Grote smokkelaffaire I Ligplaats- onderwijs ROTTERDAMS DAGBOEK Het weergesprek TWEE MILJOEN SIGARETTEN EN HONDERDEN FLESSEN DRANK Nog weinig spanning bij Tediro zichtbaar beter Achtmaanden geëist tegen smokkelende kapitein 'VADER LIGT RIJ ZADKINE' SPORT IN HET KORT ROTTERDAM RIJNMOND Centrale figuur voor de rech ter ONTWERP BRUG OVER BRIELSE MAAS Kwalijke zaak Proberen Geknoeid lm itatictoernooi CVV wou van Zwart Wit '28 Gunstig jaar voor eo-öp Raiffeiscnhank l'crnis iilt-m C.orntji>" naar Frankrijk verkocht it S? 8S fls '8 S3 S 11 '15 SS '3 S i!fl transistor televisie Tienduizendste schip dag later dan vorig jaar SCHOOL VOOR SCHIPPERS KINDEREN Bezichting van 'De Doelen' ,°.rrw.r VlïLÜl d'- u-ruïh.r-mt, Hier had een auto kunnen staan Controle peg, 4 - woensdag 27 april IMS (Van een onzer verslaggever*) ROTTERDAM, woensdag. „Smokkelen 1* een griezelige bij verdienste: leder ogenblik ken de deur van bet huis van bewaring voor Je opengaan". Dit zei de pre sident van de Rotterdamse reeht- ban, mr, R. J. Brunner gisteren tjjdens de behandeling van de zaak tegen de 3S-jarige Herman W. HU was ie centrale figuur in een grote smokkelaffaire waarbij bet ging om ruim twee miljoen sigaretten en enkele honderden flessen gedistileerd Door omkoping van een douane man en door knoeierij met dou-1 anedoeumentcn werden de sig«- retten en de drank in het laatste kwartaal van '64 en in het eerste, van '65 zonder dat er accijns was betaald, op de markt gebracht De ataat U daardoor benadeeld voor een bedrag in de orde van grootte van anderhalve ion, zo rekende officier van justitie mr. A KleJo uit HU vend bat am bUeender kwalijk* suk dat da hoef demonen to desa amokkalsffsire mtobrolk hebban na maakt vaa boa vrrtruuwenapoertle. la sakt sak»a sWa htf aaa geraege- ■iwtraf verterend vso Min mtss- daa lot ééu maaad aa la één saab aan gsttbeeie vaa drtakoodetd |sM» ca twee waken gavaagantoatraf voar- i wurdeltjk. Voornaamste piaaU van bendtheg! waa entrepot tan da Stiell)**-' straat waarvan Herman W destijds, beheerder waa HIJ werk'e er samen mat da 26-)srisr lurner J K Door de sigarett«n ta verpakken In bterkietjts an ook lo da bergplaat» van het re servewiel van san sute, werdeo da sigaretten uit bat entrepot ga»mok-j kocht hij *i*tratten In totaal ■togen ar xo'n saderhaW* miljoen at-1 ■arattao onder xijn hand se door waar-i maa hij aan wtnet maakta van zon aehtdutaend gulden Tegen ham werd aan gavanganta- atraf van negen maacdan waarvan drie voorwsardalUk an aan proeftijd van dria )tar geilet Da tê-jirlge kantoorbediend* Pielat T. kocht de oousnam«n om „Hat wat U prober sa", so verklaarde taU des- toa in totaal tweehonderrf- duiaaod alga rattan en tnoderdtwtotig naaMO gedtetlüeefd U hebban ga- RMkksid. Da wtnit badroag ruk» twaadutsand gulden Wanrooi bU aan daota laak had meegewerkt, wtst hij «elf niet Da officier van Justitie eltta aan ta* veacaniaairsf van acht maanden waarvan dria voorwaardelijk en aaa proeftijd van dria Jaar Da belangrijkste al nemer wat de vearllgjartga fabrikaat Oarrlt J K HU kocht van Hsrnuc W an van aan sater* verdachte, da 16-terte* runner JJL mmvmt cao hall miljoen alga- rauanragao ham ward aan gavwnas- ntosti al van zeven maervden waarvan dna voorwaardelijk mat aen proeftijd van drie Jaar gektot Kan «elfde «Vsl hoorde da «-Jarige chauffeur Cornells V tegen stoh eteen HU h*d «ao half miljoen sigaretten «-"jarige caféhouder Öi H V hoorde aan gevartfe maatrat van vier maanden, uanrvan twee voorwaarde lijk «o aan proeftijd *an drie