Nieuw complex S.M.P. LUXO R ANG€LIQU€ ROTTERDAMS DAGBOEK De zon op de voorpagina ZONDAG IS 1 IQVANDA-DAG Modern havenbedrijf noodzakelijk Vrachtwagen rijdt in berm: dame (78) op slag gedood Dagtrip naar Engeland per vrachtauto Hulde aan de Beesten in dagjesmens de Lijnbaan 7<H#o Racketeers overtroeft NMC: 7-4 Pieter en zijn status ROTTERDAM RIJNMOND p ARBEIDSTEKORT VERTRAAGT DE SCHEPEN Alles pleit voor TELEFUNKEN radio Ir. S. Wiesenthal houdt lezing voor scholieren CONCEPTIE VAN GROTE ALLURE Arbeidstekort Mr. Th. L. W. H. boeman ter aarde besteld j D. v. d. Kerkhof f nog steeds op de ereplaats verwacht uwf- nam l&zdaMhd V. F. TROMER ERELID RDB UITSLAGEN VAN WIELERCLUBS In dozen Geschenk "WtwwLc NYLONS ZO VLOGEN DE DUIVEN pagina 4 - dinsdag 3 mei 1906 (Advertentie I.M.) V/IJ laten onze klanten niet voor niets naar de stad komen.,, neen, onze hulsmoeders hebben 't al druk genoeg. Maar deze aanbieding overgor- dljnstoffen met extra voordeel.» kunt U toch niet laten lopen.» en morgen kiest U ze uit. Effen grijze Dobby van 2.90 Unl Weefstof met wofeffect In beige kleur van 3.65 Zware structuuretof In gee! ert linde van flu5Ö Morgen verkopen wij deze 3 soorten overgordijn stoffen, door' elkaar, per meter voor nog géén twee gulden. overgordijn sloffen weefstof structuurstof Morgen begint de verkoop van deze 3 soorten overgordijn* stoffen, 120 ent brea^ door elkaar per meter voor m Gtin ttl. of schrift. tssi. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Bij een ongeluk op de Rotterdamse Groene Kruisweg is gisteren de 78-jarige me vrouw A. E. Stijger-Blazet uit Snljke- nlsse om het leven gekomen. Zij zat, samen met een andere vrouw en een kind in de grasberm van de weg, toen een zware truck haar na een botsing met een autobus vermorzelde. De truck met oplegger geraakte na een botsing met een tegemoetkomen de autobus in een slip. Do zware com binatie schoof vla de berm waar de vrouwen en het kind zaten, de sloot in. De tweede vrouw en het kind kon den zich op het nippertje redden. De bus kwam door de kracht van de bot sing op zijn kant te liggen. Belde voer tuigen werden zwaar beschadigd. (Advertentie LM.) Meesterlijke geluids weergave. ontvangst (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. Ir, S. Wiesenthai komt 4 en 5 mei naar Ne derland op uitnodiging van bet Wie- jgetithal-Jongerencomlté. Hij zal op 3 mei in de kantine van Het Vrije Volk voor scholieren een lezing houden over het werk van zijn bureau opsporing oorlogsmisdadi gers. Voor de lezing worden uitgenodigd de leerlingen van de vierde en vijfde klassen van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwij», leerlingen van. de vierde klasse van udo- en leerlingen van de kweekscholen. ROTTERDAM, dinsdag, Burge meester W. Thomassen opende gister middag officieel het nieuwe haven complex van de Stuwadoors MIJ, Mül- 1 er-Progress aan de Prinses Beatrix- haven en sprak daarbij zijn bewonde ring uit over de enorme ontwikkeling, die de Rotterdamse haven in de laatste tijd doormaakt. Het éne miljoenen- object na het andere wordt officieel geopend! In deze rij van mlljoenenobjecten mag het havencomplex van Müller- Progreaa cr zijnt Zestien miljoen gul den werd tot dusver besteed om het uitgestrekte havenbedrijf aan de Prin ses Beatrix haven gestalte te geven. Het bedrijf bestaat int drie delen: een Btukgoedgedeolte, een overslagbedrijf voor zware goederen (o.m. contai ners) en