HET ROTfERDAMSCH PARGDL V sisaxjatwsiir PRINSJE IN PERZIË GEBOREN ZEGE WiR DE JEUGDPUISTJES (DrukllÉKiawkkeïi hM meer uitl NVY vraagt verlaging tarieven Overleg rond lonen blijft vaag Kafka in de gemeenteraad PvdA 'n ster matras Conservatieven in Lagerhuis juichen Wilsons stap toe naar links EERSTE STAP IN RICHTING VAN ONDERHANDELINGEN Reinier Kreijermaat met reserves van Feyenoord tegen Velox Ly. a nii/ti Jongens poogd te beroven en bank Openlijke scheuring in linkse vleugel van Labour Woensdag. was warmste dag tot nu toe Kamerlid vraagt over fouilleren arrestante MR. PIETER LEERT IN BREDA MARCHEREN Sancties) Instemming Dr. Meinsma wil weer actie tegen roken In Van Riebeeckhuis geen apartheid, zegt minister Vrolijk &£S£J8gb.ï*S!t2Si Indonesische missie ook naar Nederland Meting vuile lnchl Landbouwverlof voor militairen COOLSINGEL 89 120.500-12.98.84 I ■i—ï jfc JAABGANG Nr. 99 DONDERDAG 28 APRIL 1966 Engeland en Rhodesië hebben j (Van onze eorrespondent) LONDEN, donderdag, de eerste -tap gezet naar mogelijke onderhandelingen. Premier il«-on verklaarde gisteren in het Lagerhuis dat zeer binnenkort in Salisbury voorbereidende besprekingen zullen' beginnen lossen Britse functionarissen en vertegenwoor digers van het blanke minderheidsregime van premier lai^ Smith. i\ bij de televisie -De dienstplichtig soldaat mr. Pieter van Vollenhoven leert marcheren op de school voor reserve-officieren van de lucht macht in Breda. FARAH Dl BAH Belasting op overwerk e.d. flyydraat 76. Schiedam Telefoon: Redactie (010) 266505 administratie (010) 267279, na 1780 uur (010) 185480 Pfletgironnmmer 396644 m»t: Amsterdam-Rotterdam Bank te Botterdam DE SCHIEMMMEE ONAFHANKELIJK DAGBLAD LTTGA\ E N.V. HET PAROOL HOOFDREDACTEUR: Mr. H. W. SANDBERG DIRECTIE Drs. W. VAN NORDEN, B. DE VRIES Losse nummers 20 et. Abonnement 85 et per week of 11,— per kwartaal. Engeland weer in contact met Rhodesië T.\' \mstcrcinmse gemeenteraad is gisteren gesproken over de wijze waarop in de nacht van zaterdag op zondag jl. op het hoofdbureau van politie een arrestante werd „gefouil leerd" d.w.z. tegen haar zin uitge kleed in het bijzijn van een aantal mannelijke dienaren der wet die haar bil de operatie vasthielden. Burgemeester Van Hall sloot de discussie voortijdig af namelijk voor dat hi] de essentiele kwestie had behandeld, te weten op grond van welke voorschriften „fouillering" mag worden uitgelegd pis „doen uit kleden" of „uitkleden". Zijn gevoe ligheden over arrestanten die zich mogelijk van kant zouden maken in dien zij niet werden „gestript" wa ren in dit geval al helemaal met ter zake. Zelfmoord wegens een inslui ting na het uitdelen van krenten op het Spui? Kom nou, burgemeester Intussen is dus géén opening van zaken gegeven over de precieze rech ten en plichten van een arrestant die zich in handen van de politie bevindt en over de rechten en plichten van de poHtle in dat geval. Onze indruk is en blijft dat er dienstvoorschriften of alleen maar dienstgebruiken zijn, die klaarblijke lijk het daglicht met kunnen velen en die in strijd zijn met tekst en strekking van het Wetboek van Straf vordering. Kortom een burger in Amsterdam mag niet weten wat zijn rechten en plichten tegenover de po litie zijn. Een Kafkr-achtige situatie. De voorbereidende besprekingen zgn geen onderhandelingen, maar een aftasten van de mogelijkheden zonder enige voorafgaande ver-' plichtingen van beide zijden, aldus Wilson. De premier verzekerde! dat Engeland zich niet zal neerleggen by de eenzijdige onafhankelijk heidsverklaring en vasthoudt aan het beginsel van uiteindelijke gelijke rechten voor de Afrikanen in Rhodesië. 