J3 Beulen op Vierambachtstraat Heineken Zo zien Rotterdamse kinderen hun stad wnm Ander Sparta ROTTERDAM RIJNMOND 4000 CURSISTEN ZIJN GELD KWIJT Jl .«sa® op en televisie ORGANISATIE GING TENONDER AAN IDEE FIXE OPRICHTER Afluisteren Veerdienst op Felixtowe Consolideren Kraan dicht over Bezeten Boete de duiven rbltótlttcïtelf pag. 4 - zaterdag 7 mei 1966 H. Bor en de val van C.P.C. door Hans lirnij 7 l,Ct Computer Programming College is definitief dood. rr'en" geesteskind vermeldt: schulden die omstreeks de 2 miljoen gulden liggenpersoneel dat over april pr f 47.000 bij in is geschoten; ruim 4000 cursisten die 1000 lesgeld kunnen afschrijven. Hot drama van het CPC begon ia mei 1963. Bor en een aantal me dewerkers hadden een bespreking in Hilton. Hierhy ontvouwde Bor zijn plannen. Achtergrond van al deze plannen was zijn Idee van de „externe integratie", een geauto matiseerd communicatiesysteem tussen vele bedrijven met behulp van een computercentrum, Zjjn medewerkers spreken nu nog over een „ideaal principe". Om dit Idn le verwezenlijken wilde Bor een aantal scholen oprichten eerst In Rotterdam, tater In heel Euro pa om de mensen „computer-min ded" te maken. Het instituut ging in september 1963 van stort. Met lessen van een soortge- nis van raken. De Minsk II een computer waar niemand verdeT in West-Europa mee kan werken paste eveneens In dit beeld Niemand mocht voldoende inzicht krijgen In de materie om Bors positie te kunnen aantasten De sfeer werd er niet beter door. Vooral niet nadat Bor In het bedrijf een 34-Jirlge vriendin tot sdjuct-dl- rectrice benoemde. Zij kreeg de nasm de „kwade genius vsn Bor" te siln. HU luisterde meer naar haar, dan. naar wie ook Zij stimuleerde hem om rijn wtlde plannen nog sneller uit te voeren Het computercentrum aan de i-Gravedijkwal slokte enorme bedra gen op rn de Spaansepolder kwam een eigco drukkerij om heel Europa van zelf gedrukte lessen te kunnen voor zien. 4 mm® m- m (Van een onzer verslaggever») 1 ROTTERDAM, zaterdag. De' Noordzee Veerdiensten (North Sea Ferries n.v.) zUn voornemens tegen het einde van dit Jaar een dienst te Openen Op Felixtowe aan de OOftkUSt van Engeland. Daartoe zijn twee veer- schepen besteld. Een ervan sal eind 1966 in de vaart komen. t De schepen zullen worden voorzien van een opening in de achterzijde, waardoor de wagens direct in en uit. het schip kunnen rijden Tevens zullen' zij worden Ingericht voor het vervoer' van containers, die met een kraan op de wal zullen worden gelost en gela den In i erband hiermee zullen ter plaatse een beschoeiing met op- en afritten i alsmede een kraanbaan moeten wor den aangebracht. De kosten die hier mee gemoeid zijn worden op 4 5 mil joen geschat, waarvan de gemeente Rotterdam dit jaar een bedrag van 2 4 miljoen w.l verwerken. Aan de gemeenteraad wordt voor gesteld een krediet ter grootte van dit bedrag beschikbaar te stellen. B. en w. delen de raad verder mee, dat met de Transport Ferry Service onderhandelingen worden gevoerd over de uitgifte van een terrein aan de Beneluxhaven Coöp. Tuinbouwveiling Z.H.-eilanden Aatdappe'sn 22- TI 33—09 p ROTTERDAM fl mei A.ldUvté i 92—. 