jaar te gen «teh etaeo. HU had 180 000 onge taande rolleerde van Coroeiie V ge kookt. Da Jg-Jsrwe runnsr J K had ge knoeid m»t douaneihKniauriilen en on geveer vijf lendimand *1 garat'an ge smokkeld Hiervoor ets e mr Klem een gevangensaatraf %an \Uf maanden waarvan twee voorwaardelijk fnat t am proeftijd an dria Jaar Ken g«vsr>g«i!astref van acht msan- don waarvan drie voorwaardelijk h<*>r- da de 38-jarige seheepeicwrancier Ge rard P. togen nich at»«i HIJ had HO-000 gMmokfceida sigaret*ro \»n Plater T ««*coc*vl Ben maibd gevengenissiraf eiste mr togen de 27-Jarige knnlocirlw- w F ven M Ven Piatar T ICaln U sn een onser verslsgfever*) ROTTFHIMVf, woeDMtsg Hee- wrl er nog drie avonden «peper ld moet worden in het toernooi, dat de bilJerlverenlcina Tedtro orcanleeerde. slaat than* toch al vaat, dat er neg maar drie van de acht deelnemen, die voor dnr kaderwedslrljd werden ■Itgrnodlfd een kant hebben om de klvrHa-beker te winnen. Hat tUn Jaap He hm tl» en Frans Dik, die betden nog ongeslagen Weven, alsmede Jut. BanUay, de winnaar van verleden Jaar, die ditmaal al een aederlaag leed. «penning slt er lot nu toe pog weinig la de wedstrijd en bU*ander sterk wrrd er nog slechte la enkele part hm gespeeld Jaap Hehmltt no teerde een moyenne van I*. leen bij bi tien benrten van Blemans wen. die echter even tevoren een teer knappe prestatie leverde legen Heraten. W trekkrIUk weinig eerlee van drie eQ- fer» kenden genoteerd werden. De ranglijst wordt aangevoerd door Schmltt, die dinsdagavond tegen Kieijn «tanig sukkelde eo niet minder dan 24 beurten nodig had om te win- nen Hij trof het. dat het ook hij «ijn teg «■neUnaler niet beat boterde Het ge volg was evenwel, dat zlln algemeen j gemlddekte een aiuk daalde Bik, die Dd is een ontwerp voor de brug over het Bnelse Meer De brug die ongeveer 300 meter lang wordt, zal ro worden gebouwd, dat er ten be hoeve van de watersport twaa'f me ter doorvaarthoogtp zal Zijn Dt be tekent dat circa 95 procent van de zeiljrK htori oivU'T de brug door Zal kunnen /aren Daar de brug behalve woon werk verkeer van Voorna r^ar Europoort ook fpr realie/o«*kenden zal moeten dienen krijgi ntj naast vier rijstro ken voor auto verkeer en twoe rij wielpaden ook fr/ee trottoirs Van de brug af beef{ men een practhig uif Zicht op het Bnelse Meer, met net silhouet van Dnelle op de achter grond Van onze AportrrvUu tu ROTTERDAM u.r>cn*dag Zwart; WLt '28 h«*fl flater avond op het aport- t park Uc Vaen een hc+v^-wadatrijd j Usgtn CW De uitslag was De ruim 2000 toeaclKxiwetv zagen et n kki lijke 'a Mj ij I wajnn Zwart Wit 2H 't<»n d Ipuntrn van Hordcwbk en Oorrberk twi»- keer w» votwaprong nam i CVV kwam vohter goed terug en won tenslotte door treffer» van Be- j zemer, Poot en Van Baaren ook nog geen partij verloor cal het ln d* nog Romende ontmoetingen hard t* verantwoorden krijgen Hij moat de sterkste concurrentie nog krijgen. Dat hij van krachtig verweer weel. bteek uit zün eerie van 126, waarmee hU de grondslag legde voor de zege over Koralen Ban Lie y sag iljn kan» aan* merkel ilk verminderen toen hij tegen vaa GUa het onderspit moeet delven De reeulUlen waren ROTTWDtM s^o-nwleg De p<«r«uige! «iir w rrkzaamhed<-n op de lloUer<ijru»rhe Wa'erweii ullvoesl ln rie r^bljhekl van <Je lichtopetarwl rood 12 zal tijdelijk afwezig zijn Dit licht zat branden, zolang de zuiger niet op rteac pleata aanwezig la V an ooze rorreapondent} ROlTHlBAM, diBsdsc. Ia de tegenwoordigheid van 49 leden is gis teravond In het gereformeerde Jeagd- grbouw