Herdenking in Rotterdam m ROTTERDAMS DAGBOEK THOMASSEN EN WIESENTHAL LEGDEN KRANS BIJ MONUMENT fl Intertoto ROTTERDAM RIJNMOND Sparta met Bouman en Van Beveren tegen PSV Gerechtelijke dwaling bij dierenbescherming Moeder opMoederdag Dieptepunt Het verzet wel ergens goed voor Nog plaatsen vrij in kindervakantiekampen Van de Kerkhof en Bosselaar geivipt KLEINE GROEP ONDERNAM STILLE TOCHT Zuidplein KORFBALLERS HULDIGEN JAN MAZURE TOYOTA Voortaan, steekt u heel gewoon een wereldberoemde sigaret op... ..the famous taste of New York! Wat geeft U Geen krant ontvangen? SCHUTTERS KAN DICHTER BIJ TITEL KOMEN .pagina 4 - donderdag 5 mei 1966 (Advertentie IM.) (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De gedecentraliseerde dodenher denking in Rotterdam had gister avond plaats op de Westersingel, het Stadhuisplein en het Oost- plein. Voor het eerst sinds de onthulling was het centraat Rotterdam» verzets- monument aan de Westerslngel dit Jaar het begin van de dodenherden king. Terwijl de regen gestaag op de betrekkelijk kleine groep belangstel lenden neerviel, speelde de Marlnlcrs- kapel koraal muziek. Ondertussen het was ongeveer half acht werden aan de voet van het monument tal rijke kransen en bloemen gelegd. Na mens het gemeentebestuur legde bur gemeester tV. Thomassen als eerste een krans. Na hem volgde o.a. Ir, S. Wiesenthal, de leider van hel Bureau Opsporing Oorlogsmisdadigers in Wenen, die dezer dagen een bezoek aan ons land brengt. Om ongeveer kwart voor acht zette een korte stoet zich In beweging naar het Stadhuisplein, Nadat daar koraal- muziek ten gehore was gebracht en de twee minuten stilte in acht waren genomen, werd de Stille Tocht onder nomen naar het Marinleremomiment op het Oostplein. Enkele honderden met paraplu's gewapende belangstellenden woonden de herdenkingsplechtigheid bi] het mo nument „0e vallende ruiter' 'op hel Zuldplelu bü. De heer J. H. C. Verschoor, voor zitter von do 4-mei commissie leidde de herdenking met een kort woord in. De vraag „snoeten we deze 4-mei her denking voortzetten" beantwoordde hij met ja. „Als we hot niet doen zijn we deserteurs". Hierna zongen The Young Credo Singers onder leiding van Arle Pronk „Wilt heden nu treden", O, Neer land, let op uw sa eek" en „Gelukkig is het land". De korte herdenkingsrede werd uit gesproken door het CHU-gemeente- raadsiitd dr. F. J. Krop. Ook hij stel de zich de vraag: „Waarom nog -twee minuten stilte om d« doden uit een steeds verder verleden te hordenken". Hij zei: „We vieren wél ieder jaar op bouwdag op IS mei, maar 18 mei zou er niet geweest zijn zonder 5 mei. Hierna klonk de Laat Post, gebla zen door de trompetist Evert Mein- dertsma. Na de stilte werden kransen gelegd en tenslotte werd het Wilhel mus gezongen. Negen maanden geëist voor diefstal en heling van kruidenierswaren (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Een gevangenisstraf van negen maanden met aftrek heeft de officier van Jus titie mr. J. Klein vanmorgen geëist tegen de 49-jarige expeditlechcf F. 35. uit Rotterdam cn de 43-Jarigo kruide nier B. E. M. C. uit Schiedam wegens diefstal en heling van kruidenierswa ren. F. Z. gaf toe bij zijn werkgever do kruidenierswaren tot een waarde van ongeveer 9000 te hebben weggeno men. Hij bracht ze naar C. die zijn omzel van zijn winkel In een sanedngsbuurt had zien terugvallen. C. kon de winst die hij met dc ver koop van dc gestolen kruidenierswa ren maakte best gebruiken. De raadsman van beide verdachten schetste zijn cliënten als keurige men sen die in verleiding waren gebracht, Hij pleitte een gevangenisstraf gelijk aan voorarrest. Uitspraak donderdag 12 mei. (Van onze korfbalmedewerker) ROTTERDAM, donderdag. In ho tel De Kroon In Den Haag zal tater, dagmiddag van drie tot v|jf uur prof dr. Ir. J. P. Mazure worden gehuldigd 1 In verband met het feit, dat hij zich! vijftig Jaar laüg verdienstelijk heefl gemaakt voor de