7 I! 33—49 p kf, B.i.rK Ia 3— 19 lb M .04 le 47-39 Uj> BJ2) 11b 43-88 Komkommer* 70.80 SO01 ft -70 ♦1—34 30-59 39—41) 40-30 J2—37 p >s. B p-en 07 28 Ptle >e!Je 3-19 Rad ij* 1 4—2» 8»ïdetU 13-82 p F»r«l J 33—36 II 14—26 Spinazie I 2~— 49 rr 9—33 Rabat ber I 21—33 Dubbele bo. nen i 900, Snijbonen I 47» p ka Tomaten Ia 1840—1980 Ib 1930 Ic 1SS0 p bak, Aard beien Extra 118-131 SPARTA heeft zich gister avond in het Stadion Feijenoord, waar het in het verleden meer goede wedstrij den speelde, gerehabiliteerd voor de bedroevend slechte vertoning tegen Go Ahead. De 42 zege op PSV was een knappe prestatie en de kans is nu niet uitgesloten dat het over het algemeen teleurstel lend verlopen seizoen, toch nog een goed einde krijgt. Het Spart* van gisteravond was een geheel ander Spart* dan dat \»n zondagmiddag. De terugkeer van Jan Bouman en Wil van Be- veren betekende een duidelijke versterking en de mentale instel ling van de ploeg, wu al of niet onder Invloed van de speech van Dolf Aaraw, oanilenltyk boter. Jan Bouman vond ik voor de rust zelfs de beate man van het veld Hij plaatste snel en zuiver, combineerde goed met Bosveld en kweet zich uitstekend van zyn taak om de snel opkomende Van Wisien af te stoppen In de twee de helit viel de Vlaardinger wat terug, maar de heren commissie leden vaji Sparta hebben nu hoop ik ingezien dat Bouman zijn plaats ten volle waard Is In iet* ^mindere mate geldt dit ook voor Van Beveren De tx- a p doewje Het hoofdkantoor van CPC aan de 's-Gravendijkwal lijk instituut ln Zwitserland „Cultura", i*ii^Lb*W),,(>' CPC*>wtL™ PM later; Bors JSLJf1?? T Instituut droeg de eer ate tijd eveneens „7.°^ J de naam „Cultura") H. BOR Bor had geen kapitaal om te begin nen. De school dreef aanvankelijk op leningen, dc goodwill van zijn mede wei kers d c geïnspireerd weiden door Bors enorme enthousiasme, cn op het grid van de eerste cursisten Na een moeizame periode begon het geld steed* overvloediger binnen te komen. In november 1964 itond het CPC tr goed voor. In pltata van zijn zaak eerst te con solideren, ging Bor nu werken aan zijn „externe integratie". Dat betekende oprichten van scholen in Engeland en Duitsland en het bestellen van compu ter! voor een „computercentrum". Hiervoor moesten enorme bedragen geïnvesteerd worden Mensen die hem waarachuwden dat dit misschien ver keerd zou aflopen, werden dooi Bor achterdochtig bejegend. Bor had namelijk het Wee dat hU met zijn „externe intriratie" een glo rieuze come-back kon maken in d» na- '^vcn, De haven waarin hij vóór de CPC-perlode door zijn combinatie van gering zakelijk Inzicht en „visionaire plannen" mislukt was iedere tegenwerking of waarschu wing beschouwde Bor als sabotage. ■m mensen via de Interne te- te luisteren, tegen elkaar uit te spelen en itJn vriendin stijfde hem in de mening dat er overal oom- htm werden gesmeed. die tjjd kreeg hU de bllnasm „God Bor". Dt lessen waar de uitvoeringI vsn Bors plannen op dreef brach-l ten al snel niet genoeg meer Er wer den wanhoopsprogramma's opgezet waardoor de kwaliteit van de cur sussen daalde. Curelaten betaalden voor lessen die (nog) niet bestonden. Het CPC ontwierp cursussen die geen enkel praktisch nut hadden. Mior de sohljn werd opgohouden' iedere cur sist had om de twee maanden een