'Lintjesregen' in Schiedam in Sporthal 'U.D. 'winnaarvan 10e toneelwedstrijd Haal heerlijke wenerworsties in huis! Gevarieerd programma S Lichtstoet nog groter ZWANENBERG Elf Kon. Onderscheidingen ƒ85, HELIHAL GROEIT IN LENTEZON Finales school- sporttoernooi Man met hoofd door winkelruit Jan Everwijn: j leider moet deskundige zijn Honkballers, van start Trek in 'n hot dog? SCHIEDAM Door Burg. H. Roelfsema vanmorgen uitgereikt ULO-HOOFD G.H.HOORMAN RIDDER OON gouden armbanden colliers VLERK Golfplastik Plastik siergaas Volièregaas ATTENTIE! AFTER MATH Tas met 375 gulden op BK-laan verloren Routes voor lampionoptocht r Politie neemt auto in beslag TOYOTA „200(1 „Onyx" eerste in B-afdeling GRASMAAIERS Jongen brak been bij voetballen op speelweide vrijdag 29 april 1966 - pag. 5 (Advertentie I.M.) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Bur gemeester H. Roelfsema heeft vanmorgen tijdens een speciale bijeenkomst in de Aula van het Stedelijk Museum aan elf ver dienstelijke Schiedammers een Koninklijke Onderscheiding uit gereikt, die hen verleend is ter gelegenheid van de verjaardag van Kon. Juliana. Tot RWder in de Orde van Oranje Nassau Is benoemd de heer G. H. Boorman; de Ere-medaUle in goud van de O.O.N. is verleend aan de ad judant van politie L. Schuitman; de Ere-medaille in silver is toegekend Un de heren M. H. van Dijk, P. de liegt, G. 8. Sluiters,. J. F. van Tol, Krommenhoek en P. Kalden; de Ere medaille in brons ontvingen de heren p. J, F. Dolleman, P. van Gulik en J. van Keulen. G. H. lloorman was laatstelijk hoofd van de christelijke Pr, Irene- school voor ulo. Hij begon, in 1919 zijn carrière bij het chr. onderwijs en heeft zich later doen kennen als een uitstekend schoolhoofd, Van zijn bij zondere toewijding hebben vele leer lingen geprofiteerd; de resultaten van zijn examenkandidaten waren dan ook uitstekend, De heer Hoorman wend op 29 januari 1901 in Schiedam gebo ren en woont aan de Buys Ballotsingel 64b. Adjudant L. Schuitman vakt sinds november 1934 deel uit v: t Schie damse Politiekorps. Met jndering van de periode van 1942 u, .954, toen hij dienst deed bij de afd. Speciale Wetten, heeft -hij steeds dienst gedaan bij de afd, Surveillance. De heer Schuitman werd op 26 december 1911 te Rotterdam geboren en woont aan de Parkweg 43. P. Kalden was in 1926 een van de op- j richters van de voetbalclub „Storm-: vogels" en was lid van het bestuur. Toen in 1947 besloten werd tot een fu sie met „Pro Patri awaaruit de club P.P.S.C. ontstond, werd hij vi- ce-voorzitter, welke functie bij nu cog bekleedt. Voorts is !hij reeds meer dan 42 jaar, werkzaam bij Drukkerij De Eendracht, momenteel als chef- drukker. De heer Kalden werd op 18 augustus te Leerdam geboren en woont aan de Westfrankenlandsedtraat 142b. P. Krommenhoek !s secretaris van Gusto's Muziekvereniging en speelt reeds meer dan veertig jaar een rol in het Schiedamse muziekleven. Voorts is hij secretaris van de afd. Zuid-Holland van de Bond van Mili taire Slachtoffers. De heer Krommen hoek werd op 1 december 1912 te Schiedam geboren en woont aan de Westfrankelandsestraat 90b. M. H. van Dijk is werkmeester bij de afd. ijzerwerkers van de Rotter- damsche Droogdok Mij. Hij wend op 12 december 1901 in Schiedam gebo ren en woont aan de Nwe Maasstraat 110b. P. de Regit is werkmeester bij de afd. dokververs van de Scheepsbouw Mij Nieuwe Waterweg van de R-D.M. Hij werd op 13 september 