De Li st-Vaii Rumpt 1SZL ROTTERDAMS DAGBOEK Er wacht ons een Maan,ogbegint voetbalterreur HOOGOVENS IJMUIDEN Dit is Theun Koper hij bouwt zijn toekomst op staal ROTTERDAM RIJNMOND Afdeling Maassluis van de PvdA royeerde raadslid BEJAARDE KANDIDAAT VERWACHT TWEE ZETELS Zwartjanstraat 26 Bouwcombinatie weigert flat te verkopen aan verhuizer Nederlands team teruggevallen in tweede zittingen Jr^N"' v-r^- VIER JAAR GELEDEiS DOOR VOORKEURSTEMMEN IS Nlcuwe Pand voor GEMEENTERAAD GEKOMEN NIEUW SCHIP VOOR U.S.L. Kleine Confiance stichting huishoudelijke en gezins voorlichting In S|>aanse|)oMer cerslc paal voor bodecentrum uitgifte van visakten ontvannen? Geslaagde toneelavond Mutuq Amicilia Nieuw-Cumea collectie in "Land- en Volkenkunde' Wijkraad Kralingen vergaderde pag, 4 - vrijdag 29 april 1968 (Advertentie IM.) (Advertentie J.M WTE* SCHOENEN ASSOC IA IIP. toot luxe modcscheeaea Op-art In vele varia! Ier van 17.90 tal 39.75 BIJ hoek Burg. Roosstraat etg. Jac, J. van Woemet Ciocd Dieawil Medio mei opent {SA een tweede zoek en wel op de Nwü. Binnenweg 153, Botterdam (Van ccn onzer veraio vera) t ROTTERDAM, vrijdajf. Dc Rottcrdwme bouwcombinatie i Moerman en Poldonnan heeft ge*| wclRcrd eon flatwoning te ver- kopen aan dc Transport cn Ver*1 hmsoudcr neming M. dc Lely te' Rotterdnin. De fpbroeder» J. E en T. de Le ly dk ami het hoofd »Utan van dit transportbedrijf wilden vnor hun oudera mr fl«Mv<whif (4O.M0) kopen a«a de Willam van «etlruaUtraat la de Pr la a Ai«xandrrp<>lder. Het bol» «ou contant worden betaald. Da aaunwuar (eigenaar van ecu hUfc van 34 flalwonlngmri, m«mt dat de mcmtautoU van <ta familie Dr I-e- Iy nlat aal harmoniëren mui dia van de andara llafcbewonen, D# heer D. Mewm*n verklaarde! tegenover ons blad „Ple tw u« «mm» proberen hun ovuJara dit huU op la dringen Dl» oude nleruen wonen nu nog ouven de «aak, Dat aohünt la»* tig te «Mn. Mui rlez» tamlUrtwlat Willen wij ntoto te maken hebben. Bo* vendien do mentals toil van deze mensen i* rauw. 'Ie zijn hier dtkwiUa op hot work gowopat. De capsoncs die ge dan bobben hot *Un menaen dit moeilijkheden gagn maken zodra hen ifts in de weg wordt gntegd. D«ar| komen de grootste n&rlghodon van We willen gttUM ecu huw v«rk<>- pett- Heel graag teil», want de kopers, liaan voor deze flati bepaald niet In da r(j. maar we hohben7 nee gezegd, omdat deze wensen van «en ander «lag aljn 7.e uilen «lob op ocu ander niveau Ala wo de1* mensen erin la ten kornet) bi onherroepelijk moeilijk- boden mol de buren. We mogen toch ook rekening houden mat <it andara i bcwoow». j En wat aagt de familie Do L#ly? j „We zUrt te min, omdat w§ uit da Ceiharinnatraat kronen (Hiaat in) pud* wijk Jaffa) cn omdat wp met centpn knmtsn. AU we ven hypotheek •ouden name» moehtan we er wel In. ANP). U«t h'«4er- land* brldccteam heeft op de derdt «pecldat van het toernooi om het we re IdkapiotoenHtoP geen vworfoettipf van de goede resultaten van da eerat* twee dagen kunnen bereiken. In de tweede sitting ie Sb Vincent d'Aoat* ml»* iemand tw«» ÏW» vï (na ifctoUf iMifan) tig van d* 149 aoel- werd de «m Igfl, Togen het team van Noord Amari- ka raakte Nederland zl)« kl«lno voor sprong