een bananenoverslagbedrijf. Dat bananenoverslagbedrijf begon in 1912 al toen de eerste bananenboot van Fyffes in Rotterdam werd gelost. Het „oude" bedrijf van Müller-Pro- gress aan de Maashaven raakte in de beknelling van stad, metrobouw en walerstaatsvoorzleningen. Men moest ruimte hebben, een betere aansluiting met het achterland en in zijn geheel met de ontwikkeling van de haven Ln de pas kunnen blijven. Zo is het Eemhavenproject geboren, een project dat niet alleen moest voor zien in een bananenoverslagbedrijf, dat nu het modernste in Europa kan worden genoemd, maar tevens soelaas moest bieden voor andere, moderne haven-activiteiten. Het werd in feite geen verhuizing, maar een verplaat sing om breder activiteiten te kunnen ontwikkelen. De opzet van het nieuwe bedrijf moest direct van grootse al lure zijn en daartoe moest een enorme hoeveelheid „spadework" worden ver richt. Gisteren hebben honderden gas ten het bedrijf aan dc Eennhaven ln werking gezien. Het lijkt allemaal zo eenvoudig als alles eenmaal draait, maar voordat dit kon gebeuren hebben economen, juristen en vooral technici AMSTERDAM, dinsdag (ANP,, tte Handen in elkaar moeten slnan omIcoalaogd non dc Vrije Universiteit f/*»4 n.n .innirt en t1 ft n rl i» n n iftihMl IO Burgemeester Thomassen bewondert de plastiek van beeldhouwer Jan van Munster, een geschenk van Mifller-Progress aan het Museum Boymans- Van Beuningen, dat hij zo juist van mr. J. S. Bijl (rechts) heeft aanvaard. voor de examens: kandidaats theologie G. Burger (Rotterdam), aan de Land bouwhogeschool le Wagen in gen is ge- slaagd voor het Ingenieursexamen: j tuin bouw plantenteelt: mevr. M, C. F. Katz van Buuren (Rotterdam), voor het kandidaatsexamen: akker- en weidebouw, H. G. van der Meer (Hekelingen), landbouwtechnologie: E J. Soronsen (Rotterdam). tot een zinnig en rendabel geheel te kunnen geraken. Mr. J. S. Bijl, lid van de raad van commissarissen van de Müller-Pro- gress, vestigde in zijn Inleiding de aan dacht op een belangwekkend aspect van het werk in de haven. De Rotter damse haven, zo zei hij, is wijd en ï(jd bekend om de inrichtingen op allerlei gebied, die erop berekend zijn de over slag van goederen zo efficiënt moge lijk tc doen geschieden. Dat de sche pen, vooral de stukgoedboten, deson danks niet de despatch krijgen die zij zouden moeten hebben is niet te wij ten aan het feit dat deze moderne in stallaties niet met do tijd zouden zijn meegegaan, doch aan de krapte op de arbeidsmarkt. Dit arbeidstekort vormt een probleem op zichzelf waaraan voortdurend gedokterd wordt, maar dat gezien de steeds verder gaande in dustrialisatie nog wel niet zal worden opgelost. Een systeem van continu- arbeld zou, aldus de heer Bijl, althans wat de haven betreft, enig soelaas kunnen brengen. Tevens zou dan een betere bezetting verkregen worden voor de met grote Investeringen ge paard gaande moderne installaties, die weer nodig zijrt om het arbeidstekort, althans gedeeltelijk, te voorzien. Een gevolg van het arbeidstekort is o.m. ook dat voo-al van Amerikaanse zijde sterk wordt gepropageerd voor het containervervoer. Dit containerver voer zal, ala zij verwezenlijkt zal als zij verwezenlijkt zal kunnen wor den op dezelfde wijze als in de V.S., een geheel ander aspect verionen aan de haven en etablissementen nodig maken van een geheel andere con structie. MüllerlProgress heeft vanaf het begin de ontwikkeling van het