1901 te Schiedam geboren en woont aan de Nwe Maasstraat 126a, G. S. Sluiter is werkmeester by de afd. bankwerkers van de Scheepsbouw Mij Nieuwe Waterweg van de R.D.M. Hij werd op 27 mei 1901 te Rotterdam geboren en woont aan de Huijsmans- «traat 93b. J. F. van Tol is baas van de afd. bankwerkers machinefabriek bij de Dok- en Werd Mij Wilton Feijenoord- Bronswerk. Hij werd op 20 juli 1908 te Schiedam geboren en woont aan de Jan Oudegeestetraat 106. J- F. Dolleman is boorder bij de Scheepsbouw Mij Nieuwe Waterweg var de R.D.M. Hij werd op 17 janua ri i903 te Schiedam geboren en woont aan de IJsselmohdestraat 37a, cJ/ van aanbouwer bü de Scheepsbouw Mij Nieuwe Waterweg van de R.D.M. Hij werd op 20 novem ber 1907 te Schiedam geboren en woont aan de Van Oldenbamevelt Straat 5 J- van Keulen is ijzerwerker by de scheepsbouw Mij Nieuwe Waterweg y??_ de Hij werd op 10 maant "UZ te Vlaardmgen geboren en woont aan de Van Beverenstraat 39b, (Advertentie ÏM.) Bijzonder is onze collectie Grote verscheidenheid in modellen. Zeer gunstige gewichtprüzen. reeds vanaf Juwelier CdeUleenMljc ff*. au same! (Advertentie LM.) voor balcons en dekoratie 89 cm hoog in 5 kleuren 5.90 p. m. in geel en groen 45-65 en 90 cm hoog 1.95 - 2.40 en 3.40 p. m. 50 - 100 en 150 cm hoog 98 - 1.85 en 2.75 p. m. Kippengaas en harmonika- gaas in alle maten K.E.S.-zegels Tegelijk met het door de lentezon geleide groen, komt ook d'e Helihal op het Hofplein hard uit de grond. Met enige snelheid mag de nood voorziening voor de afgebroken AhoyMtal ook wel wassen, want in september staan de organisatoren van de Femina-expositie te trappe len van ongeduld de ruim-te te be zetten. De gemeente zowel ais de bouwers hebben verzekerd dat de hal op tijd klaar is. (Advertentie I.M.) Vanaf morgen verkrijgbaar nieuweteL. P. Rolling Stones DANKERS COOLSINGEL 47 LJZEfWANOC, BROERSVEST 52 TELEFOON 267594 SCHIEDAM, vrijdag. Voor de Lichtstoet, die op 30 april gehouden zal worden, is de route door Schiedam- Zuid enigszins gewijzigd moeten wor den, in verband met de werkzaamhe den aan de Hoofdstraat. De stoet wordt opgesteld op de Rembrandtlaan (kop). Westfranke landsestraat en Alei-dastraat. Vertrek om precies 20.30 uur. De route is: Troelst'ralaan, Mgr. Nolenslaan, Park weg, Spinhuispad, Grote Markt langs voorzijde van het Stadhuis (ca. 20.55 uur défilé voor Burgemeester). Lange Kerkstraat, Huis te Rivtereweg. Singel, Prof. Kamerlingh Onneslaan, Boerha- velaan, op Boerhaveplein rust en zo mogelijk bekendmaking der prijzen ca 21.20 uur), Rotterdamsedijk, Koemarkt G. Verboonstraat, Lange Nieuwe Maasstraat, Rozenburgsestraat, Stad houderslaan, Willem dp Zwijgerlaan, ontbinden op de Nieuwe Haven. De Lichtstoet zal weer langer zün dan vorig jaar, met meer deelnemers» De organisatoren rekenen dan ook op een grote belangstelling van het pu bliek. De autobezitters worden drin gend verzocht hun wagens niet langs de route te plaatsen- Daar de Burg. van Haarenlaan een drukke verkeersweg is geworden en dat in de toekomst in nog meerdere mate het geval zal zijn, Is die laan niet meer bruikbaar voor opstelplaata. Het zal dus ook in de komende jaren de Rembrandtlaan, enz. worden. Dit Is een voordeet voor Schiedam-Zuid, daar de stoet nu vroeger door die wijk zal komen. 