A. de Jong NV naar Schiedam verhuisd BSBB333 HERDACHT GEVALLENEN W;1' j f m Jeugd maakte - sm.kx diepe indruk aan Plantage Herdenkings boekje voor H. C. Schipper schooljeugd onderscheiden Bejaarde man verdronken Jazz-concert bij Guillaume mmm ƒ425,- smm NAAST WERF FABRIEK A Van Roode Kruis Boottocht voor invaliden Geslaagd voor EHBO -examen Burgerlijke Stand Grote Kerk I j Auto's bij botsing zwaar beschadigd "Ml®. 3eeéért WILLEMS en ERNSTINGj CHARME Fa. J. MAK zn. ^:ZEKERHWm m.... CHAWAE donderdag 5 mei 1966 - pagina 5 EEN WIT VELD VAN BLOEMEN STREKTE ZICH VOOR HET MONUMENT UIT (Van een onier verslaggevers) SCHIEDAM, dopdterdag Ter wijl een druilerige regen op Schiedam neerdaalde, hebben enkele honderden de plechtige Herdenking van de Gevallenen,; M A LIT TNI? gisteravond hij het monument VTV7A\. -Vl-i V I i r -" aan de Plantage, bijgewoond. De manier waarop de Schiedammers op deze avond de gevallenen her dachten was zeer indrukwekkend. Vooral het grote aantal jongeren, van wie de meesten het oorlogs- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag Nu het nieuwe' gebouwencom geweld niet aan den lijve hebben J P!«x aan de Schiedamsc Wilhel- ondervonden, legde een ontroe-; minahaven voltoóid is en de ver-; rende eerbied aan de dag. De; huizing heeft plaatsgehad, zal de (Advertentie 1,M.) j «WELNEE- BW AUTOCENTER «SAAM ZE ER VAN UIT*,: dat ue netzo gemakkelijk uir l HUN SHOWROOM [MOET KUNNEN STAPPEN; ALS GE ER I *0ihiW£N<savANDeii> gent: EN OOK 'N PROEFRIT VERPLICHT BIJ AUTOGENTER S TOT NIETS 5 8 V. AUTOMOBIELBEDRIJF r/hito CmMxté** mêm* CITROEN HOOFDAGENT VOOR CE- HEEL ROTTERDAM EN OMSTREKEN DYNAMOSTRAAT 16, TEL. 178700 SCHIEDAM. Op vrtfdag 10 Juni 1966 zullen ongeveer 40 chronisch in validen uit Schiedam een dagboottocht kunnen malt en met het m.s. „Konin- Miueplaat". De kosten z(jn geheel vwr rekening: van de afdeling Schie ten van net NederIandsche Roodc Kruis. Als chronisch invaliden moeten worden beschouwd die personen,, die normaal thuiszittende patiënten zijn. veelal dus b.v. reuma-patiënten. Er vtert echter meestal een beperkt lantal liggende patiënten mee. Aan- afvoer van de invaliden naar. ën van het schip geschiedt met de be- hngeloze hulp van.? autobezlttende Wrheulieren; dit vervoer-gebeurt ge woonlijk snel en zonder moeilijkhe- teo. De patieniten worden met behulp van verwanten en van colonneleden, tenen va-n boord geholpen, De chronisch invaliden die aan de tegtocht willen deelnemen, kunnen schriftelijk aanmelden bij het jj™eKruis, Waranda 95, Schiedam, ^t. bestuur zal zo spoedig mogelijk «slissen wie van de aange melden ten de tocht kunnen deelnemen, DE herdenking van de geval lenen bij het monument aan de Plantage. (Advertentie LM.) »ALL FREE STYLE" De zomer-mode van plezier ftiMamaeaHRwt schieoam hWBVeztt wtefooh (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. „Om met elkaar te zorgen, ook jullie, dat zulke verschrikkelijke dingen niet meer kunnen voorkomen in ons land, maar ook in de wereld en om te ma ken dat jullie nu en later iets zullen begrijpen van wat er in de oorlogsja ren eu gedurende de bezetting is ge beurd, daardoor zijn wij nu hier sa men". Zo verklaarde burgemeester XI. Roelfsema toen hij gistermorgen in de Aula van het Stedelijk Museum aan delegaties van zesde klassen van alle Schiedanue scholen op symbolische wijze het boekje „Volk in verdrukking en verzet 19401945" uitreike. De burgemeester heeft tevoren de aandadhtig luisterende kinderen in het' kort verteld wat de laatste wereld- oorlog voor rampen over ons tand heeft gebracht. „De donkerste, som-; berste en verschrikkelijkse tijd uit de; gehele- vaderlandse geschiedenis" Over Hitier, de „duivel in mensenge- daante" over de Duitsers clie getracht; hebben ons hun meningen, hun poli- j tieke leer in te prenten, over het lijden van de joden, waarvan er meer