v«n «üht pwulen kwlït (53--48) doordat in d« twaad* van da teven zittingen de Antorll»DW» 107 wed strijdpunten scoorden tegen Neder land slechts 35. Hot Italiaanse team dit In de eer- ite ronden duidelijke overwinningen behaalde, toonde zich ook In dc (woe de zitting atorker dan Venezuela en Thailand. Tegen N«wd AnwUc* 11»»» Venezuela In de tweede dtjlM twee punten van zijn acntorat&nd In door een «oor» van fl7~q5- (Van en onzer v*r*la««ev*r*l MAAMHLGIH, donderdag Hrt door de Ma»nlul»»e «fdrilni via de PirtU tan de Arbeid geroyeerde gemeente raadslid Willem Van Rumpt 83 J gaaf de de verkiezingen met een 'eigen HJ»*' tegemoet. Heeft hfj een kan* wter In de raad ta komen? Van Rampt. „Ik zal niet optimbUbch zUn maar |k denk aan twae setel»". W*ar<rfn la de he*-r V;»n Kuinpt vort dc ledenlijst g# schrapt„Omdat hi} mei ccn ct«*n llptt ml komt", n-gX 1* dA-nfdcj rii' ,vi. .r/.Vt r <te heer M li D'WurUiir „Oii pronkt lijk wilde hu r n.if ophoop n W»j b»'lil>er. twii gcat-gd w.t*iïtmi bi-it jc |e l<»< h me! (<p de «r<.t.lljst /etter i' if ij het ft du' ten" lm daan Op tk* dvrtiende pWh kvfian hl] te at.ntn Van Hurnpt wp daar Vrfh met tt«vreden fu-e en irwg of hij niet op de ijfdi- of ztkdc pUtftts gezet kon woption Da.' u met ge beurd en itH*n bleek dat htj toet ewi tigen lijst zou komen". De heer V»n Rumpt t» m 10fl2 dank/ij vold<AdKln v„m keu rate mmen in de MaaMluisMi gemrwttteraad ge kozen „jfij heeft er. v^»lger,g de heer Duimelaar", toen Imrtl vr**r gelopen 11 li bezocht en bozoekt vele mwisen «ff i,m in vw/r zich te winnen Zijn kie/ers kurnvn (en ilat denkt <K»k DUU-w(rth<»uder P van der Snuek) uit allerlei kringen 1» Maasluis". Het l» gelifeken, dat d«* htn-r Van Rumpt al weer enige tijd op het <*n~ i# om kiezers vnor zlrh in te nerruuï Volgens PvdA-mededelingen heeft hij om gekozen te kunm-n worden zeker 450 steminer, nodig Dat vindt men „nog al veel" Van Rumpt vimit <bit kennelijk met, ge- hw»rd rijn raming l, Jk ben niet op- limlttliHi-h", van n-ker twee zetelt. De afdeling Maassluis van do PvdA was de laatst» tyd. volgens verkla ringen van de heer Duirnelaar, ntet erg tevreden over de heer Van Rumpt en zijn werkzaamheden In dc raad ..Bom1' wa* bij woordvoerder namen* tie «orlalUtische fractie, soma ook me1" EMmw v<*rw*inen we, dat do heer Van Rumpt „voor spok en bonen tua* deed" tijdens de raadsverga deringen en dnt hU dikwijl* ntet aU wooravoerdirr van de gehele PvdA- fracliu (z«*a loden) optrad, HIJ li« nogal eens een eigen geluld noren, dat afweek van dit van zijn fractie De heer Didmrlaar „weet niet goed of Van Rumpt een zetel uLl het vuur zal slept*i. Oorspronkelijk vódr da stalen v oi k lezingen. dacht ik het met" (Van onae achr«uv*arlredacUc) ROTTERDAM, donderdag. Op 4e werf van de Bun KhiphuMdlng and Dry, Deck (Ifintpanr 1.14. te Chester, Penn-i •ylvnaiU, 1* de kiel gelegd vnor d*j ecrst« van een serie v*n vUf contal-i nersehepen, die door de United Hts te* Line* iUa besteld. j D« schapen ferjjgen een draagvermo- gen van 13 OÖQ ton d w. on een dienzt- 1 snelheid von 23 knoop eventuele top-1 snelheid 2<S kru^.p Do schepen zijn ont worpen om de ovrrlo'ht over de At lantische Oceaan