4 Er wordt aan gedacht om de Jubi leum-LichUtoet volgend Jaar nog uit te breiden. Bijvoorbeeld door combi natie met Vlaardingen, waar de «toet dan middag* kan rijden eu met de Vlaardlngse deelnemer* avond Ui Schiedam. Een RUnmond-Lichtstoet dan. SCHIEDAM, vrijdag, Mejuf frouw A. B. uit Vlaardingen heeft bij de Schiedamse politici aangifte gedaan van verlies van haar tas, waarin zich een bedrag van 375 gulden bevond. Mejuffrouw B. had de tas onder de snelbinders van haar rijwiel gedaan en waarschijiihlk?;is erop de Burgemeester laan onderuit geschoten, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. Voor de grote Ster- lampion-op tocht die morgenavond, de voor-avond van Koninginnedag in Schiedam wordt gehouden en waarbij om stipt 20.30 uur van verschillende plaatsen in de wUken wordt vertrok ken, zijn de volgende routes vastge steld. Groep" I: Singelkwartier: opstel plaats Dieselstraat vóór de Dal ton - flat. Dan: Buys Ballotsingel, van 't Ho ff plein, Boerhaavelaan, Prof. Kam. 'Onneslaan, Stephensonstraat, Villastraat, van. Swindensingei, Mar- coniweg, Korte Sing éls traat, Broers- vest, Parkeerplein. Eventueel sluit de gymn. ver. „Polyanta" zich hierbij aan. Muziek: jet jeugdkorps van „Het Leger des Heils". Groep TL Schledam-Znid: opstel plaats Nieuwe Maasstraat. Dón: Nieu we Maasstraat, Rozenburgsestraat, Stadhouderslaan, W. de Zwijgerlaan, Nieuwe Haven, Oranjestraat, Broers- vest, Parkeerplein. Eventueel sluit de gymn.ver. „Juliana" hierbij aan. Muziek: de Jeugd-Rijnmond-band Schiedam. Groep HI West I: opstelplaats Von dellaan, tussen Graaf Florisstraat en Westfrankelandsestraat. Dón: West frankelandsestraat, Brugmanstraat, St. Liduinastraat, Warande, Burg. Knapper tlaan, Nieuwe Haven, Oran jestraat, Broersvest, Parkeerplein. Muziek: drumband van de Chr. gymn. ver. „D.O.K.". Groep IV West H: opstelplaats Alee- das traat, tussen Vlaardingerdijk en Westfrankelandsestraat. Dan: Vlaar- dingerdijk Viaardingeretraat» Dam, Korte Dam, rechts af de Hoogstraat, Koemarkt, Broersvest, Parkeerplein. Muziek: drumband van de R.K. gymn ver. .Excelsior". Groep V Nieuwland: opstelplaats Dr. Wibautplein. Dón: Mgr. Nolens laan, Parkweg, Spinhuispad, Grote Markt, Lange Kerkstraat, Parkeer plein. Muziek: het jeugd-orkest ven „St. Ambrosius". Kinderen uit Grocnoord en Kethet kunnen zich bij deze groep aanslui ten bij de Nieuwe Damlaan, hoek Mgr. Nolenslaan, AUe groepen komen binnen door in gang bU de ruïne. Aankomst op het Parkeerplein plm. 20.50 uur, waar de burgemeester en andere autoriteiten het geheel gadeslaan. Na een héél kort oponthoud is de afmars van het Plein als volgt: in de hieronder ge noemde volgorde voor de uitgang bij de Ruïne. Oud-Ma then ease, op de Broersvest rechtsaf tot de Overschie- sestraat, dan linksom weer de Broers vest op. Op deze wijze vormen de groepen op de Broerstvest dan één «toet tot aan de Koemarkt, waar de etoet gaat uiteenvallen. Groep 1, het Singelkwartier, gaat rond, het Koemarktplein terug via Broersvest. Korte Slngelatreat en Swammerdamsipgel. Groep n, Zuid, xaat de Koemarkthrug overeen via de" (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Daar in de Paasvakantie het Schoolvoetbal- en handbal toernooi door het slechte weer niet geheel kon worden afgewerkt, zul len op Koninginnedag alleen de finales voetbal en handbal-meisjes voortgezet onderwijs kunnen worden gespeeld. De afwerking van een deel van het voetbal voor lagere scholen is ver schoven naar 5 mei en van het hand bal 'lagere scholen naar. vrijdag 20 mei, na Hemelvaartsdag. Dan ook zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Op