de algemene ledenvergade ring v»n de coöperatieve Ralffelaen- bank te Penis gehouden. V^JrziUer P van den Hjrk, die vol- Jrfvd jaar wogen» hert bereiken v<m de L>-jarige fu s'siutauy v»-tg» Helde Jeif- tijd /el aftreden, «prak in zijn ope- riingswrxjrd <r.tr een gmiihg jaar voor de nrgamgatie De f-paai gelden /tju aanmerk» lijk toeger,on en, het geen inhoudt dat de bank hij het pu- bllrk etn «rr*»i vt-rtrnuwen u nu t Bij <'c vaststelling van dc balan» en de rok» r.lng »#v» i 19d5 werd mtt ttvrt- derihf id g«*i onataleerd dat er een batig saldo van ruim 26.189,80 aanwezig WS5 De heren T. Bcbaiokamp en W. A. van Gemerin werden dooc de verga* d4rmg als respectievelijk bestuurslid en lid van de raad van toezicht her kozen Tot alot hield het bestuurslid, da heci D Snel een toespraak tot de heer Van den Hoek, vanwege ritens 40-Jang btsuiurnhdmaatwhap waarvan circa 23 jaar al» voorzitter (Van onze wb^epvaartredactie) j ROTTERDAM, woensdag - De( Rotte rrlamae kustvaarder Willem Cornelia" is door N V Algemene Siiveepvaart Maatarhappj .Saskla te| Rotterdam naar FranJu-ijk verkocht Het 300 bruto-ton moUnde schip heeft een bedrag van achthonderdduizend gulden npgebrarh! De Willem Cornells wercl m 1938 ln Waterhuizen gebouwd (Aduertenti* IJf.J Sehiruu euri«ri 400 160 400 2*0 6* M MM 14 M Bifftana Horsten UQ 260 2*0 3*2 a LM m MIS Klern J» «oo 2*0 m IB ia te eo 1*44 124* JNnJlay Horsten 260 •46 14 14 i3 Pbrnltt ■ienians 400 W 400 163 10 10 BaraUay Kleyn 3*0 400 330 21* 14 14 T« 61 «3 - 14412 •lamana Ven Otla W UO 260 161 14 14 Sm SotanuU Hemen 400 MO 400 >21 Ven Oils •ar allay WO •60 260 6*3 14 14 «5 •Ut Hotsten MO SM •S •1 1» 16 Schmitt Kteyu 44*1 400 +o»> •02 *4 64 63 •l 14 66 JSJS <Vdn een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woenadag. „U l>em toch geen kaperkapi- tem"". wilde de president van de Rotterdamse rechtbank, mr R J Brunner, gistermiddag van de 34-]arige Ph J van der W uit Haarlem weten Nee, dat wag hij niet Hjj was kapitein geweest van het 1460 ton metende motor schip Inca, dat in Zuid^^it- kaanse wateren sigare" en drank smokkelde en d-»«' oor soms met gedoofde lichten voer. Maar het voornaamste was Van der W had met het scheepsjour naal geknoeid Gistermiddag gaf hij het voor de Rotterdamse rechtbank allemaal toe Motief. h|j wilde »Uo vrouw pa»r Amerika laten overkomen; geld voor de rel» had hij plet. Daarom wa« bil g»»B «mokkelen. Officer \ir jus'ut e mi B vm der Meuten noemcie gexnuet me. he jcheepsjournaa! bua^odtr kwa lijke zaak Hij e 1 e een gi-vangen «- rraf \an ach- maan^er waarvao dr'e vmwaarde ij* m«- «en p*'.ef ijd '.«o drie jaar Var de- W was pa» een maand op het achtp toei hij if smcWttlen en 5Choe(en met het scheepudaifbock Zijn andere off.c eren er* b<rmar,n'ng3leden lr k hij ui 'leze zaak H >f heb u l ei da' kun-er per- Ul,"fri n* Dan hc+»f u tn helemaal geen gezag meer'" w.lde m- Hruh- ner ween Ar Waord daar p bleef uit Du-dclOk werd nog dat e ku^eiery rnti h»." kcheepo'idSii »ek en dt sm >k- kel djor verraad aan het lich. it ge komen Van der W 's verderf'ger wees er op dal wnokkelarij ln Zuid-Amerlka een vty normate zaak n tri dat het niet ernstig word bekeken Hij voerde nog aan da' Van de w al ernc'g l« ge- **raft dor Ha hl! rji" meer een baan a!» kap ie n ral kuoneri krijgt- Di iet-li bank zal op IQ mei vunmv wrljzen (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, woensdag Een dag later dan vorig Jaar is het tiendui zendste schip de Waterweg binnenge komen Het U de Duitse „Tunis", die op 