stu diobijeenkomst in Rotterdam HUton Voor CPC betekende dat vrijwel iede re zaterdag oen of meer bijeenkom sten ïie *th°ten ln Bnmmgham en Dus-i aeldorf gingen ook niet n»»r wens' slj leverden Bor niet genoeg op De Dult- so afdaling verkocht HIJ op da condi tie dat men uit Rotterdam leasen zou betrekken Toen de koper echter merkte dat hij een school had over komen mot forse schulden, keerde hij zich van Bor af. Het meerderheidsbelang ln dt En gelse school rukte hU In msart 1BSS kwijt. De manager in Birmingham wltde geen geld geven om de salaris sen ln Rotterdam te kunnen uitbeta len zonder dat Bor hem daarvoor aan delen gat Bor stemde toe Hij ont ving een cheque en met die cheque wist hU zijn bank over te halen geld vooi de saliriKen uit te betalen De cheque bleek later ongedekt Na dese ervaring draalde de bankj die inmiddels al e«n half miljoen I gulden te vorderen had de kraan.' naar een maand later bleek definitief, dicht. Hierdoor kreeg het personeel over april geen salaris, Dit betekende een dubbele teleurstelling want Bor die op 7 april zich uit d» CPC terug trok had salarisverhogingen be loofd pei 1 aptll moest verricht worden zolang de chef dit .redelijk" achtte Hoe weinig Bor de laatste maan den van de CPC tn de realiteit leef de het was toen iedereen duidelijk dat de zaak ten onder ging blijkt wel uit zUn woorden op Kerstmis 1965 Aan een diner in Hilton sprak hU over religie en CPC in een adem Hij verzekerde zijn medewerkers tUdens deze tafelspeech verder dat het CPC, eind I960 minstens 4000 werknemers zou hebben ,Dan hue en we het hele HUton hotel af" Het Is best mogelijk dat hij het nog| geloofd heeft ook Ondanks de 260 schuldeisers en ondanks de 21 curais- ten (van de ruim 4000) die ln het be staan van CPC geslaagd zijn. ÏN de kopgroep van ons voetballersklassement is deze week een wijzigmq gekomen. De houder van de Parool-bekerl Eddy Pie- ters Graafland, die zich de laatste weken flink omhoog had gewerkt, is van de vierde plaats verdrongen door Dick van D^k van SVV. Op de negende plaats vindt men de Vlaardinger Arie Don die we vorige week door een fout in onze berekening te laag hadden ge klasseerd Het klassement 1 Radovic f Xerxes) 7,83 pnt (180 uit 23) 2 Kraay (Feijenoord) 7,43 (156 uit 21 3 Doesburg (Sparta) 7,31 (190 uit 26) 4 Van Dyk (SVV) 7,19 (187 uit 26) 5 en 6 Pieters Graafland (Feyenoord) en Eijkenbroek (Sparta), betden 7,16 (179 uit 25) 7 Treytel (Xerxes) 7,12 (178 utt 25) 8 Kruiver Feijenoord7,08 (177 uit 25) 9 Don (Fortune) 7,04 (183 uit 26) 10 v. d. Burg (Hermes DVS) 7,00 (175 utt 25) 11 Spinhoven (Xerxes) 6,96 (174 wit 25) 12 Madsen f Sparta6,93 (159 uit 23) 13 en 14 Van Ede (Hermes DVS) en Glaudemans (SVV) 6,88 (179 uit 26) 15 Teeuw (Excelsior) 6,77 (176 uit 26) 16 Luck (Excelsior) 6,77 (149 uit 22) 17 en 18 Haak (Feijenoord) en Fafté (Xerxes) 6,76 (169 uit 25) 19 Snoeck (Xerxes) 6,69 (174 uit 26) 20 Moulijn (Fe\jenoord) 6,67 (160 uit 24) „Onze klas mocht een bezoek brengen aan het „Open Boek" in het Bouwcentrum. Ik was na tuurlek reuze bly, want ten eer- sle hoefde Ik dan haast geen vas over deze aanmaning huiswerk le maken en ten tweede hoefde ik dan «iet de hele mor gen op school to zitten. Het begin