Koninginnedag worden op het Hermes-terrein bij het voetballen ver speeld Bedrijfsschool WFSpierings- hoeklyceum om de le en 2e prijs en RK ULO 1—W. de Zwijger 2 om de 3e en 4e plaats. Bij handbal-meisjes kam pen W. de Zwijger I en W. de Zwijger II om de le en 2e plaats; RK Huis houdschool en Bpieringahoefclyceum om 'de 3e en 4e plaats. In poule D voetbal is de uitslag ge worden: 1. LEAO, 2. RK-ttlo 4, 3. RKTS 7 eto 4. Sted. Gymnasium, voor de eerste elftallen van de lagere scho len was de uitslag: 1. Comeniusschooi B. 2. Jan Ligthart, 3, Alb. Magnus, 4 St. Maria en 5. St. Aloysius. Bij het handbal Is de uitslag van poule D geworden: 1. Spieringshoék- lyceum 2 en 2. Rahobo-tsh-ulo. De an dere fitoalepartijen zullen dus nog ge speeld moeten worden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. - De Bchie- damse politie heeft de auto in beslag genomen van een 27-Jarige inwoner lüt Vlaardingen. De man reed zonder rijbewijs, bad geen belastlngkaart en was niet verzekerd. Aan het voertuig mankeerde ook nogal het een en an der: drie gladde banden, een lekke uit laat, defecte stuurinrichting, een ka potte rulle wiss er en een defecte rich tingaanwijzer. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHiEDAM, vrijdag. Gister avond was de judosport in de Sport hal aan de beurt. Een RUnmondteam kwam uit tegen een Geesinkteam. De Utrechters waren ietwat gehandicapt door het ontbreken van de prominente judoka's Theo Klein, Eugster en Bor ger en verloren dan ook van de RUn- moudjudoka's (7—5). Gistermiddag zijn er schoolvolley- balwetlstrijden gehouden, onder lei ding van de heer J. Kijlstra, Er werd in drie poules gestreden. Kampioen bij de meisjes werd de Prinses Irene- school; het Gymnasium eindigde als. tweede. Bij de jongens (reserve) was} de Willem de Zwijgerschool eerste en j werd eveneens het Gymnasium twee- j de. In de derde poule jongens won de Willem de Zwijgerschool-B; tweede! werd de Prinses Ireneschool. Er is ook het komende weekend weer veel van goede sport te genieten, want j zaterdagavond om acht uur speelt het j basketbalteam van Juventis voor pro motie naar de overgangsklasse tegen ABC uit Amersfoort. Ook zondag wordt een belangrijke dag. want dan komen Tsjechische handballers naar Schiedam. Om kwart voor acht wordt de ontmoeting ge speeld tegen Dynamo. Om negen uur vindt het treffen plaats tussen de badmintonspeelsters van Duitsland tegen de sterkste Ne derlandse meisjes. Voor Duitsland komen uit: Irmgavd Latz en Maria Louise Wac- kerow; voor Nederland: Agnes Geenc en Felice de Nooije. Maandagavond worden de revan ches gespee Ld van de Schiedamse kam pioenschappen tafeltennis, badminton en lawntennis. Voor Service komen uit D. Boer, H. Eikmans en N. v. Slob be en voor Eendracht, C. v. Koetsveld. Bij het badminton zien we A. Beze- mer en W. Kroon in hut veld en bij hot lawntennis komen in het enkelspel da heren E. v. Woerkom en H. Meijer tegen elkaar uit, waarna in het dub- bel-heren Meijer-Hofman tegen Van Woerkom-Teschmacher in het veld komt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. De 24-ja- rlge kantoorbediende II. van II. uit Vlaardingen is op de kruising van de Lange Kerkstraat met het Oude Kerk hof bU een verkeersongeval ernstig aan het hoofd gewond en naar een ziekenhuis vervoerd. Bij het ongeval waren verder nog twee vrachtauto's betrokken. Een van de vrachtauto's kwam uit de richting Broersvest