containervervoer nauwlettend gevolgd en haar nieuwe bedrijf aan de Eem- haven de mogelijkheid gegeven al thans voorlopig aan de eisen die de container ver voersontwlkkeltng atolt, te voldoen. (Van een onzer verslaggeefsters) 1 ROTTERDAM, dinsdag. Op de algemene begraafplaats Crooswijk wordt morgenmiddag om 12 uur het stoffelijk overschot ter aarde besteld van mr. Th. L. W. H. Goeman, die zondag op 57-jórige leeftijd overleed. Mr. Goeman was advocaat en procu reur to Rotterdam. (Van onze i cheep vaartredact le) ROTTERDAM, dinada*. Was het voorheen alleen voor particuliere rei zigers voorbehouden een dagtrip naar Londen te maken, thans is het, dankzij een autoveerdienst, ook mogelijk met een geladen vrachtauto naar Engeland te gaan, de lading daar te lossen en dezelfde dag met een nieuwe lading □aar Nederlasd terug te keren. Bij de transport Ferry Service (Hu- dig erx Pieters C.V.), die dagelijks met veerboten van de Merwehaven naar Felixtowe vaart, komt het in de laatste tijd regelmatig voor, dat Nederlandse vrachtauto's een „dagtrip*' naar Enge land maken. Als voorbeeld kunnen wij geven hoe „Ouwenbroek's Meubelfa briek" in Vlaardingen haar expeditie problemen met de Engelse „dagtripa" op een heel bevredigende manier op lost. Dit bedrijf met een uitgebreide export naar Engeland laat bijv. op dinsdagmiddag een meubelauto met een schip van de Merwehaven ver trekken. De auto komt 's nachts fn Felixtowe aan en is na drie uur rijden in Londen. Daar worden de meubelen op verschillende ontvangadressen af geleverd en de grondstoffen voor de fabriek geladen. Woensdagavond nog Is de auto in Felixtowe en donderdag morgen vroeg staat de wagen te Rot terdam weer op de kant. Do chauffeur heeft dus ln nog geen twee dagen veel werk gedaan, maar toch nog in de ge legenheid geweest twee nachten aan boord van het schip rustig te slapen! r^jWlJ» ROTTERDAM, dln«- LMUUlUy dag. In het toernooi om het persoonlijk kampioenschap van de Rotterdamse Dislrictsdam- bond heeft D. v. d. Kerkhof! zU» voor sprong geconsolideerd. Hoewel hU niet verder kwam dan remise tegen A. Stuurman. De VDV'er heeft thans 5 matctipunten. (Advertentie IM.) KRUISKADE TEL. 138326 Het spectaculaire vervolg op da markiezin der engelen De verdere uitslagen ln de derde ronde waren: D. v. d. VeerC. Ver- mijs 0—2, P. H. Idzerda—J. Bouaema 11, M. H, SoetensF, de Jong 1—-1. Uitslagen tweede ronde finale eer ste klasse: C, Zaanen—S. de Jong 11, W. BoogaardJ. Hannlk 1I. Afgebroken partij eerste ronde: Han nlkZaanen 1—1. Tweede ronde finale tweed- klasse: H. S. DoornbosH. Ruyfl 02: P. PootJ. Slump 1-5-1; A. HuetJ. de Jong 2—0. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Op de jaarvergadering van de Rotterdamse i dambond werd de heer V, F. Tromer benoemd tot erelid van deze dlstrlcts- bond. De heer Tromer was vele jaren se- cretaris van deze organisatie. Voorts, is hij nog penningmeester van de1 KNDB en bekleedt (of bekleedde) hij' nog tal van functies, zowel in de na tionale als in de internationale dam- ongarusaLe. tralnlngsritten. Sparta—Pedaalrlckters A-kJ. 88 km i» 2JZ2A1. Tooien (S): 2 De Beer (8); 3. Brinkman (p); 4, Pronk (S); a. Schwste (IP). B-ld. (M km Jn >t._Köhler (S); fsji' (PL 10. Bnwrik (P). Rornrdamsdve Leeuw-Rotterdam >5chted am 2. van Dijk (DWL)l 3, De RiUlg (DRL). B-W. 60 ton ln Lia. J. Verwey (DBL); 2. Visser (6); 3. Wagèndngen (DAL); 4, Van Dalssn (DRL);' 6. Straatman (R); 6, Jorits- m* (DRL); 7. Versluis (R): 8, Schetter <R); 9 Bogaardt (55); 10. Haltama (DHL). A-Jui». 