25 april aankwam In 1983 arriveer de het tienduiiend-«e «chip een dag eerder, namelijk op 24 aril. De scbrppersschoo! m de Zwarte paardenstraat door Theo de Jong) .Meester, vandaag ligt mijn va der t>U Zadkbie!" Voor meester J. A. ft. de Meyer (36). onderwtJier van schipperskinderen san de school Ib de Zwsrtepaardemtraat klinkt so'n mrdedelln» vertrouwd U» de oren. Z||n leerlingen kinderen ▼sn binnenvaartschipper» liet MJ dagelijks komen en gaan, „Ik heb er wel bij, die in een kaartsysteem voorkomen, maar die ik nog nooit in de klas heb gehad. Anderen komen een paar dagen en blijven dan weer maanden weg" Het onderwijs aan zulke „varen de" kinderen stelt bijzondere eisen De ouders kunnen kiezen uit twee mogelijkheden hun kind naar een „ConUnue-Scbocl" sturen waar ge woon klassikaal onderricht wordt gegeven en naar een school ln een haven, waar ze toevallig bin nenlopen Een van die scholen staat naast de „Deutsche Evangelische Kirche" ln de Zwartepaardenstraat. Hoe lang nog? „We weten het niet", zegt de heer De Meijer, belast met de dagelijkse leiding Hl) is al door de gemeente onteigend Het zou jammer zijn als had hl) twlnttgrfulisnd feemokkslds garatten sn enkele flewen gtdleMl- Feerd gekocht O* rechtbank sal op 10 mei wijven (Vaa tea eaaer verslaggever*) ROTTERDAM. wmrmU|. Er blifk! eea geweldigs be langs te II lag btf bat publish ie bestaan am De Doelen te beaiehllgea. Tol voor kort tUn ge regeld grseaaa dear bel gebouw ge leld, maar thans nbeurt dli als» meer. eaadat bil storend ta bU 4a afwerking vaa De Deelea N» de opening tal er weer gelegen, bald worden gegeven het gebouw te bekijken Bovenalen heeft 3e directie beetotea hel gebouw op zaterdagmid dag tl mei van 13 tot IT uur ter be- zLchUgtag open te atellen. De Bloem- v«rti*rtfl| van de openingsdag aal dan nog aanweglg sljn. ROTTERDAM, woonadag. - Rater- dag, koolnginoedag, sullen de hakker* ln Rotterdam een vrije dag heb hm. Er ivordy Qjp dee» dag dug g«?n v«re Dc licsr K W Bornka/np, %ice*i \oortft(er van de wijkraad voor HlUegvrsberg en hchi«»brock verricht lalsrdaginlrfflsg t»m Ure uur de of- ficicl t opening van, de Jarhthaven van de pj* opgerichte „OndvrUngs Water»pv<rt Vereniging" aan de Klokkepla» Jachthaven biedt pleit* aaa 02 bo- ten Het bestuur ven de vereniging bestaet uit- de heer L A Behloeaer 1 voor git ter, mevrouw S Dikken— I van Loo, eecrelareiss. en de heer' P de Pater, penn4npuee»ter Op woensdag 23 mtl «tart de Ken N«d Honkbal Bond, «fdeling T terdam, m*t een hookbslcu; Rot* it*U»| voor de oageorgsntaeerde Jeugd De cursus duurt acht woenadagmiddt* ren staat open \oor Jungene la leefUJd van twaaU tot en m«l \llftien jaar Inschrijving l»U C de Uturn .S|i»ngrwkih* lt>8 U tel 13J3BB lh-1 vuuuüKtld htsitaagt w u wviUten In een heel speciaal op* V licht ben ik *en bljionder bevoorrecht men». Ik geef namelijk erg weinig om het weer. Zeker, ln vind het heerlUk dat de lente thana In pocketeditie is verschenen, maar veel doet het mij niet De gesteldheid van de atmofcfeer heeft ook niet de minste invloed op mijn humeur, dal grafisch gesproken ten vrij wel horiiontale tjjn vertoont. Mijn „andtrs tunhesft lot gevolg dat ik op huiselijke bijeenkomsten Veel m lang mn*t zwijgen Want vui lig prooent van »le wsvi i salie ln Ne derland handelt over het weer en ik ben nog rnwrtt In staat geweest een «innig woord ovrr Iwt weer te spre ken NecUrlander» die hun vakantie ln lonntge buitenlanden doorbrengen hebben dan ook weinig o»n ovtr te praten Schrijven doen u er wti over