51 TN de zendtijd voor politieke par tijen heeft dr. de Galan j.L maan dag voor de Party van de Arbeid meegedeeld dat deze partij m de toe komst een duidelijker linkse signa tuur zal dragen. Reeds eerder had partijvoorzitter Tans via „De Tele graaf" een soortgelijk geluld laten horen Op zichzelf betekent het woord „links" niet veel zolang er niet by gezegd wordt wat daarmee dan wel bedoeld mag zijn Vrijwel onmiddel lijk nadat de heer de Galan zijn aan kondiging had gedaan werd een tipje van de sluier opgelicht. Er volgde namelijk een gesprek van de heer Dankert, internationaal secretaris van de PvdA, met het PvdA-lid prof. Röling (van het polemologisch in stituut m Groningen). Dat gesprek ging over de mogelijkheden om te geraken tot een verdrag over het niet-verspreiden van kernwapens. Op zichzelf een belangrijke en hoogst- wenselijke zaak. Maar prof. Röling had er eigenardige argumenten voor H(j vond om te beginnen dat „het handhaven van de vrede door de VN" in het gedrang zou komen bij ver dere verspreiding van kernwapens. Nu is de situatie zo, dat de we reldvrede, voorzover aanwezig, in het geheel niet berust op de activi teiten van de VN, maar op h-'. feit dat het Westen, en met name de Ver enigde Staten, beschikt over een zo danig arsenaal aan kernwapens dat daardoor het militaire apparaat van de Sowjet-Unie schaakmat wordt gezet. Het wekken van de suggestie dat de relatieve vrede waarin wij op het ogenblik verkeren, te danken zou zijn aan optreden en functione ren van de VN vertekent de werke lijkheid op sentimentele manier. Verder vond prof. Röling dat op dit ogenblik de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie ter zake van de kern wapens precies hetzelfde doel heb ben. Maar ja, aldus prof. Röling, de Amerikanen zitten met een moeilijk heid: West-Duitsland is lid van de Nato en het wil gelijkgerechtigheid met Engeland en Frankrijk ten aan zien van de nucleaire vraagstukken. Teneinde nu te voorkomen dat Duits land naar een eigen kernwapen zou Rreven wil Amerika de Duitsers wel een eind tegemoetkomen, namelijk door hun een zekere medezeggen- •chap te geven inzake de aanwezige kernwapens. Maar dat is voor de Sowjet-Unie nu juist een belemme ring voor het sjuiten van een „non- proliferatie"-vetdrag. HE strekking van het betoog van prof. Röling is: we zouden met de Sowjet-Unie beat tot een akkoord kunnen komen (we willen Immers als fatsoenlijke mensen allemaal hetzelf de), als niet die onmogelijke Duitsers ant in de weg zaten. Goed het ls leden recht een der- pUlke mening erop na te houden, «ar sla de PvdA den Opinie liet als oen concretisering van wat zij ander haar meer linkse koerc ver- ataat, dan komt dat neer op aan- rienlijke overschatting van de rol van Tijdens het overleg zullen de sancties tegen Rhodesië doorgaan, i aldus Wilson. Ook zal Engeland de pressie op Zuid-Afnka voort zetten om de oheleveranties aan' Smith te staken. De aankondiging van de premier dat het contaet tussen Londen en Salisbury i vijf maanden na de eenzijdige onaf- hankelUkheidsverklarlng is hersteld,! wekte grote verrassing in het Lager-1 huls. De Conservatieven Juichten