35 kan ln 56. 1, LangkrUis (DRL); 2. Verwey (DRIL); 3. Van Kerk (DEL); 4. Pok (e); 6. Metjeitak (DEL); v.d. Werf (fl): 7. Vos (R); B. Brew (S); 0. Lto>- d'aruer (DEL); 10. VbricruIjMn (RL B-Jun. 25 ton ln +7 min. 1. V«n Kerk (DRL); 2 Verheek (S); 3. Awereteeg <R); 4. Weseellng )R); 6. Van Heiden (RL sportief (veteranen); 1. Rorijs, 65 km in 1,»3. 2. Breedheid: 3. Hermeen: 4. Bukers: 5 Tünder; 6. Tim mer*; 7. Ruggenmerg: 8. Tuuntro. Het handelshuis Van Hoboken is be gonnen met de invoer uit Ecuador naar Europa van bananen verpakt in dozen. Een zegsman van de Ameri kaanse „United Fruit Company" ver leide dat deze maatschappij al enige jaren bezig Is met het invoeren van bananen in kartonnen dozen. De ver pakking geschiedt al in de „snijzaal'' van het nieuwe bananenoverslagbedrijf van Müller-Progress aan de Eemha- ven, nog alleen voor de invoer naar Oostenrijk en Zwitserland. Zeer bin nenkort echter zullen ook In de Be- nelux-landen de bananen in karton worden aangevoerd. De bananenlosin- stallntle van Müiler-Progress is behal ve voor de trossen ook geschikt voor de behandeling van de bananen in dozen. De officiële opening ging gepaard met de aanbieding van een bijzonder geschenk. Müiler-Progress heeft name lijk bij het ontwerpen en bouwen van het nieuwe bedrijf aan de Eemhaven zóveel medewerking van de gemeente ondervonden, dat men het nodig vond hiervoor te danken in do vorm van een plastiek de groei voorstellende en vervaardigd door Jan van Munster en dit het Museum Boymans-Van Beuningon ten geschenke aan te bie den. De hoer mr. J. S, Bijl onthulde het beeldhouwwerk en burgemeester Thomassen aanvaardde het gaarne namens het gemeentebestuur. ROTTERDAM, dinsdag. Gedepu teerde staten van Zuid-Holland heb ben aan provinciale staten voorgesteld de Rotterdamse Dansacademie tot het inwerking treden van de wet op het voortgezet onderwijs een jaarlijkse subsidie te verlenen van 5.QQ0. Deze subsidie gaat in per 1 september 1084. yDit stukje gaat over het woer. Had u wal anders verwacht. Het belangrijk ste nieuws van de afgelopen da gen is het weer, zo blijkt uit du voorpagina's van de kranten. Dc Nederlandse dagbladpers Is wat dit betreft bijzonder bevoorrecht boven de buitenlandse pers, Er is met het weer hier altyd wel iets aan de hand dat belangrijk genoeg is voor oen groot stuk op do voorpagina: „Nederland in de greep van do winter" of „Neder land in do greep van de mist" of „Nederland in dc greep van de zon". Hoe dan ook, Nederland zal zich ve- Ie keren per Jaar ln de greep van eeni of ander klimatologisch verschijnsel bevinden en dc kranten zullen dat alsof er mensen zijn die het nog niet weten uitbundig op hun voorpagina i mriden met foto's. 1 Er moeten in de archieven der kran ten redacties honderden foto's liggen vnh drukke stranden, die steevast ie-1 derc koer als „een grote mierenhoop", worden aangeduid. Het wordt een soort perpetuum mo bile. Een beetje vermoeiend is hel ook wel. Zou er ln Nederland niets belangrijker® gebeuren? Kennelijk niet.1 Er moet wel Iets heel geks aan de hand zijn wü de zon tin dit geval dan; hot kan ook regen zijn) van de voor pagina worden verdrongen. Wat mij hetrejt mogen de kranten i hot bcsl rncf een heel korf bench f <i/- docn: „Hef toeer uws mooi. De stran- den aaien i»ol. öe bossen ook cn op de rijks loepen «ros liet heel erg druk''. Ik kan u inmiddels wel voorspellen! wat ons aan weemieuws te wachten staat. Als de zon blijft schijnen, dan krijgen we een hittegolf. Daarna slaat het weer om en er komt storm. Als we eon hittegolf krijgen gaan de boe ren klagen, Daar kun je vergif óp in nemen. De een of andere oogst zal ge vaar lopen. Wedden dat dat op de voorpagina komt. .