vaa de week kaamen de terete met* dingen over buitenlandse lbeter*) kli maten bij ons binnen Beste Mmin en Mrrun, hier even een levensteken van on- Wij «Un op het ogenblik aan de Italiaanse riviera. Het i» luer 13 graden Heerlijk ta* W« «Un ai aardig Bruin geworden" Enz De reisbrieven van vrienden, ken- nlasen en faro lilt-leden worden altijd door mijn vrouw met luider stem voorgetU ageji omdat Ik heel alecht ben in het oatvijferen van handschrif ten Zwijgend en gelaten lu ster ik naar de volstrekt oninteressante me dedelingen uit vei re u^reetieoordtn De voetbalvereniging Dlndua or pa- tuaaea tien en «ohttlen Jear ts wdi- kven Vertoofxl worden de film ga-I geland— HongwrlJ*, een train Inga- j film en enkele lekenfllmpjee DrleBntwtntwi verenigingen mei ln totaal M elftaüsn nemen op koala* ginnedag deal «ao het door FtUe* i noord georganiseerds pupillen',oer- noot ten bate van het Prinaea Be»*' trixfooda. De wedstrijden, dte ontj Leo uur b*#mn«n, worden gwpisld! op het sg>orkcomplsx varkenoord en I da terreinen van ARB, DKZ ee Overmaat. daar glnde Nog vermoeiender dan het kennla- nemen van buitenlandse weerberich ten ia het lulateren naar mensen dia ao JuUt «Un teruggekeerd „Oh, wat *Un Jullie bruin geworden". Ja wat wil je Het waa daar veer tien dagen achter «'kaar >3 graden Ik heb m'n eat Je weet wel dal brui ne ding dat ik van Tuua heb gekre gen niet aangehad volgt aoettï* gtech auchten) Nederlander* dit van vakantie te rugkomen willen ook altijd weten hoe het wa* 1* geweeet Dat levert ook weer een kwartier gesprekstof op. Ik Ml u, del tk een bevoorrecht mens ben omdat ik nooit over het wc«r klaag, maar in geMiechap slt Je er w«l een beetje als Jan jolcer (Ik had een andere uitdrukking In ge dachten) bij De weergesprek ken duren over het algemeen een half uur, ao heb ik be rekend Maar het kan ook wol een* uitjoixn Dat i* het geval als er msnsen b!J lijn die blijken te beschikken over ten jjzattn klimatologisch geheugen U kent die mensen beslist. Ze kennen alle mooie aomers uit hun hoofd. .Weet j# nog de «omar van 'M Dat waa nog een* e«n aucntr Niet waar dat was de «omer van 64 niet Hat was 83. Ik wtet dat toevallig nog want ik had toen juut Er *lln mensen die nog weten hoe het weer was op hamalvtartsdag 1938 Dm oog liever gesprekken over voetballen of auu»* hoewel die ook afmattend kunnen zijn Maar ja zeg er maar eeni Iets van. Zeg maar eens - Jongeoa houdt nou cent op met dat gezanik over htt weer wat krijg ja danf Nou. ik ttc al nik* meer hoor. Van mijn «ui ja geen test meer heb ben" Je bent ao door da kennlMM heen en helemaal ponder kun Je toch ook niet Mijn vrouw en ik leven wtt het weer betreft ln volstrekt anders we relden. Zij is nam slijk geboren en op gegroeid ondar de tropeoaon terwijl *k onuveeks november Entana naar de winter kan verlangen. WU begrijpen elkaar nUt. Wel h^beu w* natuurlijk zoel* dat hoort „reepeet **ör elkan- dei* overtuiging", hetgeen inhoudt dat er bij one thuU vrijwel niet over h*t weer wordt geaproken. Het la aotna dan ook wei een» tien minuten *tü. We laten eikaar vrij Tenelott# de volgende aan ml) wa«r vertelde anekdote Er w** te na een melkboer, die er lo'n veiechrlkkelljke hekel aan kreeg om steeds maar met rijn klanten over het weer te moeten preien, dat hij tijden* een regenperi- o<te een bordje op «Un kar plaatste met tk volgende tekst: „Kat wear la alecht. Verboden er over te apreken" tijdens bun atwefigbled hier Data man wea een t WAAR ambMIIJk, crtcnl* toe Vin Wkkn 's o» dut tets ti hm. Out bordtn ttaan op ptritttrtttrem tin df Wtttbluk. He; oonde bon) mtt «tn dwingptil nod— om tin tl «vtn, <Mt «w Oe w«g mtt in «rxiete rictitm, ma, btrljdtn. Het ptntttrixxd It op s't kol', afitand van h«t andara bord gablaatt» dat a, nat gMn auto kir, Waarom kon h«t POiord ni«t onder htt pijlboad wordtn btWtHgd, Btatttt »r misaehitn t*n vtmnetvttt dat sm. dat >ade< bord aan tlgtn pul mott habban? Zo vanshrikkalljk btltngrljk U htt niat, maar wtarbtn jou mtn aan parkurpluta vtraptltn. Itdara ptrkatrpluts it •réén. 