In 5 1/5 dag te doen., dat wil zeggen een dag kwrter aan de ftnclai'- acliepen van to ld never De /ccr hoge «nelheLd wordt verkre gen floor ecu Hoointiirbinc-in'jtaltatJe van 2U000 a pk, het grootste vermo-| gen dat f>olt in een enkeUcbroe/vracht- schip voor droge heling wird ge-| pluatat De schepen /un in huge ynate i geau torna tl*cord en zijn voor zien van 1 een „vingertop bediening" van de1 brug af Het meest bijzondere van! deze if S I,-vrm hl** hepen /«d dei mogt'IIJkhcPl door een druk op de knop j vier va n «Ie /es ruimen te la'en ver- 1 anderen in ruimten wearin het gewo ne stukgoed kan worden po laden De glijder-Installatie waarin de contai-J ners wordun gflplastst, kan namelijk! automatisch worden weggeklspt, het •utomstliwh wegnemen van het cel- lenxystoein voor container* van 20 of 40 voet la een nieuwe gepatenteerde! vinding. Populair Mduerfnotie M f»« avondj* uit; 1 good voor u maar dan naar EAHIMi-CAEg VERZORGD RORRELUUR Eerst» kis* drsnkon - Maté onz Trefpunt voor de zakerunsn KOrrEKPAMSLDUK M TELEFOON 2ê.1»^7 - ttCHlEDAM taWnHHMWWMIHHM <V»t» era enser versUfgevers) ROTTERDAM. vr|jds«. De Stieh-1 tlng HtttehondciUkc en Grztnsvoerllcb- tinr betrekt vaö<Ua« »*n de Or»-j veroHJkwal ïïb een nku* pand. Men beschikt na «ver twee nssst elkaar' gelegen htrwihuben. wssrhi «en be- Dagrijk deel van da activiteiten van de nUehttjjf U ondergebracht. Me- vrouw A. Tnomsesen-I.mdt heeft van-1 middag de officiële opening verricht De Ipgebruacnernln^ van het nieuwe pand beUïkeot, dat enkele andere oude vestigingen bi de stad zijn verlaten, zo als het gebfAiw Piet Hein tn Delfeha- v«n en dat aan de Cr/tdsestraat. Ook werkt men niet iruter in wholen De Stu^hting Hulahoudeldke en Ge-. zinvvoorNchtlng (simlx 10 4 f in fbdter- dam gevestigd) heeft aLu voornaam-1 ste acUv/U;iten het geven van cursus-1 sen op huishoudelijke terrein en het daaraan verbonden grote randgebif,-d Zo zyn er cursussen w naaien. Koken, handig hulsh'>uden. bloemschikken, be-1 wogmgsleer, kinderverzorging, hoe-' den maken onz. Er u, ook een kook- j cursus voor mannen en er zijn cursus- i •cn vnur blinden De stichting is op tochtig plaatsen1 In Rotterdam gervestigd Iedere week bezotiten 4 000 Rotterdamse huisvrou wen de cursussen, geloul door 49 iera-' ressen en éAn leraar In vaste dienst De aankoop van het pand aan de Gravendijkwal is mogelijk gewor den door een geldlening van de Ver- umguig Volk kracht (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag De rijks- Infljecteua1 v#n het verkeer J J, 0»ter; hiïOfl gisteren In dp Spaansepalder de eerste paal geslagen voor de bouw van eta lK>decurrtrum van de I {jnco (lljn- diensUmcombintUe) te Den Haag j H'd Ixxlecpntruui krijgt een opper vlakte vbn 2500 vierkante meter. Heli zul bestaan uit een grote loods met kolder. Verder komt er nog een kan-1 loorgeliouw van drie verdiepingen-1 Het bodeccntrum zal over negen maanden verrijzen op dc hoek Schut-' 1 ^vacrsweg-BrecvaansU ™t. Architect i is do hoor J. lJ. van d«r Aa uit Rot- f terdürn 1 Ah dc geweldige joopkraan voorbijgereden is zegt hij in de microfoon: „Ik moet nou meteen die Rudolfcn hebben, de Marietjes komen straks