en oppositieleider Heath zei het geheel met de nieuwe stap eens te zijn. De Conservatieven hebben de afgelopen maanden steeds voor onderhandelin gen zonder voorafgaande voorwaarden gepleit. i Wilson zei dat geen van beide par-1 tijden enige verplichting op zich heeft i genomen. Engeland bhjlt het uitroe I pen van de onafhankelijkheid als on wettig beschouwen en het komende overleg houdt geenszins erkenning in van de regering-Smith, zo zei Wilson 1 (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. Voor het eerst na zijn beenbreak in novem ber 1964 komt Reinier Kreliermaat zaterdag weer in een officiële wed strijd alt Op het bUveld van het stadion speelt hU om half drie met de reserves van Feyenoord tegen het tweede elftal van Velox. HU is op gesteld als rechtshalf. Rein-er Kreijermaat brak in de wed strijd tegen Sittardia zijn rechter been op vier plaatsen Het heeft meer dan een jaar geduurd voordat „beertje" de training kon hervatten op het ogenblik functioneren zijn enkelbanden nog met helemaal nor maal Dit is te wyten aan het gips verband, waarin zijn been bijna een jaar gewikkeld is geweest I (Advertentie IM.) niof duur wel heerlijk de VN en op illusies over de moge lijkheden om met de Sowjet-Unie tot zaken doen te komen mogelijkhe den die alleen maar niet realiseer baar zouden zijn omdat wU het de Sowjet-Unie met die vermaledijde Duitse bondgenoot van ons toch wer kelijk él te moeliyk maken. Als inderdaad het Jinks" van da PvdA het „links" van prof, Röling zou worden dan betekent dat een ge baar in de richting van de PSP.Ea daaruit moeten we dan afleldén dat de PvdA Mmwra van de PSP wil te rugwinnen niet jloor ben te over tuigen van de betere kwaliteit van de buitenlandse politiek van de PvdA, maar door PSP-erlge elemen*' ten cv te nemen in de eigen buiten^ landse politiek. Dat is ken ongezonde ontwikkatyng1 waardoor de' PvdA pp een ballend vlak zou raken. Een ontwikkeling waardoor *i) «lek van Mar coalitie»»' vleugel evenveel of meer stemmen zou verspelen dan zij er van links zou winnen. Kortom een desastreuze weg. De premier presenteerde bet feit dat een doorbraak is geforceerd als een sacces voor de eanette-poHtiek. Waar nemers In Londen achten het tegen deel echter tenminste so waarschijn lijk. Omdat de sancties niet voldoende beten, moet Engeland nu wel praten, zeggen zU. In dit verband is de houding van Zuid-Afrika van zeer groot belang en het ligt voor de hand dat de halsstari- gie weigering van premier Verwoerd om de hulp aan Smith te staken heeft bijgedragen tot het Britse besluit om het thans weer in Salisbury te zoeken. Dit sluit overigens niet uit dat Ver woerd tegen Smith tot matiging kan hebben gemaand Zekerheid is over dit alles niet te krijgen, want om het komende over leg met te schaden., is een officieel stilzwijgen afgekondigd over alles wat Rhodesie betreft. Het is dan ook niet duidelijk wie het initiatief tot het nieuwe gesprek heeft genomen W.lson verklaarde wel hoe het con tact is hersteld Dit is het resultaat van de geheime trtssie van zijn assis tent Oliver Wright naar Salisbury. Wright was op 19 april onderweg naar Zuid-Afrika toen Londen een bood schap ontving van de gouverneur in Salisbury, Sir Humphrey Gibbs. Wright kreeg daarop in het vliegtuig instructie in Salisbury te landen in plaats van in Pretoria. Hij bad een onderhoud met Sir Humphrey en vloog vervolgens