en wilde het Oude Kerkhof opdraaien. Om de chauffeur hiertoe de gelegenheid te geven, stopte een vrachtauto uit de tegengestelde rich ting. De kantoorbediende kwam de laarste auto achterop en wilde hem rechts gaan passeren. Hierbij bemerk te hij de afslaande auto uit de tegen overgestelde richting niet. Plotseling moest de bromfietser uitwijken, waar bij hij het trottoir op schoot en tot stilstand kwam tegen de pu» van een antiek-winkeltje. De man vloog over het stuur en schoot met zijn hoofd door de etalageruit. Met bloedende hoofd wonden moest hij door de GG en GD naar de Dr. Nolets richting worden overgebracht. (Advertentie LM.) DE KROON OP „DE TOYOTA SERIE 6 cyl. 110 pk 170 km/uur Bezoekt onze vrijdag weekendshow zaterdag 10.00 zondag 22.00 uur maandag Vrijblijvend taxatie en demonstratie ARAGEH OUDSERIJWEG v.a. 35.75 met kogellagers 46.75, 49.75, 58,-enz. grasscharen v.a. 5.35 Grasharken bamboe 1.55, staal 7.15, rubber 12.20 boomspuiten met tank dub- belwerkende pomp 23.55 graskantsteker 2.80 K.E.S.-zegels iJUMm BROERSVEST 52 TELEFOON 267594 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Met de bekendmaking van de uitdagen is er aan de tierde toneelwed strijd van de Schiedamse Ge meenschap gisteravond in de aula van het Stedelijk Museum definitief een einde gekomen. Zoals ieder jaar bleven ook deze keer de verrassingen niet uit. Als grote overwinnaar in de A-groep kwam „Utile Dulci" uit de bus, terwijl in de B-afdeling „Onyx" met de hoogste eer ging strijken. Burgemeester H. Roelfsema had zich belast met de prijsuitreiking. Ni een korte openingsrede door de voorzitter van de Sectie Toneel van de SG, droeg de acteur Jules Crolset wer ken voor van de Russische toneel schrijvers Tsjeohow en Andrejcw. Zou voor de meeaten in de druk bezette aula dit niet het hoogtepunt van het programma z(|n, toch wil Ik graag even stil staan b|j hetgeen Crolset bracht. Van de vier werken droeg hfj vooral „Het Lachen" en „Uit het Dag boek van een Opvliegend Menaf oP een sublieme wijze voor. Wal de ove rige verhalen betreft: goede w(Jn be hoeft geen krans. Na de pauze nam de heer Jan Ever- wijn namens zün mede-juryleden, me vrouw Eva Hauók en de heer Anton Deerimg, het woouxi. Na een inleiding over de ontwikkeling van het toneel in Nederland gaf hij een algemene in druk van deze tiende toneelwedstrijd. Hij wees erop, dat de uitvoering van een toneelwerk belangrijk aan kwali teit zou winnen, wanneer alle vereni gingen zouden kunnen overgaan tot het aantrekken van een werkelijk artis tiek-leider; „iemand uit het vak* dus. Hij zei: „Alle clubs hebben na tien jaar wel begrepen, dat een deskundige lei ding nodig is. Met de niet geringe ge meentelijke financiële bijdrage (een getal met twee nullen!) zal het aan trekken van een deskundige zeker ver gemakkelijkt worden". Over de b(J enkele verenigingen in gestelde raamregie had de heer Ever- wyn niet veel goeds te vertellen; hlf vond, dat deze raamregie weinig ef fect gesorteerd had omdat: een raamregisseur heeft nooit de volledige controle over de spelers. Ook worden kleine, maar toch storende foutjes nog wel eens over het hoofd gezien". Ook vond hU. dat het Inleven In de uit te beelden figuren nogal te wensen over had gelaten: „BU sommigen ls hei net aUof ze zo gauw mogelijk bun tekst f kwijt willen, waardoor de mimische expressie behoorlijk in het gedrang komt". Nadat burgemeester Roelfsema de prijzen had