaad dei on- hrili en hrponnen retlkomen Inpulu*/ te trupjM n n te slaan tot u»e migiriijk naren tan de ronk Wf Meren slaan met lakken en ja*»en r« merkten »«u- Hf lyA*. dat Art runt zich mvf een gro te cnclheiu nirbreulde. A'd tirn minuten u*a> de brand be dnom/rn. Ik naj ntef rmt meer tnj machte om het mui ..brand rortitrr" te Sewn, nat ik su dikwijls had zien dom oor brundu err mengen We lie ten vu languit tatien om uit te puffen en bet misselijke geroet uit f# benam Toen ie# n>err een beetje «ntren bijge komen, namen we de icKad* mui op Orer ee« trngte ran zeker «eteattp meter u-ai de bryroeting peidakertJ. Vlak iHKir een dmni dennmbos hnddm we bel ruur uitgekregen De and- ruürite bnmdereer teMekezdr urts ta ter, dat al* u>« bei brandje met hadden I weten te biunen. het dntng*bied lol J Haarlem ua* a/gabraad. Hu ik dit liukje srkrtjf «linken m'a klaren nog naar ruwk. kt'trai, d«* #ea» een licblarnjte klaur *ad, bruin-peirAr.W Mn verUuifdt, dta era unite panraton aanbad, kandia u'el uyygiKNan. W aar om hebban tea om eigmlgk druk gemaakt? We hadden toch kunnen dorn. uf u>a wals gagan? Of, om otu gaufim geruit te iteiien. de brandu-e*r kunnen be.'len* Brand- Mussen ts een oerrinM. .Vu ik dat weef, zal het me in dr mekumji da grootit* moeste kmlan foe»rb<>uioar fa by branden fi*'en ran de brandu'aar, iet u maar 1*4*1 schrap. Mal m'a bloc* nota an m'a «choenan bagta ik geiUk te trapen en ie staan ato ik ruur iia. Ik heb du tatruiiandv epoa byaon* d*"r aandachtig grlc/rn rn herlezen De ««crxtr de be-ttr krer, dut de Ruttcr- damir rode haan v*evr kraait rn Wins rn ik zijn giTuepm ren brandverslag tr maken, /al )k zyt> doen en laten nautt lettend volgen Journalisten die branden blussen zijn nieuws Maar daarom i» net nu) niet te doen. Waar h#t wel om gnat i« het aloude matitu.it van de Rotterdams# vruwilli- ge brandweer die. /o hifft men my meer dan pen» verzekerd, zo niet meer genoemd mug vu eden Het hi*et „ge- met-nu'lnkt-' brandwivr" met een bt»- roep>- «li vryudtigers gedeelte Voor ik verder gn eent de volgende beginsel verklaring. Men zou nu) ver keerd kunnen begrijpen. ■De vrfjwillige brudweer vind IR eem «eweldic tasUtmit ra voer de le den koeetor ik etadtteae beu onderlag. IR vind toet faataattorR wat de se men sen doen. Eerlijk, IR meen Rel" Alleen ben ik er in mijn journalis tieks loopbaan nog nunmer tn ge- ilaagd te rioorgnmden wat vrijwillige brandweerlieden bezielt AmbUhalve heb ik htul wat iviat mi) betreft te veel) branden aanschouwd. Steed» heb Ik geboeid gekeken nar de handetin- fen van de mannen ut de witte pak- sn. maar begrijpen doe ik het nog sleed* niet. Wint de Regt wel. Het tal Wim iz» de toekomst de gn*>Ute moeite kosten toeschouwer te blijven bü branden. HU heeft ervaren dat orandblussen een oerdrift i». IR benijd Wim. want na al dir Jaren brandweerverslaggever ij is het my nog steeds met selukt door te dringen lot de psych* vsn de vrijwil lige brandweerman Heren vnjuARipe brandu*frttedrn. ik doe een beroep op u Vertel mij «eng wat u toeh bestelt U wordt meer dan eens midden In de nacht uit uu> staap gebaald omdaf er rrueng iets brandt, i/ staat onmiddellijk os en mki uit. V wordt tornt weggeroepen ran kulsa tyke feestjes en dat vtadln nog leuk ook. tn u wordt ar niet eens voor betaald. Wal gaat er tock in t, om? «•t kunnen on* dit telefonisch melden van maandag tn. saterdag ir.M~M.00 a»r Trltfaea 1SS4J0 Abonnee» buiten k unwra^skb^wendei Ge.*piekkrn met vrijwillige brand-1 wrcrltaden hebben mij ook nooit erg veel verder gebracht Het merkwaar-1 rtige t» namelijk, dat de meeste brand-i weerlieden zelf het „waarom" niet kennen. Op de klemmende vraag wordt tn rie regel met gemeenplaatsen ge antwoord, zoal» ,Je hebt het of je hebt het niet" en „het moet in je zlttan". Een Jubilerende onderbrandmeester du\.tiw.?e vr*lwiUtge brw*dwt«r let terlik alles weet, keek alsof hij het In Keulen hoorde donderen, torn ik hem vroeg waarom bij al *l)n vrije tjjd aan zijn brandweerhobby besteedde. Hu wist het niet. Na lang en diep denken „Kei ts gewoon een xltrkte. J« moet ermee bewnet