„Landbouw in ge vaar", staat er dan of „Vee dreigt te verhongeren." Verder zullen er enor me bianden uitbreken. Bos- en heide branden vooral. Hebben we eigenlijk nog wel woeste gronden over die kun nen afbranden? Maar tenslotte Is het gedaan met de hittegolf. Een storm zal hem wegva gen. Er worden schepen op de Tcuat geworpen, er worden bomen ontwor teld. Het gaat verschrikkelijk regenen. Er komt wateroverlast en de kranten zullen het promoveren tot belangrijk ste nieuws U zult het t.z.t. ongetwij feld op de voorpagina van uw dagblad tegenkomen. Maar voorlopig staat de zon op de voorpagina. Wat nuj betreft mag dat weken, maanden duren. (Advertentte LM.) Kom kiezen uit een grote collectie De nylons, die Moeder zelf zou kiezen, Vanaf T.75. in alle filialen van y Gisteren sprak ik een dagjesmens. Hjj was 's morgens al heel vroeg opgestaan om de reis voor te be reiden. De Volkswagen werd helemaal volgestouwd. Twee weekendtassen vol slrandartike- len, twee ligstoelen, een fototoe stel, een transistor, een strandbal, flessen Cola, enkele dekens, eni ge tijdschriften en de zonne brandolie vooral niet te vergeten, ik hdb een eindeloze bewondering voor deze man, want weet u wat hfl allemaal heeft doorstaan? HU heelt drie kwartier in de file gestaan op de Groene Kruisweg. HU heeft twintig minuten naar een plaatsje gezocht, Hij heeft lauwe Cola gedronken. Hjj heeft zand in zijn schoenen ge kregen en in zijn auto. Hij heeft een kwartier in de bran dende zon natfr zijn zoontje lopen zoe ken, Hij heeft niet eens naar ZUn eigen transistor kunnen luisteren, omdat de naburige transistors van zwaarder kaliber waren. Hij heeft tien minuten naar *(jn aansteker gezocht die htj in het zand was kwijtgeraakt. Hij heeft een kwartier moeten lopen om ergens een pakje sigaretten te kopen. Hij heeft op de terugweg twee keer ternauwernood een botsing kun nen voorkomen. Hij heeft bij zUn thuiskomst een bad moeten nemen omdat hü onder het zand zat, Hij heeft ontdekt dat hü iebs h«e£t laten liggen op de twee vierkante meter die hü had bemachtigd. HU heeft slecht gesJapen vanwege de verbrande schouderbladen. Hij is «aar het strand geweest en hij beweert, dat hij een heerlijke dag heeft gehad, Ik bewonder hem. maar ik doe het hem niet na (Van onze tennismedewerker) H ROTTERDAM, dinsdag. - Nauwelijks zullen de nautische at tributen en modellen van schepen zijn „geruimd" in de Lijnbaan, of de Vier de manifestatie gelegenheid van het 12^-jarig bestaan van onze win kelpromenade zal van 5 tot en met 14 met de aandacht vragen. Dit gebeurt onder het mottto „Mensen van Mor gen." Er komen ook dieren aan te pas. Diergaarde Blijdorp zal vóór 'n minia tuur dependance zorgen, die bestaat uit o.a. dwerggeitjes, dwergezels en flamingo's. Zoogdieren en vogels nemen het min of meer op voor de vissen, want op een centraal punt wordt aandacht be steed aan de actie: Nu of nooit geef Rotterdam een aquarium. Aan een «tand zal men wedstrijd kaarten kunnen kopen, waarvan de ba ten goede komen aan de bouw van! het vteaendorado, dat BlUdorp eens binnen