wel". En déir gaan de Rudolfen al: het is een trein met gietvormen die op tijd onder de schenktuit van de staalgietpan moet slaan. Koper (37) is baas gietvormenhal. Als hij de Kareis, Marietjes en Otto's niet tijdig dirigeert, stokt de produktie. De vroegere ijswerker in een koelhuis houdt nu het giettempo van vloeibaar staai op peil. Waarom, meneer Koper? ,,'t Zit eigenlijk in 2 PV' zegt Koper: „Perspectief en Promotie. Kijk: d'r zit groei en voor uitgang in dit bedrijf. Het personeel wordt in die vooruitgang meegenomen. J2n behalve dit perspectief zijn er dc promotiekansen. Die zitten bij Hoogovens in je prestaties en niet zozeer in je leeftijd. En ikzelf heb ondervonden, dat men wéét wat je presteert. Zo ben ik hijvoorbeeld op initiatief van de leiding baas vormenhal geworden. Ik vind het een veilig gevoel dat ik ais werknémcr nooit een werknummer ben geweest. Negen jaar zit ik nu bij Hoogovens en ik heb nooit spijt gehad dat ik ben overgestapt. Ik heb nog een hele lijd toekomst voor de boeg!" Met z'n machtige armen omhelst de loopkraan een Marietje. Ze zwaait door de lucht tot /e met een bons op de trein belandt. Theun Koper, baas vormenhal, is Marictjo alweer vergeten. Hij moet lege Kareis hebben. Voor het staal waar hij z'n toekomst op bouwt! Du heer Van Humpt w volgen* eigen zeggen „een populaire figuur in Maa»* «luw" „tk krijg medewerking van wj» W«t partij (PvdA, bedoelt hij) leden «U van icgeiut&ruterii Vanavond «taai er In „De Schakel" (een plaat*tilgk blad m Muuwlula) een Ingezonden ttuk, waai In ik heb tfe- autirevcn, dal ze de verkeerde liebbeii Seroyewd." De tweede tnati op „lüat #n Rumpt" (de n&a»n „Algemeen R«- Ulig" kon ïiltrt meer Worden gertgs»- treeid) l« dc hver M Speüer, div »*- oretetu ven dt* AN MO In Me*>*luia u,i dlu <>uk diJtir de PartU ven de Arbeid Ui geioyvurd. Qok al utndat h»J zich op| mijn Uj*t heefi leltM zelden De derde man k tic heer P C* Stuik, oUef vgn d«: bocklmudmy bij Kuhur-cvmcnt op Ru-' i en burg, Op de vierde plan's staat mevrouw J J van der Vu», die agcn'e van Het Vrije Volk m Mnasslul» is Do vijfde! en Jtedu jiIhbU burden bc/ol door du' heer P Plvyzner, afkwmtig uu het verztukoringswvzti) en |dminl*lr«ttef goed ondeiiegil en de oud*VDH-apc* Ier de heer A. »*n dar Hork" De heer Van Ituwirt U esn in Vliir* dingen werkende typograaf Onlangs krveg hU tUrfatw een rftudsvtn-gtlering een uitbrander v»n de hurfwnewier toen hl) ppruk over .womngen" «.lapt or mob v*n" (ntvi rumpeorde de tuirgmnue^lvr da hoer Van Rumpt Toen korte tijd later de hoar Van Rumpt bozwam* maak lagen hot fell, dat uwte rm in ito nittuUm wnz terecht gehnmen, kreng hij tc horen, dat hij dat d* vorige keer had moeten zoggen, „tl snapt ei nuu* van" bleef gehand haafd. Stenimliij! Tan. ttiiRj van do kwc*uo*Slagboom, de MnuBslihee woRmudev dU' als zo-1 danig wegging nuuu ul> ramUlitl nun- blcof, kroos dc heer Van Rumpt partij voor de wethouder Toen wa» er dut- delllk tw'oespult In do siH'lHlivllsche fractie Volgen» de heer Dmmelaar is dat than» met hie«r ht» geval „Dc Btwi.ming in du li actio ia nu goed Men kan zeggen, d»t de hear Dulmoltar alleen staat, went oiul-wethouilor Slaghufgn