dan' honderdduizend in de concentratie- kampen zijn omgekomen, over de verboden radio's, waarmee toch naar Radio Oranje werd geluisterd, over het onderduiken en de stakingen, de Hon gerwinter, maar ook over het Verzet en tenslotte de bevrijding. „Wij gedenken nu dat zovele Ne-1 derlanders het leven hebben gelaten, i maar ook de blijde bevrjd'ing". •Tot slot werd nog de film van Theo van Haaren Noman „Een leger van gehouwen steen" vertoond. SCHIEDAM In de afgelopen i maand werden door de examinatoren dr. J. A, H. van de Berg en dr. A. Q. C. Klomp de examens afgenomen j voor-het Eenheidsdiploma Eerste Hulp BU Ongelukken. Voor dit examen slaagden 38 cursisten van de Kon. Ned, Ver. EHBO afdeling Schiedam, aan wlei het diploma binnenkort zal worden uitgereikt De geslaagden z(jn de dames: F. A. Atfountit, A. J. de Baat-Veenman, C. M. A. de BniynsRust, L. Buitenhuis, J. C. CDs, A. W. S. Hassant, J. J. Hol la ar-Scheeper, C. M. A. Husken, N S. v. Katwijk, CHM Kleiss, J. M. Ne leman, A. Meulendljk, T. de Muizert Yardin Millord, M. B. do Ruiter, R. M. de Ruiterj' A..V. d. Schalk. G. Steen bergen, F. G. Plant, M. A. Spits. M. G. SmitDitieoher, J. E. M. Versloot-v 't Hoog, H. Verbxugh, en K. Wijngang. De heren: W. Bras, H. J. Borsboom, A. Blom, J. W. C. Gordijn, C. T, L. v, d. Hoeven, JJ Hees, C de Koning, P. Krom, A. Krommenhoek, .J v. d. Kuil, A. G. v. d. Lee, J. A. Redman, C. T. A Verwer, K Viskil, en H v. Zomeren. SCHIEDAM .r^tGeborttti. rln dv H. dé Groot eri H, Krabbendam. (Van een onzer verslaggevers) j SCHIEDAM, donderdag. Na de! officiële opening van de auto-show van de AutomaatechapplJ Vink en Co. j N.Y- vanmorgen in de Sporthal, heeft; burgemeester H. Roelfsema de ere medaille in zilver, verhonden aan de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan H. C. Schipper, chef-monteur die reeds veertig jaar, dus van het be gin af aan werkzaam ls geweest bij Vink en Co. De heer Schipper, die op 25 decem ber 1904 in Dubbeldam is geboren, woont aan de Amalia van Solmsstraat (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De sprong van de 18-jarige röwldhnoö- teur L. Wessel gisteren ln het water van de Rotte, is voor niets geweest. Ter hoogte van het.Noóniplein. zag hij naar later bleek de 65-jarige C. Bras In het water vallen. De rij- wielmonteur haalde de man eruflt, Na toedienen van zuurstof'door personeel van de brandweer Is de heer Bras gis teren in het Bergwegziekenhuis over leden. Wessel werd naar zijn woning terug gebracht. Politie verzoekt getuigen van dit ongeluk zich te melden. aanhoudende regen verstoorde de plechtigheid nïft. Doornat be leefde men de twee minuten stil te, om daarna tjetwee coupletten Hit ons volkslied mee te zingen, i Een wit veld van bloemen strek- j te zich voor het monument uit. J TerwUl om ongeveer half zeven de' vaandeldragers zich bU het monu ment opstelden, speelde de kapel van het „Leger des Heils" stemmige choraal-xnuziek. Een kwartier later i arriveerde de „stlUe stoet" van auto- rctelten en'vele groepen, waaronder vele scholen- Terwijl kerkklokken hun bronzen klanken over de doorweekte mensen massa lieten komen, legde burgemees ter H. Roelfsema, namens het gemeen tebestuur, als eerste een krans bij het monument, geflankeerd door de ere wacht van de Binnenlandse Strijd krachten, een afdeling van het Zeeka- detten-korps en de vaandels en vereni gingen s vlaggen. Na de burgemeester volgden nabestaanden van de oorlogs slachtoffers, de verenigingen en scho len. Een korte, ppaar ZDGr aangrijpen de plechtigheid,waarbij de innige deelneming van ;,de-jeugd-v»n-tegen- diepe indruk heeft gemaakt. Scheepswerf enj Machinefabriek A. de Jong N.V/ met ingang van maandag 9 mei (geheel in Schie dam zijn gevestigd. Dit aan het "einde van de vo rige eeuw in j Vlaardingen ge stichte bedrijf jhad het kantoor aan de Hoflaati en de