zijn hekken hoopt te bezitten. In de weck van 9 tot 14 mei zal de actie bijzonder welluidend worden on dersteund door de klanken van een rildend carillon uit Aarle-Rixtel. De klokken zullen worden bespeeld door stadsbeiaanJier Leen 't Hart en zün leerlingen. Muziek zit er ongetwijfeld ook in de grote tekenwedstrijd, waarbij de Lijn baan model moet „staan." Deze wed strijd is bestemd voor jongeren tot en met 13 jaar. De kinderen zullen stellig geen moeite hebben bij het kie zen van een facet uit dat boeiende Lijnbaan-leven. Vóór 14 mei dienen de deelnemcrtjes hun prodnkten te deponeren in een daartoe ln de wink el promenade ge plaatste bos. De tekeningen mogen niet groter >ün dan dertig bU veertig cen timeter. De winkeliers hebben b Ij ton der attractieve prjjten uitgeloofd voor dc door een deskundige Jury aange- wCien winnaars. De prüzen: een sportfiets, transis torradio, platenspeler en sportartike len. Op 31 mei zal de uitslag door mid del van raambuUetins worden bekend gemaakt. dagbladschrijver niet zo maar overko men op gevaar af dat zUn misselijk heid op andere mensen kan worden overgebracht. Kan hij dan niet de zon /TAARNE even een protest-uiting v tegen de schrijver van het Rot terdams Dagboek. Bij voorbaat harte lijk dank. Ik hbop niet dat het' veel mensen T. zo vergaan is ala om met weerzin alatubhefU gekeken te hebben naar de foto's van Piot van Volleahoven. Dat mag een overgebracht. Kan hij dan niet de zon ln het water zien schijnen? Mag deze sympathieke jongen Iets anders behan deld worden op grond van zijn statue waarin' hij is komen te verkeren? Als hij straks eaat huwen met prinses "'argriet (die ik heel aardig vittd) zal1 Hoogachtend, H. HANNAART f In de eerste klaase z(jn de resterende drie partijen gespeeld van de vorige week door de regen gestaak te strijd tussen Toeg/Hillegersberg l en ELTV 2, De Rotterdammers slaag den erin de drie dubbels In de wacht te slepen, waardoor de eindstand 83 In htm voordeel werd. De gedetailleerde uitslagen, waren: 2e heren-dubbelspel; Koenen en 't Hart-v. d. Wildenberg en Legen- daal 9-7, 1-8, 7-5. Gemengd-dubbelspel: mej. Entingh en Lagendaal Jr.mevr. v. d. Wilden berg en v. d. Wildenberg 6-3, 6-4. Mej. Blom en Koenen—mej. Rinkel en ■Weslihof 6-4, 6-3. Ondanks het meespelen van de oud- JDavis-Cupspeler Van Meegeren bij NMC, heeft de Racketeers toch een duidelijke overwinning behaald (7—4) De snelle, maar te gehaast spelende Ad an bleef Van Meegeren, die veel te zwaar is geworden, in twee seis de De andere drie heren-enkelspelen waren voor NMC. De Rotterdamse dames maakten het kort en wonnen elk in twee seta, zodat de stand na de enkelspelen in even wicht was (33). Vier van de 'gespeelde dubbels, schreven de Rotterdammers op hun naam, waardoor de eindstand 74 voor Racketeers werd. De gedetailleerde uitstegen waren: Heren-enkeljpel. Adant—Van Meegeren 7—6 8—3; Bol—-Van Baanle 6—0 4—6 7—8; Luhrman—De Groot 3—8 uS; Van de Pols—Ttmnters 4>—6 3—8. Dam ei-enkelspel. Mevr, Went?—«mevr Bua 6l 8d; mevr. VlMer—mej, Rauws 6—2 6'1. Heren-dubbelspel. Bol en v. d. PoTs^-Van Gemengd-dubbelspel. Mevr. Went en Bol—mevr Rauws en Van Baarle 6—2 63; mevr. viseer en Ad&nmej. Rauws en De Groot 6—0 5—3. Dames-dubbelspeL Mevr. Went en mevr. Vlaser—mevr. Rauws «n mej. R&uwb 7—5 6—3. De uitslagen van de andere tn Rottec- detn gespeelde wedstrijden zijn; Overgangsklasse a. Toeg/H'beig 2— Groen Geel l 3—8; Victoria fr-DOS l 2—7; Toeg/H'bcrg 3—BTC! 1 5i 2e klasse We»t. Park Höningen 1—Thor- RW 7 1—7; Toeg/H"borg 6—üO Metselaars 3t klasse West. ÏCC 5—Krimpen 1 3—5; Toeg/H'borg 8—Dordrecht 1 4—4; Aeolus/ O led o li—Daam '3s-3 0—3; Victoria. 