h«t nu oetu met hat be- tmd dat door ziin npvolgBr wurdl ge* viwd (Do „nffnli-e-Slagbiioin" ont- •tiind dta>r ccn umlng»vci«chil tuaeeu d» wathirn icr #it 'W mad over hut un- dorwüetjclviil) Of de heer Vim Rumpt ..er ftietJ v»n mapt" owel, vo»nalsnog neemt hg tleel aan do komende verkiezingen on de Ruoron niet Dortialvo vraagt dc Partij van df Arbp' m Maajsluli zich - wekixmUnlUk mui zorg - af wagr de a oo Roeren* tem men, die er bij de st«- teiiverkleatlngon in de eiembits zaten, op 1 juni aullen bhjven n® sportredgcletir van dll «v dagblad heeft mi} vfltrtold, dat «na bei lopende voet' baUeUoeu 10 veriatruden wach ten, die alle door de televisie zullen worden uitgevonden. Z*m tien daarvan konten in dt maand juli op onto beeldbuizen. Dat I* gemiddeld vier per week. Ik heb m*l grote vreugde vaat dlv bericht keimU gwivrien. Juli wnrdrt viKir mij de nwund, woarm ik einde lijk öuue dc giiIcgiMtiieid krijg «Ue nog ongelezen hoekun ter hand te nernan De lm la zal mij niet In verzoeking kunnen leiiien, want wstf voethaj be treft heb Ik „hel" nioi Jk heb hol eer lijk geprobi»ard, maar de ware vi»t- liaUccet i« nimmer over mij gekomen Ik blijf er vrti mat under VfHir mijn mee kijkunde zeer dei- kundige umgwvlna U het heel verva lend. dat ik nmt l«uk mee doe Rovon- dicn etel tk dc atoinet* vragen Inel* Uur* wlllun mü n«g wal veptellen wat llni baltfon«»t Ik woonde toen un de E»- tbu voor list tasm do verrichtingen van aonbtirgauitfol pal icgenover hat ter rein van RFC Iedere zondag <tond ik „mijn Jongaiih" te bekijken Later ging m«i op du Utrrcm honkbal epalen, een ipiuH waar Ik lange tijd helemaal nigU van begrepon heb Wia mot van voetballen houdt »t«at betrekke lijk eonzaam In het «portieve leven. Dat heb ik van kkidabeen af er- varwi. Hij stuatwodatrijden mocht ik alleen meedtHjn als een der partijen een man to kmu kwam Ik kreeg een onbeduidende plaat» toegewezen. Op aeheo] was Ivnt met andera. Bij het kiezen bleef ik samen met een jon gen die thans profeaaor te Lelden w e«>*#ain achter om «la oud vuil aan «m der pai-u j or te worden toega- wez©n, MUn UaU»te wedstrijd speelde ik al* tkubinn&n Ln hat journall«tan#ltt*l. in bejaarde zou eun beter figuur heb- egen eUJk. iDtie link Een ben gealauen MQn geret»ervftörde houding t( ROTTRHDAM. vrijdag. - P« Wie* ïcrweditrOd di* op kmiihgiimcdag tc ÏVi nu w>u woelen gehouden, gaai niet dooi. de iuiiumspulreirel inhoudt on wat da vviordtwlregel Is, maar Ik mnet nb*t gaan acuren. Ze *Un guimnien ont tg kykitp uu niut iun m(] «te wug naar he( vnotlMtUoruaalem u< wijzon tin daai tmbbnn m gelijk in J5ij kun- nm zich mot naar minderheden schik ken Do vi^ornaainete 001 ?»»k van mijn onti-voutbBlhoudmg u». dat ik de juUstu «portiQV» inetelllng mis AL ik <bu» eens voor dc gezolltgheu! im?e aanzit voor own cupww*trt«d wil ik ook een favoriete rluh zien wmnen Wedstrij den wanrhlj ife vijand tegen Feije- m»rd apecH volg ik adrmluu» Feij c- nnurd munt wliuton! Heeft mgn favo riete club ecu ach ter si'and die redelij kerwijs gesproken met meer kan wor den ingelopen dan 2ot ik het toe et et af VoorptU U dan dc aardigtic-d eraf Echte voetbalinlnnanra hebben mi) hierover