Ivens: 'Boze mensen' Dromerig ROTTERDAM MAKER VAN ROTTERDAM-EUROPOORT HAD IVO BLOM IN ZIJN KIELZOG TEDIRO 25 JAAR Sport op radio en televisie Sushil Mazumdar in Volkenkunde Een gewone soldaat jWïè dsÏÏèste voetballer Heiheken en de duiven Kranslegging bij PTT ROTTERDAM RIJNMOND li 'IK LEERDE AFSTAND NEMEN VAN MATERIE' ONZIN SCHEEPSH YPOTHEEK TERUGGANG VOORAL I IN DE KUSTVAART BOOS JAMMER Mystiek element Hans Van Blooys Shlomo Koren Provo is in vrije tijd timmerman Pinksterkamp voor Pendrechtse jeugd Geen krant ontvangen? Doordebocht 'WITTE ZEE' DINSDAG TE WATER Hotel Rijnmond verkocht pag. 4 - zaterdag 30 april 1966 (door Han van der Meijde) ROTTERDAM, zaterdag. Joris Ivens heeft onlangs, toen zijn film „Rotterdam-Europoort" praktisch klaar was, gezegd: „Ik ben zo bang, dat een heleboel mensen boos op me zullen zijn. Want als ze mijn film gezien heb ben, zullen ze merken dat er van hen en/of van hun bedrijf niets of nauwelijks lets is overgeble ven. En dat spijt me nou juist. Want ik heb van alle kanten ont zettend veel medewerking gehad. En juist nu, bij deze film heb ik nog weer wat geleerd: leren af stand nemen van de materie waar lk mee bezig ben." Degene die me dit verteld ii Ivo Blom (34) vau het Bureau Voorlich ting en Publiciteit van de gemeente Rotterdam, die de opdracht tut de vervaardiging van de nleuw«te rol prent over Rotterdam heeft gegeven. Hoofd Koos Bax heefit do vermeerde cineast Ivens gedurende ongeveer drie maanden een van zijn mensen, de heer I. P. L, Blom uitgeleend, Zonder baard ging Blom het vreemde avontuur hi dat k: met Ivena dagen en weken hard werken en met baard la hij er uit gekomen. „Ik weet, dat het onzin Ia, want üc heb niet de film zelf niets te maken, Maar toch heb ik ergene een beetje het gevoel, dat Ik.., Ja, hoe zal lk dat nou zeggen. In elk geval wat Sieta (de echtgenote van Ivo Blom) vannacht tegen me: wat lig le toch onrustig te doen? 't Is Jouw film todh niet, dio straks in première gaat?" 'Over Ivens: „Gisteren zegt Joris tegen me: wat vind JU nou van de film? Ik zeg: ik vind het ontzettend moeilijk, Wekenlang heb lk al zwer vend met Ivena al mijn Ideeën over Rotterdam en het havengebied geven tileerd. Al die tijd heb lx mogelijkhe den aangegeven (luwen haakje» Blom kent de havenstad ala zijn Lijn baanflat doordat hij haar aagfeHjka aan buitenlandse pers, radio en televi sie moet „verkopen") en het merk waardige la, dat er bhna niets van terug te vinden is. Ik geloof, dat ieder een heeft gedacht, dat Ivena een ande re, een vo&trekt andere Tilm over Rot terdam zou maken. Ik kan me ook best voorstellen, dat velen teleurgesteld zijn als ze de film hebben gezien. Neem die mensen van de radardieiwt in Hoek van Holland. Zij hebben enorme medewer king verleend, Ze zijn urenlang in touw Eeweest. En? Ze komen in het hoofd stuk nauwelijks voor". Hij vervolgt: „Er zUo hele bedrijven overhoop gehaald. Ze zijn er uitge knipt. Wat er in. 'het museum Boymatia allemaal niet is gebeurd, ontzettend. Schilderijen zijn verhangen en naar een bepaalde zaal gebracht. Zelfs is één schilderij, met toestemming van Ebbinge Wubben, uit de lijst gelicht. We zijn de hele stad doorgereden om een geweldige grote rode doek te le nen. Eindelijk was alles klaar. We heb ben er een dag over gedaan. Resultaat in de film? Nog geen halve seconde..." moeten ruston. Kort geleden zat dat stuk nog ateede in de film. En gisteren wil het er uit. Toen heb lk tegen hem gezegd: Dèt neem tk je kwalijk. Zn weer geeft Ivens het bekende ant woord: Dat moet. Bs mag niet meer dan 22 minuten hebben. Het spUt me, diat ik sommige mensen moet teleur stellen". i Blom raakt niet uitgepraat. „A!