van het einde wordt door Bors naaste medewerkers gedateerd op februari 1868, Bor was toen vjjf weken met vakantie geweest en bU sUn te rugkomst „ging hU tekeer als een beze tene", HU gooide de organisatie door elkaar. Goed Ingewerkte medewerkers kwamen op plaatsen te zitten die hun volkomen vreemd waren. In die tfjd kwamen ook de planmn voor de Russische computei Minsk II op tafel. Het waren allemaal uitvloei sels van Bors waanidee dat er overal i „wolven op de loer" lagen. HU wan trouwde modewerkw* mot te veel ken» Eeidei, in oktobei 1965, had Boi ge zegd dat 1 januari I960 de betaling van het personeel „op internationaal mveau" zou worden gebracht. Maar; op 1 januari gebeurde er nleta. Een brief aan Bor mondde 31 januari uit In een veigadering waarop hij zeer! ontstemd -•J-- - Hij beloofde dit keer dat er op 1 apnt een verhoging zou komen. Maar voor die tijd diende het personeel een contract te tekenen Men kreeg het ontwerp ln handen en weigerde voors hands hier zijn naam onder te plaat sen Het contract bevatte namelUk al leen plichten en geen rockten. Het weerspiegelde ook daldelIJk de «mi. tesgesteldheid waarin Bor verkeerde. Zo kwam er een clausule |n voor, die het personeel verplichtte tot volko men geheimhouding, Ook onderling. - ,9S„oveEjie4ine st0"d een boete van 1000. Overwerk zonder betaling Ik ben in Rotterdam geboren, maar ik weet cr haast niks van te vertellen." Dit scluijft ADA HOT.LANDFR, leerlinge van de A W F Idenburg Ulo school, m eon opstel dat zij o\er een bezoek aan het Open Boekmoest maken Het was de eerate bchoolklaa van een viertal andere, die dezer dg- gen bij wijze van proef een inatruc- Uef verhaal over de ontwikkeling v«n Rotterdam in het gemeentelijk infor matiecentrum „Open Boek' te be- luisteten kreeg hi op aansluitend votgdc de füm „Én toch Rotter dam' Alle dertig leetllngen van deze school maakten een opstel over wat /ij gehoord en gezien hadden Uit die opstellen blijkt hoe nuttig het is dat leerlingen van ulo, nijverheidsscho len technische scholen, hbseu enz iets leien over Ue betekenis van hun stad en haven Hoewel niet alle atof werd begre pen, bleef van de kern toch wel een bepaalde indruk achter. De meeste leerlingen gaven een uitvoerige be schrijving van hun ervaringen, die zich ultstiekte van aankomst, do cau serie, de lift rtuar boven tot het zien naAn I" de filmzaal. COEN- RAAD STEGEMAN schrijft- „We kregen een groot wandbord te zien, waarop Rotterdam en omgeving ston den afgebeeld Een meneer drukte op een knopje en je zag de rivier de Maas biuuw worden, Zo (corpri er nog meer knopjes Bert 'T HART bad me«f oog voe* details; ,,/n bet bi0n u>aj het j-iisfip stadje n#{ zoals alRjd Wln- d.0"11'4 'reinig verkeer en fl«- rrRip druk 2JE tramrails In de vieram bachtstraat zijn na achttien Jaar volkomen versleten. 