door. Maar later keerde Wright tweemaal terug naar Rhode- siié, waar hij ondermeer ook Ian Smith ontmoette. Wright is vandaag naar Londen teruggevlogen. Het persbureau Reuter meldt dat het nieuw* over de op houden zijnde besprekingen in Rhodesië met tnstem- mlnr is ontvangen, ook door de oppe- sltie is het parlement. Vandaag wordt een officiële verklaring verwacht van premier Ian Smith. Uit New York wordt door Reuter bericht dst de Afrikaanse landen in de VN hebben besloten de Veiligheids raad te vragen om een bijeenkomst van de Veiligheidsraad over Rhode sië vóór 11 mei aanstande. (Van onze eorrespondent) WAGKNINGEN, donderdag. Drie Jongste, van statten en zeventien Jaar, Wwj W Wlw ®p MRj I\è V Dl gemald.- t T »t een hebben Utrecht toe dat oen in «ijn tai it van de DJAKARTA, donder Jag (ANP) - Radio-Djakarta meldt lat negon per sonen om het leven gita gekomen als gevolg van een uitbarsting van de vul- kaande Kloot op Java. V>- TEHERAN, donderdag (Reuter. AÜFP, AP). Keizerin Farah van, Perzlë, de echtgenote van de SJaö, heeft vanmorgen het leven gesebon- ken aan haar derde kind, een Jon-! getje. Het kind, dat in het paleis van de Sjah werd geboren, weegt ruim 7 pond Volgens de artsen die de kei zerin hebhin bijgestaan, maken moeder en kind bet goed. Na de ge boorte van het kind werden in Te heran 21 saluutschoten afgevuurd ter ere van bet nieuwe prinsje I Het Perzische keizerlijke paar heeft i al een zoon. de vijfjarige kroon prins Reza, en een dochter, de drie jarige Farahnaz. Uit zUn eerste huwelijk, met de Egyp tische prlnsee Fawzi* (een zuster van wijlen koning Faroek) heeft de Sjah nog een dochter, de thans 25-Jarige prinses Sjahnaz. Dit hu welijk werd ontbonden omdat er geen mannelijke nakomeling werd Seboren. Het tweede huwelijk van e Sjah, met prinses Soraya, bleef kinderloos en werd na negen jaar eveneens ontbonden. In december 1959 trouwde de keizer met het burgermeisje Farah Dlbeh De keizerin is thans 28 jaar. de Sjah 46. UTRECHT, donderdag (ANP) Dr L Meinsma. directeur van het bureau kankerregistratie wil de actie tegen 'i roken via de communicatiemedia voort zetten Met advertenties als „even wachten met roken." komen we er met, zo zei hu gistermiddag tudene een forumbijeenkomst in Utrecht op de jaarlijkse contactdag van het nationaal protes'ants centrum voor de geestelij ke volksgezondheid Dr Meinsma zei de indruk te heb ben, dat de positieve propaganda te gen het roken ongunstig is beïnvloed door tegenstrijdige meningen, met na me uit de sec.or van de geestelijke volksgezondheid „Daardoor werd ik op een gegeven moment zelf nieuws", zei dr Meinsma Prof mr dr M. Rooij, hoogleraar in de persweten schap, zei' „Wie voor hieuws zorgt, moet zich realiseren dat hij eelf ook eens neiuws kan worden". DEN HAAG. donderdag (ANP) Het te restaureren Jan v>an Riebeeck huis in Culemborg zal in de toekomst geen rol gaan spelen in de Zuidafrt- kaanse apartheidspolitiek. Dit bltikt uit het antwoord van minister Vrolijk van cultuur, recreatie en maatschap pelijk werk op vragen, van het Twee de Kamerlid, J. J. Voogd (pvda) De heer De Voogd had de minister gevraagd of h(j bereid was bij het ge ven van subsidie voor de restauratie van het pand de voorwaarde te stel len, dat te zijner tijd het huis „niet al leen voor blanken" toegankelijk zal zijn, waardoor voorkomen wordt dat met rUkssteun een stuk apartheidspo litiek In