> ik. de beelden z.ie van die draagvieugel- i boot, zie ik veel meer dan de anderen.1 Stel Je voor: de vliegende Hollander I verlaat het land met ean fakkel in de hand. Die scène hebben we vier keer' gedaan. En Ivans wou per se, dat Ptmilleamns die fakkel in zijn hand hield. En dat terwijl ik Knullemans j bij de eerste opname nog hoor krijsen: gvkl, Ivo, ik brand m'n Wauwl" Joris Ivens met rechts van hem Ivo Blom en links Eddy van der Enden na afloop van de première van 'Rot terdam-Europoort' op het Stadhuis plein. ■Bom, zijn herinneringen afraffelend: „Elke keer weer, als ik de film zie. zie en hoor fk nieuwe dingen. En steeds weer vliegen bU de meeste beehden, gedachten door mijn hoofd over wat we in Europoort meemaakten en op de Waterweg en op de Noordzee. HM (Ivena) hoeft ons, toneelspeler Caret Knullemans en mij, urenlang door het zand van Europoort laten hollen en dol len. Ik moest op verzoek vin Ivens Knullemans met een salto in het zand laten neerkomen. Toen Ivens meende, dat hij alles wel had, wou hU verder gaan. Dat ging niet. Ik heb een uur Ivens blijkt tljdeni de opname van de film een keer boos te zijn geworden. Kort en hevig. „Iemand maakte eenj opmerking over geld en is dat nou niet te duur, en zo. Ivens maakte zichi kwaad en zei: als ik nou ook noa aan j geld moet denken, kan ik er wel mee! ophouden". Of Ivena al die tijd in ona land is; geweest? Nee, Het is meermalen ge beurd, dat 'hU zei; zo en zo wil ik het J hebben en dan verdween hij. Naar Pa- i rijs of naar Moskou. Later keurde hij het werk van (pu'lke) cameraman1 Eddy van der Enden goed ot af". Ivena slt waarschijnlijk nu In ParljR. HU ie daar om sUn volgende (Franse) film „Mistral" of te monteren. Binnen kort gaat hy voor een nieuwe opdracht naar Venezuela. Tusaen de bedrijven door moet hij ook nog in vier steden In Italië zUn Vietnam-film vertonen. En daarna, als hö tUd heeft Ivens i la 07 gast hU weer naar Vietnam i misschien. Of het weer een „gekleur- de" film wordt? Waanohl)nll)k. j prachtige kleurenfilm zéker. Is Ivens Ivo dankbaar? Ja. Laat hij j dat merken? Ook. Gisteren, toen Ik hem van Schiphol haalde, bracht hu een fles cognac voor me mee. Laatst kocht h(j een fles ouwe klare. We dronken er een paar glaasjes uit, gin- gen weg en de rest bleef achter. We waren ecne op weg naar een punt in de ttad, toen hij plotseling de auto waarin we reden liet stoppen. HU had een boekhandel geilen. HU ging met mij naar binnen, vroeg «r of „ze" een boek over hgm hadden, kocht het. voor zag het van een opdracht en gaf het me. Zonder veel woorden gingen we verder". Na de première in het Lumière- theater gistermiddag, ging het klein gezelschap, dat het nauwst met de film verbonden is »n „Erasmus" op het Stadhuisplein wat drinken en eten. Ivo Blom ook. Bekaf. ROTTERDAM, zaterdag. (ANP) De Necleriandsche Scheeps-Hypo- thcek Rank N.V. hoeft In 1863, blijkens hoi verslag, genoegen moeten nemen met een kleine teruggang van de le- ningportefeuille. Door de verminderde vraag naar leningen en de krapte