berispt Ik neb niet de juiste Instelling, ze»t men. Maar wat moet ik nu in juli? Het laM mü volatrekl kuud W*«? wod- atrUd fTenkriJk--Ehg^l»wid wint. Vroeg*r kw»de ik nog wol «nlg voet- de vhatbaUport i» dus w«| begrijpelijk Gelukkig wonh daar hier ter mlaoMi rakonipg moe gehouden. Bij grote Rot terdemw voemalnvattWegblttef ia mu mant vrügu juuiiu«lu»tleke taak toebe deeld. Hoogst en» mag Ik op de avond van zi>*n i'iipliapiMrüng de straat op om wr do krant do -dme te registreren. Dat is eun /tvr uonzamc opdracht, vvjuu ;e lipt tjan Inderdaad geen kip. En als ik dan eens iemand door de verlaten straten gaan, ben ik in staat hom aan te klampen „meneer, bleef u ook alUid oenKaam en alleen achtnr aL du elftallen gekozen wer den*" Ik zou hem u i|i«n vragen: wa» gaat y dnon ut juli? Want, dat wordt watt De produkti\uelt in West-Europa ral angstwekkend da Ion Duizenden manuren gullen verloren Sa uzi dour het eliuWloee nakaarten uver e wedstrijd van gisteren. De sportredacties van alle Neder landse Kranten, die toch al zo hoog te paard zalen zullen ln d# »naPftd juR helemaal naaat hun oohoenen lopen v#n vormeatHic belangrijkheid- De kraaien zul Ion nlat meer la it»*an 2U*1 Verlovwigon zullen een onverwacht einde vlndvn Zij „Jij altijd met Je «voetbal. Je huudl meer van dal dmg wtjsand op de beeldbui»! dan van nuj. Tiouw dan maar mat een voet bal Èchlelijke ruzies zullen n.et van 4* lucht zijn. Schepen zulian «tuurloo» ronddiü* ven Café's en volkshuLzen kunnen we» alukan Het verenigingsleven komt tot »bt- «tand. In juli zal de televisie vergeven zijn van hot gevoot' al. Vier wedstrijden per weak, plus samenvattingen, plus fUUen, plug vook*beschouwmgen, plus nabeachouwingen, plus Spoft in Beeld die hot allemaal nog even dunnetje» over zal doan. Bi juli xal trnjn huis openstaan voor de door deze voetbalwgie onthcomdaj). Hut kunoon er nooU veel »tjn. Al L er natuurlijk we) een klein kansje, dat zelfs de meest hartstochte lijke voetballiefhebber het deze zomer tegen zoveel spórtgeweld in da huls- kamer zal mooten afleggen Op maandag 2 mei 1968 wordt met de uitgifte van visakten. bydrage- kaaften en gemeentelijke visvergun- ningen begonnen. De prijzen *(Jn dltj jaar gelijk aan dia vaa h«t vorig jaar en wel: H«t HotlerU«m»ch Parool-ahonntw^ 2 kunnen uiu alt ialefonwoh mtUieri j van inaanrtng tm xaleril^g van U4a-H,« our Tvlafoon 13I4Z9 a*l(jk* agvnlitn Diergaarde Blijdorr heeft voorts besloten «Ue Rotterdamse ouden van dagen in de week van 9 t/m 14 mei toegang tot de tuin te verlenen 0,10 per persoon. grotö vinkte: ƒ22, kleine visakte. ƒ8, budragekaart: ƒ2,75 gemeentelijke visvergunning i I, Van 2 mei 1966 tot en met j7 jupi 1966 geschiedt de uitgifte daarvan aan de volgende politiebureaus: Rivierpo litie, HUlagersberg, Qverschfe, Sgntfe- linrèpletn, Pe Sluige en Hoek van Hol land. Verder by de hulpsecrtarieen van Hoogvliet en Pernis. De tijden van uitgifte aan de poli- Ueburagua zijn: van maandag tot en| met vrijdag van: 8 tot 12 uur en van 13.30 tol HTOQ uur, Vnof collectieve aanvragen dient men ztoh uitsluitei^ te wenden tot het bureau Rivierpolitie. Na 17 juni 1905 geschiedt de uitgifte uitsluitend