Een 'Zee' van lampions Bouw 'cremeert zeven gouaches SCHIEDAM 1 'Zonder hun arbeid is onze maatschappij niet bestaanbaar5 r I feestelijke inzet van Koninginnedag was ditmaal Uitreiking koninklijke onderscheidingen lekker laat nog achter Jubilarissen bij Wilton De strijd rond de korven Voetbal gaat weer rollen SW-Roda JC van belang Wie heeft iets verloren SCHIEDAM Belangstelling bijzonder groot DE MUZIEK Afgelopen nacht óp Zandvlakte Licht-groep Als nachtkaars K. van Driel geridderd KERKDIENSTEN Voor vreemd gebeuren veel belangstelling VEILINGHAL POELDIJK UITGEBRAND WALDO N.V. Citroen agent Haal nü een visvergunning Burgerlijke Stand Medische dienst Burg. Roelfsema: toch zinvolle traditie MEISJES GEMEENTERAADSVERKIEZING KOERIERSTERS KAPPERS EN KAPSTERS RECEPTIONISTE DEKKNECHTEN en LEERL.-DEKKNECHTEN iS 1 zaterdag 30 april 1966 - pag. 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. De jaarlijkse lampionoptocht op de vooravond van de verjaardag van koningin Juliana is een voortref felijke inzet voor de viering van koninginnedag. Het brengt met een een feestelijke sfeer in de stad, vooral wanneer de belang stelling heel groot is, zoals gister avond het geval was. Dat zal dit kser wel voor een belangrijk deel hebben gelegen aan een prettige voorjaarsweer. Voor &t> kinderen, een belangrijk deel nog niet in de schoolgaande leef tijd, Is het een prachtig feest. Want Wit Is er mooier dan voor een keer véél te laat naar bed te moffen en dan met zo'n feestelijk verlichte lampion W moffen lopen! En voor de ouders, die delen in de vreugde van hun kroost, is het een vertederend gezicht al die kleintje» zo parmantig en ge wichtig te zien stappen „achter de jnoziek aan". Daarom is de s ter-Jam- pion-optocht zovele jaren een suc ces-bU-voorbaat. Op bet grote parkeerterrein aam de Broerevest, voor de gelegenheid in. het donker gehouden, waar de lich tende slangen uit de vijf stadsdelen samenkwamen, was het een leuk ge zicht, al de zacht-gloeiende lampions. En toen de voorzitter van de organise rende VNFG, de heer J. v.d, Griend, op het lummeuse idee kwam om, ter onderstreping* van een driewerf hoera voorde verjarende Koningin, de lam pions omhoog te steken^ kreeg men een uitbeelding van het gebruikelijke ciiché „een zee van licht". Enorm leuk was dat. Er was overigens maar een enkele ïélf-vervaardigde lampion bU, dus van een uitzonderlijk type. Overwe gend traditionele vormen, wat de pret overigens niet drukte. Maar zo werd de „licht-groep" van de R.K. gymna- stlekver. Excelsior makkelijk de gro- (e blikvanger. Geüniformeerde piep kleine gymnastjes met oranje lampi ons, die bovendien een soort meiboom met zich meevoerden, vergezeld van fakkels. Dat deed 't wel. Ook anderszins -druikte Excelsior een duidelijk Stempel op deze optocht: liefst twee muziekkorpsen en een schier eindeloze reeks junioren. Daar konden de enkele andere gymnastiek verenigingen niet tegen op. Het waren overigens deze mee-Io- pende gymnastiekverenigingen die voorkwamen dat het feest, na de kor te en krachtige rede van burgemees ter H. Roelfsema met een gelukwens aan de Vorstin, als