z,g, „oude werf" en de machinefabriek aan de Havenstraat. Doch door de sterke expansie van de acti viteiten gedurende de tagtste 15 jaar werd de beschikbare ruimte veel te klein. Temeer daar de N.V. A. de Jong zich ook is gaan begeven op het gebied van de air-conditionihg onder de naam „De Jong Stromingstechniek". Uitbreiding werd gezocht en gevon den in Schiedam. In 1954 werd aan de WestfrankelandsedUk, tussen Wilhel- minahaven en het (toenmalige) Ster- rebos een terrein" van ruim 7 ha ver kregen, waarop ln 1956 de nieuwe werf gereed kwam, in hoofdsaak ge richt op de reparatie van binnen- Frcntaanzlcht van het nieuwe ge bouwencomplex van tie Werf en Machinefabriek A- de Jong N.V. schepen, coasters en baggermate- j riaal. Het complex bestaat uit enige grote fabriekhallen met een totaal vloeroppervlakte van 6.000 mZ, een steiger voor schepen tot 15.000 ton en een dokatelger. Doch de N.V, A. de Jong ging ver der met uitbreiden. Het naastgelegen terrein werd daarvoor aangetrokken en voor deze industriële activiteiten i heeft het oude hoofdveld van de voet balvereniging S.V.V. plaats moeten maken. Op ontwerp van het Architec ten-bureau H. Weertman te Goes is door Dura's Aannemingsmaatschap- schappij N.V. een royaal fabrieksge bouw neergezet van 70 bij 80 meter. Hierin zal nu de ln verscheidene te kleine gebouwen plaatsvindende produktie van de machinefabriek concentresrd worden. BU de bouw Is grote aandacht be steed aan een Juiste opstelling van de machines en de interne „routing" van onbewerkt materiaal en het half- of voltooide produkt. Hiermee wordt een optimale doch tevens flexibele pro-' duktte ln verscheidene „produktle- stromen" mogelUk gemaakt. Gedacht is ook aan een eventuele grote uitbreiding, die zonder bouw kundige problemen uitgevoerd kan worden. Zo bestaat de 70 meter lange oostelijke wand van de fabriek uit ge makkelijk demontabele alumlnlum- en sandwichplaten. Flexibel kantoor In het nieuwe complex is ook opge nomen een kantoorgebouw met twee verdiepingen, met een lengte van 50 meter en een vloer-oppervlakte van 1.400 m2. Hierin Is plaats voor de ad ministratie, het construoticbureau en de projecten-afdeling. Dit kantoor, harmonisch en modern van toon en inrichting, heeft een flexibele inde ling gekregen; resultaat van inten sieve studies op het gebied van „ruimtelijke ordening" voor kantoren. Er zijn 20 2 en 4-persoons vertrek ken gekomen voor betrekkelijk geïso leerd werkende groepen, maar ook gro tere ruimten voor bv. het ontwerp-bu reaus en de admndstratie. Door de toe passing van hoge en lage kasten en plantenbakken wordt een zekere mate van privacy gewaarborgd, doch kan de indeling gewijzigd worden. Uiteraard is het gebouw geheel air conditioned, met als uiterste conse quentie dat het ook helemaal gesloten moest worden en da,t er geen raam kan opengezet. Door alumnium bulten-ja- louziën aan de zuid-zijde wordt zonln- straling tegengegaan wat de kosten van het koelen vermindert. Tussen het kantoor, de fabriek en de ruime, lichte kantine met waslokalen ter grootte van 750 m2, is een groot ga zon gepland, waarvan de zorgvuldig gekozen beplanting mooi aansluit bij het aangrenzende Volkspark. Airconditioning De airconditioning is de jongste toe voeging aan het moderne en expansie ve produktieprogramma van De Jong Stromingstechniek. Enkcïe maanden geleden Is de complete airconditioning geleverd voor het 18 verdiepingen hoge kantoorgebouw „In de Bogaard" te RUswUk, waarin het ministerie van Culluur, Recreatie en Maatschappelijk werk gevestigd zal worden, terwijl ook het 20 etages hoge kantoor van de RUksgebouwendlenst in Den Haag door De Jong van airconditioning zal wor den voorzien. Als afsluiting van do nu voltooide verhuizing van de Vlaardingse afde lingen naar Schiedam, wordt het vol tallig personeel met hun gezinsleden in de gelegenheid gesteld het nieuwe complex op zaterdagmorgen te bezich tigen. fAdvertentie LM.) 86 jr; T. A. Breuaeker. feik itói 85 jr.. Lovable Lazy Bra... om u"vrij" te voelen. Helemaal,van atietch-kaut: - heerlijk I Gemaak|,^Ï!5ü.vr^t! tb"*8 te dragen, Dftag 'n ^ïLov«ble^iy(ondei^dus^ I,., ter, housecoat of 5 's ochtends, 's avohHÏV^^'5 's nachts. 