korfbalsport. Toen Jan Mazure in 1918 lid werd i van Velox, ging het niet zo best met j deze Rotterdamse club, maar dank zij zijn organisatorische en spel technische kwaliteiten, slaagde hij er in Velox In korte tijd aan de top van het Zuidhol- i land se korfbal te brengen. In deze periode speelde Jan Mazure voor het Rotterdamse. ZutdhollencLse en Nederlandse twaalftal. Door zijn vertrek naar de Wterin- germeer raakte het contact met Rot terdam verbroken. Later ging hU naar Den Haag, waar hij zich eerst zog ali speler en later als scheidsrechter on derscheidde, De heer Mazure was tweemaal lid van het hoofdbestuur van de KNKB en een tijdje voorzitter van de Haagse Korfbalbond. Verder was hij lid van de reglemenitscommissie, de iechnlsdh* oommissie, de commissie van beroep en de internationale spelregelcommis »le. RIDDERKERK, donderdag. Op 14 mei om 11 uur zal ds. A, C. Mooy van de gereformeerde gemeente te Ridderkerk, do eerste steen leggen voor het nieuwe kerkgebouw dat aan dc jhr. De Savornin Lohmanstraa* te Ridderkerk In aanbouw Is. De kerk, die op de heek van de Groen van Prlnstererstr^.at verrijst en circa' 800.000 kost, Is het ontwerp van ir. L. R. T. Oskam te Dordrecht. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. —Spar ta komt morgenavond in het stadion Feijenoord In de bekerwedstrijd te gen PSV (halve finale) met een ge wijzigde opstelling binnen de Ujnen. In de middenlinie is Tiuus Bosselaai vervangen door Jan Bonman en op de rechtervleugel heeft Gerard v.d. Kerk hof plaats moeten maken voor Wil van Beveren. Verwonderüjik Is dat de technische commissie van Sparta de zwakke i linksbuiten Onsman oprileuw heeft' gehandhaafd. Het meespelen van aanvoerder-spil Hans Eljkenibroek staat nog niet hele maal vast. Hij heeft zondag in de wed strijd tegen Go Ahead een bloeduit storting Sn zijn dij opgelopen, maar: men hoopt dat hij morgenavond weeri fit zal zijn. Met de opstelling van Jan Bou-'l man heeft men 'n tactische bedoeling. Men achrt de Vlaar-dinger beter in staat om Fons wan Wissen af te. stoppen i dan Tlnus Bosselaar. Waarom men Bosselaar dan geen kans heeft gege- i ven op de Knkervluegel blijft een j raadsel. PSV 'kan niet In zijn sterkste op- «teliilng uitkomen. Doelman Strielv, heeft een knieblessure, v.d. Stippen) heeft pas een rugoperatie onder-gaan. Piet Giesen loopt nog met zijn knie 'n het gips en .;'ebt©rspeler Peter Kern- per Is vandaag met trainer Bram Ap pel naar een specialist in Aken in ver band met een scheenbeenblessure. De opstellingen zijn: Sparta: Doesburg; Ter Horst, 'Elj- - kenbroek, Laseroms, Buitendijk, Kern- j por en Bouwman; Van Beveren, Mad- j' sen, Bosveld en Onsman, PSV: Bekkering; Donners, Pijs, I Schrijvers, Van Dorst; Wissen en Hoe-| nen: Koens, Wolkers, V-in de Kuyien en Verdonk. Sche'dsreehter is de heer Aalbrech-1 uit Hoek van Holland. De Kroon op de Toyota serie chassis voor max, veiligheid 2 slaapstoelen 3 lagen undercoating (bitac) 4 koplampen waarvan 2 sealed beam 5 acrilic laklagen cilinders 110 pk 170 km/uur 7 x gelagerde krukas Garage Showroom J Goudserljweg 105 oudserijweg <oio)—134137—139757 Showroom's zaterdags geopend tot 15,00 uur donderdag en vrijdag tot 22.00 uur. Feijenoord heeft met de indeling van de intertoto- competitie geboft. La Chaux de Fonds, Lanerossi Vincenza en Eintracht Frankfurt zijn in het Europese voetbal zeker geen hoogvliegers, maar zij spreken toch meer tot de ver beelding van het publiek dan de tegenstanders van DWS, ADO en Go Ahead. BURGEMEESTER W. THOMAS- SEN legde als eerste een krans bij het verzetsmonument aan dö Westersingel. Lanerossi en Eintracht Frank furt hebben een bekende klank in Nederland. Lanerossi is de club, waarvoor Plet Kruiver een jaar heeft gespeeld. Enkele seizoenen geleden waren de Italianen ook al tegenstanders van Feijenoord in de intertoto-competitie. Feije noord verloor toen In Vicenza met 20, maar in Rotterdam nam het