een nachtkaars uitging. Het bezwaar van zo'n optocht is nu eenmaal dat het te lang duurt en ie laat wordt. Vele ouders brengen bun kinderen al vóór het einde weg, wat begrijpelijk Is, maar daardoor maakt de afmars een wat verpieterde indruk. Zouden de organisatoren niet kun nen overwegen (het ds maar een vrij blijvend ideetje) om de massale sa menkomst op het terrein, die toch vaak verwatert, te vervatoigen door het na elkaar laten defileren van de vijf optochten, maar dan volledig, en dan direct weer afmarcheren? De organisatie zal dan nog wel iets moeilijker worden, maar daar is mis schien wel 'iets op te vinden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag De heer K(oos) van Driel, hoofd van de se cretarie-afdeling Sport en Recreatie en adjunct-directeur van de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nas sau. Deze onderscheiding werd hem gis teren op zijn afscheidsreceptie in de Kantine van het Raadhuis overhandigd öocr de wethouder van sport en re create, de heer R, Lamgerak. Zeven gouaches van Cees Bouw (links) gingen vannacht in vlammen op. Nea. Hervormde Gem. K.kuk:„?°„Wttr de' J- J- J»n«n en 17 ÏTi Hemmes. Bettoefficerk10 uur wi'JLi Zljnmeranan en 13 Uur dra. R. H. inT*., _.en ds A. ie Coq. Opstand&ng-skerk W uur ds A Hoffman en 19 mar cfcTc v. d. «wo. Vredeskerk: 10 uur dB. H. W. Hem- n»6 e nil9 uur ds, A. Hoffman. ur" ,?era- «ethei, Dorpdceric: 10 uur Si jj l. o1? en 19 uur J. G- Jaosea. «Rank: 8 30 uur de. W. Vom. fi 2?',1erv- Gerof- Rvau*. Gebouw Irene: UUr d3 A' Vroegïndewey Vee nee- Dtmd- Wesbvest 92: 10.30 uur H W Meihuizen (Den Haw). hiT4?,8- Luthene Gem. 10 uur dr. C. H. Modeuer (Rotterdam). Ond-Kath. kerk. Dam 26: 10 uur H. Mis. Biptlsten-iemeente. Lang® Haven 129: u uur samenkomst. des Heila. Lange Havesn 27t 10 uur «mglngssamenkomst en 1930 uur Verloe- "QZMamenkomst. Hoogstraat 1«.« uur "Wnhichtsatnentaxnst. AShe samenkamuten majoor en mevr. S. A. Dröver-Salo- iahova'» Getuigen. VhBcagttoouw; 18 uur toespraak en 10 uur WaehttoMO- Qud. Geref. oem. Jeugdhui® Lange Httven "Jf tn 10.45 uur dienat. Chr. Geref. Kerk. Warende: 10 en Ifl uur «u. h. v Leeuwen. Oem. v. Oorspronkelijk Christendom. «We Haven 29: 16 uur predUdng o.l.v. N, v a:uR«e (Den Haag). 4 Gerei. kerk. Oosterkerk: 10 wir ds. 3. M. f^Thnensma en 17 uur dl. J. Z. Potjer twaasland). Do Ark KetheJ: 930 uur de. CR Everaars en 17 uur ds. J. M. Nam- wtrjaitia, Magnatia Deikerit: lO uur de. H j Kouwenhoven (Vlaardtogen) en 17 uur «PR. Everaars. De Goeds Bavenkerk: Uur ds. W. Griffioen (Den Haag) «o 17 «h ds. R, j. v, d. Veen (iDetft). Mtanakerk uur de. G. N. Lammere 17 uur di H. J. Hè«pe (Den (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag, Niet min der dan 26 werknemers van de Dok en Werf Mij. Wilton Fijenoord ztjn gis termorgen in de kantine van het hoofdkantoor gehuldigd door directeur ir. O. 3. v.d. Vorm in verband met hun Jubileum. Daar was ook de heer J, F. van Tol bij, baas afd. bankwerkers-machinefa briek, die er 40 dienstjaar op heeft zitten en eerder de Ere-medaille zilver van de O.O.N. ontving. De anderen vierden hun zilveren