'Meester' Oe Meijer we hier weg moeten Meester De Meijer zit nu ander half jaar in het schippersonderwijs" „Daarvoor gaf ik les ln een school In Blljdorp Ik had nooit van een schippersachool gehoord Mnar ik heb geen seconde spijl van mijn be slissing, al moest Ik dit tot mijn vijf enzestigste doen Hoewel, er Is wel een enorm ver schil op te merken tussen „gewoon'* en „ligplaats-onderwijs". „Je kunt ruets klassikaal doen Ja misschien zingen of gjmr.astiek .Maar voor de rest »s het echt indi vidueel. Je weet vandaag niet hoe veel ktndeien je m tgen in je k!<v hebt De laatste tijd is er een piek ln h' sthixilbe/oek tn de Zwartepaarden straat Slapte op de schippers-neurs spreekt daarin een woordje mee ■.Als een schipper minimaal 24 uur In de baven ligt, Is hfj volgent de wet verplicht sun kinderen naar whool te sturen. Maar daar la na tuurlijk geen controle op mogelijk, Daarom la het voor mi} aaah, de ach ooi" ao aantrekkelijk mogelijk te maken, En dat tukt geloof lk rrü aardig", vertelt de heer De Meijer, die actfs kinderen ilet komen tot uit Delft De schippersschool heeft gemid deld zo'n dertig kinderen „Maar het «yn er ai maanden lang veel meer. We hebben zelfa dagen gehad van over de vijftig Er is ook een juffrouw die les geeft. Komen er twee «n dertig of meer, dan mogen we een derde (part-'time) kracht inschakelen Het learooster dat op een gewone lagere school wordt afgewerkt ln iea i «even jaar. moet op een „achlppers-school" drastisch Inge krompen worden. „De hoofdvakken onderwljw» w® vanzelfsprekend: rekenen. Neder landse taal, leren en schrijven. Maar vaderlandae geschiedenis, aardrijks kunde en dergelijke zijn facultatief. Natuurlijk, we hebben ook wel een* handen-arbeid", zegt de heer De Meijer, terwijl hij op wat «tukken klei wijst, „maar lang niet «o veel als ik zou willen De schooltijden «tin toch al erg lang- van 's mor gens kwart voor negen tot 's mid dags kwart over vijf. Ook op woens dag krijgen ze de hele dag le*" Voor het onderwijzend personeel brengt het plotseling vertrek van «o'n tijdelijke leerling veel werk met 2ich mee. „Zij krijgen dan echt een stoot huiswerk mee. En heb ben hun boeken, waardoor ze aan boord echt wel vooruit kunnen. Komen ze na een korte of lange rel* weer terug op school, hebben «e vanzelfsprekend «eer veel corrigeer werk bü «ich. Je kunt dat niet tot avond* uitstellen, want er is een grote kans dat ze dan al weer weg varen. Je moei dat dus onder het normal»» lesgeven door doen. Meester De Meijer, die met tun achippersachooi „we hebben vier lokalen: drie gemeubileerd, op de rest altten we te wachten" dependance van de verderop Uggtn- de Prins Maurltaschool vormt, noopi dat de gemeente met afbraak voor lopig nog zal wachten. Het la echt een fU> cebevw. AUea te gemoderniseerd, wa hebben need laat met de mensen uit de straat de kinderen vinden hei hier ftt* Dit te een van de endste eehepperasehs- teai hopelijk tlQvem we dan neg een

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1