10O stretch- li kant. omgezoomd'^efc;'*' Lascex, Lycra maagl^nÖje/lt^v I vdórsluitiogj^ Maten .A/B éÖsC/D»iMh^i§ ïiöi in alle filialen van en van woordig" diepe indri Een omgewoon grote belangstelling was er ook voor de Dodenherdenking in de Grote of St, Janskerk aan dei Lange Kerkstraat. Hier spraken ach tereenvolgens pastoor H. M. J. Stoe- llnga uit Rotterdamen de Schiedam- se predikant drs. R. H. vJWissink, De ze dlenot, georganiseerd door de Ne derlandse Vereniging van Ex-Poliitieke gevangenen en de afdeling Schiedam vanhet Voormalig Verzet Nederland, werd ondermeerbijgewoond door burgemeester H. Roelsema, de wet houder mr. P. van Bochoven, W. van Schoonoveld, gemeentesecretaris mr. M. J, Blok en Commissaris van Poli tie K. Rijpma. In zijn toespraak zei pastoor Stce- linga. dat de oorlog bij alien- die hem hebben meegemaakt een litteken heeft achtergelaten. Als taak voor de toe komst pleitte hij voor: de. liefde voor de naasten. Na pastoor Stoelinga hteld dra. R. H. Wissink nog een korte rede. De stemmige woorden van beide gees telijken werden muzikaal omlijst door de passepde klanken van de harmonie Wilton-Feljenoord en een gemengd koor van de Arbeiderszangve-enlging „Ex- celsior'.'. SCHIEDAM Zaterdag 7.mei zal een tyja ouder jazzconcert worden ge- Sven voor de Schiedanue Jut Soclë- t „Guillaume" in Maison Tivoli, aanvang half tien. Dan zaL spelen het Giinter Hampel Quintet bestaande uit G tin ter Hampel vibafoon en fluit; Nedley Elstack trompet; Loek Dik ker piano; Victor Kaihatu bas en Pierre Courbols slagwerk. GÜnter Hampel werd op het Nord- Westdeuische Jazz Festival 1960 tot „musicus van het festival' gekozen. Sindsdien kreeg zijn naam sen steeds groter wordende reputatie in Europe se jazzkringen. Nedley EJstack en Loek Dikker spelen sinds februari van dit jaar in deze formatie. Voorheen kreeg Nedley Elstack bekendheid -door -zijn spel o.a. bij vlbrafomst Walt Dicker son. Loek Dikker was pianist' in het Carl Sohulze kwartet. Bassist Victor Kai hatu werkte geruimte tijd op een Amerikaanse basis ln Spanje. De Arn hemse drummer Pierre Cdurbois heeft grote waardering verworven als bege leider van. talloze binnen- en buiten- _Jand.ee jazzgrootheden. '"rIh" het voorprogramma The Magno- ??1 ia?Jazz Group 65. j(Vim een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdar. BU een ;awnrHdhig.fo]i; 'de VlaardlngerdUk» ter» hoogte :v»A de Weitvest iUn twee per sonenauto's swaar beschadigd. ^De/4l|jarige metaalbewerker "W, C, 'O. kwam vanaf de Westvest en wilde met ejentjjocht de VlaardtogerdJjk op- rijden. Hij nam de bocht te kort en .kwam daardoor in botsing" met de personenauto, bestuurd door de 37-ja- rige^ vertegenwoordiger H. L. B., die Jover'.'defVl'aardingerdijk rijdend het krull^ucrt was genaderd, Van de eer- delinkerzUde. vrijwel v«rn<*id, terwijl van de tweede ■voorrijde totaid vernield ^__üijke. ongelimkeri déden (Mgp^ïoiot voor. VOOR AL UW HERENMODES II BROEKSVEST 56 TEL. 26 96 42 Voor een goede tent Hoogstraat 125 - Tel, 26 7982 Alles op kampeergebled W~ VOOR ALLE TUINARTIKELEN MELSON z:g-2*g lichtgewicht Ingebouwde mirtor Sptc. v«rtt»gings mech. Rote re ii de grijper Op dit allwnSeuwUe K.E.5..i«o»l» dicUIIjk Efl zuiden inruil voor uw oudeaach. waar dat wiel draait UACH1NR8PECIAALZAAK OIXKBRJEGT HOOöSTR. 12 TELEFOON M14 83 SPORTHUIS Ih^vtcrtto E«n vwrfrouwd «drtl voor alls goad* sporfartiksUri ORANJESTRAAT 15 TEL. 2471 H006STKAAT f I, Tal. 2«S< 14. ScbladaM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2