op de kapitaalmarkt, waardoor do bank beperkt waa in haar mogelijkheden tot kredietverstrekking, daalde de produk- tie aan nieuwe leningen van 19,1 min. tot ƒ14,4 min. Aan verplichte «n extra aflossingen werd 16,0 min, (v. J. 17,5 mini) ontvanger, zodat het door scheepshypotheek gedekte uit staande bedrag per saldo daalde van 00.4 min. tot ƒ88,7 min. Aan de verplichting tot rente-beta- ling werd in 1965 goed voldaan. Er; vonden geen executies van onderpan den plaats. Bij hot betalen van de ver plichte aflnssineun cm stond !n de kijst- vaarlssctor een -~ ''verigims niet be langrijke ach terstond. Radio en televisie beste den morgen aandacht aan de volgende sportevene menten! RAOIO Hilversum II: 15 uun Marathon met reportages van TwenteFeijenoord, GVAV—Ajax, DOS-Hera- cles, Vitesse—Gooiland, hoc keyintef land Neder land—Kenya, tenniswed strijd Nederland—Ierland, Varsity op Amsterdam- Rijnkanaal, uitslagen en overzichten, Hilversum U 1630 uur Marathon (aansluitend) met nabeschouwingen van SW-Roda JC, SVW-UVS, overzichten van handbal honkbal en wielrennen. Hilversum III: 16,30 uur AVRO's Sportrevue met to to-uitslagen, hockey Neder land—Kenya, paardenkoer. sen te Alkmaar en Baarlo, uitslagen en overzichten. TELEVISIE Nederland I; 13.55-17.00 Sportkaleidoscoop met rechtstreekse reportages van hockeywedstrijd Ne derland—Ierland, filmop namen, voetbaluitslagen. Nederland II: 19.00 uur Sport in beeld met uitsla gen en standen. Nederland I: 20.05-20.30 uur Sport in Beeld met flitsen van GVAV—Ajax, DOS—Heracles, Varsity op Amsterdam-Rijnkanaal, Nederland II: 22.10-22.25 uur Sport in beeld met flitsen van Velox—Xerxes, rolhockey-,marathon Den Hsag--Bonn, zeilwedstrij- don te Medemblik, wiel rennen BredaMcerssen. "pvE Indiase kunstenaar iSushil Mazumdar,. moet wel een zachtzinnig mens zijn. Uit zijn schilderijen straalt de vrede en in zijn wereld vinden wij een harmonie die wij in de onze^ nauwelijks kennen. De schilderijen, prenten en gebakken tegels van zijn hand in Het Museum voor Land- en Volkenkunde zijn bewust anti modern in die zin dat hij zich met kracht verzet tegen een stijl die weieens het schilderkunstige esperanto wordt genoemd. Mazumdar heeft tal van redenen om het' oneens te zijn met de abstracte kunst. Om te beginnen meent, hij dat er veel te veel aandacht aan wordt geschon- ken, terwijl de meeste werken in zijn ogen slechts eendagsvliegen zijn. Ze worden snel gemaakt en snel vergelen. In verhouding tot de betekenis er van ïel opschudding over gemea' Mazumdar ia duidelijk van een ander kaliber. 'Zijn kunst heeft dan ook een sterk bespiegelend karakter. Dromerig, naar binnen gekeerd, terzijde van de mo destromingen is ze toch minder karakteristiek voor de religieuze opvattingen Jn India dan men op. het eerate gezicht zou menen. Men waant zich op) een tentoonstelling van omstreeks 1010, toen de Art Nouveau of Jugendstil zich op haar hoogtepunt "bc- vond. Als er verschillen zijn, dan zijn ze in elk geval niet groot Mazumdar schildert in tempera zittende, musice rende, dansende, toUetmakende en lezende vrouwen in een typische, vloeiende en bevallige vormgeving, waarin de contouren enigszins zijn vervaagd. Dik wijls ziet hij deze vrouwen alleen maar op de rug. Het is dan alsof ze zich van ons afwenden en uit ver legenheid haar gezicht verbergen. Andere, nogal vage