8—Cl. te Warve 3 11—7; Toeg/JTberg 7—Èkftae TB 3 3-6; Victoria 4—Haagse TC 2 6—3. 4 e klasse West. Toeg/H'berg 12—Ace 1 0B; Aeohia/Oledo 0de Aëronauten 3 5—3; Park Honingen 2—Tennwace 3 t—7; Racketeer» 4—de Aëronauten 4 S—3; Rot terdam-! 2 a—Houtrust 5 0—8; ICC 8— Roomburg fl 5—3. Be klasse West, Aeolua/Otedo W—Ddftee Sfcd. 1 2—6; Leun klas Z—Ace 3 IV—17; Aeo- fus/OledO 10—de Aercmauten S 53; Aeo- lus/OIedo 71TenntphJl 2 7—1; Park Ho- n in gen 5—de Baanbrekers 2 6—2; ICC 7— de Batavieren 5 S—2; Leonid as 4Keep Smdfetw 4 2-6; Flaswltok 2-ANWB 1 L—7LommerrUk 2—de Batavieren 3 1—7: De Ping u Ine 2—Never Mind I 5—2; Aeolus/ Oledo 6—Trafonl 4 5—5; Victoria 6—TBZ 2 De Ping u Ine 2—Never Mind X 9—2; Aeolus/ Oledo s—Trafonl 4 5—3; VUcrtarla 8—TKZ 2 1—7; Dlo 2Loi Bigotea l fl—0; Racke teers 6—DOSH 2 7—1; Lommerrijk 1>—Be Quick 2 (M) fl—O; Rottterdiün-12 4—Keep Smiling 3 0—8; Dash 1—Schiedam 1 2-8: Deuce Again 1—TSP 8 6—2. ROTTERDAM, dinsdag. De Rotterdam- sche Bond organiseerde een wedvlucht van uit Qulvraln over 180 km. Tevens hield de P.D.V. „Noorderpost" zUn JubUeumvlucht waarvoor 3856 duiven stonaen Ingeschre ven. De duiven werden gelost om 6.30 uur met kalme oostenwind. De eerste duiven kwamen omstreeks 9.15 boven de stad en het concours stond een balt uur open. De NA3,v, P. hield een oonooure van uit Vilvoorde, ever HO km. Hier werden de duiven om 7.40 uur getoet, «veneens met kalme oostenwind. Do eervte kwam om 9 05 uur boven de stad en het concours stond nier vijftien minuten open. De eerste prijswinnaars waren: Rottereamsche bond; D.C.V. 1. L. Kooy- man. 2. A. J. KSafljg, 3. A. Grund. Cen t-urn: K Doormalen Sr., 2, J. van Loon, 3. J, Tak Oo. Maas: P. Muller. J. A. Bon man, K. Zon. reijenoord} j. pak, N. Sol ders. P. Sohut. Luchtreizigers: BMc, Pronk, P. Brung 8c Co. Hlllegonda: 1-3. A, Ver snel, 3. B. v. Denderen. Maasstad t mevr. De Lange, A. M. van BÜ«n, 3. J, H, V. Zanten. NkxmJerpoat: 1-2. M. Rustwat. 3-4. H, Tijdgat. JTC.G: 1. J. v. 't Hóóft. 2, Risse de Jong, 3. J. Verhoven. O.C.C.: l. J, v. d. Linden, 2. O Hermans, 3 R, Schoi te Co. Ooievaar: 1. V, Dongen. 2. Blóemendaal, 3 A, Zundorf. Vitesse: 1-2. Gebrs. Cam- penhout. 3. T. van Maurik. Reisduif L.M.O.: I. A. van Ingen 8c Zn. 2. C CapsHa, 3. J. de Bruin. SneMfcgers: i, H. wlMemse, 2. W. KIynoot CÖ„ 3. W. Hey. SporHsft 1. HsWtans Ktoinsmit, 2. D. Visser Zn., 3. C. A. Steenbruige. Wederzie as: 1, Vsn.Ss 8c Oo.. JL Th. Pun»«iie, 3. Gebrs. v. Melle- Rode Dotter; i, G. Storm, 3. P. MuWer, 3. 3. 3. V. Leetwn. Reent v, AUen; 1. A, Vxn- Whe, 3, Hfflo. a. V, Wijngaarden. Wesiso: -2, A. C. ttcÖAnder ge Co„ 3, A J. Morelis, Wnhebnlna: 1. E. J. Bormann, 2. v. AMey- den, 3, ,G van Tol. UsBetaioode: k Huls m *t vsld, 2. Gouman, 3. v. d. Sunk*. V 2X*- deo: I. 3. v. Le«rv*n, 2. w, Usssienberg, 3. J. d« Wserd. Spengenbods; 1. M. Xouww- berg. 2. A. V. d Wel, 3. W. v. d. Wüdt. N.A.B.VJP. Vilvoorde: Wiusms Vrienden: 1-3. Koek v. Bevel. 2 p. v. d. Meer. Lucht- •POrt: 1. W. Knoop ge Co,. 2. J. Lokker, 3. J. Pïoeg. Cohanbs: 1. j. Brandwijk, 2. M. Stofbergen. 3. J. v. Lent. VrilbeM: 1. O«bw. v. d, Windt. 2. m. Puttere, 1 J. Schnanjrf.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1