2e moeten worden vervangen, De gehele trambaan van *t Ma the» nesserplem tot aan de Heem raadsingel wordt opengegooid. Op het ogenblik zijn twee drag lines met zogenaamde „beulen" bezig het asfalt te splijten, pneu matische hamers doen de rest, ARIE QUIST werd door iets heel anders gepakt: „Vooral het bombar dement dat we op de film te zien kregen, greep mU erg aan". J. BOS- MA constateert „Daarna werd het opbouwen geblazen- allemaal nood- huizen cn dorpenE. H. HARING zegt knüsch „Ik weet niet waar het aan ligt, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat er geen Btraten opengebroken zU«", TRUDI v. d, Naar aanleiding van de publlkatlei In het Rotterdams Dagboek heeft de HeJneken's BrouwerU 'n Rotterdam een grondig ondersoek Ingesteld naar de herkomst van de ringen die om de halzen van duiven zijn aangetroffen. De heer P. E. van der Kufjp (Frede- rlkstraat) had het vermoeden uitge sproken dat de duiven door personeel van Heineken souden worden geringd. Heineken bericht de heer Ven der Kuijp en de redactie van het Rotter. dams Dagboek het volgende. „Sedert vele Jaren staat achter op ons terrein een oud fabrieksgebouw buiten bedrUf. dat bestemd is voor de sloop en waarin vroeger de afdeling was «vestlïd waar biervaten werden gevuld Zoals u terecht schrijft wor- den de op duiven aangetroffen ringen gebruikt voor het afsluiten van vaten Bij het ontruimen van deze afdeling ln de vijftiger jaren hebben de duiven hun weg naar dm afdeling waten tt vindan an zij gebruikan doze ringan al* nestmateriaal, Nlot alleen d*t wij een nest hebben gevonden dat alleen uit deze ringen was opgebouwd, maar ook op de plaats waar de duiven de he reffende afdeling uitvliegen hebben troffen" Vfm dIe „WU veronderstellen nu dat een duif £?.ttArg?,w,ki Lln' ln aUR neem» bü het vliegen bestaat ten goede kans dat de ring door de luchtverplaatsing over de kop van de duif springt. „WU zullen ter bescherming van d* duiven het gebouw geleidelijk voor dt» vogels ontoegankelijk maken. Dit moei echter voorzichtig gebeuren ln ver bond mot nesten met jonge vogels. berg vindt dat „ze met dergelijke Jw slotte souden wij graag willen bezoeken beslist moeten doorgaan, opkomen voor de goede trouw van en- want ik ben er wei zeker van dat 5? werknemers. Wv) kennen de mensen j- ■- die op onr goed en de andere klassen en scholen er ook dolgraag naar toe willen en dat ze ook van mening zijn. net als ik, dat je er nog wat van opsteekt". PIETERNEL KRIJGER sluit zich dearbU aan: „Ik vond hat erg inte- reNMint tn vond het Jammer toen het afgelopen was" Zo zien Rotterdamse kinderen dut hun stad en haven. Het ligt in d* be doeling met ingang v«n net nieuwe learjaar regelmatig schoolklaiien het „Open Boek" te laten bezoeken SdwhS't nen bevinden die rich roudea ophou den met dierenkweller!): Integendeel, liet 1> ons herhaaldelijk gebleken dal vaal mensen die bil one werken de dui ven op de brouwtrU vereorfdan deof bet bun eigen particuliere berit wee. ln hel vertouwen u mei boven- Etmaenaar 1» misschien nog „i« halemari rijp voor de eredtvffie maar hij heeft in ieder geval ta lent en spelinzicht. Sparta's tech msche commissie moet hem au maar een tijdje op de rechtervleu, gel laten staan en hem niet weer na een slechte wedstrijd naar d» reserves terugwijzen, want daar door maakt men het moreel van Jonge spelers kapot. a Charley Bosveld deed zijn naam eU ..gMjtjesüaf' rile eer mS Koorde drie doelpunten, maar hil deed nog veel meer. HU was de motor ik moot toegeven: altijd even snel draaiende motor r~, va" de Sparta-voorhoede Iedere keer aOs Charley m het be^ zit van de