figuren geven zich over aan overpeinzingen. Bij elkaar gezeten, musicerend, schijnen ze nauwelijks contact met elkaar te hebben. Dit is kunst die niet wil schokken, dichterlijk wil zijn, lief voor elkaar Ze beeldt een Ideale wereld uit van vredelievende lieden, die hun dagen doorbrengen in contemplatie. TVTAZUMDAR kreeg zijn opleiding aan de zoge- 1T1- naamde Bengaalse School, waarop Tagore z(Jn geestelijk stempel drukte, Vrouweportretten, een In getogen naakt hebben zijn voorkeur, De kleuren zijn in grote partijen opgezet, naar het donker toe ver sterken ze het mystieke element. Het thema van de vrouw en de zich verpozende mens beheerst de ge hele expositie. In ons land kreeg de kunstenaar gelegenheid bij De Porceleijne Fles te experimente ren. Hij vervaardigde er decoratieve tegels ln ver schillende glazuurtechnleken. Deze tegels zijn soms heel gelukkig uitgevallen. Anders dan in de schilde rijen moest hij zich nu veel Intenser met de lijn bezighouden. Hij hield die lijn simpel. Zijn tentoonstelling duurt tot 22 mei a.S. Schlldares, èen vah de geglazuurde tegels van Sushil Mazumtfaf, AM de goede aquarellen te zien, moet men wel naar v Hans van Blooys gaan. Hij exposeert in Kunst zaal Zuid en laat zich daar van zhn beste kant ken nen. Deze kunstenaar, die zichzelf veel leerde, heeft een oog dat scherp observeert en aangezien hij zich bovendien ontvankelijk toont voor de poëzie in een stadsgezicht lijkt dit wel een ideale combinatie om tot bevredigende resultaten te komen. Zijn aquarel leerkunst sluit harmonisch aan op wat andere jonge Rotterdammers van tijd tot tijd voor ons in petto hebben: een moderne vatting van de techniek met behoud van het eigene dat bij Van Blooys ongetwij feld .vaar weegt Tot 9 mei a.s. DE in Amsterdam vertoevende Israëliër Shlomo Koren is met tekeningen vertegenwoordigd ln 'i Venster aan de Gouver nestra at. Het is speels werk met een kalligrafisch karakter dat zijn ontstaan dankt aan een benijdenswaardig gemak zich te ontspannen en vele gelukkige ogenblikken. Koren fantaseert heel zwierig met het penseel en verdunde o.l.-inkt en laat daarbij het toeval niet aan de kant staan. Deze bladen zijn weer van een heel ander soort en ge halte dan de ietwat kabbalistisch aandoende panelen die lk eens van hem ln Schiedam heb gezien, ware gebedstefels, bekrast in een vlaag van action-writing. Van David van der Kop uit Den Haag zijp er Rzer- plastieken, die mij weinig zelden. Maar dat zegt na tuurlijk niets. L. W. SCHMIDT ROTTERDAM, vrijdag. Onlangs bekeurde een agent op het Stieltjes- plein een jongeman, die met zijn fiets door een rood licht heen reed. Bij het opnemen vBn diens personalia gaf hij als beroep op te zijn „provo." Ziende de twijfeling van de verbalisant dit nieuweitijd.-e beroep te noteren zei hij: „Schrijf maar op, zo la het". Het ge bruikelijke naamsonderzoekbriefje kwam deze week terug van de afde ling bevolking. De betrokken stadhuis ambtenaar had heel slagvaardig het beroep „provo" aangevuld met de zin snede „in vrije tijd timmerman". OM een juist beeld te geven t»on de stand fan zaken in ons voet- ballersklassement zullen we de spelers in de kotste weken van de competitie rangschikken naar het gemiddelde cijfer dat zij van onze verslaggevers toegewezen hebben gekregen. Zoals men zich zal herinneren hebben we c an het begin van het