aan de politiebureaus; Riy»erpalïüe en Hoek van Holland en de hulpse- cretarjeön Hoogvliet en Perpis, BOITKBIJAM. vtlldtj, P« «Qt- terdamse toneelverenlglnc Mutu* AmiclUa sloot gisteravond ln Palace baar winteraciioeu #f met epn opvoe ring van de tbrlHer „Bea« Blvage" van George Balson in de vertaling van ShJreea Strooker. Na het welkomstwoord van de voor zitter. de heer A. A. Reijngoudt, (Van Ben tmzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Door ruimlevcrgrotlng kan het Museum voor Land- en Volkenkunde op 2 mei zUn Nieuw-Guinee-collecte in haar to taliteit exposeren. Tevens op die dag neemt de man die deze verzameling opbouwde, de heer C M. A. Groenevelt, afscheid wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leoftud. De heer Groenevelt, die sinds 1930 de IndUche arch'pei heeff bereisd en sinds 1957 uitsU,ttend voor het Rotter damse muaeum hegon te verzamelen (met name in Nieuw-Gulpea), wist in ruil voor by voorbeeld messen en bij len stukken in iljn bezit to krijgen waarvan het bestaan onbekend was De vele expedities leverden hot mu seum een Nieuw-Guinea-collectifl Op, die thans als een van de belangrijkste trj de wereld W°rdt gezien. Het mu seum bezit voorwerpen Ale geen enkel ander museum heeft. Vele v*n de stukken moesten we- gems ruimtegebrek ln het depot woe den Opgeslagen. Qp de dag Vgn het af scheid van apeurtfer Groenevelt komt daaraan nu een einde, (Van een onzer verslaggever*) ROTTERDAM, v»ua»ï. Oto tor- avmni hhdil da wükraad v«H>r Hr»ito- gen een vergadering in de taal van het flenlnup KraUngph» JipRe>*n 1|2. Na de opening door voorzitter mr. A Crena de dongh doekte de werkgroep voor recreatie mede d?t brachten «en aantal apetorz van het gezelsaltoP dB «tuk op overtuigende wuge op de planken. Het ptibUak waa zichtbaar in de ban van de geheim* -«Tc wüge pp de planken, zichtbaar in de ban - zinnige gebeurtenissen die «joh if* speelden (n het oude hubs pp dp auh kerplenta^e „Beau Rivage'' In het oltogebied van Lousiana. De zorgvul- oüegi F dlge regie (an dit epel ivaa ln handen van de heer L. Vgn fe»vep bergen. Hierna volgde nog een gezellig bal, dat, op de muziek van het dansor- kestt C°r de, qra?f, nechl voQptduuwié, tot d(pp in de C, A Crena de dongh doekte de werkgroep vpqf recreatie mfde d?t ngar alle w{iftrsohUnlijkh«i4 ifl jUto een hATmoriie zal eoncej-terw? °P ®e Adamahof. Qp 4 mei organiseert de- workgroup voor national kebaurto" nissen das «vond* een «tille towh die'zal eindigen bij het mPPtTOPIVt PP d« 's Gravenweg. Sen kapel van het Leger de* Heils zal aan oe*« hai'denkingshUeenkomst medewerking verlenen. De Wijkraad nam «fseheW V»n mu van haar meest actieve leden, de heer Haljon, die jarenlang, zeer en thousiast, veel werk voor de wilitriad heeft verzat ROTTBBÖAM, ynjdea. Ta Pernj? overlaad woensdagavond de beer C. Berghout, hij was o.a. bestuurslid van da wijkraad, bestuurslid van 4® Vpf* eniging voor ZÜokenhüisverplejPng eI* ouderling van de gereformeerde ferfc De begrafenis heeft plaab* op 2 row e^. te 15.00 uur op de Algemene Be- graatplaata te Pernia. - De hoer Befghout I» 82 i***" feww- 4«m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1