ju bileum. Het zijn de heren P. van Breu- kelen, eorveëer; A. J. Buitenhuis, be ambte bedrijfsboekhouding; M. v.d. Hoek, elek. lasser; J, de Hoop, plaat werker; G. Huisman, hoofd-analist; D. H. Langeveld, schilder J. Nobel, voor man elektromonteur; H. v. Steijn, ijzerwerker; W. Storm, schilder; allen uit Schiedam; P. de Haan, plaatwer ker; K. L. Hoek, schilder; H. A. Jan sen, brander; F. A. Koeken, kopersla- ger-fitter; J. A, J. T. Peskens, maga zijnbediende; P. v. Rij, ljzerwerker-re- paraitie; L. v. Vliet, elektromonteur en J. W. Zandboer, schilder; allen uit Rotterdam; K. Buitendijk, kraandrij ver; L. P. Putselaar, beambte hoofd boekhouding; A. Kievit, magazijnbe diende; J. Pille, soheepsbesohieterJ. Schouten, voorman elektromonteur; J. A. Siereveld, brander; C. v.d. Steen baas afd. ijzerwerkers-reparatie; allen uit Vlaardingen. POELDIJK, zaterdag (ANP). -— Gisteren is het veilinggebouw aan de Nieuwe Weg in Poeldijk (gemeente Monster) door een felle brand in de as gelegd. De brandweer van Monster werd bij het blussen geassisteerd door de brandweren van Naaldwijk, 's-Gra- venzande en Wateringen. In de ruim 6000 vlerkante meter grote hal, waar dagelijks groente en fruit uiit het Westland werd geveild, waren houten kratten, papier, karton en ander verpakkingsmateriaal opge slagen. Na enkele uren blussen hadden de gezamenlijke brandweren het vuur bedwongen. Van de veilinghal was toen slechts een ruïne over. De felle gloed van het hoog oplaaiende vuur was in de verre omtrek zichtbaar, waardoor velen uit het Westland naar Poeldijk trokken. Hert nablussen nam nog geruime -tijd in beslag. (Advertentie 1M.) Boketweg 8890, Schiedam Tel. 15 36 55. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Om pre cies tien minuten voor half één zijn! in de afgelopen nacht op de zandvlakte achter het Sterrebos zeven gouaches van de Schiedamse kunstenaar Cees Bouw In vlammen opgekaan. Door deze ongebruikelijke en voor de nuch tere mens misschien ietwat belache lijke wijze om kunstwerk van de hand te doen, heeft Cees Bouw ondanks fel le kritiek toch woord gehouden. Im mers, een aantal weken geleden gaf hfj te kennen, dat h(j al het werk dat na een expositie van zjjn creaties niet was verkocht zou worden vernietigd. Cremeren noemde hjj dat. Bouw stelt zich hiermee voor ogen, om na Iedere expositie opnieuw te be ginnen en met een dergelijke „crema tie" een achterliggende periode af te sluiten. Vannacht werden zeven van de twaalf bij Galerie Wiegman geëxpo seerde gouaches het slachtoffer van Bouws aanvechtbare idealen. Van de tentoongestelde werken t>ij Wiegman werden er gedurende die expositie- maand vijf verkocht; gouaches en lino's. Ongeveer vijftig nieuwgierigen, on der wie ook een aantal politiemensen, waren vannacht naar het Julianapark gekomen om deze „happening" mee te maken. Cees Bouw wilde aanvankelijk zijn werk daar vernietigen, maar be sloot op het allerlaatste moment een eventueel proces-verbaal uit de weg te gaan en een wat minder gewaagde plek, de Zandvlakte, voor zijn mani festatie uit te kiezen. Omsloten door een kring van brandende kaarsen' spreidde