rijn. Het moet in Je zit ten In mij zit het niet. Daar ben Ik al- lang achter. Bij branden en Ik heb' er wei gezien voel ik niet de minste1 aandrang om ook maar een hand uit te steken. Eerlijk gtzefd: Ik msg graaf iets zien branden, feta groots dan. G«en woonhuis of ro, maar een pakhuis by- s® herinner my de brand in de loods America! Nu heb ik hot alleen nog moor over. branden en het blussen daarvan, maar wat ztch allemaal in de organieetle» F*nhï» vt^JwiUl«• br»ndww afspeelt? Zo heb ik grote «toer# brandweerke- reU voor wie geen vuur ta heet was, op hun afscheid ais kinderen zien hul len. Het moet wel bijsonder diep alt- «ommin Roltordwmwn ImMmr 1 ln 4H»«t «Mtold <nn bfMdwwr U voor hui ,1- leo. rmaclnerend Is het, maar begrUtwn doe ik het niet. Dew^WMtk dï Joumgliat Wtm de I waardig u (Van een oni#r ver»U|gever* ROTTERDAM, dinsdag. Twee deelnemen tn de hoofdklasse van het *aterdag door de damvereniging ..Chariot»" georanieeerde damloernool behaalden de maximale »eore: dat wa ren Ham ei| Den Haag en Z(|l»tra uit AJpbea sjL KUn. Van ..Chariots" was dit het vüfde toernooi. Er waren ditmaal 142 deel nemers, verdeeld jn hoofd-, eerste en tweede ktame {tn poules van vier dammers). De elk jaar toenemende belangs elling bewtj-rt, dat dit éën- daags tueriuo: zich een vaste pna.s op de damkalender heeft verworven. De iri&revdm-g piaa J»t het oestuur van de damverentg-ng „Charlois" wet voor problemen. Nu reeds heef: mea een aantal (l».e) inschrijvers moe'en weigeren; met ar.Ie re woirderr men heeft t?cn grotere speelzaal nwlig. Eers'< prijswinnaars in de hoofd klasse van dit vlo: verlopen toernooi waren: Ham, Zijktra, D>1. Kus:ers. Den Hartog, v. d Zwan. De Zeeuw. Öousem*. v. H. Ven, Van Vlo.eh, Gor- ree en Van Twist. In de eer*te kla<«e Maissafi Burg graaf. J. Groenendijk, Hoogvnboom, B. Haaren. C Haa/en. Verschoor. Den Boer, v. d Heuvel. H. Groenebdyk, lepema, Van Pelt en S de Jong. Tweed# klame: Poot. Verburg, 0« Mik, Spee. De Vries. Van Beek, Jans sen. Den Ouden, Slappende!, Van Dig gelen en Dubbel d 'Van ansa daivenspartmedewrrkrrj ROTTERDAM, dinsdag. De Rol tenUmsehe Band erganiseerde een wedrt««Rt vaanil NeufvUlc aver een afstand vaa IM kilometer. De duivrn werden am UI nar met zuidwesten wind getast. Ditmaal «ra* er ipnki v*n goed «dulwawwr". Oe eerste dui ven. die boven de stad kwamen, be reikte* een gemiddelde snelheid van circs >5 km per amr. De ALAJtar.P. or ganiseerde eveneens een eonconr* en wel vanuit Duffel ever een afstand van M km. De dniven werden nvl raid-westenwind getast nm ?Jto aur hraldeto era gemiddelde «aelheid va* H Rm per nar. De eerst* prij»wtnna*r» wsren ln d* Rit* «•rtamache Bond MAAS: I. J. Kalman. 2 A Nutten; I J v. Gelder. Centrum, i J. G vd Wltton Zoon. 2. J. Tak Co. 3. J. Salon. F» It «noord M H v.d VUv«r. J A d« Waal Luchtr*Ui»er» l vit Buasch*: I P Brum A Ca3. v. Lameren Hlltofonda: 1 P d» Waal, 2 P. Hartman. 3. Bses. VI- tras: 1-1 Campenhout: 3 P. lUetveki. Maaartad l Oefar hCacphall. S. P Raajr- maksra. S P. Versnel. NCC.: I H rsllx: S A T*t>berate; a J. Vertioevn o.CC: I J. v d. Undtn. 2. R. Schol en Co, J. Of* torman» Noorderpoat: I W. Val: 2. v 4 Wei: 3. A Tabbemee Blauwe Doffer J, P Zaeuw: 2 y. Oriel en CoS N GiaQa. WUhelmlna: 1. P Somen; I P. Kroon; J Bormann. Reiadulf LBO.: I J- da BruJn. l Gebr d, Kruljk «n Zn.. 3. W A. Peering Spangenbode I van Koey: I- Kompa sn Zn3 Van Umn. t Wt*« 1.2. S. van Brink'ton. j Kamoen—v. BU- aen. I. J. v. d. Burg an Zn Sportlef: l*Z r Vet en Co3 Htekens-Klalnamll. Rode potter l Gebr Geut>m en CoI P. Zaai: 3 G Storm Ree hi v Allen 1 P Moto- nw, 1 SirUaard. 3 Hlilo. I Zuiden: 1. A J de Ktoln: I. H. Lammertng; 1. W. van Gelder. Uralmonde 1. Voe-madea 2. Petorie. 3. Gebr. da 8)over SntlvJtoger» tafdanbwi; t. Qebr. PeUus; 3. O to Graaf. To« Wederstoot: 1. Gebr van Beam. 2 N van Wijngaarden; 3 G. ran JNA*. v. P afd. Rotterdam Dufteb WUtomavrtonden: I J Vamwl: I Hank- van Base): i a Zwankkutaen. Luchuoort L 9 Alberu, t. I. J. vd. Vtfvsr 10. J. M Kouwsn fAdtwrtontw f.M J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1