met 30 revanche. Op bet ogen- blik neemt Lanerossi met 34 pun ten uit 31 wedstrijden de zevende plaats ln in de Italiaanse compe titie. Eintracht Frankfurt is de club van Elck Séhwartz. Het fungeer de onlangs als sparringipartner voor het Nederlands elftal en ver loor toen met 41. In de Bumdes- ltga staat Eintracht met 32'punten ul-t 31 wedstrijden negende, Bleks voornaamse troef Ib rechtsbuiten TrimhoW, een ernstige kandidaat voor het Duitse elftal. La Ohaux de Fonds lijkt de zwakste van het viertal. Het was twee jaar geleden kampioen van Zwitserland, maar dit seizoen speelt het met 22 punten uit 24 wedstrijden een bescheiden rol. De data voor de wedstrijden zullen binnenkort worden vastge speld. Feijenoord heeft de orga nisatoren laten weten dat het bij voorkeur op zaterdagavond speelt. (Advertentie l.M.) Chesterfield IR. S. WIESENTHAL nam deel aan de dodenherdenking en leg de na burgemeester W. Thomas sen een krans bij het monument aan de Westersingel. ROTTERDAM, donderdag. Dc. •heer T. Mu-ldcr, chef van dc techni sche dienst van de N.V. Biaauwhoe- denveem-Rotterdam, zal donderdag 12 mei a.s, het feit herdenken, dat 'hij 25 jaar geleden bij doze onderneming ln dienst trad. De heer Mulder zal op genoemde datum recipiëren des namiddags van 10.00 tot 17.30 uur in café-restaurant „Beïkwue" in het Park. (Advertentie Het meest verrest zal zij zijn als U eens iets anders geeft dan da gebruikelijke Moederdag-attenties 1 Het DANKERS- TEAM staat klaar am u hierbij te adviseren. Maak Moeder blij met bijvoorbeeld een mooie grammofoonplaat ln een genre, waarvan zij persoonlijk, houdt. Een gasaansteker, een koffiemolen, handmixer, of een der andere veie ge schenken uit onze elektrische huishoudelijke apparaten- afdeling. Als u een groter geschenk wilt geven denk dan eens ean een eigen draagbnro transistor-radio voor haar. Wat het ook mag worden. Welk bodrag u ook wilt be steden. Wij verpakken uw cadeau voor haar tot een pxtra sierlijk Moederdaggoschenk. Coolslngel, bij ingansMetrostation Stadhuis Dc heer Dick Kooren (Zwart- jansstraat 77) schrijft mij hel volgende: liet bltjkf, dat de dierenbescherming van fijd fot tijd in diverse tuinen vnl- Zen plaatst. In Iw nfdzaak no or het van gen van uw cn miin kat. Er wordt niet geïnformeerd van wie het dier is, i». de repel morden de gevangen dieren enige dagen irt het asiel gehouden. Iemand die zijn poes ruist Jean in de dieren bewaarplaats aan de Abraham van Sfotfciücy gaan kijken of hij daar is. Mijn kat werd zonder pardon de paskamer ingestuurd. Bovendien had het dier tivee dagen zonder eten of drinken in de pal gezetenDit is node- loos martelen De man die hiervoor verantwoorde lijk toas heeft zijn excuses aangeboden, maar daarmee heb ik mijn poes, waarvan ik acht jaar plezier heb ge had. niet terug. Over dierenbescherming gesproken... Dierenliefhebbers opgepast. Wat mij is overkomen kan u ook overkomen." Tot zover de brief van de heer Koo ren. Een ding is duidelijk; er is hier een onvergeeflijke fout gemaakt. Bij de dierenbescherming geeft men ook rui terlijk toe dat dit niet hacl mogen voor komen. Overigens distancieert de die renbescherming zich van het gebeuren, omdat het vergassen van genoemde kut geschiedde op particulier Initiatief - van een der leden der dierenbescher ming. De vereniging zelf had er, zo vertelt mij de inspecteur van de die renbescherming, de heer P, Postma part nog deel aan. Dit lid had beter moeten weten. Als hij in een val een kerngezonde kat vindt, die zich bovendien allerminst als zwerfkat gedraagt, had er bij hem eon licht moeten gaan branden. Hij had kunnen weten, althans kunnen vermoeden, dat deze kat geen zwerfkat was. De dierenbescherming zou er goed aan doen maatregelen te nemen die „gerechtelijke dwalingen" ln de toe komst kunnen voorkomen. Eerstejaars studenten uit Amster dam hebben vastgesteld, dat het laag ste puiit van Nederland op min 6.60 meter