Bouw zijn werk uit op het vochtige gras en nadat Marta Vooren in een laatste toespraak een even zie lige als onbegrijpelijke klad op het Koninklijk Huis smeet, goot Cees Bouw een fles benzine over ziin kunst werken en stak er vervolgens de brand in. Bouw probeerde wat onverschillig te lijken, hoewel hem dat niet erg lukte. De matte ogen in het bleke gelaat spraken boekdelen. Boekdelen over spijt, waarvoor hij overigens nooit zal uitkomen. Terwijl de vraatzuchtige Vlammen de laatste gouache verslonden, droop het gezelschap langzaam af. Nog een maal verlichtte het vuur een laatste rest van het werkstuk. Vluchtig las ik „Cees Bouw, Fabristraat 4tb, Schie dam. „Opkomend Licht"; 150". Enke le ogenblikken later was dat opkomen de licht voor altUd gedoofd en die 150 gulden voor altUd naar de haaien. (Van onze korfbalmedewerker) SCHIEDAM. De korfbal program ma's worden al aardig wat kleiner. Bovendien zijn er ditmaal weinig wed strijden op saterdag vastgesteld omdat op die dag de Koninginnedag wordt gevierd. Van de eerste twaalftallen komt alleen Schiedam binnen de lijnen en wel op eigen veld tegen De Raven. De uitwedstrijd werd door de rood zwarten met 51 verloren, maar toch hebben beide clubs evenveel winst punten binnengehaald (10), zij het dat De Raven één wedstrijd minder heeft gespeeld. Met het terrelnvoordeel aan de kant van Schiedam lijkt het dm een haalbare opgave revanche te halen op de nederlaag in Den Haag. In het verdere programma zijn op- fenomen de Wedstrijden Schiedam 2 perwers 4, Succes 2Ons Huls 5, ODI 2—TOP 2, Schiedam 3—Ajax. ju nioren EurekaSchiedam en aspiran ten NIO bODI a en Spirit b—ODI c. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Voor de( Schiedamse amateurvoetbal Iers was het afgelopen weekend bijna weer! een verloren voetbalzondag, maar nul de lente eindelijk haar intrede heeft I gedaan Is er een kans dat de rest. van de competitie vlot afgewerkt kan, worden. Het kunnen nog een paar in-1 teressante voetbalweken worden, vooral wat de kansen van de DHS'ers betreft. DHS verloor kondag van concurrent I Dubbeldam en nu het naar Strijen moet zal er toch heus uit een ander' vaatje getapt moeten worden. Excel- sior'20 krijgt Nieuwenhoorn op be zoek en daar zit een puntje winst ui. Martinit moet de volle winst op 's-Gravendeel kunnen behalen en SVDPW kan thuis tegen Het Noorden de punten in huis houden. Demos speelt thuis tegen USC eni krijgt het even moeilijk als Schie dam, dat Groen Witten op bezoek krijgt. Ursus gaat naar Swift Boys en DRZ moet hij VNB proberen de pun ten te veroveren. WF krijgt Vierpol- ders op bezoek. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. SVV speelt zondag in Harga de zeer belangrijke wedstrijd tegen Roda JC. Belde teams hebben kans op de promotie-plaatsen. De rood-groenen staan op een gedeelde derde plaats en Roda JC heeft maar één punt minder. Het wordt zo een he vig duel om de punten, die geen van beide ploegen meer mogen missen. De Limburgers komen voor het eerst weer op volle „oorlogssterkte" in het veld nadat maar liefst vijf spelers zijn gestraft en de laatste zes