seizoen bepaald, dat ook degenen die enkele wedstryden door een blessure of ziekte tot een ?ttaximum van vijf) moeten missen nog voor dc Parool-beker m aanmerking komen. Hans Kraag, die er vijf miste, telt dus nog juist mee. Het klassement na 25 toedstrydenzondagen is; J. ftadouic (Xerxes) 7,86 (173 pnt. uit 22 wedstrijden) 2. Kraag (Feijenoord) 7,40 (148 uit 20) 3. Doesburg (Sparta) 7,32 (783 uit 25) 4. Pieters Graa/land (Feijenoord) 7,25 (174 uit 24) 5. Tan Dijk (SVV) 7J0 (180 uit 25) 6. Eijkenbroek (Sparta) 7,16 (179 uit 25) 7. Treytel (Xerxes) 7,12 (178 uit 25) 8. Kruiver (Fejenoord) 7,04 (169 uit 24) 9. en 10. Spinhoven (Xerxes) en v. d. Burg (Hennes DVSbei den 7,00 (168 uit 24) 11. Van Ede (Hermes DVS) 6$2 (173 uit 25) 12. Madsen (Sparta) 6,90 (152 uit 22) 13. Glaudemans (SVV) 6,84 (171 uit 25) 14. Fafié (Xerxes) 6,83 (164 uit 24) 15. Haak (Feyeuoord) 6,75 (162 uit 24) 16. en 17. Teeuto (Excelsioren Snoek (Xerxes), beiden 6,72 (168 uit 25) 18. en 19. Bosveld (Sparta) en Don (Fortuna) 6,68 (167 uit 25) Ik weet niet hoe het u vergaan Vis, maar lk heb met een eek ere weerzin gekeken naar de foto's ln de kranten van de dienst plichtig soldaat Van Vollenhoven (van daag Jarig). Niet om de heer Van Volenhoven zelf. Diens doen en laten laat mil vol strekt koud. Wat mij enigszins onpasselijk maakt is de „vertoning" die door de leger leiding waarschijnlijk in overleg met 't Koninklijk Huis wordt opge voerd, Want één ding is duidelijk: Pla ter is niet een gewene soldaat die ga- woon in ■dienst gaat als iedere andere dienstplichtige. Pie.er is de verloofde van Margriet, Pieter a zo'n beetje een lid van het Konibklijik Huls, voor Pieter moest een ui .zonderingspos it ie worden ge schapen. Pieter zit in een speciaal klasje van 9pecialv academisch ge- vormden dio een speciale opleiding krijsen. Pat is fijh voor Pie.er en ook eng nuttig, want een dienstplichtige die al heel gauw de onderscheidingstekens va» een officier zal dragen, die al heel gauw zelfs zal commanderen en die baar verluid. al heel gauw iets te maken krijgl met de mi Vital re recht spraak. moet z.i min mogelük welen van het echte soldatenleven. Zo Iemand kun Je niet in contact brengen met boerenjongens uit Drente of nozems uit Amsterdam. Maar Pieter is toch wel een gewone soldaat hoor. Luister maar eens naar dit fotobijschrift in een landelijk dag blad: „Gepoetst en in een ne.jes ge perst eerste blauw, met op het hoofd de blnnenhelm, deed de dpi. ski. Vah Vollenhoven wal er gezegd weed. Hij marcheerde, hield halt, stond in de houding en bracht correct de groet." Persfotografen bleken dus plotse ling toegang te krijgen tot militair ter rein om een gewoon plaatje le maken van een gewone soldaat. Op woensdag 1 juni tot en met za terdag 4 juni houdt Centrum Pen- dreeh: (stichting voor sociaal en cul tureel vormingswerk) een pinkster kamp in Helvair. op een terrein ten oosten van de Drunense Duinen. Men overnacht in 8 en 12-persoons tenten. Vaste medewerkers van Centrum Hal Rotterdamich Parool-bonntu kunnen ona dit leleroniach maldan van maandag ton. taterdag van 17.30—20.00 uur Telefoon 133430 Abonnees bulten R'dam-Sohletlam kunnen zich wenden lot oni« plaat selijke axe n ten. Penidrecht hebben de leiding. Jongens en meisjes van 8 tot en met 13 jaar kunnen aan het kamp deelnem«t. Prijs peT persoon: ƒ20. Inschrijving