N.A.I*. ligt en wel op het terrein van de heer A, ReimaandeKraUngse- weg ln Capelle a.d. Ussel. Het was niet de eerste keer. dat in Capelle studenten het laagste punt kwamen vaststellen. In 19C1 was dat al gebeurd. Toen had de Leidse Stu dentenvereniging berekend, dat het laagste punt van Nederland op min 5.75 meter beneden N.A.F. lag op het land van boer Van der Berg nabij de Capelseweg. Volgens de Amsterdamse eerste jaars van de oratorische vereniging Filistas waren de leden van de Leidse eerstejaarsclub nogal onwetenschap pelijk te werk gegaan. Het werkelijke diepste punt be- paa'd door het topografisch instituut in Delft ligt op 6.60 meter beneden N;A.P. op het land van de heer Reim, zo wisten de Amsterdamse studenten met grote stelligheid te beweren. En zo werd het werkelijke laagste punt officieel „heropend". Er ging een oorkonde de grond ln. Een ding is jammer: het gemeente bestuur van Capelle verhouwt de be wijsvoering niet. Het raadt andere studentenverenigingen, die een expe ditie naar Capelle willen maken, aan met terdege bewijsmateriaal te komen. Vin de periode van 16 tot en met 22 mei wordt de jaarlijkse Blauwe weeboollectio gehou den, een landelijke collecte om alcoholisme en drankmisbruik te be strijden. Dat doet incn (men is dc Blauwe WeekCommissie van de naliona'e commissie togen het alcoholisme te Utrecht) zj: „Luisterde u ook met gloeiende wangen naar de verhalen, waarin de roemruchte daden van onze voorva der en. toerden verteld? Was ti ook zo trots, dat De Ruyter en Tromp en zo vele anderen voor onze vrijheid toaren opgekomen en ln de meeste gevallen zelfs hun leven voor land en volk hadden gegeven. En was Piet Heyns verovering van de zilvervloot ook niet uu) overto inning?" Wat mij betreft zou ik deze vragen mot nee willen beantwoorden. Maar dit terzijde. Ik citeer verder: „Toen de Tweede Wereldoorlog kwam, werd ons land opnieuw onder de voot gelopen. De geschiedenis her haalde zich. Hoe haatten we de vij and, die als een dief in de nacht ons land overmeesterde en ons volk trachtte te knechten. En als wij in die bewogen tijd de liedjes overtikten, die de moed van ons volk, de lafheid van de bezetter, het vaste geloof In de vrijheid van ons land, bezongen, dan voelden we ons niet minder dan een Tromp of een De Ruyter, die de eer en de vrijheid des lands hadden geredI We sisten toen nog niet zo goad, dat Nederland opnieuw groot was in die dagen, dat dappere man nen en vrouwen ook in die tijd voor land en volk opkwamen, vaak met de Inzet van hun leven. Toen kwam de vrijheid! Duurbevochten! Uit de cha os van de oorlog kwam een volk te voorschijn, dat aan zijn toekomst wil de bouwen en dat zijn vrijheid waard wilde zijn." Inmiddels vraagt U zich af wat de ze bijzonder WTESTHAM UNITED en TSV 1880 München speelden vo rig jaar in de finale van het Euro peess toernooi voor bekerwinnaars een onvergetelijke wedstrijd. Van avond staan in Glasgow in dezelf de finale weer een Engelse en een Duitse club tegenover elkaar; Li verpool en Borussia Dortmund. Wie er wint doet voor ons niet zo veel toe, maar laten we hopen op even goed en sportief voetbal als vorig jaar. Beide ploegen hebben een grote ervaring in Europees cupvoetbal. Zowel Liverpool als Borussia bracht het in het toernooi voor landskampioenen eenmaal tot de halve finale. Daarin struikelden beide ploegen over dezelfde tegen aan der: Intemazionale, Liverpool ként de sfeer in Glasgow wat be ter dan Borussia. In de ploeg van BUI Sfrankly spelen verscheidene Schotten, maar rk geloof niet dat zij vanavond op de steun van het publiek kunnen rekenen. Zoals men zich zal herinneren zijn er in de wedstrijd tussen Liverpool en Celtic Glasgow nogal wat in cidenten geweest en de Schotten zijn nog lang niet vergeten dat de scheidsrechter in Liverpool een beslissend doelpunt afkeurde, dat volgens vélen zo zuiver was als goud. Liverpool en Dortmund moes ten ieder acht wedstrijden