weken niet in het teld zijn geweest. Dit is voor SW een waarschuwing om zich niet te laten overrompelen door het zuidelijke temperament. Maar ook een) stimulans, te meer waar de rood-groe- nen nu „in the winning mood" zijn. Te voren wordt om 13.00 uur een wedstrijd gespeeld tussen pupillen van SW en Xerxes. Het Jeugd-elftal speelt zaterdag om 13,00 uur In Harga tegen de Vole- wijekers en de SW-reserves, de laat ste plaats hebben verlaten, spelen bij PSV. SW 3 ontvangt zondagmorgen LFC 2 en het vierde elftal gaat naar Zui derster 2. De elf Schiedammers die gister morgen een Kon. onderscheiding hebben ontvangen uit handen van burgemeester H. Roelfsma (geheel rechts). Naast hem de enige Ritöder O.O.N., de heer G. H. Hoorman. SOKE EDAM. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam, da- geUjlcs van 8 00—17.90 irur, behalve op za terdag en zondag. Schooltas inh. schoolboeken: geruite fietstas met inhoud: bruine bromfletshand- sohoen (post Buitenhavenwegzwarte da mesglacé (lring met 3 sleutels en hang slot: zwarte aansteker; daraesbrfl In étut; kontaktsleuteltje; ring met 10 sleutels: bruin sehoolétui met tnitbromflctsplaatje BJTT 850; kettinkje met kruisje, linker steunzool, 1 pakje marganne Te bevragen bU de vinders- Damespnrapluie tn (hoes, L Verhoef, Nieuwe Maasstraat 36a; étui met inhoud, Kraalj Futtershoeksestraat 28. Plastic ktn- derportemonnee (leeg), De Bruin, Lange Kerkstraat 78; k-nipportemonnee met inh., J. Simt Rembrand tl aa iv 76b: damesporte monnee met inhRosmun ,MolenstngeI 52. Overschie, domesportefeuüle met inhoud, Postkantoor Tutnlaan: bruine portemonnee met inh Machielse. Burg. Van Haarerüaan. 1137, damesparapluie, v. d Vides, G-roene- Iaan R3, kinctermanteltje. Koogje, J, van Lennepstraat 15: Terlenka herenregenjaa, Van Bommeien, Cort v d Lindenlaan 26, bruine damesglacé. Papaver, Korte dam 3; kindervestje, Houtzager, Villastraat ld6: 1 paar bruine dameshandschoenen, v d. Vlies, G-roenelaan 85; jongenebril, v. d. Smae, Groenelaan 3H), eleutels met hanger, Gee- ratz, Heenvüetsestraat 16: zwarte poedel (4 maanden) en zwarte hond, reu l',i Jaar, halsband, wit-te borst; (Gemeenitereiniglzvgs- dienst Bui tenhavenweg); groene parktot, Smit. Parkweg 321; bromfletsplaatje 444 966. H Lelieveld, Troelstralaan 26; brom- fietsptaatje JPS 019, Landsbergen, Polder weg Bfl, slerdop velg (Ford Taunus 12M), Ark Anjo, to Nieuwe Haven 147; wieldop auto (verm. Dauphlne), Prins Fr. Halsplein 4c; bankbiljet, Westervcld Th S Kempis- straat lb; schakelarmband, R. Maan, Mgr. Noienslaan 654; bankbiljet, Overbeken, Sin gel 49a; bankbiljet, Gruns. Burg. Van Haa- renlaan 1179, autostep. Joosen, Kommie- zenlean 10: Autosiep op luchtbanden, Goe de, RotterdamsetlIjk 164; 6 trouwfoto's, Foeïders, Anth. Mijestraat 28b; ruitenwis ser. Hoogendam, Hogen ban weg 23b; ver- pleegstersinsigne (ooievaar), Boüe, Goeman Borgesloslaan 12. SCHIEDAM. Op het gemeente secretarie liggen de visvergunnin gen voor het nieuwe seizoen, dat 28 mei a,s. begint, ter uitreiking gereed. Vorig jaar werden rond 3.000 vergun ningen uitgegeven. Ieder jaar Is het zo, dat de meeste