Nederland gestalte zou krij gen. Advertentie IM.) tk»ni mo- pori&i zo ontsmetten, lias direct 1* Uw gezicht reinigen morgens en 'i avond») met een met Dermo-Styp doordrenkt propje watten, Deze geheel nieuwe lucht- gedreven vloeistof (moaicinsal-iprty) dringt «over binnen in de porite. dat net zelf» op do dieper* lagen vu da luid werkt, waar na pimi,Po groei VU dat da roodheid b verdwenen. huid lenterutt, vannnoen oe Pu*,v*"ITu* te keren, omdat het de permanente uti-be<; tcridle Bescherming vu het gehele gezient Iftkgr ftttlt, m Zorg er vendaeg nog voor een flacon DiaMO-Sm n^iclnsaf-epfaytebakn - uitsluitend verkrijgbaar bij apotheker» en «Amu dropten. (EngroaBaqerao n.r.) i i i (Van onze correspondent) LONDEN, donderdag Een bcheu-l ring tn de linkervleugel van Labours afv aardlging m het Lagerhuis ls gis teravond openlijk aan het heht ge-I treden met het besluit van een tien-! tal Kameileden om voortaan een eigen gedragslijn te bepalen en zich niet langer te houden aan wat zij noemen de stenele en negatieve tactiek" van linkse veteranen als Sydney Silverman, Ian Mikardo of John Mendclson De groep bestaat uit jonge parlemen-l tariërs van de lichtingen 1964 en, 1966 Zq zeggen meer constructieve I en positieve methoden te willen vol-1 gen voor het doordrijven van hun inzichten. Zij menen dat de gedragslijn van da linkse veteranen er alleen maar toe bijgedragen heeft om Labours lin kervleugel buiten spel te zetten Ou-1 deren mogen zich by de gioep aan sluiten Aanleiding tot de huidige scheuring vormt een oratwerp-motie over Viet- j nam, waarin wordt betreurd dat de regering in de Troonrede niet heeft gewezen op het gevaar van verhe viging van de oorlog Bovengenoemde jonge labourleden hebben in meerderheid niet getekend omdat zij het onjuist achten zich al zo vroeg in deze zittingsperiode te gen de regering te keren (Van onze sociaal-economische redactie) AMSTERDAM, donderdag Het NW wil dat da regering de tarieven voor da hjjaoadars beloningen (belas ting over vakantiegeld, overwerk en andere uitkeringen) wijalgfc In 1964 heeft het kabinet Marijnen een belastingverhoging doorgevoerd, die veel onbehagen wekt, ornaat voor de overgrote meerderheid van de werk nemers gesproken kan worden van een aanzienlijke verzwaring van de be lastingdruk. In het NW-blad „De Vakbeweging" wordt herinnerd aan het feit, dat de huidige minister van financien, dr. Vondeling, zich Inder tijd tegen de belastdngwijzlglng op dit punt heeft verzet Het blad wijst er op, dat het onaan gename b(j deae hele aaak is, dat de genen die meer dan 12.000 per Jaar verdienen in feite geen last hebben van de verswaring, omdat *U via de aanslag Inkomstenbelasting de hoge re belasting kunnen verrekenen. Het blad concludeert, dat de beias- tingverhoging dus op de minst draag- krachtigen drukt en geheel in strUd is met het streven van het NW om de belasting naar draagkracht te la ten drukken. De drie vakcentrales, het NW, bet NKV en het CNV hebben slch In 1964 gezamenlijk tegen de belastingverho ging op dit pnnt uitgesproken. MET 22 graden in Twente was het gisteren tot nu toe de warmste voorjaarsdag. In de namiddag en avond ontwik kelden zich enkele regen- en onweersbuien. Zo werd er in Barneveld 26 en in Emmeloord 25 millimeter regen gemeten. Er is wat koelere lucht binnen gestroomd maar van de oceaan nadert weer een hogedrukge- bied met stabieler weer en zonnige