spelen om tot de finale door te dringen, D? Engelsen schakelden Ju veneus, Standard Luik, Honved en Celtic uit, de Dui users Floriana I-a Va- let'ia, Cska Sofia, Atletico Madrid en Westham United, In de acht wedstrijden heeft Li- /erpool slechts elf 'doelpunten ?e>scoord. Linksbuiten Lothar Emmerich, de topscorer van Bo russia en Duitsland, maakte er alleen al veertien. Hem zullen de Engelsen dus in het bijzonder in de gaten moeten houden. KRISKRASSER gave reeks brallerige verzetsolichés te maken heeft met het bestrijden van he alcoholisme. Welnu, |t heel eenvoudig. De volgende alinea onthult ons de ontbrekende schakel: „Het volk van Nederland dat door de eeuwen heen verbeten vocht voor zijn vrijheid, zich niet wilde laten knechten door welke macht dan ook, datzefde volk laat zich thans vaak de wet voorschrijven door een vijand, die de „drinkdwang" heet en die zijn tactiek begint met net „sociaal-hante ren" van die „o, zo gezellige oer-va- derlandse borrel"! Deze vijand die het gemunt heeft op onze volkskracht op de geestelijke volksgezondheid wint terrein. Enz." Ziehier een juweeltje van helder en logisch denken. Een geniale inval ook van de schrijver. Die man moet ge dacht hebben hoe kan ik nu eens op spectaculaire wjjze de aandacht vragen voor de strijd tegen het drankmisbruik. Weet je wat, we heb ben het verzet nog ergens liggen. Dat poetsen we op en we plakken het aan het drinkprobleem. Welnu, U ziet het resultaat; onsma kelijke hutspot! Het ROUertUmach Parool-abonnees kunnen on* dit telefonisch melden van maandag t.m. saterdag van 17.S&—20,00 uur Telefoon 1JB430 bulten R'dim.sentedftm Abonnees kunnen zich wenden tot otue plaat «eUJko agenten. HANDBAL Er zijn nog wat plaatsen vrij ln de kinderkampen van de Rotterdamsche Bond voor de Llohamelljke Opvoeding, die worden gehouden in de bossen van RUen in Noord-Brabant Het meisjeskamp is van 10 juli tot en met 30 juli, het jongenskamp van 30 juli tot en met U augustus. Deze devtlendaagsc kampen zijn toeganke lijk voor kinderen van 9 tot cn met 14 jaar. De kosten bedragen 50 gulden per kind, voor het volgende kind uit het zelfde gezin 45 gulden, voor de vol gende kinderen 40 gulden. Hierbij Is alles inbegrepen. Voor minvermogenden kan een aparte regeling worden getroffen. Voor leerlingen van r.k. en prot.chr. scholen worden desgewenst afzonderlijke groe pen gevormd. Kerkbezoek is mogelijk. Folders betreffende deze kampen, vermeldende inschrijf- en spaaradres- sen. worden op aanvraag gaarne toe gezonden door het bondsbureau der R.B.L.O., 's Gravendijkswal 89 b. tel. 251932 (b.g.g. 247783). Spreekuren: woensdag en vrijdag van 1418 uur. ROTTERDAM, don derdag. In de distr. eerste klasse krijgen de dames van. Dynamo zondag bezoek van DWS. De groen-witten zuilen zich ongetwijfeld inspannen voor een herhaling van het goede resultaat tegen Schutters, maar te betwijfelen valt of DWS het zover zal laten komen. SchuttersSnelwiek zal wel een Srfmtterszege gaan leveren. Wilton moet kans zien AHC met ruim ver schil -te verslaan. In de tweede klasse a moet Actief, om de goede kampioenskansen te be houden, van Hercules winnen. UVG moet 'tegen Eridos op een, nederlaag rekenen. SpartaanA AC '65 ln de afd, eerste klasse zou weieens beslissend kunnen zijn voor het behalen van de titel. Deze teams delen de leiding en moe ten elk nog drie wedstrijden spelen. Als de Spartaansen op volle sterkte kunnen uitkomen moet het voor hen mogelijk zijn een kleine zege te be halen. Bij de heren kan Schutters door een overwinning op Actief het kampioen schap tot op een punt naderen. In de dfetr, tweede klasse a kan Dynamo 2 zich door een zege op Olympia nog een theoretische kané scheppen de degradatie te'ontgaan. In de parallelklasse strijden Roda en DWS om de tweede plaats. Roda moet, op eigen terrein in' staat zijn minstens een gelijkspel te berei ken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1