op vri]da»ryiddagen van 2-4 uur aan het Baarlandhof 18. Naar aanleiding va» het Dagboek- stukje over de rubberringen die «om- mlge duiven dragen, achrUft de heer P. C. van der KuUp, Frederlkstraat 25a het volgende: „Bij nadere Informaties door men sen van de HeinekeAt's Brouwerij is gebleken, dat de rubberringen wel de gelijk van de brouwerij afkomstig zijn. Deze ringen worden namelijk gebruik: voor het afsluhen van vaten. Men ver moedt dat de duiven geringd worden door mensen van de nachtploeg, die in het donker de duiven vangen." (Indien dit zo is, zouden de nachte lij ke werkers bij de Helneken's Brou werij er dan onmiddellijk mee op wil len houden en gewoon aan hun taak paan. Red. Rotterdams Dagboek). De laatste hand wordt gelegd aan de bocht die voert onder het Schouwburgplein. Deze weg gaan we binnenkort nemen als we per auto naar De Doelen gaan. We stallen de wagen onder het plein, laten jassen in de auto en lopen comfortabel onder het plein door naar het Concert gebouw. De kranslegging b(J het gedeukte ken in de hal van het PTT-kantoor aan de Coolslngei, voor de gevallenen van de PTT aal dit Jaar plaatsvinden op woensdag 4 mei te 18,15 uur. Hler- by sullen ook aanwesig ilju de direc teur van de telefoondienst en de direc teur van het poatdletrlct Rotterdam. (Van qnze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag De voet balvereniging Tediro viert morgen haar 25-jarig bestaan. Ter gelegen heid vau dit zilveren jubileum staan er verscheidene festiviteiten op het programma. Na het vandaag gehou den juniorentoernooi volgt op 7 tnei een feestavond. De veteranen van Te diro zullen op de zondag daarop het geheel afsluiten met twee wedstrijden tegen de „oudjes" van Feijenoord en Progress. De jubilerende vereniging speelde vanaf 1 mei 1941 onder de naam Di- wero (Dienst Wederopbouw Rotter dam). In oktober '45 werd de perso neelsvereniging Tediro (Technische diensten Rotterdam) opgericht en kort daarop besloten beide verenigin gen tot een fusie. Daarbij werd de naam Tediro aangehouden voor de KNVB bleef de oprichtingsdatum van Diwero gehandhaafd. Het eerate elftal speelt in de 4e klasse H van distr. west 2 en het tweede in de res. 3e klasse H. De overige elftallen komen ln de afdeling Rotterdam uit. Op het complex van Varkenoord heeft Tediro de beschik king over een speelveld met een uit stekend geoutilleerd clubgebouw en geschikte terreinverlichting voor de training, Het plan'voor de bouw van een nieuwe tribune door eigen krach ten zal nog dit jaar verwezenlijkt kunnen worden. Op zaterdag 7 mei zal er in het clubgebouw van 15.00 tot 16.30 uur ge legenheid zijn tot gelukwensen. ROTTERDAM, zaterdag (ANP). Bij de iHC-werf Smit te Kinderdijk zal aanstaande dinsdag de 9000 p£.- sleepboot „Witte Zee" in aanbouw voor L. Smit en Co.'s Internationale Sleepdienst te Rotterdam- te water worden gelaten. D« doopplechtigheid zal worden ver richt door mevrouw C. M. Kleyn van WLUingen-Goddard, echtgenote van een der directeuren van L. Smit en Co. (Van onze correspondent) DELFT zaterdag. Het op 3 de cember Jl. geopende hotel Rijnmond te Schiedam, dat 50 bedden telt, ls gekocht door de Delftse zakenlieden C.'Koreneef en H. J. Zljlmans. Niet alleen hat hotel, ook het bijbehorende restaurant, dancing en kegelbanen zün verkocht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1