perioden. DJAKARTA, donderdag (NY Times) De vlee-pramler voor economische saken van Indonesië, sultan Ilameng- koe Boewono, heeft gisteren meege deeld, dat de flnancieel-economUche missie die in versebillande landen gaat onderbandelen ever het afletten van de buitenlandse schuld, ook naar Ne derland aal komen. Zie ook de economische pagina. HAARLEM, donderdag (ANP). In de gisteren gehouden vergadering van dn gemeenteraad van Haarlem hoeft wemonder A. van der Veldt mee gedeeld dat In Kennemerland, In Am sterdam en In de Zaanstreek, du In de agglomeratie* tanga en bij het Noord- aeakanaal, op 97 punten de luchtver vuiling aal worden gemeten. Aan des* actie nemen alle gemeenten in dit gebied doel (Van onze sociaal-economische redactie) AMSTERDAM, donderdag. De Looncommissie van de Stich ting van de Arbeid en het Col lege van Ryksbemiddelaars heb ben gisteren enige uren gesproken over de achtergronden van het beleid van het College ten aan zien van het goedkeuren van c.a.o.'s. Van de zijde van de vakbewe ging, maar ook uit werkgevers kringen is kritiek geuit op de „onduidelijkheid" in dit beleid. Na afloop van het gesprek, wa ren de deelnemers nogal vaag in hun zeer korte verklaringen. De heer F. G. van der Gun (NKV) liet zich m deze zin uit, dat „het hem nu duidelijk was hoe onduidelijk het beleid op het gebied van de lonen is wat voortkomt uit het thans ge voerde systeem". De heer C. Bakker, secrtaris van het CNV, verklaarde dat het „een goed gesprek was geweest, waarin van bei de kanten eikaars positie duideiyk was gesteld". De heer A. de Boon (NW) ver klaarde, dat de „onduideiykheid in het beleid niet was weggenomen, maar dat de achtergronden wel duidelijker waren geworden Hy hield de kritiek op het beleid van het College, zoals dat op het jubileum-congres van het NW was geuit dan ook onverkort staande. DEN HAAG, donderdag (ANP). Mevrouw H. Sinter-Dekker (pvda) heeft aan de ministers van Justitie en binnenlandse saken gevraagd of het waar is dat onlangs een vrouwelijke arrestant, na te Amsterdam te it|n gefouilleerd, bti de officier van Justi tie een klacht heeft ingediend over de wjjse waarop si] behandeld is. Indien het antwoord op de voorgaan, de vraag bevestigend luidt, zijn de mi nisters dan bereid de Kamer in te lichten over de resultaten van het on derzoek van de officier van justitie naar aanleiding van deze klacht zo wel voor wat betreft de feiten als wat betreft de toepasselijke voorschriften, zo vraagt zij tenslotte. DEN HAAG, donderdag (ANP). Op verzoek van het landbouwschap heeft de minister van defensie beslo ten bUaonder verlof te verlenen voor boerenzoons, landarbeiders en mede werkers van loonbedrijven, voor het verrichten van saai- en pootwerk- zaamheden. Het landbouwschap heeft hierom verzocht als gevolg van de bijzondere weersomstandigheden, waardoor be langrijke achterstand Is ontstaan In ds voorJaarswerksaamheden in de land bouw. Dit bijsondere verlof wordt voor ten hoogste aes dagen verleend. (Advertenties l.in.) KNMI De Bilt verwacht: Tot morgenavond: DROOG WEER Droog weer en in bet algemeen weinig bewolking. Vannacht bt het binnenland hier en daar nachtvorst, en op enkele planteen mist. Zwakke tot matige wind tarnen west en noord. Iele hogere middagtempereturen. Morgen ton op 5.17, onder 90.09. Mom op &50. onder 19.99. ufo.» mÊ^Si

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1