bal was dreigde er vaar voor de PSV-defensie. D« aamenwerking met Madaen verliep nog niet helemaal perfect maar dart is niet alleen de schuin van Boaveld, Ik heb de indruk dS Madsen niet steeds het juiste mo ment kiest om ln de ruimte tt sprinten en dat Bosveld daardoor in de verleiding komt de bal tt lang v««t te houden. Onder de toeschouwers merkte ik ook Wiel Cdrver, de nieuwe trainer ven Sparta, en bonds coach Georg Kessler op, Het zal Sessl®£ J1}?1 omgaan tot Daan SchrU vers nog steeds niet ln zijn beste vorm ia. De internatio nal had een beetje angst voor Madsen. Hij durfde de Deen niet overal te volgen en werd in de sprint nogal een* geklopt. Na gis teravond ben ik ervan overtuigd dart Madsen liever tegen SchrU- vers speelt dan tegen Hans Kraay. Sparta wacht nu In spanning of wie de tegenstander ln de beker- wortom Go Ahead of ADO, Voorzitter Cor van Rhn flu taterde me nog in het oor. dat Sparta alles in het werk zal stel len om de finale in Rotterdam te laten verspelen. Gieteravand viel de belangstelling bitter tegen, maar voor een finale loopt Rot terdam-Zuid waarschijnlijk wel warm. Y OETBALïNTERNATIONAL" "▼wist deze week te melden dat Xerxea en Holland Sport on derhandelingen hadden gevoerd over een fusie. Daarbij zou Xer xes vertegenwoordigd zUn ge- weest door de heer Hoogenboom en Holland Sport door de heer Van dor-Loon. De laatste zegt echter van niets te weten. Hij noemde het bericht „een flop". De heer Hoogenboom verblUft op het ogenblik ln Zwitserland, zodat ik u zijn reactie met kan geven. Uit Haagse bron verneem ik dat de heer Hoogenboom alleen maar een telefoongesprek zou hebben gehad met de schroothandelaar Kroereman, die onlangs tot het Stichtingsbestuur van Holland Sport Is toegetreden SECRETARIS Lnbeeb van Her mes DVS is bang dat men uit onze voetbal voorbeschouwing van flateren de Indruk heeft gekregen. d*t Hennes DVS i|jn spelers een extra-premie beeft beloofd voor een overwinning op SVV. Op zUn verioek onderstreep ik even dat het genoemde bedrag van 100 gul den by nermes DVS de gebruike lijke premie ia voor een overwin ning. Voor kwade vermoedens L<* dus geen enkele reden in Schie dam. KRISKRASSER RADIO EN TELEVISIE be steden morgsn aandacht aan de volgende sport evenementen: RADIO HILVERSUM II: 15 uur: Marathon met reportages van Sittardla—Alkmaar, Volendam—Velox, Heracles —Sparta, Ellnkwijk—Twen. te, hockey Nederland—Pa kistan en om 16.25 uur toto-uitslagen. HILVERSUM li 16J0 uur sportrevue met nabe schouwingen van MW— GVAV, Ajas—Willam II, Feijenoord—DOS, hockey Nederland—Pakistan, uit. slagen en standen. HILVERSUM li 13.05 uur Marathon met nabeschou wingen van NACVolewlle, „Zaanstreek—ZFC, üulck 20Rhaden, roei. wedstrijden op de Voor nam TELEVISIE NEDERLAND II: 19 uur vttalagen en standen. NEDERLAND I: 20.05 uur Sport In Beeld met Rltaen van Talstar—Fortuna '54, FC Den Bosch—Excelsior, volleybal Nederland—Bel. g e, Europees judokim- ploenachappen en wletar- rondt van da Haarlemmer, meer. NEDERLAND II; 22.20 uur Sport in Beeld met flitsen van Sittatdls—Alkmaar, hockey. Nedarland-Pgkl- sran, Europese worstelkam- moeneohaopen en buiten land» weekova,-jicht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1