hengelaars wachten met het halen van de visvergunning tot enkele dagen vóór 28 mei. Het ge volg is, dat in een paar dagen hon derden kaarten moeten worden uitge schreven. Er moet vaak lang gewacht worden voor men de begeerde kaart in zijn bezit heeft. Men kan dit voorkomen door reeds nu de vergunning af te halen. De gelegenheid daartoe bestaat op elke werkdag en wei van 8.30 tot X2 en van 13.30 tot 14.30 uur, afdeling Bevolking, ingang Oude Kerkhof 19b. De kosten zijn: Bijdragebewijs voor het vissen met één gewone hengel 2.75; kleine visakte voor het vissen met twee gewone, een speciale of een hengel met levend aas ƒ8.00; grote vis akte voor het vissen met alle ge oorloofde vistuigen ƒ22.00; consenten tot uitoefening van de kustvisserij 2,00 en vergunningen voor het vissen In de Schiedamse haven 41,50. Voor deze laatste vergunning is een kleine visakte ad 8.00 vereist. SCHIEDAM. Geboren: GenevLève M. M. dochter van H. J. van Geloven en C. M. Baars; Marco zoon van A, Korporaal en B, L, Tanis; Juliana C, dochter van H. Velvis en H. Visscher, Overleden. P. Jalink, 85 jaar, SCHIEDAM. Ondertrouwd: P. Boomert 26 Jr, en J. A. Brlnctanan, 1® jr. H. T. L Coster, 22 jr. en L. Verwaal, 19 jr. J. 't Hart. 23 jr. en A. KraaijveM. 20 jr. H. A. M. HoKerhoek. 24 jr. en H. de Gorter. 27 jr. A. J. Junjf. 26 jr. en C. Aardoom. 19 jr. E. S KaHar, 28 jr. en G, E. van den Berg, 23 jr S, Polak. 36 jr. en L. A. tieljer, 20 jr. W Prins. 23 Jr. en D. G, M. Borsten, 21 jr. J. Rab, 22 jr. en N A. Hearkens, 25 Jr. J. van der Touw, 20 jr en J. van der Vlist, 1® je W. Ubels 28 jr. en 3. Roeman, 19 Jr. H, L. Vrijdag. £l jr. en A. G. M. Bokhorst. 20 jr. J. van Wensveer., 30 jr. en A. W. Troost, 23 Jr. W. G. westdbk, 30 jr. en C. A Three!*, 19 jr. C. Wiegman*. 19 jr. en W. 3. het Honk, 20 jr, L. Zaandstra, 21 jr. en H. J. de Brons. 19 jr. Gehuwd: A. K. Jaeger, 23 Jr. en G, Smit, 19 jr. A. A. Vis, 22 jr. «n M. P. Niquet, 19 jr. C. 3. Joustra. 2® jr. en E. D. van Ottert*», 29 Jr. C. J. Kok, 23 jr en L. M. Klei*», 23 Jor. J, G. Lambergen 2a jr. en J. H. C. van MIL 20 jr. B. B. Smit, 25 jr. en M. G. Hoorman, 22 Jr. L. A. WiKemee. 20 Jr. en L, L, Mes- der, 23 Ir, J. N. A. Bouanan, 26 jr. en A. W. A. Boreboom. A. W. H. van der Helden, 23 jr. en J. H. van Llenden, 19 jr. A. Bljloo, 24 Jt. en C. J. HuijadenB, X9jr. B. Tettero, 22 jr. en P. de Bruin. 17 jr. B. C. P. van der Nart, 24 Jr. en J. 3. Vertinde. 21 jr. B, van den Ho ogen, 28 jr. en G. tfe Jong, 24 Jr. P. Witvoet, 30 Jr. en W, H. Moonen, VI Jr. A, Moerman, 22 jr. en H. Jfrktrop, 23 Jr. Overleden: D. Verfeoeokx, 81 Jr. ebhtge. Pijnacfcer, H. F. A. WHtan, 83 Jr. SCHIEDAM. In spoedgevallen zijn ge durende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: D Houthuysen, Marconi straat 93. tel. 2685de; G. In. 