uitgereikt begaf het gehe le gezelschap zich naar de gewelven van het museum, waarop de uitslag nog eens vrolijk werd geklonken. De uitslagen: Afdeling A: I. „Utile Dulci" (79,80 pnt), 2. „Gerow" (74.14 pnt), 3, „Bre derode" (71.12 pnt), 4. „Othelio" (70.85). Afdeling B: 1. „Onyx" (67.94), 2. „Intermezzo" (55.43), 3. „Tot Steun in den Strijd" (55.25). Speciale prUseo: Wisselbeker „Othelio", Ceramiek: „Onyx", Wissel- bokaal (Drempelprijs): „Othelio". "Ver der kreeg tedere deelnemende vereni ging een speciaal aandenken aan deze tiende toneelwedstrijd. Persoonlijke prijzen, groep A: rol len. van het 1ste plan: 1. dames: Shei la (Geron), Blly van Eyk; 2. Louise (UD), Reina Kleipool; 1. heren: Char les (UD), Roind de Vries; 2. Markies (Brederode), Jan Gudde. Groep B: rollen van het Iste plan: 1. dames: Sally Philips (Onyx), Joke van Heel; 2, Edna Sanders (Ónyx), Koelie Koning; 1. heren: Arnold Jor dan (Onyx), Kees v. d. Most; 2. Dud ley (Intermezzo); Ton TJyL Groep A: rollen van het 2de plan: 1. dames: Dfyanira (Brederode), Cor Gruyters van Nooyen; 1 heren: Ver huizer (UD), Paul Dekking, Groep B: rollen van hot 2de plan: I. dames: Beer (Intermezzo), Nettie v. d. Harg-Robers; I, heren: Max (Tot St. i. d. Strijd), W. de Vqgel. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Zaterdag gaat het honkbaiselzoen weer begin nen. De gedachten van de Schiedamse supporters gaan onwillekeurig uit naar de verrichtingen van de kersverse eer ste klasser „Schiedam". Beide coaches-trainers Dick Mole naar eo Ben Tromip ('die dit seizccn van de Haarlem Nioholls naar Schie dam ls overgestapt) hebben de beste verwachtingen van hun selectie, maar blijven met belde benen op de grond, staan. Het is de bedoeling van deze honkbalkenners bij uitstek er een sfeervol seizoen van te maken. Zij wil len bet publiek goed honkbal voor schotelen. Een goede teamgeest ls bdj hen het voornaamste, al verliezen zij de resultaten natuurlijk niet uit het oog! Zij gaan gebru'ik maken van een unieke accommodatie, geheel afgestemd op de eisen die in de eerste klasse van de Honkbalbond wordt gesteld en zij kunnen er trots op zijn. De gemeente legt deze week de laatste hand aan het veld en zaterdag kunnen de sup porters de boundcry bekijken als de wedstrijd tegen CTC gespeeld wordt. Aanvang 4 uur. DHS start de competitie In Den Haag tegen Laakkwartier een eude te genstander van de Schiedamse honk balclub. Coach SoudUn heeft de lei ding overgenomen van oud-coach Krommenhoek, die nu de DHS-ploeg gaat versterken. DRZ speelt om faaU drie tegen SCR. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. BU het voetballen op de speelweide aan de Vlaardinger- dUk is de 10-jarige Hulbrecht van Gel- deren van de Dr. Schaepmanslngel In botsing gekomen met een van *Un vriendjes en Uep daarbij een dubbele beenbreuk op. Zijto 'leeftildgenculjea hadden er geen benul van, dat de verwonding zo ernstig was en sleep-ten hem naar zijn woning. De GG en GD heeft het joto- .getje ogenblikkelijk naar de Dr. Nolet- stidhtlng gebracht, waar bleek dat zijn linkerbeen op twee plaatsen was ge broken. (Advertentie I.M.) Nleuwstraat terug. Groep UI ;n Groep IV, West I en West II, gaan oveneens oveg do Koemarktbrug, dan Oranjestraat, Oranjebrug,-" rechtsaf Nieuwe Haven, St. Liduinastraat. •f OWjé V, raenrttt# Mhter W«t I en. II, gnat dn gete!. Nieuwe Ha- wen over den Nw. Damlaan,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2