't Veld, Wil lem de Zwljgertaan 23. tel 268599 en P. Sprey, Singel 76. tel. 268250 Geopend is apotheek Gouka, Groenelaan 127, dte ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. „Ik ben er mü van bewust dat een verleende Koninklijke Onder scheiding op heel verschillende manieren door de mensen zelf wordt ontvangen. Toch is het een zinvolle traditie dat de Staat de verdienstelijke burgers op deze manier wil eren". Zo sprak bur gemeester H. Roelfsema toen hij gistermorgen in de stemmig met bloemen en heesters versierde Aula van het Sted. Museum aan elf van deze „verdienstelijke bur gers" uit zijn stad een Kon. On derscheiding uitreikte. Het was de eerste maal dat burgemeester Roelfsema deze massale huldi ging in Schiedam leidde. Het is een waardering voor het werk dat men doet in dienst van de maatschappij en. zonder deze arbeid van de burgers is een maatschappij onbestaanbaar, In arbeid kunnen wij onszelf tot ontplooiing brengen. Doch alleen wanneer men die arbeid goed doot en zich daarin heelt ontplooid, dan kan hei moment komen, dat de samenleving hiervoor dank brengt In de vorm van een Kon. Onderschei ding. Aldus de sympathieke rede van burg. Roelfsema. HU sprak daarna nog een woord van waardering voor elk van de gedeco reerden. De heer G. H. Hoorman,: hoofd van de chrlsteiyke P. Irene- ulo, die na dit cursusjaar met pensioen zal gaan en die Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd, noemde hU een „voortreffelijke onderwijzer en een goed leider van de school". Een be langrijke functie ook, omdat hU niet alleen de jeugd een opleiding geeft maar ook opvoedt. De zes werknemers bij de Scheeps bouw Mij Nieuwe Waterweg van de R.D.M. the allen er ongeveer 40 dienstjaren op hebben zitten, werden gezamenlijk toegesproken. De drie werkmeesters M. H. van Dijk, P. de Regt en G, S. Sluiter, die goed vak manschap en ook goede leiding heb ben gegeven, ontvingen de Ere-me daille in zilver van de O.O.N. De he ren P. J. F. Dolleman, P. van Gulik en J. van Keulen werden voor hun. langdurige trouwe dienst beloond met de Ere-medaille in brons. Ook van de heer «J. F. van Tol, die veerig jaar werkzaam is bij Wilton Feijenoord/Bronswerk, thans baas afdeling bankwerkers-machinefabriek, werd de arbeid hoog op prijs gesteld en nu beloond met een Ere-medaille in zilver, Ere-zilver ook voor de heer P. Kal den. Niet alleen omdat hij ruim veer tig jaar werkzaam is bij Drukkerij' De Eendracht, waar hij chef-drukker is, maar ook voor zijn verdiensten in de sportwereld. Met name voor de voetbalvereniging P.P.S.C., waarvan hij opriehter was en nu nog vice-voor- zitter. In de heer F. Krommenhoek schet ste de burgemeester een bijzondere figuur. Veertig jaar geleden trad hU reeds toe tot het nu verdwenen Ste delijk Muziekkorps, om later te komen bU Gusto's Muziek Vereniging. Niet alleen als spelend lid maar ook als tweede dirigent en secretaris, waar by hij speciale aandacht had voor het opleiden van jonge mensen. „Het meest ben ik echter getroffen door het feit dat de heer Krommen hoek zich vele jaren de moeite ge troost heeft om een blinde stadgenoot wekelijks naar voetbalwedstrijden te begeleiden. Dat typeert hem", vond burg. Roelfsema, die hem de Ereme daille in zilver opspelde. Een gouden Ere-medaille was er ten slotte voor adjudant van politie L. Schuitman. Een man die door zijn oorrecte gedrag een „positieve waar dering" voor het politie-korps op roept. bij Drukkerij P. F. van den Ende Schiedam, de Nijverheidsstraat 5-7 (Spaanse Polder), (5 min. vanaf Station Schiedam) kunnen bij een leeftijd van 15 jaar PER WEEK 45,- SCHOON VERDIENEN Lichte en schone binderij werkzaam heden natuurlijk ook 5-daagse werk week, prettige omgeving. Kom eens praten of vraag telefonische Inlich tingen. Ons telefoonnummer is 155155, toestel 8, VRAGEN STAAT VRIJ UW UITZENDBUREAU IS MANPOWER Manpower vraagt voor di recte uitzending nnar bij haar bekende bedrijven OPERATORS (IBM en Buil) PONSTYPISTES Voor elke Manpower uit zendkracht vanaf l januari een hoger tarief en alge- hele sociale verzekering. Elke vrijdag uilbetaling per kaa, per giro of per bank. Ons kantoor is voor u ge opend van maandag tm. donderdag van 9 00—13.00 uur en van 14 00—17 00 uur, vrijdags van S 30—13 00 uur en van 14 0019 00 uur. Zaterdags gesloten. Voor de verzorging van uw sociale uitkeringen en in lichtingen daarover is tij dens de uitbetalingen een deskundige van Manpower voor u beschikbaar. MANPOWER *s Werelds grootste Uitzendbureau Hoogstraat 198 Telefoon 260844 Schiedam GEMEENTE VOOR OORSPRONKELIJK CHRIsfENDOM iedere zondag om 4 uur n.m. vindt in gebouw Lange Haven 129, Schie dam een krachtige pre diking plaats over de al oude waarheden der H. Schrift onderl. v, N. v. d. Brugge uit Den Haag. Komt u ook luisteren? JUIST NU ADVERTEREN De Voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad maakt bekend, dat van het hoofdstembureau de mededeling is ontvangen, welke geldige kandida tenlijsten voor die verkiezing zijn ingeleverd. Binnen vier dagen na heden kunnen zittingheb bende raadsleden bij het Centraal Stembureau lijsten voor een voorkeurnummer aanbevelen. Op VRIJDAG 6 MEI a.s. om 17 uur zal het Cen traal Stembureau in een voor de kiezers toeganke lijke zitting, te houden ten Stadhuize, tot de num mering van de lijsten overgaan, Schiedam, 29 april 1900. De Voorzitter voornoemd, H. ROELFSEMA Foto - Film straat 106, Schiedam, tel. 20720. Let op het Juiste adrea.RI9 ROLFILMS VERGETEN? automaat staat voor u klaar. Allo soorten film*. Foto K, van Vuuren, Hoogstraat 106, R19 MAISON „SARY" vraagt voor haar eerste klas dameskapsalon aan de Schiedamseweg 43 te Kethel die het vak in hun vingers hebben. Alsmede een Sollicitaties na telefonische afspraak, tel. 267251. WILTON-FIJENOORD N.V./ SCHIKDAM Diversen KAPSALON HÏLÊNE De salon voor de betere per manent, Stroomloos voor leder haar geschikt, f 7.90. Helène Ideale natuurlijke permanent, j 10. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent. Kapsalon Helène. Bembrandt- han 22, Schiedam, tel. 261170. reductie. H20 Zoekt U een goede, vaste baan? Bij onze SLEEPDIENST ïs .plaats voor Speciaal voor dekknechten wordt1 een aantal' jarer» matrooservaring bi] binnenvaart, kustvaart, grote vaart of visser!op prijs gesteld. Over vooruitzichten, arbeidsvoorwaarden, werktijden, v/instverdeiing enz,kunt U mondeling of telefonisch in lichtingen verkrijgen bij onze Personeels-Administratie, telefonisch te bereiken onder nr. (010) 269200. toestel 3094.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2